2015
Статті
Назарук В. М. Специфіка авторської стилістики полемічного тексту «Апокрисис» Христофора Філалета / В. М. Назарук // Наукові записки НаУОА.Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 57. — С. 242–244.
2011
Статті
Назарук В. М. Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту / В. М. Назарук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 302–306.
Назарук В. Гуманістичні концепції Даміана Наливайка у контексті барокової естетики / В. Назарук // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2011. — С. 71–79.
2010
Статті
Назарук В. Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз / В. Назарук // Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : І Всеукраїнська науково-практична конференція (12–13 квітня 2010 р., м. Острог). — Острог : НаУОА, 2010.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства : монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. —172 с.
У монографії порушено одну з чільних й актуальних проблем у галузі соціальних комунікацій - формування громадянського суспільства масовокомунікаційним дискурсом. Авторський колектив по-різному бачить, інтерпритує та шукає ефективні механізми побудови громадянського соціуму, але доходить спільної думки: роль як традиційних, так і нових медіа у цьому процесі одна з визначальних. Видання розраховане на фахівців у галузі соіальних комунікацій, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, політологів та всіх, хто цікавиться проблемами розбудови громадянського суспільства.
2015
Статті
Супрун Л. Іноніми як носії європейських ментальностей на сторінках Франкового «Літературно-Наукового Вістника» / Л. Супрун // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 51. — С. 327–331.
Супрун Л. В. Експресивний синтаксис вісниківських статей Дмитра Донцова / Л. В. Супрун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 57. — С. 18–21.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Медіакультура : навчально-методичні вказівки / Л. В. Супрун. — Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. — 24 с.
У навчально-методичних вказівках систематизовано й узагальнено значення засобів масової комунікації як акумулятор і ретранслятор актуальних духовних цінностей суспільства та розглядається соціокультурний процес взаємодії особистості з медіа.
Статті
Супрун Л. В. Німецька мовна ментальність у континуумі «Літературно-Наукового Вістника» львівського періоду (1898–1906 рр.) / Л. В. Супрун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог, 2014. — Вип. 50. — С. 31–36.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. В. Мовноментальні особливості комунікаційної системи «Літературно-Наукового Вістника» : монографія / Л. В. Супрун — Вінниця : Вінниц. обл. друк., 2012. — 507 с.
На матеріалі одного з найвизначніших досягнень української журналістики – часопису «Літературно-Науковий Вісник» («Вістник») (1898 – 1939) – досліджено детерміновані специфікою мовної ментальності комунікаторів особливості комунікаційної системи «автор-дискурс-реципієнт». З’ясовано, як через вісниківський дискурс транслюються соціуму мовноментальні домінанти провідних журналістів періодичного видання, яким чином І. Франко, М. Грушевський та Д. Донцов враховують в публіцистичному дискурсі певні ознаки мовної ментальності українських реципієнтів. Окрему увагу звернено на зафіксовані в дискурсі ЛНВ («Вістника») спроби головних редакторів журналу відкорегувати мовноментальні характеристики читачів-етнофорів. Для спеціалістів галузі соціальних комунікацій, філологів, філософів, психологів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Основи видавничої справи : навч. посіб. для студ. спец. «Журналістика» / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс і К, 2008. — 76 с.
Посібник містить розроблені відповідно до кредитно-модульної системи навчання лекційні та практичні заняття з першої частини курсу «Основи видавничої справи і редагування». Особлива увага звернена на самостійну роботу студентів, зорієнтовану на розвиток їхніх фахових здібностей. Книга призначена для студентів спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», а також редакційно-видавничих працівників.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун Л. В. Дискурсивні категорії публіцистики Сергія Єфремова / Л. В. Супрун. — Вінниця : Едельвейс, 2007. — 62 с.
У книжці зроблено спробу з’ясувати мовні засоби вираження найважливіших дискурсивних категорій публіцистики Сергія Олександровича Єфремова. У центрі дослідницької уваги збірка С. Єфремова «За рік 1912-й», на матеріалі якої аналізуються релевантні для ідіостилю митця дискурсивні категорії образу автора, темпоральності, інформативності
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Супрун Л. Взаємодія антропоцентричних категорій у науково-публіцистичному дискурсі Сергія Єфремова : монографія / Людмила Супрун. — Вінниця : Книга-Вега, 2007. — 184 с.
У монографії здійснена спроба аналізу науково-публіцистичного дискурсу в аспекті його антропоцентричних категорій. Матеріалом для дослідження стала мовна картина світу видатного українського публіциста й ученого, автора-білінгва Сергія Єфремова. Пропонується методика аналізу механізмів митецької двомовності на рівні національно-мовної ментальності. Доводиться, що обсяг, характер поля антропоцентричності, його різноманітні характеристики – структурні, семантичні, комунікативно-функціональні – залежать від стилістичного різновиду мови і національно-специфічної концептуалізації категорій образу автора, персонажа й адресата, які перебувають у взаємодії.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (5 березня 2015 р., м. Острог) / за заг. ред. Шершньової О. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 246 с.
У збірнику проаналізовано сучасну інформаційну ситуацію та тенденції альтернативного розвитку мас-медіа в Україні, зокрема, розглянуто тенденції розвитку медіа та особливості медіаосвіти в Україні, а також особливу увагу приділено медіабезпеці в контексті сучасної геополітичної та соціально-економічної ситуації в Україні
2014
Статті
Костюченко О. М. Особливості прояву соціальної перцепції фахівців масових комунікацій акме-періоду / О. М. Костюченко // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 2. — С. 63–65.
2013
Статті
Костюченко О. Телебачення в добу Інтернету: боротьба за аудиторію / Олексій Костюченко // «Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія» : збірник наукових доповідей / передм. та впорядк. В. М. Назарук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — С. 36–42.
Костюченко О. М. “Невербально-комунікативна компетентність сучасного журналіста” / О. М. Костюченко // Наукові записки. Серія “Психологія. Педагогіка”. — Острог, 2013. — Вип. 24. — С. 52–55.
2012
Статті
Kostiuchenko O. The use of manipulative techniques in advertising / Oleksii Kostiuchenko, Alexandr Skaliy, Walery Zukow // Current problems of advertisement and image in economy and tourism. — Radom, 2012. — P. 33–38.
Костюченко О. М. Концептуальна модель соціальної перцепції фахівців галузі масових комунікацій / Костюченко Олексій Миколайович // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — С. 106–115.
Костюченко О. М. Використання гіпнозу та НЛП у рекламі / О. М. Костюченко // Наукові записки НаУОА. Серія "Психологія і педагогіка". — Острог, 2012. — Вип. 19.
2010
Статті
Костюченко О. Журналістська творчість як один із важливих елементів формування соціальної перцепції майбутніх фахівців масових комунікацій / О. Костюченко // Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації". — 2010. — Вип. 2. — С. 194–200.
2009
Статті
Костюченко О. Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх фахівців масових комунікацій / О. Костюченко // Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”. — 2009. — Вип. 1. — С. 278–283.
2016
Статті
Глотов О. Конан Дойл з Острога. З приводу книги Петра Кралюка "Таємний агент Микола Гоголь, або Про що розповідає "Тарас Бульба": нарис" / О. Глотов // Studia methodologica. — 2016. — Вип. 42. — С. 103–107.
Глотов О. Л. Проблема культурної та професійної самоідентифікації студентів-журналістів / О. Л. Глотов // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2016. — № 10 (1). — С. 139–142.
Глотов О. Література у морально-правовому аспекті / О. Глотов // Studia methodologica. — 2016. — Вип. 42. — С. 81–86.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Глотов А. Две эпохи : монография / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 376 с.
Книга содержит два исследования автора, написанные в разное время и посвященные различным аспектам изучения русской литературы XX века в ее связях и различиях. В первом, написанном на излете советского государства, автор впервые в истории литературоведения проводит анализ авторского самосознания русских советских поэтов различных школ и поколений, того, как сами литераторы в своих произведениях оценивают себя и свое творчество. Второе, созданное в постперестроечное время, посвящено изучению связи советской литературы с литературой христианской.
Науково-публіцистична та художня література
Глотов А. Филологические очерки / Александр Глотов. — Острог, 2015. — 316 с.
Сборник статей в основном публицистической направленности, посвященных различным вопросам мировой, русской и украинской литературы, а также актуальным проблемам современного языкознания.
2016
Статті
Годунок З. Концепти імені і знання у тлумаченні індивіда у фентезійному романі М. Семенової про Вовкодава / З. Годунок // Studia methodologica. — 2016. — Вип. 42. — С. 74–80.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (5 березня 2015 р., м. Острог) / за заг. ред. Шершньової О. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 246 с.
Статті
Сергійчук З. В. Індивід-ідея роману М. Островського «Як гартувалася сталь» / З. В. Сергійчук // Наукові записки НаУОА.Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 57. — С. 245–247.
2008
Статті
Годунок З. В. Символічна функція кольору у художній прозі М. Хвильового / З. В. Годунок // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10. — С. 282–291.
2006
Статті
Годунок З. Спільнота "Чотка Українка" ВК як засіб формування громадянського суспільства в Україні / З. Годунок // Global world : науковий альманах. Суспільні комунікації. — 2006. — Вип. 2. — С. 98–103.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Супрун В. М. Професійна іміджкомунікація : навчально-методичні вказівки дляя студентів спеціальності «Журналістика» / В. М. Супрун. — Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2015. — 20 с.
У репрезентованому навчально-методичному виданні викладено основну структуру спецкурсу, який викладається студентам Національного університету «Острозька академія», що здобувають спеціальність «Журналістика». Вказівки побудовано з урахуванням практичних завдань, специфіки напрямку підготовки слухачів та відповідно до навчальних планів університету.
Статті
Супрун В. М. Eксплікація зовнішньо-фізіологічного наповнення концепту «жінка» в українській фемінній прозі ХХ століття / В. М. Супрун // Наукові записки НаУОА. — Острог, 2015. — Вип. 57. — С. 121–123.