2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Две эпохи : монография / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 376 с.
Книга содержит два исследования автора, написанные в разное время и посвященные различным аспектам изучения русской литературы XX века в ее связях и различиях. В первом, написанном на излете советского государства, автор впервые в истории литературоведения проводит анализ авторского самосознания русских советских поэтов различных школ и поколений, того, как сами литераторы в своих произведениях оценивают себя и свое творчество. Второе, созданное в постперестроечное время, посвящено изучению связи советской литературы с литературой христианской.
Науково-публіцистична та художня література
Глотов А. Филологические очерки / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 316 с.
Сборник статей в основном публицистической направленности, посвященных различным вопросам мировой, русской и украинской литературы, а также актуальным проблемам современного языкознания.
2012
Науково-публіцистична та художня література
Glotov A. The Classics of World Literature : essays / Aleksandr Glotov, Valery Serdyuchenko, Svitlana Novoseletska. — Ostroh, 2012. — P. I : Russian literature. — 152 p.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Круг чтения: век двадцатый : библиогр. справ. по истории рус. лит. ХХ века послереволюц. периода / Александр Глотов. — Тернополь : Богдан, 2011. — 160 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XVII століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XIX – початку ХХ століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Антична література» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 15 с.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературной критики : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2003. — 32 с.
2002
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. Спецкурсы и спецсеминары по литературе : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2002. — 19 с.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературы XX века (послереволюционный период) : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 36 с.
Глотов А. Л. Методика преподавания литературы : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 31 с.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації з виконання творчих кваліфікаційних робіт / укл. Л. В. Супрун, Н. Б. Круглик. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 12 с.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Медіакультура : навчально-методичні вказівки / Л. В. Супрун. — Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. — 24 с.
У навчально-методичних вказівках систематизовано й узагальнено значення засобів масової комунікації як акумулятор і ретранслятор актуальних духовних цінностей суспільства та розглядається соціокультурний процес взаємодії особистості з медіа.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота : навч. посіб. / Л. В. Супрун. — К. : Знання, 2012. — 335 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. В. Мовноментальні особливості комунікаційної системи «Літературно-Наукового Вістника» : монографія / Л. В. Супрун — Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2012. — 507 с.
На матеріалі одного з найвизначніших досягнень української журналістики – часопису «Літературно-Науковий Вісник» («Вістник») (1898 – 1939) – досліджено детерміновані специфікою мовної ментальності комунікаторів особливості комунікаційної системи «автор-дискурс-реципієнт». З’ясовано, як через вісниківський дискурс транслюються соціуму мовноментальні домінанти провідних журналістів періодичного видання, яким чином І. Франко, М. Грушевський та Д. Донцов враховують в публіцистичному дискурсі певні ознаки мовної ментальності українських реципієнтів. Окрему увагу звернено на зафіксовані в дискурсі ЛНВ («Вістника») спроби головних редакторів журналу відкорегувати мовноментальні характеристики читачів-етнофорів. Для спеціалістів галузі соціальних комунікацій, філологів, філософів, психологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Українська мова у професійному спілкуванні журналістів : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» (за вимогами кредит.-модул. системи навч.) / Л. В. Супрун, О. М. Колісник. — Вінниця : Едельвейс і К, 2009. — 200 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Основи видавничої справи : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс і К, 2008. — 76 с.
Посібник містить розроблені відповідно до кредитно-модульної системи навчання лекційні та практичні заняття з першої частини курсу «Основи видавничої справи і редагування». Особлива увага звернена на самостійну роботу студентів, зорієнтовану на розвиток їхніх фахових здібностей. Книга призначена для студентів спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», а також редакційно-видавничих працівників.
Супрун Л. В. Українська мова в засобах масової комунікації: синтаксис, пунктуація : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — вид. 2-ге, переробл. і доп. — Вінниця, 2008. — 168 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Журналістика й мистецтво слова : збірник тез / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2008. — Вип. 2. — 71 с.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Дискурсивні категорії публіцистики Сергія Єфремова / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс, 2007. — 62 с.
У книжці зроблено спробу з’ясувати мовні засоби вираження найважливіших дискурсивних категорій публіцистики Сергія Олександровича Єфремова. У центрі дослідницької уваги збірка С. Єфремова «За рік 1912-й», на матеріалі якої аналізуються релевантні для ідіостилю митця дискурсивні категорії образу автора, темпоральності, інформативності
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. Взаємодія антропоцентричних категорій у науково-публіцистичному дискурсі Сергія Єфремова : монографія / Людмила Супрун. — Вінниця : Книга-Вега, 2007. — 184 с.
У монографії здійснена спроба аналізу науково-публіцистичного дискурсу в аспекті його антропоцентричних категорій. Матеріалом для дослідження стала мовна картина світу видатного українського публіциста й ученого, автора-білінгва Сергія Єфремова. Пропонується методика аналізу механізмів митецької двомовності на рівні національно-мовної ментальності. Доводиться, що обсяг, характер поля антропоцентричності, його різноманітні характеристики – структурні, семантичні, комунікативно-функціональні – залежать від стилістичного різновиду мови і національно-специфічної концептуалізації категорій образу автора, персонажа й адресата, які перебувають у взаємодії.
Журналістика й мистецтво слова : збірник те / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2007. — Вип. 1. — 89 с.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Две эпохи : монография / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 376 с.
Книга содержит два исследования автора, написанные в разное время и посвященные различным аспектам изучения русской литературы XX века в ее связях и различиях. В первом, написанном на излете советского государства, автор впервые в истории литературоведения проводит анализ авторского самосознания русских советских поэтов различных школ и поколений, того, как сами литераторы в своих произведениях оценивают себя и свое творчество. Второе, созданное в постперестроечное время, посвящено изучению связи советской литературы с литературой христианской.
Науково-публіцистична та художня література
Глотов А. Филологические очерки / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 316 с.
Сборник статей в основном публицистической направленности, посвященных различным вопросам мировой, русской и украинской литературы, а также актуальным проблемам современного языкознания.
2012
Науково-публіцистична та художня література
Glotov A. The Classics of World Literature : essays / Aleksandr Glotov, Valery Serdyuchenko, Svitlana Novoseletska. — Ostroh, 2012. — P. I : Russian literature. — 152 p.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Круг чтения: век двадцатый : библиогр. справ. по истории рус. лит. ХХ века послереволюц. периода / Александр Глотов. — Тернополь : Богдан, 2011. — 160 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XVII століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XIX – початку ХХ століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Антична література» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 15 с.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературной критики : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2003. — 32 с.
2002
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. Спецкурсы и спецсеминары по литературе : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2002. — 19 с.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературы XX века (послереволюционный период) : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 36 с.
Глотов А. Л. Методика преподавания литературы : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 31 с.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації з виконання творчих кваліфікаційних робіт / укл. Л. В. Супрун, Н. Б. Круглик. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 12 с.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Медіакультура : навчально-методичні вказівки / Л. В. Супрун. — Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. — 24 с.
У навчально-методичних вказівках систематизовано й узагальнено значення засобів масової комунікації як акумулятор і ретранслятор актуальних духовних цінностей суспільства та розглядається соціокультурний процес взаємодії особистості з медіа.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота : навч. посіб. / Л. В. Супрун. — К. : Знання, 2012. — 335 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. В. Мовноментальні особливості комунікаційної системи «Літературно-Наукового Вістника» : монографія / Л. В. Супрун — Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2012. — 507 с.
На матеріалі одного з найвизначніших досягнень української журналістики – часопису «Літературно-Науковий Вісник» («Вістник») (1898 – 1939) – досліджено детерміновані специфікою мовної ментальності комунікаторів особливості комунікаційної системи «автор-дискурс-реципієнт». З’ясовано, як через вісниківський дискурс транслюються соціуму мовноментальні домінанти провідних журналістів періодичного видання, яким чином І. Франко, М. Грушевський та Д. Донцов враховують в публіцистичному дискурсі певні ознаки мовної ментальності українських реципієнтів. Окрему увагу звернено на зафіксовані в дискурсі ЛНВ («Вістника») спроби головних редакторів журналу відкорегувати мовноментальні характеристики читачів-етнофорів. Для спеціалістів галузі соціальних комунікацій, філологів, філософів, психологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Українська мова у професійному спілкуванні журналістів : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» (за вимогами кредит.-модул. системи навч.) / Л. В. Супрун, О. М. Колісник. — Вінниця : Едельвейс і К, 2009. — 200 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Основи видавничої справи : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс і К, 2008. — 76 с.
Посібник містить розроблені відповідно до кредитно-модульної системи навчання лекційні та практичні заняття з першої частини курсу «Основи видавничої справи і редагування». Особлива увага звернена на самостійну роботу студентів, зорієнтовану на розвиток їхніх фахових здібностей. Книга призначена для студентів спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», а також редакційно-видавничих працівників.
Супрун Л. В. Українська мова в засобах масової комунікації: синтаксис, пунктуація : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — вид. 2-ге, переробл. і доп. — Вінниця, 2008. — 168 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Журналістика й мистецтво слова : збірник тез / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2008. — Вип. 2. — 71 с.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Дискурсивні категорії публіцистики Сергія Єфремова / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс, 2007. — 62 с.
У книжці зроблено спробу з’ясувати мовні засоби вираження найважливіших дискурсивних категорій публіцистики Сергія Олександровича Єфремова. У центрі дослідницької уваги збірка С. Єфремова «За рік 1912-й», на матеріалі якої аналізуються релевантні для ідіостилю митця дискурсивні категорії образу автора, темпоральності, інформативності
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. Взаємодія антропоцентричних категорій у науково-публіцистичному дискурсі Сергія Єфремова : монографія / Людмила Супрун. — Вінниця : Книга-Вега, 2007. — 184 с.
У монографії здійснена спроба аналізу науково-публіцистичного дискурсу в аспекті його антропоцентричних категорій. Матеріалом для дослідження стала мовна картина світу видатного українського публіциста й ученого, автора-білінгва Сергія Єфремова. Пропонується методика аналізу механізмів митецької двомовності на рівні національно-мовної ментальності. Доводиться, що обсяг, характер поля антропоцентричності, його різноманітні характеристики – структурні, семантичні, комунікативно-функціональні – залежать від стилістичного різновиду мови і національно-специфічної концептуалізації категорій образу автора, персонажа й адресата, які перебувають у взаємодії.
Журналістика й мистецтво слова : збірник те / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2007. — Вип. 1. — 89 с.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації з виконання творчих кваліфікаційних робіт / укл. Л. В. Супрун, Н. Б. Круглик. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 12 с.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Медіакультура : навчально-методичні вказівки / Л. В. Супрун. — Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. — 24 с.
У навчально-методичних вказівках систематизовано й узагальнено значення засобів масової комунікації як акумулятор і ретранслятор актуальних духовних цінностей суспільства та розглядається соціокультурний процес взаємодії особистості з медіа.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота : навч. посіб. / Л. В. Супрун. — К. : Знання, 2012. — 335 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. В. Мовноментальні особливості комунікаційної системи «Літературно-Наукового Вістника» : монографія / Л. В. Супрун — Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2012. — 507 с.
На матеріалі одного з найвизначніших досягнень української журналістики – часопису «Літературно-Науковий Вісник» («Вістник») (1898 – 1939) – досліджено детерміновані специфікою мовної ментальності комунікаторів особливості комунікаційної системи «автор-дискурс-реципієнт». З’ясовано, як через вісниківський дискурс транслюються соціуму мовноментальні домінанти провідних журналістів періодичного видання, яким чином І. Франко, М. Грушевський та Д. Донцов враховують в публіцистичному дискурсі певні ознаки мовної ментальності українських реципієнтів. Окрему увагу звернено на зафіксовані в дискурсі ЛНВ («Вістника») спроби головних редакторів журналу відкорегувати мовноментальні характеристики читачів-етнофорів. Для спеціалістів галузі соціальних комунікацій, філологів, філософів, психологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Українська мова у професійному спілкуванні журналістів : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» (за вимогами кредит.-модул. системи навч.) / Л. В. Супрун, О. М. Колісник. — Вінниця : Едельвейс і К, 2009. — 200 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Основи видавничої справи : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс і К, 2008. — 76 с.
Посібник містить розроблені відповідно до кредитно-модульної системи навчання лекційні та практичні заняття з першої частини курсу «Основи видавничої справи і редагування». Особлива увага звернена на самостійну роботу студентів, зорієнтовану на розвиток їхніх фахових здібностей. Книга призначена для студентів спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», а також редакційно-видавничих працівників.
Супрун Л. В. Українська мова в засобах масової комунікації: синтаксис, пунктуація : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — вид. 2-ге, переробл. і доп. — Вінниця, 2008. — 168 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Журналістика й мистецтво слова : збірник тез / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2008. — Вип. 2. — 71 с.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Дискурсивні категорії публіцистики Сергія Єфремова / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс, 2007. — 62 с.
У книжці зроблено спробу з’ясувати мовні засоби вираження найважливіших дискурсивних категорій публіцистики Сергія Олександровича Єфремова. У центрі дослідницької уваги збірка С. Єфремова «За рік 1912-й», на матеріалі якої аналізуються релевантні для ідіостилю митця дискурсивні категорії образу автора, темпоральності, інформативності
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. Взаємодія антропоцентричних категорій у науково-публіцистичному дискурсі Сергія Єфремова : монографія / Людмила Супрун. — Вінниця : Книга-Вега, 2007. — 184 с.
У монографії здійснена спроба аналізу науково-публіцистичного дискурсу в аспекті його антропоцентричних категорій. Матеріалом для дослідження стала мовна картина світу видатного українського публіциста й ученого, автора-білінгва Сергія Єфремова. Пропонується методика аналізу механізмів митецької двомовності на рівні національно-мовної ментальності. Доводиться, що обсяг, характер поля антропоцентричності, його різноманітні характеристики – структурні, семантичні, комунікативно-функціональні – залежать від стилістичного різновиду мови і національно-специфічної концептуалізації категорій образу автора, персонажа й адресата, які перебувають у взаємодії.
Журналістика й мистецтво слова : збірник те / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2007. — Вип. 1. — 89 с.
2014
Статті
Назарук В. М. Українсько-німецькі інтеграційні проекти у сфері медіа / В. М. Назарук // Медіапростір : за підсумками програми «Європеські цінності» (1–7 грудня 2014 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2014.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // 3rd Conference For Young Slavists In Budapest : збірник матеріалів ІІІ конференції для молодих славістів у Будапешті. — Будапешт, 2014. — Режим доступу : http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/3rd_SZHBK_programme.pdfю. — Назва з екрана.
2013
Статті
Назарук В. М. Різні підходи до розуміння естетики раннього бароко (ІІ пол. XVI – I пол. XVII) / В. Назарук // Словацький збірник наукових робіт. — 2013.
Назарук В. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. Назарук // EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES : 3rd Conference For Young Slavists In Budapest (25–26 квітня 2013 р., м. Будапешт). — Будапешт, 2013.
Назарук В. Возвеличення сили людського духу в українській емігрантській літературі (рецепція новел Юрія Купченка) / В. Назарук // Феномен Василя Стуса : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (4–5 квітня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Тенденції функціонування молодіжних онлайнових медіа / В. Назарук // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : доповідь під час українсько-польського науково-практичного семінару ( 7–8 лютого 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Українська тематика на сторінках польських ЗМІ / В. Назарук // Дні науки у НаУОА (20–21 березня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Роль молодежных образовательных проектов в интеграционных процесах / В. Назарук // International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” : KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (аugust 29th – 31st 2013, m. Krakow ). — Krakow, 2013.
Назарук В. Викладння журналістської етики у ВНЗ / В. Назарук // Проект Нового Етичного кодексу журналіста : доповідь під час круглого столу, організованого Комісією журналістької етики за участю рівненських, івано-франківських та тернопільських журналістів (12 вересня, 2013 р., м. Рівне). — Рівне, 2013.
Назарук В. М. The Polish-Ukrainian relationships in the materials of Ukrainian news agency «Glavkom» (Гожув Вєлкопольський) / В. М. Назарук. — 2011.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. М. Назарук : збірник матеріалів третьої міжнародної конференції молодих славістів. — Будапешт, 2013.
2012
Статті
Назарук В. Українська документалістика: погляд споживача / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 121–128.
2011
Статті
Назарук В. М. Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту / В. М. Назарук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 302–306.
Назарук В. Гуманістичні концепції Даміана Наливайка у контексті барокової естетики / В. Назарук // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2011. — С. 71–79.
2010
Статті
Назарук В. М. Олена Теліга: національний характер у публіцистиці [Електронний ресурс] / В. М. Назарук. — 2010. — Режим доступу : http: // mistgrani.com/krytyka/volod_lit/olena-teliha-natsionalnyj-harakter-u-publitsystytsi. — Назва з екрана.
Назарук В. М. Про «Шестиднев» Петра Кралюка [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // Науковий вісник Ужгородської богословської академії імені святих Кирила і Мефодія. — Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина, 2010. — Режим доступу : http: // www.teologia.org.ua/recenz%D1%96%D1%97/retsenziya-viktorii-nazaruk-na-roman-lshestidnevr-petra-kralyuka.html. — Назва з екрана.
Назарук В. Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : І Всеукраїнська науково-практична конференція (12–13 квітня 2010 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2010.
2014
Статті
Назарук В. М. Українсько-німецькі інтеграційні проекти у сфері медіа / В. М. Назарук // Медіапростір : за підсумками програми «Європеські цінності» (1–7 грудня 2014 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2014.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // 3rd Conference For Young Slavists In Budapest : збірник матеріалів ІІІ конференції для молодих славістів у Будапешті. — Будапешт, 2014. — Режим доступу : http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/3rd_SZHBK_programme.pdfю. — Назва з екрана.
2013
Статті
Назарук В. М. Різні підходи до розуміння естетики раннього бароко (ІІ пол. XVI – I пол. XVII) / В. Назарук // Словацький збірник наукових робіт. — 2013.
Назарук В. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. Назарук // EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES : 3rd Conference For Young Slavists In Budapest (25–26 квітня 2013 р., м. Будапешт). — Будапешт, 2013.
Назарук В. Возвеличення сили людського духу в українській емігрантській літературі (рецепція новел Юрія Купченка) / В. Назарук // Феномен Василя Стуса : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (4–5 квітня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Тенденції функціонування молодіжних онлайнових медіа / В. Назарук // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : доповідь під час українсько-польського науково-практичного семінару ( 7–8 лютого 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Українська тематика на сторінках польських ЗМІ / В. Назарук // Дні науки у НаУОА (20–21 березня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Роль молодежных образовательных проектов в интеграционных процесах / В. Назарук // International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” : KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (аugust 29th – 31st 2013, m. Krakow ). — Krakow, 2013.
Назарук В. Викладння журналістської етики у ВНЗ / В. Назарук // Проект Нового Етичного кодексу журналіста : доповідь під час круглого столу, організованого Комісією журналістької етики за участю рівненських, івано-франківських та тернопільських журналістів (12 вересня, 2013 р., м. Рівне). — Рівне, 2013.
Назарук В. М. The Polish-Ukrainian relationships in the materials of Ukrainian news agency «Glavkom» (Гожув Вєлкопольський) / В. М. Назарук. — 2011.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. М. Назарук : збірник матеріалів третьої міжнародної конференції молодих славістів. — Будапешт, 2013.
2012
Статті
Назарук В. Українська документалістика: погляд споживача / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 121–128.
2011
Статті
Назарук В. М. Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту / В. М. Назарук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 302–306.
Назарук В. Гуманістичні концепції Даміана Наливайка у контексті барокової естетики / В. Назарук // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2011. — С. 71–79.
2010
Статті
Назарук В. М. Олена Теліга: національний характер у публіцистиці [Електронний ресурс] / В. М. Назарук. — 2010. — Режим доступу : http: // mistgrani.com/krytyka/volod_lit/olena-teliha-natsionalnyj-harakter-u-publitsystytsi. — Назва з екрана.
Назарук В. М. Про «Шестиднев» Петра Кралюка [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // Науковий вісник Ужгородської богословської академії імені святих Кирила і Мефодія. — Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина, 2010. — Режим доступу : http: // www.teologia.org.ua/recenz%D1%96%D1%97/retsenziya-viktorii-nazaruk-na-roman-lshestidnevr-petra-kralyuka.html. — Назва з екрана.
Назарук В. Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : І Всеукраїнська науково-практична конференція (12–13 квітня 2010 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2010.
2014
Статті
Назарук В. М. Українсько-німецькі інтеграційні проекти у сфері медіа / В. М. Назарук // Медіапростір : за підсумками програми «Європеські цінності» (1–7 грудня 2014 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2014.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // 3rd Conference For Young Slavists In Budapest : збірник матеріалів ІІІ конференції для молодих славістів у Будапешті. — Будапешт, 2014. — Режим доступу : http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/3rd_SZHBK_programme.pdfю. — Назва з екрана.
2013
Статті
Назарук В. М. Різні підходи до розуміння естетики раннього бароко (ІІ пол. XVI – I пол. XVII) / В. Назарук // Словацький збірник наукових робіт. — 2013.
Назарук В. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. Назарук // EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES : 3rd Conference For Young Slavists In Budapest (25–26 квітня 2013 р., м. Будапешт). — Будапешт, 2013.
Назарук В. Возвеличення сили людського духу в українській емігрантській літературі (рецепція новел Юрія Купченка) / В. Назарук // Феномен Василя Стуса : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (4–5 квітня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Тенденції функціонування молодіжних онлайнових медіа / В. Назарук // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : доповідь під час українсько-польського науково-практичного семінару ( 7–8 лютого 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Українська тематика на сторінках польських ЗМІ / В. Назарук // Дні науки у НаУОА (20–21 березня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Роль молодежных образовательных проектов в интеграционных процесах / В. Назарук // International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” : KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (аugust 29th – 31st 2013, m. Krakow ). — Krakow, 2013.
Назарук В. Викладння журналістської етики у ВНЗ / В. Назарук // Проект Нового Етичного кодексу журналіста : доповідь під час круглого столу, організованого Комісією журналістької етики за участю рівненських, івано-франківських та тернопільських журналістів (12 вересня, 2013 р., м. Рівне). — Рівне, 2013.
Назарук В. М. The Polish-Ukrainian relationships in the materials of Ukrainian news agency «Glavkom» (Гожув Вєлкопольський) / В. М. Назарук. — 2011.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. М. Назарук : збірник матеріалів третьої міжнародної конференції молодих славістів. — Будапешт, 2013.
2012
Статті
Назарук В. Українська документалістика: погляд споживача / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 121–128.
2011
Статті
Назарук В. М. Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту / В. М. Назарук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 302–306.
Назарук В. Гуманістичні концепції Даміана Наливайка у контексті барокової естетики / В. Назарук // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2011. — С. 71–79.
2010
Статті
Назарук В. М. Олена Теліга: національний характер у публіцистиці [Електронний ресурс] / В. М. Назарук. — 2010. — Режим доступу : http: // mistgrani.com/krytyka/volod_lit/olena-teliha-natsionalnyj-harakter-u-publitsystytsi. — Назва з екрана.
Назарук В. М. Про «Шестиднев» Петра Кралюка [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // Науковий вісник Ужгородської богословської академії імені святих Кирила і Мефодія. — Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина, 2010. — Режим доступу : http: // www.teologia.org.ua/recenz%D1%96%D1%97/retsenziya-viktorii-nazaruk-na-roman-lshestidnevr-petra-kralyuka.html. — Назва з екрана.
Назарук В. Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : І Всеукраїнська науково-практична конференція (12–13 квітня 2010 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2010.
2014
Статті
Назарук В. М. Українсько-німецькі інтеграційні проекти у сфері медіа / В. М. Назарук // Медіапростір : за підсумками програми «Європеські цінності» (1–7 грудня 2014 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2014.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // 3rd Conference For Young Slavists In Budapest : збірник матеріалів ІІІ конференції для молодих славістів у Будапешті. — Будапешт, 2014. — Режим доступу : http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/3rd_SZHBK_programme.pdfю. — Назва з екрана.
2013
Статті
Назарук В. М. Різні підходи до розуміння естетики раннього бароко (ІІ пол. XVI – I пол. XVII) / В. Назарук // Словацький збірник наукових робіт. — 2013.
Назарук В. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. Назарук // EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES : 3rd Conference For Young Slavists In Budapest (25–26 квітня 2013 р., м. Будапешт). — Будапешт, 2013.
Назарук В. Возвеличення сили людського духу в українській емігрантській літературі (рецепція новел Юрія Купченка) / В. Назарук // Феномен Василя Стуса : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (4–5 квітня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Тенденції функціонування молодіжних онлайнових медіа / В. Назарук // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : доповідь під час українсько-польського науково-практичного семінару ( 7–8 лютого 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Українська тематика на сторінках польських ЗМІ / В. Назарук // Дні науки у НаУОА (20–21 березня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Роль молодежных образовательных проектов в интеграционных процесах / В. Назарук // International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” : KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (аugust 29th – 31st 2013, m. Krakow ). — Krakow, 2013.
Назарук В. Викладння журналістської етики у ВНЗ / В. Назарук // Проект Нового Етичного кодексу журналіста : доповідь під час круглого столу, організованого Комісією журналістької етики за участю рівненських, івано-франківських та тернопільських журналістів (12 вересня, 2013 р., м. Рівне). — Рівне, 2013.
Назарук В. М. The Polish-Ukrainian relationships in the materials of Ukrainian news agency «Glavkom» (Гожув Вєлкопольський) / В. М. Назарук. — 2011.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. М. Назарук : збірник матеріалів третьої міжнародної конференції молодих славістів. — Будапешт, 2013.
2012
Статті
Назарук В. Українська документалістика: погляд споживача / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 121–128.
2011
Статті
Назарук В. М. Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту / В. М. Назарук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 302–306.
Назарук В. Гуманістичні концепції Даміана Наливайка у контексті барокової естетики / В. Назарук // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2011. — С. 71–79.
2010
Статті
Назарук В. М. Олена Теліга: національний характер у публіцистиці [Електронний ресурс] / В. М. Назарук. — 2010. — Режим доступу : http: // mistgrani.com/krytyka/volod_lit/olena-teliha-natsionalnyj-harakter-u-publitsystytsi. — Назва з екрана.
Назарук В. М. Про «Шестиднев» Петра Кралюка [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // Науковий вісник Ужгородської богословської академії імені святих Кирила і Мефодія. — Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина, 2010. — Режим доступу : http: // www.teologia.org.ua/recenz%D1%96%D1%97/retsenziya-viktorii-nazaruk-na-roman-lshestidnevr-petra-kralyuka.html. — Назва з екрана.
Назарук В. Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : І Всеукраїнська науково-практична конференція (12–13 квітня 2010 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2010.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Две эпохи : монография / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 376 с.
Книга содержит два исследования автора, написанные в разное время и посвященные различным аспектам изучения русской литературы XX века в ее связях и различиях. В первом, написанном на излете советского государства, автор впервые в истории литературоведения проводит анализ авторского самосознания русских советских поэтов различных школ и поколений, того, как сами литераторы в своих произведениях оценивают себя и свое творчество. Второе, созданное в постперестроечное время, посвящено изучению связи советской литературы с литературой христианской.
Науково-публіцистична та художня література
Глотов А. Филологические очерки / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 316 с.
Сборник статей в основном публицистической направленности, посвященных различным вопросам мировой, русской и украинской литературы, а также актуальным проблемам современного языкознания.
2012
Науково-публіцистична та художня література
Glotov A. The Classics of World Literature : essays / Aleksandr Glotov, Valery Serdyuchenko, Svitlana Novoseletska. — Ostroh, 2012. — P. I : Russian literature. — 152 p.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Круг чтения: век двадцатый : библиогр. справ. по истории рус. лит. ХХ века послереволюц. периода / Александр Глотов. — Тернополь : Богдан, 2011. — 160 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XVII століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XIX – початку ХХ століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Антична література» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 15 с.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературной критики : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2003. — 32 с.
2002
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. Спецкурсы и спецсеминары по литературе : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2002. — 19 с.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературы XX века (послереволюционный период) : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 36 с.
Глотов А. Л. Методика преподавания литературы : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 31 с.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації з виконання творчих кваліфікаційних робіт / укл. Л. В. Супрун, Н. Б. Круглик. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 12 с.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Медіакультура : навчально-методичні вказівки / Л. В. Супрун. — Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. — 24 с.
У навчально-методичних вказівках систематизовано й узагальнено значення засобів масової комунікації як акумулятор і ретранслятор актуальних духовних цінностей суспільства та розглядається соціокультурний процес взаємодії особистості з медіа.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота : навч. посіб. / Л. В. Супрун. — К. : Знання, 2012. — 335 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. В. Мовноментальні особливості комунікаційної системи «Літературно-Наукового Вістника» : монографія / Л. В. Супрун — Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2012. — 507 с.
На матеріалі одного з найвизначніших досягнень української журналістики – часопису «Літературно-Науковий Вісник» («Вістник») (1898 – 1939) – досліджено детерміновані специфікою мовної ментальності комунікаторів особливості комунікаційної системи «автор-дискурс-реципієнт». З’ясовано, як через вісниківський дискурс транслюються соціуму мовноментальні домінанти провідних журналістів періодичного видання, яким чином І. Франко, М. Грушевський та Д. Донцов враховують в публіцистичному дискурсі певні ознаки мовної ментальності українських реципієнтів. Окрему увагу звернено на зафіксовані в дискурсі ЛНВ («Вістника») спроби головних редакторів журналу відкорегувати мовноментальні характеристики читачів-етнофорів. Для спеціалістів галузі соціальних комунікацій, філологів, філософів, психологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Українська мова у професійному спілкуванні журналістів : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» (за вимогами кредит.-модул. системи навч.) / Л. В. Супрун, О. М. Колісник. — Вінниця : Едельвейс і К, 2009. — 200 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Основи видавничої справи : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс і К, 2008. — 76 с.
Посібник містить розроблені відповідно до кредитно-модульної системи навчання лекційні та практичні заняття з першої частини курсу «Основи видавничої справи і редагування». Особлива увага звернена на самостійну роботу студентів, зорієнтовану на розвиток їхніх фахових здібностей. Книга призначена для студентів спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», а також редакційно-видавничих працівників.
Супрун Л. В. Українська мова в засобах масової комунікації: синтаксис, пунктуація : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — вид. 2-ге, переробл. і доп. — Вінниця, 2008. — 168 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Журналістика й мистецтво слова : збірник тез / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2008. — Вип. 2. — 71 с.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Дискурсивні категорії публіцистики Сергія Єфремова / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс, 2007. — 62 с.
У книжці зроблено спробу з’ясувати мовні засоби вираження найважливіших дискурсивних категорій публіцистики Сергія Олександровича Єфремова. У центрі дослідницької уваги збірка С. Єфремова «За рік 1912-й», на матеріалі якої аналізуються релевантні для ідіостилю митця дискурсивні категорії образу автора, темпоральності, інформативності
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. Взаємодія антропоцентричних категорій у науково-публіцистичному дискурсі Сергія Єфремова : монографія / Людмила Супрун. — Вінниця : Книга-Вега, 2007. — 184 с.
У монографії здійснена спроба аналізу науково-публіцистичного дискурсу в аспекті його антропоцентричних категорій. Матеріалом для дослідження стала мовна картина світу видатного українського публіциста й ученого, автора-білінгва Сергія Єфремова. Пропонується методика аналізу механізмів митецької двомовності на рівні національно-мовної ментальності. Доводиться, що обсяг, характер поля антропоцентричності, його різноманітні характеристики – структурні, семантичні, комунікативно-функціональні – залежать від стилістичного різновиду мови і національно-специфічної концептуалізації категорій образу автора, персонажа й адресата, які перебувають у взаємодії.
Журналістика й мистецтво слова : збірник те / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2007. — Вип. 1. — 89 с.
2014
Статті
Назарук В. М. Українсько-німецькі інтеграційні проекти у сфері медіа / В. М. Назарук // Медіапростір : за підсумками програми «Європеські цінності» (1–7 грудня 2014 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2014.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // 3rd Conference For Young Slavists In Budapest : збірник матеріалів ІІІ конференції для молодих славістів у Будапешті. — Будапешт, 2014. — Режим доступу : http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/3rd_SZHBK_programme.pdfю. — Назва з екрана.
2013
Статті
Назарук В. М. Різні підходи до розуміння естетики раннього бароко (ІІ пол. XVI – I пол. XVII) / В. Назарук // Словацький збірник наукових робіт. — 2013.
Назарук В. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. Назарук // EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES : 3rd Conference For Young Slavists In Budapest (25–26 квітня 2013 р., м. Будапешт). — Будапешт, 2013.
Назарук В. Возвеличення сили людського духу в українській емігрантській літературі (рецепція новел Юрія Купченка) / В. Назарук // Феномен Василя Стуса : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (4–5 квітня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Тенденції функціонування молодіжних онлайнових медіа / В. Назарук // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : доповідь під час українсько-польського науково-практичного семінару ( 7–8 лютого 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Українська тематика на сторінках польських ЗМІ / В. Назарук // Дні науки у НаУОА (20–21 березня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Роль молодежных образовательных проектов в интеграционных процесах / В. Назарук // International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” : KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (аugust 29th – 31st 2013, m. Krakow ). — Krakow, 2013.
Назарук В. Викладння журналістської етики у ВНЗ / В. Назарук // Проект Нового Етичного кодексу журналіста : доповідь під час круглого столу, організованого Комісією журналістької етики за участю рівненських, івано-франківських та тернопільських журналістів (12 вересня, 2013 р., м. Рівне). — Рівне, 2013.
Назарук В. М. The Polish-Ukrainian relationships in the materials of Ukrainian news agency «Glavkom» (Гожув Вєлкопольський) / В. М. Назарук. — 2011.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. М. Назарук : збірник матеріалів третьої міжнародної конференції молодих славістів. — Будапешт, 2013.
2012
Статті
Назарук В. Українська документалістика: погляд споживача / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 121–128.
2011
Статті
Назарук В. М. Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту / В. М. Назарук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 302–306.
Назарук В. Гуманістичні концепції Даміана Наливайка у контексті барокової естетики / В. Назарук // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2011. — С. 71–79.
2010
Статті
Назарук В. М. Олена Теліга: національний характер у публіцистиці [Електронний ресурс] / В. М. Назарук. — 2010. — Режим доступу : http: // mistgrani.com/krytyka/volod_lit/olena-teliha-natsionalnyj-harakter-u-publitsystytsi. — Назва з екрана.
Назарук В. М. Про «Шестиднев» Петра Кралюка [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // Науковий вісник Ужгородської богословської академії імені святих Кирила і Мефодія. — Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина, 2010. — Режим доступу : http: // www.teologia.org.ua/recenz%D1%96%D1%97/retsenziya-viktorii-nazaruk-na-roman-lshestidnevr-petra-kralyuka.html. — Назва з екрана.
Назарук В. Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : І Всеукраїнська науково-практична конференція (12–13 квітня 2010 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2010.
2014
Статті
Назарук В. М. Українсько-німецькі інтеграційні проекти у сфері медіа / В. М. Назарук // Медіапростір : за підсумками програми «Європеські цінності» (1–7 грудня 2014 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2014.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // 3rd Conference For Young Slavists In Budapest : збірник матеріалів ІІІ конференції для молодих славістів у Будапешті. — Будапешт, 2014. — Режим доступу : http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/3rd_SZHBK_programme.pdfю. — Назва з екрана.
2013
Статті
Назарук В. М. Різні підходи до розуміння естетики раннього бароко (ІІ пол. XVI – I пол. XVII) / В. Назарук // Словацький збірник наукових робіт. — 2013.
Назарук В. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. Назарук // EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES : 3rd Conference For Young Slavists In Budapest (25–26 квітня 2013 р., м. Будапешт). — Будапешт, 2013.
Назарук В. Возвеличення сили людського духу в українській емігрантській літературі (рецепція новел Юрія Купченка) / В. Назарук // Феномен Василя Стуса : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (4–5 квітня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Тенденції функціонування молодіжних онлайнових медіа / В. Назарук // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : доповідь під час українсько-польського науково-практичного семінару ( 7–8 лютого 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Українська тематика на сторінках польських ЗМІ / В. Назарук // Дні науки у НаУОА (20–21 березня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Роль молодежных образовательных проектов в интеграционных процесах / В. Назарук // International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” : KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (аugust 29th – 31st 2013, m. Krakow ). — Krakow, 2013.
Назарук В. Викладння журналістської етики у ВНЗ / В. Назарук // Проект Нового Етичного кодексу журналіста : доповідь під час круглого столу, організованого Комісією журналістької етики за участю рівненських, івано-франківських та тернопільських журналістів (12 вересня, 2013 р., м. Рівне). — Рівне, 2013.
Назарук В. М. The Polish-Ukrainian relationships in the materials of Ukrainian news agency «Glavkom» (Гожув Вєлкопольський) / В. М. Назарук. — 2011.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. М. Назарук : збірник матеріалів третьої міжнародної конференції молодих славістів. — Будапешт, 2013.
2012
Статті
Назарук В. Українська документалістика: погляд споживача / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 121–128.
2011
Статті
Назарук В. М. Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту / В. М. Назарук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 302–306.
Назарук В. Гуманістичні концепції Даміана Наливайка у контексті барокової естетики / В. Назарук // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2011. — С. 71–79.
2010
Статті
Назарук В. М. Олена Теліга: національний характер у публіцистиці [Електронний ресурс] / В. М. Назарук. — 2010. — Режим доступу : http: // mistgrani.com/krytyka/volod_lit/olena-teliha-natsionalnyj-harakter-u-publitsystytsi. — Назва з екрана.
Назарук В. М. Про «Шестиднев» Петра Кралюка [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // Науковий вісник Ужгородської богословської академії імені святих Кирила і Мефодія. — Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина, 2010. — Режим доступу : http: // www.teologia.org.ua/recenz%D1%96%D1%97/retsenziya-viktorii-nazaruk-na-roman-lshestidnevr-petra-kralyuka.html. — Назва з екрана.
Назарук В. Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : І Всеукраїнська науково-практична конференція (12–13 квітня 2010 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2010.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Две эпохи : монография / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 376 с.
Книга содержит два исследования автора, написанные в разное время и посвященные различным аспектам изучения русской литературы XX века в ее связях и различиях. В первом, написанном на излете советского государства, автор впервые в истории литературоведения проводит анализ авторского самосознания русских советских поэтов различных школ и поколений, того, как сами литераторы в своих произведениях оценивают себя и свое творчество. Второе, созданное в постперестроечное время, посвящено изучению связи советской литературы с литературой христианской.
Науково-публіцистична та художня література
Глотов А. Филологические очерки / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 316 с.
Сборник статей в основном публицистической направленности, посвященных различным вопросам мировой, русской и украинской литературы, а также актуальным проблемам современного языкознания.
2012
Науково-публіцистична та художня література
Glotov A. The Classics of World Literature : essays / Aleksandr Glotov, Valery Serdyuchenko, Svitlana Novoseletska. — Ostroh, 2012. — P. I : Russian literature. — 152 p.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Круг чтения: век двадцатый : библиогр. справ. по истории рус. лит. ХХ века послереволюц. периода / Александр Глотов. — Тернополь : Богдан, 2011. — 160 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XVII століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XIX – початку ХХ століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Антична література» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 15 с.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературной критики : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2003. — 32 с.
2002
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. Спецкурсы и спецсеминары по литературе : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2002. — 19 с.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературы XX века (послереволюционный период) : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 36 с.
Глотов А. Л. Методика преподавания литературы : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 31 с.
2014
Статті
Назарук В. М. Українсько-німецькі інтеграційні проекти у сфері медіа / В. М. Назарук // Медіапростір : за підсумками програми «Європеські цінності» (1–7 грудня 2014 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2014.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // 3rd Conference For Young Slavists In Budapest : збірник матеріалів ІІІ конференції для молодих славістів у Будапешті. — Будапешт, 2014. — Режим доступу : http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/3rd_SZHBK_programme.pdfю. — Назва з екрана.
2013
Статті
Назарук В. М. Різні підходи до розуміння естетики раннього бароко (ІІ пол. XVI – I пол. XVII) / В. Назарук // Словацький збірник наукових робіт. — 2013.
Назарук В. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. Назарук // EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES : 3rd Conference For Young Slavists In Budapest (25–26 квітня 2013 р., м. Будапешт). — Будапешт, 2013.
Назарук В. Возвеличення сили людського духу в українській емігрантській літературі (рецепція новел Юрія Купченка) / В. Назарук // Феномен Василя Стуса : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (4–5 квітня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Тенденції функціонування молодіжних онлайнових медіа / В. Назарук // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : доповідь під час українсько-польського науково-практичного семінару ( 7–8 лютого 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Українська тематика на сторінках польських ЗМІ / В. Назарук // Дні науки у НаУОА (20–21 березня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Роль молодежных образовательных проектов в интеграционных процесах / В. Назарук // International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” : KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (аugust 29th – 31st 2013, m. Krakow ). — Krakow, 2013.
Назарук В. Викладння журналістської етики у ВНЗ / В. Назарук // Проект Нового Етичного кодексу журналіста : доповідь під час круглого столу, організованого Комісією журналістької етики за участю рівненських, івано-франківських та тернопільських журналістів (12 вересня, 2013 р., м. Рівне). — Рівне, 2013.
Назарук В. М. The Polish-Ukrainian relationships in the materials of Ukrainian news agency «Glavkom» (Гожув Вєлкопольський) / В. М. Назарук. — 2011.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. М. Назарук : збірник матеріалів третьої міжнародної конференції молодих славістів. — Будапешт, 2013.
2012
Статті
Назарук В. Українська документалістика: погляд споживача / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 121–128.
2011
Статті
Назарук В. М. Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту / В. М. Назарук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 302–306.
Назарук В. Гуманістичні концепції Даміана Наливайка у контексті барокової естетики / В. Назарук // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2011. — С. 71–79.
2010
Статті
Назарук В. М. Олена Теліга: національний характер у публіцистиці [Електронний ресурс] / В. М. Назарук. — 2010. — Режим доступу : http: // mistgrani.com/krytyka/volod_lit/olena-teliha-natsionalnyj-harakter-u-publitsystytsi. — Назва з екрана.
Назарук В. М. Про «Шестиднев» Петра Кралюка [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // Науковий вісник Ужгородської богословської академії імені святих Кирила і Мефодія. — Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина, 2010. — Режим доступу : http: // www.teologia.org.ua/recenz%D1%96%D1%97/retsenziya-viktorii-nazaruk-na-roman-lshestidnevr-petra-kralyuka.html. — Назва з екрана.
Назарук В. Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : І Всеукраїнська науково-практична конференція (12–13 квітня 2010 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2010.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Две эпохи : монография / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 376 с.
Книга содержит два исследования автора, написанные в разное время и посвященные различным аспектам изучения русской литературы XX века в ее связях и различиях. В первом, написанном на излете советского государства, автор впервые в истории литературоведения проводит анализ авторского самосознания русских советских поэтов различных школ и поколений, того, как сами литераторы в своих произведениях оценивают себя и свое творчество. Второе, созданное в постперестроечное время, посвящено изучению связи советской литературы с литературой христианской.
Науково-публіцистична та художня література
Глотов А. Филологические очерки / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 316 с.
Сборник статей в основном публицистической направленности, посвященных различным вопросам мировой, русской и украинской литературы, а также актуальным проблемам современного языкознания.
2012
Науково-публіцистична та художня література
Glotov A. The Classics of World Literature : essays / Aleksandr Glotov, Valery Serdyuchenko, Svitlana Novoseletska. — Ostroh, 2012. — P. I : Russian literature. — 152 p.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Круг чтения: век двадцатый : библиогр. справ. по истории рус. лит. ХХ века послереволюц. периода / Александр Глотов. — Тернополь : Богдан, 2011. — 160 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XVII століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XIX – початку ХХ століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Антична література» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 15 с.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературной критики : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2003. — 32 с.
2002
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. Спецкурсы и спецсеминары по литературе : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2002. — 19 с.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературы XX века (послереволюционный период) : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 36 с.
Глотов А. Л. Методика преподавания литературы : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 31 с.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації з виконання творчих кваліфікаційних робіт / укл. Л. В. Супрун, Н. Б. Круглик. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 12 с.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Медіакультура : навчально-методичні вказівки / Л. В. Супрун. — Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. — 24 с.
У навчально-методичних вказівках систематизовано й узагальнено значення засобів масової комунікації як акумулятор і ретранслятор актуальних духовних цінностей суспільства та розглядається соціокультурний процес взаємодії особистості з медіа.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота : навч. посіб. / Л. В. Супрун. — К. : Знання, 2012. — 335 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. В. Мовноментальні особливості комунікаційної системи «Літературно-Наукового Вістника» : монографія / Л. В. Супрун — Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2012. — 507 с.
На матеріалі одного з найвизначніших досягнень української журналістики – часопису «Літературно-Науковий Вісник» («Вістник») (1898 – 1939) – досліджено детерміновані специфікою мовної ментальності комунікаторів особливості комунікаційної системи «автор-дискурс-реципієнт». З’ясовано, як через вісниківський дискурс транслюються соціуму мовноментальні домінанти провідних журналістів періодичного видання, яким чином І. Франко, М. Грушевський та Д. Донцов враховують в публіцистичному дискурсі певні ознаки мовної ментальності українських реципієнтів. Окрему увагу звернено на зафіксовані в дискурсі ЛНВ («Вістника») спроби головних редакторів журналу відкорегувати мовноментальні характеристики читачів-етнофорів. Для спеціалістів галузі соціальних комунікацій, філологів, філософів, психологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Українська мова у професійному спілкуванні журналістів : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» (за вимогами кредит.-модул. системи навч.) / Л. В. Супрун, О. М. Колісник. — Вінниця : Едельвейс і К, 2009. — 200 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Основи видавничої справи : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс і К, 2008. — 76 с.
Посібник містить розроблені відповідно до кредитно-модульної системи навчання лекційні та практичні заняття з першої частини курсу «Основи видавничої справи і редагування». Особлива увага звернена на самостійну роботу студентів, зорієнтовану на розвиток їхніх фахових здібностей. Книга призначена для студентів спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», а також редакційно-видавничих працівників.
Супрун Л. В. Українська мова в засобах масової комунікації: синтаксис, пунктуація : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — вид. 2-ге, переробл. і доп. — Вінниця, 2008. — 168 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Журналістика й мистецтво слова : збірник тез / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2008. — Вип. 2. — 71 с.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Дискурсивні категорії публіцистики Сергія Єфремова / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс, 2007. — 62 с.
У книжці зроблено спробу з’ясувати мовні засоби вираження найважливіших дискурсивних категорій публіцистики Сергія Олександровича Єфремова. У центрі дослідницької уваги збірка С. Єфремова «За рік 1912-й», на матеріалі якої аналізуються релевантні для ідіостилю митця дискурсивні категорії образу автора, темпоральності, інформативності
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. Взаємодія антропоцентричних категорій у науково-публіцистичному дискурсі Сергія Єфремова : монографія / Людмила Супрун. — Вінниця : Книга-Вега, 2007. — 184 с.
У монографії здійснена спроба аналізу науково-публіцистичного дискурсу в аспекті його антропоцентричних категорій. Матеріалом для дослідження стала мовна картина світу видатного українського публіциста й ученого, автора-білінгва Сергія Єфремова. Пропонується методика аналізу механізмів митецької двомовності на рівні національно-мовної ментальності. Доводиться, що обсяг, характер поля антропоцентричності, його різноманітні характеристики – структурні, семантичні, комунікативно-функціональні – залежать від стилістичного різновиду мови і національно-специфічної концептуалізації категорій образу автора, персонажа й адресата, які перебувають у взаємодії.
Журналістика й мистецтво слова : збірник те / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2007. — Вип. 1. — 89 с.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Две эпохи : монография / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 376 с.
Книга содержит два исследования автора, написанные в разное время и посвященные различным аспектам изучения русской литературы XX века в ее связях и различиях. В первом, написанном на излете советского государства, автор впервые в истории литературоведения проводит анализ авторского самосознания русских советских поэтов различных школ и поколений, того, как сами литераторы в своих произведениях оценивают себя и свое творчество. Второе, созданное в постперестроечное время, посвящено изучению связи советской литературы с литературой христианской.
Науково-публіцистична та художня література
Глотов А. Филологические очерки / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 316 с.
Сборник статей в основном публицистической направленности, посвященных различным вопросам мировой, русской и украинской литературы, а также актуальным проблемам современного языкознания.
2012
Науково-публіцистична та художня література
Glotov A. The Classics of World Literature : essays / Aleksandr Glotov, Valery Serdyuchenko, Svitlana Novoseletska. — Ostroh, 2012. — P. I : Russian literature. — 152 p.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Круг чтения: век двадцатый : библиогр. справ. по истории рус. лит. ХХ века послереволюц. периода / Александр Глотов. — Тернополь : Богдан, 2011. — 160 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XVII століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XIX – початку ХХ століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Антична література» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 15 с.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературной критики : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2003. — 32 с.
2002
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. Спецкурсы и спецсеминары по литературе : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2002. — 19 с.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературы XX века (послереволюционный период) : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 36 с.
Глотов А. Л. Методика преподавания литературы : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 31 с.
2014
Статті
Назарук В. М. Українсько-німецькі інтеграційні проекти у сфері медіа / В. М. Назарук // Медіапростір : за підсумками програми «Європеські цінності» (1–7 грудня 2014 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2014.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // 3rd Conference For Young Slavists In Budapest : збірник матеріалів ІІІ конференції для молодих славістів у Будапешті. — Будапешт, 2014. — Режим доступу : http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/3rd_SZHBK_programme.pdfю. — Назва з екрана.
2013
Статті
Назарук В. М. Різні підходи до розуміння естетики раннього бароко (ІІ пол. XVI – I пол. XVII) / В. Назарук // Словацький збірник наукових робіт. — 2013.
Назарук В. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. Назарук // EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES : 3rd Conference For Young Slavists In Budapest (25–26 квітня 2013 р., м. Будапешт). — Будапешт, 2013.
Назарук В. Возвеличення сили людського духу в українській емігрантській літературі (рецепція новел Юрія Купченка) / В. Назарук // Феномен Василя Стуса : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (4–5 квітня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Тенденції функціонування молодіжних онлайнових медіа / В. Назарук // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : доповідь під час українсько-польського науково-практичного семінару ( 7–8 лютого 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Українська тематика на сторінках польських ЗМІ / В. Назарук // Дні науки у НаУОА (20–21 березня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Роль молодежных образовательных проектов в интеграционных процесах / В. Назарук // International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” : KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (аugust 29th – 31st 2013, m. Krakow ). — Krakow, 2013.
Назарук В. Викладння журналістської етики у ВНЗ / В. Назарук // Проект Нового Етичного кодексу журналіста : доповідь під час круглого столу, організованого Комісією журналістької етики за участю рівненських, івано-франківських та тернопільських журналістів (12 вересня, 2013 р., м. Рівне). — Рівне, 2013.
Назарук В. М. The Polish-Ukrainian relationships in the materials of Ukrainian news agency «Glavkom» (Гожув Вєлкопольський) / В. М. Назарук. — 2011.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. М. Назарук : збірник матеріалів третьої міжнародної конференції молодих славістів. — Будапешт, 2013.
2012
Статті
Назарук В. Українська документалістика: погляд споживача / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 121–128.
2011
Статті
Назарук В. М. Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту / В. М. Назарук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 302–306.
Назарук В. Гуманістичні концепції Даміана Наливайка у контексті барокової естетики / В. Назарук // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2011. — С. 71–79.
2010
Статті
Назарук В. М. Олена Теліга: національний характер у публіцистиці [Електронний ресурс] / В. М. Назарук. — 2010. — Режим доступу : http: // mistgrani.com/krytyka/volod_lit/olena-teliha-natsionalnyj-harakter-u-publitsystytsi. — Назва з екрана.
Назарук В. М. Про «Шестиднев» Петра Кралюка [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // Науковий вісник Ужгородської богословської академії імені святих Кирила і Мефодія. — Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина, 2010. — Режим доступу : http: // www.teologia.org.ua/recenz%D1%96%D1%97/retsenziya-viktorii-nazaruk-na-roman-lshestidnevr-petra-kralyuka.html. — Назва з екрана.
Назарук В. Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : І Всеукраїнська науково-практична конференція (12–13 квітня 2010 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2010.
2013
Статті
Криловець Н. Тема творчества в философской поэзии Лины Костенко / Н. Криловец // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. — Košice, 2013. — № 3.
Криловець Н. Історіософські мотиви в поезії Ліни Костенко / Н. Криловець // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. — Рівне, 2013.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Криловець Н. Філософська поезія Ліни Костенко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук / Н. Криловець ; Одеський Національний університет ім. І. І. Мечнікова. — Одеса, 2012.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації з виконання творчих кваліфікаційних робіт / укл. Л. В. Супрун, Н. Б. Круглик. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 12 с.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Медіакультура : навчально-методичні вказівки / Л. В. Супрун. — Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. — 24 с.
У навчально-методичних вказівках систематизовано й узагальнено значення засобів масової комунікації як акумулятор і ретранслятор актуальних духовних цінностей суспільства та розглядається соціокультурний процес взаємодії особистості з медіа.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота : навч. посіб. / Л. В. Супрун. — К. : Знання, 2012. — 335 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. В. Мовноментальні особливості комунікаційної системи «Літературно-Наукового Вістника» : монографія / Л. В. Супрун — Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2012. — 507 с.
На матеріалі одного з найвизначніших досягнень української журналістики – часопису «Літературно-Науковий Вісник» («Вістник») (1898 – 1939) – досліджено детерміновані специфікою мовної ментальності комунікаторів особливості комунікаційної системи «автор-дискурс-реципієнт». З’ясовано, як через вісниківський дискурс транслюються соціуму мовноментальні домінанти провідних журналістів періодичного видання, яким чином І. Франко, М. Грушевський та Д. Донцов враховують в публіцистичному дискурсі певні ознаки мовної ментальності українських реципієнтів. Окрему увагу звернено на зафіксовані в дискурсі ЛНВ («Вістника») спроби головних редакторів журналу відкорегувати мовноментальні характеристики читачів-етнофорів. Для спеціалістів галузі соціальних комунікацій, філологів, філософів, психологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Українська мова у професійному спілкуванні журналістів : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» (за вимогами кредит.-модул. системи навч.) / Л. В. Супрун, О. М. Колісник. — Вінниця : Едельвейс і К, 2009. — 200 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Основи видавничої справи : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс і К, 2008. — 76 с.
Посібник містить розроблені відповідно до кредитно-модульної системи навчання лекційні та практичні заняття з першої частини курсу «Основи видавничої справи і редагування». Особлива увага звернена на самостійну роботу студентів, зорієнтовану на розвиток їхніх фахових здібностей. Книга призначена для студентів спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», а також редакційно-видавничих працівників.
Супрун Л. В. Українська мова в засобах масової комунікації: синтаксис, пунктуація : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — вид. 2-ге, переробл. і доп. — Вінниця, 2008. — 168 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Журналістика й мистецтво слова : збірник тез / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2008. — Вип. 2. — 71 с.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Дискурсивні категорії публіцистики Сергія Єфремова / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс, 2007. — 62 с.
У книжці зроблено спробу з’ясувати мовні засоби вираження найважливіших дискурсивних категорій публіцистики Сергія Олександровича Єфремова. У центрі дослідницької уваги збірка С. Єфремова «За рік 1912-й», на матеріалі якої аналізуються релевантні для ідіостилю митця дискурсивні категорії образу автора, темпоральності, інформативності
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. Взаємодія антропоцентричних категорій у науково-публіцистичному дискурсі Сергія Єфремова : монографія / Людмила Супрун. — Вінниця : Книга-Вега, 2007. — 184 с.
У монографії здійснена спроба аналізу науково-публіцистичного дискурсу в аспекті його антропоцентричних категорій. Матеріалом для дослідження стала мовна картина світу видатного українського публіциста й ученого, автора-білінгва Сергія Єфремова. Пропонується методика аналізу механізмів митецької двомовності на рівні національно-мовної ментальності. Доводиться, що обсяг, характер поля антропоцентричності, його різноманітні характеристики – структурні, семантичні, комунікативно-функціональні – залежать від стилістичного різновиду мови і національно-специфічної концептуалізації категорій образу автора, персонажа й адресата, які перебувають у взаємодії.
Журналістика й мистецтво слова : збірник те / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2007. — Вип. 1. — 89 с.
2014
Статті
Назарук В. М. Українсько-німецькі інтеграційні проекти у сфері медіа / В. М. Назарук // Медіапростір : за підсумками програми «Європеські цінності» (1–7 грудня 2014 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2014.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // 3rd Conference For Young Slavists In Budapest : збірник матеріалів ІІІ конференції для молодих славістів у Будапешті. — Будапешт, 2014. — Режим доступу : http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/3rd_SZHBK_programme.pdfю. — Назва з екрана.
2013
Статті
Назарук В. М. Різні підходи до розуміння естетики раннього бароко (ІІ пол. XVI – I пол. XVII) / В. Назарук // Словацький збірник наукових робіт. — 2013.
Назарук В. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. Назарук // EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES : 3rd Conference For Young Slavists In Budapest (25–26 квітня 2013 р., м. Будапешт). — Будапешт, 2013.
Назарук В. Возвеличення сили людського духу в українській емігрантській літературі (рецепція новел Юрія Купченка) / В. Назарук // Феномен Василя Стуса : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (4–5 квітня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Тенденції функціонування молодіжних онлайнових медіа / В. Назарук // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : доповідь під час українсько-польського науково-практичного семінару ( 7–8 лютого 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Українська тематика на сторінках польських ЗМІ / В. Назарук // Дні науки у НаУОА (20–21 березня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Роль молодежных образовательных проектов в интеграционных процесах / В. Назарук // International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” : KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (аugust 29th – 31st 2013, m. Krakow ). — Krakow, 2013.
Назарук В. Викладння журналістської етики у ВНЗ / В. Назарук // Проект Нового Етичного кодексу журналіста : доповідь під час круглого столу, організованого Комісією журналістької етики за участю рівненських, івано-франківських та тернопільських журналістів (12 вересня, 2013 р., м. Рівне). — Рівне, 2013.
Назарук В. М. The Polish-Ukrainian relationships in the materials of Ukrainian news agency «Glavkom» (Гожув Вєлкопольський) / В. М. Назарук. — 2011.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. М. Назарук : збірник матеріалів третьої міжнародної конференції молодих славістів. — Будапешт, 2013.
2012
Статті
Назарук В. Українська документалістика: погляд споживача / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 121–128.
2011
Статті
Назарук В. М. Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту / В. М. Назарук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 302–306.
Назарук В. Гуманістичні концепції Даміана Наливайка у контексті барокової естетики / В. Назарук // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2011. — С. 71–79.
2010
Статті
Назарук В. М. Олена Теліга: національний характер у публіцистиці [Електронний ресурс] / В. М. Назарук. — 2010. — Режим доступу : http: // mistgrani.com/krytyka/volod_lit/olena-teliha-natsionalnyj-harakter-u-publitsystytsi. — Назва з екрана.
Назарук В. М. Про «Шестиднев» Петра Кралюка [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // Науковий вісник Ужгородської богословської академії імені святих Кирила і Мефодія. — Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина, 2010. — Режим доступу : http: // www.teologia.org.ua/recenz%D1%96%D1%97/retsenziya-viktorii-nazaruk-na-roman-lshestidnevr-petra-kralyuka.html. — Назва з екрана.
Назарук В. Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : І Всеукраїнська науково-практична конференція (12–13 квітня 2010 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2010.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Две эпохи : монография / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 376 с.
Книга содержит два исследования автора, написанные в разное время и посвященные различным аспектам изучения русской литературы XX века в ее связях и различиях. В первом, написанном на излете советского государства, автор впервые в истории литературоведения проводит анализ авторского самосознания русских советских поэтов различных школ и поколений, того, как сами литераторы в своих произведениях оценивают себя и свое творчество. Второе, созданное в постперестроечное время, посвящено изучению связи советской литературы с литературой христианской.
Науково-публіцистична та художня література
Глотов А. Филологические очерки / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 316 с.
Сборник статей в основном публицистической направленности, посвященных различным вопросам мировой, русской и украинской литературы, а также актуальным проблемам современного языкознания.
2012
Науково-публіцистична та художня література
Glotov A. The Classics of World Literature : essays / Aleksandr Glotov, Valery Serdyuchenko, Svitlana Novoseletska. — Ostroh, 2012. — P. I : Russian literature. — 152 p.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Круг чтения: век двадцатый : библиогр. справ. по истории рус. лит. ХХ века послереволюц. периода / Александр Глотов. — Тернополь : Богдан, 2011. — 160 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XVII століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XIX – початку ХХ століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Антична література» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 15 с.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературной критики : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2003. — 32 с.
2002
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. Спецкурсы и спецсеминары по литературе : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2002. — 19 с.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературы XX века (послереволюционный период) : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 36 с.
Глотов А. Л. Методика преподавания литературы : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 31 с.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Две эпохи : монография / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 376 с.
Книга содержит два исследования автора, написанные в разное время и посвященные различным аспектам изучения русской литературы XX века в ее связях и различиях. В первом, написанном на излете советского государства, автор впервые в истории литературоведения проводит анализ авторского самосознания русских советских поэтов различных школ и поколений, того, как сами литераторы в своих произведениях оценивают себя и свое творчество. Второе, созданное в постперестроечное время, посвящено изучению связи советской литературы с литературой христианской.
Науково-публіцистична та художня література
Глотов А. Филологические очерки / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 316 с.
Сборник статей в основном публицистической направленности, посвященных различным вопросам мировой, русской и украинской литературы, а также актуальным проблемам современного языкознания.
2012
Науково-публіцистична та художня література
Glotov A. The Classics of World Literature : essays / Aleksandr Glotov, Valery Serdyuchenko, Svitlana Novoseletska. — Ostroh, 2012. — P. I : Russian literature. — 152 p.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Круг чтения: век двадцатый : библиогр. справ. по истории рус. лит. ХХ века послереволюц. периода / Александр Глотов. — Тернополь : Богдан, 2011. — 160 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XVII століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XIX – початку ХХ століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Антична література» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 15 с.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературной критики : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2003. — 32 с.
2002
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. Спецкурсы и спецсеминары по литературе : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2002. — 19 с.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературы XX века (послереволюционный период) : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 36 с.
Глотов А. Л. Методика преподавания литературы : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 31 с.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Две эпохи : монография / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 376 с.
Книга содержит два исследования автора, написанные в разное время и посвященные различным аспектам изучения русской литературы XX века в ее связях и различиях. В первом, написанном на излете советского государства, автор впервые в истории литературоведения проводит анализ авторского самосознания русских советских поэтов различных школ и поколений, того, как сами литераторы в своих произведениях оценивают себя и свое творчество. Второе, созданное в постперестроечное время, посвящено изучению связи советской литературы с литературой христианской.
Науково-публіцистична та художня література
Глотов А. Филологические очерки / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 316 с.
Сборник статей в основном публицистической направленности, посвященных различным вопросам мировой, русской и украинской литературы, а также актуальным проблемам современного языкознания.
2012
Науково-публіцистична та художня література
Glotov A. The Classics of World Literature : essays / Aleksandr Glotov, Valery Serdyuchenko, Svitlana Novoseletska. — Ostroh, 2012. — P. I : Russian literature. — 152 p.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Круг чтения: век двадцатый : библиогр. справ. по истории рус. лит. ХХ века послереволюц. периода / Александр Глотов. — Тернополь : Богдан, 2011. — 160 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XVII століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XIX – початку ХХ століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Антична література» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 15 с.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературной критики : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2003. — 32 с.
2002
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. Спецкурсы и спецсеминары по литературе : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2002. — 19 с.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературы XX века (послереволюционный период) : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 36 с.
Глотов А. Л. Методика преподавания литературы : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 31 с.
2014
Статті
Назарук В. М. Українсько-німецькі інтеграційні проекти у сфері медіа / В. М. Назарук // Медіапростір : за підсумками програми «Європеські цінності» (1–7 грудня 2014 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2014.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // 3rd Conference For Young Slavists In Budapest : збірник матеріалів ІІІ конференції для молодих славістів у Будапешті. — Будапешт, 2014. — Режим доступу : http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/3rd_SZHBK_programme.pdfю. — Назва з екрана.
2013
Статті
Назарук В. М. Різні підходи до розуміння естетики раннього бароко (ІІ пол. XVI – I пол. XVII) / В. Назарук // Словацький збірник наукових робіт. — 2013.
Назарук В. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. Назарук // EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES : 3rd Conference For Young Slavists In Budapest (25–26 квітня 2013 р., м. Будапешт). — Будапешт, 2013.
Назарук В. Возвеличення сили людського духу в українській емігрантській літературі (рецепція новел Юрія Купченка) / В. Назарук // Феномен Василя Стуса : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (4–5 квітня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Тенденції функціонування молодіжних онлайнових медіа / В. Назарук // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : доповідь під час українсько-польського науково-практичного семінару ( 7–8 лютого 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Українська тематика на сторінках польських ЗМІ / В. Назарук // Дні науки у НаУОА (20–21 березня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Роль молодежных образовательных проектов в интеграционных процесах / В. Назарук // International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” : KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (аugust 29th – 31st 2013, m. Krakow ). — Krakow, 2013.
Назарук В. Викладння журналістської етики у ВНЗ / В. Назарук // Проект Нового Етичного кодексу журналіста : доповідь під час круглого столу, організованого Комісією журналістької етики за участю рівненських, івано-франківських та тернопільських журналістів (12 вересня, 2013 р., м. Рівне). — Рівне, 2013.
Назарук В. М. The Polish-Ukrainian relationships in the materials of Ukrainian news agency «Glavkom» (Гожув Вєлкопольський) / В. М. Назарук. — 2011.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. М. Назарук : збірник матеріалів третьої міжнародної конференції молодих славістів. — Будапешт, 2013.
2012
Статті
Назарук В. Українська документалістика: погляд споживача / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 121–128.
2011
Статті
Назарук В. М. Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту / В. М. Назарук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 302–306.
Назарук В. Гуманістичні концепції Даміана Наливайка у контексті барокової естетики / В. Назарук // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2011. — С. 71–79.
2010
Статті
Назарук В. М. Олена Теліга: національний характер у публіцистиці [Електронний ресурс] / В. М. Назарук. — 2010. — Режим доступу : http: // mistgrani.com/krytyka/volod_lit/olena-teliha-natsionalnyj-harakter-u-publitsystytsi. — Назва з екрана.
Назарук В. М. Про «Шестиднев» Петра Кралюка [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // Науковий вісник Ужгородської богословської академії імені святих Кирила і Мефодія. — Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина, 2010. — Режим доступу : http: // www.teologia.org.ua/recenz%D1%96%D1%97/retsenziya-viktorii-nazaruk-na-roman-lshestidnevr-petra-kralyuka.html. — Назва з екрана.
Назарук В. Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : І Всеукраїнська науково-практична конференція (12–13 квітня 2010 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2010.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації з виконання творчих кваліфікаційних робіт / укл. Л. В. Супрун, Н. Б. Круглик. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 12 с.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Медіакультура : навчально-методичні вказівки / Л. В. Супрун. — Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. — 24 с.
У навчально-методичних вказівках систематизовано й узагальнено значення засобів масової комунікації як акумулятор і ретранслятор актуальних духовних цінностей суспільства та розглядається соціокультурний процес взаємодії особистості з медіа.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота : навч. посіб. / Л. В. Супрун. — К. : Знання, 2012. — 335 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. В. Мовноментальні особливості комунікаційної системи «Літературно-Наукового Вістника» : монографія / Л. В. Супрун — Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2012. — 507 с.
На матеріалі одного з найвизначніших досягнень української журналістики – часопису «Літературно-Науковий Вісник» («Вістник») (1898 – 1939) – досліджено детерміновані специфікою мовної ментальності комунікаторів особливості комунікаційної системи «автор-дискурс-реципієнт». З’ясовано, як через вісниківський дискурс транслюються соціуму мовноментальні домінанти провідних журналістів періодичного видання, яким чином І. Франко, М. Грушевський та Д. Донцов враховують в публіцистичному дискурсі певні ознаки мовної ментальності українських реципієнтів. Окрему увагу звернено на зафіксовані в дискурсі ЛНВ («Вістника») спроби головних редакторів журналу відкорегувати мовноментальні характеристики читачів-етнофорів. Для спеціалістів галузі соціальних комунікацій, філологів, філософів, психологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Українська мова у професійному спілкуванні журналістів : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» (за вимогами кредит.-модул. системи навч.) / Л. В. Супрун, О. М. Колісник. — Вінниця : Едельвейс і К, 2009. — 200 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Основи видавничої справи : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс і К, 2008. — 76 с.
Посібник містить розроблені відповідно до кредитно-модульної системи навчання лекційні та практичні заняття з першої частини курсу «Основи видавничої справи і редагування». Особлива увага звернена на самостійну роботу студентів, зорієнтовану на розвиток їхніх фахових здібностей. Книга призначена для студентів спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», а також редакційно-видавничих працівників.
Супрун Л. В. Українська мова в засобах масової комунікації: синтаксис, пунктуація : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — вид. 2-ге, переробл. і доп. — Вінниця, 2008. — 168 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Журналістика й мистецтво слова : збірник тез / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2008. — Вип. 2. — 71 с.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Дискурсивні категорії публіцистики Сергія Єфремова / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс, 2007. — 62 с.
У книжці зроблено спробу з’ясувати мовні засоби вираження найважливіших дискурсивних категорій публіцистики Сергія Олександровича Єфремова. У центрі дослідницької уваги збірка С. Єфремова «За рік 1912-й», на матеріалі якої аналізуються релевантні для ідіостилю митця дискурсивні категорії образу автора, темпоральності, інформативності
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. Взаємодія антропоцентричних категорій у науково-публіцистичному дискурсі Сергія Єфремова : монографія / Людмила Супрун. — Вінниця : Книга-Вега, 2007. — 184 с.
У монографії здійснена спроба аналізу науково-публіцистичного дискурсу в аспекті його антропоцентричних категорій. Матеріалом для дослідження стала мовна картина світу видатного українського публіциста й ученого, автора-білінгва Сергія Єфремова. Пропонується методика аналізу механізмів митецької двомовності на рівні національно-мовної ментальності. Доводиться, що обсяг, характер поля антропоцентричності, його різноманітні характеристики – структурні, семантичні, комунікативно-функціональні – залежать від стилістичного різновиду мови і національно-специфічної концептуалізації категорій образу автора, персонажа й адресата, які перебувають у взаємодії.
Журналістика й мистецтво слова : збірник те / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2007. — Вип. 1. — 89 с.
2014
Статті
Назарук В. М. Українсько-німецькі інтеграційні проекти у сфері медіа / В. М. Назарук // Медіапростір : за підсумками програми «Європеські цінності» (1–7 грудня 2014 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2014.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // 3rd Conference For Young Slavists In Budapest : збірник матеріалів ІІІ конференції для молодих славістів у Будапешті. — Будапешт, 2014. — Режим доступу : http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/3rd_SZHBK_programme.pdfю. — Назва з екрана.
2013
Статті
Назарук В. М. Різні підходи до розуміння естетики раннього бароко (ІІ пол. XVI – I пол. XVII) / В. Назарук // Словацький збірник наукових робіт. — 2013.
Назарук В. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. Назарук // EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES : 3rd Conference For Young Slavists In Budapest (25–26 квітня 2013 р., м. Будапешт). — Будапешт, 2013.
Назарук В. Возвеличення сили людського духу в українській емігрантській літературі (рецепція новел Юрія Купченка) / В. Назарук // Феномен Василя Стуса : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (4–5 квітня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Тенденції функціонування молодіжних онлайнових медіа / В. Назарук // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : доповідь під час українсько-польського науково-практичного семінару ( 7–8 лютого 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Українська тематика на сторінках польських ЗМІ / В. Назарук // Дні науки у НаУОА (20–21 березня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Роль молодежных образовательных проектов в интеграционных процесах / В. Назарук // International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” : KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (аugust 29th – 31st 2013, m. Krakow ). — Krakow, 2013.
Назарук В. Викладння журналістської етики у ВНЗ / В. Назарук // Проект Нового Етичного кодексу журналіста : доповідь під час круглого столу, організованого Комісією журналістької етики за участю рівненських, івано-франківських та тернопільських журналістів (12 вересня, 2013 р., м. Рівне). — Рівне, 2013.
Назарук В. М. The Polish-Ukrainian relationships in the materials of Ukrainian news agency «Glavkom» (Гожув Вєлкопольський) / В. М. Назарук. — 2011.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. М. Назарук : збірник матеріалів третьої міжнародної конференції молодих славістів. — Будапешт, 2013.
2012
Статті
Назарук В. Українська документалістика: погляд споживача / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 121–128.
2011
Статті
Назарук В. М. Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту / В. М. Назарук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 302–306.
Назарук В. Гуманістичні концепції Даміана Наливайка у контексті барокової естетики / В. Назарук // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2011. — С. 71–79.
2010
Статті
Назарук В. М. Олена Теліга: національний характер у публіцистиці [Електронний ресурс] / В. М. Назарук. — 2010. — Режим доступу : http: // mistgrani.com/krytyka/volod_lit/olena-teliha-natsionalnyj-harakter-u-publitsystytsi. — Назва з екрана.
Назарук В. М. Про «Шестиднев» Петра Кралюка [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // Науковий вісник Ужгородської богословської академії імені святих Кирила і Мефодія. — Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина, 2010. — Режим доступу : http: // www.teologia.org.ua/recenz%D1%96%D1%97/retsenziya-viktorii-nazaruk-na-roman-lshestidnevr-petra-kralyuka.html. — Назва з екрана.
Назарук В. Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : І Всеукраїнська науково-практична конференція (12–13 квітня 2010 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2010.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Две эпохи : монография / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 376 с.
Книга содержит два исследования автора, написанные в разное время и посвященные различным аспектам изучения русской литературы XX века в ее связях и различиях. В первом, написанном на излете советского государства, автор впервые в истории литературоведения проводит анализ авторского самосознания русских советских поэтов различных школ и поколений, того, как сами литераторы в своих произведениях оценивают себя и свое творчество. Второе, созданное в постперестроечное время, посвящено изучению связи советской литературы с литературой христианской.
Науково-публіцистична та художня література
Глотов А. Филологические очерки / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 316 с.
Сборник статей в основном публицистической направленности, посвященных различным вопросам мировой, русской и украинской литературы, а также актуальным проблемам современного языкознания.
2012
Науково-публіцистична та художня література
Glotov A. The Classics of World Literature : essays / Aleksandr Glotov, Valery Serdyuchenko, Svitlana Novoseletska. — Ostroh, 2012. — P. I : Russian literature. — 152 p.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Круг чтения: век двадцатый : библиогр. справ. по истории рус. лит. ХХ века послереволюц. периода / Александр Глотов. — Тернополь : Богдан, 2011. — 160 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XVII століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XIX – початку ХХ століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Антична література» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 15 с.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературной критики : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2003. — 32 с.
2002
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. Спецкурсы и спецсеминары по литературе : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2002. — 19 с.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературы XX века (послереволюционный период) : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 36 с.
Глотов А. Л. Методика преподавания литературы : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 31 с.
2014
Статті
Назарук В. М. Українсько-німецькі інтеграційні проекти у сфері медіа / В. М. Назарук // Медіапростір : за підсумками програми «Європеські цінності» (1–7 грудня 2014 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2014.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // 3rd Conference For Young Slavists In Budapest : збірник матеріалів ІІІ конференції для молодих славістів у Будапешті. — Будапешт, 2014. — Режим доступу : http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/3rd_SZHBK_programme.pdfю. — Назва з екрана.
2013
Статті
Назарук В. М. Різні підходи до розуміння естетики раннього бароко (ІІ пол. XVI – I пол. XVII) / В. Назарук // Словацький збірник наукових робіт. — 2013.
Назарук В. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. Назарук // EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES : 3rd Conference For Young Slavists In Budapest (25–26 квітня 2013 р., м. Будапешт). — Будапешт, 2013.
Назарук В. Возвеличення сили людського духу в українській емігрантській літературі (рецепція новел Юрія Купченка) / В. Назарук // Феномен Василя Стуса : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (4–5 квітня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Тенденції функціонування молодіжних онлайнових медіа / В. Назарук // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : доповідь під час українсько-польського науково-практичного семінару ( 7–8 лютого 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Українська тематика на сторінках польських ЗМІ / В. Назарук // Дні науки у НаУОА (20–21 березня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Роль молодежных образовательных проектов в интеграционных процесах / В. Назарук // International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” : KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (аugust 29th – 31st 2013, m. Krakow ). — Krakow, 2013.
Назарук В. Викладння журналістської етики у ВНЗ / В. Назарук // Проект Нового Етичного кодексу журналіста : доповідь під час круглого столу, організованого Комісією журналістької етики за участю рівненських, івано-франківських та тернопільських журналістів (12 вересня, 2013 р., м. Рівне). — Рівне, 2013.
Назарук В. М. The Polish-Ukrainian relationships in the materials of Ukrainian news agency «Glavkom» (Гожув Вєлкопольський) / В. М. Назарук. — 2011.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. М. Назарук : збірник матеріалів третьої міжнародної конференції молодих славістів. — Будапешт, 2013.
2012
Статті
Назарук В. Українська документалістика: погляд споживача / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 121–128.
2011
Статті
Назарук В. М. Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту / В. М. Назарук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 302–306.
Назарук В. Гуманістичні концепції Даміана Наливайка у контексті барокової естетики / В. Назарук // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2011. — С. 71–79.
2010
Статті
Назарук В. М. Олена Теліга: національний характер у публіцистиці [Електронний ресурс] / В. М. Назарук. — 2010. — Режим доступу : http: // mistgrani.com/krytyka/volod_lit/olena-teliha-natsionalnyj-harakter-u-publitsystytsi. — Назва з екрана.
Назарук В. М. Про «Шестиднев» Петра Кралюка [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // Науковий вісник Ужгородської богословської академії імені святих Кирила і Мефодія. — Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина, 2010. — Режим доступу : http: // www.teologia.org.ua/recenz%D1%96%D1%97/retsenziya-viktorii-nazaruk-na-roman-lshestidnevr-petra-kralyuka.html. — Назва з екрана.
Назарук В. Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : І Всеукраїнська науково-практична конференція (12–13 квітня 2010 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2010.
2013
Статті
Криловець Н. Тема творчества в философской поэзии Лины Костенко / Н. Криловец // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. — Košice, 2013. — № 3.
Криловець Н. Історіософські мотиви в поезії Ліни Костенко / Н. Криловець // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. — Рівне, 2013.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Криловець Н. Філософська поезія Ліни Костенко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук / Н. Криловець ; Одеський Національний університет ім. І. І. Мечнікова. — Одеса, 2012.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Две эпохи : монография / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 376 с.
Книга содержит два исследования автора, написанные в разное время и посвященные различным аспектам изучения русской литературы XX века в ее связях и различиях. В первом, написанном на излете советского государства, автор впервые в истории литературоведения проводит анализ авторского самосознания русских советских поэтов различных школ и поколений, того, как сами литераторы в своих произведениях оценивают себя и свое творчество. Второе, созданное в постперестроечное время, посвящено изучению связи советской литературы с литературой христианской.
Науково-публіцистична та художня література
Глотов А. Филологические очерки / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 316 с.
Сборник статей в основном публицистической направленности, посвященных различным вопросам мировой, русской и украинской литературы, а также актуальным проблемам современного языкознания.
2012
Науково-публіцистична та художня література
Glotov A. The Classics of World Literature : essays / Aleksandr Glotov, Valery Serdyuchenko, Svitlana Novoseletska. — Ostroh, 2012. — P. I : Russian literature. — 152 p.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Круг чтения: век двадцатый : библиогр. справ. по истории рус. лит. ХХ века послереволюц. периода / Александр Глотов. — Тернополь : Богдан, 2011. — 160 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XVII століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Історія зарубіжної літератури XIX – початку ХХ століття» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 23 с.
Навчально-методичний комплекс з курсу «Антична література» для студентів спеціальності 6.020303 «Переклад» / авт.-уклад. О. Л. Глотов. — Тернопіль, 2008. — 15 с.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературной критики : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2003. — 32 с.
2002
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. Спецкурсы и спецсеминары по литературе : учеб.-метод. материалы для студ. и магистрантов спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2002. — 19 с.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Глотов А. Л. История русской литературы XX века (послереволюционный период) : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 36 с.
Глотов А. Л. Методика преподавания литературы : учеб.-метод. материалы для студ. спец. «Русский язык и литература, зарубежная литература», «Русский язык и литература, украинский язык и литература, зарубежная литература» / А. Л. Глотов. — Тернополь, 2001. — 31 с.
2014
Статті
Назарук В. М. Українсько-німецькі інтеграційні проекти у сфері медіа / В. М. Назарук // Медіапростір : за підсумками програми «Європеські цінності» (1–7 грудня 2014 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2014.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // 3rd Conference For Young Slavists In Budapest : збірник матеріалів ІІІ конференції для молодих славістів у Будапешті. — Будапешт, 2014. — Режим доступу : http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/3rd_SZHBK_programme.pdfю. — Назва з екрана.
2013
Статті
Назарук В. М. Різні підходи до розуміння естетики раннього бароко (ІІ пол. XVI – I пол. XVII) / В. Назарук // Словацький збірник наукових робіт. — 2013.
Назарук В. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. Назарук // EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES : 3rd Conference For Young Slavists In Budapest (25–26 квітня 2013 р., м. Будапешт). — Будапешт, 2013.
Назарук В. Возвеличення сили людського духу в українській емігрантській літературі (рецепція новел Юрія Купченка) / В. Назарук // Феномен Василя Стуса : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (4–5 квітня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Тенденції функціонування молодіжних онлайнових медіа / В. Назарук // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : доповідь під час українсько-польського науково-практичного семінару ( 7–8 лютого 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Українська тематика на сторінках польських ЗМІ / В. Назарук // Дні науки у НаУОА (20–21 березня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Роль молодежных образовательных проектов в интеграционных процесах / В. Назарук // International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” : KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (аugust 29th – 31st 2013, m. Krakow ). — Krakow, 2013.
Назарук В. Викладння журналістської етики у ВНЗ / В. Назарук // Проект Нового Етичного кодексу журналіста : доповідь під час круглого столу, організованого Комісією журналістької етики за участю рівненських, івано-франківських та тернопільських журналістів (12 вересня, 2013 р., м. Рівне). — Рівне, 2013.
Назарук В. М. The Polish-Ukrainian relationships in the materials of Ukrainian news agency «Glavkom» (Гожув Вєлкопольський) / В. М. Назарук. — 2011.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. М. Назарук : збірник матеріалів третьої міжнародної конференції молодих славістів. — Будапешт, 2013.
2012
Статті
Назарук В. Українська документалістика: погляд споживача / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 121–128.
2011
Статті
Назарук В. М. Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту / В. М. Назарук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 302–306.
Назарук В. Гуманістичні концепції Даміана Наливайка у контексті барокової естетики / В. Назарук // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2011. — С. 71–79.
2010
Статті
Назарук В. М. Олена Теліга: національний характер у публіцистиці [Електронний ресурс] / В. М. Назарук. — 2010. — Режим доступу : http: // mistgrani.com/krytyka/volod_lit/olena-teliha-natsionalnyj-harakter-u-publitsystytsi. — Назва з екрана.
Назарук В. М. Про «Шестиднев» Петра Кралюка [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // Науковий вісник Ужгородської богословської академії імені святих Кирила і Мефодія. — Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина, 2010. — Режим доступу : http: // www.teologia.org.ua/recenz%D1%96%D1%97/retsenziya-viktorii-nazaruk-na-roman-lshestidnevr-petra-kralyuka.html. — Назва з екрана.
Назарук В. Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : І Всеукраїнська науково-практична конференція (12–13 квітня 2010 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2010.
2014
Статті
Назарук В. М. Українсько-німецькі інтеграційні проекти у сфері медіа / В. М. Назарук // Медіапростір : за підсумками програми «Європеські цінності» (1–7 грудня 2014 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2014.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // 3rd Conference For Young Slavists In Budapest : збірник матеріалів ІІІ конференції для молодих славістів у Будапешті. — Будапешт, 2014. — Режим доступу : http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/3rd_SZHBK_programme.pdfю. — Назва з екрана.
2013
Статті
Назарук В. М. Різні підходи до розуміння естетики раннього бароко (ІІ пол. XVI – I пол. XVII) / В. Назарук // Словацький збірник наукових робіт. — 2013.
Назарук В. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. Назарук // EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES : 3rd Conference For Young Slavists In Budapest (25–26 квітня 2013 р., м. Будапешт). — Будапешт, 2013.
Назарук В. Возвеличення сили людського духу в українській емігрантській літературі (рецепція новел Юрія Купченка) / В. Назарук // Феномен Василя Стуса : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (4–5 квітня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Тенденції функціонування молодіжних онлайнових медіа / В. Назарук // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : доповідь під час українсько-польського науково-практичного семінару ( 7–8 лютого 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Українська тематика на сторінках польських ЗМІ / В. Назарук // Дні науки у НаУОА (20–21 березня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Роль молодежных образовательных проектов в интеграционных процесах / В. Назарук // International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” : KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (аugust 29th – 31st 2013, m. Krakow ). — Krakow, 2013.
Назарук В. Викладння журналістської етики у ВНЗ / В. Назарук // Проект Нового Етичного кодексу журналіста : доповідь під час круглого столу, організованого Комісією журналістької етики за участю рівненських, івано-франківських та тернопільських журналістів (12 вересня, 2013 р., м. Рівне). — Рівне, 2013.
Назарук В. М. The Polish-Ukrainian relationships in the materials of Ukrainian news agency «Glavkom» (Гожув Вєлкопольський) / В. М. Назарук. — 2011.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. М. Назарук : збірник матеріалів третьої міжнародної конференції молодих славістів. — Будапешт, 2013.
2012
Статті
Назарук В. Українська документалістика: погляд споживача / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 121–128.
2011
Статті
Назарук В. М. Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту / В. М. Назарук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 302–306.
Назарук В. Гуманістичні концепції Даміана Наливайка у контексті барокової естетики / В. Назарук // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2011. — С. 71–79.
2010
Статті
Назарук В. М. Олена Теліга: національний характер у публіцистиці [Електронний ресурс] / В. М. Назарук. — 2010. — Режим доступу : http: // mistgrani.com/krytyka/volod_lit/olena-teliha-natsionalnyj-harakter-u-publitsystytsi. — Назва з екрана.
Назарук В. М. Про «Шестиднев» Петра Кралюка [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // Науковий вісник Ужгородської богословської академії імені святих Кирила і Мефодія. — Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина, 2010. — Режим доступу : http: // www.teologia.org.ua/recenz%D1%96%D1%97/retsenziya-viktorii-nazaruk-na-roman-lshestidnevr-petra-kralyuka.html. — Назва з екрана.
Назарук В. Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : І Всеукраїнська науково-практична конференція (12–13 квітня 2010 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2010.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації з виконання творчих кваліфікаційних робіт / укл. Л. В. Супрун, Н. Б. Круглик. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 12 с.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Медіакультура : навчально-методичні вказівки / Л. В. Супрун. — Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. — 24 с.
У навчально-методичних вказівках систематизовано й узагальнено значення засобів масової комунікації як акумулятор і ретранслятор актуальних духовних цінностей суспільства та розглядається соціокультурний процес взаємодії особистості з медіа.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота : навч. посіб. / Л. В. Супрун. — К. : Знання, 2012. — 335 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. В. Мовноментальні особливості комунікаційної системи «Літературно-Наукового Вістника» : монографія / Л. В. Супрун — Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2012. — 507 с.
На матеріалі одного з найвизначніших досягнень української журналістики – часопису «Літературно-Науковий Вісник» («Вістник») (1898 – 1939) – досліджено детерміновані специфікою мовної ментальності комунікаторів особливості комунікаційної системи «автор-дискурс-реципієнт». З’ясовано, як через вісниківський дискурс транслюються соціуму мовноментальні домінанти провідних журналістів періодичного видання, яким чином І. Франко, М. Грушевський та Д. Донцов враховують в публіцистичному дискурсі певні ознаки мовної ментальності українських реципієнтів. Окрему увагу звернено на зафіксовані в дискурсі ЛНВ («Вістника») спроби головних редакторів журналу відкорегувати мовноментальні характеристики читачів-етнофорів. Для спеціалістів галузі соціальних комунікацій, філологів, філософів, психологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Українська мова у професійному спілкуванні журналістів : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» (за вимогами кредит.-модул. системи навч.) / Л. В. Супрун, О. М. Колісник. — Вінниця : Едельвейс і К, 2009. — 200 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Основи видавничої справи : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс і К, 2008. — 76 с.
Посібник містить розроблені відповідно до кредитно-модульної системи навчання лекційні та практичні заняття з першої частини курсу «Основи видавничої справи і редагування». Особлива увага звернена на самостійну роботу студентів, зорієнтовану на розвиток їхніх фахових здібностей. Книга призначена для студентів спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», а також редакційно-видавничих працівників.
Супрун Л. В. Українська мова в засобах масової комунікації: синтаксис, пунктуація : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — вид. 2-ге, переробл. і доп. — Вінниця, 2008. — 168 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Журналістика й мистецтво слова : збірник тез / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2008. — Вип. 2. — 71 с.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Дискурсивні категорії публіцистики Сергія Єфремова / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс, 2007. — 62 с.
У книжці зроблено спробу з’ясувати мовні засоби вираження найважливіших дискурсивних категорій публіцистики Сергія Олександровича Єфремова. У центрі дослідницької уваги збірка С. Єфремова «За рік 1912-й», на матеріалі якої аналізуються релевантні для ідіостилю митця дискурсивні категорії образу автора, темпоральності, інформативності
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. Взаємодія антропоцентричних категорій у науково-публіцистичному дискурсі Сергія Єфремова : монографія / Людмила Супрун. — Вінниця : Книга-Вега, 2007. — 184 с.
У монографії здійснена спроба аналізу науково-публіцистичного дискурсу в аспекті його антропоцентричних категорій. Матеріалом для дослідження стала мовна картина світу видатного українського публіциста й ученого, автора-білінгва Сергія Єфремова. Пропонується методика аналізу механізмів митецької двомовності на рівні національно-мовної ментальності. Доводиться, що обсяг, характер поля антропоцентричності, його різноманітні характеристики – структурні, семантичні, комунікативно-функціональні – залежать від стилістичного різновиду мови і національно-специфічної концептуалізації категорій образу автора, персонажа й адресата, які перебувають у взаємодії.
Журналістика й мистецтво слова : збірник те / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2007. — Вип. 1. — 89 с.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації з виконання творчих кваліфікаційних робіт / укл. Л. В. Супрун, Н. Б. Круглик. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 12 с.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Медіакультура : навчально-методичні вказівки / Л. В. Супрун. — Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. — 24 с.
У навчально-методичних вказівках систематизовано й узагальнено значення засобів масової комунікації як акумулятор і ретранслятор актуальних духовних цінностей суспільства та розглядається соціокультурний процес взаємодії особистості з медіа.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота : навч. посіб. / Л. В. Супрун. — К. : Знання, 2012. — 335 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. В. Мовноментальні особливості комунікаційної системи «Літературно-Наукового Вістника» : монографія / Л. В. Супрун — Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2012. — 507 с.
На матеріалі одного з найвизначніших досягнень української журналістики – часопису «Літературно-Науковий Вісник» («Вістник») (1898 – 1939) – досліджено детерміновані специфікою мовної ментальності комунікаторів особливості комунікаційної системи «автор-дискурс-реципієнт». З’ясовано, як через вісниківський дискурс транслюються соціуму мовноментальні домінанти провідних журналістів періодичного видання, яким чином І. Франко, М. Грушевський та Д. Донцов враховують в публіцистичному дискурсі певні ознаки мовної ментальності українських реципієнтів. Окрему увагу звернено на зафіксовані в дискурсі ЛНВ («Вістника») спроби головних редакторів журналу відкорегувати мовноментальні характеристики читачів-етнофорів. Для спеціалістів галузі соціальних комунікацій, філологів, філософів, психологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Українська мова у професійному спілкуванні журналістів : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» (за вимогами кредит.-модул. системи навч.) / Л. В. Супрун, О. М. Колісник. — Вінниця : Едельвейс і К, 2009. — 200 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Основи видавничої справи : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс і К, 2008. — 76 с.
Посібник містить розроблені відповідно до кредитно-модульної системи навчання лекційні та практичні заняття з першої частини курсу «Основи видавничої справи і редагування». Особлива увага звернена на самостійну роботу студентів, зорієнтовану на розвиток їхніх фахових здібностей. Книга призначена для студентів спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», а також редакційно-видавничих працівників.
Супрун Л. В. Українська мова в засобах масової комунікації: синтаксис, пунктуація : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — вид. 2-ге, переробл. і доп. — Вінниця, 2008. — 168 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Журналістика й мистецтво слова : збірник тез / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2008. — Вип. 2. — 71 с.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Дискурсивні категорії публіцистики Сергія Єфремова / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс, 2007. — 62 с.
У книжці зроблено спробу з’ясувати мовні засоби вираження найважливіших дискурсивних категорій публіцистики Сергія Олександровича Єфремова. У центрі дослідницької уваги збірка С. Єфремова «За рік 1912-й», на матеріалі якої аналізуються релевантні для ідіостилю митця дискурсивні категорії образу автора, темпоральності, інформативності
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. Взаємодія антропоцентричних категорій у науково-публіцистичному дискурсі Сергія Єфремова : монографія / Людмила Супрун. — Вінниця : Книга-Вега, 2007. — 184 с.
У монографії здійснена спроба аналізу науково-публіцистичного дискурсу в аспекті його антропоцентричних категорій. Матеріалом для дослідження стала мовна картина світу видатного українського публіциста й ученого, автора-білінгва Сергія Єфремова. Пропонується методика аналізу механізмів митецької двомовності на рівні національно-мовної ментальності. Доводиться, що обсяг, характер поля антропоцентричності, його різноманітні характеристики – структурні, семантичні, комунікативно-функціональні – залежать від стилістичного різновиду мови і національно-специфічної концептуалізації категорій образу автора, персонажа й адресата, які перебувають у взаємодії.
Журналістика й мистецтво слова : збірник те / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2007. — Вип. 1. — 89 с.
2014
Статті
Назарук В. М. Українсько-німецькі інтеграційні проекти у сфері медіа / В. М. Назарук // Медіапростір : за підсумками програми «Європеські цінності» (1–7 грудня 2014 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2014.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // 3rd Conference For Young Slavists In Budapest : збірник матеріалів ІІІ конференції для молодих славістів у Будапешті. — Будапешт, 2014. — Режим доступу : http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/3rd_SZHBK_programme.pdfю. — Назва з екрана.
2013
Статті
Назарук В. М. Різні підходи до розуміння естетики раннього бароко (ІІ пол. XVI – I пол. XVII) / В. Назарук // Словацький збірник наукових робіт. — 2013.
Назарук В. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. Назарук // EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES : 3rd Conference For Young Slavists In Budapest (25–26 квітня 2013 р., м. Будапешт). — Будапешт, 2013.
Назарук В. Возвеличення сили людського духу в українській емігрантській літературі (рецепція новел Юрія Купченка) / В. Назарук // Феномен Василя Стуса : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (4–5 квітня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Тенденції функціонування молодіжних онлайнових медіа / В. Назарук // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : доповідь під час українсько-польського науково-практичного семінару ( 7–8 лютого 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Українська тематика на сторінках польських ЗМІ / В. Назарук // Дні науки у НаУОА (20–21 березня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Роль молодежных образовательных проектов в интеграционных процесах / В. Назарук // International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” : KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (аugust 29th – 31st 2013, m. Krakow ). — Krakow, 2013.
Назарук В. Викладння журналістської етики у ВНЗ / В. Назарук // Проект Нового Етичного кодексу журналіста : доповідь під час круглого столу, організованого Комісією журналістької етики за участю рівненських, івано-франківських та тернопільських журналістів (12 вересня, 2013 р., м. Рівне). — Рівне, 2013.
Назарук В. М. The Polish-Ukrainian relationships in the materials of Ukrainian news agency «Glavkom» (Гожув Вєлкопольський) / В. М. Назарук. — 2011.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. М. Назарук : збірник матеріалів третьої міжнародної конференції молодих славістів. — Будапешт, 2013.
2012
Статті
Назарук В. Українська документалістика: погляд споживача / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 121–128.
2011
Статті
Назарук В. М. Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту / В. М. Назарук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 302–306.
Назарук В. Гуманістичні концепції Даміана Наливайка у контексті барокової естетики / В. Назарук // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2011. — С. 71–79.
2010
Статті
Назарук В. М. Олена Теліга: національний характер у публіцистиці [Електронний ресурс] / В. М. Назарук. — 2010. — Режим доступу : http: // mistgrani.com/krytyka/volod_lit/olena-teliha-natsionalnyj-harakter-u-publitsystytsi. — Назва з екрана.
Назарук В. М. Про «Шестиднев» Петра Кралюка [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // Науковий вісник Ужгородської богословської академії імені святих Кирила і Мефодія. — Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина, 2010. — Режим доступу : http: // www.teologia.org.ua/recenz%D1%96%D1%97/retsenziya-viktorii-nazaruk-na-roman-lshestidnevr-petra-kralyuka.html. — Назва з екрана.
Назарук В. Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : І Всеукраїнська науково-практична конференція (12–13 квітня 2010 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2010.
2014
Статті
Назарук В. М. Українсько-німецькі інтеграційні проекти у сфері медіа / В. М. Назарук // Медіапростір : за підсумками програми «Європеські цінності» (1–7 грудня 2014 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2014.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // 3rd Conference For Young Slavists In Budapest : збірник матеріалів ІІІ конференції для молодих славістів у Будапешті. — Будапешт, 2014. — Режим доступу : http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/3rd_SZHBK_programme.pdfю. — Назва з екрана.
2013
Статті
Назарук В. М. Різні підходи до розуміння естетики раннього бароко (ІІ пол. XVI – I пол. XVII) / В. Назарук // Словацький збірник наукових робіт. — 2013.
Назарук В. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. Назарук // EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES : 3rd Conference For Young Slavists In Budapest (25–26 квітня 2013 р., м. Будапешт). — Будапешт, 2013.
Назарук В. Возвеличення сили людського духу в українській емігрантській літературі (рецепція новел Юрія Купченка) / В. Назарук // Феномен Василя Стуса : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (4–5 квітня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Тенденції функціонування молодіжних онлайнових медіа / В. Назарук // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : доповідь під час українсько-польського науково-практичного семінару ( 7–8 лютого 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Українська тематика на сторінках польських ЗМІ / В. Назарук // Дні науки у НаУОА (20–21 березня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Роль молодежных образовательных проектов в интеграционных процесах / В. Назарук // International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” : KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (аugust 29th – 31st 2013, m. Krakow ). — Krakow, 2013.
Назарук В. Викладння журналістської етики у ВНЗ / В. Назарук // Проект Нового Етичного кодексу журналіста : доповідь під час круглого столу, організованого Комісією журналістької етики за участю рівненських, івано-франківських та тернопільських журналістів (12 вересня, 2013 р., м. Рівне). — Рівне, 2013.
Назарук В. М. The Polish-Ukrainian relationships in the materials of Ukrainian news agency «Glavkom» (Гожув Вєлкопольський) / В. М. Назарук. — 2011.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. М. Назарук : збірник матеріалів третьої міжнародної конференції молодих славістів. — Будапешт, 2013.
2012
Статті
Назарук В. Українська документалістика: погляд споживача / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 121–128.
2011
Статті
Назарук В. М. Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту / В. М. Назарук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 302–306.
Назарук В. Гуманістичні концепції Даміана Наливайка у контексті барокової естетики / В. Назарук // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2011. — С. 71–79.
2010
Статті
Назарук В. М. Олена Теліга: національний характер у публіцистиці [Електронний ресурс] / В. М. Назарук. — 2010. — Режим доступу : http: // mistgrani.com/krytyka/volod_lit/olena-teliha-natsionalnyj-harakter-u-publitsystytsi. — Назва з екрана.
Назарук В. М. Про «Шестиднев» Петра Кралюка [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // Науковий вісник Ужгородської богословської академії імені святих Кирила і Мефодія. — Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина, 2010. — Режим доступу : http: // www.teologia.org.ua/recenz%D1%96%D1%97/retsenziya-viktorii-nazaruk-na-roman-lshestidnevr-petra-kralyuka.html. — Назва з екрана.
Назарук В. Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : І Всеукраїнська науково-практична конференція (12–13 квітня 2010 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2010.
2014
Статті
Назарук В. М. Українсько-німецькі інтеграційні проекти у сфері медіа / В. М. Назарук // Медіапростір : за підсумками програми «Європеські цінності» (1–7 грудня 2014 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2014.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // 3rd Conference For Young Slavists In Budapest : збірник матеріалів ІІІ конференції для молодих славістів у Будапешті. — Будапешт, 2014. — Режим доступу : http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/3rd_SZHBK_programme.pdfю. — Назва з екрана.
2013
Статті
Назарук В. М. Різні підходи до розуміння естетики раннього бароко (ІІ пол. XVI – I пол. XVII) / В. Назарук // Словацький збірник наукових робіт. — 2013.
Назарук В. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. Назарук // EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES : 3rd Conference For Young Slavists In Budapest (25–26 квітня 2013 р., м. Будапешт). — Будапешт, 2013.
Назарук В. Возвеличення сили людського духу в українській емігрантській літературі (рецепція новел Юрія Купченка) / В. Назарук // Феномен Василя Стуса : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (4–5 квітня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Тенденції функціонування молодіжних онлайнових медіа / В. Назарук // Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія : доповідь під час українсько-польського науково-практичного семінару ( 7–8 лютого 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Українська тематика на сторінках польських ЗМІ / В. Назарук // Дні науки у НаУОА (20–21 березня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Назарук В. Роль молодежных образовательных проектов в интеграционных процесах / В. Назарук // International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” : KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (аugust 29th – 31st 2013, m. Krakow ). — Krakow, 2013.
Назарук В. Викладння журналістської етики у ВНЗ / В. Назарук // Проект Нового Етичного кодексу журналіста : доповідь під час круглого столу, організованого Комісією журналістької етики за участю рівненських, івано-франківських та тернопільських журналістів (12 вересня, 2013 р., м. Рівне). — Рівне, 2013.
Назарук В. М. The Polish-Ukrainian relationships in the materials of Ukrainian news agency «Glavkom» (Гожув Вєлкопольський) / В. М. Назарук. — 2011.
Назарук В. М. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / В. М. Назарук : збірник матеріалів третьої міжнародної конференції молодих славістів. — Будапешт, 2013.
2012
Статті
Назарук В. Українська документалістика: погляд споживача / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 121–128.
2011
Статті
Назарук В. М. Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту / В. М. Назарук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 302–306.
Назарук В. Гуманістичні концепції Даміана Наливайка у контексті барокової естетики / В. Назарук // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2011. — С. 71–79.
2010
Статті
Назарук В. М. Олена Теліга: національний характер у публіцистиці [Електронний ресурс] / В. М. Назарук. — 2010. — Режим доступу : http: // mistgrani.com/krytyka/volod_lit/olena-teliha-natsionalnyj-harakter-u-publitsystytsi. — Назва з екрана.
Назарук В. М. Про «Шестиднев» Петра Кралюка [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // Науковий вісник Ужгородської богословської академії імені святих Кирила і Мефодія. — Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина, 2010. — Режим доступу : http: // www.teologia.org.ua/recenz%D1%96%D1%97/retsenziya-viktorii-nazaruk-na-roman-lshestidnevr-petra-kralyuka.html. — Назва з екрана.
Назарук В. Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : І Всеукраїнська науково-практична конференція (12–13 квітня 2010 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2010.
2013
Статті
Криловець Н. Тема творчества в философской поэзии Лины Костенко / Н. Криловец // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. — Košice, 2013. — № 3.
Криловець Н. Історіософські мотиви в поезії Ліни Костенко / Н. Криловець // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. — Рівне, 2013.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Криловець Н. Філософська поезія Ліни Костенко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук / Н. Криловець ; Одеський Національний університет ім. І. І. Мечнікова. — Одеса, 2012.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації з виконання творчих кваліфікаційних робіт / укл. Л. В. Супрун, Н. Б. Круглик. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 12 с.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Медіакультура : навчально-методичні вказівки / Л. В. Супрун. — Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. — 24 с.
У навчально-методичних вказівках систематизовано й узагальнено значення засобів масової комунікації як акумулятор і ретранслятор актуальних духовних цінностей суспільства та розглядається соціокультурний процес взаємодії особистості з медіа.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота : навч. посіб. / Л. В. Супрун. — К. : Знання, 2012. — 335 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. В. Мовноментальні особливості комунікаційної системи «Літературно-Наукового Вістника» : монографія / Л. В. Супрун — Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2012. — 507 с.
На матеріалі одного з найвизначніших досягнень української журналістики – часопису «Літературно-Науковий Вісник» («Вістник») (1898 – 1939) – досліджено детерміновані специфікою мовної ментальності комунікаторів особливості комунікаційної системи «автор-дискурс-реципієнт». З’ясовано, як через вісниківський дискурс транслюються соціуму мовноментальні домінанти провідних журналістів періодичного видання, яким чином І. Франко, М. Грушевський та Д. Донцов враховують в публіцистичному дискурсі певні ознаки мовної ментальності українських реципієнтів. Окрему увагу звернено на зафіксовані в дискурсі ЛНВ («Вістника») спроби головних редакторів журналу відкорегувати мовноментальні характеристики читачів-етнофорів. Для спеціалістів галузі соціальних комунікацій, філологів, філософів, психологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Українська мова у професійному спілкуванні журналістів : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» (за вимогами кредит.-модул. системи навч.) / Л. В. Супрун, О. М. Колісник. — Вінниця : Едельвейс і К, 2009. — 200 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Основи видавничої справи : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс і К, 2008. — 76 с.
Посібник містить розроблені відповідно до кредитно-модульної системи навчання лекційні та практичні заняття з першої частини курсу «Основи видавничої справи і редагування». Особлива увага звернена на самостійну роботу студентів, зорієнтовану на розвиток їхніх фахових здібностей. Книга призначена для студентів спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», а також редакційно-видавничих працівників.
Супрун Л. В. Українська мова в засобах масової комунікації: синтаксис, пунктуація : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — вид. 2-ге, переробл. і доп. — Вінниця, 2008. — 168 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Журналістика й мистецтво слова : збірник тез / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2008. — Вип. 2. — 71 с.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Дискурсивні категорії публіцистики Сергія Єфремова / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс, 2007. — 62 с.
У книжці зроблено спробу з’ясувати мовні засоби вираження найважливіших дискурсивних категорій публіцистики Сергія Олександровича Єфремова. У центрі дослідницької уваги збірка С. Єфремова «За рік 1912-й», на матеріалі якої аналізуються релевантні для ідіостилю митця дискурсивні категорії образу автора, темпоральності, інформативності
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. Взаємодія антропоцентричних категорій у науково-публіцистичному дискурсі Сергія Єфремова : монографія / Людмила Супрун. — Вінниця : Книга-Вега, 2007. — 184 с.
У монографії здійснена спроба аналізу науково-публіцистичного дискурсу в аспекті його антропоцентричних категорій. Матеріалом для дослідження стала мовна картина світу видатного українського публіциста й ученого, автора-білінгва Сергія Єфремова. Пропонується методика аналізу механізмів митецької двомовності на рівні національно-мовної ментальності. Доводиться, що обсяг, характер поля антропоцентричності, його різноманітні характеристики – структурні, семантичні, комунікативно-функціональні – залежать від стилістичного різновиду мови і національно-специфічної концептуалізації категорій образу автора, персонажа й адресата, які перебувають у взаємодії.
Журналістика й мистецтво слова : збірник те / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2007. — Вип. 1. — 89 с.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації з виконання творчих кваліфікаційних робіт / укл. Л. В. Супрун, Н. Б. Круглик. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 12 с.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Медіакультура : навчально-методичні вказівки / Л. В. Супрун. — Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. — 24 с.
У навчально-методичних вказівках систематизовано й узагальнено значення засобів масової комунікації як акумулятор і ретранслятор актуальних духовних цінностей суспільства та розглядається соціокультурний процес взаємодії особистості з медіа.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота : навч. посіб. / Л. В. Супрун. — К. : Знання, 2012. — 335 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. В. Мовноментальні особливості комунікаційної системи «Літературно-Наукового Вістника» : монографія / Л. В. Супрун — Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2012. — 507 с.
На матеріалі одного з найвизначніших досягнень української журналістики – часопису «Літературно-Науковий Вісник» («Вістник») (1898 – 1939) – досліджено детерміновані специфікою мовної ментальності комунікаторів особливості комунікаційної системи «автор-дискурс-реципієнт». З’ясовано, як через вісниківський дискурс транслюються соціуму мовноментальні домінанти провідних журналістів періодичного видання, яким чином І. Франко, М. Грушевський та Д. Донцов враховують в публіцистичному дискурсі певні ознаки мовної ментальності українських реципієнтів. Окрему увагу звернено на зафіксовані в дискурсі ЛНВ («Вістника») спроби головних редакторів журналу відкорегувати мовноментальні характеристики читачів-етнофорів. Для спеціалістів галузі соціальних комунікацій, філологів, філософів, психологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Українська мова у професійному спілкуванні журналістів : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» (за вимогами кредит.-модул. системи навч.) / Л. В. Супрун, О. М. Колісник. — Вінниця : Едельвейс і К, 2009. — 200 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Основи видавничої справи : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс і К, 2008. — 76 с.
Посібник містить розроблені відповідно до кредитно-модульної системи навчання лекційні та практичні заняття з першої частини курсу «Основи видавничої справи і редагування». Особлива увага звернена на самостійну роботу студентів, зорієнтовану на розвиток їхніх фахових здібностей. Книга призначена для студентів спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», а також редакційно-видавничих працівників.
Супрун Л. В. Українська мова в засобах масової комунікації: синтаксис, пунктуація : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — вид. 2-ге, переробл. і доп. — Вінниця, 2008. — 168 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Журналістика й мистецтво слова : збірник тез / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2008. — Вип. 2. — 71 с.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Дискурсивні категорії публіцистики Сергія Єфремова / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс, 2007. — 62 с.
У книжці зроблено спробу з’ясувати мовні засоби вираження найважливіших дискурсивних категорій публіцистики Сергія Олександровича Єфремова. У центрі дослідницької уваги збірка С. Єфремова «За рік 1912-й», на матеріалі якої аналізуються релевантні для ідіостилю митця дискурсивні категорії образу автора, темпоральності, інформативності
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. Взаємодія антропоцентричних категорій у науково-публіцистичному дискурсі Сергія Єфремова : монографія / Людмила Супрун. — Вінниця : Книга-Вега, 2007. — 184 с.
У монографії здійснена спроба аналізу науково-публіцистичного дискурсу в аспекті його антропоцентричних категорій. Матеріалом для дослідження стала мовна картина світу видатного українського публіциста й ученого, автора-білінгва Сергія Єфремова. Пропонується методика аналізу механізмів митецької двомовності на рівні національно-мовної ментальності. Доводиться, що обсяг, характер поля антропоцентричності, його різноманітні характеристики – структурні, семантичні, комунікативно-функціональні – залежать від стилістичного різновиду мови і національно-специфічної концептуалізації категорій образу автора, персонажа й адресата, які перебувають у взаємодії.
Журналістика й мистецтво слова : збірник те / заг. ред. Л. В. Супрун. — Вінниця : Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2007. — Вип. 1. — 89 с.