2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жилюк С. І. Право церкви в історико-канонічному дискурсі : навчальний посібник / С. І. Жилюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 264 с.
У навчальному посібнику висвітлено досвід кодифікації канонічного/церковного права у католицькій, православній і протестантській традиціях; у загальних рисах відображено концептуальні підходи наукового і конфесійного розуміння особливостей дисципліни. Головні теми посібника присвячені невирішеним проблемам вселенського православ’я – автокефальності, канонічності, благодатності, визнання/невизнання помісного статусу церков, де право церкви розкривається в історико-канонічному дискурсі його застосування, інтерпретації або ігнорування.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Всеукраїнська православна автокефальна синодальна церква : монографія / С. І. Жилюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 268 с.
У монографії на основі широкого кола джерел, у тому числі періодики 1920-х рр., висвітлено діяльність обновленської церкви (ВПАСЦ) в Україні 1922 – 1928 рр., здійснено аналіз внутрішньоцерковного життя та міжцерковних суперечностей у контексті партійно-державної релігійної політики більшовицького режиму. Видання розраховане на фахівців з церковної історії, релігійних діячів, викладачів, студентів й усіх тих, хто цікавиться актуальними проблемами релігієзнавства.
2014
Статті
Жилюк С. І. Теоретико-методологічний дискурс релігієзнавчих досліджень: постмодернізм у пошуку нових парадигм / С. І. Жилюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 9. — С. 44–59.
Жилюк С. Автокефальний церковний рух Житомирщини на початку 1990-х рр. [Електронний ресурс] / Сергій Жилюк // Центр дослідження духовної культури Тернопілля. — Режим доступу. — http://eprints.oa.edu.ua/3725/1/Zhyliuk.pdf. — Назва з екрана.
Жилюк С. І. Право церкви як предмет навчальної дисципліни / С. І. Жилюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 10. — С. 74–83.
2013
Статті
Жилюк С. І. Канонізація святих і грішних / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 8. — С. 75–89.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Організація науково-дослідної роботи : навчально-методичний посібник / авт.-упоряд. : С. І. Жилюк, О. В. Іщук, К. І. Якуніна. — 2-ге вид., перер. та доп. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 84 с.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Релігійне життя Житомирщини наприкінці 1970-х – початку 1990-х рр. : монографія / С. І. Жилюк, Л. А. Паніна. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 272 с.
У монографії на основі широкого кола джерел, переважно документальних даних різних архівосховищ, висвітлено основні напрямки, форми і методи реалізації партійно-державної релігійної політики на Житомирщині впродовж 1970-х – 1991 рр.; головна увага зосереджена на тих суспільно-релігійних змінах, які відбулись в області наприкінці «перебудови». Видання розраховане на фахівців, релігійних діячів, викладачів, студентів й усіх тих, хто цікавиться історією рідною краю.
Релігійна політика радянської влади на Житомирщині (у документах 1979 – 1991 рр.) : збірник документів / упоряд. С. І. Жилюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 308 с.
У книзі вміщено документи і матеріали Державного архіву Житомирської області, які розкривають релігійну політику радянського режиму на Житомирщині, висвітлюють внутрішньо-професійне становище православних, римо-католицьких, протестантських та іудейських громад (статистичні дані, фінансово-господарську діяльність, рівень релігійної активності населення та ін.). Видання розраховане на фахівців, краєзнавців, викладачів, студентів і всіх тих, хто цікавиться історією рідною краю.
Статті
Жилюк С. І. Позиція обновленської церкви щодо більшовицької влади в Україні у контексті державно-церковних та міжцерковних відносин 1920-х рр. / Жилюк С. І. // Слов’янський вісник : збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. — Рівне : РІС КСУ, 2011. — Вип. 11. — С. 42–47.
Жилюк С. І. Досвід вселенського визнання: політична кон’юнктура міжцерковного діалогу / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 4. — С. 71–77.
Жилюк С. І. Становище іудейських громад на Житомирщині в роки радянської влади / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ. — 2011. — Вип. 21. — С. 346–357.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Організація науково-дослідної роботи : навчально-методичний посібник / авт.-упоряд. : Жилюк С. І., Ткачук І. В., Якуніна К. І. — Острог, 2010. — 84 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Релігійна політика царизму на Волині (1793 – 1917 рр.) : монографія / С. І. Жилюк, Б. Є. Бойко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — 228 с.
Статті
Жилюк С. І. Особливості українського національно-визвольного церковного руху на Житомирщині (1990–1992 рр.) / С. І. Жилюк, Л. А. Паніна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 2. — С. 43–53.
Жилюк С. І. Історико-канонічна практика у розвитку православ’я / С. І. Жилюк // Матеріали Першої регіональної міжвузівської науково-практичної конференції. — Київ ; Дубно, 2010. — Вип. 1. — С. 210–212.
Жилюк С. І. Канонічна творчість в історії Вселенського православ’я / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 3. — С. 56–66.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Канонічне право : навч. пос. / авт.-упоряд. : Жилюк С. І., Іщук О. В., Якубович М. М. ; за ред. С. І. Жилюка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 212 с.
Охарактеризовано процес формування канону, висвітлено розуміння канонічного права у католицькій, православній та протестантській традиціях. Проаналізовано проблеми канонічного характеру в історії східного християнства. Увагу приділено джерелам канонічного та церковного права, екклезіологічним і правовим вимірам автокефалії. Показано місце канонічної творчості в історії православної церкви. Розглянуто канонічність богослужбової мови.
Статті
Жилюк С. І. Формування радянського антицерковного законодавства у 60–70-х рр. ХХ ст. / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 1. — С. 51–62.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жилюк С. І. Вселенське православ’я: невирішені проблеми в контексті міжцерковних відносин / Жилюк С. І., Іщук О. В. — Острог, 2008. — 92 с.
Навчально-методичний посібник «Вселенське православ’я: невирішені проблеми у контексті міжцерковних відносин» підготовлений на базі прочитаних у Національному університеті «Острозька академія» лекцій з курсу «Вселенське православ’я». Посібник має на меті зорієнтувати студентів на поглиблене вивчення актуальних для сучасного православ’я проблем канонічності, автокефальності, Вселенського визнання. Поміщені у ньому тестові завдання та контрольні питання допоможуть студентам у підготовці до семінарських занять та складанні підсумкового заліку. Для викладачів і студентів вищих світських навчальних закладів, богословських інститутів та семінарій.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Справа архієпископа Орлика: доля духовенства Житомирщини 20-х – 30-х рр. ХХ століття / С. І. Жилюк, О. А. Альошина. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 150 с.
У книзі на основі архівних документів і матеріалів висвітлено історію УАПЦ на Житомирщині у 20 – 30 роках ХХ ст., показано трагічну долю архієпископа Степана Орлика та багатьох інших священиків і віруючих, які зазнали жорстоких репресій від комуністичного режиму.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Історія : методичні рекомендації для абітурієнтів / С. І. Жилюка. — Рівне : РДГУ, 2007. — 72 с.
Жилюк С. І. Християнська середньовічна церква : бібліографічний нарис / С. І. Жилюк. — Рівне, 2007. — 68 с.
У навчальному посібнику здійснено історіографічний огляд праць зарубіжних і вітчизняних дослідників з проблеми християнської середньовічної церкви. Показано основні концептуальні підходи та конфесійні інтерпретації у висвітленні різних аспектів середньовічної історії католицизму та протестантизму в країнах Західної, Північної та Центральної Європи.
Статті
Жилюк С. Краєзнавство на вершинах академічної науки / Сергій Жилюк // Волинь – Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем. — Житомир, 2007. — Вип. 16. — С. 212–213.
Жилюк С. І. Болгарське національне питання в другій половині ХІХ ст. / С. І. Жилюк // Збірник матеріалів першої наукової міжвузівської конференції «Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблем». — Рівне : РДГУ, 2007. — С. 21–24.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жилюк С. Метаморфози відносин КПУ і РПЦ: від антагонізму до політичного партнерства : архівні документи та матеріали / Сергій Жилюк. — Рівне : Перспектива, 2006. — 174 с.
Книга доктора історичних наук, релігієзнавця Сергія Жилюка складається із двох різних за змістом частин, але об’єднаних однією проблемою – ідеєю захисту національних інтересів України у духовно-релігійній сфері. У передмові показано антиукраїнську сутність УПЦ Московського патріархату. Автор обґрунтовує необхідність вирішення цієї проблеми шляхом запровадження нової політики державно-церковних відносин згідно практики європейських демократичних країн. Архівні матеріали, які розкривають антирелігійну політику комуністичної влади в роки «перебудови» (1985 – 1991 рр.), подано з метою вивчення історичного досвіду роботи державних органів влади з релігійними організаціями.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Метаморфози відносин КПУ і РПЦ: від антагонізму до політичного партнерства (архівні документи та матеріали) / С. І. Жилюк. — Рівне : Перспектива, 2006. — 174 с.
Доктор історичних наук, релігіознавець Сергій Жилюк за допомогою архівних матеріалів розкриває у книзі антирелігійну політику комуністичної влади в роки «перебудови» (1985 – 1991 рр.). У передмові автор обґрунтовує необхідність вирішення проблеми захисту національних інтересів України у духовно-релігійній сфері.
Статті
Жилюк С. Собороправність у контексті проблем православного церковного оновлення / С. Жилюк, А. Киридон // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2006. — Вип. 8. — С. 59–65.
2005
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.11 / Жилюк Сергій Іванович. — К., 2005. — 31 c.
Проаналізовано ідейні засади православного оновлення та діяльності Обновленської церкви в Україні. Зроблено висновок, що рух за оновлення традиційного православ’я обумовлений необхідністю подолання кризових явищ у церкві, головними ознаками яких є надмірний консерватизм і заполітизованість. Він має глибоке історичне коріння та змістовну ідейно-теоретичну базу, яка відображена в обновленських програмах церковного реформування 1920-х рр. З’ясовано характер міжправославного протистояння в Україні зазначеного періоду та показано основні риси кризи сучасного українського православ’я, що дало змогу визначити загальні тенденції у полеміці між церквами щодо питань канонічного устрою, автокефальності, благодатності, Вселенського визнання. На підставі результатів досліження з’ясовано політичну мотивацію цієї полеміки та запропоновано відмовитися від апелювання проблем канонічності у процесі налагодження конструктивного діалогу між церквами. Відзначено, що розв’язання внутрішньоцеркової кризи є можливим за умов сутнісних змін у догматично-канонічній, богослужбовій, морально-етичній, соціальній сферах.
Статті
Жилюк С. І. Вплив національних і соціальних суперечностей на формування догматичних постанов / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2005. — С. 134–150.
Жилюк С. І. Розвиток релігійного реформаторства в Російській імперії (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) / С. І. Жилюк // Слов’янський вісник : збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». — Рівне : РІС КСУ, 2005. — Вип. 5. — С. 54–64.
2004
Статті
Жилюк С. Благодатність ієрархії: вселенська практика і політична кон’юнктура РПЦ / Сергій Жилюк // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. — Лондон, 2004. — Ч. 2 (318). — С. 31–38.
Жилюк С. Політичний аспект міжцерковного протистояння в Україні / Сергій Жилюк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів : Логос, 2004. — Кн. ІІ. — С. 96–102.
Жилюк С. «Нова церква». Обновленські ідеї і програми церковного реформування 20-х років ХХ ст. / Сергій Жилюк // Людина і світ. — 2004. — № 6. — С. 44–48.
Жилюк С. І. Проблема міжправославного конфлікту на початку 20-х рр. ХХ ст. у контексті становлення Обновленської церкви в Україні / С. І. Жилюк // Сторінки історії : збірник наукових праць / відп. ред. Н. Ф. Гнатюк. — К., 2004. — Вип. 19. — С. 65–77.
Жилюк С. І. Діяльність «Автокефально-української комісії» Обновленської церкви у 20-х роках ХХ ст. / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2004. — Вип. 3. — С. 20–25.
Жилюк С. Релігійне реформаторство і церковний традиціоналізм (1917–1918 рр.) / Сергій Жилюк // Науковий Вісник Чернівецького університету : Філософія : збірник наукових праць. — Чернівці, 2004. — Вип. 203–204. — С. 65–70.
2003
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Червоний терор проти духовенства і віруючих на Східній Волині (Житомирщині) у 20-х – 30-х роках XX ст. : архівні док. та матер. / упоряд. С. І. Жилюк. — Рівне : Волинські обереги, 2003. — 152 с.
Статті
Жилюк С. Відносини Обновленської Церкви з більшовицькою владою в Україні / Сергій Жилюк // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. — Лондон, 2003. — Ч. 2 (314). — С. 32–40.
Жилюк С. Другий Всеукраїнський Помісний Собор Обновленської Церкви 1925 р. / Сергій Жилюк // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. — Лондон, 2003. — Ч. 3 (315). — С. 28–37.
Жилюк С. І. Канонічна творчість в історії Православної Церкви / С. І. Жилюк // Відомості Митрополії УАПЦ у діяспорі й Єпархії у Великій Британії. — Лондон, 2003. — Ч. 4 (316). — С. 15–16.
Жилюк С. Обновленський церковний рух 1920-х років у Північній Америці / Сергій Жилюк // Питання історії України : збірник наукових статей. — Чернівці : Зелена Буковина, 2003. — Т. 6. — С. 152–154.
Жилюк С. Відносини Обновленської Церкви з Вселенським Патріархатом у 1920-х роках / Сергій Жилюк // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. — Лондон, 2003. — Ч. 1 (313). — С. 22–26.
Жилюк С. З історії Обновленської церкви в Україні: передсоборна нарада 1927 року / С. Жилюк // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 26. — С. 107–115.
Жилюк С. Утвердження і розвиток Обновленської церкви в Україні в 20-х роках ХХ століття / С. Жилюк // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 27–28. — С. 76–90.
Жилюк С. І. Вища Богословська школа в Києві – духовний навчальний заклад Обновленської церкви 1920-х років / С. І. Жилюк // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей. — Переяслав-Хмельницький, 2003. — С. 408–415.
2002
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Обновленська церква в Україні (1922 – 1928) / С. І. Жилюк. — Рівне : РДГУ, 2002. — 384 с.
В монографії висвітлено діяльність Обновленської (Синодальної) церкви в Україні, показано характер державно- церковних і міжцерковних відносин 20-х років XX ст. Автор з наукових позицій розкриває актуальні для сучасного православ’я проблеми автокефальності, канонічності, Вселенського визнання, мови богослужіння, обгрунтовує ідею утворення єдиної Української православної церкви та її реформування.
Статті
Жилюк С. І. Справа архиєпископа Орлика / С. І. Жилюк // Людина і світ. — 2002. — № 2. — С. 46–50.
Жилюк С. Репресії проти духовенства та віруючих на Житомирщині у 30-х роках / Сергій Жилюк // Людина і світ. — 2002. — № 7–8. — С. 40–44.
2001
Статті
Жилюк С. І. Протестантський рух та Обновленська церква в Україні: особливості міжконфесійних відносин / С. І. Жилюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей. — К. : Інститут історії України НАН України, 2001. — Вип. 5. — С. 103–114.
Жилюк С. І. Українська автокефальна православна церква на Житомирщині в 20-х роках / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2001. — Вип. 2. — С. 52–57.
Жилюк С. І. До питання про оновлення православ’я / С. І. Жилюк // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». — К. : Вид. центр КНЛУ, 2001. — Вип. 5. — С. 357–363.
2000
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жилюк С. І. Без апологетики. Оновлення православної церкви в Україні / С. І. Жилюк. — Житомир : Полісся, 2000. — 164 с.
Обгрунтовано ідею реформування православної церкви в Україні. З наукових позицій розкрито актуальні для сучасного православ’я історичні, правові та еклезеологічні основи національно-церковної автокефалії, проблеми канонічності, мови богослужіння, Вселенського визнання. Проаналізовано вплив національних і соціальних протиріч на формування догматичних постанов у епоху Вселенських соборів.
Статті
Жилюк С. І. Історична практика богослужбової мови / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2000. — Вип. 1. — С. 96–102.
Жилюк С. Любарський Свято-Георгіївський монастир / С. Жилюк, М. Костриця // Болохівщина: земля і люди : матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Велика Волинь», 23–24 черв. / відп. ред. О. І. Журко, М. Ю. Костриця. — Хмельницький ; Стара Синява ; Любар, 2000. — Т. 20 : Велика Волинь. — С. 121–122.
Жилюк С. І. Сектанти України та Волині в 20-х роках XX ст. / С. І. Жилюк // Житомирщина на зламі тисячоліть : науковий збірник / відп. ред. М. Ю. Костриця. — Житомир : М.А.К., 2000. — Т. 21 : Велика Волинь. — С. 162–165.
1999
Статті
Жилюк С. І. Репресії духовенства на Житомирщині в 30-х роках / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини : збірник наукових праць / Єршова В. О. — Житомир : Волинь, 1999. — С. 373–375.
Жилюк С. Питання про «розвиток догматів» / С. Жилюк // Духовність українства : збірник наукових праць / ред. кол. : Ю. М. Білодід та ін. — Житомир : РВВ ЖДПУ, 1999. — Вип. 1. — С. 74–77.
1997
Статті
Жилюк С. І. До питання колабораціонізму на прикладі церковного життя Житомирщини / С. І. Жилюк // Житомирщина крізь призму століть : наук. зб. / відп. ред. М. Костриця. — Житомир : Журфонд, 1997. — Т. 16 : Велика Волинь. — С. 87–88.
Жилюк С. Антоній Храповицький, архієпископ Житомирський і Волинський / С. Жилюк // Волинь – Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем. — Житомир, 1997. — № 1. — С. 75–80.
1996
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жилюк С. І. Російська православна церква на Волині (1793 – 1917) / С. І. Жилюк. — Житомир : Журфонд, 1996. — 174 с.
Жилюк С. І. Монастирі Волині: історико-краєзнавчий нарис / С. І. Жилюк, М. Ю. Костриця. — Житомир : М.А.К. Лтд, 1996. — 64 с.
Статті
Жилюк С. І. Православна Волинь в Польщі (1922 – 1939 рр.) / С. І. Жилюк // Малинщина у просторі і часі : матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції / відп. ред. Костриця М. Ю. — Малин, 1996. — С. 112–113.
Жилюк С. І. Євлогій Георгієвський – архієпископ Волинський і Житомирський / С. І. Жилюк // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції до 130-річчя Житомирської обласної наукової універсальної бібліотеки / відп. ред. Костриця М. Ю. — Житомир, 1996. — С. 169–171.
1995
Статті
Жилюк С. І. 200-літня історія Волино-Житомирської єпархії / С. І. Жилюк // Зв’ягель древній і молодий : тези Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. — Новоград-Волинський, 1995. — С. 7–10.
Жилюк С. І. Духовенство Волині і польське повстання 1830–1831 рр. / С. І. Жилюк // Тези наукової краєзнавчої конференції, присвяченої 450-річчю Володарськ-Волинського. — Володарськ-Волинський ; Житомир, 1995. — С. 23–25.
Костриця М. Ю. Архієпископ Модест Стрельбицький – випускник Кам’янець-Подільської духовної семінарії / М. Ю. Костриця, С. І. Жилюк // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження : науковий збірник, присвячений 400-річчю від дня народження Богдана Хмельницького. — Хмельницький : Доля, 1995. — С. 276–278.
Жилюк С. І. Уніатська церква на Правобережному Подніпров’ї (1768–1773 рр.) // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження : науковий збірник, присвячений 400-річчю від дня народження Богдана Хмельницького. — Хмельницький : Доля, 1995. — С. 205–206.
2017
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кралюк П. Марево революції : навчальна книга / П. Кралюк. — Тернопіль : Богдан, 2016. — 304 с.
Це історичне дослідження буде цікавим та пізнавальним не лише для студентів і науковців, бо автор так неупереджено, захоплююче та всебічно розкриває тему, з такого несподіваного ракурсу показує минуле й сьогодення, що книга неодмінно привабить широке коло читачів.
Статті
Кралюк П. Роль Східних Православних Патріархів в організації Хмельниччини / П. Кралюк // Константинопольський патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє. — 2017. — С. 79–85.
Кралюк П. Жінка й тягар влади: Доля великої княгині Романової / П. Кралюк // День. — К., 2017. — № 61–61. — С. 20.
Кралюк П. "Зійдемося до Києва й встановимо закон..." Політичний прокет Романа Мстиславича / П. Кралюк // День. — К., 2017. — № 51–52 (4898–4899). — С. 21.
Кралюк П. Руські спадкоємці могутніх імператорів. Візантійські реліквії Руського королівства / П. Кралюк // День. — К., 2017. — № 56–57. — С. 20.
Кралюк П. "Філософ на троні". Князь-книжник Володимир Василькович / П. Кралюк // День. — К., 2017. — № 88–89. — С. 20.
Кралюк П. Про справжню Другу світову / Про книгу М. Жулинського "Моя Друга світова" / П. Кралюк // Літературна Україна. — К., 2017. — № 27. — С. 11.
Кралюк П. Родоначальники дому Острозьких. Як відроджували Королівство Руське / П. Кралюк // День. — К., 2017. — № 110–111. — С. 20.
Кралюк П. Молдавська держава – один із нащадків Руського королівства? / П. Кралюк // День. — К., 2017. — № 107–108. — С. 21.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. М. Козацька міфологія України: творці та епігони / П. М. Кралюк. — Харків : Фоліо, 2016. — 394 с.
У книзі розглянуто феномен українського козацтва, його еволюцію, показано, як формувалися міфічні уявлення про козаків, починаючи з кінця ХVІ століття й завершуючи днем сьогоднішнім. Значну увагу приділено козацькій міфології часів Гетьманщини. Також показано, як "козацька ідея" інтерпретувалася в різних національних проектах ХІХ століття (російському, польському й українському), яких вона зазнала модифікацій у столітті ХХ. Видання розраховане передусім на тих, хто цікавиться українським козацтвом, його історією та культурою.
Науково-публіцистична та художня література
Кралюк П. Таємний агент Микола Гоголь, або Про що розповідає "Тарас Бульба : нарис / П. Кралюк. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. — 176 с.
Спроба авторського дослідження контроверсійної гоголівської повісті "Тарас Бульба" з позляду ролі цього тексту в культурно-політичному дискурсі як у ХІХ столітті, у добу романтизму, так і в нинішні часи. Дослідник розглядає місце "Тараса Бульби" в різних системах координат: імперській російській, провінційній малоросійській, польській, єврейській тощо. Висловлено сміливі припущення щодо біографії самого Гоголя. Ставиться ціла низка питань про внутрішні інтенції автора повісті; прискіприлий текстуальний аналіз подекуди наштовхує на суперечливі висновки – втім, саме в цій непрямолінійності можна добачати глибину і життєдайніть гоголівського твору. Книжка неодмінно збагатить бібліотеку кожного шанувальника української гуманітаристики.
Статті
Кралюк П. Історіософія поеми Іоанна Домбровського «Дніпрові камени» / П. Кралюк // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичні науки». — Острог, 2016. — Вип. 25. — С. 155–160.
2015
Статті
Кралюк П. Незвична пісня про битву під Берестечком / П. Кралюк // Літературна Україна. — 2015. — 5 берез. (№ 10). — С. 11.
Кралюк П. Іронія історії. Чимало українців долучилися до розбудови новітньої російської імперії – Радянського Союзу / Петро Кралюк // День. — 2015. — № 57. — С. 5.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. М. Тарас Шевченко: незауважене : монографія / Петро Михайлович Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА ; Луцьк : Ключі, 2014. — 228 с.
У книзі звернута увага на маловідомі аспекти життя й творчості Тараса Шевченка. Зокрема, на його подільсько-волинську подорож, соціально-філософські погляди, ставлення до Пересопницького Євангелія та деяких відомих культурних діячів. Розрахована на широке коло читачів.
Статті
Кралюк П. Син своєї землі : пам’яті Богдана Бастюка / П. Кралюк // Літературна Україна. — 2014. — 20 листоп. (№ 45). — С. 15.
Кралюк П. Братні східнослов’янські народи: міф та реальність / Петро Кралюк // Замкова гора. — 2014. — № 17. — С. 9.
Кралюк П. Велика битва князя Острозького. Україна, Білорусь, Литва та Польща відзначили 500-річчя епохального розгрому московського війська під білоруським містечком Орша / Петро Кралюк // Україна молода. — 2014. — № 132. — С. 8–9.
Кралюк П. Міф про три «братерські східнослов’янські народи» / Петро Кралюк // День. — 2014. — № 13. — С. 8.
Кралюк П. Чи є українська філософія європейською? / Петро Кралюк // День. — 2014. — № 8. — С. 8.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кралюк П. М. Історія філософії України : навч. пос. / Кралюк П. М. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 652 с.
У навчальному посібнику дається комплексний аналіз усіх етапів формування історії філософії України, починаючи з античних часів і завершуючи кінцем ХХ ст. Системно досліджено розвиток української та іноетнічних традицій філософствування на українських землях. При цьому було залучено широкий спектр знань як з філософії, так і етики, естетики, богослов’я, літератури, етнології та інших дисциплін. Розрахована на викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться культурою України.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Пасічник І. Д. Український месіанізм : монографія / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 220 с.
У монографічному дослідженні розглядається осмислення місця України у світі та її місія в історії української суспільно-філософської думки, починаючи із давньоруських часів до кінця ХХ століття. Зокрема, увага звернута на погляди Іларіона Київського, Нестора-літописця, панегіристів князів Острозьких, козацьких літописців XVII – XVIII стст., кирило-мефодіївців, В’ячеслава Липинського, Арсена Річинського, Миколи Хвильового, ідеологів українського націоналізму, шістедястників тощо. В останньому розділі, де мова йде про часи незалежності України, розглядається трактування місії України її Президентами. Робота розрахована на науковців, які вивчають історію української суспільно-філософської думки, студентів, а також на широке коло читачів.
Кралюк П. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні : монографія / Петро Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА ; Луцьк : Ключі, 2013. — 136 с.
Монографія присвячена питанням поширення християнства на українських землях, починаючи з найдавніших часів і закінчуючи Володимировим хрещенням. Окремо звертається увага на «вибір віри» князем Володимиром. Також йдеться про сприйняття християнства в творах давньоруських книжників.
Кралюк П. М. Острозька академія в філософській культурі України : монографія / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 482 с.
Монографія «Острозька академія в філософській культурі України» присвячена інтелектуальній спадщині першого вищого навчального закладу України – Острозької академії XVI – XVII ст. На основі джерел, частина яких раніше була недоступна вітчизняним дослідникам, автори показують значимість надбань Острозької академії для розуміння інтелектуального життя в середньовічній та ранньомодерній Україні. Особливості філософських пошуків острозьких книжників простежуються у зв’язку із давньоруською та ренесансною філософією на українських землях. На підставі віднайдених документів автори вказують на розмаїття та неоднозначність української філософської культури, її зв’язок із релігійними, політичними та суспільними процесами в Східній Європі. На особливу увагу заслуговують два головних напрями філософської думки острозьких книжників – православний традиціоналізм, представлений Василем Суразьким, Іваном Вишенським та іншими авторами, а також ренесансний гуманізм, який можна віднайти в творах Симона Пекаліда та Яна Лятоса. Монографія розкриває й філософсько-теологічні погляди Мелетія Смотрицького, які раніше не були предметом ґрунтовних наукових досліджень. Відзначено у монографії й особливості подальшого розвитку традицій Острозького академії в Україні та за її межами.
Острозька давнина : науковий збірник / ред. кол. : І. Пасічник, І. Тесленко, П. Кралюк та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 2. — 316 с.
Науково-публіцистична та художня література
Волинський Кобзар / укл. П. М. Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 212 с.
У книзі розповідається про перебування Тараса Шевченка на Волині в 1846 році, про відображення в його творчості волинської проблематики. Окремо вміщені уривки творів та окремі твори (поема і повість «Варнак»), у яких згадуються волинські реалії. Книга розрахована на широке коло читачів.
Статті
Кралюк П. Слов’янській писемності – 1150 років. 2013-го виповнюється 1150 років із того часу, як Кирилом-Костянтином було засновано слов’янську писемність / Петро Кралюк // День. — 2013. — № 4. — С. 14.
Кралюк П. Культура Київської Русі за часів Володимира Мономаха / Петро Кралюк // День. — 2013. — № 8 (3892). — С. 8.
Кралюк П. Актуальний Самчук: Харків / Петро Кралюк // День. — 2013. — № 34. — С. 9.
2012
Науково-публіцистична та художня література
Кралюк П. Лицар і смерть. Дума про гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного : повість / Петро Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 136 с.
Помер гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний – один із найвидатніших українських полководців. Митрополит Іов Борецький доручає ректорові Київської братської школи Касіяну Саковичу та його учням написати жалобні вірші на погреб гетьмана. Під час цієї роботи перед їхніми очима проходить усе життя видатного полководця, його непрості стосунки з владою Речі Посполитої та козаками. Водночас ректор і учні міркують про сенс людського життя та смерть.
Статті
Кралюк П. М. Вища освіта в Україні: куди йдемо? / П. М. Кралюк // Дзеркало тижня. Україна : інформ.-аналіт. тижневик. — 2012. — № 3. — С. 12.
Кралюк П. «Вірші на жалісний погреб Петра Конашевича-Сагайдачного». Видатна пам’ятка української ренесансної літератури / Петро Кралюк // День. — 2012. — № 98. — С. 8.
Кралюк П. Прокляття степової Еллади? : Є. Маланюк / Петро Кралюк // Літературна Україна. — 2012. — 4 жовт. (№ 38). — С. 12.
Кралюк П. Як починалася Русь. Версія «Повісті минулих літ» / Петро Кралюк // День. — 2012. — № 57. — С. 11.
Кралюк П. Україна – Польща – Росія / Петро Кралюк // Літературна Україна. — 2012. — 13 груд. (№ 48). — С. 8–9.
Кралюк П. Особливості жіночої літератури Тернопілля / Петро Кралюк // Свобода. — 2012. — 20 січ. (№ 4). — С. 8.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 512 с.
У виданні вміщені статті та матеріали, які стосуються історії Острозької академії (ХVІ – ХVІІ століття), її культурного контексту, а також історіографії та історичної пам’яті про цей перший вищий навчальний заклад на теренах Східної Європи. Для науковців (істориків, літературознавців, мистецтвознавців, теологів, релігієзнавців, культурологів, педагогів), а також усіх, хто цікавиться історією української культури.
Кралюк П. М. Василь Суразький: апологія православної традиції : монографія / Кралюк П. М., Якубович М. М. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 212 с.
Монографію присвячено маловідомим сторінкам творчості українського полеміста і богослова Василя Суразького (сер. 50-х рр. ХVI ст. – між 1604 – 1608 рр.). Висвітлено специфіку православного традиціоналізму на українських землях, показано фундаментальні особливості світогляду мислителя в контексті автохтонних рис української філософської думки. Досліджено значення творів Василя Суразького для розвитку православної апологетики в Україні та Московії. У монографії як додаток здійснено перевидання тексту «Книги про єдину істинну православну віру»
Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури : матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / упоряд. П. М. Кралюк. — Ізяслав ; Острог, 2011. — 176 с.
Науковий збірник «Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури» містить матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія, яка відбулася 12 – 13 травня 2011 року в місті Ізяславі Хмельницької області. У збірнику представлені різні аспекти досліджень унікальності Пересопницького Євангелія, а також краєзнавчі матеріали, які відображають історію Ізяслава та Хмельниччини. Книга розрахована на науковців, краєзнавців, освітян, людей, які вивчають історію рідного краю.
Пересопницькому Євангелію – 450 років / упоряд. П. М. Кралюк. — Острог ; Рівне, 2011. — 240 с.
У книзі представлені документальні матеріали, наукові статті, спогади, а також твори художнього характеру, які стосуються історії Пересопниці, Пересопницького Євангелія й волинської книжності. Розрахована на широке коло читачів.
Кралюк П. М. Ян Лятос: ренесансна філософія на українських землях : монографія / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 144 с.
Презентоване видання – перша в українській та зарубжній науці монографія, присвячена творчості польсько-українського вченого ЯнаЛятоса (1539 – 1608 рр.) – найбільш послідовного критика календарної реформи папи Григорія ХІІI. Емігрувавши в 1598 році до Острога, Ян Лятос продовжував роботу над астрономічними, астрологічними та математичними дослідженнями, які викликали резонанс у Речі Посполитій та далеко за її межами. У монографії висвітлено специфіку наукових поглядів Яна Лятоса, простежено їхній зв’язок із творчим доробком інших ренесансних авторів. У якості додатку представлено критичне видання та переклад твору «Прогностикон» (1594 р.). Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками українського Ренесансу.
Науково-публіцистична та художня література
Кралюк П. Сильні та одинокі / Петро Кралюк. — К. : Ярославів вал, 2011. — 280 с.
Роман «Сильні та одинокі» складається з чотирьох частин. Перша частина – це діалог Бандери зі слідчим, своєрідне інтелектуальне змагання. У другій частині міститься розмова з Яремою Вишневецьким, який, за задумом автора, з’явився Бандері у мріях, коли він був кинутий у в’язницю «Святий хрест» у Польщі. У третій частині розповідається про Бандеру в концтаборі «Заксенхаузен», де також в ув’язненні знаходилися Андрій Мельник, Олег Ольжич, син Сталіна Яків Джугашвілі. Автор уявив, про що б вони говорили, якби зустрілися… В останній йдеться про вбивцю Степана Бандери Богдана Сташинського.
Статті
Кралюк П. Феномен Степана Бандери. І чому його бояться українофоби? / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 691–713.
Кралюк П. Парасхес-Кантакузен Никифор / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 347.
Кралюк П. Москва сльозам не вірить, або Чи є росіяни слов’янами? / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 310–323.
Кралюк П. Афанасій (Росія, можливо, м. Москва – 7.05.1612, Межигірський монастир) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 23.
Кралюк П. Земка Тарасій (Острог – 13.09.1632, м. Київ) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 115.
Кралюк П. Берестейська (Радзивилівська) Біблія / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 31.
Кралюк П. Вербицький Тимофій (після 1642) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 71.
Кралюк П. Біблія Острозька (Острог, 1581) / Петро Кралюк, о. Рафаїл Турконяк, Ігор Пасічник // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 42–51.
Кралюк П. Смотрицький Стефан / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 423.
Кралюк П. Іван ІV Васильович (Грозний) (25.08.1530, м. Москва – 18.03.1584, м. Москва) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 125.
Кралюк П. Парадокси українсько-польських культурних стосунків: образи князів Вишневецьких у польській та українській літературі / Петро Кралюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : науковий збірник. — Острог, 2011. — Вип. 3. — С. 362–370.
Атаманенко В. «Книжиця» (в 6-ти розділах) (Острог, 1588) / Віктор Атаманенко, Наталія Бондар, Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 168–170.
Кралюк П. Курбський Андрій (бл. 1528 – 05.1583, м. Ковель) / Петро Кралюк, Олександр Скрипнюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 188–189.
Кралюк П. Афанасій Китайчич (після 1634, Росія) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 25–26.
Кралюк П. Натаніель Євстахій (1579/83) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 258–259.
Кралюк П. Пігас Мелетій / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 369.
Кралюк П. М. Особливості поширення й функціонування біблійних текстів на українських землях у період середньовіччя / П. М. Кралюк // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури : матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / упоряд. П. М. Кралюк. — Ізяслав ; Острог, 2011. — С. 38–52.
Кралюк П. Артемій / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 22–23.
Бондар Н. «Лямент дому княжат Острозьких...» (Острог, кінець 1603 – початок 1604) / Наталія Бондар, Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 209–210.
Кралюк П. Інтелектуал-християнин у «пост’язичницькому» суспільстві. Спроба реконструкції життєпису агіографа Нестра / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 360–366.
Кралюк П. Острозька академія та Острозька Біблія: історико-філософський контекст / Петро Кралюк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 3–13.
Кралюк П. Володимир – Стольний град Волині / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 96–105.
Кралюк П. «На другій листь велебного отца Ипатіа...» (Острог, 1599) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 245.
Кралюк П. Звідки пішла Руська земля, або сила м’якого знака / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 144–155.
Кралюк П. Кипріан (після 1623 р.) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 142–144.
Кралюк П. Ахілеос Емануїл / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 26.
Кралюк П. Сакович Касіян / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 405.
Кралюк П. Олексій / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 274.
Кралюк П. Євангеліє княгині Жеславської. Українська національна святиня: історія, зміст, загадки / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 653–665.
Кралюк П. Острозькі, князівський рід / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 336–344.
Кралюк П. Врата його вчености. Михайло Ломоносов і Україна / Петро Кралюк // День. — 2011. — № 211. — С. 9.
Кралюк П. Старушич Ігнатій / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 426.
Кралюк П. Геннадієва Біблія / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 84–85.
Кралюк П. Смотрицький Мелетій / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 416–423.
Кралюк П. Наливайко Семерій (21.04.1597, м. Варшава) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 257–258.
Кралюк П. Освітня система Острозької академії / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 275–282.
Кралюк П. Копинський Ісайя (с. Копин, нині Республіка Польща – 5.10.1640, м. Ніжин) / Петро Кралюк, Віталій Яремчук // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 183–184.
Кралюк П. Плетенецький Олександр / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 369–371.
Кралюк П. Геній знайомиться зі святинею. Шевченко і Пересопницьке Євангеліє / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 737–743.
Кралюк П. «Кормча» (Старокостянтинів, 1599) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 185–186.
Кралюк П. Клірик Острозький / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 152–156.
Кралюк П. Карпович Леонтій (світське ім’я – Лонгин, бл. 1580 – 1620, м. Вільно) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 137–139.
Кралюк П. Михайлович Тимофій / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 231–232.
Кралюк П. Скорина Франциск / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 411–413.
Кралюк П. Аннич Тимофій / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 17.
Кралюк П. «Книга… проти різних єретиків, іудеїв та сарацин…» (Острог, 1611) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 166.
Кралюк П. Раллі Діонісій / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 391.
Кралюк П. Єрлин Йоаким (Ян) (19.05.1598 р., с. Колимлі під м. Острогом – 1674 р.) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 114–115.
Кралюк П. «Антиризис» (1599–1600 рр.) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 18.
Кралюк П. Копистенський Захарія (1627, м. Київ) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 184–185.
Кралюк П. «Ектезис…» (Краків, 1597) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 113.
Кралюк П. Варсонуфрій (Варсонофій) (після 1612) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 71.
Кралюк П. Відповідь Мотовила на книгу Петра Скарги «Про єдність церкви божої під єдиним пастирем…» / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 74.
Кралюк П. М. Тенденції розвитку релігійного й культурного життя на українських землях у ХVІ ст. / П. М. Кралюк // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури : матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / упоряд. П. М. Кралюк. — Ізяслав ; Острог, 2011. — С. 29–37.
Кралюк П. Острозька академія: основні етапи розвитку / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 299–307.
Кралюк П. Новий Заповіт Валентина Негалевського / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 261–262.
Кралюк П. Мосхопуло Еммануїл / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 240.
Кралюк П. Зіньківсько-маначинський список Старого Завіту / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 120–121.
Кралюк П. Потій (Адам) Іпатій / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 275–282.
Кралюк П. Люткович-Телиця Павло-Домжив (між 12.08.1632 і 5.08.1635) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 209.
Кралюк П. Самчук Улас / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 406.
Кралюк П. Шевченко й Пересопницьке Євангеліє / Петро Кралюк // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури : матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / упоряд. П. М. Кралюк. — Ізяслав ; Острог, 2011. — С. 100–105.
Кралюк П. Людина, яка змінила українську історію. Переможні битви Петра Сагайдачного / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 714–723.
Кралюк П. Богословська та філософська думка в Острозькій академії / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 52–55.
Кралюк П. Блудова Антоніна (1812, м. Стокгольм – 7.04.1891, м. Москва) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 51–52.
Кралюк П. Бережанський (Підвисоцький) Іван ( 1642, Києво-Печерська лавра) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 27–28.
Кралюк П. Рутський Йосиф-Вельямін / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 398.
Кралюк П. Острозька давнина / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 307–308.
2010
Науково-публіцистична та художня література
Кралюк П. Любомудри Володимирії : іст. розвідки / Петро Кралюк. — Луцьк : Твердиня, 2010. — 166 с.
Кралюк П. Реліквія : роман / Петро Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — 290 с.
Чому на відомому портреті князь Василь-Костянтин Острозький зображений не із символом влади, а з грошима у руках? Цю загадку не можуть відгадати дослідники. Свою несподівану версію подає Петро Кралюк у романі «Реліквія». Перед очима читачів проходять шість останніх днів життя можновладця, коли художник малює його портрет. За цей час князь, який став своєрідною людиною-епохою, пригадує найяскравіші епізоди свого життя. Написаний на основі документальних матеріалів, роман розрахований на широке коло читачів.
Статті
Кралюк П. Береза Картузька: чорні сторінки історії / Петро Кралюк // День. — 2010. — № 183. — С. 9.
Кралюк П. Там, де писалося Пересопницьке Євангеліє [Електронний ресурс] / Петро Кралюк // Цифровий архів Острозької академії. — Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/83/1/Kraljuk.pdf. — Назва з екрана.
Кралюк П. Луцький князь Мстислав Данилович / П. Кралюк // Дивосвіт. — 2010. — № 1. — С. 8–9.
Кралюк П. Повстанець чи державник. Міфічний та історичний Семерій Наливайко / Петро Кралюк // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2010. — С. 13–23.
Кралюк П. Костянтин Іванович Острозький – надзвичайно прославленої діяльності [Електронний ресурс] / Петро Кралюк // Цифровий архів Острозької академії. — Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/84/1/KostOstr.pdf. — Назва з екрана.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Бондар С. В. Біля витоків української мудрості: філософська та релігійна думка народів Північного Причорномор’я VІІ ст. до н. е. – ІІ ст. н. е. / Бондар С. В., Кралюк П. М. — К. : Світ Знань, 2009. — 272 с.
На підставі вивчення й осмислення численних маловідомих джерел уперше в історико-філософській науці здійснено спробу відтворити філософські й релігійно-світоглядні погляди мешканців античних міст Північного Причорномор’я та людності давньої України. Висвітлено релігійно-міфологічні й науково-культурні погляди населення означеного регіону, показано роль Гомера, піфагорейства та орфізму в культурі Північного Причорномор’я; розкрито філософські ідеї відомих мудреців, уродженців нашої землі: Сальмоксія, Анахарсіса, Діфіла Боспорського, Сфера Боспорського, Біона Борисфеніта та інших. Проаналізовано твір «Борисфенітська промова» Діона Хризостома. Досліджується культурна роль праукраїнських народів у виникненні філософської й релігійної думки Греції та Італії.
Науково-публіцистична та художня література
Кралюк П. Римейк : роман / Петро Кралюк. — Луцьк : Твердиня, 2009. — 180 с.
У новому (черговому) колажному романі письменника йдеться: 1) про відвідини Гоголем, Пушкіним, Шевченком, Штернбергом, Бєлінським, Кукольником (Кукільником) «Дому Пріапа» (що це таке читай у примітках до Шевченкового «Щоденника»); 2) про концепт батьковбивства/синовбивства: Зевс – Кронос; Гонта – його сини; Рустам – Сухраб; Петро І – Альоша; батько Сталін – син Яша; Тарас Бульба – Андрій Бульбенко; 3) про подорож Т. Шевченка до Швеції та Естонії; 4) про Нобелівську премію для українських літератів. Окрім того, ви дізнаєтеся, що: а) Александр (Олесь) Пушкін майже досконало володів українською мовою; б) Карла XII убив Остап Бульбенко, скориставшись братовим карабіном; в) не Дантес підстрілив Пушкіна, а навпаки; г) Пьотр Вєлікій – позашлюбне дитятко гетьмана Мазепи; ґ) Жерар Депардье, Едді Мерфі та Мел Гібсон майже (!) погодилися грати ролі (відповідно) Тараса Бульби, Остапа й Андрія Бульбенків.
Статті
Кралюк П. Іван Вишенський та Острозький культурний осередок / Петро Кралюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : науковий збірник. — Острог, 2009. — Вип. 2. — С. 180–186.
Кралюк П. Непоцінований класик : до 110-річчя від дня народження М. В. Хомичевського (1897–1983), більш відомого під псевдонімом Борис Тен / П. Кралюк // Дивосвіт. — 2009. — № 1. — С. 28–29.
Кралюк П. Василь-Костянтин Острозький: погляд крізь століття / П. Кралюк // Дивосвіт. — 2009. — № 1. — С. 41–43.
Кралюк П. Князь-філософ Володимир Василькович, правитель Волині: «біла ворона» при владі / Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. — К. : Українська прес-група, 2009. — Ч. 1. — С. 816–822.
Кралюк П. Бортківський «Тарас Бульба»: народность, православіє, самодєржавіє / Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. — К. : Українська прес-група, 2009. — Ч. 1. — С. 487–494.
Кралюк П. Естетика Тараса Шевченка / П. Кралюк // Шкільний світ. — 2009. — № 8. — С. 1–4.
Кралюк П. Повстання автохтонів? Проект «Великі українці» показав неочікувано оптимістичний результат – національна ідея працює / Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. — К. : Українська прес-група, 2009. — Ч. 1. — С. 449–457.
Кралюк П. Ярема Вишневецький – герой чи антигерой / П. Кралюк // Освіта і управління. — 2009. — № 1. — С. 47–53.
Кралюк П. Шлях мудреця. «Борисфенітська промова...» Діона Хризостома як джерело з історії культури та філософської думки Північного Причорномор’я / Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. — К. : Українська прес-група, 2009. — Ч. 1. — С. 713–720.
Пасічник І. Як вивчати свою історію / Ігор Пасічник, Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. — К. : Українська прес-група, 2009. — Ч. 2. — С. 416–423.
2008
Статті
Кралюк П. Улас Самчук – «літописець українського простору» / П. Кралюк // Над Бугом і Нарвою. — 2008. — № 1. — С. 3–4.
Пасічник І. Д. Традиції і новаторство / І. Д. Пасічник, П. Кралюк // Вища школа. — 2008. — № 10. — С. 73–79.
Пасічник І. Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях у ХVІ ст. / Ігор Пасічник, Петро Кралюк // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 14–23.
Кралюк П. Острозька Біблія та філософська й богословська думка в Острозькій академії / Петро Кралюк // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 3–13.
Кралюк П. Питання про протопласт роду князів Острозьких / Петро Кралюк // Острозький краєзначий збірник. — Острог, 2008. — Вип. 3. — С. 3–8.
Пасічник І. Острозька академія – перлина вищої освіти України / І. Пасічник, П. Кралюк // Освіта України. — 2008. — № 31 (22 квітня). — С. 6.
2007
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. «Білі плями» в історії української філософії : наукові нариси / Петро Кралюк. — Луцьк : Твердиня, 2007. — 164 с.
Автор цієї книги, доктор філософії, професор Національного університету «Острозька академія» Петро Кралюк, робить спробу «зафарбувати» деякі «білі плями» у царині української філософії. Частково заперечуючи думку Дмитра Чижевського про те, що українці не належать до «філософських народів», він певним чином намагається підійти до цього і об’єктивніше, і скрупульозніше, разом з тим не прикрашаючи дійсності.
Кралюк П. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. : монографія / Петро Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — 208 с.
У монографії розглядається діяльність та творчість видатного українського письменника-полеміста, вченого-філолога й церковного діяча Мелетія Смотрицького. Показано його місце в тих непростих соціокультурних процесах, що іменуються українським Відродженням кінця XVI – початку XVII ст. У книзі як додатки вміщені уривки з полемічних творів М. Смотрицького в перекладах М. Грушевського
Науково-публіцистична та художня література
Кралюк П. Діоптра, або Дзеркало в якому бачимо не лише себе, а й інших, подорожуючи в часі та просторі : історико-інтелектувльний детектив / Петро Кралюк. — Луцьк : Твердиня, 2007. — 116 с.
Нову книгу відомого українського прозаїка, науковця, професора Острозької академії, Петра Кралюка умовно жанрово можна означити як історико-інтелектуальний детектив. ЇЇ сюжет побудований на пошуку не відомого (нібито) до сьогодні твору мовознавця, письменника, церковного й освітнього діяча, архімандрита Мелетія Смотрицького, на думку одного з персонажів – останньої його книги. Написана у динамічному кінематографічному стилі «Діоптра…» тримає читача у постійній і неослабленій напрузі. Історичні кадри легко й невимушено переходять у часи нинішні, і навпаки, висвітлюючи повніше чи менше ту чи іншу постать, зокрема Кирила Транквіліона-Ставровецького, Касіяна Саковича, Гедеона Балабана, Швайпольта Фіоля й інших, а також двох головних героїв, власне Мелетія Смотрицького та автора – нашого сучасника.
Статті
Кралюк П. М. Переписка князя Андрія Курбського та Костянтина Острозького: міф чи реальність / П. М. Кралюк // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2007. — С. 3–8.
Кралюк П. М. Роль діаспори в розвитку української філософської традиції в ХХ ст. / П. М. Кралюк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 79–88.
Кралюк П. Наука демократії: гуманітарні перехрестя політики та права / Петро Кралюк // День. — 2007. — № 165. — С. 6.
Кралюк П. Хто був автором Галицько-Волинського літопису? / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2007. — № 11. — С. 29–36.
Кралюк П. Острозька Біблія в дослідженнях Івана Огієнка / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2007. — № 1. — С. 43–48.
Кралюк П. Великий слов’янин Тадеуш Костюшко: поляк, білорус чи українець / Петро Кралюк // День. — 2007. — № 215. — С. 7.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. Волинь у житті та творчості Тараса Шевченка : монографія / Петро Кралюк. — Луцьк : Твердиня, 2006. — 80 с.
160 років тому Тарас Шевченко побував у ряді сіл, містечок і міст Великої Волині. Тут за завданням Київської археографічної комісії він робив замальовки культурно-історичних пам’яток краю, записував народні пісні. Саме цій історичній мандрівці і присвячена наукова розвідка професора, доктора філософських наук, проректора з наукової роботи Національного університету «Острозька академія» Петра Кралюка. Використовуючи різні друковані та архівні матеріали, деякі інші опосередковані джерела, а також оригінальні твори самого Шевченка, автор намагався не лише дещо по-новому глянути на волинську подорож Кобзаря, а й спробував осмислити, як він сприймав Волинь і яке місце вона посіла в його творчості.
Кралюк П. М. Комунікативні аспекти гуманітарної політики / П. М. Кралюк // Гуманітарна політика Української Держави в новітній період : монографія / Здіорука С. І. — К. : НІСД, 2006. — С. 305–349.
Кралюк П. М. Острозька Біблія в контексті української та європейської культур / П. М. Кралюк, Р. Торконяк (отець Рафаїл), І. Д. Пасічник — Острог: Вид-во НаУОА, 2006. — 124 с.
У цій роботі, яка є першим комплексним дослідженням Острозької Біблії, розглянуто передумови появи цієї книги, її культурний контекст, виявлені джерела, реконструйовано процес роботи над цим виданням. Показано також вплив Острозької Біблії на розвиток бібліїстики в православних слов’ян.
Статті
Кралюк П. Острозька Біблія: текст і контекст : (До 425-річчя з часу видання) / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2006. — № 10. — С. 50–65.
Кралюк П. Острозький літописець як українська писемна пам’ятка початку XVII ст. / Петро Кралюк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог ; Торонто ; Нью-Йорк, 2006. — Вип. 7 : до 40-річчя Українського історичного товариства. — С. 189–199.
Кралюк П. Ставлення Тараса Шевченка до російського православ’я / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2006. — № 3. — С. 66–71.
Кралюк П. Погляди Андрея Шептицького на владу та державу / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2006. — № 12. — С. 6–9.
Кралюк П. М. Політика і мораль: комунікативні аспекти / П. М. Кралюк // Наукові записки. Серія «Політологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 1. — С. 105–110.
Кралюк П. Новий Завіт В. Негалевського як «альтернатива» Острозької Біблії / Петро Кралюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : науковий збірник. — Острог, 2006. — Вип. 1. — С. 149–155.
2005
Науково-публіцистична та художня література
Кралюк П. Апокриф : оповідання / Петро Кралюк. — Львів : СПОЛОМ, 2005. — 160 с.
Друга збірка автора складається з різних оповідань, але становить органічну цілість. Це своєрідне осмислення реалій уже незалежної країни, але осмислення в широкому історичному контексті. І зроблено це не лише у серйозній, а також у іронічній і сатиричній формі. Іноді видається, що автор часто намагається несерйозно говорити про серйозні речі, і це йому вдається.
Статті
Кралюк П. Діяльність Острозького релігійно-культурного центру: комунікативний контекст / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2005. — № 12. — С. 108–117.
Кралюк П. Погляди Уласа Самчука на релігійні питання / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2005. — № 7. — С. 62–69.
Кралюк П. Перші переклади літературних книг українською мовою / П. Кралюк // Визвольний шлях : суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. — 2005. — № 5.
Кралюк П. Український Гомер ХХ ст. : [життя і творчість У. Самчука. Рівненщина в житті та творчості письменника] / П. Кралюк // Замкова гора. — 2005. — 19 лют.
Кралюк П. Перші переклади біблійних книг українською мовою / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2005. — № 5. — С. 50–55.
Кралюк П. Українці на переговорах у Бресті: перемога чи поразка? / П. Кралюк // Визвольний шлях: суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. — 2005. — № 6. — С. 86–99.
Кралюк П. Проблема співвідношення філософії та художньої літератури в українській культурі / Петро Кралюк // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог, 2005. — С.54–63.
Кралюк П. «Літописець українського простору» [Улас Самчук] / П. Кралюк // Дзеркало тижня. — 2005. — № 30.
Кралюк П. Острозький літописець як памятка української релігійної думки початку ХVІІ ст. / П. Кралюк // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — С.81–94.
Кралюк П. Ятвяги та боротьба Київської Руси й Галицько-Волинського князівства за Полісся / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2005. — № 9–10. — С. 188–191.
Кралюк П. Викладання християнської етики як проблема українського суспільства / П. Кралюк // Українське релігієзнавство. — 2005. — № 36. — С. 91–96.
Кралюк П. М. Філософська думка східнослов’янських народів та її зв’язки із західноєвропейською філософією / П. М. Кралюк // Україна в контексті євроінтеграції : матеріали доп. і виступів міжнар. наук.-теорет. конф. (1–3 грудня 2005 р.).— Суми : Вид-во СумДУ, 2005. — С. 83.
Кралюк П. Українська школа в польській літературі / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2005. — № 1. — С. 62–67.
Кралюк П. Книговидання та Берестейська унія: комунікативний аспект / П. Кралюк // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : науковий збірник. — Острог, 2005. — Вип. 1. — С. 61–66.
2004
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Бубенщиков В. Греко-католицька церква в етнічному розвитку українського та білоруського народів : монографія / Василь Бубенщиков, Петро Кралюк. — Львів : СПОЛОМ, 2004. — 172 с.
У монографії подана цілісна картина розвитку греко-католицької церкви на українських та білоруських землях, аналізується її вплив на етногенез та національну свідомість українців та білорусів. Велика увага приділена осмисленню етнічного аспекту Берестейської церковної унії в полемічній літературі кінця XVI – першої половини XVII ст.
Науково-публіцистична та художня література
Кралюк П. 23 лютого: чи святкувати цей день : історія, міфи, стереотипи / Петро Кралюк. — Львів : СПОЛОМ, 2004. — 64 с.
День Радянської армії – один із грандіозних міфів, витворених комуністичною пропагандою. Автор пропонує історичну розвідку даного міфу, з яким прямо й опосередковано було пов’язано багато важливих подій російської та української історії.
Статті
Кралюк П. В’ячеслав Липинський: від «хлопомана» до «хлопофоба» / П. Кралюк // Війни і мир, або «Українці - поляки: брати/вороги, сусіди ...». — К. : Українська прес-група, 2004. — С. 441–448.
Kraliuk P. Chrześcjaństwo i nacjonalizm: komunikatywno-ideologiczne paralele / P. Kraliuk // Filozofia wobec XXI wieku. — Lublin : UMCS, 2004. — S. 109–112.
Кралюк П. Роля Греко-Католицької Церкви у творенні регіональних особливостей Галичини / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2004. — № 11. — С. 89–99.
Кралюк П. Острозька Біблія як форпост православно-слов’янського світу / П. Кралюк // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. — 2004. — Ч. 1. — С. 34–37.
Кралюк П. На межі віри і розуму. Соцініанство на Волині та Київщині / П. Кралюк // Дзеркало тижня. — 2004. — № 26. — С. 21.
Кралюк П. Особливості творення міфу про релігійно-культурну діяльність Андрія Курбського // Київська традиція і Східний обряд в Українському християнстві : науковий збірник. — Київ ; Тернопіль, 2004. — С. 169–176.
2003
Статті
Кралюк П. Культурно-просвітницька діяльність князя Андрія Курбського на Ковельщині: міф чи реальність? / П. Кралюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в історії України та Волині. — Луцьк, 2003. — Ч. 1. — С. 78–81.
Кралюк П. Хвороба євразійства. Рефлексія російської самосвідомості в «альтернативній історії» / Петро Кралюк // Дві Русі. — К. : Факт, 2003. — С. 407–412.
Кралюк П. Луцько-Острозький єпископ Кирило Терлецький: питання оцінки діяльності / П. Кралюк // Історія релігій в Україні : праці ХІІІ-ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 20–22 травня 2003 р.). — Львів, 2003. — Кн. І. — С. 303–309.
Кралюк П. «Житіє княгині Ольги» як пам’ятка української суспільної думки ХVІІ ст. / П. Кралюк // День. — 2003. — № 10. — С. 8.
Кралюк П. Герої наших днів / Петро Кралюк // Погорина літературно-мистецький альманах. — Рівне : Азалія. 2003. — Вип. 5. — С. 24– 29.
Кралюк П. Україна і європейська інтеграція: культурний контекст / П. Кралюк // Zjednoczona Europa a Polska, Litwa i Ukraina. — Lublin, 2003. — S. 142–147.
Кралюк П. «Антирадянська» радянська людина. Віктор Суворов: між Україною та Росієют / Петро Кралюк // Дві Русі. — К. : Факт, 2003. — С. 396–400.
Kraluk P. Cenna monografia wybitnego kijowskiego historyka filozofii Walerii Niczyk / Petro Kraluk // Σофіа : Pismo Filoyofów Krajów Slowiańskich. — Rzeszów, 2003. — № 3. — S. 271–274.
Кралюк П. Між молотом і ковадлом. Галичина під час Першої світової війни / Петро Кралюк // Дві Русі. — К. : Факт, 2003. — С. 206–210.
Кралюк П. Утворення Галицько-Волинської держави: історичний аспект / П. Кралюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в історії України та Волині. — Луцьк, 2003. — Ч. 2. — С. 171–173.
Кралюк П. Проблема участі жінок у сучасному українському політичному житті / П. Кралюк // Структура представлений знаний о мире, обществе, человеке: в поисках новых смыслов. — Луганск : Знание, 2003. — Вып. ІV : Социальные науки, т. 2. — С. 161–174.
Кралюк П. М. Розвиток політичної іміджелогії в Україні (1990 – 2002 рр.) / Кралюк П. М. // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : матеріали ІІ міжнар. наук. конф. (24–26 травня 2002 р., м. Одеса). — К., 2003. — С. 370–378.
Кралюк П. З надією на «білого царя». Москвофільство на західноукраїнських землях / Петро Кралюк // Дві Русі. — К. : Факт, 2003. — С. 198–205.
2001
Статті
Кралюк П. Тенденції розвитку багатопартійності в Україні / П. Кралюк // Розвиток демократії в Україні : матеріали Міжнародної наукової конференції (29 вересня – 1 жовтня 2000 р., м. Київ). — К., 2001. — С. 390–399.
2000
Статті
Kralyuk P. Szlaki ecologiczne Narodowego Parku Naturalnego «Gory Krzemienieckie» / Petro Kralyuk, Oksana Tymoshenko, Petro Mazur, Olha Kralyuk. — S. 223–228
Кралюк П. Контекст передмов до Острозької Біблії / Петро Кралюк // Наукові записки. Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. — Острог, 2000. — Т. ІІІ : Біблія на теренах України. — С. 32–37.
Кралюк П. М. Філософська думка на українських землях: історія та специфіка [Електронний ресурс] / П. М. Кралюк. — Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/50/1/lekcii.pdf. — Назва з екрана.
Кралюк П. Життєпис літописця Нестора: спроба реконструкції («Повість минулих літ«) / П. Кралюк // Вісник Національної академії наук України. — 2000. — № 7. — С. 54–63.
1997
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. М. Духовні пошуки Мелетія Смотрицького / П. М. Кралюк. — К. : Укр. Центр духовн. культури, 1997. — 192 с.
1996
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. М. Особливості вияву національної свідомості в українській суспільній думці ХVІ – першої половини ХVІІ ст. / П. М. Кралюк. — Луцьк : Надстир’я, 1996. — 132 с.
Науково-публіцистична та художня література
Кралюк П. Луцьке Хрестовоздвиженське братство : історико-краєзнавчий нарис / Кралюк Петро. — Луцьк : Надстир’я, 1996. — 54 с.
У брошурі розповідається про діяльність Хрестовоздвиженського братства, яке діяло у місті Луцьку з 1617 року майже протягом століття. У часи наступу католицизму і унії братство було форпостом православ’я на західноукраїнських землях, сприяло розвитку культури і науки, утвердженню національної свідомості українців. Це спроба узагальнити документальні матеріали та роботи інших дослідників на цю тему.
Кралюк П. Вишенський і Волинь : історико-краєзнавчий нарис / Петро Кралюк. — Луцьк : Надстир’я, 1996. — 23 с.
Іоанн Вишенський – одна із парадоксальних фігур в історії українського письменства. Він належав до авторів, яких не особливо знали за життя. Є всі підстави стверджувати, що це був маргінальний письменник, твори якого знаходили розуміння й, відповідно, поширення, як правило, в середовищі крайніх традиціоналістів. Маргінальність Вишенського мала низку причин. Це передусім крайній традиціоналізм його творів, до того ж поєднаний із християнським егалітаризмом, що не особливо імпонувало тогочасній українській освіченій публіці, яка була далеко не завжди традиціоналістською і яка часто-густо керувалася шляхетськими стереотипами.
1994
Науково-публіцистична та художня література
Кралюк П. Попи марксистського приходу : памфлет, песимістична комедія / Петро Кралюк ; передм. В. Чухліба. — К. : Український письменник, 1994. — 47 с.
Автор вміло користується засобами сарказму, іронії, гротеску, він дошкульно висміює всі «приваби» тієї системи, яка називалася соціалізмом чи розвиненим соціалізмом, з її ідеологічними службами.
2017
Статті
Филипчук С. В. Телебачення протестантських конфесій сучасної України: функціональна, жанрова, змістова специфіка контенту / С. В. Филипчук // «Протестантські церкви у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій» (до 500-ліття Реформації) : матеріали IV Всеукр. наук.-практич. конф. з міжнародною участю (27–28 квітня 2017 р.). — Тернопіль : Вид-во Тернопільського НПУ ім. Гнатюка, 2017. — С. 151–155.
Филипчук С. В. Інформаційна діяльність християнських конфесій сучасної України у телевізійному просторі: функціональні, жанрові, змістові виміри / С. В. Филипчук // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / гол. ред. В. Г. Воронкова. — Запоріжжя : «Видавництво ЗДІА», 2017. — Вип. 69 (1). — С. 161–167.
2016
Статті
Филипчук С. В. Соціальні комунікації християнських конфесій в українському радіопросторі / С. В. Филипчук // Історія релігій в Україні : наук. зб. / за заг. ред. М. Капраля та ін. — Львів : Логос, 2016. — Ч. 2–3. — С. 211–220.
2015
Статті
Филипчук С. В. Християнські видавництва в сучасній Україні / С. В. Филипчук // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук. праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М. А. — Рубіжне : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. — С. 104–108.
Филипчук С. Досвід капеланства в умовах АТО / С. Филипчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — 2015. — Вип. 12. — С. 161–169.
Филипчук С. В. Вияви «русского мира» в друкованих медіа УПЦ МП / С. В. Филипчук // Гілея : науковий вісник : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К. : Вид-во «Гілея», 2015. — Вип. 94 (3). — С. 214–219.
Филипчук С. В. Друковані медіа УПЦ МП як дзеркало політики «русского мира» патріарха Кіріла / С. В. Филипчук // Християнська традиція Київської Русі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (19.05.2015 р.) / орг. ком. : прот. Володимир Вакін (голов орг. ком.) та ін. — Луцьк : Вид-во Волинської Православної богословської академії, 2015. — С. 213–224.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчальна програма підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування в системі післядипломної педагогічної освіти (на основі християнського віровчення) / Жуковський В. М., Филипчук С. В. та ін. — Острог ; Київ : Вид-во НаУОА, 2014. — 112 с.
Статті
Филипчук С. В. Християнські видавництва в сучасній Україні / С. В. Филипчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 10. — С. 144–151.
Филипчук С. В. Фестивалі християнського кіно як засіб місіонерської роботи українських церков / С. В. Филипчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 9. — С. 147–155.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Филипчук С. В. Релігія і Церква в ЗМІ: практикум : навчально-методичний посібник / С. В. Филипчук. — Рівне : ПП ДМ, 2012. — 136 с.
Практикум включає в свій зміст перелік тестів, контрольних та проблемних питань, творчих та пошукових завдань, а також набір фрагментів із наукових, публіцистичних, богословських праць до всіх зазначених тем курсу «Релігія і Церква в ЗМІ».
Статті
Филипчук С. В. Релігієвибір сучасних ромів Закарпаття: протестантизм / С. В. Филипчук // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 7. — С. 261–266.
Филипчук С. В. Опір і покірливість: Д. Бондхоффер / С. В. Филипчук // Слово вчителю. — № 3. — 2012. — С. 57–58.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи християнської етики. 5 – 11 класи / Жуковського В. М., Филипчук С. В. та ін. — К. : Літера, 2011. — 64 с.
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи християнської етики. 1 – 4 класи / Жуковського В. М., Филипчук С. В. та ін. — К. : Літера, 2011. — 48 с.
Основи християнської етики. 5 клас : підручник / Жуковського В. М., Филипчук С. В. та ін. — К. : Літера ЛТД, 2011. — 224 с.
Статті
Филипчук С. В. Інтерпретація християнськими конфесіями власної інформаційної політики / С. В. Филипчук // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів : Логос, 2011. — Кн. 1. — С. 737–745.
Филипчук С. В. Молодіжна робота ВСО ЄХБ у світлі конфесійних ЗМІ / С. В. Филипчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2011. — Вип. ХХХІ. — С. 266–269.
Филипчук С. В. Семінар з особливостей богословського розвитку євангельського руху / С. В. Филипчук // Рівненщина релігійна. — № 2. — 2011. — С. 16–18.
Филипчук С. В. Діяльність українських християнських конфесій та партій християнського спрямування через призму суспільно-політичного життя країни (2006 – 2007 рр.) / С. В. Филипчук // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 4. — С. 191–200.
Филипчук С. В. Здобутки, проблеми й перспективи євангельських церков України: досвід 20 років в умовах незалежності / С. В. Филипчук // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 5. — С. 211–219.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Основи християнської етики. 6 клас : підручник / Жуковського В. М., Филипчук С. В. та ін. — К. : Літера ЛТД, 2010. — 192 с.
Статті
Филипчук С. В. Рівненська міжцерковна рада як зразок взаєморозуміння та співпраці між християнськими конфесіями краю руху / С. В. Филипчук // Рівненщина релігійна. — 2010. — № 1. — С. 19–21.
Филипчук С. В. Інформаційна політика сучасних українських протестантських церков / С. В. Филипчук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2010. — Вип. 19. — С. 100–103.
Филипчук С. В. Сфери релігійної та соціальної роботи громадських організацій Рівненщини / С. В. Филипчук // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 3. — С. 262–268.
2009
Статті
Филипчук С. В. Сфери суспільно-політичної діяльності нового покоління протестантів України / С. В. Филипчук // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів : Логос, 2009. — Кн. 1. — С. 949–956.
Филипчук С. В. Інформаційна політика українських християнських церков / С. В. Филипчук // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 1. — С. 244–255.
Филипчук С. В. Християнство і суспільство: прямі, що перетинаються? Роздуми після прочитання книги Р. Нібура «Христос і культура» / С. В. Филипчук // Слово вчителю. — Рівне, 2009. — С. 13–15.
2008
Статті
Филипчук С. В. Участь УПЦ МП та УПЦ КП у суспільно-політичних процесах України крізь призму церковних документів та богословських праць / С. В. Филипчук // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів : Логос, 2008. — Кн. ІІ. — С. 822–829.
2007
Статті
Филипчук С. В. Суспільно-політична діяльність українських християнських конфесій у 2006 р. через призму їх соціального вчення / С. В. Филипчук // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів : Логос, 2007. — Кн. ІІ. — С. 435–443.
Филипчук С. В. Діяльність українських християнських конфесій через призму політичного життя країни (2005 – 2006 рр.) / С. В. Филипчук // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 379–389.
Филипчук С. В. Діяльність християнських партій сучасної України / С. В. Филипчук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2007. — Вип. 11. — С. 263–275.
2006
Статті
Филипчук С. В. Сучасні християнські партії України: уроки, перспективи / С. В. Филипчук // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів : Логос, 2006. — Кн. ІІ. — С. 489–494.
2005
Статті
Филипчук С. В. Християнські партії у незалежній Україні / С. В. Филипчук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. — Чернівці, 2005. — С. 203–206.
Филипчук С. В. Участь і роль українських християнських церков у президентських виборах 2004 року / С. В. Филипчук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2005. — Вип. 6. — С. 65–71.
2017
Статті
Якубович М. Коментарі до українського перекладу аль-Фарабі "Послання, що вказує шлях до щастя" / М. Якубович // Sententiae. — Вінниця, 2017. — ХХХVI, Is.1. — С. 105–109.
2015
Статті
Yakubovych M. A Neglected Ottoman Sufi Treatise from 16th century: Mawāhib al-Raģman f bayān Marātib al-Akwān by Ibrāhіm al-Qirіmі / Mykhaylo Yakubovych // The Journal of Ottoman Studies. — 2015. — № XLV. — Р. 137–160.
Якубович М. М. «Собирание знаний» в постклассической исламской философии: реконструкция логико-смысловой парадигмы / М. М. Якубович // «Рассыпанное» и «собранное»: стратегии организации смыслового пространства в арабо-мусульманской культуре / А. В. Смирнова. — М. : Институт философии РАН, 2015. — С. 105–122.
2014
Статті
Yakubovych M. M. Jan Latosz (1539–1608) and his Natural Philosophy: Reception of Arabic Science in Pre-Modern Poland / M. M. Yakubovych // Cultures in Motion: Studies in the Medieval and Early Modern Periods / eds. Adam Izdebski, Damian Jasiński. — Krakow : Jagiellonian University Press, 2014. — P. 235–255.
Jaкубович М. Предговор / М. Jaкубович // Тренчевска-Чековиќ Е., Чековиќ Т. Од Исус до Мухаммед. Сличноста на верувањето помеѓу раното христијанство и исламот. — Скопje : Повик кон Вистината, 2014. — С. 5–8.
Якубович М. М. Татарское наследние западной Украины / М. М. Якубович // Дуслык-Дружба. — Киев : Туган Тел, 2014. — Сентябрь. — С. 30–34.
Якубович М. М. Человек как идеальный круг: к антропологии ибн ас-Сида аль-Батальявси / М. М. Якубович // Ишрак: ежегодник исламской философии. — М. : Восточная литература, 2014. — № 5. — С. 238–249.
Якубович М. М. Крымский ученый в средневековом Египте: творческий путь Дийа ад-Дина аль-Крыми / М. М. Якубович // Минарет ислама. — № 1–2 (35–36). — Москва ; Нижний Новгород : Медина, 2014. — С. 35–45.
Кралюк П. М. Астрономія у натурфілософській спадщині Яна Лятоса / П. М. Кралюк, М. М. Якубович // Українське небо: студії над історією астрономії в Україні /за заг. ред. О. Петрука. — Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2014. — С. 184–199.
Якубович М. М. Татарское наследие Западной Украины: рукописный Коран 1804 года / М. М. Якубович // Крымское историческое обозрение. — Казань-Бахчисарай : Крымский научный центр Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, 2014. — №. 1. — С. 234–243.
Якубович М. М. Становление философской мысли в золотоордынском Крыму: Шараф ал-Кырыми / М. М. Якубович // Золотоордынское обозрение. — Казань : Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, 2014. — № 3 (5). — С. 139–153.
Yakubovych M. Eine muslimische Stimme aus der Ukraine / M. Yakubovych // Islamische Zeitung. — September 2014. — P. 2–3.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. М. Острозька академія в філософській культурі України : монографія / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 482 с.
Мнографія «Острозька академія в філософській культурі України» присвячена інтелектуальній спадщині першого вищого навчального закладу України – Острозької академії XVI – XVII ст. На основі джерел, частина яких раніше була недоступна вітчизняним дослідникам, автори показують значимість надбань Острозької академії для розуміння інтелектуального життя в середньовічній та ранньомодерній Україні. Особливості філософських пошуків острозьких книжників простежуються у зв’язку із давньоруською та ренесансною філософією на українських землях. На підставі віднайдених документів автори вказують на розмаїття та неоднозначність української філософської культури, її зв’язок із релігійними, політичними та суспільними процесами в Східній Європі. На особливу увагу заслуговують два головних напрями філософської думки острозьких книжників – православний традиціоналізм, представлений Василем Суразьким, Іваном Вишенським та іншими авторами, а також ренесансний гуманізм, який можна віднайти в творах Симона Пекаліда та Яна Лятоса. Монографія розкриває й філософсько-теологічні погляди Мелетія Смотрицького, які раніше не були предметом ґрунтовних наукових досліджень. Відзначено у монографії й особливості подальшого розвитку традицій Острозького академії в Україні та за її межами.
Статті
Якубович М. Исламская философия и наука в наследии крымского мыслителя Абуль-Бака’ аль-Кафауви / М. Якубович // Минарет ислама : ежеквартальный евразийский журнал мусульманской общественной мысли. — 2013. — № 1 (34). — C. 40–48.
Якубович М. М. Исламское образование в независимой Украине: достижения и перспективы / М. М. Якубович // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности : ежеквартальный научный альманах. — М. ; Н. Новгород : Медина, 2013. — Вып. 1 (10). — С. 50–62.
Якубович М. «Татарский шейх» Ибрахим аль-Крыми и его труд «Подарки Всемилостивого» / М. Якубович // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности : ежеквартальный научный альманах. — М. ; Н. Новгород : Медина, 2013. — Вып. 2 (11). — С. 42–50.
Yakubovych M. A Cultural Significance of the Modern Islamic Exegetics for the Theory of Religious Tolerance / Mykhaylo Yakubovych // International Studies Journal. — Spring, 2013. — Vol. 9, No. 4. — P. 79–91.
Якубович М. Філософські проблеми у «Книзі загальних понять» Абу ль-Бака’ аль-Кафауві (1618–1682/1683 рр.) / М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 14. — С. 21–25.
Yakubovych M. Post-Classical Islamic Philosophy in the Medieval Crimea: Sharaf al-Din al-Qirimi and Ahmad al-Qirimi / Mykhaylo Yakubovych // Studia Antyczne i Mediewistyczne. — 2013. — Vol. 11 (46). — S. 207–221.
Yakubovych M. Muḥammad al-Aqkirmānī and his ‘Iqd al-La’ālī: the Reception of Ibn Sīnā in Early Modern Ottoman Empire / Mykhaylo Yakubovych // The Journal of Ottoman Studies. — 2013. — No. 41. — Р. 197–219.
Якубович М. Шараф бін Камаль аль-Кримі: кримський філософ часів Золотої Орди / М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 12. — С. 137–149.
Пасичник И. Острожская академия XVI – XVII веков в дискурсе западной культуры = Ostroh Academy of 16th – 17th centuries in the Western cultural discourse / И. Пасичник, П. Кралюк, М. Якубович // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky / M. Varchola. — Kosice, 2013 — Vol. 1, No. 3. — P. 51–54.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Якубович М. М. Іслам: практичні аспекти : навч. метод. пос. / М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 188 с.
У межах презентованого навчального посібника автор передусім намагався розкрити найбільш актуальні питання ісламської обрядовості, звертаючись до першоджерел: Корану, Суни, свідчень релігійних авторитетів. Особливу увагу приділено й важливим аспектам ісламського віровчення, які дають можливість зрозуміти й процеси, що відбуваються в сучасному ісламі – питання ціннісних орієнтирів, релігії та політики, буття ісламу в Європі. Окремо розглядаються й аспекти розвитку ісламу на українських землях.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Преславний Коран. Переклад смислів українською мовою / пер. з арабської, передмова, коментарі, дослідження М. М. Якубовича. — Медіна : Центр короля Фагда з друку Преславного Сувою, 2012. — 998 с.
Перший повний переклад смислів Корану українською мовою, виконаний безпосередньо з арабського оригіналу. Супроводжується відповідними коментарями, укладеними на основі екзегетичних праць видатних ісламських учених ат-Табарі, аль-Багавві та ібн Касіра
Статті
Yakubovych M. An Issue of Freedom of Belief in Modern Islamic Exegetics [Abstract] / Mykhaylo Yakubovych // Mu’ttamar al-Islam wa s-Salam. Dalil al-Mulakhisat wa s-Siyar az-Zatiyyah li-l-Bahithina wa l-Bahithat. — Ad-Dammam : Jami’ah ad-Dammam, 1433/2012. — P. 231–232.
Якубович М. М. Фундаментальна онтологія ібн Сіни: поняття вуджуд / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 10. — С. 351–359.
Якубович М. Ислам в Западной Украине: историко-культурный экскурс / Михаил Якубович // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности : ежеквартальный научный альманах. — М. ; Н. Новгород : Медина, 2012. — Вып. 1 (6). — С. 31–38.
Якубович М. М. Національне та релігійне в сучасному ісламському традиціоналізмі / М. М. Якубович // Релігія – Світ – Україна : колективна монографія : в 3-х книгах. Кн. 3 : Релігійні процеси в перспективі їх виявів / за наук. ред. А. Колодного, Л. Филипович // Українське релігієзнавство. — К. : УАР, 2012. — № 61. — С. 161–169.
Якубович М. М. Неклассический ориентализм Агатангела Крымского / М. М. Якубович // Украина и исламский мир. — 2012. — № 6. — С. 34–37.
Якубович М. Перспективы Крыма в геополитических реалиях современности / М. Якубович // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности : ежеквартальный научный альманах. — М. ; Н. Новгород : Медина, 2012. — Вып. 3 (8). — С. 70–77.
Якубович М. Рамадан по-итальянски / М. Якубович // Журнал «Минарет». — 2012. — № 3 (33). — С. 74–89.
Yakubovych M. A Cultural Significance of the Modern Islamic Exegetics for the Theory of Religious Tolerance / Mykhaylo Yakubovych // Non-Aligned Movement Yearbook on Human Rights and Cultural Diversity. Edited by : Kamran Hashemi and Linda Briskman. — Tehran : NAM Center for Human Rights and Cultural Diversity, 2012. — Vol. 1. — P. 205–220.
Якубович М. М. Культура литовских татар в Беларуси, Украине и Польше: новые направления исследования / М. М. Якубович // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перпективы : сборник трудов VI международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет» (г. Пинск, Республика Белорусь, 26–27 апреля 2012 г.) / редкол. : К. К. Шебеко и др. — Пинск : ПолесГУ, 2012. — С. 184–185.
Якубович М. История ислама в Западной Украине / М. Якубович // Украина и исламский мир. — 2012. — № 7. — C. 37–40.
Якубович М. Хадж украинских мусульман в годы независимости / М. Якубович // Украина и исламский мир. — 2012. — № 8. — С. 8–11.
Якубович М. М. Мухаммад аль-Аккирмани: забытый исламский философ с украинских земель / М. М. Якубович // Медина аль-Ислам. — 2012. — № 127. — С. 3–4.
Якубович М. Передмова до «Перестороги» Яна Лятоса 1599 року як джерело до вивчення ренесансної філософії в Острозькій академії / М. Якубович, В. Щепанський // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 11. — С. 330–338.
Якубович М. М. Ісламський традиціоналізм за умов процесів глобалізації / М. М. Якубович // Релігія – Світ – Україна : колективна монографія : в 3-х книгах. Кн. 3 : Релігійні процеси в перспективі їх виявів / за наук. ред. А. Колодного, Л. Филипович // Українське релігієзнавство. — К. : УАР, 2012. — № 61. — С. 236–256.
Yakubovych, Mykhaylo. An Issue of Freedom of Belief in Modern Islamic Exegetics / Mykhaylo Yakubovych // Mu’ttamar al-Islam wa s-Salam. — Ad-Dammam : Jami’ah ad-Dammam, 1433/2012. — Vol. 2. — P. 1345–1391.
Якубович М. Забытый перевод Корана на украинском языке / М. Якубович // Украина и исламский мир. — 2012. — № 7. — C. 32–34.
Якубович М. М. Герменевтика ібн Сіни в контексті раціоналістичних витлумачень Корану (на прикладі 41 айау сури «Фуссілат») / М. М. Якубович // Дні науки філософського факультету – 2012 : міжнародна наукова конференція (18–19 квітня 2012 року) : матеріали доповідей та виступів / редкол. : А. Є. Конверський та ін. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. — Ч. 1. — С. 230–232.
Якубович М. Исламское образование в независимой Украине: достижения и перспективы / М. Якубович // Украина и исламский мир. — 2012. — № 8. — С. 34–41.
Yakubovych M. Reception of ibn Sina in Early Modern Ottoman Philosophy: Case of al-Aqkirmani / Mykhaylo Yakubovych // Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period A comparative perspective: Warsaw (27th-29th September 2012). — Warsaw : Faculty of History, University of Warsaw & Institute of History, Polish Academy of Sciences. — 2012. — P. 31–33.
Yakubovych M. The Qur’anic Ideals of Human Reason in Qur’anic Ideals of Human Reason in Abdessalam Yassine’s Theory of the Prophetic Method / Mykhaylo Yakubovych // Kitab ‘Amal al-Mu’ttamar al-‘Alami ad-Dawli al-Awwal fi Mawdhu’ «Markaziyah al-Qur’an al-Karim fi Nazariyah al-Manhaj an-Nabbauwi ‘inda al-Ustadh ‘Abd as-Salam Yassine. — Istanbul : IESI, ISAV, C.I.R.E.E.S, 2012. — Vol. 3. — P. 1628–1644.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Якубович М. М. Ісламський традиціоналізм у контексті глобалізаційних процесів / М. М. Якубович // Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії та прогнози : колективна монографія / А. В. Арістової. — К. : УАР, 2011. — С. 46–69.
Кралюк П. М. Василь Суразький: апологія православної традиції : монографія / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 212 с.
Монографію присвячено маловідомим сторінкам творчості українського полеміста і богослова Василя Суразького (сер. 50-х рр. ХVI ст. – між 1604 – 1608 рр.). Висвітлено специфіку православного традиціоналізму на українських землях, показано фундаментальні особливості світогляду мислителя в контексті автохтонних рис української філософської думки. Досліджено значення творів Василя Суразького для розвитку православної апологетики в Україні та Московії. У монографії як додаток здійснено перевидання тексту «Книги про єдину істинну православну віру».
Кралюк П. М. Ян Лятос: ренесансна філософія на українських землях : монографія / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 144 с.
Презентоване видання – перша в українській та зарубжній науці монографія, присвячена творчості польсько-українського вченого ЯнаЛятоса (1539 – 1608 рр.) – найбільш послідовного критика календарної реформи папи Григорія ХІІІ. Емігрувавши в 1598 році до Острога, Ян Лятос продовжував роботу над астрономічними, астрологічними та математичними дослідженнями, які викликали резонанс у Речі Посполитій та далеко за її межами. У монографії висвітлено специфіку наукових поглядів Яна Лятоса, простежено їхній зв’язок із творчим доробком інших ренесансних авторів. У якості додатку представлено критичне видання та переклад твору «Прогностикон» (1594 р.). Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками українського Ренесансу.
Рушд І. Вирішальне слово про зв’язок релігійного закону та людської мудрості / Ібн Рушд / критичні. досл., перекл. з араб. та комент. М. М. Якубовича. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 84 с.
Працю присвячено творчості відомого середньовічного арабського мислителя ібн Рушда аль-Куртубі (1126 – 1198 рр.). У матеріалі розкрито особливості філософської думки ісламського світу, висвітлено роль, яку спадщина ібн Рушда відіграла в розвитку середньовічної філософії та науки. Виокремлено полемічні аспекти поглядів мислителя, а також оцінку його філософських ідеалів представником ісламського традиціоналізму, Шейхом аль-Ісламом ібн Таймійєю (1268 – 1328 рр.). Уперше українському читачеві пропонується твір «Вирішальне слово про зв’язок між релігійним законом та людською мудрістю», перекладений з новітніх арабомовних видань, із відповідними коментарями до нього. Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками ісламської культури.
Якубович М. М. Ad fontes: ідеологічний ресурс українського ісламу // Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії та прогнози : колективна монографія / А. В. Арістової. — К. : УАР, 2011. — С. 149–161.
Статті
Якубович М. М. Арабська та українська філософія: питання про спільність / М. М. Якубович // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Львів : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — Вип. 53. — С. 72–80.
Якубович М. М. Іслам в об’єднаній Європі: регіональний досвід суспільно-політичної активності в умовах інтеграційних процесів / М. М. Якубович // Wybrane aspekty konkurencyjnosci samorzadu terytorialnego. Red. Pawel Dziekanski. — Ostrowiec Swietokrzyski : WBIP, 2011. — C. 510–523.
Кралюк П. Василь Суразький та Іван Вишенський як діячі українського православного традиціоналізму: історико-філософський контекст / П. Кралюк, М. Якубович // Релігія та Соціум : міжнародний часопис. — Чернівці, 2011. — № 2 (6). — С. 50–55.
Якубович М. М. Максими розуміння в герменевтичному методі сунітського екзегета Мухаммада б. Мустафи аль-Аккірмані / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 9. — С. 126–137.
Якубович М. М. Мусульманські громади в Україні та Польщі / М. М. Якубович // Europa Srodkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy. — Zamosc : Wydawnictwo Officina Simonidis, 2011. — C. 447–459.
Якубович М. М. «Prognoscticon» Яна Лятоса 1594 р.: суспільно-політичний контекст / М. М. Якубович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 165–175.
Якубович М. М. Арабська та українська філософія: порівняльний аналіз смислових основ / М. М. Якубович / Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2011», 20-21 квіт. 2011 р. : матеріали доповідей та виступі / редкол. : А. Є. Конверський та ін. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. — Ч. 2. — С. 73–75.
Yakubovych M. Translation as a Form of Da’wah: a Unique Cultural Experience of King Fahd Glorious Qur’an Printing Complex and Its influence on Islamic Ummah / Mykhaylo Yakubovych // Abhath al-Mu’ttamar al-‘Alami al-Awwal ‘an Juhud al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Sa’udiyah fi Khidmah al-Qadayah al-Islamiyah. — Madinah-Riyadh : Islamic University-Archive of King Abd al-‘Aziz, 2011. — Vol. 2. — P. 437–477.
Якубович М. М. Образ ісламу в творах острозьких просвітників / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Культурологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 8. — С. 140–150.
Якубович М. М. Ислам в «континентальной» Украине и сопредельных государствах Содружества: главные проблемы развития общин / М. М. Якубович // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности : ежеквартальный научный альманах. — М. ; Н. Новгород : Медина, 2011. — Вып. 4 (5). — С. 67–77.
Якубович М. М. Релігія vs. політика: улеми та еміри в суспільних доктринах середньовічних ісламських апологетів / М. М. Якубович // Українське релігієзнавство. — 2011. — № 59. — C. 44–54.
2010
Статті
Якубович М. М. Сучасний іслам та проблеми інтерпретації: історична ретроспектива / М. М. Якубович // Українське релігієзнавство. — 2010. — Спецвип. 1. — С. 67–77.
Якубович М. М. Татарсько-мусульманське населення Південно-Східної Волині ХVІ – ХХ століть: історична ретроспектива / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 2. — С. 186–196.
Якубович М. М. Такі ад-Дін ібн Таймійя (1263 – 1328 рр.) та його концепція виникнення релігії як складова ідеологічних доктрин мусульманського традиціоналізму / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 3. — С. 343–356.
Yakubovych M. Islam and Muslims in Contemporary Ukraine: Common Backgrounds, Different Images / Mykhaylo Yakubovych // Religion, State and Society. — 2010. — Vol. 38, No. 3. — P. 289–302.
Якубович М. М. «Ат-Тафсір аль-Муйассар» («Спрощене тлумачення») в контексті сучасної мусульманської екзегетики / М. М. Якубович // Сакральні тексти: коментарі, переклади, інтерпретації : матеріали Першого Всеукраїнського круглого столу (6 листопада 2010 р., м.Острог) / за ред. І. Д. Пасічника. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — С. 53–55.
2009
Статті
Якубович М. М. Ноологічна антропологія ібн ас-Сіда аль-Батальявсі / М. М. Якубович // Екологія простору культури : матеріали міжнародної наукової конференції. — К. : Новий Акрополь, 2009. — Ч. 1. — С. 33–35.
Якубович М. М. Співвідношення національного та релігійного у вченні сучасних представників ісламського традиціоналізму / М. М. Якубович // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 52. — C. 60–69.
Якубович М. М. Ісламська перспектива глобалізації в контексті соціологічного вчення ’Абд ар-Рахмана ібн Хальдуна / М. М. Якубович // Іслам і сучасний світ : роботи учасників другого та третього всеукраїнських конкурсів ісламознавчих досліджень ім. А. Кримського / упор. М. І. Кирюшко. — К. : Ансар Фаундейшн, 2009. — С. 243–263.
Yakubovych M. Prophethood as a Historical Necessity: Βetween Τhe Islamic Traditionalism and Τhe Eastern Neoplatonism / Mykhaylo Yakubovych // Studia Antyczne i Mediewistyczne. — No. 7 (42). — 2009. — P. 57–43.
Якубович, М. М. Проблема релігійного конфлікту в традиційній сунітській екзегезі / М. М. Якубович // Конфлікти і примирення крізь призму віри : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 11–12 квітня 2008 року) / за ред. І. Новицької. — Львів : Український Католицький Університет, 2009. — С. 79–84.
2008
Статті
Якубович М. М. Співвідношення «знання – дія» у філософській думці ісламського світу / М. М. Якубович // Філософські пошуки. — Львів ; Одеса : Cogito-Центр Європи, 2008. — Вип. ХХVII. — С. 330–340.
Якубович М. М. Мудрість, закон, інтерпретація: герменевтика Ібн Рушда / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 150–164.
Якубович М. М. Аль-Фарабі. Книга релігії. Передмова, переклад з арабської та коментарі / М. М. Якубович // Українське релігієзнавство. — 2008. — № 47. — С. 232–252.
Якубович М. М. Філософська лексика арабського середньовіччя: спроба україномовної реконструкції / М. М. Якубович // Вісник Львівського національного університету. Серія філологічна. — Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — Вип. 45. — С. 134–143.
Якубович М. М. Україна. Культура. Іслам: парадигма монологу / М. М. Якубович // Проблеми безпеки особистості, суспільства, держави : інформаційно-аналітичний бюлетень. — 2008. — № 8. — С. 93–96.
Якубович М. М. Іслам і гуманізм: проблема діалогу культур у середньовічній арабській філософії / М. М. Якубович // Діалог людей і культур як шлях нового гуманізму : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих науковців. — Львів : Український Католицький Університет, 2008. — С. 73–78.
2007
Статті
Yakubovych M. Ukrainian Translations of the Meanings of the Glorious Qur’an: Problems and Prospects / Mykhaylo Yakubovych // Journal of Qur’anic Research and Studies. — 2007. — Issue 4. — Vol. 2. — P. 29–54.
Якубович М. М. Соціальні імплікації наукового та релігійного знання: антропологічний аспект (за «Мукаддімою» ’Абд ар-Рахмана ібн Халдуна аль-Хадрамі) / М. М. Якубович // Філософія: нове покоління : матеріали ІІ всеукраїнської студентсько-аспірантської філософсько-релігієзнавчої конференції 1–3 березня 2007 року. — К. : КМА, 2007. — С. 60–61.
Якубович М. М. Проблема іншого у філософії ісламського світу та діалогічна етика Абу Хайана ат-Тавхіді / М. М. Якубович // Традиція і культура. Моральна традиція: інваріантність та поліфонічність : матеріали міжнародної наукової конференції 30 листопада – 1 грудня 2007. — К. : Новий Акрополь, 2007. — Ч. 2. — С. 48–50.
Якубович М. М. Виникнення та становлення християнства в контексті історіософських поглядів Ібн Хальдуна (теоретико-методологічні засади) / М. М. Якубович // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2007. — Вип. 11. — С. 211–215.
Якубович М. М. ’Абд ар-Рахман ібн Хальдун. Мукаддіма / М. М. Якубович // Філософські пошуки. Філософія і життя: форми і шляхи взаємовпливів. — Львів ; Одеса : Cogito-Центр Європи, 2007. — Вип. ХХІII. — С. 288–302.
Якубович М. М. Ісламська ідентичність та арабізм: парадигмальне осмислення / М. М. Якубович // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали третьої міжнародної наукової конференції 22–23 травня 2007 року. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — С. 127–132.
2017
Статті
Альошина О. Діяльність Житомирського Володимиро-Василівського братства у Волинській губернії у другій половині ХІХ ст. / О. Альошина // «Історія релігій в Україні» (16–17 травня 2017 р.). — Львів, 2017.
Альошина О. Заснування православних братств у Волинській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Альошина // Наукові записки. Серія "Релігієзнавство". — Острог, 2017.
2016
Статті
Альошина О. Початки громадсько-церковної діяльності А. Річинського на Волині у 20-х рр. ХХ ст. / О. Альошина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». — 2016. — Вип. 1 (13). — С. 3–11.
2015
Статті
Альошина О. Громадська діяльність Арсена Річинського у кінці 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. / О. Альошина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — 2015. — Вип. 12. — С. 16–24.
2014
Статті
Альошина О. А. Перебіг українізації у Православній церкві на Волині у 20-х р. ХХ ст. / О. А. Альошина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 11. — С. 16–24.
Альошина О. А. Тілесність як поняття сучасної філософії / О. А. Альошина // Філософські проблеми сучасності : матеріали ІІ Всеукраїнської науко-практичної конференції (присвяченої Всесвітньому дню філософії) / ред. кол. : Берегова Г. Д., Геросимова Е. М., Лень Т. В. — Херсон : Колос, 2014. — С. 13–15.
Альошина О. А. Соціальні питання у соціальному вченні Лева ХІІІ / О. А. Альошина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 9. — С. 16–24.
2013
Статті
Альошина О. А. Положення та інституційне оформлення Православної церкви в Польщі у 20 – 30-х рр. ХХ ст. / О. А. Альошина // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. — К., 2013. — Вип. 79. — С. 33–35.
Alioshyna O. Arsen Richynsky’s research in to the process of ukrainization of Polish Orthodox Church / O. Alioshyna // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. — Kosice, 2013. — P. 6–8.
Альошина О. Соціальне вчення католицької церкви / О. Альошина // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2013. — Вип. 8. — С. 3–11.
Альошина О. Аналіз твору «Апокрисис» Христофора Філалета / О. Альошина // Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні : матеріали ІІІ всеукр. Наук. конфер. з міжнар. участю (м. Сімферополь, 26 квітня 2013 р.) : у 4-х частинах. — Д. : Інновація, 2013. — Ч. 2. — С. 5–7.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Альошина О. А. Філософська пропедевтика : навчально-методичний посібник / О. А. Альошина. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 136 с.
У навчально-методичному посібнику коротко і доступно викладено основні проблеми філософії. Посібник має на меті зорієнтувати студентів на поглиблене вивчення актуальних питань специфіки філософії, онтології, поняття свідомості та буття людини. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання та зацікавлених у питаннях філософії.
Статті
Альошина О. Позиція громадських діячів щодо внутрішнього устрою Православної церкви на Волині у 20-х рр. ХХ ст. / О. Альошина // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2012. — Вип. 23. — С. 3–10.
Альошина О. Становище Православної церкви в Польщі у 20-х рр. ХХ ст. / О. Альошина // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету ВДНУ. — Луцьк : ВВ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2012. — Вип. 2. — С. 41–47.
Альошина О. З’їзд української православної громадськості та культурно-освітніх організацій Волині / О. Альошина // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2012. — Вип. 7. — С. 3–10.
Альошина О. Відлучення Арсена Річинського від Православної церкви / О. Альошина // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 6. — С. 3–11.
Альошина О. Роль Арсена Річинського в роботі Церковного комітету / О. Альошина // Матеріали VIII міжнародних Річинських читань : науковий збірник. — Кременець, 2012. — С. 124–131.
2011
Статті
Альошина О. Видавнича діяльність А. Річинського на Волині у 20-х рр. ХХ ст. / О. Альошина // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство". — 2011. — Вип. 4. — С. 3–10.
Альошина О. Процес українізації православ'я на Волині у міжвоєнний період / О. Альошина // Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство". — 2011. — Вип. 5. — С. 32–40.
2009
Статті
Альошина О. Національно-церковний рух на Волині / О. Альошина // Історія релігії в Україні і світі : збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”. — 2009. — Вип. 1. — С. 3–12.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жилюк С. І. Справа архієпископа Орлика: доля духовенства Житомирщини 20-х – 30-х рр. ХХ століття / С. І. Жилюк, О. А. Альошина. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 150 с.
У книзі на основі архівних документів і матеріалів висвітлено історію УАПЦ на Житомирщині у 20 – 30 роках ХХ ст., показано трагічну долю архієпископа Степана Орлика та багатьох інших священиків і віруючих, які зазнали жорстоких репресій від комуністичного режиму.
2014
Статті
Якуніна К. І. Вплив місцевих органів радянської влади на становище християнських конфесій у Волинській та Рівненській областях (1944 – 1953 рр.) / К. І. Якуніна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 11. — С. 191–199.
Якуніна К. І. Впровадження нового курсу релігійної політики радянської влади (1944 – 1953 рр.): законодавча база (на прикладі Волинської та Рівнеської областей) / К. І. Якуніна // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. — К., 2014. — Вип. 81 (№ 2). — С. 50–54.
2013
Статті
Yakunina K. Functioning of Pentecostals in Rivne and Volyn region in the conditions of unifying religious policy of soviet power 1944 – 1953 / Kateryna Yakunina // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. — UK TU Kosice, 2013. — Vol. I. — № 3. — P. 98–100.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Організація науково-дослідної роботи : навчально-методичний посібник / авт.-упоряд. : С. І. Жилюк, О. В. Іщук, К. І. Якуніна. — 2-ге вид., перер. та доп. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 84 с.
Статті
Якуніна К. І. Позиція євангельських християн-баптистів і п’ятидесятників у процесі їх організаційного об’єднання в 1944 – 1953 рр. на прикладі Рівненської та Волинської обл. / К. І. Якуніна // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя : ЗНУ, 2012. — Вип. 34. — С. 179–184.
Якуніна К. І. Порівняльна характеристика сектантського руху на Волині та Житомирщині у 1940 – 1970-х рр. / К. І. Якуніна // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2012. — Вип. 23. — С. 226–234.
Якуніна К. І. Регіональне відображення зовнішньополітичного аспекту протистояння між СРСР і Ватиканом у 1944 – 1953 рр.: на прикладі Рівненської та Волинської обл. / К. І. Якуніна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 6. — С. 345–353.
2011
Статті
Якуніна К. І. Становище православних громад і духовенства Волинсько-рівненської єпархії у 1944 – 1953 рр. / К. І. Якуніна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 5. — С. 241–250.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Організація науково-дослідної роботи : навчально-методичний посібник / авт.-упоряд. : Жилюк С. І., Ткачук І. В., Якуніна К. І. — Острог, 2010. — 84 с.
Статті
Якуніна К. І. Становище Римо-католицької громади м. Острога в ХХ ст. / К. І. Якуніна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 2. — С. 205–210.
2009
Статті
Якуніна К. Релігійність як форма буття релігії / К. Якуніна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 1. — С. 268–276.
Якуніна К. І. Державно-церковні відносини на Житомирщині в роки незалежності / К. І. Якуніна // Матеріали Всеукраїнської наукової краєзнавчої міжнародної конференції присвяченої 125-річчю від дня народження І. А. Фещенка-Чопівського «Україна від епохи УНР до початку ХХІ ст.» / гол. ред. М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2009. — Вип. 41. — С. 363–370.
Якуніна К. Співпраця держави і молодіжних релігійних організацій / К. І. Якуніна // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів : Логос, 2009. — Кн. І. — С. 982–985.
Якуніна К. І. Становище релігійних організацій Острожчини в умовах радянської дійсності (1950 – 1980-ті рр.) / К. І. Якуніна // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. — Луцьк, 2009. — Вип. 2. — С. 66–71.