2015
Статті
Бондар В. Документи релігійних громад як масове джерело до вивчення історії регіону / В. Бондар, К. Якуніна // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2015. — Вип. 12. — С. 48–56.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Бондар В. Д. Роль органів місцевого самоврядування у формуванні громадянського суспільства в Україні / В. Д. Бондар // Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : колективна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 147–156. — (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 7).
2013
Статті
Бондар В. Д. Основні мотиви діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування / В. Д. Бондар // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Державне управління». — К. : ВЦ НУБіП України, 2013. — № 191. — С. 161–169.
2012
Статті
Бондар В. Д. Вдосконалення системи мотивації в органах місцевого самоврядування в Україні / В. Д. Бондар // Науковий журнал «Менеджер». Вісник Донецького державного університету управління. — Донецьк : МПП «ВІК», 2012. — № 3 (61). — С. 124–129.
Бондар В. Д. Дослідження мотивації діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування в науковій літературі / В. Д. Бондар // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». — К. : Академія муніципального управління, 2012. — Вип. 4. — С. 298–306.
Бондар В. Д. Соціологічне дослідження мотивації праці державних службовців Рівненської області / Бондар Віталій Дмитрович // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 3. — С. 134–141.
Бондар В. Д. Мотиваційна компетентність керівників в органах місцевого самоврядування: поняття та шляхи реформування [Електронний ресурс] / Бондар В. Д. // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. — 2012. — Вип. 2. — Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/2388/1/Стаття%20НРДУМУ%20АМУ%202012.pdf. — Назва з екрана.
Бондар В. Д. Правове забезпечення мотивації діяльності в органах місцевого самоврядування / Бондар В. Д. // Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 6 квітня 2012) / Академія муніципального управління. — К. : ВПЦ Академії муніципального управління, 2012. — Ч. 1. — С. 128–130.
Бондар В. Д. Мотивація діяльності органів місцевого самоврядування: поняття та основні теоретичні положення [Електронний ресурс] / В. Д. Бондар // Державне управління: удосконалення та розвиток : електронне наукове фахове видання Академії муніципального управління. — 2012. — № 5. — Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=435. — Назва з екрана.
2010
Статті
Бондар В. Д. Еволюція мотивації як функції управління / В. Д. Бондар // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації» / за заг. ред. Л. В. Квасюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 2. — С. 175–185.
2008
Статті
Бондар В. Д. Мотивація як особлива функція державного управління / В. Д. Бондар // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 2008 р.) / Львівський регіональний інститут державного управління Національної академій державного управління при Президентові України. — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2008. — С. 257–260.
2007
Статті
Бондар В. Д. Мотиваційна стратегія в контексті розвитку державного управління / В. Д. Бондар // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія та практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 березня 2007 р.). — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2007. — Ч. 2. — С. 20–23.
2006
Статті
Бондар В. Д. Мотивація трудової діяльності державних службовців: вітчизняний та світовий досвід / В. Д. Бондар // Університетські наукові записки. — Хмельницький, 2006. — № 3–4. — С. 158–167.
Бондар В. Д. Теоретичні засади мотивації в контексті підвищення ефективності державного управління / В. Д. Бондар // Ефективність державного управління : збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. І. Р. Залуцького. — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2006. — № 11. — С. 11–17.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (5 березня 2015 р., м. Острог) / за заг. ред. Шершньової О. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 246 с.
У збірнику проаналізовано сучасну інформаційну ситуацію та тенденції альтернативного розвитку мас-медіа в Україні, зокрема, розглянуто тенденції розвитку медіа та особливості медіаосвіти в Україні, а також особливу увагу приділено медіабезпеці в контексті сучасної геополітичної та соціально-економічної ситуації в Україні
Статті
Шершньова О. Інформаційно-комунікаційні технологій та цілі в галузі сталого розвитку на період до 2030 року / О. Шершньова // Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (4 листопада 2015 р., м. Маріуполь) / Маріупольський державний університет / за заг. ред. Г. І. Батичко. — Маріуполь : МДУ, 2015. — 220 с.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Випускна робота : методичні рекомендації щодо виконання та захисту кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт для студентів спеціальностей 6.020105, 7.02010501, 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» очної та заочної форми навчання / укл. О. В. Шершньова. — 2-ге вид., доп. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 64 с.
У методичних рекомендаціях щодо виконання та захисту кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт подано загальні схеми підготовки випускних робіт, а також процедур публічного захисту.
Статті
Шершньова О. В. Категорія «трагедія громад» як складова розуміння сталого локального розвитку / О. В. Шершньова // Управлінські науки в сучасному світі : матеріали І Наукової міжнародної конференції на честь доктора економічних наук, проф. Шкітіної М. І. (27 листопада 2014 р., м. Київ). — Київ, 2014.
2013
Статті
Shershnova О. The Stakeholders Concept in International Social Cooperation Projects / О. Shershnova // Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи. — Острог, 2013. — С. 123–128.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог) / за заг. ред. Шершньової О. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 364 с.
У збірнику проаналізовано нову інформаційну ситуацію та тенденції альтернативного розвитку мас-медіа в Україні, зокрема, розглянуто глобальні трансформації та актуальні горизонти в українських ЗМК, взаємовплив політичного та медійного дискурсів ЗМК в Україні, формування смислового поля взаємодії аудиторії та ЗМК у сучасному комунікативному просторі українського суспільства.
Статті
Шершньова О. В. Стратегія сталого розвитку туризму Рівненщини як складова розвитку регіону / О. В. Шершньова // Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації". — Острог, 2012. — Вип. 3. — С. 89–110.
Шершньова О. Інформаційне сміття в кіберпросторі / О. Шершньова // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 306–315.
2010
Статті
Шершньова О. Тенденції розвитку віртуального туризму / О. Шершньова // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. — 2010. — С. 178–180.
Шершньова О. Специфіка комплексу маркетингу міст в контексті розвитку регіонального туризму на Рівненщині / О. Шершньова // Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації". — Острог, 2010. — Вип. 2. — С. 160–166.
2009
Статті
Шершньова О. ГІС-технології як складова інформаційного механізму регіонального управління туризмом / О. Шершньова // Ефективність державного управління : збірник наук. праць. — 2009. — Вип. 21. — С. 337–343.
Шершньова О. Специфіка інтерпретації поняття "гіпертекст" та його основних характеристик у сучасному науковому просторі / О. Шершньова // Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”. — Острог, 2009. — Вип. 1. — С. 216–223.
2008
Статті
Шершньова О. Нормативно-правові засади розвитку туристичної діяльності в малих містах Рівненщини / О. Шершньова // Ефективність державного управління : збірник наукових праць. — 2008. — Вип. 16. — С.187–193.
Шершньова О. Методичні засади побудови Стратегії розвитку туризму в малих містах Рівненщини / О. Шершньова // Університетські наукові записки. — Острог, 2008. — Спецвип. 3 (ІІ). — С. 271–272.
Shershnova О. Infrastruktura turystyczna stan і perspektyvy rozwoju na przykiadzie miasta Ostryg na Ziemi Rywiecskiej / О. Shershnova // Problemy rozwoju turystzki edukaczjno-kulturowej w Polsce i na Swiecie. — 2008. — № 11. — S. 327–338.
Шершньова О. Експертне опитування в системі прийняття рішень у галузі регіонального управління туризмом / О. Шершньова // Ефективність державного управління : збірник наукових праць. — 2008. — Вип. 14. — С.349–356.
Шершньова О. Принципи оцінки ефективності прийняття рішень в сфері державного управління туризмом / О. Шершньова // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування : матер. наук.- практ. конф. за міжнар. участю. — Львів, 2008. — Ч. 1. — С. 426–430.
Шершньова О. «Круглий стіл» як один із механізмів прийняття рішень в системі регіонального державного управління туризмом / О. Шершньова // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. — 2008. — Вип. 1 (20). — С.140–146.
Шершньова О. Нормативно-правове закріплення видових класифікацій туризму в Україні та їх відповідність міжнародним вимогам / О. Шершньова // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні : матер. ІХ Всеукр. наук.- практ. конф. — Острог, 2008. — С. 390–393.
Шершньова О. Перспективи участі громадських організацій Острожчини в розвитку туризму в регіоні / О. Шершньова // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2008. — Вип. 3. — С. 224–228.
Шершньова О. Перспективні шляхи впровадження інформаційних технологій в регіональному управлінні туризмом Рівненщини / О. Шершньова // Науковий блог Нац. Ун-ту «Острозька академія". — Острог, 2008.
2007
Статті
Шершньова О. Інформаційне забезпечення туристичної діяльності на регіональному рівні як об'єкт державного управління / О. Шершньова // Інформаційне забезпечення туристичної діяльності на регіональному рівні як об'єкт державного управління. — Львів, 2007. — Ч. 2. — С. 136–139.
Шершньова О. Регіональне управління туризмом в малих містах Рівненської області / О. Шершньова // Ефективність державного управління : збірник праць. — Львів, 2007. — Вип. 12. — С. 424–429.
2006
Статті
Шершньова О. Перспективи розвитку туристичного комплексу міста Острога: потенційні можливості місцевої інфраструктури / О. Шершньова // Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : науковий збірник. — Острог, 2006. — Вип. 1. — С. 233–241.
Шершньова О. Історико-культурний туризм в малих містах України як чинник формування національної гідності української молоді / О. Шершньова // Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації : матер. третьої Всеукр. наук. конф. — Рівне, 2006. — С. 102–104.
2016
Статті
Охріменко Г. В. Виставково-ярмаркова діяльність у книговидавничій сфері в Україні: маркетингово-комунікативний аспект / Г. В. Охріменко, Ю. С. Колошва // Global world : науковий альманах. — 2016. — № 2 (ІI). — С. 148–154.
Охріменко Г. В. Особливості використання пропагандистського методу «анонімний авторитет» у друкованих ЗМК (на прикладі польської та російської преси) / Г. В. Охріменко, О. В, Якубовська // Global world : науковий альманах. — 2016. — № 2 (ІI). — С. 155–159.
Охріменко Г. Висвітлення становлення та науково-просвітницької діяльності Київської духовної академії (1819–1919 рр.) у науковому доробку М. С. Грушевського / Г. Охріменко // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 141–142.
2015
Статті
Охріменко Г. В. Життєвий цикл інформаційної продукції як товару / Г. В. Охріменко // Матеріали I Міжнародної науково-практичної е-конференції «Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації. Гуманітарні та соціальні науки» (10–11 вересня 2015, м. Київ). — Київ, 2015. — С. 158–160.
Охріменко Г. В. BTL-marketing communication in the formation of brand of universities in Ukraine / Г. В. Охріменко // A New Role of Marketing and Communication Technologies in Business and Society: local and global aspects Collective monograph Edited / Y. S. Larina, O. O. Romanenko. — Usa : Publishing house science and innovation center, ltd, st. louis, missouri, 2015. — С. 337–345.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Охріменко Г. В. Висвітлення проблеми укладання Берестейської унії та полеміки щодо неї у роботах викладачів та студентів Київської духовної академії : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / Г. В. Охріменко ; Національний університет "Острозька академія". — Острог, 2013. — 19 с.
Статті
Охріменко Г. В. Інструментарій українських полемістів XVI–XVII ст. і сучасний дискурс онлайн-медіа / Г. В. Охріменко // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : збірник наукових доповідей. — 2013. — С. 33–35.
2012
Статті
Охріменко Г. В. Наукові пошуки професорів та студентів Київської духовної академії у сфері церковно-релігійної історії / Г. В. Охріменко // Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство". — 2012. — Вип. 7. — С. 195–203.
Охріменко Г. В. Основні проблеми впровадження систем електронного документообігу в організаціях та установах / Г. В. Охріменко // Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог). — Острог, 2012. — Вип. 3. — С. 93–95.
Варич І. Еволюція первісного житлобудівництва / І. Варич, Н. Скляренко, Г. Охріменко // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2012. — Вип. 5. — С. 283–292.
Okhrimenko G. Interference hierarchical, heterarhichnyh and cognitive models of advertising communication (Взаємовплив ієрархічних, гетерархічних та когнітивних моделей рекламної комунікації) / Ganna Okhrimenko, Michał Kwaśnik, Walery Zukow // Current problems of advertisement and image in economy and tourism. — Radom, 2012. — С. 25–30.
Охріменко Г. Джерела вивчення питання укладання Берестейської унії та полеміки щодо неї на основі наукових досліджень представників Київської духовної академії / Г. Охріменко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2012. — Вип. 6. — С. 331–340.
2011
Статті
Охріменко Г. Археологічні відкриття Яна Юзефа Фітцке на Волині / Г. Охріменко, О. Каліщук // Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. — 2011. — Вип. 3. — С. 135–141.
2010
Статті
Охріменко Г. Реалізація функції реєстрації в системах електронного документообігу / Г. Охріменко // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». — 2010. — Вип. 2. — С. 237–245.
Охріменко Г. Прясла пізньотрипільської культури із Західної Волині / Г. Охріменко, К. Собуцька // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2010. — Вип. 4. — С. 227–235.
2009
Статті
Охріменко Г. Використання BTL-реклами та інтегрованих маркетингових комунікацій в рекламній стратегії просування товару на ринок / Г. Охріменко // Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Л. Українки. — Луцьк, 2009. — № 23. — С. 48–52.
Охріменко Г. Основні принципи та проблеми впровадження електронного документообігу в організації / Г. Охріменко // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». — 2009. — Вип. 1. — С. 300–307.
2008
Статті
Охріменко Г. Категорія справедливості та моральних відносин в українських полемічних творах кінця XVI – початку XVII ст. / Г. Охріменко // Наукові записки. Серія «Філософія». — 2008. — Вип. 3. — С. 81–92.
Охріменко Г. Етична складова в полемічних творах представників Острозького культурно-освітнього осередку (на прикладі „Апокрисису" X. Філалета та „Ключ царства небесного" Г. Смотрицького) / Г. Охріменко // Острозький краєзнавчий збірник. — 2008. — Вип. 3. — С. 37–42.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Журналістська етика : посібник для підготовки до державного іспиту / авт. кол. : В. Іванов, Є. Маслов, В. Павлів, С. Рачинський, С. Штурхецький ; за ред. В. П. Мостового, В. В. Різуна. — Київ : ТзОВ «ЗН УА», 2014. — 224 с.
У навчальному посібнику містяться методичні рекомендації та матеріали для проведення підсумкової атестації студентів, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю «Журналістика», у формі державного комплексного іспиту. У посібнику публікуються нормативні документи саморегульованих журналістських організацій України та світу, а також вперше в такому обсязі — ситуативні завдання з європейської журналістської практики та ключі для їхнього розв’язку. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник може бути використаний і журналістами-практиками для підвищення свого фахового рівня.
Стратегія партнерства : посібник із гендерної рівності та недискримінації для представників засобів масової інформації та рекламної індустрії / заг. ред. Штурхецький С. В. — Київ, 2014. — 154 с.
У посібнику розглядається проблема впровадження гендерного підходу у медіа. Зокрема, читачі зможуть знайти відповіді на запитання: чому гендер та гендерна рівність є важливими; який існує взаємозв’язок між гендерними питаннями і нерівністю та роботою ЗМІ і рекламної індустрії; роль ЗМІ та рекламної індустрії у підтримці та просуванні гендерної рівності; якими є гендерно-чутливі практики у роботі ЗМІ, і тому числі у пресі та рекламі, а також яким чином вони можуть допомогти у просуванні принципів гендерної рівності.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи : збірник наукових праць / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 242 с. — (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 8).
Видання містить наукові доповіді та повідомлення вітчизняних та зарубіжних дослідників, які вивчають різні аспекти управління соціально-економічними системами з урахуванням глобалізації впливів та чинників суспільного розвитку.
Місцевий розвиток за участі громади : монографія / кол. авт. : Ю. М. Петрушенко, О. М. Руденко, С. В. Штурхецький. — Суми : Університетська книга, 2014. — Т. 2 : Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду. — 368 с.
У другому томі монографії викладено інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду, приділено увагу економічним та фінансовим складовим соціально-економічного розвитку територіальних громад.
Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : колективна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 328 с. — (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 7).
Колективна монографія вітчизняних дослідників актуальних проблем розвитку громадянського суспільства в Україні містить огляд як теоретико-методологічних, так і практичних аспектів взаємодії влади і громади, діяльності громадянських інституцій, суспільно-політичних процесів.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Європейська інтеграція України: сучасні наукові дослідження і розробки / В. Д. Бондаренко, Д. В. Вітер, Л. І. Загайнова, О. М. Руденко, С. В. Штурхецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 66 с. — (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 4).
Видання містить моніторинг і експертну оцінку наукових досліджень та розробок, присвячених питанням розвитку системи державного управління в Україні у контексті адаптації його до європейських стандартів. На підставі аналізу наукової літератури виокремлено основні аспекти європейської інтеграції щодо розвитку громадянського суспільства, визначено пріоритети європейської інтеграції в контексті національних інтересів України. Розкрито теоретико-методологічний та науковий потенціал досліджень у сфері європейської інтеграції та глобалізації в аспекті перспектив розвитку вітчизняної системи державного управління. Запропоноване інформаційно-довідкове видання буде корисним слухачам, що вивчають навчальні курси з європейської інтеграції, а також може використовуватися у процесі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, при оновленні й удосконаленні інформаційної бази щодо інтеграційних процесів, для забезпечення інформаційних потреб державних органів, які безпосередньо беруть участь в реалізації євроінтеграційного курсу держави.
Статті
Штурхецький С. Розвиток неформальної журналістської освіти на Рівненщині / С. В. Штурхецький, І. Пристайович // Актуальні проблеми громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід. — 2013. — С. 146–150.
Штурхецький С. В. Європейська практика регулювання журналістської етики в онлайн-медіа: проблеми імплементації в Україні / С. В. Штурхецький // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : збірник наукових доповідей. — 2013. — С. 129–132.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Іванов В. Ф. Практикум із журналістської етики : навчальний посібник / В. Ф. Іванов, С. В. Штурхецький. — 2-ге вид., стереотип. — К. : Видавець О. Зень, 2012. — 320 с.
У начальному посібнику, побудованому у формі практикуму, міститься опис практичних занять для вивчення дисципліни «Журналістська етика». У посібнику розглянуто дванадцять практичних аспектів професійної діяльності журналіста, об’єднаних у два змістовні модулі. Практикум містить довідковий розділ. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник може бути використаний і журналістами-практиками під час підвищення кваліфікації та перепідготовки.
Статті
Бакуменко В. Д. Концепт "самоорганізаційна спроможність" у дослідженні розвитку соціальних систем / В. Д. Бакуменко, С. В. Штурхецький // Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог). — 2012. — Вип. 3. — С. 80–81.
Бакуменко В. Д. Визначення базових чинників для дослідження процесів самоорганізації в соціальних системах / В. Д. Бакуменко, О. В. Червякова, С. В. Штурхецький // Завдання державного,регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (06. 04. 2012 р.) / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової. — 2012. — С. 16–20.
Штурхецький С. В. Врахування чинників саморегуляції журналістської спільноти у процесі підготовки фахівців масово-інформаційної діяльності / С. В. Штурхецький // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 141–150.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Штурхецький С. В. Комунікативний потенціал місцевого самоврядування в Україні : монографія / Штурхецький С. В. — Рівне : Овід, 2011. — 148 с.
Монографія присвячена аналізу актуальних проблем функціонування та розвитку такого маловивченого на сьогодні феномена місцевого самоврядування в Україні, як комунікативний потенціал. Досліджується сутність комунікативного потенціалу, аналізуються особливості комунікативного процесу в місцевому самоврядуванні, визначається комунікативний потенціал унормованих законодавством форм безпосередньої участі громадян. Теоретичний виклад ілюструється прикладами з періодики, наукової літератури та практики діяльності територіальних громад. На основі останніх політичних та економічних трендів запропоновано шляхи розвитку комунікативного потенціалу місцевого самоврядування в Україні. Для викладачів, науковців, політиків, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, всіх, хто цікавиться проблемами розвитку місцевого самоврядування
Статті
Штурхецький С. В. Ефективна соціальна дія в місцевому самоврядуванні: аспект класифікації комунікативного інструментарію / С. В. Штурхецький // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. — 2011. — Вип. 1. — С. 231–239.
Штурхецький С. В. Проблема ідентифікації кандидатів під час місцевих виборчих кампаній / С. В. Штурхецький // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. — 2011. — Вип. 2. — С. 312–321.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Вивчення курсу «Теорія журналістики» : методичний посібник / автор-укладач Штурхецький С. В. — Острог, 2010. — 16 с.
Статті
Штурхецкий С. В. Кризисные факторы использования коммуникативных стратегий в местном самоуправлении / С. В. Штурхецкий // В мире научных открытий. — 2010. — № 4 (16). — С. 154–156.
Збитковський Я. І. Дослідження фоносемантичних властивостей текстів виступів політиків / Я. І. Збитковський, С. В. Штурхецький // Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації". — 2010. — Вип. 2. — С. 53–65.
Штурхецький С. В. Феномен ідентичності як спосіб творення комунікативного простору і соціального буття / С. В. Штурхецький // Наукові записки. Серія “Культурологія”. Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри : матеріали міжнародної наукової конференції (23–24 квітня, м. Острог). — Острог, 2010. — Вип. 5. — С. 304–320.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Довідник безпеки журналістів: самоохоронник у гарячих точках при громадянських заворушеннях / ред. Сергій Штурхецький. — Рівне, 2007. — 82 с.
2015
Статті
Маслова Ю. П. Особливості розвитку гендерних лінгвістичних досліджень в Україні й закордоном / Ю. П. Маслова // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — 2015. — Вип. 57. — С. 100–105.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : колективна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 328 с. — (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 7).
Колективна монографія вітчизняних дослідників актуальних проблем розвитку громадянського суспільства в Україні містить огляд як теоретико-методологічних, так і практичних аспектів взаємодії влади і громади, діяльності громадянських інституцій, суспільно-політичних процесів.
Маслова Ю. Роль гендерних стереотипів у розбудові громадянського суспільства (на прикладі сучасних українських ЗМІ) / Юлія Маслова // Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : колективна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 278–297. — (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 7).
Статті
Маслова Ю. П. Специфіка найменувань осіб жіночої й чоловічої статі та категорія роду в газетних текстах / Ю. П. Маслова // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 50 — С. 83–87.
2012
Статті
Маслова Ю. П. Концептосфера гендерного дискурсу ЗМІ / Ю. П. Маслова // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку 3МК в Україні. — 2012. — С. 57–69.
Маслова Ю. П. Концептосфера гендерного дискурсу ЗМІ / Ю. П. Маслова // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 57–68.
Maslova Y. Gender aspects of print advertising (Гендерний аспект друкованої реклами) / Y. Maslova, А. Skaliy, W. Zukow // Current problems of advertisement and image in economy and tourism. — S. 37–44.
Маслова Ю. П. Особливості конструювання стереотипних/нестереотипних образів чоловіка та жінки у ЗМІ / Ю. П. Маслова // Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16–17 березня 2012 р.). — С. 85–96.
2011
Статті
Маслова Ю. П. Моделі гендерної ідентичності жінки на сторінках друкованих ЗМІ / Ю. П. Маслова // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. — 2011. — Вип. 20. — С. 425–436.
2010
Статті
Маслова Ю. П. Репрезентація образів сучасного чоловіка у друкованих ЗМІ: гендерний аспект / Ю. П. Маслова // Наукові записки. Серія “Філологічна” : матеріали міжнародної науково-­практичної конференції (22–23 квітня 2010 р.) “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”. — 2010. — Вип. 16. — С. 190–195.
Маслова Ю. П. Соціорелігійний аспект конструювання стереотипних моделей гендерної ідентичності жінки на сторінках друкованих ЗМІ / Ю. П. Маслова // Наукові записки. Серія "Культурологія". "Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри" : матеріали міжнародної наукової конференції (23–24 квітня). — 2010. — Вип. 5. — С. 126–139.
Маслова Ю. П. Структурно-змістові типи заголовків із лексичними гендерними компонентами / Ю. П. Маслова // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія "Мовознавство". — 2010. — Ч. 2. — С. 77–80
Маслова Ю. П. Релігійно-міфологічне підгрунтя гендерних стереотипів / Ю. П. Маслова // Історія релігій в Україні і світі : збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”. — 2010. — Вип. 3. — С. 143–148.
2009
Статті
Маслова Ю. П. Мовна репрезентація гендеру / Ю. П. Маслова // Наукові записки. Серія "Філологічна". — 2009. — Вип. 12. — С. 224–233.
Маслова Ю. П. Світоглядні погляди Анахарсіса / Ю. П. Маслова // Історія релігії в Україні і світі : збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”. — 2009. — Вип. 1. — С. 167–173
Маслова Ю. П. Сексизм у мові друкованих засобів масової інформації / Ю. П. Маслова // Українське мовознавство : Міжвідомчий науковий збірник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — № (39/1). — С. 289–283.
Маслова Ю. П. Гендерний аспект реклами на сторінках друкованих ЗМІ / Ю. П. Маслова // Науковий вісник. — 2009. — № 475. — С. 594–598.
2018
Статті
Яремчук В. Українська радянська історіографія: сучасний стан досліджень / В. Яремчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог, 2018. — Вип. 27. — С. 242–249.
2016
Статті
Яремчук В. «Золота доба» в історичній науці радянської України 1920-х рр.: спроба концептуалізації причин / В. Яремчук // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 206–208.
Яремчук В. Політичні чинники в українській закордонній історіографії / В. Яремчук // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції (27–28 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 115–117.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Яремчук В. П. Основи науково-дослідної роботи студентів : навчальний посібн. для студентів факультетів гуманітарного профілю / В. П. Яремчук. — Острог : НаУОА, 2012. — 56 с.
2011
Статті
Яремчук В. П. Різні образи В.-К. Острозького в інтер'єрі однієї історичної думки (І. Огієнко, М. Грушевський, Т. Кемпа) / В. П. Яремчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2011. — Вип. 18. — С. 183–191.
Яремчук В. П. Українська радянська історіографія 50-х – 80-х років про українське націєтворення: офіційна та альтернативні концепції / В. П. Яремчук // Наукові записки НаУОА. — Острог, 2011. — Вип. 17. — С. 266–275.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Яремчук В. П. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби : монографія / В. П. Яремчук. — Острог : НаУОА, 2009. — 526 с.
2008
Статті
Яремчук В. П. Як змінювалась офіційна доктрина української історії у перші роки після ХХ з'їзду КПРС / В. П. Яремчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2008. — Вип. 12. — С. 282–296.
2004
Статті
Яремчук В. П. Загальний образ минулого України: підходи сучасної української історіографії / В. П. Яремчук // Українська історіографія на зламі ХХ – ХХІ століть: здобутки і проблеми. — Львів, 2004. — С. 74–94.
2002
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Яремчук В. Призабуті постаті української історіографії ХХ століття : біоісторіографічні нариси / Віталій Яремчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2002. — 165 с.
У дослідженні висвітлено маловідомі сторінки життєвого шляху і наукової творчості знаних вчених-істориків України XX ст. Костянтина Харламповича (1870 -1932), Оникія Малиновського (1868-1932), Лева Окіншевича (1898 - 1980), Ярослава Кіся (1918 - 1986). Розглянуто проблеми вивчення минулого освіти, церкви, держави, права, економіки, соціального устрою України в контексті історіографічного процесу.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Бондарчук Я. Шість днів творення світу (синтез релігійних та наукових концепцій) : монографія / Ярослава Бондарчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 152 с. — (Серія «Медіа-текст в системі культури» ; вип. 1).
У монографії проаналізовано різні підходи до вирішення проблеми походження світу і людини з позицій природного еволюціонізму, креаціонізму Молодої Землі та креаціонізму Старої Землі. Шляхом співвіднесення біблійного тексту та даних природничих наук визначено, на який приблизно проміжок часу припадав кожний «день творення» світу.
Статті
Бондарчук Я. «Отвът» (Отпис) Іпатія Потія Клірику Острозькому як пам’ятка української полемічної літератури к. ХVІ ст. / Я. Бондарчук // Наукові записки. Серія "Історичні науки". — 2013. — Вип. 20. — С. 64–68.
2011
Статті
Бондарчук Я. Художні особливості Острозької іконописної школи на прикладі аналою з житієм св. Миколая др. пол. XVII – поч. XVIII ст. / Я. Бондарчук // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2011. — Вип. 5. — С. 325–344.
2010
Статті
Земельний В. Історія Свято-Воскресенського храму міста Острога / В. Земельний, Я. Бондарчук // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2010. — Вип. 4. — С. 113–117.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Бондарчук В. Історія храму святого Федора Острозького / Віталій Бондарчук, Ярослава Бондарчук ; рец. Пасічник І. Д., Жуковський В. М., Трофимович В. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 112 с.
У книзі висвітлюються різні періоди історії храму: від 1750 р., коли у храмі розміщувався костел св. Трійці братів-капуцинів, до сьогодення, коли храм став діючою церквою Київського патріархату. Особлива увага приділяється періоду 1867-1937 рр., коли храм був православною церквою Кирила і Мефодія. Головна ідея книги — толерантне взаємовідношення різних релігійних концепцій
Статті
Бондарчук Я. Перша реставрація чудотворної родової ікони князів Острозьких „Богородиця - Одигітрія" в Свято-Троїцькому монастирі в с. Межиріч / Я. Бондарчук // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2008. — Вип. 3. — С. 202–204.
Бондарчук Я. В. Боротьба К.-В. Острозького з Берестейською унією 1596 року / Я. В. Бондарчук // Наукові записки. Серія "Філософія" : матеріали конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького)". — 2008. — Вип. 4. — С. 37–45.
2014
Статті
Прасюк О. В. Переорієнтація виборчого законодавства України на громадянина-виборця / О. В. Прасюк // Sciencу and Education a New Dimension. Humaniyies and Social Sciences. — Budapest, 2014. — No 2 (4). — Issue 23. — P. 105–108.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Прасюк О. В. Електоральна громадська думка в Україні: сутність, детермінанти поставання та шляхи посилення дієвості : монографія / О. В. Прасюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 180 с. — (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 6).
Статті
Прасюк О. В. Вибіркові соціологічні опитування громадян як засіб впливу на процес формування електоральної громадської думки в онлайнових медіа / О. В. Прасюк // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : збірник наукових доповідей. — 2012. — С. 118–123.
2012
Статті
Прасюк О. В. Політичні функції соціальних медіа у виборчому процесі / Прасюк Оксана Валентинівна // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — С. 328–333.
Prasiuk О. Franchising as a form of use of corporate image / Oksana Prasiuk, Alexandr Skaliy, Walery Zukow // Current problems of advertisement and image in economy and tourism. — 2010. — С. 7–12.
Прасюк О. В. Вплив теледебатів на формування електорального громадської думки під час президентських виборів / О. В. Прасюк // Український соціологічний журнал. — 2012.
2010
Статті
Прасюк О. В. Громадська думка як суспільно-політичний феномен / О. В. Прасюк // Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації". — 2010. — Вип. 2. — С. 246–255.
Прасюк О. В. Компаративний аналіз електоральної та вибірково- опитувальної громадської думки / О. В. Прасюк // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. — 2010. — Вип. 25. — С. 75–78.
2009
Статті
Прасюк О. В. Функціонування громадської думки в системі владних відносин / О. В. Прасюк // Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”. — 2009. — Вип. 1. — С. 152–157.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Вербець В. В. Моніторинг навчально-виховного процесу : навчально-методичний посібник / В. В. Вербець. — друге вид. доп. і перероб. — Рівне : РДГУ, 2012. — 60 с.
У посібнику репрезентований навчально-методичний матеріал, який спрямований на розкриття методології та методики організації моніторингу навчального процесу вищого освітнього закладу. У праці пропонується методика організації моніторингу щодо визначення рейтингу досягнень окремого викладача на засадах трансформованих методик, які були апробовані в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне), Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному інституті імені Г. С. Сковороди та Рівненському державному гуманітарному університеті.Особлива увага приділяється визначенню основних вимог та показників, дотримання яких забезпечує здобуття надійної та об’єктивної інформації для побудови рейтингу досягнень окремого викладача вищого навчального закладу. Видання може бути корисним магістрам, викладачам, завідувачам кафедр та деканам факультетів у справі налагодження моніторингу досягнень як окремого викладача, так і загалом кафедри, факультету, університету.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Вербець В. В. Методика формування іміджу політичного лідера : навчально-методичний посібник / В. В. Вербець. — Рівне, 2009. — 50 с.
У посібнику репрезентований навчально-методичний матеріал, який спрямований на розкриття методології та методики проведення політичного аналізу суспільної ситуації та аналізу особливостей формування іміджу політичного лідера. У праці розглядаються феноменології лідерства та пропонуються технології проведення інформаційної кампанії передвиборчого процесу.Особлива увага приділяється репрезентації характеристик рис сучасного лідера та здійснення аналізу сучасної політичної ситуації за допомогою засобів соціального моніторингу
Вербець В. В. Соціологія : навчальний посібник / В. В. Вербець, О. А. Субот, Т. А. Христюк. — К. : КОНДОР, 2009. — 550 с.
Посібник містить основні аспекти соціологічних досліджень. В ньому доступній формі викладені історії розвитку соціологічної думки у світі та Україні, основи загальнотеоретичної соціології, розкрито зміст окремих галузевих соціологічних теорій, розроблена теорія і методика соціологічних досліджень. Посібник рекомендується студентам вищих учбових закладів, як денної так і заочної форми навчання. Може бути корисним для пошукувачів, абітурієнтів, викладачів соціології, всім хто цікавиться соціологічними знаннями та переймається проблемами суспільства
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Вербець В. В. Методологія та методика соціологічного дослідження : навчальний посібник / В. В. Вербець. — друге вид. доп. і перероб. — Рівне : РДГУ, 2008. — 231 с.
У посібнику репрезентований навчально-методичний матеріал, який спрямований для розкриття методології та методики організації та проведення соціологічного дослідження. У праці пропонуються технології, методи та інструментарій, що упродовж 1983 — 2006 років апробувалися і різних галузях соціальної практики — науки, політики, культури, спорту, дозвілля та навчально-виховного процесу освітнього закладу. Особлива увага приділяється визначенню основних правил і вимог, дотримання яких забезпечує здобуття надійної та об’єктивної емпіричної інформації.
Вербець В. Методика організації та проведення соціологічного дослідження : навчальний посібник / Владислав Вербець. — Березно, 2008. — 231 с.
У посібнику репрезентований навчально-методичний матеріал, який розкриває методику організації та проведення соціологічного дослідження. У ньому пропонуються методики та технології, що упродовж 2003 — 2008 років апробувалися в різних галузях соціальної практики — науки, політики, культури, дозвілля та навчально-виховного процесу освітнього закладу. Особлива увага приділяється визначенню основних умов та правил, дотримання яких забезпечує здобуття надійної та об’єктивної емпіричної інформації. Мета практикуму — допомогти студентам здобути знання, уміння та навички для проведення конкретного соціологічного дослідження. Видання може бути корисним студентам, магістрам, аспірантам, викладачам, а також усім, хто цікавиться інноваційними дослідницькими методиками, зокрема соціологічними дослідженнями
Вербець В. В. Моніторинг навчально-виховного процесу : навчально-методичний посібник / В. В. Вербець. — Рівне : РДГУ, 2008. — 59 с.
У посібнику репрезентований навчально-методичний матеріал, який спрямований на розкриття методології та методики проведення моніторингу навчального процесу вищого освітнього закладу. У праці пропонується технологія проведення моніторингу у визначенні рейтингу досягнень окремого викладача на основі доповнених та трансформованих автором праці методик, які були розроблені та апробовані в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне) та в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному інституті ім. Г. С. Сковороди. Особлива увага приділяється визначенню основних вимог та показників, дотримання яких забезпечує здобуття надійної та об’єктивної інформації для побудови рейтингу досягнень окремого викладача вищого навчального закладу.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Вербець В. В. Методологія та методика соціологічних досліджень : методичний посібник / В. В. Вербець. — Рівне : РДГУ, 2006. — 207 с.
У посібнику репрезентований навчально-методичний матеріал, який спрямований для розкриття методології та методики організації та проведення соціологічного дослідження. У праці пропонуються технології, методи та інструментарій, що упродовж 1983 — 2006 років апробувалися в різних галузях соціальної практики — науки, політики, культури, спорту, дозвілля та навчально-виховного процесу освітнього закладу. Особлива увага приділяється визначенню основних правил і вимог, дотримання яких забезпечує здобуття надійної та об’єктивної емпіричної інформації. Мета практикуму — допомогти студентам здобути знання, уміння та навички для проведення конкретного соціологічного дослідження. Видання може бути корисним студентам, магістрам, аспірантам, викладачам, а також усім, хто цікавиться інноваційними дослідницькими методами, зокрема соціологічними дослідженнями.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Вербець В. В. Соціологія: теоретичні та методичні аспекти : навчально-методичний посібник / В. В. Вербець. — Рівне : РДГУ, 2005. — 202 с.
У посібнику розглядається теоретичні та методичні проблеми вивчення соціології як соціально-гуманітарної науки, репрезентується модульна система соціологічних досліджень діяльності засобів масової інформації, розвитку соціальних спільнот і молодіжних груп. Висловлення теоретичного характеру супроводжується суттєвими практичними напрацюваннями, які постають ілюстрованим фоном теоретико-методологічних положень
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Вербець В. В. Педагогічна діагностика формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді : монографія / В. В. Вербець. — Рівне : РДГУ, 2005. — 383 с.
У книзі аналізується коло проблем, пов’язаних з діагностикою формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді, вивченням його структури, педагогічних умов та інноваціних технологій актуалізації навчально-виховного процесу. Науковий пошук грунтується на теоретико-методологічних засадах міждисциплінарного аналізу морально-етичних, соціально-психологічних та психолого-педагогічних аспектів самоактуалізації, самовдосконалення та саморозвитку студентської молоді. Монографія містить результати різноаспектного науково-теоретичного та методично-технологічного аналізу процесів пізнання, спілкування та науково-творчої діяльності студентської молоді різних освітніх закладів країни з детальним описом основних процедур проведення соціально-педагогічного моніторингу освітньої галузі.
2002
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Вербець В. В. Соціально-педагогічний моніторинг у вузі: методологія, методика, організація : монографія / В. В. Вербець. — Рівне : РДГУ, 2002. — 309 с.
У книзі аналізується коло проблем, пов’язаних з організацією та проведенням соціально-педагогічних досліджень, розглядаються підсумки наукових розвідок, здійснених колективом Інститутом соціальних досліджень Національного університету «Острозька академія» упродовж 1997 — 2000 років. Основу соціально-педагогічних досліджень становить гіпотеза стосовно структури духовно-творчого потенціалу молоді і ролі соціальних установок та орієнтацій особистості. Книга містить різноаспектний науково-теоретичний та методичний матеріалі детальний опис основних процедур проведення соціально-педагогічного моніторингу, які можуть бути використані при дослідженні проблем учнівської та студентської молоді. Результати наукових досліджень можуть бути корисними для викладачів педагогіки, психології, соціології та студентів, які беруть участь у науково-дослідницькій роботі, а також для вчителів загальноосвітніх шкіл та інших замовників соціальної та соціально-педагогічної інформації.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Вербець В. В. Методологія та методика соціологічних досліджень : посібник / В. В. Вербець. — Острог, 2001. — Ч. 1. — 185 с.
У посібнику аналізується коло проблем, пов’язаних з організацією та проведенням соціологічних досліджень, пропонуються для розгляду прийоми й методи збору, обробки та інтерпретації соціальної інформації. Особлива увага приділяється визначенню основних правил і вимог, дотримання яких забезпечує здобуття надійної та об’єктивної емпіричної інформації в царині політики, культури, громадської думки.
2011
Статті
Квасюк Л. В. "Книжиця" у шести розділах (Острог, 1588) як пам'ятка полеміки / Л. В. Квасюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". — Острог, 2011. — Вип. 18. — С. 141–156.
2010
Статті
Квасюк Л. В. Еволюція поглядів Мелетія Смотрицького на проблему догматичних відмінностей між західною (католицькою) та східною (православною) церквами / Л. В. Квасюк // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2010. — Вип. 4. — С. 52–60.
Квасюк Л. В. Практичний компонент підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності / Л. В. Квасюк // Наукові записки: Серія «Культура та соціальні комунікації». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 2 — С. 186–193.
2009
Статті
Квасюк Л. В. Пропаганда спадщини Острозької академії як актуальний напрям діяльності відділу зв'язків з громадськістю Національного університету "Острозька академія" / Л. В. Квасюк // Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”. — Острог, 2009. — Вип. 1. — С. 68–76.
2008
Статті
Квасюк Л. В. Суспільно-політичні орієнтації "Писаній к утікшим от православної віри єпископом" (Острог, 1598) Івана Вишенського / Л. В. Квасюк // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2008. — Вип. 3. — С. 32–36.
Квасюк Л. В. Архетип Церкви-Матері в міфологічних побудовах Мелентія Смотрицького / Л. В. Квасюк // Наукові записки. Серія "Філософія" : матеріали конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького)". — 2008. — Вип. 4. — С. 55–64.