2017
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кралюк П. Марево революції : навчальна книга / П. Кралюк. — Тернопіль : Богдан, 2016. — 304 с.
Це історичне дослідження буде цікавим та пізнавальним не лише для студентів і науковців, бо автор так неупереджено, захоплююче та всебічно розкриває тему, з такого несподіваного ракурсу показує минуле й сьогодення, що книга неодмінно привабить широке коло читачів.
Статті
Кралюк П. Роль Східних Православних Патріархів в організації Хмельниччини / П. Кралюк // Константинопольський патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє. — 2017. — С. 79–85.
Кралюк П. Роль святых Кирилла и Мефодия в становлении православно-славянской культуры / П. Кралюк, А. Смирнов // Вестник Томского государственного университета. — Томск, 2017. — № 416. — С. 107–112.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. М. Козацька міфологія України: творці та епігони / П. М. Кралюк. — Харків : Фоліо, 2016. — 394 с.
У книзі розглянуто феномен українського козацтва, його еволюцію, показано, як формувалися міфічні уявлення про козаків, починаючи з кінця ХVІ століття й завершуючи днем сьогоднішнім. Значну увагу приділено козацькій міфології часів Гетьманщини. Також показано, як "козацька ідея" інтерпретувалася в різних національних проектах ХІХ століття (російському, польському й українському), яких вона зазнала модифікацій у столітті ХХ. Видання розраховане передусім на тих, хто цікавиться українським козацтвом, його історією та культурою.
Науково-публіцистична та художня література
Кралюк П. Таємний агент Микола Гоголь, або Про що розповідає "Тарас Бульба : нарис / П. Кралюк. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. — 176 с.
Спроба авторського дослідження контроверсійної гоголівської повісті "Тарас Бульба" з позляду ролі цього тексту в культурно-політичному дискурсі як у ХІХ столітті, у добу романтизму, так і в нинішні часи. Дослідник розглядає місце "Тараса Бульби" в різних системах координат: імперській російській, провінційній малоросійській, польській, єврейській тощо. Висловлено сміливі припущення щодо біографії самого Гоголя. Ставиться ціла низка питань про внутрішні інтенції автора повісті; прискіприлий текстуальний аналіз подекуди наштовхує на суперечливі висновки – втім, саме в цій непрямолінійності можна добачати глибину і життєдайніть гоголівського твору. Книжка неодмінно збагатить бібліотеку кожного шанувальника української гуманітаристики.
Статті
Кралюк П. Історіософія поеми Іоанна Домбровського «Дніпрові камени» / П. Кралюк // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичні науки». — Острог, 2016. — Вип. 25. — С. 155–160.
2015
Статті
Кралюк П. Іронія історії. Чимало українців долучилися до розбудови новітньої російської імперії – Радянського Союзу / Петро Кралюк // День. — 2015. — № 57. — С. 5.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. М. Тарас Шевченко: незауважене : монографія / Петро Михайлович Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА ; Луцьк : Ключі, 2014. — 228 с.
У книзі звернута увага на маловідомі аспекти життя й творчості Тараса Шевченка. Зокрема, на його подільсько-волинську подорож, соціально-філософські погляди, ставлення до Пересопницького Євангелія та деяких відомих культурних діячів. Розрахована на широке коло читачів.
Статті
Кралюк П. Чи є українська філософія європейською? / Петро Кралюк // День. — 2014. — № 8. — С. 8.
Кралюк П. Міф про три «братерські східнослов’янські народи» / Петро Кралюк // День. — 2014. — № 13. — С. 8.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кралюк П. М. Історія філософії України : навч. пос. / Кралюк П. М. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 652 с.
У навчальному посібнику дається комплексний аналіз усіх етапів формування історії філософії України, починаючи з античних часів і завершуючи кінцем ХХ ст. Системно досліджено розвиток української та іноетнічних традицій філософствування на українських землях. При цьому було залучено широкий спектр знань як з філософії, так і етики, естетики, богослов’я, літератури, етнології та інших дисциплін. Розрахована на викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться культурою України.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні : монографія / Петро Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА ; Луцьк : Ключі, 2013. — 136 с.
Монографія присвячена питанням поширення християнства на українських землях, починаючи з найдавніших часів і закінчуючи Володимировим хрещенням. Окремо звертається увага на «вибір віри» князем Володимиром. Також йдеться про сприйняття християнства в творах давньоруських книжників.
Пасічник І. Д. Український месіанізм : монографія / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 220 с.
У монографічному дослідженні розглядається осмислення місця України у світі та її місія в історії української суспільно-філософської думки, починаючи із давньоруських часів до кінця ХХ століття. Зокрема, увага звернута на погляди Іларіона Київського, Нестора-літописця, панегіристів князів Острозьких, козацьких літописців XVII – XVIII стст., кирило-мефодіївців, В’ячеслава Липинського, Арсена Річинського, Миколи Хвильового, ідеологів українського націоналізму, шістедястників тощо. В останньому розділі, де мова йде про часи незалежності України, розглядається трактування місії України її Президентами. Робота розрахована на науковців, які вивчають історію української суспільно-філософської думки, студентів, а також на широке коло читачів.
Кралюк П. М. Острозька академія в філософській культурі України : монографія / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 482 с.
Монографія «Острозька академія в філософській культурі України» присвячена інтелектуальній спадщині першого вищого навчального закладу України – Острозької академії XVI – XVII ст. На основі джерел, частина яких раніше була недоступна вітчизняним дослідникам, автори показують значимість надбань Острозької академії для розуміння інтелектуального життя в середньовічній та ранньомодерній Україні. Особливості філософських пошуків острозьких книжників простежуються у зв’язку із давньоруською та ренесансною філософією на українських землях. На підставі віднайдених документів автори вказують на розмаїття та неоднозначність української філософської культури, її зв’язок із релігійними, політичними та суспільними процесами в Східній Європі. На особливу увагу заслуговують два головних напрями філософської думки острозьких книжників – православний традиціоналізм, представлений Василем Суразьким, Іваном Вишенським та іншими авторами, а також ренесансний гуманізм, який можна віднайти в творах Симона Пекаліда та Яна Лятоса. Монографія розкриває й філософсько-теологічні погляди Мелетія Смотрицького, які раніше не були предметом ґрунтовних наукових досліджень. Відзначено у монографії й особливості подальшого розвитку традицій Острозького академії в Україні та за її межами.
Науково-публіцистична та художня література
Волинський Кобзар / укл. П. М. Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 212 с.
У книзі розповідається про перебування Тараса Шевченка на Волині в 1846 році, про відображення в його творчості волинської проблематики. Окремо вміщені уривки творів та окремі твори (поема і повість «Варнак»), у яких згадуються волинські реалії. Книга розрахована на широке коло читачів.
Статті
Кралюк П. Культура Київської Русі за часів Володимира Мономаха / Петро Кралюк // День. — 2013. — № 8 (3892). — С. 8.
Кралюк П. Актуальний Самчук: Харків / Петро Кралюк // День. — 2013. — № 34. — С. 9.
2012
Науково-публіцистична та художня література
Кралюк П. Лицар і смерть. Дума про гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного : повість / Петро Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 136 с.
Помер гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний – один із найвидатніших українських полководців. Митрополит Іов Борецький доручає ректорові Київської братської школи Касіяну Саковичу та його учням написати жалобні вірші на погреб гетьмана. Під час цієї роботи перед їхніми очима проходить усе життя видатного полководця, його непрості стосунки з владою Речі Посполитої та козаками. Водночас ректор і учні міркують про сенс людського життя та смерть.
Статті
Кралюк П. «Вірші на жалісний погреб Петра Конашевича-Сагайдачного». Видатна пам’ятка української ренесансної літератури / Петро Кралюк // День. — 2012. — № 98. — С. 8.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. М. Ян Лятос: ренесансна філософія на українських землях : монографія / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 144 с.
Презентоване видання – перша в українській та зарубжній науці монографія, присвячена творчості польсько-українського вченого ЯнаЛятоса (1539 – 1608 рр.) – найбільш послідовного критика календарної реформи папи Григорія ХІІI. Емігрувавши в 1598 році до Острога, Ян Лятос продовжував роботу над астрономічними, астрологічними та математичними дослідженнями, які викликали резонанс у Речі Посполитій та далеко за її межами. У монографії висвітлено специфіку наукових поглядів Яна Лятоса, простежено їхній зв’язок із творчим доробком інших ренесансних авторів. У якості додатку представлено критичне видання та переклад твору «Прогностикон» (1594 р.). Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками українського Ренесансу.
Пересопницькому Євангелію – 450 років / упоряд. П. М. Кралюк. — Острог ; Рівне, 2011. — 240 с.
У книзі представлені документальні матеріали, наукові статті, спогади, а також твори художнього характеру, які стосуються історії Пересопниці, Пересопницького Євангелія й волинської книжності. Розрахована на широке коло читачів.
Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури : матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / упоряд. П. М. Кралюк. — Ізяслав ; Острог, 2011. — 176 с.
Науковий збірник «Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури» містить матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія, яка відбулася 12 – 13 травня 2011 року в місті Ізяславі Хмельницької області. У збірнику представлені різні аспекти досліджень унікальності Пересопницького Євангелія, а також краєзнавчі матеріали, які відображають історію Ізяслава та Хмельниччини. Книга розрахована на науковців, краєзнавців, освітян, людей, які вивчають історію рідного краю.
Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 512 с.
У виданні вміщені статті та матеріали, які стосуються історії Острозької академії (ХVІ – ХVІІ століття), її культурного контексту, а також історіографії та історичної пам’яті про цей перший вищий навчальний заклад на теренах Східної Європи. Для науковців (істориків, літературознавців, мистецтвознавців, теологів, релігієзнавців, культурологів, педагогів), а також усіх, хто цікавиться історією української культури.
Кралюк П. М. Василь Суразький: апологія православної традиції : монографія / Кралюк П. М., Якубович М. М. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 212 с.
Монографію присвячено маловідомим сторінкам творчості українського полеміста і богослова Василя Суразького (сер. 50-х рр. ХVI ст. – між 1604 – 1608 рр.). Висвітлено специфіку православного традиціоналізму на українських землях, показано фундаментальні особливості світогляду мислителя в контексті автохтонних рис української філософської думки. Досліджено значення творів Василя Суразького для розвитку православної апологетики в Україні та Московії. У монографії як додаток здійснено перевидання тексту «Книги про єдину істинну православну віру»
Науково-публіцистична та художня література
Кралюк П. Сильні та одинокі / Петро Кралюк. — К. : Ярославів вал, 2011. — 280 с.
Роман «Сильні та одинокі» складається з чотирьох частин. Перша частина – це діалог Бандери зі слідчим, своєрідне інтелектуальне змагання. У другій частині міститься розмова з Яремою Вишневецьким, який, за задумом автора, з’явився Бандері у мріях, коли він був кинутий у в’язницю «Святий хрест» у Польщі. У третій частині розповідається про Бандеру в концтаборі «Заксенхаузен», де також в ув’язненні знаходилися Андрій Мельник, Олег Ольжич, син Сталіна Яків Джугашвілі. Автор уявив, про що б вони говорили, якби зустрілися… В останній йдеться про вбивцю Степана Бандери Богдана Сташинського.
Статті
Кралюк П. Острозька академія та Острозька Біблія: історико-філософський контекст / Петро Кралюк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 3–13.
Кралюк П. Людина, яка змінила українську історію. Переможні битви Петра Сагайдачного / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 714–723.
Кралюк П. Врата його вчености. Михайло Ломоносов і Україна / Петро Кралюк // День. — 2011. — № 211. — С. 9.
Кралюк П. Інтелектуал-християнин у «пост’язичницькому» суспільстві. Спроба реконструкції життєпису агіографа Нестра / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 360–366.
Кралюк П. Володимир – Стольний град Волині / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 96–105.
Кралюк П. Геній знайомиться зі святинею. Шевченко і Пересопницьке Євангеліє / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 737–743.
Кралюк П. Євангеліє княгині Жеславської. Українська національна святиня: історія, зміст, загадки / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 653–665.
Кралюк П. Звідки пішла Руська земля, або сила м’якого знака / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 144–155.
Кралюк П. Москва сльозам не вірить, або Чи є росіяни слов’янами? / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 310–323.
Кралюк П. Парадокси українсько-польських культурних стосунків: образи князів Вишневецьких у польській та українській літературі / Петро Кралюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : науковий збірник. — Острог, 2011. — Вип. 3. — С. 362–370.
Кралюк П. Феномен Степана Бандери. І чому його бояться українофоби? / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 691–713.
2010
Науково-публіцистична та художня література
Кралюк П. Реліквія : роман / Петро Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — 290 с.
Чому на відомому портреті князь Василь-Костянтин Острозький зображений не із символом влади, а з грошима у руках? Цю загадку не можуть відгадати дослідники. Свою несподівану версію подає Петро Кралюк у романі «Реліквія». Перед очима читачів проходять шість останніх днів життя можновладця, коли художник малює його портрет. За цей час князь, який став своєрідною людиною-епохою, пригадує найяскравіші епізоди свого життя. Написаний на основі документальних матеріалів, роман розрахований на широке коло читачів.
Статті
Кралюк П. Повстанець чи державник. Міфічний та історичний Семерій Наливайко / Петро Кралюк // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2010. — С. 13–23.
Кралюк П. Там, де писалося Пересопницьке Євангеліє [Електронний ресурс] / Петро Кралюк // Цифровий архів Острозької академії. — Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/83/1/Kraljuk.pdf. — Назва з екрана.
Кралюк П. Костянтин Іванович Острозький – надзвичайно прославленої діяльності [Електронний ресурс] / Петро Кралюк // Цифровий архів Острозької академії. — Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/84/1/KostOstr.pdf. — Назва з екрана.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Бондар С. В. Біля витоків української мудрості: філософська та релігійна думка народів Північного Причорномор’я VІІ ст. до н. е. – ІІ ст. н. е. / Бондар С. В., Кралюк П. М. — К. : Світ Знань, 2009. — 272 с.
На підставі вивчення й осмислення численних маловідомих джерел уперше в історико-філософській науці здійснено спробу відтворити філософські й релігійно-світоглядні погляди мешканців античних міст Північного Причорномор’я та людності давньої України. Висвітлено релігійно-міфологічні й науково-культурні погляди населення означеного регіону, показано роль Гомера, піфагорейства та орфізму в культурі Північного Причорномор’я; розкрито філософські ідеї відомих мудреців, уродженців нашої землі: Сальмоксія, Анахарсіса, Діфіла Боспорського, Сфера Боспорського, Біона Борисфеніта та інших. Проаналізовано твір «Борисфенітська промова» Діона Хризостома. Досліджується культурна роль праукраїнських народів у виникненні філософської й релігійної думки Греції та Італії.
Науково-публіцистична та художня література
Кралюк П. Римейк : роман / Петро Кралюк. — Луцьк : Твердиня, 2009. — 180 с.
У новому (черговому) колажному романі письменника йдеться: 1) про відвідини Гоголем, Пушкіним, Шевченком, Штернбергом, Бєлінським, Кукольником (Кукільником) «Дому Пріапа» (що це таке читай у примітках до Шевченкового «Щоденника»); 2) про концепт батьковбивства/синовбивства: Зевс – Кронос; Гонта – його сини; Рустам – Сухраб; Петро І – Альоша; батько Сталін – син Яша; Тарас Бульба – Андрій Бульбенко; 3) про подорож Т. Шевченка до Швеції та Естонії; 4) про Нобелівську премію для українських літератів. Окрім того, ви дізнаєтеся, що: а) Александр (Олесь) Пушкін майже досконало володів українською мовою; б) Карла XII убив Остап Бульбенко, скориставшись братовим карабіном; в) не Дантес підстрілив Пушкіна, а навпаки; г) Пьотр Вєлікій – позашлюбне дитятко гетьмана Мазепи; ґ) Жерар Депардье, Едді Мерфі та Мел Гібсон майже (!) погодилися грати ролі (відповідно) Тараса Бульби, Остапа й Андрія Бульбенків.
Статті
Кралюк П. Шлях мудреця. «Борисфенітська промова...» Діона Хризостома як джерело з історії культури та філософської думки Північного Причорномор’я / Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. — К. : Українська прес-група, 2009. — Ч. 1. — С. 713–720.
Пасічник І. Як вивчати свою історію / Ігор Пасічник, Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. — К. : Українська прес-група, 2009. — Ч. 2. — С. 416–423.
Кралюк П. Князь-філософ Володимир Василькович, правитель Волині: «біла ворона» при владі / Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. — К. : Українська прес-група, 2009. — Ч. 1. — С. 816–822.
Кралюк П. Бортківський «Тарас Бульба»: народность, православіє, самодєржавіє / Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. — К. : Українська прес-група, 2009. — Ч. 1. — С. 487–494.
Кралюк П. Повстання автохтонів? Проект «Великі українці» показав неочікувано оптимістичний результат – національна ідея працює / Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. — К. : Українська прес-група, 2009. — Ч. 1. — С. 449–457.
Кралюк П. Іван Вишенський та Острозький культурний осередок / Петро Кралюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : науковий збірник. — Острог, 2009. — Вип. 2. — С. 180–186.
2008
Статті
Кралюк П. Улас Самчук – «літописець українського простору» / П. Кралюк // Над Бугом і Нарвою. — 2008. — № 1. — С. 3–4.
Кралюк П. Острозька Біблія та філософська й богословська думка в Острозькій академії / Петро Кралюк // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 3–13.
Пасічник І. Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях у ХVІ ст. / Ігор Пасічник, Петро Кралюк // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 14–23.
Кралюк П. Питання про протопласт роду князів Острозьких / Петро Кралюк // Острозький краєзначий збірник. — Острог, 2008. — Вип. 3. — С. 3–8.
2007
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. : монографія / Петро Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — 208 с.
У монографії розглядається діяльність та творчість видатного українського письменника-полеміста, вченого-філолога й церковного діяча Мелетія Смотрицького. Показано його місце в тих непростих соціокультурних процесах, що іменуються українським Відродженням кінця XVI – початку XVII ст. У книзі як додатки вміщені уривки з полемічних творів М. Смотрицького в перекладах М. Грушевського
Кралюк П. «Білі плями» в історії української філософії : наукові нариси / Петро Кралюк. — Луцьк : Твердиня, 2007. — 164 с.
Автор цієї книги, доктор філософії, професор Національного університету «Острозька академія» Петро Кралюк, робить спробу «зафарбувати» деякі «білі плями» у царині української філософії. Частково заперечуючи думку Дмитра Чижевського про те, що українці не належать до «філософських народів», він певним чином намагається підійти до цього і об’єктивніше, і скрупульозніше, разом з тим не прикрашаючи дійсності.
Науково-публіцистична та художня література
Кралюк П. Діоптра, або Дзеркало в якому бачимо не лише себе, а й інших, подорожуючи в часі та просторі : історико-інтелектувльний детектив / Петро Кралюк. — Луцьк : Твердиня, 2007. — 116 с.
Нову книгу відомого українського прозаїка, науковця, професора Острозької академії, Петра Кралюка умовно жанрово можна означити як історико-інтелектуальний детектив. ЇЇ сюжет побудований на пошуку не відомого (нібито) до сьогодні твору мовознавця, письменника, церковного й освітнього діяча, архімандрита Мелетія Смотрицького, на думку одного з персонажів – останньої його книги. Написана у динамічному кінематографічному стилі «Діоптра…» тримає читача у постійній і неослабленій напрузі. Історичні кадри легко й невимушено переходять у часи нинішні, і навпаки, висвітлюючи повніше чи менше ту чи іншу постать, зокрема Кирила Транквіліона-Ставровецького, Касіяна Саковича, Гедеона Балабана, Швайпольта Фіоля й інших, а також двох головних героїв, власне Мелетія Смотрицького та автора – нашого сучасника.
Статті
Кралюк П. М. Роль діаспори в розвитку української філософської традиції в ХХ ст. / П. М. Кралюк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 79–88.
Кралюк П. Великий слов’янин Тадеуш Костюшко: поляк, білорус чи українець / Петро Кралюк // День. — 2007. — № 215. — С. 7.
Кралюк П. Наука демократії: гуманітарні перехрестя політики та права / Петро Кралюк // День. — 2007. — № 165. — С. 6.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. Волинь у житті та творчості Тараса Шевченка : монографія / Петро Кралюк. — Луцьк : Твердиня, 2006. — 80 с.
160 років тому Тарас Шевченко побував у ряді сіл, містечок і міст Великої Волині. Тут за завданням Київської археографічної комісії він робив замальовки культурно-історичних пам’яток краю, записував народні пісні. Саме цій історичній мандрівці і присвячена наукова розвідка професора, доктора філософських наук, проректора з наукової роботи Національного університету «Острозька академія» Петра Кралюка. Використовуючи різні друковані та архівні матеріали, деякі інші опосередковані джерела, а також оригінальні твори самого Шевченка, автор намагався не лише дещо по-новому глянути на волинську подорож Кобзаря, а й спробував осмислити, як він сприймав Волинь і яке місце вона посіла в його творчості.
Кралюк П. М. Острозька Біблія в контексті української та європейської культур / П. М. Кралюк, Р. Торконяк (отець Рафаїл), І. Д. Пасічник — Острог: Вид-во НаУОА, 2006. — 124 с.
У цій роботі, яка є першим комплексним дослідженням Острозької Біблії, розглянуто передумови появи цієї книги, її культурний контекст, виявлені джерела, реконструйовано процес роботи над цим виданням. Показано також вплив Острозької Біблії на розвиток бібліїстики в православних слов’ян.
Статті
Кралюк П. Острозький літописець як українська писемна пам’ятка початку XVII ст. / Петро Кралюк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог ; Торонто ; Нью-Йорк, 2006. — Вип. 7 : до 40-річчя Українського історичного товариства. — С. 189–199.
Кралюк П. М. Політика і мораль: комунікативні аспекти / П. М. Кралюк // Наукові записки. Серія «Політологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 1. — С. 105–110.
2005
Науково-публіцистична та художня література
Кралюк П. Апокриф : оповідання / Петро Кралюк. — Львів : СПОЛОМ, 2005. — 160 с.
Друга збірка автора складається з різних оповідань, але становить органічну цілість. Це своєрідне осмислення реалій уже незалежної країни, але осмислення в широкому історичному контексті. І зроблено це не лише у серйозній, а також у іронічній і сатиричній формі. Іноді видається, що автор часто намагається несерйозно говорити про серйозні речі, і це йому вдається.
Статті
Кралюк П. Викладання християнської етики як проблема українського суспільства / П. Кралюк // Українське релігієзнавство. — 2005. — № 36. — С. 91–96.
Кралюк П. Проблема співвідношення філософії та художньої літератури в українській культурі / Петро Кралюк // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог, 2005. — С.54–63.
2004
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Бубенщиков В. Греко-католицька церква в етнічному розвитку українського та білоруського народів : монографія / Василь Бубенщиков, Петро Кралюк. — Львів : СПОЛОМ, 2004. — 172 с.
У монографії подана цілісна картина розвитку греко-католицької церкви на українських та білоруських землях, аналізується її вплив на етногенез та національну свідомість українців та білорусів. Велика увага приділена осмисленню етнічного аспекту Берестейської церковної унії в полемічній літературі кінця XVI – першої половини XVII ст.
Науково-публіцистична та художня література
Кралюк П. 23 лютого: чи святкувати цей день : історія, міфи, стереотипи / Петро Кралюк. — Львів : СПОЛОМ, 2004. — 64 с.
День Радянської армії – один із грандіозних міфів, витворених комуністичною пропагандою. Автор пропонує історичну розвідку даного міфу, з яким прямо й опосередковано було пов’язано багато важливих подій російської та української історії.
Статті
Кралюк П. В’ячеслав Липинський: від «хлопомана» до «хлопофоба» / П. Кралюк // Війни і мир, або «Українці - поляки: брати/вороги, сусіди ...». — К. : Українська прес-група, 2004. — С. 441–448.
2003
Статті
Кралюк П. М. Розвиток політичної іміджелогії в Україні (1990 – 2002 рр.) / Кралюк П. М. // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : матеріали ІІ міжнар. наук. конф. (24–26 травня 2002 р., м. Одеса). — К., 2003. — С. 370–378.
Кралюк П. З надією на «білого царя». Москвофільство на західноукраїнських землях / Петро Кралюк // Дві Русі. — К. : Факт, 2003. — С. 198–205.
Kraluk P. Cenna monografia wybitnego kijowskiego historyka filozofii Walerii Niczyk / Petro Kraluk // Σофіа : Pismo Filoyofów Krajów Slowiańskich. — Rzeszów, 2003. — № 3. — S. 271–274.
Кралюк П. Хвороба євразійства. Рефлексія російської самосвідомості в «альтернативній історії» / Петро Кралюк // Дві Русі. — К. : Факт, 2003. — С. 407–412.
Кралюк П. Між молотом і ковадлом. Галичина під час Першої світової війни / Петро Кралюк // Дві Русі. — К. : Факт, 2003. — С. 206–210.
Кралюк П. «Антирадянська» радянська людина. Віктор Суворов: між Україною та Росієют / Петро Кралюк // Дві Русі. — К. : Факт, 2003. — С. 396–400.
2001
Статті
Кралюк П. Тенденції розвитку багатопартійності в Україні / П. Кралюк // Розвиток демократії в Україні : матеріали Міжнародної наукової конференції (29 вересня – 1 жовтня 2000 р., м. Київ). — К., 2001. — С. 390–399.
2000
Статті
Кралюк П. М. Філософська думка на українських землях: історія та специфіка [Електронний ресурс] / П. М. Кралюк. — Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/50/1/lekcii.pdf. — Назва з екрана.
Кралюк П. Контекст передмов до Острозької Біблії / Петро Кралюк // Наукові записки. Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. — Острог, 2000. — Т. ІІІ : Біблія на теренах України. — С. 32–37.
1996
Науково-публіцистична та художня література
Кралюк П. Луцьке Хрестовоздвиженське братство : історико-краєзнавчий нарис / Кралюк Петро. — Луцьк : Надстир’я, 1996. — 54 с.
У брошурі розповідається про діяльність Хрестовоздвиженського братства, яке діяло у місті Луцьку з 1617 року майже протягом століття. У часи наступу католицизму і унії братство було форпостом православ’я на західноукраїнських землях, сприяло розвитку культури і науки, утвердженню національної свідомості українців. Це спроба узагальнити документальні матеріали та роботи інших дослідників на цю тему.
Кралюк П. Вишенський і Волинь : історико-краєзнавчий нарис / Петро Кралюк. — Луцьк : Надстир’я, 1996. — 23 с.
Іоанн Вишенський – одна із парадоксальних фігур в історії українського письменства. Він належав до авторів, яких не особливо знали за життя. Є всі підстави стверджувати, що це був маргінальний письменник, твори якого знаходили розуміння й, відповідно, поширення, як правило, в середовищі крайніх традиціоналістів. Маргінальність Вишенського мала низку причин. Це передусім крайній традиціоналізм його творів, до того ж поєднаний із християнським егалітаризмом, що не особливо імпонувало тогочасній українській освіченій публіці, яка була далеко не завжди традиціоналістською і яка часто-густо керувалася шляхетськими стереотипами.
1994
Науково-публіцистична та художня література
Кралюк П. Попи марксистського приходу : памфлет, песимістична комедія / Петро Кралюк ; передм. В. Чухліба. — К. : Український письменник, 1994. — 47 с.
Автор вміло користується засобами сарказму, іронії, гротеску, він дошкульно висміює всі «приваби» тієї системи, яка називалася соціалізмом чи розвиненим соціалізмом, з її ідеологічними службами.
2016
Статті
Альошина О. Початки громадсько-церковної діяльності А. Річинського на Волині у 20-х рр. ХХ ст. / О. Альошина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». — 2016. — Вип. 1 (13). — С. 3–11.
2015
Статті
Альошина О. Громадська діяльність Арсена Річинського у кінці 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. / О. Альошина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — 2015. — Вип. 12. — С. 16–24.
2014
Статті
Альошина О. А. Соціальні питання у соціальному вченні Лева ХІІІ / О. А. Альошина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 9. — С. 16–24.
Альошина О. А. Перебіг українізації у Православній церкві на Волині у 20-х р. ХХ ст. / О. А. Альошина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 11. — С. 16–24.
2013
Статті
Альошина О. Соціальне вчення католицької церкви / О. Альошина // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2013. — Вип. 8. — С. 3–11.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Альошина О. А. Філософська пропедевтика : навчально-методичний посібник / О. А. Альошина. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 136 с.
У навчально-методичному посібнику коротко і доступно викладено основні проблеми філософії. Посібник має на меті зорієнтувати студентів на поглиблене вивчення актуальних питань специфіки філософії, онтології, поняття свідомості та буття людини. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання та зацікавлених у питаннях філософії.
Статті
Альошина О. З’їзд української православної громадськості та культурно-освітніх організацій Волині / О. Альошина // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2012. — Вип. 7. — С. 3–10.
2011
Статті
Альошина О. Процес українізації православ'я на Волині у міжвоєнний період / О. Альошина // Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство". — 2011. — Вип. 5. — С. 32–40.
Альошина О. Видавнича діяльність А. Річинського на Волині у 20-х рр. ХХ ст. / О. Альошина // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство". — 2011. — Вип. 4. — С. 3–10.
2009
Статті
Альошина О. Національно-церковний рух на Волині / О. Альошина // Історія релігії в Україні і світі : збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”. — 2009. — Вип. 1. — С. 3–12.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жилюк С. І. Справа архієпископа Орлика: доля духовенства Житомирщини 20-х – 30-х рр. ХХ століття / С. І. Жилюк, О. А. Альошина. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 150 с.
У книзі на основі архівних документів і матеріалів висвітлено історію УАПЦ на Житомирщині у 20 – 30 роках ХХ ст., показано трагічну долю архієпископа Степана Орлика та багатьох інших священиків і віруючих, які зазнали жорстоких репресій від комуністичного режиму.
2015
Статті
Якубович М. М. «Собирание знаний» в постклассической исламской философии: реконструкция логико-смысловой парадигмы / М. М. Якубович // «Рассыпанное» и «собранное»: стратегии организации смыслового пространства в арабо-мусульманской культуре / А. В. Смирнова. — М. : Институт философии РАН, 2015. — С. 105–122.
Yakubovych M. A Neglected Ottoman Sufi Treatise from 16th century: Mawāhib al-Raģman f bayān Marātib al-Akwān by Ibrāhіm al-Qirіmі / Mykhaylo Yakubovych // The Journal of Ottoman Studies. — 2015. — № XLV. — Р. 137–160.
2014
Статті
Якубович М. М. Татарское наследие Западной Украины: рукописный Коран 1804 года / М. М. Якубович // Крымское историческое обозрение. — Казань-Бахчисарай : Крымский научный центр Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, 2014. — №. 1. — С. 234–243.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. М. Острозька академія в філософській культурі України : монографія / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 482 с.
Мнографія «Острозька академія в філософській культурі України» присвячена інтелектуальній спадщині першого вищого навчального закладу України – Острозької академії XVI – XVII ст. На основі джерел, частина яких раніше була недоступна вітчизняним дослідникам, автори показують значимість надбань Острозької академії для розуміння інтелектуального життя в середньовічній та ранньомодерній Україні. Особливості філософських пошуків острозьких книжників простежуються у зв’язку із давньоруською та ренесансною філософією на українських землях. На підставі віднайдених документів автори вказують на розмаїття та неоднозначність української філософської культури, її зв’язок із релігійними, політичними та суспільними процесами в Східній Європі. На особливу увагу заслуговують два головних напрями філософської думки острозьких книжників – православний традиціоналізм, представлений Василем Суразьким, Іваном Вишенським та іншими авторами, а також ренесансний гуманізм, який можна віднайти в творах Симона Пекаліда та Яна Лятоса. Монографія розкриває й філософсько-теологічні погляди Мелетія Смотрицького, які раніше не були предметом ґрунтовних наукових досліджень. Відзначено у монографії й особливості подальшого розвитку традицій Острозького академії в Україні та за її межами.
Статті
Якубович М. Шараф бін Камаль аль-Кримі: кримський філософ часів Золотої Орди / М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 12. — С. 137–149.
Якубович М. Філософські проблеми у «Книзі загальних понять» Абу ль-Бака’ аль-Кафауві (1618–1682/1683 рр.) / М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 14. — С. 21–25.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Якубович М. М. Іслам: практичні аспекти : навч. метод. пос. / М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 188 с.
У межах презентованого навчального посібника автор передусім намагався розкрити найбільш актуальні питання ісламської обрядовості, звертаючись до першоджерел: Корану, Суни, свідчень релігійних авторитетів. Особливу увагу приділено й важливим аспектам ісламського віровчення, які дають можливість зрозуміти й процеси, що відбуваються в сучасному ісламі – питання ціннісних орієнтирів, релігії та політики, буття ісламу в Європі. Окремо розглядаються й аспекти розвитку ісламу на українських землях.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Преславний Коран. Переклад смислів українською мовою / пер. з арабської, передмова, коментарі, дослідження М. М. Якубовича. — Медіна : Центр короля Фагда з друку Преславного Сувою, 2012. — 998 с.
Перший повний переклад смислів Корану українською мовою, виконаний безпосередньо з арабського оригіналу. Супроводжується відповідними коментарями, укладеними на основі екзегетичних праць видатних ісламських учених ат-Табарі, аль-Багавві та ібн Касіра
Статті
Якубович М. М. Мухаммад аль-Аккирмани: забытый исламский философ с украинских земель / М. М. Якубович // Медина аль-Ислам. — 2012. — № 127. — С. 3–4.
Якубович М. Передмова до «Перестороги» Яна Лятоса 1599 року як джерело до вивчення ренесансної філософії в Острозькій академії / М. Якубович, В. Щепанський // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 11. — С. 330–338.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. М. Василь Суразький: апологія православної традиції : монографія / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 212 с.
Монографію присвячено маловідомим сторінкам творчості українського полеміста і богослова Василя Суразького (сер. 50-х рр. ХVI ст. – між 1604 – 1608 рр.). Висвітлено специфіку православного традиціоналізму на українських землях, показано фундаментальні особливості світогляду мислителя в контексті автохтонних рис української філософської думки. Досліджено значення творів Василя Суразького для розвитку православної апологетики в Україні та Московії. У монографії як додаток здійснено перевидання тексту «Книги про єдину істинну православну віру».
Рушд І. Вирішальне слово про зв’язок релігійного закону та людської мудрості / Ібн Рушд / критичні. досл., перекл. з араб. та комент. М. М. Якубовича. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 84 с.
Працю присвячено творчості відомого середньовічного арабського мислителя ібн Рушда аль-Куртубі (1126 – 1198 рр.). У матеріалі розкрито особливості філософської думки ісламського світу, висвітлено роль, яку спадщина ібн Рушда відіграла в розвитку середньовічної філософії та науки. Виокремлено полемічні аспекти поглядів мислителя, а також оцінку його філософських ідеалів представником ісламського традиціоналізму, Шейхом аль-Ісламом ібн Таймійєю (1268 – 1328 рр.). Уперше українському читачеві пропонується твір «Вирішальне слово про зв’язок між релігійним законом та людською мудрістю», перекладений з новітніх арабомовних видань, із відповідними коментарями до нього. Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками ісламської культури.
Кралюк П. М. Ян Лятос: ренесансна філософія на українських землях : монографія / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 144 с.
Презентоване видання – перша в українській та зарубжній науці монографія, присвячена творчості польсько-українського вченого ЯнаЛятоса (1539 – 1608 рр.) – найбільш послідовного критика календарної реформи папи Григорія ХІІІ. Емігрувавши в 1598 році до Острога, Ян Лятос продовжував роботу над астрономічними, астрологічними та математичними дослідженнями, які викликали резонанс у Речі Посполитій та далеко за її межами. У монографії висвітлено специфіку наукових поглядів Яна Лятоса, простежено їхній зв’язок із творчим доробком інших ренесансних авторів. У якості додатку представлено критичне видання та переклад твору «Прогностикон» (1594 р.). Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками українського Ренесансу.
Статті
Якубович М. М. «Prognoscticon» Яна Лятоса 1594 р.: суспільно-політичний контекст / М. М. Якубович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 165–175.
2010
Статті
Якубович М. М. Такі ад-Дін ібн Таймійя (1263 – 1328 рр.) та його концепція виникнення релігії як складова ідеологічних доктрин мусульманського традиціоналізму / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 3. — С. 343–356.
Якубович М. М. Татарсько-мусульманське населення Південно-Східної Волині ХVІ – ХХ століть: історична ретроспектива / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 2. — С. 186–196.
2008
Статті
Якубович М. М. Мудрість, закон, інтерпретація: герменевтика Ібн Рушда / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 150–164.
2017
Статті
Щепанський В. В. Медична астрологія православних слов'ян у період Раннього Модерну: місія Теофраста Парацельса у Великому Князівстві Литовському / В. В. Щепанський // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичні науки». — Острог, 2017. — № 26. — С. 117–125.
2016
Статті
Щепанський В. Походження «метереологічної магії» в слов’янському рукописі XVI ст. / В. Щепанський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог, 2016. — Вип. 25. — С. 208–213.
Щепанський В. Тексти магічного змісту східних слов’ян у ранньомодерну добу (XV–XVII ст.) / В. Щепанський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». — Острог, 2016. — Вип. 1 (13). — С. 194–205.
2014
Статті
Щепанський В. Ерос і магія ренесансної культури в релігієзнавчих роботах І. Куліану / В. Щепанський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2014. — Вип. 11. — С. 181–190.
2012
Статті
Якубович М. Передмова до "Перестороги" Яна Лятоса 1599 року як джерело до вивчення ренесансної філософії в Острозькій академії / М. Якубович, В. Щепанський // Наукові записки. Серія "Філософія ". — Острог, 2012. — Вип. 11. — С. 330–338.
2015
Статті
Филипчук С. Досвід капеланства в умовах АТО / С. Филипчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — 2015. — Вип. 12. — С. 161–169.
2014
Статті
Филипчук С. В. Фестивалі християнського кіно як засіб місіонерської роботи українських церков / С. В. Филипчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 9. — С. 147–155.
Филипчук С. В. Християнські видавництва в сучасній Україні / С. В. Филипчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 10. — С. 144–151.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Филипчук С. В. Релігія і Церква в ЗМІ: практикум : навчально-методичний посібник / С. В. Филипчук. — Рівне : ПП ДМ, 2012. — 136 с.
Практикум включає в свій зміст перелік тестів, контрольних та проблемних питань, творчих та пошукових завдань, а також набір фрагментів із наукових, публіцистичних, богословських праць до всіх зазначених тем курсу «Релігія і Церква в ЗМІ».
Статті
Филипчук С. В. Релігієвибір сучасних ромів Закарпаття: протестантизм / С. В. Филипчук // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 7. — С. 261–266.
2011
Статті
Филипчук С. В. Діяльність українських християнських конфесій та партій християнського спрямування через призму суспільно-політичного життя країни (2006 – 2007 рр.) / С. В. Филипчук // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 4. — С. 191–200.
Филипчук С. В. Здобутки, проблеми й перспективи євангельських церков України: досвід 20 років в умовах незалежності / С. В. Филипчук // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 5. — С. 211–219.
2010
Статті
Филипчук С. В. Сфери релігійної та соціальної роботи громадських організацій Рівненщини / С. В. Филипчук // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 3. — С. 262–268.
Филипчук С. В. Рівненська міжцерковна рада як зразок взаєморозуміння та співпраці між християнськими конфесіями краю руху / С. В. Филипчук // Рівненщина релігійна. — 2010. — № 1. — С. 19–21.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жилюк С. І. Право церкви в історико-канонічному дискурсі : навчальний посібник / С. І. Жилюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 264 с.
У навчальному посібнику висвітлено досвід кодифікації канонічного/церковного права у католицькій, православній і протестантській традиціях; у загальних рисах відображено концептуальні підходи наукового і конфесійного розуміння особливостей дисципліни. Головні теми посібника присвячені невирішеним проблемам вселенського православ’я – автокефальності, канонічності, благодатності, визнання/невизнання помісного статусу церков, де право церкви розкривається в історико-канонічному дискурсі його застосування, інтерпретації або ігнорування.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Всеукраїнська православна автокефальна синодальна церква : монографія / С. І. Жилюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 268 с.
У монографії на основі широкого кола джерел, у тому числі періодики 1920-х рр., висвітлено діяльність обновленської церкви (ВПАСЦ) в Україні 1922 – 1928 рр., здійснено аналіз внутрішньоцерковного життя та міжцерковних суперечностей у контексті партійно-державної релігійної політики більшовицького режиму. Видання розраховане на фахівців з церковної історії, релігійних діячів, викладачів, студентів й усіх тих, хто цікавиться актуальними проблемами релігієзнавства.
2014
Статті
Жилюк С. І. Право церкви як предмет навчальної дисципліни / С. І. Жилюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 10. — С. 74–83.
Жилюк С. І. Теоретико-методологічний дискурс релігієзнавчих досліджень: постмодернізм у пошуку нових парадигм / С. І. Жилюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 9. — С. 44–59.
Жилюк С. Автокефальний церковний рух Житомирщини на початку 1990-х рр. [Електронний ресурс] / Сергій Жилюк // Центр дослідження духовної культури Тернопілля. — Режим доступу. — http://eprints.oa.edu.ua/3725/1/Zhyliuk.pdf. — Назва з екрана.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Релігійне життя Житомирщини наприкінці 1970-х – початку 1990-х рр. : монографія / С. І. Жилюк, Л. А. Паніна. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 272 с.
У монографії на основі широкого кола джерел, переважно документальних даних різних архівосховищ, висвітлено основні напрямки, форми і методи реалізації партійно-державної релігійної політики на Житомирщині впродовж 1970-х – 1991 рр.; головна увага зосереджена на тих суспільно-релігійних змінах, які відбулись в області наприкінці «перебудови». Видання розраховане на фахівців, релігійних діячів, викладачів, студентів й усіх тих, хто цікавиться історією рідною краю.
Релігійна політика радянської влади на Житомирщині (у документах 1979 – 1991 рр.) : збірник документів / упоряд. С. І. Жилюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 308 с.
У книзі вміщено документи і матеріали Державного архіву Житомирської області, які розкривають релігійну політику радянського режиму на Житомирщині, висвітлюють внутрішньо-професійне становище православних, римо-католицьких, протестантських та іудейських громад (статистичні дані, фінансово-господарську діяльність, рівень релігійної активності населення та ін.). Видання розраховане на фахівців, краєзнавців, викладачів, студентів і всіх тих, хто цікавиться історією рідною краю.
Статті
Жилюк С. І. Досвід вселенського визнання: політична кон’юнктура міжцерковного діалогу / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 4. — С. 71–77.
2010
Статті
Жилюк С. І. Канонічна творчість в історії Вселенського православ’я / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 3. — С. 56–66.
Жилюк С. І. Особливості українського національно-визвольного церковного руху на Житомирщині (1990–1992 рр.) / С. І. Жилюк, Л. А. Паніна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 2. — С. 43–53.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Канонічне право : навч. пос. / авт.-упоряд. : Жилюк С. І., Іщук О. В., Якубович М. М. ; за ред. С. І. Жилюка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 212 с.
Охарактеризовано процес формування канону, висвітлено розуміння канонічного права у католицькій, православній та протестантській традиціях. Проаналізовано проблеми канонічного характеру в історії східного християнства. Увагу приділено джерелам канонічного та церковного права, екклезіологічним і правовим вимірам автокефалії. Показано місце канонічної творчості в історії православної церкви. Розглянуто канонічність богослужбової мови.
Статті
Жилюк С. І. Формування радянського антицерковного законодавства у 60–70-х рр. ХХ ст. / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 1. — С. 51–62.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жилюк С. І. Вселенське православ’я: невирішені проблеми в контексті міжцерковних відносин / Жилюк С. І., Іщук О. В. — Острог, 2008. — 92 с.
Навчально-методичний посібник «Вселенське православ’я: невирішені проблеми у контексті міжцерковних відносин» підготовлений на базі прочитаних у Національному університеті «Острозька академія» лекцій з курсу «Вселенське православ’я». Посібник має на меті зорієнтувати студентів на поглиблене вивчення актуальних для сучасного православ’я проблем канонічності, автокефальності, Вселенського визнання. Поміщені у ньому тестові завдання та контрольні питання допоможуть студентам у підготовці до семінарських занять та складанні підсумкового заліку. Для викладачів і студентів вищих світських навчальних закладів, богословських інститутів та семінарій.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Справа архієпископа Орлика: доля духовенства Житомирщини 20-х – 30-х рр. ХХ століття / С. І. Жилюк, О. А. Альошина. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 150 с.
У книзі на основі архівних документів і матеріалів висвітлено історію УАПЦ на Житомирщині у 20 – 30 роках ХХ ст., показано трагічну долю архієпископа Степана Орлика та багатьох інших священиків і віруючих, які зазнали жорстоких репресій від комуністичного режиму.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жилюк С. І. Християнська середньовічна церква : бібліографічний нарис / С. І. Жилюк. — Рівне, 2007. — 68 с.
У навчальному посібнику здійснено історіографічний огляд праць зарубіжних і вітчизняних дослідників з проблеми християнської середньовічної церкви. Показано основні концептуальні підходи та конфесійні інтерпретації у висвітленні різних аспектів середньовічної історії католицизму та протестантизму в країнах Західної, Північної та Центральної Європи.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жилюк С. Метаморфози відносин КПУ і РПЦ: від антагонізму до політичного партнерства : архівні документи та матеріали / Сергій Жилюк. — Рівне : Перспектива, 2006. — 174 с.
Книга доктора історичних наук, релігієзнавця Сергія Жилюка складається із двох різних за змістом частин, але об’єднаних однією проблемою – ідеєю захисту національних інтересів України у духовно-релігійній сфері. У передмові показано антиукраїнську сутність УПЦ Московського патріархату. Автор обґрунтовує необхідність вирішення цієї проблеми шляхом запровадження нової політики державно-церковних відносин згідно практики європейських демократичних країн. Архівні матеріали, які розкривають антирелігійну політику комуністичної влади в роки «перебудови» (1985 – 1991 рр.), подано з метою вивчення історичного досвіду роботи державних органів влади з релігійними організаціями.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Метаморфози відносин КПУ і РПЦ: від антагонізму до політичного партнерства (архівні документи та матеріали) / С. І. Жилюк. — Рівне : Перспектива, 2006. — 174 с.
Доктор історичних наук, релігіознавець Сергій Жилюк за допомогою архівних матеріалів розкриває у книзі антирелігійну політику комуністичної влади в роки «перебудови» (1985 – 1991 рр.). У передмові автор обґрунтовує необхідність вирішення проблеми захисту національних інтересів України у духовно-релігійній сфері.
2005
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.11 / Жилюк Сергій Іванович. — К., 2005. — 31 c.
Проаналізовано ідейні засади православного оновлення та діяльності Обновленської церкви в Україні. Зроблено висновок, що рух за оновлення традиційного православ’я обумовлений необхідністю подолання кризових явищ у церкві, головними ознаками яких є надмірний консерватизм і заполітизованість. Він має глибоке історичне коріння та змістовну ідейно-теоретичну базу, яка відображена в обновленських програмах церковного реформування 1920-х рр. З’ясовано характер міжправославного протистояння в Україні зазначеного періоду та показано основні риси кризи сучасного українського православ’я, що дало змогу визначити загальні тенденції у полеміці між церквами щодо питань канонічного устрою, автокефальності, благодатності, Вселенського визнання. На підставі результатів досліження з’ясовано політичну мотивацію цієї полеміки та запропоновано відмовитися від апелювання проблем канонічності у процесі налагодження конструктивного діалогу між церквами. Відзначено, що розв’язання внутрішньоцеркової кризи є можливим за умов сутнісних змін у догматично-канонічній, богослужбовій, морально-етичній, соціальній сферах.
2002
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Обновленська церква в Україні (1922 – 1928) / С. І. Жилюк. — Рівне : РДГУ, 2002. — 384 с.
В монографії висвітлено діяльність Обновленської (Синодальної) церкви в Україні, показано характер державно- церковних і міжцерковних відносин 20-х років XX ст. Автор з наукових позицій розкриває актуальні для сучасного православ’я проблеми автокефальності, канонічності, Вселенського визнання, мови богослужіння, обгрунтовує ідею утворення єдиної Української православної церкви та її реформування.
2000
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Без апологетики. Оновлення православної церкви в Україні / С. І. Жилюк. — Житомир : Полісся, 2000. — 164 с.
Обгрунтовано ідею реформування православної церкви в Україні. З наукових позицій розкрито актуальні для сучасного православ’я історичні, правові та еклезеологічні основи національно-церковної автокефалії, проблеми канонічності, мови богослужіння, Вселенського визнання. Проаналізовано вплив національних і соціальних протиріч на формування догматичних постанов у епоху Вселенських соборів.