1994 Науково-публіцистична та художня література Кралюк П. Попи марксистського приходу : памфлет, песимістична комедія / Петро Кралюк ; передм. В. Чухліба. — К. : Український письменник, 1994. — 47 с. Автор вміло користується засобами сарказму, іронії, гротеску, він дошкульно висміює всі «приваби» тієї системи, яка називалася соціалізмом чи розвиненим соціалізмом, з її ідеологічними службами. Перейти
1996 Науково-публіцистична та художня література Кралюк П. Луцьке Хрестовоздвиженське братство : історико-краєзнавчий нарис / Кралюк Петро. — Луцьк : Надстир’я, 1996. — 54 с. У брошурі розповідається про діяльність Хрестовоздвиженського братства, яке діяло у місті Луцьку з 1617 року майже протягом століття. У часи наступу католицизму і унії братство було форпостом православ’я на західноукраїнських землях, сприяло розвитку культури і науки, утвердженню національної свідомості українців. Це спроба узагальнити документальні матеріали та роботи інших дослідників на цю тему. Перейти
1996 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Кралюк П. М. Особливості вияву національної свідомості в українській суспільній думці ХVІ – першої половини ХVІІ ст. / П. М. Кралюк. — Луцьк : Надстир’я, 1996. — 132 с. Перейти
1996 Науково-публіцистична та художня література Кралюк П. Вишенський і Волинь : історико-краєзнавчий нарис / Петро Кралюк. — Луцьк : Надстир’я, 1996. — 23 с. Іоанн Вишенський – одна із парадоксальних фігур в історії українського письменства. Він належав до авторів, яких не особливо знали за життя. Є всі підстави стверджувати, що це був маргінальний письменник, твори якого знаходили розуміння й, відповідно, поширення, як правило, в середовищі крайніх традиціоналістів. Маргінальність Вишенського мала низку причин. Це передусім крайній традиціоналізм його творів, до того ж поєднаний із християнським егалітаризмом, що не особливо імпонувало тогочасній українській освіченій публіці, яка була далеко не завжди традиціоналістською і яка часто-густо керувалася шляхетськими стереотипами. Перейти
1997 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Кралюк П. М. Духовні пошуки Мелетія Смотрицького / П. М. Кралюк. — К. : Укр. Центр духовн. культури, 1997. — 192 с. Перейти
2000 Статті Кралюк П. М. Філософська думка на українських землях: історія та специфіка [Електронний ресурс] / П. М. Кралюк. — Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/50/1/lekcii.pdf. — Назва з екрана. Перейти
2000 Статті Kralyuk P. Szlaki ecologiczne Narodowego Parku Naturalnego «Gory Krzemienieckie» / Petro Kralyuk, Oksana Tymoshenko, Petro Mazur, Olha Kralyuk. — S. 223-228 Перейти
2000 Статті Кралюк П. Контекст передмов до Острозької Біблії / Петро Кралюк // Наукові записки. Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. — Острог, 2000. — Т. ІІІ : Біблія на теренах України. — С. 32–37. Перейти
2000 Статті Кралюк П. Життєпис літописця Нестора: спроба реконструкції («Повість минулих літ«) / П. Кралюк // Вісник Національної академії наук України. — 2000. — № 7. — С. 54–63. Перейти
2001 Статті Кралюк П. Тенденції розвитку багатопартійності в Україні / П. Кралюк // Розвиток демократії в Україні : матеріали Міжнародної наукової конференції (29 вересня – 1 жовтня 2000 р., м. Київ). — К., 2001. — С. 390–399. Перейти
2003 Статті Кралюк П. Культурно-просвітницька діяльність князя Андрія Курбського на Ковельщині: міф чи реальність? / П. Кралюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в історії України та Волині. — Луцьк, 2003. — Ч. 1. — С.78–81. Перейти
2003 Статті Кралюк П. Утворення Галицько-Волинської держави: історичний аспект / П. Кралюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в історії України та Волині. — Луцьк, 2003. — Ч. 2. — С. 171–173. Перейти
2003 Статті Kraluk P. Cenna monografia wybitnego kijowskiego historyka filozofii Walerii Niczyk / Petro Kraluk // Σофіа : Pismo Filoyofów Krajów Slowiańskich. — Rzeszów, 2003. — № 3. — S. 271–274. Перейти
2003 Статті Кралюк П. Герої наших днів / Петро Кралюк // Погорина літературно-мистецький альманах. — Рівне : Азалія. 2003. — Вип. 5. — С. 24– 29. Перейти
2003 Статті Кралюк П. М. Розвиток політичної іміджелогії в Україні (1990 – 2002 рр.) / Кралюк П. М. // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : матеріали ІІ міжнар. наук. конф. (24–26 травня 2002 р., м. Одеса). — К., 2003. — С. 370–378. Перейти
2003 Статті Кралюк П. Проблема участі жінок у сучасному українському політичному житті / П. Кралюк // Структура представлений знаний о мире, обществе, человеке: в поисках новых смыслов. — Луганск : Знание, 2003. — Вып. ІV : Социальные науки, т. 2. — С. 161–174. Перейти
2003 Статті Кралюк П. Між молотом і ковадлом. Галичина під час Першої світової війни / Петро Кралюк // Дві Русі. — К. : Факт, 2003. — С. 206–210. Перейти
2003 Статті Кралюк П. «Антирадянська» радянська людина. Віктор Суворов: між Україною та Росієют / Петро Кралюк // Дві Русі. — К. : Факт, 2003. — С. 396–400. Перейти
2003 Статті Кралюк П. «Житіє княгині Ольги» як пам’ятка української суспільної думки ХVІІ ст. / П. Кралюк // День. — 2003. — № 10. — С. 8. Перейти
2003 Статті Кралюк П. Луцько-Острозький єпископ Кирило Терлецький: питання оцінки діяльності / П. Кралюк // Історія релігій в Україні : праці ХІІІ-ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 20–22 травня 2003 р.). — Львів, 2003. — Кн. І. — С. 303–309. Перейти
2003 Статті Кралюк П. З надією на «білого царя». Москвофільство на західноукраїнських землях / Петро Кралюк // Дві Русі. — К. : Факт, 2003. — С. 198–205. Перейти
2003 Статті Кралюк П. Хвороба євразійства. Рефлексія російської самосвідомості в «альтернативній історії» / Петро Кралюк // Дві Русі. — К. : Факт, 2003. — С. 407–412. Перейти
2003 Статті Кралюк П. Україна і європейська інтеграція: культурний контекст / П. Кралюк // Zjednoczona Europa a Polska, Litwa i Ukraina. — Lublin, 2003. — S. 142–147. Перейти
2004 Статті Кралюк П. Особливості творення міфу про релігійно-культурну діяльність Андрія Курбського // Київська традиція і Східний обряд в Українському християнстві : науковий збірник. — Київ ; Тернопіль, 2004. — С. 169–176. Перейти
2004 Статті Кралюк П. Роля Греко-Католицької Церкви у творенні регіональних особливостей Галичини / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2004. — № 11. — С. 89–99. Перейти
2004 Статті Кралюк П. Острозька Біблія як форпост православно-слов’янського світу / П. Кралюк // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. — 2004. — Ч. 1. — С. 34–37. Перейти
2004 Статті Кралюк П. На межі віри і розуму. Соцініанство на Волині та Київщині / П. Кралюк // Дзеркало тижня. — 2004. — № 26. — С. 21. Перейти
2004 Науково-публіцистична та художня література Кралюк П. 23 лютого: чи святкувати цей день : історія, міфи, стереотипи / Петро Кралюк. — Львів : СПОЛОМ, 2004. — 64 с. День Радянської армії – один із грандіозних міфів, витворених комуністичною пропагандою. Автор пропонує історичну розвідку даного міфу, з яким прямо й опосередковано було пов’язано багато важливих подій російської та української історії. Перейти
2004 Статті Кралюк П. В’ячеслав Липинський: від «хлопомана» до «хлопофоба» / П. Кралюк // Війни і мир, або «Українці - поляки: брати/вороги, сусіди ...». — К. : Українська прес-група, 2004. — С. 441–448. Перейти
2004 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Бубенщиков В. Греко-католицька церква в етнічному розвитку українського та білоруського народів : монографія / Василь Бубенщиков, Петро Кралюк. — Львів : СПОЛОМ, 2004. — 172 с. У монографії подана цілісна картина розвитку греко-католицької церкви на українських та білоруських землях, аналізується її вплив на етногенез та національну свідомість українців та білорусів. Велика увага приділена осмисленню етнічного аспекту Берестейської церковної унії в полемічній літературі кінця XVI – першої половини XVII ст. Перейти
2004 Статті Kraliuk P. Chrześcjaństwo i nacjonalizm: komunikatywno-ideologiczne paralele / P. Kraliuk // Filozofia wobec XXI wieku. — Lublin : UMCS, 2004. — S. 109–112. Перейти
2005 Статті Кралюк П. Українська школа в польській літературі / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2005. — № 1. — С. 62–67. Перейти
2005 Статті Кралюк П. Книговидання та Берестейська унія: комунікативний аспект / П. Кралюк // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : науковий збірник. — Острог, 2005. — Вип. 1. — С. 61–66. Перейти
2005 Статті Кралюк П. М. Філософська думка східнослов’янських народів та її зв’язки із західноєвропейською філософією / П. М. Кралюк // Україна в контексті євроінтеграції : матеріали доп. і виступів міжнар. наук.-теорет. конф. 1–3 грудня 2005 р. — Суми : Вид-во СумДУ, 2005. — С. 83. Перейти
2005 Статті Кралюк П. Проблема співвідношення філософії та художньої літератури в українській культурі / Петро Кралюк // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог, 2005. — С.54–63. Перейти
2005 Науково-публіцистична та художня література Кралюк П. Апокриф : оповідання / Петро Кралюк. — Львів : СПОЛОМ, 2005. — 160 с. Друга збірка автора складається з різних оповідань, але становить органічну цілість. Це своєрідне осмислення реалій уже незалежної країни, але осмислення в широкому історичному контексті. І зроблено це не лише у серйозній, а також у іронічній і сатиричній формі. Іноді видається, що автор часто намагається несерйозно говорити про серйозні речі, і це йому вдається. Перейти
2005 Статті Кралюк П. Український Гомер ХХ ст. : [життя і творчість У. Самчука. Рівненщина в житті та творчості письменника] / П. Кралюк // Замкова гора. — 2005. — 19 лют. Перейти
2005 Статті Кралюк П. Погляди Уласа Самчука на релігійні питання / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2005. — № 7. — С. 62–69. Перейти
2005 Статті Кралюк П. Острозький літописець як памятка української релігійної думки початку ХVІІ ст. / П. Кралюк // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — С.81–94. Перейти
2005 Статті Кралюк П. «Літописець українського простору» [Улас Самчук] / П. Кралюк // Дзеркало тижня. — 2005. — № 30. Перейти
2005 Статті Кралюк П. Українці на переговорах у Бресті: перемога чи поразка? / П. Кралюк // Визвольний шлях: суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. — 2005. — № 6. — С. 86–99. Перейти
2005 Статті Кралюк П. Діяльність Острозького релігійно-культурного центру: комунікативний контекст / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2005. — № 12. — С. 108–117. Перейти
2005 Статті Кралюк П. Перші переклади літературних книг українською мовою / П. Кралюк // Визвольний шлях : суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. — 2005. — № 5. Перейти
2005 Статті Кралюк П. Перші переклади біблійних книг українською мовою / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2005. — № 5. — С. 50–55. Перейти
2005 Статті Кралюк П. Викладання християнської етики як проблема українського суспільства / Кралюк П. // Українське релігієзнавство. — 2005. — № 36. — С. 91–96. Перейти
2005 Статті Кралюк П. Ятвяги та боротьба Київської Руси й Галицько-Волинського князівства за Полісся / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2005. — № 9–10. — С. 188–191. Перейти
2006 Статті Кралюк П. Острозька Біблія: текст і контекст : (До 425-річчя з часу видання) / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2006. — № 10. — С. 50–65. Перейти
2006 Статті Кралюк П. М. Політика і мораль: комунікативні аспекти / П. М. Кралюк // Наукові записки. Серія «Політологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 1. — С. 105–110. Перейти
2006 Статті Кралюк П. Ставлення Тараса Шевченка до російського православ’я / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2006. — № 3. — С. 66–71. Перейти
2006 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Кралюк П. М. Комунікативні аспекти гуманітарної політики / П. М. Кралюк // Гуманітарна політика Української Держави в новітній період : монографія / Здіорука С. І. — К. : НІСД, 2006. — С. 305–349. Перейти
2006 Статті Кралюк П. Новий Завіт В. Негалевського як «альтернатива» Острозької Біблії / Петро Кралюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : науковий збірник. — Острог, 2006. — Вип. 1. — С. 149–155. Перейти
2006 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Кралюк П. Волинь у житті та творчості Тараса Шевченка : монографія / Петро Кралюк. — Луцьк : Твердиня, 2006. — 80 с. 160 років тому Тарас Шевченко побував у ряді сіл, містечок і міст Великої Волині. Тут за завданням Київської археографічної комісії він робив замальовки культурно-історичних пам’яток краю, записував народні пісні. Саме цій історичній мандрівці і присвячена наукова розвідка професора, доктора філософських наук, проректора з наукової роботи Національного університету «Острозька академія» Петра Кралюка. Використовуючи різні друковані та архівні матеріали, деякі інші опосередковані джерела, а також оригінальні твори самого Шевченка, автор намагався не лише дещо по-новому глянути на волинську подорож Кобзаря, а й спробував осмислити, як він сприймав Волинь і яке місце вона посіла в його творчості. Перейти
2006 Статті Кралюк П. Погляди Андрея Шептицького на владу та державу / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2006. — № 12. — С. 6–9. Перейти
2006 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Кралюк П. М. Острозька Біблія в контексті української та європейської культур / П. М. Кралюк, Р. Торконяк (отець Рафаїл), І. Д. Пасічник — Острог: Вид-во НаУОА, 2006. — 124 с. У цій роботі, яка є першим комплексним дослідженням Острозької Біблії, розглянуто передумови появи цієї книги, її культурний контекст, виявлені джерела, реконструйовано процес роботи над цим виданням. Показано також вплив Острозької Біблії на розвиток бібліїстики в православних слов’ян. Перейти
2006 Статті Кралюк П. Острозький літописець як українська писемна пам’ятка початку XVII ст. / Петро Кралюк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог ; Торонто ; Нью-Йорк, 2006. — Вип. 7 : до 40-річчя Українського історичного товариства. — С. 189–199. Перейти
2007 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Кралюк П. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. : монографія / Петро Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — 208 с. У монографії розглядається діяльність та творчість видатного українського письменника-полеміста, вченого-філолога й церковного діяча Мелетія Смотрицького. Показано його місце в тих непростих соціокультурних процесах, що іменуються українським Відродженням кінця XVI – початку XVII ст. У книзі як додатки вміщені уривки з полемічних творів М. Смотрицького в перекладах М. Грушевського Перейти
2007 Статті Кралюк П. М. Переписка князя Андрія Курбського та Костянтина Острозького: міф чи реальність / П. М. Кралюк // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2007. — С. 3–8. Перейти
2007 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Кралюк П. «Білі плями» в історії української філософії : наукові нариси / Петро Кралюк. — Луцьк : Твердиня, 2007. — 164 с. Автор цієї книги, доктор філософії, професор Національного університету «Острозька академія» Петро Кралюк, робить спробу «зафарбувати» деякі «білі плями» у царині української філософії. Частково заперечуючи думку Дмитра Чижевського про те, що українці не належать до «філософських народів», він певним чином намагається підійти до цього і об’єктивніше, і скрупульозніше, разом з тим не прикрашаючи дійсності. Перейти
2007 Статті Кралюк П. Наука демократії: гуманітарні перехрестя політики та права / Петро Кралюк // День. — 2007. — № 165. — С. 6. Перейти
2007 Статті Кралюк П. Хто був автором Галицько-Волинського літопису? / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2007. — № 11. — С. 29–36. Перейти
2007 Статті Кралюк П. Острозька Біблія в дослідженнях Івана Огієнка / П. Кралюк // Визвольний шлях. — 2007. — № 1. — С. 43–48. Перейти
2007 Науково-публіцистична та художня література Кралюк П. Діоптра, або Дзеркало в якому бачимо не лише себе, а й інших, подорожуючи в часі та просторі : історико-інтелектувльний детектив / Петро Кралюк. — Луцьк : Твердиня, 2007. — 116 с. Нову книгу відомого українського прозаїка, науковця, професора Острозької академії, Петра Кралюка умовно жанрово можна означити як історико-інтелектуальний детектив. ЇЇ сюжет побудований на пошуку не відомого (нібито) до сьогодні твору мовознавця, письменника, церковного й освітнього діяча, архімандрита Мелетія Смотрицького, на думку одного з персонажів – останньої його книги. Написана у динамічному кінематографічному стилі «Діоптра…» тримає читача у постійній і неослабленій напрузі. Історичні кадри легко й невимушено переходять у часи нинішні, і навпаки, висвітлюючи повніше чи менше ту чи іншу постать, зокрема Кирила Транквіліона-Ставровецького, Касіяна Саковича, Гедеона Балабана, Швайпольта Фіоля й інших, а також двох головних героїв, власне Мелетія Смотрицького та автора – нашого сучасника. Перейти
2007 Статті Кралюк П. М. Роль діаспори в розвитку української філософської традиції в ХХ ст. / П. М. Кралюк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 79–88. Перейти
2007 Статті Кралюк П. Великий слов’янин Тадеуш Костюшко: поляк, білорус чи українець / Петро Кралюк // День. — 2007. — № 215. — С. 7. Перейти
2008 Статті Пасічник І. Д. Традиції і новаторство / І. Д. Пасічник, П. Кралюк // Вища школа. — 2008. — № 10. — С. 73–79. Перейти
2008 Статті Кралюк П. Улас Самчук – «літописець українського простору» / П. Кралюк // Над Бугом і Нарвою. — 2008. — № 1. — С. 3–4. Перейти
2008 Статті Пасічник І. Острозька академія – перлина вищої освіти України / І. Пасічник, П. Кралюк // Освіта України. — 2008. — № 31 (22 квітня). — С. 6. Перейти
2008 Статті Пасічник І. Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях у ХVІ ст. / Ігор Пасічник, Петро Кралюк // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 14–23. Перейти
2008 Статті Кралюк П. Острозька Біблія та філософська й богословська думка в Острозькій академії / Петро Кралюк // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 3–13. Перейти
2008 Статті Кралюк П. Питання про протопласт роду князів Острозьких / Петро Кралюк // Острозький краєзначий збірник. — Острог, 2008. — Вип. 3. — С. 3–8. Перейти
2009 Статті Кралюк П. Повстання автохтонів? Проект «Великі українці» показав неочікувано оптимістичний результат – національна ідея працює / Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. — К. : Українська прес-група, 2009. — Ч. 1. — С. 449–457. Перейти
2009 Статті Кралюк П. Василь-Костянтин Острозький: погляд крізь століття / П. Кралюк // Дивосвіт. — 2009. — № 1. — С. 41–43. Перейти
2009 Науково-публіцистична та художня література Кралюк П. Римейк : роман / Петро Кралюк. — Луцьк : Твердиня, 2009. — 180 с. У новому (черговому) колажному романі письменника йдеться: 1) про відвідини Гоголем, Пушкіним, Шевченком, Штернбергом, Бєлінським, Кукольником (Кукільником) «Дому Пріапа» (що це таке читай у примітках до Шевченкового «Щоденника»); 2) про концепт батьковбивства/синовбивства: Зевс – Кронос; Гонта – його сини; Рустам – Сухраб; Петро І – Альоша; батько Сталін – син Яша; Тарас Бульба – Андрій Бульбенко; 3) про подорож Т. Шевченка до Швеції та Естонії; 4) про Нобелівську премію для українських літератів. Окрім того, ви дізнаєтеся, що: а) Александр (Олесь) Пушкін майже досконало володів українською мовою; б) Карла XII убив Остап Бульбенко, скориставшись братовим карабіном; в) не Дантес підстрілив Пушкіна, а навпаки; г) Пьотр Вєлікій – позашлюбне дитятко гетьмана Мазепи; ґ) Жерар Депардье, Едді Мерфі та Мел Гібсон майже (!) погодилися грати ролі (відповідно) Тараса Бульби, Остапа й Андрія Бульбенків. Перейти
2009 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Бондар С. В. Біля витоків української мудрості: філософська та релігійна думка народів Північного Причорномор’я VІІ ст. до н. е. – ІІ ст. н. е. / Бондар С. В., Кралюк П. М. — К. : Світ Знань, 2009. — 272 с. На підставі вивчення й осмислення численних маловідомих джерел уперше в історико-філософській науці здійснено спробу відтворити філософські й релігійно-світоглядні погляди мешканців античних міст Північного Причорномор’я та людності давньої України. Висвітлено релігійно-міфологічні й науково-культурні погляди населення означеного регіону, показано роль Гомера, піфагорейства та орфізму в культурі Північного Причорномор’я; розкрито філософські ідеї відомих мудреців, уродженців нашої землі: Сальмоксія, Анахарсіса, Діфіла Боспорського, Сфера Боспорського, Біона Борисфеніта та інших. Проаналізовано твір «Борисфенітська промова» Діона Хризостома. Досліджується культурна роль праукраїнських народів у виникненні філософської й релігійної думки Греції та Італії. Перейти
2009 Статті Кралюк П. Князь-філософ Володимир Василькович, правитель Волині: «біла ворона» при владі / Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. — К. : Українська прес-група, 2009. — Ч. 1. — С. 816–822. Перейти
2009 Статті Пасічник І. Як вивчати свою історію / Ігор Пасічник, Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. — К. : Українська прес-група, 2009. — Ч. 2. — С. 416–423. Перейти
2009 Статті Кралюк П. Шлях мудреця. «Борисфенітська промова...» Діона Хризостома як джерело з історії культури та філософської думки Північного Причорномор’я / Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. — К. : Українська прес-група, 2009. — Ч. 1. — С. 713–720. Перейти
2009 Статті Кралюк П. Ярема Вишневецький – герой чи антигерой / П. Кралюк // Освіта і управління. — 2009. — № 1. — С. 47–53. Перейти
2009 Статті Кралюк П. Непоцінований класик : [до 110-річчя від дня народження М. В. Хомичевського (1897–1983), більш відомого під псевдонімом Борис Тен] / П. Кралюк // Дивосвіт. — 2009. — № 1. — С. 28–29. Перейти
2009 Статті Кралюк П. Бортківський «Тарас Бульба»: народность, православіє, самодєржавіє / Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. — К. : Українська прес-група, 2009. — Ч. 1. — С. 487–494. Перейти
2009 Статті Кралюк П. Іван Вишенський та Острозький культурний осередок / Петро Кралюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : науковий збірник. — Острог, 2009. — Вип. 2. — С. 180–186. Перейти
2009 Статті Кралюк П. Естетика Тараса Шевченка / П. Кралюк // Шкільний світ. — 2009. — № 8. — С. 1–4. Перейти
2010 Статті Кралюк П. Луцький князь Мстислав Данилович / П. Кралюк // Дивосвіт. — 2010. — № 1. — С. 8–9. Перейти
2010 Статті Кралюк П. Там, де писалося Пересопницьке Євангеліє [Електронний ресурс] / Петро Кралюк // Цифровий архів Острозької академії. — Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/83/1/Kraljuk.pdf. — Назва з екрана. Перейти
2010 Науково-публіцистична та художня література Кралюк П. Любомудри Володимирії : іст. розвідки / Петро Кралюк. — Луцьк : Твердиня, 2010. — 166 с. Перейти
2010 Статті Кралюк П. Береза Картузька: чорні сторінки історії / Петро Кралюк // День. — 2010. — № 183. — С. 9. Перейти
2010 Статті Кралюк П. Костянтин Іванович Острозький – надзвичайно прославленої діяльності [Електронний ресурс] / Петро Кралюк // Цифровий архів Острозької академії. — Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/84/1/KostOstr.pdf. — Назва з екрана. Перейти
2010 Науково-публіцистична та художня література Кралюк П. Реліквія : роман / Петро Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — 290 с. Чому на відомому портреті князь Василь-Костянтин Острозький зображений не із символом влади, а з грошима у руках? Цю загадку не можуть відгадати дослідники. Свою несподівану версію подає Петро Кралюк у романі «Реліквія». Перед очима читачів проходять шість останніх днів життя можновладця, коли художник малює його портрет. За цей час князь, який став своєрідною людиною-епохою, пригадує найяскравіші епізоди свого життя. Написаний на основі документальних матеріалів, роман розрахований на широке коло читачів. Перейти
2010 Статті Кралюк П. Повстанець чи державник. Міфічний та історичний Семерій Наливайко / Петро Кралюк // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2010. — С. 13–23. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Ахілеос Емануїл / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 26. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Звідки пішла Руська земля, або сила м’якого знака / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 144–155. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Інтелектуал-християнин у «пост’язичницькому» суспільстві. Спроба реконструкції життєпису агіографа Нестра / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 360–366. Перейти
2011 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 512 с. У виданні вміщені статті та матеріали, які стосуються історії Острозької академії (ХVІ – ХVІІ століття), її культурного контексту, а також історіографії та історичної пам’яті про цей перший вищий навчальний заклад на теренах Східної Європи. Для науковців (істориків, літературознавців, мистецтвознавців, теологів, релігієзнавців, культурологів, педагогів), а також усіх, хто цікавиться історією української культури. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Афанасій (Росія, можливо, м. Москва – 7.05.1612, Межигірський монастир) / Петро Кралюк / Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 23. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Артемій / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 22–23. Перейти
2011 Статті Кралюк П. «На другій листь велебного отца Ипатіа...» (Острог, 1599) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 245. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Геннадієва Біблія / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 84-85. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Мосхопуло Еммануїл / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 240. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Новий Заповіт Валентина Негалевського / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 261–262. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Парадокси українсько-польських культурних стосунків: образи князів Вишневецьких у польській та українській літературі / Петро Кралюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : науковий збірник. — Острог, 2011. — Вип. 3. — С. 362–370. Перейти
2011 Науково-публіцистична та художня література Кралюк П. Сильні та одинокі / Петро Кралюк. — К. : Ярославів вал, 2011. — 280 с. Роман «Сильні та одинокі» складається з чотирьох частин. Перша частина – це діалог Бандери зі слідчим, своєрідне інтелектуальне змагання. У другій частині міститься розмова з Яремою Вишневецьким, який, за задумом автора, з’явився Бандері у мріях, коли він був кинутий у в’язницю «Святий хрест» у Польщі. У третій частині розповідається про Бандеру в концтаборі «Заксенхаузен», де також в ув’язненні знаходилися Андрій Мельник, Олег Ольжич, син Сталіна Яків Джугашвілі. Автор уявив, про що б вони говорили, якби зустрілися… В останній йдеться про вбивцю Степана Бандери Богдана Сташинського. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Острозькі, князівський рід / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 336–344. Перейти
2011 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Кралюк П. М. Ян Лятос: ренесансна філософія на українських землях : монографія / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 144 с. Презентоване видання – перша в українській та зарубжній науці монографія, присвячена творчості польсько-українського вченого ЯнаЛятоса (1539 – 1608 рр.) – найбільш послідовного критика календарної реформи папи Григорія ХІІI. Емігрувавши в 1598 році до Острога, Ян Лятос продовжував роботу над астрономічними, астрологічними та математичними дослідженнями, які викликали резонанс у Речі Посполитій та далеко за її межами. У монографії висвітлено специфіку наукових поглядів Яна Лятоса, простежено їхній зв’язок із творчим доробком інших ренесансних авторів. У якості додатку представлено критичне видання та переклад твору «Прогностикон» (1594 р.). Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками українського Ренесансу. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Кипріан (після 1623 р.) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 142–144. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Бережанський (Підвисоцький) Іван ( 1642, Києво-Печерська лавра) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 27–28. Перейти
2011 Статті Кралюк П. «Ектезис…» (Краків, 1597) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 113. Перейти
2011 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Кралюк П. М. Василь Суразький: апологія православної традиції : монографія / Кралюк П. М., Якубович М. М. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 212 с. Монографію присвячено маловідомим сторінкам творчості українського полеміста і богослова Василя Суразького (сер. 50-х рр. ХVI ст. – між 1604 – 1608 рр.). Висвітлено специфіку православного традиціоналізму на українських землях, показано фундаментальні особливості світогляду мислителя в контексті автохтонних рис української філософської думки. Досліджено значення творів Василя Суразького для розвитку православної апологетики в Україні та Московії. У монографії як додаток здійснено перевидання тексту «Книги про єдину істинну православну віру» Перейти
2011 Статті Атаманенко В. «Книжиця» (в 6-ти розділах) (Острог, 1588) / Віктор Атаманенко, Наталія Бондар, Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 168–170. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Копинський Ісайя (с. Копин, нині Республіка Польща – 5.10.1640, м. Ніжин) / Петро Кралюк, Віталій Яремчук // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 183–184. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Богословська та філософська думка в Острозькій академії / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 52–55. Перейти
2011 Статті Кралюк П. М. Тенденції розвитку релігійного й культурного життя на українських землях у ХVІ ст. / П. М. Кралюк // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури : матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / упоряд. П. М. Кралюк. — Ізяслав ; Острог, 2011. — С. 29–37. Перейти
2011 Статті Кралюк П. «Кормча» (Старокостянтинів, 1599) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 185–186. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Плетенецький Олександр / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 369–371. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Володимир – Стольний град Волині / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 96–105. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Зіньківсько-маначинський список Старого Завіту / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 120–121. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Рутський Йосиф-Вельямін / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 398. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Берестейська (Радзивилівська) Біблія / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 31. Перейти
2011 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Пересопницькому Євангелію – 450 років / упоряд. П. М. Кралюк. — Острог ; Рівне, 2011. — 240 с. У книзі представлені документальні матеріали, наукові статті, спогади, а також твори художнього характеру, які стосуються історії Пересопниці, Пересопницького Євангелія й волинської книжності. Розрахована на широке коло читачів. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Наливайко Семерій (21.04.1597, м. Варшава) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 257–258. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Острозька давнина / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 307–308. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Москва сльозам не вірить, або Чи є росіяни слов’янами? / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 310–323. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Раллі Діонісій / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 391. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Блудова Антоніна (1812, м. Стокгольм – 7.04.1891, м. Москва) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 51–52. Перейти
2011 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури : матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / упоряд. П. М. Кралюк. — Ізяслав ; Острог, 2011. — 176 с. Науковий збірник «Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури» містить матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія, яка відбулася 12 – 13 травня 2011 року в місті Ізяславі Хмельницької області. У збірнику представлені різні аспекти досліджень унікальності Пересопницького Євангелія, а також краєзнавчі матеріали, які відображають історію Ізяслава та Хмельниччини. Книга розрахована на науковців, краєзнавців, освітян, людей, які вивчають історію рідного краю. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Євангеліє княгині Жеславської. Українська національна святиня: історія, зміст, загадки / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 653–665. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Єрлин Йоаким (Ян) (19.05.1598 р., с. Колимлі під м. Острогом – 1674 р.) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 114–115. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Острозька академія: основні етапи розвитку / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 299–307. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Освітня система Острозької академії / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 275–282. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Потій (Адам) Іпатій / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 275–282. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Натаніель Євстахій (1579/83) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 258–259. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Шевченко й Пересопницьке Євангеліє / Петро Кралюк // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури : матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / упоряд. П. М. Кралюк. — Ізяслав ; Острог, 2011. — С. 100–105. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Клірик Острозький / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 152–156. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Самчук Улас / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 406. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Біблія Острозька (Острог, 1581) / Петро Кралюк, о. Рафаїл Турконяк, Ігор Пасічник // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 42–51. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Сакович Касіян / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 405. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Старушич Ігнатій / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 426. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Парасхес-Кантакузен Никифор / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 347. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Пігас Мелетій / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 369. Перейти
2011 Статті Кралюк П. «Антиризис» (1599–1600 рр.) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 18. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Людина, яка змінила українську історію. Переможні битви Петра Сагайдачного / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 714–723. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Олексій / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 274. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Люткович-Телиця Павло-Домжив (між 12.08.1632 і 5.08.1635) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 209. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Афанасій Китайчич (після 1634, Росія) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 25–26. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Іван ІV Васильович (Грозний) (25.08.1530, м. Москва – 18.03.1584, м. Москва) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 125. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Острозька академія та Острозька Біблія: історико-філософський контекст / Петро Кралюк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 3–13. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Аннич Тимофій / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 17. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Скорина Франциск / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 411–413. Перейти
2011 Статті Кралюк П. «Книга… проти різних єретиків, іудеїв та сарацин…» (Острог, 1611) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 166. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Вербицький Тимофій (після 1642) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 71. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Варсонуфрій (Варсонофій) (після 1612) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 71. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Врата його вчености. Михайло Ломоносов і Україна / Петро Кралюк // День. — 2011. — № 211. — С. 9. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Смотрицький Стефан / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 423. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Михайлович Тимофій / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 231–232. Перейти
2011 Статті Бондар Н. «Лямент дому княжат Острозьких...» (Острог, кінець 1603 – початок 1604) / Наталія Бондар, Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 209–210. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Курбський Андрій (бл. 1528 – 05.1583, м. Ковель) / Петро Кралюк, Олександр Скрипнюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 188–189. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Відповідь Мотовила на книгу Петра Скарги «Про єдність церкви божої під єдиним пастирем…» / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 74. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Смотрицький Мелетій / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 416–423. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Геній знайомиться зі святинею. Шевченко і Пересопницьке Євангеліє / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 737 — 743. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Феномен Степана Бандери. І чому його бояться українофоби? / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за. заг. ред. Лариси Івшиної. — К. : Українська прес-група, 2011. — С. 691–713. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Земка Тарасій (Острог – 13.09.1632, м. Київ) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 115. Перейти
2011 Статті Кралюк П. М. Особливості поширення й функціонування біблійних текстів на українських землях у період середньовіччя / П. М. Кралюк // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури : матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / упоряд. П. М. Кралюк. — Ізяслав ; Острог, 2011. — С. 38–52. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Карпович Леонтій (світське ім’я – Лонгин, бл. 1580 – 1620, м. Вільно) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 137–139. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Копистенський Захарія (1627, м. Київ) / Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 184–185. Перейти
2012 Статті Кралюк П. Прокляття степової Еллади? : [Є. Маланюк] / Петро Кралюк // Літературна Україна. — 2012. — 4 жовт. (№ 38). — С. 12. Перейти
2012 Статті Кралюк П. «Вірші на жалісний погреб Петра Конашевича-Сагайдачного». Видатна пам’ятка української ренесансної літератури / Петро Кралюк // День. — 2012. — № 98. — С. 8. Перейти
2012 Статті Кралюк П. Україна – Польща – Росія / Петро Кралюк // Літературна Україна. — 2012. — 13 груд. (№ 48). — С. 8–9. Перейти
2012 Статті Кралюк П. Особливості жіночої літератури Тернопілля / Петро Кралюк // Свобода. — 2012. — 20 січ. (№ 4). — С. 8. Перейти
2012 Статті Кралюк П. М. Вища освіта в Україні: куди йдемо? / П. М. Кралюк // Дзеркало тижня. Україна : інформ.-аналіт. тижневик. — 2012. — № 3. — С. 12. Перейти
2012 Статті Кралюк П. Як починалася Русь. Версія «Повісті минулих літ» / Петро Кралюк // День. — 2012. — № 57. — С. 11. Перейти
2012 Науково-публіцистична та художня література Кралюк П. Лицар і смерть. Дума про гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного : повість / Петро Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 136 с. Помер гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний – один із найвидатніших українських полководців. Митрополит Іов Борецький доручає ректорові Київської братської школи Касіяну Саковичу та його учням написати жалобні вірші на погреб гетьмана. Під час цієї роботи перед їхніми очима проходить усе життя видатного полководця, його непрості стосунки з владою Речі Посполитої та козаками. Водночас ректор і учні міркують про сенс людського життя та смерть. Перейти
2013 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Пасічник І. Д. Український месіанізм : монографія / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 220 с. У монографічному дослідженні розглядається осмислення місця України у світі та її місія в історії української суспільно-філософської думки, починаючи із давньоруських часів до кінця ХХ століття. Зокрема, увага звернута на погляди Іларіона Київського, Нестора-літописця, панегіристів князів Острозьких, козацьких літописців XVII – XVIII стст., кирило-мефодіївців, В’ячеслава Липинського, Арсена Річинського, Миколи Хвильового, ідеологів українського націоналізму, шістедястників тощо. В останньому розділі, де мова йде про часи незалежності України, розглядається трактування місії України її Президентами. Робота розрахована на науковців, які вивчають історію української суспільно-філософської думки, студентів, а також на широке коло читачів. Перейти
2013 Статті Кралюк П. Актуальний Самчук: Харків / Петро Кралюк // День. — 2013. — № 34. — С. 9. Перейти
2013 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Острозька давнина : науковий збірник / ред. кол. : І. Пасічник, І. Тесленко, П. Кралюк та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 2. — 316 с. Перейти
2013 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Кралюк П. М. Історія філософії України : навч. пос. / Кралюк П. М. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 652 с. У навчальному посібнику дається комплексний аналіз усіх етапів формування історії філософії України, починаючи з античних часів і завершуючи кінцем ХХ ст. Системно досліджено розвиток української та іноетнічних традицій філософствування на українських землях. При цьому було залучено широкий спектр знань як з філософії, так і етики, естетики, богослов’я, літератури, етнології та інших дисциплін. Розрахована на викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться культурою України. Перейти
2013 Статті Кралюк П. Слов’янській писемності – 1150 років. 2013-го виповнюється 1150 років із того часу, як Кирилом-Костянтином було засновано слов’янську писемність / Петро Кралюк // День. — 2013. — № 4. — С. 14. Перейти
2013 Науково-публіцистична та художня література Волинський Кобзар / укл. П. М. Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 212 с. У книзі розповідається про перебування Тараса Шевченка на Волині в 1846 році, про відображення в його творчості волинської проблематики. Окремо вміщені уривки творів та окремі твори (поема і повість «Варнак»), у яких згадуються волинські реалії. Книга розрахована на широке коло читачів. Перейти
2013 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Кралюк П. М. Острозька академія в філософській культурі України : монографія / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 482 с. Монографія «Острозька академія в філософській культурі України» присвячена інтелектуальній спадщині першого вищого навчального закладу України – Острозької академії XVI – XVII ст. На основі джерел, частина яких раніше була недоступна вітчизняним дослідникам, автори показують значимість надбань Острозької академії для розуміння інтелектуального життя в середньовічній та ранньомодерній Україні. Особливості філософських пошуків острозьких книжників простежуються у зв’язку із давньоруською та ренесансною філософією на українських землях. На підставі віднайдених документів автори вказують на розмаїття та неоднозначність української філософської культури, її зв’язок із релігійними, політичними та суспільними процесами в Східній Європі. На особливу увагу заслуговують два головних напрями філософської думки острозьких книжників – православний традиціоналізм, представлений Василем Суразьким, Іваном Вишенським та іншими авторами, а також ренесансний гуманізм, який можна віднайти в творах Симона Пекаліда та Яна Лятоса. Монографія розкриває й філософсько-теологічні погляди Мелетія Смотрицького, які раніше не були предметом ґрунтовних наукових досліджень. Відзначено у монографії й особливості подальшого розвитку традицій Острозького академії в Україні та за її межами. Перейти
2013 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Кралюк П. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні : монографія / Петро Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА ; Луцьк : Ключі, 2013. — 136 с. Монографія присвячена питанням поширення християнства на українських землях, починаючи з найдавніших часів і закінчуючи Володимировим хрещенням. Окремо звертається увага на «вибір віри» князем Володимиром. Також йдеться про сприйняття християнства в творах давньоруських книжників. Перейти
2013 Статті Кралюк П. Культура Київської Русі за часів Володимира Мономаха / Петро Кралюк // День. — 2013. — № 8 (3892). — С. 8. Перейти
2014 Статті Кралюк П. Міф про три «братерські східнослов’янські народи» / Петро Кралюк // День. — 2014. — № 13. — С. 8. Перейти
2014 Статті Кралюк П. Чи є українська філософія європейською? / Петро Кралюк // День. — 2014. — № 8. — С. 8. Перейти
2014 Статті Кралюк П. Братні східнослов’янські народи: міф та реальність / Петро Кралюк // Замкова гора. — 2014. — № 17. — С. 9. Перейти
2014 Статті Кралюк П. Син своєї землі : пам’яті Богдана Бастюка / П. Кралюк // Літературна Україна. — 2014. — 20 листоп. (№ 45). — С. 15. Перейти
2014 Статті Кралюк П. Велика битва князя Острозького. Україна, Білорусь, Литва та Польща відзначили 500-річчя епохального розгрому московського війська під білоруським містечком Орша / Петро Кралюк // Україна молода. — 2014. — № 132. — С. 8–9. Перейти
2014 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Кралюк П. М. Тарас Шевченко: незауважене : монографія / Петро Михайлович Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА ; Луцьк : Ключі, 2014. — 228 с. У книзі звернута увага на маловідомі аспекти життя й творчості Тараса Шевченка. Зокрема, на його подільсько-волинську подорож, соціально-філософські погляди, ставлення до Пересопницького Євангелія та деяких відомих культурних діячів. Розрахована на широке коло читачів. Перейти
2015 Статті Кралюк П. Незвична пісня про битву під Берестечком / П. Кралюк // Літературна Україна. — 2015. — 5 берез. (№ 10). — С. 11. Перейти
2015 Статті Кралюк П. Іронія історії. Чимало українців долучилися до розбудови новітньої російської імперії – Радянського Союзу / Петро Кралюк // День. — 2015. — № 57. — С. 5. Перейти
2016 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Кралюк П. М. Козацька міфологія України: творці та епігони / П. М. Кралюк. — Харків : Фоліо, 2016. — 394 с. У книзі розглянуто феномен українського козацтва, його еволюцію, показано, як формувалися міфічні уявлення про козаків, починаючи з кінця ХVІ століття й завершуючи днем сьогоднішнім. Значну увагу приділено козацькій міфології часів Гетьманщини. Також показано, як "козацька ідея" інтерпретувалася в різних національних проектах ХІХ століття (російському, польському й українському), яких вона зазнала модифікацій у столітті ХХ. Видання розраховане передусім на тих, хто цікавиться українським козацтвом, його історією та культурою. Перейти
2016 Науково-публіцистична та художня література Кралюк П. Таємний агент Микола Гоголь, або Про що розповідає "Тарас Бульба : нарис / П. Кралюк. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. — 176 с. Спроба авторського дослідження контроверсійної гоголівської повісті "Тарас Бульба" з позляду ролі цього тексту в культурно-політичному дискурсі як у ХІХ столітті, у добу романтизму, так і в нинішні часи. Дослідник розглядає місце "Тараса Бульби" в різних системах координат: імперській російській, провінційній малоросійській, польській, єврейській тощо. Висловлено сміливі припущення щодо біографії самого Гоголя. Ставиться ціла низка питань про внутрішні інтенції автора повісті; прискіприлий текстуальний аналіз подекуди наштовхує на суперечливі висновки – втім, саме в цій непрямолінійності можна добачати глибину і життєдайніть гоголівського твору. Книжка неодмінно збагатить бібліотеку кожного шанувальника української гуманітаристики. Перейти
2016 Статті Кралюк П. Історіософія поеми Іоанна Домбровського «Дніпрові камени» / П. Кралюк // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичні науки». — Острог, 2016. — Вип. 25. — С. 155–160. Перейти
2017 Статті Кралюк П. Руські спадкоємці могутніх імператорів. Візантійські реліквії Руського королівства / П. Кралюк // День. — К., 2017. — № 56–57. — С. 20. Перейти
2017 Статті Кралюк П. Жінка й тягар влади: Доля великої княгині Романової / П. Кралюк // День. — К., 2017. — № 61–61. — С. 20. Перейти
2017 Статті Кралюк П. "Зійдемося до Києва й встановимо закон..." Політичний прокет Романа Мстиславича / П. Кралюк // День. — К., 2017. — № 51–52 (4898–4899). — С. 21. Перейти
2017 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Кралюк П. Марево революції : навчальна книга / П. Кралюк. — Тернопіль : Богдан, 2016. — 304 с. Це історичне дослідження буде цікавим та пізнавальним не лише для студентів і науковців, бо автор так неупереджено, захоплююче та всебічно розкриває тему, з такого несподіваного ракурсу показує минуле й сьогодення, що книга неодмінно привабить широке коло читачів. Перейти
1995 Статті Жилюк С. І. Уніатська церква на Правобережному Подніпров’ї (1768–1773 рр.) // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження : науковий збірник, присвячений 400-річчю від дня народження Богдана Хмельницького. — Хмельницький : Доля, 1995. — С. 205–206. Перейти
1995 Статті Жилюк С. І. 200-літня історія Волино-Житомирської єпархії / С. І. Жилюк // Зв’ягель древній і молодий : тези Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. — Новоград-Волинський, 1995. — С. 7–10. Перейти
1995 Статті Жилюк С. І. Духовенство Волині і польське повстання 1830–1831 рр. / С. І. Жилюк // Тези наукової краєзнавчої конференції, присвяченої 450-річчю Володарськ-Волинського. — Володарськ-Волинський ; Житомир, 1995. — С. 23–25. Перейти
1995 Статті Костриця М. Ю. Архієпископ Модест Стрельбицький – випускник Кам’янець-Подільської духовної семінарії / М. Ю. Костриця, С. І. Жилюк // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження : науковий збірник, присвячений 400-річчю від дня народження Богдана Хмельницького. — Хмельницький : Доля, 1995. — С. 276–278. Перейти
1996 Статті Жилюк С. І. Євлогій Георгієвський – архієпископ Волинський і Житомирський / С. І. Жилюк // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції до 130-річчя Житомирської обласної наукової універсальної бібліотеки / відп. ред. Костриця М. Ю. — Житомир, 1996. — С. 169–171. Перейти
1996 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Жилюк С. І. Монастирі Волині: історико-краєзнавчий нарис / С. І. Жилюк, М. Ю. Костриця. — Житомир : М.А.К. Лтд, 1996. — 64 с. Перейти
1996 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Жилюк С. І. Російська православна церква на Волині (1793 – 1917) / С. І. Жилюк. — Житомир : Журфонд, 1996. — 174 с. Перейти
1996 Статті Жилюк С. І. Православна Волинь в Польщі (1922 – 1939 рр.) / С. І. Жилюк // Малинщина у просторі і часі : матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції / відп. ред. Костриця М. Ю. — Малин, 1996. — С. 112–113. Перейти
1997 Статті Жилюк С. Антоній Храповицький, архієпископ Житомирський і Волинський / С. Жилюк // Волинь – Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем. — Житомир, 1997. — № 1. — С. 75–80. Перейти
1997 Статті Жилюк С. І. До питання колабораціонізму на прикладі церковного життя Житомирщини / С. І. Жилюк // Житомирщина крізь призму століть : наук. зб. / відп. ред. М. Костриця. — Житомир : Журфонд, 1997. — Т. 16 : Велика Волинь. — С. 87–88. Перейти
1999 Статті Жилюк С. Питання про «розвиток догматів» / С. Жилюк // Духовність українства : збірник наукових праць / ред. кол. : Ю. М. Білодід та ін. — Житомир : РВВ ЖДПУ, 1999. — Вип. 1. — С. 74–77. Перейти
1999 Статті Жилюк С. І. Репресії духовенства на Житомирщині в 30-х роках / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини : збірник наукових праць / Єршова В. О. — Житомир : Волинь, 1999. — С. 373–375 Перейти
2000 Статті Жилюк С. І. Сектанти України та Волині в 20-х роках XX ст. / С. І. Жилюк // Житомирщина на зламі тисячоліть : науковий збірник / відп. ред. М. Ю. Костриця. — Житомир : М.А.К., 2000. — Т. 21 : Велика Волинь. — С. 162–165. Перейти
2000 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Жилюк С. І. Без апологетики. Оновлення православної церкви в Україні / С. І. Жилюк. — Житомир : Полісся, 2000. — 164 с. Обгрунтовано ідею реформування православної церкви в Україні. З наукових позицій розкрито актуальні для сучасного православ’я історичні, правові та еклезеологічні основи національно-церковної автокефалії, проблеми канонічності, мови богослужіння, Вселенського визнання. Проаналізовано вплив національних і соціальних протиріч на формування догматичних постанов у епоху Вселенських соборів. Перейти
2000 Статті Жилюк С. І. Історична практика богослужбової мови / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2000. — Вип. 1. — С. 96–102. Перейти
2000 Статті Жилюк С. Любарський Свято-Георгіївський монастир / С. Жилюк, М. Костриця // Болохівщина: земля і люди : матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Велика Волинь», 23–24 черв. / відп. ред. О. І. Журко, М. Ю. Костриця. — Хмельницький ; Стара Синява ; Любар, 2000. — Т. 20 : Велика Волинь. — С. 121–122. Перейти
2001 Статті Жилюк С. І. Українська автокефальна православна церква на Житомирщині в 20-х роках / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2001. — Вип. 2. — С. 52–57. Перейти
2001 Статті Жилюк С. І. Протестантський рух та Обновленська церква в Україні: особливості міжконфесійних відносин / С. І. Жилюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей. — К. : Інститут історії України НАН України, 2001. — Вип. 5. — С. 103–114. Перейти
2001 Статті Жилюк С. І. До питання про оновлення православ’я / С. І. Жилюк // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». — К. : Вид. центр КНЛУ, 2001. — Вип. 5. — С. 357–363. Перейти
2002 Статті Жилюк С. І. Справа архиєпископа Орлика / С. І. Жилюк // Людина і світ. — 2002. — № 2. — С. 46–50. Перейти
2002 Статті Жилюк С. Репресії проти духовенства та віруючих на Житомирщині у 30-х роках / Сергій Жилюк // Людина і світ. — 2002. — № 7–8. — С. 40–44. Перейти
2002 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Жилюк С. І. Обновленська церква в Україні (1922 – 1928) / С. І. Жилюк. — Рівне : РДГУ, 2002. — 384 с. В монографії висвітлено діяльність Обновленської (Синодальної) церкви в Україні, показано характер державно- церковних і міжцерковних відносин 20-х років XX ст. Автор з наукових позицій розкриває актуальні для сучасного православ’я проблеми автокефальності, канонічності, Вселенського визнання, мови богослужіння, обгрунтовує ідею утворення єдиної Української православної церкви та її реформування. Перейти
2003 Статті Жилюк С. Утвердження і розвиток Обновленської церкви в Україні в 20-х роках ХХ століття / С. Жилюк // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 27–28. — С. 76–90. Перейти
2003 Статті Жилюк С. Другий Всеукраїнський Помісний Собор Обновленської Церкви 1925 р. / Сергій Жилюк // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. — Лондон, 2003. — Ч. 3 (315). — С. 28–37. Перейти
2003 Статті Жилюк С. Відносини Обновленської Церкви з більшовицькою владою в Україні / Сергій Жилюк // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. — Лондон, 2003. — Ч. 2 (314). — С. 32–40. Перейти
2003 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Червоний терор проти духовенства і віруючих на Східній Волині (Житомирщині) у 20-х – 30-х роках XX ст. : архівні док. та матер. / упоряд. С. І. Жилюк. — Рівне : Волинські обереги, 2003. — 152 с. Перейти
2003 Статті Жилюк С. З історії Обновленської церкви в Україні: передсоборна нарада 1927 року / С. Жилюк // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 26. — С. 107–115. Перейти
2003 Статті Жилюк С. І. Вища Богословська школа в Києві – духовний навчальний заклад Обновленської церкви 1920-х років / С. І. Жилюк // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей. — Переяслав-Хмельницький, 2003. — С. 408–415. Перейти
2003 Статті Жилюк С. І. Канонічна творчість в історії Православної Церкви / С. І. Жилюк // Відомості Митрополії УАПЦ у діяспорі й Єпархії у Великій Британії. — Лондон, 2003. — Ч. 4 (316). — С. 15–16. Перейти
2003 Статті Жилюк С. Обновленський церковний рух 1920-х років у Північній Америці / Сергій Жилюк // Питання історії України : збірник наукових статей. — Чернівці : Зелена Буковина, 2003. — Т. 6. — С. 152–154. Перейти
2003 Статті Жилюк С. Відносини Обновленської Церкви з Вселенським Патріархатом у 1920-х роках / Сергій Жилюк // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. — Лондон, 2003. — Ч. 1 (313). — С. 22–26. Перейти
2004 Статті Жилюк С. І. Діяльність «Автокефально-української комісії» Обновленської церкви у 20-х роках ХХ ст. / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2004. — Вип. 3. — С. 20–25. Перейти
2004 Статті Жилюк С. Політичний аспект міжцерковного протистояння в Україні / Сергій Жилюк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів : Логос, 2004. — Кн. ІІ. — С. 96–102. Перейти
2004 Статті Жилюк С. Благодатність ієрархії: вселенська практика і політична кон’юнктура РПЦ / Сергій Жилюк // Відомості митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. — Лондон, 2004. — Ч. 2 (318). — С. 31–38. Перейти
2004 Статті Жилюк С. І. Проблема міжправославного конфлікту на початку 20-х рр. ХХ ст. у контексті становлення Обновленської церкви в Україні / С. І. Жилюк // Сторінки історії : збірник наукових праць / відп. ред. Н. Ф. Гнатюк. — К., 2004. — Вип. 19. — С. 65–77. Перейти
2004 Статті Жилюк С. Релігійне реформаторство і церковний традиціоналізм (1917–1918 рр.) / Сергій Жилюк // Науковий Вісник Чернівецького університету : Філософія : збірник наукових праць. — Чернівці, 2004. — Вип. 203-204. — С. 65–70. Перейти
2004 Статті Жилюк С. «Нова церква». Обновленські ідеї і програми церковного реформування 20-х років ХХ ст. / Сергій Жилюк // Людина і світ. — 2004. — № 6. — С. 44–48. Перейти
2005 Статті Жилюк С. І. Вплив національних і соціальних суперечностей на формування догматичних постанов / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2005. — С. 134–150. Перейти
2005 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Жилюк С. І. Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.11 / Жилюк Сергій Іванович. — К., 2005. — 31 c. Проаналізовано ідейні засади православного оновлення та діяльності Обновленської церкви в Україні. Зроблено висновок, що рух за оновлення традиційного православ’я обумовлений необхідністю подолання кризових явищ у церкві, головними ознаками яких є надмірний консерватизм і заполітизованість. Він має глибоке історичне коріння та змістовну ідейно-теоретичну базу, яка відображена в обновленських програмах церковного реформування 1920-х рр. З’ясовано характер міжправославного протистояння в Україні зазначеного періоду та показано основні риси кризи сучасного українського православ’я, що дало змогу визначити загальні тенденції у полеміці між церквами щодо питань канонічного устрою, автокефальності, благодатності, Вселенського визнання. На підставі результатів досліження з’ясовано політичну мотивацію цієї полеміки та запропоновано відмовитися від апелювання проблем канонічності у процесі налагодження конструктивного діалогу між церквами. Відзначено, що розв’язання внутрішньоцеркової кризи є можливим за умов сутнісних змін у догматично-канонічній, богослужбовій, морально-етичній, соціальній сферах. Перейти
2005 Статті Жилюк С. І. Розвиток релігійного реформаторства в Російській імперії (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) / С. І. Жилюк // Слов’янський вісник : збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». — Рівне : РІС КСУ, 2005. — Вип. 5. — С. 54–64. Перейти
2006 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Жилюк С. Метаморфози відносин КПУ і РПЦ: від антагонізму до політичного партнерства : архівні документи та матеріали / Сергій Жилюк. — Рівне : Перспектива, 2006. — 174 с. Книга доктора історичних наук, релігієзнавця Сергія Жилюка складається із двох різних за змістом частин, але об’єднаних однією проблемою – ідеєю захисту національних інтересів України у духовно-релігійній сфері. У передмові показано антиукраїнську сутність УПЦ Московського патріархату. Автор обґрунтовує необхідність вирішення цієї проблеми шляхом запровадження нової політики державно-церковних відносин згідно практики європейських демократичних країн. Архівні матеріали, які розкривають антирелігійну політику комуністичної влади в роки «перебудови» (1985 – 1991 рр.), подано з метою вивчення історичного досвіду роботи державних органів влади з релігійними організаціями. Перейти
2006 Статті Жилюк С. Собороправність у контексті проблем православного церковного оновлення / С. Жилюк, А. Киридон // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2006. — Вип. 8. — С. 59–65. Перейти
2006 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Жилюк С. І. Метаморфози відносин КПУ і РПЦ: від антагонізму до політичного партнерства (архівні документи та матеріали) / С. І. Жилюк. — Рівне : Перспектива, 2006. — 174 с. Доктор історичних наук, релігіознавець Сергій Жилюк за допомогою архівних матеріалів розкриває у книзі антирелігійну політику комуністичної влади в роки «перебудови» (1985 – 1991 рр.). У передмові автор обґрунтовує необхідність вирішення проблеми захисту національних інтересів України у духовно-релігійній сфері. Перейти
2007 Статті Жилюк С. І. Болгарське національне питання в другій половині ХІХ ст. / С. І. Жилюк // Збірник матеріалів першої наукової міжвузівської конференції «Слов’янські народи в історичному процесі: генезис проблем». — Рівне : РДГУ, 2007. — С. 21–24. Перейти
2007 Статті Жилюк С. Краєзнавство на вершинах академічної науки / Сергій Жилюк // Волинь – Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем. — Житомир, 2007. — Вип. 16. — С. 212–213. Перейти
2007 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Жилюк С. І. Християнська середньовічна церква : бібліографічний нарис / С. І. Жилюк. — Рівне, 2007. — 68 с. У навчальному посібнику здійснено історіографічний огляд праць зарубіжних і вітчизняних дослідників з проблеми християнської середньовічної церкви. Показано основні концептуальні підходи та конфесійні інтерпретації у висвітленні різних аспектів середньовічної історії католицизму та протестантизму в країнах Західної, Північної та Центральної Європи. Перейти
2007 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Історія : методичні рекомендації для абітурієнтів / С. І. Жилюка. — Рівне : РДГУ, 2007. — 72 с. Перейти
2008 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Жилюк С. І. Вселенське православ’я: невирішені проблеми в контексті міжцерковних відносин / Жилюк С. І., Іщук О. В. — Острог, 2008. — 92 с. Навчально-методичний посібник «Вселенське православ’я: невирішені проблеми у контексті міжцерковних відносин» підготовлений на базі прочитаних у Національному університеті «Острозька академія» лекцій з курсу «Вселенське православ’я». Посібник має на меті зорієнтувати студентів на поглиблене вивчення актуальних для сучасного православ’я проблем канонічності, автокефальності, Вселенського визнання. Поміщені у ньому тестові завдання та контрольні питання допоможуть студентам у підготовці до семінарських занять та складанні підсумкового заліку. Для викладачів і студентів вищих світських навчальних закладів, богословських інститутів та семінарій. Перейти
2008 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Жилюк С. І. Справа архієпископа Орлика: доля духовенства Житомирщини 20-х – 30-х рр. ХХ століття / С. І. Жилюк, О. А. Альошина. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 150 с. У книзі на основі архівних документів і матеріалів висвітлено історію УАПЦ на Житомирщині у 20 – 30 роках ХХ ст., показано трагічну долю архієпископа Степана Орлика та багатьох інших священиків і віруючих, які зазнали жорстоких репресій від комуністичного режиму. Перейти
2009 Статті Жилюк С. І. Формування радянського антицерковного законодавства у 60–70-х рр. ХХ ст. / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 1. — С. 51–62. Перейти
2009 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Канонічне право : навч. пос. / авт.-упоряд. : Жилюк С. І., Іщук О. В., Якубович М. М. ; за ред. С. І. Жилюка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 212 с. Охарактеризовано процес формування канону, висвітлено розуміння канонічного права у католицькій, православній та протестантській традиціях. Проаналізовано проблеми канонічного характеру в історії східного християнства. Увагу приділено джерелам канонічного та церковного права, екклезіологічним і правовим вимірам автокефалії. Показано місце канонічної творчості в історії православної церкви. Розглянуто канонічність богослужбової мови. Перейти
2010 Статті Жилюк С. І. Канонічна творчість в історії Вселенського православ’я / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 3. — С. 56–66. Перейти
2010 Статті Жилюк С. І. Історико-канонічна практика у розвитку православ’я / С. І. Жилюк // Матеріали Першої регіональної міжвузівської науково-практичної конференції. — Київ ; Дубно, 2010. — Вип. 1. — С. 210–212. Перейти
2010 Статті Жилюк С. І. Особливості українського національно-визвольного церковного руху на Житомирщині (1990–1992 рр.) / С. І. Жилюк, Л. А. Паніна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 2. — С. 43–53. Перейти
2010 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Жилюк С. І. Релігійна політика царизму на Волині (1793 – 1917 рр.) : монографія / С. І. Жилюк, Б. Є. Бойко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — 228 с. Перейти
2010 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Організація науково-дослідної роботи : навчально-методичний посібник / авт.-упоряд. : Жилюк С. І., Ткачук І. В., Якуніна К. І. — Острог, 2010. — 84 с. Перейти
2011 Статті Жилюк С. І. Позиція обновленської церкви щодо більшовицької влади в Україні у контексті державно-церковних та міжцерковних відносин 1920-х рр. / Жилюк С. І. // Слов’янський вісник : збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. — Рівне : РІС КСУ, 2011. — Вип. 11. — С. 42–47. Перейти
2011 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Жилюк С. І. Релігійне життя Житомирщини наприкінці 1970-х – початку 1990-х рр. : монографія / С. І. Жилюк, Л. А. Паніна. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 272 с. У монографії на основі широкого кола джерел, переважно документальних даних різних архівосховищ, висвітлено основні напрямки, форми і методи реалізації партійно-державної релігійної політики на Житомирщині впродовж 1970-х – 1991 рр.; головна увага зосереджена на тих суспільно-релігійних змінах, які відбулись в області наприкінці «перебудови». Видання розраховане на фахівців, релігійних діячів, викладачів, студентів й усіх тих, хто цікавиться історією рідною краю. Перейти
2011 Статті Жилюк С. І. Досвід вселенського визнання: політична кон’юнктура міжцерковного діалогу / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 4. — С. 71–77. Перейти
2011 Статті Жилюк С. І. Становище іудейських громад на Житомирщині в роки радянської влади / С. І. Жилюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ. — 2011. — Вип. 21. — С. 346–357. Перейти
2011 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Релігійна політика радянської влади на Житомирщині (у документах 1979 – 1991 рр.) : збірник документів / упоряд. С. І. Жилюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 308 с. У книзі вміщено документи і матеріали Державного архіву Житомирської області, які розкривають релігійну політику радянського режиму на Житомирщині, висвітлюють внутрішньо-професійне становище православних, римо-католицьких, протестантських та іудейських громад (статистичні дані, фінансово-господарську діяльність, рівень релігійної активності населення та ін.). Видання розраховане на фахівців, краєзнавців, викладачів, студентів і всіх тих, хто цікавиться історією рідною краю. Перейти
2012 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Організація науково-дослідної роботи : навчально-методичний посібник / авт.-упоряд. : С. І. Жилюк, О. В. Іщук, К. І. Якуніна. — 2-ге вид., перер. та доп. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 84 с. Перейти
2013 Статті Жилюк С. І. Канонізація святих і грішних / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 8. — С. 75–89. Перейти
2014 Статті Жилюк С. І. Теоретико-методологічний дискурс релігієзнавчих досліджень: постмодернізм у пошуку нових парадигм / С. І. Жилюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 9. — С. 44–59. Перейти
2014 Статті Жилюк С. Автокефальний церковний рух Житомирщини на початку 1990-х рр. [Електронний ресурс] / Сергій Жилюк // Центр дослідження духовної культури Тернопілля. — Режим доступу. — http://eprints.oa.edu.ua/3725/1/Zhyliuk.pdf. — Назва з екрана. Перейти
2014 Статті Жилюк С. І. Право церкви як предмет навчальної дисципліни / С. І. Жилюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 10. — С. 74–83. Перейти
2015 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Жилюк С. І. Право церкви в історико-канонічному дискурсі : навчальний посібник / С. І. Жилюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 264 с. У навчальному посібнику висвітлено досвід кодифікації канонічного/церковного права у католицькій, православній і протестантській традиціях; у загальних рисах відображено концептуальні підходи наукового і конфесійного розуміння особливостей дисципліни. Головні теми посібника присвячені невирішеним проблемам вселенського православ’я – автокефальності, канонічності, благодатності, визнання/невизнання помісного статусу церков, де право церкви розкривається в історико-канонічному дискурсі його застосування, інтерпретації або ігнорування. Перейти
2015 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Жилюк С. І. Всеукраїнська православна автокефальна синодальна церква : монографія / С. І. Жилюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 268 с. У монографії на основі широкого кола джерел, у тому числі періодики 1920-х рр., висвітлено діяльність обновленської церкви (ВПАСЦ) в Україні 1922 – 1928 рр., здійснено аналіз внутрішньоцерковного життя та міжцерковних суперечностей у контексті партійно-державної релігійної політики більшовицького режиму. Видання розраховане на фахівців з церковної історії, релігійних діячів, викладачів, студентів й усіх тих, хто цікавиться актуальними проблемами релігієзнавства. Перейти
2007 Статті Якубович М. М. Соціальні імплікації наукового та релігійного знання: антропологічний аспект (за «Мукаддімою» ’Абд ар-Рахмана ібн Халдуна аль-Хадрамі) / М. М. Якубович // Філософія: нове покоління : матеріали ІІ всеукраїнської студентсько-аспірантської філософсько-релігієзнавчої конференції 1–3 березня 2007 року. — К. : КМА, 2007. — С. 60–61. Перейти
2007 Статті Якубович М. М. Виникнення та становлення християнства в контексті історіософських поглядів Ібн Хальдуна (теоретико-методологічні засади) / М. М. Якубович // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2007. — Вип. 11. — С. 211–215. Перейти
2007 Статті Якубович М. М. ’Абд ар-Рахман ібн Хальдун. Мукаддіма / М. М. Якубович // Філософські пошуки. Філософія і життя: форми і шляхи взаємовпливів. — Львів ; Одеса : Cogito-Центр Європи, 2007. — Вип. ХХІII. — С. 288–302. Перейти
2007 Статті Yakubovych M. Ukrainian Translations of the Meanings of the Glorious Qur’an: Problems and Prospects / Mykhaylo Yakubovych // Journal of Qur’anic Research and Studies. — 2007. — Issue 4. — Vol. 2. — P. 29–54. Перейти
2007 Статті Якубович М. М. Ісламська ідентичність та арабізм: парадигмальне осмислення / М. М. Якубович // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали третьої міжнародної наукової конференції 22–23 травня 2007 року. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — С. 127–132. Перейти
2007 Статті Якубович М. М. Проблема іншого у філософії ісламського світу та діалогічна етика Абу Хайана ат-Тавхіді / М. М. Якубович // Традиція і культура. Моральна традиція: інваріантність та поліфонічність : матеріали міжнародної наукової конференції 30 листопада – 1 грудня 2007. — К. : Новий Акрополь, 2007. — Ч. 2. — С. 48–50. Перейти
2008 Статті Якубович М. М. Іслам і гуманізм: проблема діалогу культур у середньовічній арабській філософії / М. М. Якубович // Діалог людей і культур як шлях нового гуманізму : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих науковців. — Львів : Український Католицький Університет, 2008. — С. 73–78. Перейти
2008 Статті Якубович М. М. Мудрість, закон, інтерпретація: герменевтика ібн Рушда / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 150–164. Перейти
2008 Статті Якубович М. М. Філософська лексика арабського середньовіччя: спроба україномовної реконструкції / М. М. Якубович // Вісник Львівського національного університету. Серія філологічна. — Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — Вип. 45. — С. 134–143. Перейти
2008 Статті Якубович М. М. Аль-Фарабі. Книга релігії. Передмова, переклад з арабської та коментарі / М. М. Якубович // Українське релігієзнавство. — 2008. — № 47. — С. 232–252. Перейти
2008 Статті Якубович М. М. Співвідношення «знання – дія» у філософській думці ісламського світу / М. М. Якубович // Філософські пошуки. — Львів ; Одеса : Cogito-Центр Європи, 2008. — Вип. ХХVII. — С. 330–340. Перейти
2008 Статті Якубович М. М. Україна. Культура. Іслам: парадигма монологу / М. М. Якубович // Проблеми безпеки особистості, суспільства, держави : інформаційно-аналітичний бюлетень. — 2008. — № 8. — С. 93–96. Перейти
2009 Статті Якубович М. М. Ісламська перспектива глобалізації в контексті соціологічного вчення ’Абд ар-Рахмана ібн Хальдуна / М. М. Якубович // Іслам і сучасний світ : роботи учасників другого та третього всеукраїнських конкурсів ісламознавчих досліджень ім. А. Кримського / упор. М. І. Кирюшко. — К. : Ансар Фаундейшн, 2009. — С. 243–263. Перейти
2009 Статті Якубович М. М. Співвідношення національного та релігійного у вченні сучасних представників ісламського традиціоналізму / М. М. Якубович // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 52. — C. 60–69. Перейти
2009 Статті Yakubovych M. Prophethood as a Historical Necessity: Βetween Τhe Islamic Traditionalism and Τhe Eastern Neoplatonism / Mykhaylo Yakubovych // Studia Antyczne i Mediewistyczne. — No. 7 (42). — 2009. — P. 57–43. Перейти
2009 Статті Якубович М. М. Ноологічна антропологія ібн ас-Сіда аль-Батальявсі / М. М. Якубович // Екологія простору культури : матеріали міжнародної наукової конференції. — К. : Новий Акрополь, 2009. — Ч. 1. — С. 33–35. Перейти
2009 Статті Якубович, М. М. Проблема релігійного конфлікту в традиційній сунітській екзегезі / М. М. Якубович // Конфлікти і примирення крізь призму віри : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 11–12 квітня 2008 року) / за ред. І. Новицької. — Львів : Український Католицький Університет, 2009. — С. 79–84. Перейти
2010 Статті Yakubovych M. Islam and Muslims in Contemporary Ukraine: Common Backgrounds, Different Images / Mykhaylo Yakubovych // Religion, State and Society. — 2010. — Vol. 38, No. 3. — P. 289–302. Перейти
2010 Статті Якубович М. М. Татарсько-мусульманське населення Південно-Східної Волині ХVІ – ХХ століть: історична ретроспектива / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 2. — С. 186–196. Перейти
2010 Статті Якубович М. М. Сучасний іслам та проблеми інтерпретації: історична ретроспектива / М. М. Якубович // Українське релігієзнавство. — 2010. — Спецвип. 1. — С. 67–77. Перейти
2010 Статті Якубович М. М. «Ат-Тафсір аль-Муйассар» («Спрощене тлумачення») в контексті сучасної мусульманської екзегетики / М. М. Якубович // Сакральні тексти: коментарі, переклади, інтерпретації : матеріали Першого Всеукраїнського круглого столу (6 листопада 2010 р., м.Острог) / за ред. І. Д. Пасічника. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — С. 53–55. Перейти
2010 Статті Якубович М. М. Такі ад-Дін ібн Таймійя (1263 – 1328 рр.) та його концепція виникнення релігії як складова ідеологічних доктрин мусульманського традиціоналізму / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 3. — С. 343–356. Перейти
2011 Статті Якубович М. М. Образ ісламу в творах острозьких просвітників / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Культурологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 8. — С. 140–150. Перейти
2011 Статті Якубович М. М. Іслам в об’єднаній Європі: регіональний досвід суспільно-політичної активності в умовах інтеграційних процесів / М. М. Якубович // Wybrane aspekty konkurencyjnosci samorzadu terytorialnego. Red. Pawel Dziekanski. — Ostrowiec Swietokrzyski : WBIP, 2011. — C. 510–523. Перейти
2011 Статті Якубович М. М. Максими розуміння в герменевтичному методі сунітського екзегета Мухаммада б. Мустафи аль-Аккірмані / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 9. — С. 126–137. Перейти
2011 Статті Якубович М. М. Арабська та українська філософія: питання про спільність / М. М. Якубович // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Львів : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — Вип. 53. — С. 72–80. Перейти
2011 Статті Yakubovych M. Translation as a Form of Da’wah: a Unique Cultural Experience of King Fahd Glorious Qur’an Printing Complex and Its influence on Islamic Ummah / Mykhaylo Yakubovych // Abhath al-Mu’ttamar al-‘Alami al-Awwal ‘an Juhud al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Sa’udiyah fi Khidmah al-Qadayah al-Islamiyah. — Madinah-Riyadh : Islamic University-Archive of King Abd al-‘Aziz, 2011. — Vol. 2. — P. 437–477. Перейти
2011 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Рушд І. Вирішальне слово про зв’язок релігійного закону та людської мудрості / Ібн Рушд / критичні. досл., перекл. з араб. та комент. М. М. Якубовича. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 84 с. Працю присвячено творчості відомого середньовічного арабського мислителя ібн Рушда аль-Куртубі (1126 – 1198 рр.). У матеріалі розкрито особливості філософської думки ісламського світу, висвітлено роль, яку спадщина ібн Рушда відіграла в розвитку середньовічної філософії та науки. Виокремлено полемічні аспекти поглядів мислителя, а також оцінку його філософських ідеалів представником ісламського традиціоналізму, Шейхом аль-Ісламом ібн Таймійєю (1268 – 1328 рр.). Уперше українському читачеві пропонується твір «Вирішальне слово про зв’язок між релігійним законом та людською мудрістю», перекладений з новітніх арабомовних видань, із відповідними коментарями до нього. Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками ісламської культури. Перейти
2011 Статті Якубович М. М. Арабська та українська філософія: порівняльний аналіз смислових основ / М. М. Якубович / Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2011», 20-21 квіт. 2011 р. : матеріали доповідей та виступі / редкол. : А. Є. Конверський та ін.. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. — Ч. 2. — С. 73–75. Перейти
2011 Статті Якубович М. М. Ислам в «континентальной» Украине и сопредельных государствах Содружества: главные проблемы развития общин / М. М. Якубович // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности : ежеквартальный научный альманах. — М. ; Н. Новгород : Медина, 2011. — Вып. 4 (5). — С. 67–77. Перейти
2011 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Кралюк П. М. Василь Суразький: апологія православної традиції : монографія / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 212 с. Монографію присвячено маловідомим сторінкам творчості українського полеміста і богослова Василя Суразького (сер. 50-х рр. ХVI ст. – між 1604 – 1608 рр.). Висвітлено специфіку православного традиціоналізму на українських землях, показано фундаментальні особливості світогляду мислителя в контексті автохтонних рис української філософської думки. Досліджено значення творів Василя Суразького для розвитку православної апологетики в Україні та Московії. У монографії як додаток здійснено перевидання тексту «Книги про єдину істинну православну віру». Перейти
2011 Статті Якубович М. М. Релігія vs. політика: улеми та еміри в суспільних доктринах середньовічних ісламських апологетів / М. М. Якубович // Українське релігієзнавство. — 2011. — № 59. — C. 44–54. Перейти
2011 Статті Кралюк П. Василь Суразький та Іван Вишенський як діячі українського православного традиціоналізму: історико-філософський контекст / П. Кралюк, М. Якубович // Релігія та Соціум : міжнародний часопис. — Чернівці, 2011. — № 2 (6). — С. 50–55. Перейти
2011 Статті Якубович М. М. «Prognoscticon» Яна Лятоса 1594 р.: суспільно-політичний контекст / М. М. Якубович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 165–175. Перейти
2011 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Якубович М. М. Ad fontes: ідеологічний ресурс українського ісламу // Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії та прогнози : колективна монографія / А. В. Арістової. — К. : УАР, 2011. — С. 149–161. Перейти
2011 Статті Якубович М. М. Мусульманські громади в Україні та Польщі / М. М. Якубович // Europa Srodkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy. — Zamosc : Wydawnictwo Officina Simonidis, 2011. — C. 447–459. Перейти
2011 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Якубович М. М. Ісламський традиціоналізм у контексті глобалізаційних процесів / М. М. Якубович // Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії та прогнози : колективна монографія / А. В. Арістової. — К. : УАР, 2011. — С. 46–69. Перейти
2011 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Кралюк П. М. Ян Лятос: ренесансна філософія на українських землях : монографія / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 144 с. Презентоване видання – перша в українській та зарубжній науці монографія, присвячена творчості польсько-українського вченого ЯнаЛятоса (1539 – 1608 рр.) – найбільш послідовного критика календарної реформи папи Григорія ХІІІ. Емігрувавши в 1598 році до Острога, Ян Лятос продовжував роботу над астрономічними, астрологічними та математичними дослідженнями, які викликали резонанс у Речі Посполитій та далеко за її межами. У монографії висвітлено специфіку наукових поглядів Яна Лятоса, простежено їхній зв’язок із творчим доробком інших ренесансних авторів. У якості додатку представлено критичне видання та переклад твору «Прогностикон» (1594 р.). Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками українського Ренесансу. Перейти
2012 Статті Якубович М. Исламское образование в независимой Украине: достижения и перспективы / М. Якубович // Украина и исламский мир. — 2012. — № 8. — С. 34–41. Перейти
2012 Статті Якубович М. М. Культура литовских татар в Беларуси, Украине и Польше: новые направления исследования / М. М. Якубович // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перпективы : сборник трудов VI международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, Республика Белорусь, 26–27 апреля 2012 г. / редкол. : К. К. Шебеко и др.. — Пинск : ПолесГУ, 2012. — С. 184–185. Перейти
2012 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Преславний Коран. Переклад смислів українською мовою / пер. з арабської, передмова, коментарі, дослідження М. М. Якубовича. — Медіна : Центр короля Фагда з друку Преславного Сувою, 2012. — 998 с. Перший повний переклад смислів Корану українською мовою, виконаний безпосередньо з арабського оригіналу. Супроводжується відповідними коментарями, укладеними на основі екзегетичних праць видатних ісламських учених ат-Табарі, аль-Багавві та ібн Касіра Перейти
2012 Статті Yakubovych M. An Issue of Freedom of Belief in Modern Islamic Exegetics [Abstract] / Mykhaylo Yakubovych // Mu’ttamar al-Islam wa s-Salam. Dalil al-Mulakhisat wa s-Siyar az-Zatiyyah li-l-Bahithina wa l-Bahithat. — Ad-Dammam: Jami’ah ad-Dammam, 1433/2012. — P. 231–232. Перейти
2012 Статті Якубович М. История ислама в Западной Украине / М. Якубович // Украина и исламский мир. — 2012. — № 7. — C. 37–40. Перейти
2012 Статті Yakubovych M. Reception of ibn Sina in Early Modern Ottoman Philosophy: Case of al-Aqkirmani / Mykhaylo Yakubovych // Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period A comparative perspective: Warsaw, 27th-29th September 2012. Abstract book. — Warsaw : Faculty of History, University of Warsaw & Institute of History, Polish Academy of Sciences. — 2012. — P. 31–33. Перейти
2012 Статті Якубович М. Передмова до «Перестороги» Яна Лятоса 1599 року як джерело до вивчення ренесансної філософії в Острозькій академії / М. Якубович, В. Щепанський // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 11. — С. 330–338. Перейти
2012 Статті Якубович М. М. Мухаммад аль-Аккирмани: забытый исламский философ с украинских земель / М. М. Якубович // Медина аль-Ислам. — 2012. — № 127. — С. 3–4. Перейти
2012 Статті Якубович М. М. Національне та релігійне в сучасному ісламському традиціоналізмі / М. М. Якубович // Релігія – Світ – Україна : колективна монографія : в 3-х книгах. Кн. 3 : Релігійні процеси в перспективі їх виявів / за наук. ред. А. Колодного, Л. Филипович // Українське релігієзнавство. — К. : УАР, 2012. — № 61. — С. 161–169. Перейти
2012 Статті Якубович М. Хадж украинских мусульман в годы независимости / М. Якубович // Украина и исламский мир. — 2012. — № 8. — С. 8–11. Перейти
2012 Статті Yakubovych M. A Cultural Significance of the Modern Islamic Exegetics for the Theory of Religious Tolerance / Mykhaylo Yakubovych // Non-Aligned Movement Yearbook on Human Rights and Cultural Diversity. Edited by: Kamran Hashemi and Linda Briskman. — Tehran : NAM Center for Human Rights and Cultural Diversity, 2012. — Vol. 1. — P. 205–220. Перейти
2012 Статті Якубович М. М. Ісламський традиціоналізм за умов процесів глобалізації / М. М. Якубович // Релігія – Світ – Україна : колективна монографія : в 3-х книгах. Кн. 3 : Релігійні процеси в перспективі їх виявів / за наук. ред. А. Колодного, Л. Филипович // Українське релігієзнавство. — К. : УАР, 2012. — № 61. — С. 236–256. Перейти
2012 Статті Yakubovych, Mykhaylo. An Issue of Freedom of Belief in Modern Islamic Exegetics / Mykhaylo Yakubovych // Mu’ttamar al-Islam wa s-Salam. — Ad-Dammam: Jami’ah ad-Dammam, 1433/2012. — Vol. 2. — P. 1345–1391. Перейти
2012 Статті Yakubovych M. The Qur’anic Ideals of Human Reason in Qur’anic Ideals of Human Reason in Abdessalam Yassine’s Theory of the Prophetic Method / Mykhaylo Yakubovych // Kitab ‘Amal al-Mu’ttamar al-‘Alami ad-Dawli al-Awwal fi Mawdhu’ «Markaziyah al-Qur’an al-Karim fi Nazariyah al-Manhaj an-Nabbauwi ‘inda al-Ustadh ‘Abd as-Salam Yassine. — Istanbul : IESI, ISAV, C.I.R.E.E.S, 2012. — Vol. 3. — P. 1628–1644. Перейти
2012 Статті Якубович М. Рамадан по-итальянски / М. Якубович // Журнал «Минарет». — 2012. — № 3 (33). — С. 74–89. Перейти
2012 Статті Якубович М. Перспективы Крыма в геополитических реалиях современности / М. Якубович // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности : ежеквартальный научный альманах. — М. ; Н. Новгород : Медина, 2012. — Вып. 3 (8). — С. 70–77. Перейти
2012 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Якубович М. М. Іслам: практичні аспекти : навч. метод. пос. / М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 188 с. У межах презентованого навчального посібника автор передусім намагався розкрити найбільш актуальні питання ісламської обрядовості, звертаючись до першоджерел: Корану, Суни, свідчень релігійних авторитетів. Особливу увагу приділено й важливим аспектам ісламського віровчення, які дають можливість зрозуміти й процеси, що відбуваються в сучасному ісламі – питання ціннісних орієнтирів, релігії та політики, буття ісламу в Європі. Окремо розглядаються й аспекти розвитку ісламу на українських землях. Перейти
2012 Статті Якубович М. М. Фундаментальна онтологія ібн Сіни: поняття вуджуд / М. М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 10. — С. 351–359. Перейти
2012 Статті Якубович М. Забытый перевод Корана на украинском языке / М. Якубович // Украина и исламский мир. — 2012. — № 7. — C. 32–34. Перейти
2012 Статті Якубович М. Ислам в Западной Украине: историко-культурный экскурс / Михаил Якубович // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности : ежеквартальный научный альманах. — М. ; Н. Новгород : Медина, 2012. — Вып. 1 (6). — С. 31–38. Перейти
2012 Статті Якубович М. М. Герменевтика ібн Сіни в контексті раціоналістичних витлумачень Корану (на прикладі 41 айау сури «Фуссілат») / М. М. Якубович // Дні науки філософського факультету – 2012 : міжнародна наукова конференція (18–19 квітня 2012 року) : матеріали доповідей та виступів / редкол. : А. Є. Конверський та ін. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. — Ч. 1. — С. 230–232. Перейти
2012 Статті Якубович М. М. Неклассический ориентализм Агатангела Крымского / М. М. Якубович // Украина и исламский мир. — 2012. — № 6. — С. 34–37. Перейти
2013 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Кралюк П. М. Острозька академія в філософській культурі України : монографія / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 482 с. Мнографія «Острозька академія в філософській культурі України» присвячена інтелектуальній спадщині першого вищого навчального закладу України – Острозької академії XVI – XVII ст. На основі джерел, частина яких раніше була недоступна вітчизняним дослідникам, автори показують значимість надбань Острозької академії для розуміння інтелектуального життя в середньовічній та ранньомодерній Україні. Особливості філософських пошуків острозьких книжників простежуються у зв’язку із давньоруською та ренесансною філософією на українських землях. На підставі віднайдених документів автори вказують на розмаїття та неоднозначність української філософської культури, її зв’язок із релігійними, політичними та суспільними процесами в Східній Європі. На особливу увагу заслуговують два головних напрями філософської думки острозьких книжників – православний традиціоналізм, представлений Василем Суразьким, Іваном Вишенським та іншими авторами, а також ренесансний гуманізм, який можна віднайти в творах Симона Пекаліда та Яна Лятоса. Монографія розкриває й філософсько-теологічні погляди Мелетія Смотрицького, які раніше не були предметом ґрунтовних наукових досліджень. Відзначено у монографії й особливості подальшого розвитку традицій Острозького академії в Україні та за її межами. Перейти
2013 Статті Якубович М. М. Исламское образование в независимой Украине: достижения и перспективы / М. М. Якубович // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности : ежеквартальный научный альманах. — М. ; Н. Новгород : Медина, 2013. — Вып. 1 (10). — С. 50–62. Перейти
2013 Статті Якубович М. Исламская философия и наука в наследии крымского мыслителя Абуль-Бака’ аль-Кафауви / М. Якубович // Минарет ислама : ежеквартальный евразийский журнал мусульманской общественной мысли. — 2013. — № 1 (34). — C. 40–48. Перейти
2013 Статті Якубович М. Філософські проблеми у «Книзі загальних понять» Абу ль-Бака’ аль-Кафауві (1618–1682/1683 рр.) / М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 14. — С. 21–25. Перейти
2013 Статті Якубович М. «Татарский шейх» Ибрахим аль-Крыми и его труд «Подарки Всемилостивого» / М. Якубович // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности : ежеквартальный научный альманах. — М. ; Н. Новгород : Медина, 2013. — Вып. 2 (11). — С. 42–50. Перейти
2013 Статті Yakubovych M. Post-Classical Islamic Philosophy in the Medieval Crimea: Sharaf al-Din al-Qirimi and Ahmad al-Qirimi / Mykhaylo Yakubovych // Studia Antyczne i Mediewistyczne. — 2013. — Vol. 11 (46). — S. 207–221. Перейти
2013 Статті Пасичник И. Острожская академия XVI – XVII веков в дискурсе западной культуры = Ostroh Academy of 16th – 17th centuries in the Western cultural discourse / И. Пасичник, П. Кралюк, М. Якубович // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky / M. Varchola. — Kosice, 2013 — Vol. 1, No. 3. — P. 51–54. Перейти
2013 Статті Yakubovych M. A Cultural Significance of the Modern Islamic Exegetics for the Theory of Religious Tolerance / Mykhaylo Yakubovych // International Studies Journal. — Spring 2013. — Vol. 9, No. 4. — P. 79–91. Перейти
2013 Статті Якубович М. Шараф бін Камаль аль-Кримі: кримський філософ часів Золотої Орди / М. Якубович // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 12. — С. 137–149. Перейти
2013 Статті Yakubovych M. Muḥammad al-Aqkirmānī and his ‘Iqd al-La’ālī: the Reception of Ibn Sīnā in Early Modern Ottoman Empire / Mykhaylo Yakubovych // The Journal of Ottoman Studies. — 2013. — No. 41. — Р. 197–219. Перейти
2014 Статті Якубович М. М. Человек как идеальный круг: к антропологии ибн ас-Сида аль-Батальявси / М. М. Якубович // Ишрак: ежегодник исламской философии. — М. : Восточная литература, 2014. — № 5. — С. 238–249. Перейти
2014 Статті Кралюк П. М. Астрономія у натурфілософській спадщині Яна Лятоса / П. М. Кралюк, М. М. Якубович // Українське небо: студії над історією астрономії в Україні /за заг. ред. О. Петрука. — Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2014. — С. 184–199. Перейти
2014 Статті Yakubovych M. M. Jan Latosz (1539–1608) and his Natural Philosophy: Reception of Arabic Science in Pre-Modern Poland / M. M. Yakubovych // Cultures in Motion: Studies in the Medieval and Early Modern Periods / eds. Adam Izdebski, Damian Jasiński. — Krakow : Jagiellonian University Press, 2014. — P. 235–255. Перейти
2014 Статті Якубович М. М. Крымский ученый в средневековом Египте: творческий путь Дийа ад-Дина аль-Крыми / М. М. Якубович // Минарет ислама. — № 1–2 (35–36). — Москва ; Нижний Новгород : Медина, 2014. — С. 35–45. Перейти
2014 Статті Yakubovych M. Eine muslimische Stimme aus der Ukraine / M. Yakubovych // Islamische Zeitung. — September 2014. — P. 2–3. Перейти
2014 Статті Якубович М. М. Татарское наследие Западной Украины: рукописный Коран 1804 года / М. М. Якубович // Крымское историческое обозрение. — Казань-Бахчисарай : Крымский научный центр Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, 2014. — №. 1. — С. 234–243. Перейти
2014 Статті Jaкубович М. Предговор / М. Jaкубович // Тренчевска-Чековиќ Е., Чековиќ Т. Од Исус до Мухаммед. Сличноста на верувањето помеѓу раното христијанство и исламот. — Скопje : Повик кон Вистината, 2014. — С. 5–8. Перейти
2014 Статті Якубович М. М. Становление философской мысли в золотоордынском Крыму: Шараф ал-Кырыми / М. М. Якубович // Золотоордынское обозрение. — Казань : Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, 2014. — № 3 (5). — С. 139–153. Перейти
2014 Статті Якубович М. М. Татарское наследние западной Украины / М. М. Якубович // Дуслык-Дружба. — Киев : Туган Тел, 2014. — Сентябрь. — С. 30–34. Перейти
2015 Статті Yakubovych M. A Neglected Ottoman Sufi Treatise from 16th century: Mawāhib al-Raģman f bayān Marātib al-Akwān by Ibrāhіm al-Qirіmі / Mykhaylo Yakubovych // The Journal of Ottoman Studies. — 2015. — № XLV. — Р. 137–160. Перейти
2015 Статті Якубович М. М. «Собирание знаний» в постклассической исламской философии: реконструкция логико-смысловой парадигмы / М. М. Якубович // «Рассыпанное» и «собранное»: стратегии организации смыслового пространства в арабо-мусульманской культуре / А. В. Смирнова. — М. : Институт философии РАН, 2015. — С. 105–122. Перейти
2008 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Жилюк С. І. Справа архієпископа Орлика: доля духовенства Житомирщини 20-х – 30-х рр. ХХ століття / С. І. Жилюк, О. А. Альошина. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 150 с. У книзі на основі архівних документів і матеріалів висвітлено історію УАПЦ на Житомирщині у 20 – 30 роках ХХ ст., показано трагічну долю архієпископа Степана Орлика та багатьох інших священиків і віруючих, які зазнали жорстоких репресій від комуністичного режиму. Перейти
2012 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Аьошина О. А. Філософська пропедевтика : навчально-методичний посібник / О. А. Альошина. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 136 с. У навчально-методичному посібнику коротко і доступно викладено основні проблеми філософії. Посібник має на меті зорієнтувати студентів на поглиблене вивчення актуальних питань специфіки філософії, онтології, поняття свідомості та буття людини. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання та зацікавлених у питаннях філософії. Перейти
2010 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Основи християнської етики. 6 клас : підручник / Жуковського В. М., Филипчук С. В. та ін. — К. : Літера ЛТД, 2010. — 192 с. Перейти
2011 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи християнської етики. 1 – 4 класи / Жуковського В. М., Филипчук С. В. та ін. — К. : Літера, 2011. — 48 с. Перейти
2011 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи християнської етики. 5 – 11 класи / Жуковського В. М., Филипчук С. В. та ін. — К. : Літера, 2011. — 64 с. Перейти
2011 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Основи християнської етики. 5 клас : підручник / Жуковського В. М., Филипчук С. В. та ін. — К. : Літера ЛТД, 2011. — 224 с. Перейти
2012 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Филипчук С. В. Релігія і Церква в ЗМІ: практикум : навчально-методичний посібник / С. В. Филипчук. — Рівне : ПП ДМ, 2012. — 136 с. Практикум включає в свій зміст перелік тестів, контрольних та проблемних питань, творчих та пошукових завдань, а також набір фрагментів із наукових, публіцистичних, богословських праць до всіх зазначених тем курсу «Релігія і Церква в ЗМІ». Перейти
2014 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Навчальна програма підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування в системі післядипломної педагогічної освіти (на основі християнського віровчення) / Жуковський В. М., Филипчук С. В. та ін. — Острог ; Київ : Вид-во НаУОА, 2014. — 112 с. Перейти
2010 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Організація науково-дослідної роботи : навчально-методичний посібник / авт.-упоряд. : Жилюк С. І., Ткачук І. В., Якуніна К. І. — Острог, 2010. — 84 с. Перейти
2012 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Організація науково-дослідної роботи : навчально-методичний посібник / авт.-упоряд. : С. І. Жилюк, О. В. Іщук, К. І. Якуніна. — 2-ге вид., перер. та доп. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 84 с. Перейти