2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 187–194.
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 129–132.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. — Вип. 7, т. 2. — С. 82–86.
2010
Статті
Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 184–194.
Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. — Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. — Вип. 4 (25). — С. 150–157.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. — 2009. — № 1 (43). — С. 98–103.
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
Статті
Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 291–299.
2005
Статті
Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С. 138–146.
Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 256–265.
2003
Статті
Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2003. — № 12. — С. 54–58.
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. — Вип. 5. — С. 148–159.
2002
Статті
Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25–27 квітня 2002 р., м. Київ). — К. : Економіка і право, 2002. — С. 70–71.
2001
Статті
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. — Вип. 2. — С. 77–82.
Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. — Вип. ІІ. — С. 204–208.
2000
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. — С. 120–125.
2014
Статті
Мороз О. С. Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства на прикладі ТОВ «Завод «Красилівмаш» / О. С. Мороз // БІЗНЕС-ІНФОРМ. — 2014. — № 2. — С. 288–293.
2013
Статті
Мороз О. С. Світові тенденції інноваційного розвитку підприємств / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Економічний вісник НТУУ «КПІ». — 2013. — № 10.
Мороз О. С. Формування інноваційного розвитку промислового підприємства / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. — 2013. — № 12.
Мороз О. С. Формування системи основних первинних показників інноваційного розвитку підприємства / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. — 2013. — № 5.
Moroz O. Degree of enterprises innovations for development evaluation using fuzzy logic tools / O. Moroz, N. Semenchenko // Journal L'Association 1901 “SEPIKE”. — 2013. — № 3. — Р. 228–232.
2012
Статті
Жалдак Г. П. Соціальні інновації – ключовий чинник інноваційного розвитку промислових підприємств у сучасних умовах / Г. П. Жалдак, О. С. Мороз // Вчені записки університету «КРОК». — 2012. — № 32. — С. 222–229.
Мороз О. С. Формування системи показників для оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства / О. С. Мороз // Економіка Криму. — 2012. — № 3 (40). — С. 263–266.
Мороз О. С. Інноваційний розвиток підприємства: сутність та проблема визначення складових частин / О. С. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — 2012. — № 20. — С. 148–151.
2011
Статті
Ковальчук В. М. Перспективи використання методів нечіткого регресійного аналізу при дослідженні інноваційного процесу / В. М. Ковальчук, О. С. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія. "Економіка". — 2011. — Вип. 16. — С. 625–635.
2008
Статті
Мороз О. Прогнозування економічного розвитку України: інвестиційний аспект / О. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог. — 2008. — Вип. 5. — С. 217–222.
2014
Статті
Ногінова Н. М. Трансформація форм власності в Україні: проблеми і пріоритети / Н. М. Ногінова // Наукові записки. — Острог : НаУОА, 2014. — Вип. 27. — С. 27–30.
Ногінова Н. М. Приватизація в Україні: упущення, досягнення і перспективи / Н. М. Ногінова // Ефективна економіка. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний аграрний університет, 2014. — № 1.
Ногінова Н. М. Податкова реформа в Україні: досягання і прорахунки / Н. М. Ногінова // Ефективність державного управління. — Львів : Львівський державний регіональний інститут державного управління при президенті України, 2014. — Вип. 39. — С. 189–194.
Ногінова Н. М. Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції / Н. М. Ногінова // Наукові записки. — Острог, 2014. — Вип. 25. — С.141–145.
Ногінова Н. М. Національний лісотехнічний університет / Н. М. Ногінова // Науковий вісник. — 2014. — Вип. 24. — С. 259–264.
2006
Статті
Ногінова Н. М. Методологічні засади дослідження власності та процесу її реформування в умовах перехідної економіки / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник науково-технічних праць. — Львів : НЛТУ, 2006. — Вип. 16. 7. — С. 390–397.
Ногінова Н. М. Основні шляхи підвищення ефективності корпоратизації та функціонування акціонерних товариств в Україні / Н. М. Ногінова // Вісник Львівської комерційної академії. Серія "Економічна". — Львів : ЛКА, 2006. — С. 123–129.
2005
Статті
Ногінова Н. М. Акціонерна власність – провідна форма господарювання в умовах перехідної економіки / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник наково-технічних праць. — Львів : УкрДЛТУ, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 257–268.
Ногінова Н. М. Особливості функціонування акціонерних товариств відкритогого та закритого / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник наково-технічних праць. — Львів : УкрДЛТУ, 2005. — Вип. 15.1 — С. 258–264.
Ногінова Н. М. Економічний зміст роздержавлення та особливості цього процесу в перехідній економіці України / Н. М. Ногінова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — Львів : НУЛП, 2005. — № 547. — С. 308–316.
Ногінова Н. М. Аналітична оцінка діяльності підприємств акціонерної форми власності / Н. М. Ногінова // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Програмування і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону : збірник наукових праць. — Львів : ІРД НАН України, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 274–282.
Ковальчук Ю. Я. Роль та тенденції іноземного інвестування у Львівській області / Ю. Я. Ковальчук, М. В. Людвічук, Н. М. Ногінова, О. О. Сухий // Перехідні економічні системи : зб. наук. праць. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 382–388.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 187–194.
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 129–132.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. — Вип. 7, т. 2. — С. 82–86.
2010
Статті
Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 184–194.
Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. — Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. — Вип. 4 (25). — С. 150–157.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. — 2009. — № 1 (43). — С. 98–103.
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
Статті
Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 291–299.
2005
Статті
Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С. 138–146.
Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 256–265.
2003
Статті
Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2003. — № 12. — С. 54–58.
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. — Вип. 5. — С. 148–159.
2002
Статті
Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25–27 квітня 2002 р., м. Київ). — К. : Економіка і право, 2002. — С. 70–71.
2001
Статті
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. — Вип. 2. — С. 77–82.
Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. — Вип. ІІ. — С. 204–208.
2000
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. — С. 120–125.
2014
Статті
Ногінова Н. М. Трансформація форм власності в Україні: проблеми і пріоритети / Н. М. Ногінова // Наукові записки. — Острог : НаУОА, 2014. — Вип. 27. — С. 27–30.
Ногінова Н. М. Приватизація в Україні: упущення, досягнення і перспективи / Н. М. Ногінова // Ефективна економіка. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний аграрний університет, 2014. — № 1.
Ногінова Н. М. Податкова реформа в Україні: досягання і прорахунки / Н. М. Ногінова // Ефективність державного управління. — Львів : Львівський державний регіональний інститут державного управління при президенті України, 2014. — Вип. 39. — С. 189–194.
Ногінова Н. М. Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції / Н. М. Ногінова // Наукові записки. — Острог, 2014. — Вип. 25. — С.141–145.
Ногінова Н. М. Національний лісотехнічний університет / Н. М. Ногінова // Науковий вісник. — 2014. — Вип. 24. — С. 259–264.
2006
Статті
Ногінова Н. М. Методологічні засади дослідження власності та процесу її реформування в умовах перехідної економіки / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник науково-технічних праць. — Львів : НЛТУ, 2006. — Вип. 16. 7. — С. 390–397.
Ногінова Н. М. Основні шляхи підвищення ефективності корпоратизації та функціонування акціонерних товариств в Україні / Н. М. Ногінова // Вісник Львівської комерційної академії. Серія "Економічна". — Львів : ЛКА, 2006. — С. 123–129.
2005
Статті
Ногінова Н. М. Акціонерна власність – провідна форма господарювання в умовах перехідної економіки / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник наково-технічних праць. — Львів : УкрДЛТУ, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 257–268.
Ногінова Н. М. Особливості функціонування акціонерних товариств відкритогого та закритого / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник наково-технічних праць. — Львів : УкрДЛТУ, 2005. — Вип. 15.1 — С. 258–264.
Ногінова Н. М. Економічний зміст роздержавлення та особливості цього процесу в перехідній економіці України / Н. М. Ногінова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — Львів : НУЛП, 2005. — № 547. — С. 308–316.
Ногінова Н. М. Аналітична оцінка діяльності підприємств акціонерної форми власності / Н. М. Ногінова // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Програмування і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону : збірник наукових праць. — Львів : ІРД НАН України, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 274–282.
Ковальчук Ю. Я. Роль та тенденції іноземного інвестування у Львівській області / Ю. Я. Ковальчук, М. В. Людвічук, Н. М. Ногінова, О. О. Сухий // Перехідні економічні системи : зб. наук. праць. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 382–388.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 187–194.
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 129–132.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. — Вип. 7, т. 2. — С. 82–86.
2010
Статті
Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 184–194.
Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. — Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. — Вип. 4 (25). — С. 150–157.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. — 2009. — № 1 (43). — С. 98–103.
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
Статті
Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 291–299.
2005
Статті
Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С. 138–146.
Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 256–265.
2003
Статті
Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2003. — № 12. — С. 54–58.
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. — Вип. 5. — С. 148–159.
2002
Статті
Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25–27 квітня 2002 р., м. Київ). — К. : Економіка і право, 2002. — С. 70–71.
2001
Статті
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. — Вип. 2. — С. 77–82.
Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. — Вип. ІІ. — С. 204–208.
2000
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. — С. 120–125.
2015
Статті
Березяк І. Дискусійні питання теорії соціального підприємництва в Україні / І. Березяк // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2015. — Вип. 28. — С. 24–27.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Березяк И. И. Социальные предприятия: новая форма бизнеса или инструмент обеспечения социальной стабильности государства / И. И. Березяк // Модернизация украинской и белоруской экономик: методология, теория, практика : монографія / под ред. С. Ю. Солодовникова. — Острог : Издательство НаУОА, 2014. — 298 с.
Статті
Березяк І. І. Зарубіжний досвід та вітчизняні реалії становлення соціального підприємництва / І. І. Березяк // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 25. — С. 31–36.
Kostetska І. Social entrepreneurship as an innovative solution mechanism of social problems of society / І. Kostetska, І. Berezyak // Scientific Journal. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. — 2014. — Vol. 36, No. 3. — S. 569–577.
2011
Статті
Березяк І. І. Ефективність виробництва молока за різного рівня техніко-технологічного забезпечення виробничих процесів / І. І. Березяк // Механізація та електрифікація сільського господарства : міжвідом. темат. наук. зб. — Глеваха, 2011. — Вип. 84. — С. 158–166.
2010
Статті
Березяк І. І. Особливості енергетичної оцінки виробництва продукції молочного скотарства / І. І. Березяк // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія "Економіка АПК". — 2010. — № 17 (2). — С. 418–423.
2009
Статті
Березяк І. І. Зарубіжний досвід у сфері ведення інтенсивного молочного скотарства / І. І. Березяк // Економічні науки : зб. наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету / за ред. В. А. Рульєва. — Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2009. — № 5. — С. 85–89.
2008
Статті
Березяк І. І. Методологічні засади визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва / І. І. Березяк // Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія «Економіка АПК». — Львів : ЛДАУ, — 2008. — № 15. — С. 190–195.
Березяк І. І. Особливості формування доходів від молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах / І. І. Березяк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного ун-ту. — Кам’янець-Подільський, 2008. — Вип. 16, т .3. — С. 34–37.
Березяк І. І. Економічна ефективність виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами України / І. І.Березяк // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2008. — Вип. 10, ч. 2. — С. 4–9.
2007
Статті
Березяк І. І. Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової економіки / І. І.Березяк // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 37–43.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання), напрям підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» / укл. : Недзведовська О. Є., Новоселецька А. О., Шулик Ю. В., Харчук Ю. Ю. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 49 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Шулик Ю. В. Державний бюджет: проблеми фінансування та використання / Ю. В. Шулик // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 16–47.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. : Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форми навчання) спеціальність 6.030508 «Фінанси» / укл. : Недзведовська О. Є., Новеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 46 с.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хмарук Ю. В. Напрями розширення доходної бази бюджету невеликого міста у проблемному регіоні (на прикладі міста Острога) / Ю. В. Хмарук // Інвестиційно-інноваційний механізм регулювання розвитку прикордонного регіону : кол. монограф. — Луцьк : Вол. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. — С. 137–147.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Бюджетна система» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050104 «Фінанси» / Карлін М. І., Хмарук Ю. В. — Острог, 2009. — 31 с.
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 6.05010.0 «Фінанси та кредит» / укл. : Новосеселецька А. О., Недзведовська О. Є., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 44 с.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання), напрям підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» / укл. : Недзведовська О. Є., Новоселецька А. О., Шулик Ю. В., Харчук Ю. Ю. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 49 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Шулик Ю. В. Державний бюджет: проблеми фінансування та використання / Ю. В. Шулик // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 16–47.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. : Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форми навчання) спеціальність 6.030508 «Фінанси» / укл. : Недзведовська О. Є., Новеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 46 с.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хмарук Ю. В. Напрями розширення доходної бази бюджету невеликого міста у проблемному регіоні (на прикладі міста Острога) / Ю. В. Хмарук // Інвестиційно-інноваційний механізм регулювання розвитку прикордонного регіону : кол. монограф. — Луцьк : Вол. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. — С. 137–147.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Бюджетна система» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050104 «Фінанси» / Карлін М. І., Хмарук Ю. В. — Острог, 2009. — 31 с.
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 6.05010.0 «Фінанси та кредит» / укл. : Новосеселецька А. О., Недзведовська О. Є., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 44 с.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 187–194.
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 129–132.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. — Вип. 7, т. 2. — С. 82–86.
2010
Статті
Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 184–194.
Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. — Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. — Вип. 4 (25). — С. 150–157.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. — 2009. — № 1 (43). — С. 98–103.
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
Статті
Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 291–299.
2005
Статті
Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С. 138–146.
Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 256–265.
2003
Статті
Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2003. — № 12. — С. 54–58.
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. — Вип. 5. — С. 148–159.
2002
Статті
Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25–27 квітня 2002 р., м. Київ). — К. : Економіка і право, 2002. — С. 70–71.
2001
Статті
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. — Вип. 2. — С. 77–82.
Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. — Вип. ІІ. — С. 204–208.
2000
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. — С. 120–125.
2015
Статті
Березяк І. Дискусійні питання теорії соціального підприємництва в Україні / І. Березяк // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2015. — Вип. 28. — С. 24–27.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Березяк И. И. Социальные предприятия: новая форма бизнеса или инструмент обеспечения социальной стабильности государства / И. И. Березяк // Модернизация украинской и белоруской экономик: методология, теория, практика : монографія / под ред. С. Ю. Солодовникова. — Острог : Издательство НаУОА, 2014. — 298 с.
Статті
Березяк І. І. Зарубіжний досвід та вітчизняні реалії становлення соціального підприємництва / І. І. Березяк // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 25. — С. 31–36.
Kostetska І. Social entrepreneurship as an innovative solution mechanism of social problems of society / І. Kostetska, І. Berezyak // Scientific Journal. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. — 2014. — Vol. 36, No. 3. — S. 569–577.
2011
Статті
Березяк І. І. Ефективність виробництва молока за різного рівня техніко-технологічного забезпечення виробничих процесів / І. І. Березяк // Механізація та електрифікація сільського господарства : міжвідом. темат. наук. зб. — Глеваха, 2011. — Вип. 84. — С. 158–166.
2010
Статті
Березяк І. І. Особливості енергетичної оцінки виробництва продукції молочного скотарства / І. І. Березяк // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія "Економіка АПК". — 2010. — № 17 (2). — С. 418–423.
2009
Статті
Березяк І. І. Зарубіжний досвід у сфері ведення інтенсивного молочного скотарства / І. І. Березяк // Економічні науки : зб. наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету / за ред. В. А. Рульєва. — Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2009. — № 5. — С. 85–89.
2008
Статті
Березяк І. І. Методологічні засади визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва / І. І. Березяк // Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія «Економіка АПК». — Львів : ЛДАУ, — 2008. — № 15. — С. 190–195.
Березяк І. І. Особливості формування доходів від молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах / І. І. Березяк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного ун-ту. — Кам’янець-Подільський, 2008. — Вип. 16, т .3. — С. 34–37.
Березяк І. І. Економічна ефективність виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами України / І. І.Березяк // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2008. — Вип. 10, ч. 2. — С. 4–9.
2007
Статті
Березяк І. І. Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової економіки / І. І.Березяк // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 37–43.
2015
Статті
Березяк І. Дискусійні питання теорії соціального підприємництва в Україні / І. Березяк // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2015. — Вип. 28. — С. 24–27.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Березяк И. И. Социальные предприятия: новая форма бизнеса или инструмент обеспечения социальной стабильности государства / И. И. Березяк // Модернизация украинской и белоруской экономик: методология, теория, практика : монографія / под ред. С. Ю. Солодовникова. — Острог : Издательство НаУОА, 2014. — 298 с.
Статті
Березяк І. І. Зарубіжний досвід та вітчизняні реалії становлення соціального підприємництва / І. І. Березяк // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 25. — С. 31–36.
Kostetska І. Social entrepreneurship as an innovative solution mechanism of social problems of society / І. Kostetska, І. Berezyak // Scientific Journal. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. — 2014. — Vol. 36, No. 3. — S. 569–577.
2011
Статті
Березяк І. І. Ефективність виробництва молока за різного рівня техніко-технологічного забезпечення виробничих процесів / І. І. Березяк // Механізація та електрифікація сільського господарства : міжвідом. темат. наук. зб. — Глеваха, 2011. — Вип. 84. — С. 158–166.
2010
Статті
Березяк І. І. Особливості енергетичної оцінки виробництва продукції молочного скотарства / І. І. Березяк // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія "Економіка АПК". — 2010. — № 17 (2). — С. 418–423.
2009
Статті
Березяк І. І. Зарубіжний досвід у сфері ведення інтенсивного молочного скотарства / І. І. Березяк // Економічні науки : зб. наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету / за ред. В. А. Рульєва. — Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2009. — № 5. — С. 85–89.
2008
Статті
Березяк І. І. Методологічні засади визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва / І. І. Березяк // Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія «Економіка АПК». — Львів : ЛДАУ, — 2008. — № 15. — С. 190–195.
Березяк І. І. Особливості формування доходів від молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах / І. І. Березяк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного ун-ту. — Кам’янець-Подільський, 2008. — Вип. 16, т .3. — С. 34–37.
Березяк І. І. Економічна ефективність виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами України / І. І.Березяк // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2008. — Вип. 10, ч. 2. — С. 4–9.
2007
Статті
Березяк І. І. Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової економіки / І. І.Березяк // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 37–43.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 187–194.
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 129–132.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. — Вип. 7, т. 2. — С. 82–86.
2010
Статті
Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 184–194.
Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. — Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. — Вип. 4 (25). — С. 150–157.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. — 2009. — № 1 (43). — С. 98–103.
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
Статті
Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 291–299.
2005
Статті
Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С. 138–146.
Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 256–265.
2003
Статті
Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2003. — № 12. — С. 54–58.
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. — Вип. 5. — С. 148–159.
2002
Статті
Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25–27 квітня 2002 р., м. Київ). — К. : Економіка і право, 2002. — С. 70–71.
2001
Статті
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. — Вип. 2. — С. 77–82.
Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. — Вип. ІІ. — С. 204–208.
2000
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. — С. 120–125.
2014
Статті
Ногінова Н. М. Трансформація форм власності в Україні: проблеми і пріоритети / Н. М. Ногінова // Наукові записки. — Острог : НаУОА, 2014. — Вип. 27. — С. 27–30.
Ногінова Н. М. Приватизація в Україні: упущення, досягнення і перспективи / Н. М. Ногінова // Ефективна економіка. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний аграрний університет, 2014. — № 1.
Ногінова Н. М. Податкова реформа в Україні: досягання і прорахунки / Н. М. Ногінова // Ефективність державного управління. — Львів : Львівський державний регіональний інститут державного управління при президенті України, 2014. — Вип. 39. — С. 189–194.
Ногінова Н. М. Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції / Н. М. Ногінова // Наукові записки. — Острог, 2014. — Вип. 25. — С.141–145.
Ногінова Н. М. Національний лісотехнічний університет / Н. М. Ногінова // Науковий вісник. — 2014. — Вип. 24. — С. 259–264.
2006
Статті
Ногінова Н. М. Методологічні засади дослідження власності та процесу її реформування в умовах перехідної економіки / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник науково-технічних праць. — Львів : НЛТУ, 2006. — Вип. 16. 7. — С. 390–397.
Ногінова Н. М. Основні шляхи підвищення ефективності корпоратизації та функціонування акціонерних товариств в Україні / Н. М. Ногінова // Вісник Львівської комерційної академії. Серія "Економічна". — Львів : ЛКА, 2006. — С. 123–129.
2005
Статті
Ногінова Н. М. Акціонерна власність – провідна форма господарювання в умовах перехідної економіки / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник наково-технічних праць. — Львів : УкрДЛТУ, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 257–268.
Ногінова Н. М. Особливості функціонування акціонерних товариств відкритогого та закритого / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник наково-технічних праць. — Львів : УкрДЛТУ, 2005. — Вип. 15.1 — С. 258–264.
Ногінова Н. М. Економічний зміст роздержавлення та особливості цього процесу в перехідній економіці України / Н. М. Ногінова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — Львів : НУЛП, 2005. — № 547. — С. 308–316.
Ногінова Н. М. Аналітична оцінка діяльності підприємств акціонерної форми власності / Н. М. Ногінова // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Програмування і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону : збірник наукових праць. — Львів : ІРД НАН України, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 274–282.
Ковальчук Ю. Я. Роль та тенденції іноземного інвестування у Львівській області / Ю. Я. Ковальчук, М. В. Людвічук, Н. М. Ногінова, О. О. Сухий // Перехідні економічні системи : зб. наук. праць. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 382–388.
2014
Статті
Ногінова Н. М. Трансформація форм власності в Україні: проблеми і пріоритети / Н. М. Ногінова // Наукові записки. — Острог : НаУОА, 2014. — Вип. 27. — С. 27–30.
Ногінова Н. М. Приватизація в Україні: упущення, досягнення і перспективи / Н. М. Ногінова // Ефективна економіка. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний аграрний університет, 2014. — № 1.
Ногінова Н. М. Податкова реформа в Україні: досягання і прорахунки / Н. М. Ногінова // Ефективність державного управління. — Львів : Львівський державний регіональний інститут державного управління при президенті України, 2014. — Вип. 39. — С. 189–194.
Ногінова Н. М. Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції / Н. М. Ногінова // Наукові записки. — Острог, 2014. — Вип. 25. — С.141–145.
Ногінова Н. М. Національний лісотехнічний університет / Н. М. Ногінова // Науковий вісник. — 2014. — Вип. 24. — С. 259–264.
2006
Статті
Ногінова Н. М. Методологічні засади дослідження власності та процесу її реформування в умовах перехідної економіки / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник науково-технічних праць. — Львів : НЛТУ, 2006. — Вип. 16. 7. — С. 390–397.
Ногінова Н. М. Основні шляхи підвищення ефективності корпоратизації та функціонування акціонерних товариств в Україні / Н. М. Ногінова // Вісник Львівської комерційної академії. Серія "Економічна". — Львів : ЛКА, 2006. — С. 123–129.
2005
Статті
Ногінова Н. М. Акціонерна власність – провідна форма господарювання в умовах перехідної економіки / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник наково-технічних праць. — Львів : УкрДЛТУ, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 257–268.
Ногінова Н. М. Особливості функціонування акціонерних товариств відкритогого та закритого / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник наково-технічних праць. — Львів : УкрДЛТУ, 2005. — Вип. 15.1 — С. 258–264.
Ногінова Н. М. Економічний зміст роздержавлення та особливості цього процесу в перехідній економіці України / Н. М. Ногінова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — Львів : НУЛП, 2005. — № 547. — С. 308–316.
Ногінова Н. М. Аналітична оцінка діяльності підприємств акціонерної форми власності / Н. М. Ногінова // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Програмування і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону : збірник наукових праць. — Львів : ІРД НАН України, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 274–282.
Ковальчук Ю. Я. Роль та тенденції іноземного інвестування у Львівській області / Ю. Я. Ковальчук, М. В. Людвічук, Н. М. Ногінова, О. О. Сухий // Перехідні економічні системи : зб. наук. праць. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 382–388.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 187–194.
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 129–132.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. — Вип. 7, т. 2. — С. 82–86.
2010
Статті
Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 184–194.
Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. — Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. — Вип. 4 (25). — С. 150–157.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. — 2009. — № 1 (43). — С. 98–103.
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
Статті
Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 291–299.
2005
Статті
Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С. 138–146.
Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 256–265.
2003
Статті
Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2003. — № 12. — С. 54–58.
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. — Вип. 5. — С. 148–159.
2002
Статті
Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25–27 квітня 2002 р., м. Київ). — К. : Економіка і право, 2002. — С. 70–71.
2001
Статті
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. — Вип. 2. — С. 77–82.
Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. — Вип. ІІ. — С. 204–208.
2000
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. — С. 120–125.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання), напрям підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» / укл. : Недзведовська О. Є., Новоселецька А. О., Шулик Ю. В., Харчук Ю. Ю. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 49 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Шулик Ю. В. Державний бюджет: проблеми фінансування та використання / Ю. В. Шулик // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 16–47.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. : Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форми навчання) спеціальність 6.030508 «Фінанси» / укл. : Недзведовська О. Є., Новеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 46 с.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хмарук Ю. В. Напрями розширення доходної бази бюджету невеликого міста у проблемному регіоні (на прикладі міста Острога) / Ю. В. Хмарук // Інвестиційно-інноваційний механізм регулювання розвитку прикордонного регіону : кол. монограф. — Луцьк : Вол. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. — С. 137–147.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Бюджетна система» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050104 «Фінанси» / Карлін М. І., Хмарук Ю. В. — Острог, 2009. — 31 с.
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 6.05010.0 «Фінанси та кредит» / укл. : Новосеселецька А. О., Недзведовська О. Є., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 44 с.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 187–194.
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 129–132.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. — Вип. 7, т. 2. — С. 82–86.
2010
Статті
Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 184–194.
Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. — Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. — Вип. 4 (25). — С. 150–157.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. — 2009. — № 1 (43). — С. 98–103.
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
Статті
Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 291–299.
2005
Статті
Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С. 138–146.
Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 256–265.
2003
Статті
Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2003. — № 12. — С. 54–58.
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. — Вип. 5. — С. 148–159.
2002
Статті
Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25–27 квітня 2002 р., м. Київ). — К. : Економіка і право, 2002. — С. 70–71.
2001
Статті
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. — Вип. 2. — С. 77–82.
Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. — Вип. ІІ. — С. 204–208.
2000
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. — С. 120–125.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 187–194.
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 129–132.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. — Вип. 7, т. 2. — С. 82–86.
2010
Статті
Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 184–194.
Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. — Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. — Вип. 4 (25). — С. 150–157.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. — 2009. — № 1 (43). — С. 98–103.
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
Статті
Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 291–299.
2005
Статті
Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С. 138–146.
Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 256–265.
2003
Статті
Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2003. — № 12. — С. 54–58.
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. — Вип. 5. — С. 148–159.
2002
Статті
Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25–27 квітня 2002 р., м. Київ). — К. : Економіка і право, 2002. — С. 70–71.
2001
Статті
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. — Вип. 2. — С. 77–82.
Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. — Вип. ІІ. — С. 204–208.
2000
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. — С. 120–125.
2014
Статті
Ногінова Н. М. Трансформація форм власності в Україні: проблеми і пріоритети / Н. М. Ногінова // Наукові записки. — Острог : НаУОА, 2014. — Вип. 27. — С. 27–30.
Ногінова Н. М. Приватизація в Україні: упущення, досягнення і перспективи / Н. М. Ногінова // Ефективна економіка. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний аграрний університет, 2014. — № 1.
Ногінова Н. М. Податкова реформа в Україні: досягання і прорахунки / Н. М. Ногінова // Ефективність державного управління. — Львів : Львівський державний регіональний інститут державного управління при президенті України, 2014. — Вип. 39. — С. 189–194.
Ногінова Н. М. Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції / Н. М. Ногінова // Наукові записки. — Острог, 2014. — Вип. 25. — С.141–145.
Ногінова Н. М. Національний лісотехнічний університет / Н. М. Ногінова // Науковий вісник. — 2014. — Вип. 24. — С. 259–264.
2006
Статті
Ногінова Н. М. Методологічні засади дослідження власності та процесу її реформування в умовах перехідної економіки / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник науково-технічних праць. — Львів : НЛТУ, 2006. — Вип. 16. 7. — С. 390–397.
Ногінова Н. М. Основні шляхи підвищення ефективності корпоратизації та функціонування акціонерних товариств в Україні / Н. М. Ногінова // Вісник Львівської комерційної академії. Серія "Економічна". — Львів : ЛКА, 2006. — С. 123–129.
2005
Статті
Ногінова Н. М. Акціонерна власність – провідна форма господарювання в умовах перехідної економіки / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник наково-технічних праць. — Львів : УкрДЛТУ, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 257–268.
Ногінова Н. М. Особливості функціонування акціонерних товариств відкритогого та закритого / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник наково-технічних праць. — Львів : УкрДЛТУ, 2005. — Вип. 15.1 — С. 258–264.
Ногінова Н. М. Економічний зміст роздержавлення та особливості цього процесу в перехідній економіці України / Н. М. Ногінова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — Львів : НУЛП, 2005. — № 547. — С. 308–316.
Ногінова Н. М. Аналітична оцінка діяльності підприємств акціонерної форми власності / Н. М. Ногінова // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Програмування і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону : збірник наукових праць. — Львів : ІРД НАН України, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 274–282.
Ковальчук Ю. Я. Роль та тенденції іноземного інвестування у Львівській області / Ю. Я. Ковальчук, М. В. Людвічук, Н. М. Ногінова, О. О. Сухий // Перехідні економічні системи : зб. наук. праць. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 382–388.
2016
Статті
Танчин А. Перспективи розвитку суб’єктів господарювання малого бізнесу України в контексті нововведень у спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності / А. Танчин, Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка». — Острог, 2016. — № 1 (29). — С. 140–145.
2015
Статті
Харчук Ю. Ю. Фандрайзинг як один із шляхів забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України в контексті загострення конкуренції між ними / Ю. Ю. Харчук // Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку (20 березня 2015 р., м. Київ). — Київ : Київський національний університет технологій та дизайну, 2015.
2014
Статті
Харчук Ю. Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих начальних закладів державної та комунальної власності України в контексті специфіки формування їхнього бренду / Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2014. — Вип. 27. — С. 132–137.
Харчук Ю. Ю. Економіко-правові аспекти обліково-аналітичного забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності України в контексті євроінтеграції / Ю. Ю. Харчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. — Рівне : Вид-во Національного університету водного господарства та природокористування, 2014. — Вип. 3 (67).
2011
Статті
Харчук Ю. Ю. Забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні на основі формування інноваційної стратегії їхнього розвитку / Ю. Ю. Харчук // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы пятой международной научно-практической конференции. — 2011. — С. 253–256.
2010
Статті
Харчук Ю. Ю. Використання зарубіжного досвіду щодо покращення фінансування діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доповідей ІІІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів (Тернопіль, 25–26 березня 2010 р.). — Тернопіль, 2010. — С. 121–123.
Харчук Ю. Ю. Аудит ефективності як один із шляхів поліпшення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. "Економічні науки" : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті". — Кам’янець-Подільськ, 2010. — С. 432–436.
2016
Статті
Танчин А. Перспективи розвитку суб’єктів господарювання малого бізнесу України в контексті нововведень у спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності / А. Танчин, Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка». — Острог, 2016. — № 1 (29). — С. 140–145.
2015
Статті
Харчук Ю. Ю. Фандрайзинг як один із шляхів забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України в контексті загострення конкуренції між ними / Ю. Ю. Харчук // Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку (20 березня 2015 р., м. Київ). — Київ : Київський національний університет технологій та дизайну, 2015.
2014
Статті
Харчук Ю. Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих начальних закладів державної та комунальної власності України в контексті специфіки формування їхнього бренду / Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2014. — Вип. 27. — С. 132–137.
Харчук Ю. Ю. Економіко-правові аспекти обліково-аналітичного забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності України в контексті євроінтеграції / Ю. Ю. Харчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. — Рівне : Вид-во Національного університету водного господарства та природокористування, 2014. — Вип. 3 (67).
2011
Статті
Харчук Ю. Ю. Забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні на основі формування інноваційної стратегії їхнього розвитку / Ю. Ю. Харчук // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы пятой международной научно-практической конференции. — 2011. — С. 253–256.
2010
Статті
Харчук Ю. Ю. Використання зарубіжного досвіду щодо покращення фінансування діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доповідей ІІІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів (Тернопіль, 25–26 березня 2010 р.). — Тернопіль, 2010. — С. 121–123.
Харчук Ю. Ю. Аудит ефективності як один із шляхів поліпшення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. "Економічні науки" : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті". — Кам’янець-Подільськ, 2010. — С. 432–436.
2014
Статті
Мороз О. С. Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства на прикладі ТОВ «Завод «Красилівмаш» / О. С. Мороз // БІЗНЕС-ІНФОРМ. — 2014. — № 2. — С. 288–293.
2013
Статті
Мороз О. С. Світові тенденції інноваційного розвитку підприємств / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Економічний вісник НТУУ «КПІ». — 2013. — № 10.
Мороз О. С. Формування інноваційного розвитку промислового підприємства / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. — 2013. — № 12.
Мороз О. С. Формування системи основних первинних показників інноваційного розвитку підприємства / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. — 2013. — № 5.
Moroz O. Degree of enterprises innovations for development evaluation using fuzzy logic tools / O. Moroz, N. Semenchenko // Journal L'Association 1901 “SEPIKE”. — 2013. — № 3. — Р. 228–232.
2012
Статті
Жалдак Г. П. Соціальні інновації – ключовий чинник інноваційного розвитку промислових підприємств у сучасних умовах / Г. П. Жалдак, О. С. Мороз // Вчені записки університету «КРОК». — 2012. — № 32. — С. 222–229.
Мороз О. С. Формування системи показників для оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства / О. С. Мороз // Економіка Криму. — 2012. — № 3 (40). — С. 263–266.
Мороз О. С. Інноваційний розвиток підприємства: сутність та проблема визначення складових частин / О. С. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — 2012. — № 20. — С. 148–151.
2011
Статті
Ковальчук В. М. Перспективи використання методів нечіткого регресійного аналізу при дослідженні інноваційного процесу / В. М. Ковальчук, О. С. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія. "Економіка". — 2011. — Вип. 16. — С. 625–635.
2008
Статті
Мороз О. Прогнозування економічного розвитку України: інвестиційний аспект / О. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог. — 2008. — Вип. 5. — С. 217–222.
2015
Статті
Березяк І. Дискусійні питання теорії соціального підприємництва в Україні / І. Березяк // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2015. — Вип. 28. — С. 24–27.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Березяк И. И. Социальные предприятия: новая форма бизнеса или инструмент обеспечения социальной стабильности государства / И. И. Березяк // Модернизация украинской и белоруской экономик: методология, теория, практика : монографія / под ред. С. Ю. Солодовникова. — Острог : Издательство НаУОА, 2014. — 298 с.
Статті
Березяк І. І. Зарубіжний досвід та вітчизняні реалії становлення соціального підприємництва / І. І. Березяк // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 25. — С. 31–36.
Kostetska І. Social entrepreneurship as an innovative solution mechanism of social problems of society / І. Kostetska, І. Berezyak // Scientific Journal. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. — 2014. — Vol. 36, No. 3. — S. 569–577.
2011
Статті
Березяк І. І. Ефективність виробництва молока за різного рівня техніко-технологічного забезпечення виробничих процесів / І. І. Березяк // Механізація та електрифікація сільського господарства : міжвідом. темат. наук. зб. — Глеваха, 2011. — Вип. 84. — С. 158–166.
2010
Статті
Березяк І. І. Особливості енергетичної оцінки виробництва продукції молочного скотарства / І. І. Березяк // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія "Економіка АПК". — 2010. — № 17 (2). — С. 418–423.
2009
Статті
Березяк І. І. Зарубіжний досвід у сфері ведення інтенсивного молочного скотарства / І. І. Березяк // Економічні науки : зб. наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету / за ред. В. А. Рульєва. — Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2009. — № 5. — С. 85–89.
2008
Статті
Березяк І. І. Методологічні засади визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва / І. І. Березяк // Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія «Економіка АПК». — Львів : ЛДАУ, — 2008. — № 15. — С. 190–195.
Березяк І. І. Особливості формування доходів від молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах / І. І. Березяк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного ун-ту. — Кам’янець-Подільський, 2008. — Вип. 16, т .3. — С. 34–37.
Березяк І. І. Економічна ефективність виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами України / І. І.Березяк // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2008. — Вип. 10, ч. 2. — С. 4–9.
2007
Статті
Березяк І. І. Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової економіки / І. І.Березяк // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 37–43.
2014
Статті
Мороз О. С. Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства на прикладі ТОВ «Завод «Красилівмаш» / О. С. Мороз // БІЗНЕС-ІНФОРМ. — 2014. — № 2. — С. 288–293.
2013
Статті
Мороз О. С. Світові тенденції інноваційного розвитку підприємств / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Економічний вісник НТУУ «КПІ». — 2013. — № 10.
Мороз О. С. Формування інноваційного розвитку промислового підприємства / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. — 2013. — № 12.
Мороз О. С. Формування системи основних первинних показників інноваційного розвитку підприємства / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. — 2013. — № 5.
Moroz O. Degree of enterprises innovations for development evaluation using fuzzy logic tools / O. Moroz, N. Semenchenko // Journal L'Association 1901 “SEPIKE”. — 2013. — № 3. — Р. 228–232.
2012
Статті
Жалдак Г. П. Соціальні інновації – ключовий чинник інноваційного розвитку промислових підприємств у сучасних умовах / Г. П. Жалдак, О. С. Мороз // Вчені записки університету «КРОК». — 2012. — № 32. — С. 222–229.
Мороз О. С. Формування системи показників для оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства / О. С. Мороз // Економіка Криму. — 2012. — № 3 (40). — С. 263–266.
Мороз О. С. Інноваційний розвиток підприємства: сутність та проблема визначення складових частин / О. С. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — 2012. — № 20. — С. 148–151.
2011
Статті
Ковальчук В. М. Перспективи використання методів нечіткого регресійного аналізу при дослідженні інноваційного процесу / В. М. Ковальчук, О. С. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія. "Економіка". — 2011. — Вип. 16. — С. 625–635.
2008
Статті
Мороз О. Прогнозування економічного розвитку України: інвестиційний аспект / О. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог. — 2008. — Вип. 5. — С. 217–222.
2014
Статті
Ногінова Н. М. Трансформація форм власності в Україні: проблеми і пріоритети / Н. М. Ногінова // Наукові записки. — Острог : НаУОА, 2014. — Вип. 27. — С. 27–30.
Ногінова Н. М. Приватизація в Україні: упущення, досягнення і перспективи / Н. М. Ногінова // Ефективна економіка. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний аграрний університет, 2014. — № 1.
Ногінова Н. М. Податкова реформа в Україні: досягання і прорахунки / Н. М. Ногінова // Ефективність державного управління. — Львів : Львівський державний регіональний інститут державного управління при президенті України, 2014. — Вип. 39. — С. 189–194.
Ногінова Н. М. Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції / Н. М. Ногінова // Наукові записки. — Острог, 2014. — Вип. 25. — С.141–145.
Ногінова Н. М. Національний лісотехнічний університет / Н. М. Ногінова // Науковий вісник. — 2014. — Вип. 24. — С. 259–264.
2006
Статті
Ногінова Н. М. Методологічні засади дослідження власності та процесу її реформування в умовах перехідної економіки / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник науково-технічних праць. — Львів : НЛТУ, 2006. — Вип. 16. 7. — С. 390–397.
Ногінова Н. М. Основні шляхи підвищення ефективності корпоратизації та функціонування акціонерних товариств в Україні / Н. М. Ногінова // Вісник Львівської комерційної академії. Серія "Економічна". — Львів : ЛКА, 2006. — С. 123–129.
2005
Статті
Ногінова Н. М. Акціонерна власність – провідна форма господарювання в умовах перехідної економіки / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник наково-технічних праць. — Львів : УкрДЛТУ, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 257–268.
Ногінова Н. М. Особливості функціонування акціонерних товариств відкритогого та закритого / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник наково-технічних праць. — Львів : УкрДЛТУ, 2005. — Вип. 15.1 — С. 258–264.
Ногінова Н. М. Економічний зміст роздержавлення та особливості цього процесу в перехідній економіці України / Н. М. Ногінова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — Львів : НУЛП, 2005. — № 547. — С. 308–316.
Ногінова Н. М. Аналітична оцінка діяльності підприємств акціонерної форми власності / Н. М. Ногінова // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Програмування і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону : збірник наукових праць. — Львів : ІРД НАН України, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 274–282.
Ковальчук Ю. Я. Роль та тенденції іноземного інвестування у Львівській області / Ю. Я. Ковальчук, М. В. Людвічук, Н. М. Ногінова, О. О. Сухий // Перехідні економічні системи : зб. наук. праць. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 382–388.
2016
Статті
Танчин А. Перспективи розвитку суб’єктів господарювання малого бізнесу України в контексті нововведень у спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності / А. Танчин, Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка». — Острог, 2016. — № 1 (29). — С. 140–145.
2015
Статті
Харчук Ю. Ю. Фандрайзинг як один із шляхів забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України в контексті загострення конкуренції між ними / Ю. Ю. Харчук // Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку (20 березня 2015 р., м. Київ). — Київ : Київський національний університет технологій та дизайну, 2015.
2014
Статті
Харчук Ю. Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих начальних закладів державної та комунальної власності України в контексті специфіки формування їхнього бренду / Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2014. — Вип. 27. — С. 132–137.
Харчук Ю. Ю. Економіко-правові аспекти обліково-аналітичного забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності України в контексті євроінтеграції / Ю. Ю. Харчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. — Рівне : Вид-во Національного університету водного господарства та природокористування, 2014. — Вип. 3 (67).
2011
Статті
Харчук Ю. Ю. Забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні на основі формування інноваційної стратегії їхнього розвитку / Ю. Ю. Харчук // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы пятой международной научно-практической конференции. — 2011. — С. 253–256.
2010
Статті
Харчук Ю. Ю. Використання зарубіжного досвіду щодо покращення фінансування діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доповідей ІІІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів (Тернопіль, 25–26 березня 2010 р.). — Тернопіль, 2010. — С. 121–123.
Харчук Ю. Ю. Аудит ефективності як один із шляхів поліпшення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. "Економічні науки" : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті". — Кам’янець-Подільськ, 2010. — С. 432–436.
2015
Статті
Березяк І. Дискусійні питання теорії соціального підприємництва в Україні / І. Березяк // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2015. — Вип. 28. — С. 24–27.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Березяк И. И. Социальные предприятия: новая форма бизнеса или инструмент обеспечения социальной стабильности государства / И. И. Березяк // Модернизация украинской и белоруской экономик: методология, теория, практика : монографія / под ред. С. Ю. Солодовникова. — Острог : Издательство НаУОА, 2014. — 298 с.
Статті
Березяк І. І. Зарубіжний досвід та вітчизняні реалії становлення соціального підприємництва / І. І. Березяк // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 25. — С. 31–36.
Kostetska І. Social entrepreneurship as an innovative solution mechanism of social problems of society / І. Kostetska, І. Berezyak // Scientific Journal. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. — 2014. — Vol. 36, No. 3. — S. 569–577.
2011
Статті
Березяк І. І. Ефективність виробництва молока за різного рівня техніко-технологічного забезпечення виробничих процесів / І. І. Березяк // Механізація та електрифікація сільського господарства : міжвідом. темат. наук. зб. — Глеваха, 2011. — Вип. 84. — С. 158–166.
2010
Статті
Березяк І. І. Особливості енергетичної оцінки виробництва продукції молочного скотарства / І. І. Березяк // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія "Економіка АПК". — 2010. — № 17 (2). — С. 418–423.
2009
Статті
Березяк І. І. Зарубіжний досвід у сфері ведення інтенсивного молочного скотарства / І. І. Березяк // Економічні науки : зб. наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету / за ред. В. А. Рульєва. — Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2009. — № 5. — С. 85–89.
2008
Статті
Березяк І. І. Методологічні засади визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва / І. І. Березяк // Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія «Економіка АПК». — Львів : ЛДАУ, — 2008. — № 15. — С. 190–195.
Березяк І. І. Особливості формування доходів від молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах / І. І. Березяк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного ун-ту. — Кам’янець-Подільський, 2008. — Вип. 16, т .3. — С. 34–37.
Березяк І. І. Економічна ефективність виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами України / І. І.Березяк // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2008. — Вип. 10, ч. 2. — С. 4–9.
2007
Статті
Березяк І. І. Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової економіки / І. І.Березяк // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 37–43.
2016
Статті
Танчин А. Перспективи розвитку суб’єктів господарювання малого бізнесу України в контексті нововведень у спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності / А. Танчин, Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка». — Острог, 2016. — № 1 (29). — С. 140–145.
2015
Статті
Харчук Ю. Ю. Фандрайзинг як один із шляхів забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України в контексті загострення конкуренції між ними / Ю. Ю. Харчук // Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку (20 березня 2015 р., м. Київ). — Київ : Київський національний університет технологій та дизайну, 2015.
2014
Статті
Харчук Ю. Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих начальних закладів державної та комунальної власності України в контексті специфіки формування їхнього бренду / Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2014. — Вип. 27. — С. 132–137.
Харчук Ю. Ю. Економіко-правові аспекти обліково-аналітичного забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності України в контексті євроінтеграції / Ю. Ю. Харчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. — Рівне : Вид-во Національного університету водного господарства та природокористування, 2014. — Вип. 3 (67).
2011
Статті
Харчук Ю. Ю. Забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні на основі формування інноваційної стратегії їхнього розвитку / Ю. Ю. Харчук // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы пятой международной научно-практической конференции. — 2011. — С. 253–256.
2010
Статті
Харчук Ю. Ю. Використання зарубіжного досвіду щодо покращення фінансування діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доповідей ІІІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів (Тернопіль, 25–26 березня 2010 р.). — Тернопіль, 2010. — С. 121–123.
Харчук Ю. Ю. Аудит ефективності як один із шляхів поліпшення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. "Економічні науки" : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті". — Кам’янець-Подільськ, 2010. — С. 432–436.
2014
Статті
Мороз О. С. Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства на прикладі ТОВ «Завод «Красилівмаш» / О. С. Мороз // БІЗНЕС-ІНФОРМ. — 2014. — № 2. — С. 288–293.
2013
Статті
Мороз О. С. Світові тенденції інноваційного розвитку підприємств / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Економічний вісник НТУУ «КПІ». — 2013. — № 10.
Мороз О. С. Формування інноваційного розвитку промислового підприємства / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. — 2013. — № 12.
Мороз О. С. Формування системи основних первинних показників інноваційного розвитку підприємства / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. — 2013. — № 5.
Moroz O. Degree of enterprises innovations for development evaluation using fuzzy logic tools / O. Moroz, N. Semenchenko // Journal L'Association 1901 “SEPIKE”. — 2013. — № 3. — Р. 228–232.
2012
Статті
Жалдак Г. П. Соціальні інновації – ключовий чинник інноваційного розвитку промислових підприємств у сучасних умовах / Г. П. Жалдак, О. С. Мороз // Вчені записки університету «КРОК». — 2012. — № 32. — С. 222–229.
Мороз О. С. Формування системи показників для оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства / О. С. Мороз // Економіка Криму. — 2012. — № 3 (40). — С. 263–266.
Мороз О. С. Інноваційний розвиток підприємства: сутність та проблема визначення складових частин / О. С. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — 2012. — № 20. — С. 148–151.
2011
Статті
Ковальчук В. М. Перспективи використання методів нечіткого регресійного аналізу при дослідженні інноваційного процесу / В. М. Ковальчук, О. С. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія. "Економіка". — 2011. — Вип. 16. — С. 625–635.
2008
Статті
Мороз О. Прогнозування економічного розвитку України: інвестиційний аспект / О. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог. — 2008. — Вип. 5. — С. 217–222.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 187–194.
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 129–132.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. — Вип. 7, т. 2. — С. 82–86.
2010
Статті
Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 184–194.
Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. — Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. — Вип. 4 (25). — С. 150–157.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. — 2009. — № 1 (43). — С. 98–103.
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
Статті
Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 291–299.
2005
Статті
Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С. 138–146.
Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 256–265.
2003
Статті
Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2003. — № 12. — С. 54–58.
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. — Вип. 5. — С. 148–159.
2002
Статті
Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25–27 квітня 2002 р., м. Київ). — К. : Економіка і право, 2002. — С. 70–71.
2001
Статті
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. — Вип. 2. — С. 77–82.
Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. — Вип. ІІ. — С. 204–208.
2000
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. — С. 120–125.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 187–194.
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 129–132.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. — Вип. 7, т. 2. — С. 82–86.
2010
Статті
Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 184–194.
Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. — Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. — Вип. 4 (25). — С. 150–157.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. — 2009. — № 1 (43). — С. 98–103.
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
Статті
Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 291–299.
2005
Статті
Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С. 138–146.
Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 256–265.
2003
Статті
Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2003. — № 12. — С. 54–58.
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. — Вип. 5. — С. 148–159.
2002
Статті
Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25–27 квітня 2002 р., м. Київ). — К. : Економіка і право, 2002. — С. 70–71.
2001
Статті
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. — Вип. 2. — С. 77–82.
Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. — Вип. ІІ. — С. 204–208.
2000
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. — С. 120–125.
2014
Статті
Мороз О. С. Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства на прикладі ТОВ «Завод «Красилівмаш» / О. С. Мороз // БІЗНЕС-ІНФОРМ. — 2014. — № 2. — С. 288–293.
2013
Статті
Мороз О. С. Світові тенденції інноваційного розвитку підприємств / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Економічний вісник НТУУ «КПІ». — 2013. — № 10.
Мороз О. С. Формування інноваційного розвитку промислового підприємства / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. — 2013. — № 12.
Мороз О. С. Формування системи основних первинних показників інноваційного розвитку підприємства / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. — 2013. — № 5.
Moroz O. Degree of enterprises innovations for development evaluation using fuzzy logic tools / O. Moroz, N. Semenchenko // Journal L'Association 1901 “SEPIKE”. — 2013. — № 3. — Р. 228–232.
2012
Статті
Жалдак Г. П. Соціальні інновації – ключовий чинник інноваційного розвитку промислових підприємств у сучасних умовах / Г. П. Жалдак, О. С. Мороз // Вчені записки університету «КРОК». — 2012. — № 32. — С. 222–229.
Мороз О. С. Формування системи показників для оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства / О. С. Мороз // Економіка Криму. — 2012. — № 3 (40). — С. 263–266.
Мороз О. С. Інноваційний розвиток підприємства: сутність та проблема визначення складових частин / О. С. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — 2012. — № 20. — С. 148–151.
2011
Статті
Ковальчук В. М. Перспективи використання методів нечіткого регресійного аналізу при дослідженні інноваційного процесу / В. М. Ковальчук, О. С. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія. "Економіка". — 2011. — Вип. 16. — С. 625–635.
2008
Статті
Мороз О. Прогнозування економічного розвитку України: інвестиційний аспект / О. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог. — 2008. — Вип. 5. — С. 217–222.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 187–194.
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 129–132.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. — Вип. 7, т. 2. — С. 82–86.
2010
Статті
Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 184–194.
Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. — Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. — Вип. 4 (25). — С. 150–157.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. — 2009. — № 1 (43). — С. 98–103.
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
Статті
Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 291–299.
2005
Статті
Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С. 138–146.
Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 256–265.
2003
Статті
Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2003. — № 12. — С. 54–58.
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. — Вип. 5. — С. 148–159.
2002
Статті
Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25–27 квітня 2002 р., м. Київ). — К. : Економіка і право, 2002. — С. 70–71.
2001
Статті
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. — Вип. 2. — С. 77–82.
Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. — Вип. ІІ. — С. 204–208.
2000
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. — С. 120–125.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 187–194.
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 129–132.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. — Вип. 7, т. 2. — С. 82–86.
2010
Статті
Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 184–194.
Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. — Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. — Вип. 4 (25). — С. 150–157.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. — 2009. — № 1 (43). — С. 98–103.
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
Статті
Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 291–299.
2005
Статті
Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С. 138–146.
Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 256–265.
2003
Статті
Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2003. — № 12. — С. 54–58.
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. — Вип. 5. — С. 148–159.
2002
Статті
Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25–27 квітня 2002 р., м. Київ). — К. : Економіка і право, 2002. — С. 70–71.
2001
Статті
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. — Вип. 2. — С. 77–82.
Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. — Вип. ІІ. — С. 204–208.
2000
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. — С. 120–125.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання), напрям підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» / укл. : Недзведовська О. Є., Новоселецька А. О., Шулик Ю. В., Харчук Ю. Ю. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 49 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Шулик Ю. В. Державний бюджет: проблеми фінансування та використання / Ю. В. Шулик // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 16–47.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. : Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форми навчання) спеціальність 6.030508 «Фінанси» / укл. : Недзведовська О. Є., Новеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 46 с.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хмарук Ю. В. Напрями розширення доходної бази бюджету невеликого міста у проблемному регіоні (на прикладі міста Острога) / Ю. В. Хмарук // Інвестиційно-інноваційний механізм регулювання розвитку прикордонного регіону : кол. монограф. — Луцьк : Вол. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. — С. 137–147.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Бюджетна система» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050104 «Фінанси» / Карлін М. І., Хмарук Ю. В. — Острог, 2009. — 31 с.
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 6.05010.0 «Фінанси та кредит» / укл. : Новосеселецька А. О., Недзведовська О. Є., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 44 с.
2014
Статті
Мороз О. С. Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства на прикладі ТОВ «Завод «Красилівмаш» / О. С. Мороз // БІЗНЕС-ІНФОРМ. — 2014. — № 2. — С. 288–293.
2013
Статті
Мороз О. С. Світові тенденції інноваційного розвитку підприємств / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Економічний вісник НТУУ «КПІ». — 2013. — № 10.
Мороз О. С. Формування інноваційного розвитку промислового підприємства / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. — 2013. — № 12.
Мороз О. С. Формування системи основних первинних показників інноваційного розвитку підприємства / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. — 2013. — № 5.
Moroz O. Degree of enterprises innovations for development evaluation using fuzzy logic tools / O. Moroz, N. Semenchenko // Journal L'Association 1901 “SEPIKE”. — 2013. — № 3. — Р. 228–232.
2012
Статті
Жалдак Г. П. Соціальні інновації – ключовий чинник інноваційного розвитку промислових підприємств у сучасних умовах / Г. П. Жалдак, О. С. Мороз // Вчені записки університету «КРОК». — 2012. — № 32. — С. 222–229.
Мороз О. С. Формування системи показників для оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства / О. С. Мороз // Економіка Криму. — 2012. — № 3 (40). — С. 263–266.
Мороз О. С. Інноваційний розвиток підприємства: сутність та проблема визначення складових частин / О. С. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — 2012. — № 20. — С. 148–151.
2011
Статті
Ковальчук В. М. Перспективи використання методів нечіткого регресійного аналізу при дослідженні інноваційного процесу / В. М. Ковальчук, О. С. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія. "Економіка". — 2011. — Вип. 16. — С. 625–635.
2008
Статті
Мороз О. Прогнозування економічного розвитку України: інвестиційний аспект / О. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог. — 2008. — Вип. 5. — С. 217–222.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 187–194.
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 129–132.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. — Вип. 7, т. 2. — С. 82–86.
2010
Статті
Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 184–194.
Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. — Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. — Вип. 4 (25). — С. 150–157.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. — 2009. — № 1 (43). — С. 98–103.
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
Статті
Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 291–299.
2005
Статті
Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С. 138–146.
Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 256–265.
2003
Статті
Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2003. — № 12. — С. 54–58.
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. — Вип. 5. — С. 148–159.
2002
Статті
Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25–27 квітня 2002 р., м. Київ). — К. : Економіка і право, 2002. — С. 70–71.
2001
Статті
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. — Вип. 2. — С. 77–82.
Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. — Вип. ІІ. — С. 204–208.
2000
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. — С. 120–125.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 187–194.
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 129–132.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. — Вип. 7, т. 2. — С. 82–86.
2010
Статті
Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 184–194.
Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. — Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. — Вип. 4 (25). — С. 150–157.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. — 2009. — № 1 (43). — С. 98–103.
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
Статті
Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 291–299.
2005
Статті
Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С. 138–146.
Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 256–265.
2003
Статті
Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2003. — № 12. — С. 54–58.
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. — Вип. 5. — С. 148–159.
2002
Статті
Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25–27 квітня 2002 р., м. Київ). — К. : Економіка і право, 2002. — С. 70–71.
2001
Статті
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. — Вип. 2. — С. 77–82.
Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. — Вип. ІІ. — С. 204–208.
2000
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. — С. 120–125.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 187–194.
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 129–132.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. — Вип. 7, т. 2. — С. 82–86.
2010
Статті
Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 184–194.
Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. — Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. — Вип. 4 (25). — С. 150–157.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. — 2009. — № 1 (43). — С. 98–103.
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
Статті
Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 291–299.
2005
Статті
Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С. 138–146.
Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 256–265.
2003
Статті
Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2003. — № 12. — С. 54–58.
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. — Вип. 5. — С. 148–159.
2002
Статті
Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25–27 квітня 2002 р., м. Київ). — К. : Економіка і право, 2002. — С. 70–71.
2001
Статті
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. — Вип. 2. — С. 77–82.
Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. — Вип. ІІ. — С. 204–208.
2000
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. — С. 120–125.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання), напрям підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» / укл. : Недзведовська О. Є., Новоселецька А. О., Шулик Ю. В., Харчук Ю. Ю. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 49 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Шулик Ю. В. Державний бюджет: проблеми фінансування та використання / Ю. В. Шулик // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 16–47.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. : Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форми навчання) спеціальність 6.030508 «Фінанси» / укл. : Недзведовська О. Є., Новеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 46 с.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хмарук Ю. В. Напрями розширення доходної бази бюджету невеликого міста у проблемному регіоні (на прикладі міста Острога) / Ю. В. Хмарук // Інвестиційно-інноваційний механізм регулювання розвитку прикордонного регіону : кол. монограф. — Луцьк : Вол. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. — С. 137–147.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Бюджетна система» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050104 «Фінанси» / Карлін М. І., Хмарук Ю. В. — Острог, 2009. — 31 с.
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 6.05010.0 «Фінанси та кредит» / укл. : Новосеселецька А. О., Недзведовська О. Є., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 44 с.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Дем’янчук О. І. Навчально-методичні вказівки для виконання дипломної та кваліфікаційної роботи студентами економічного факультету спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами) та із напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 33 с.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Дем’янчук О. І. Місцеві фінанси : навчальний посібник / О. І. Дем’янчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 340 с.
У навчальному посібнику розглянуті питання сутності місцевих фінансів, їх функції, склад та їх роль в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, розглянуто порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів. Прикладне значення полягає у тому, що майбутній фахівець буде мати можливість об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в регіонах. Для студентів економічних вищих навчальних закладів та факультетів.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Дем’янчук О. І. Навчально-методичні вказівки для виконання магістерської, дипломної та бакалаврської робіт студентами економічного факультету спеціальності «Фінанси» . — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 48 с.
Посібник охоплює комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для виконання магістерської (дипломної, бакалаврської) роботи, яка є завершальним етапом науково-досліницької роботи студентів. Метою написання посібника є закріплення теоретичних знань в процесі виконання магістерської, дипломної, бакалаврської робіт, а також поглиблення навичок самостійної роботи студентів над конкретною проблемою.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Дем’янчук О. І. Типізація економічних районів / О. І. Дем’янчук // Проблеми і шляхи розвитку депресивного регіону (на прикладі областей Поліського економічного району) : монографія / М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа, 2006. — 332 с.
У сучасних умовах усе більша увага вчених приділяється розвитку окремих регіонів України, у тому числі депресивних територій. Це пов’язано з тим, що регіони набувають дедалі більшої самостійності, у тому числі у плануванні економічного розвитку й управлінні. Одночасно зростає відповідальність місцевих органів влади за формування територіальної економічної політики. Разом із тим вони ще не мають необхідного досвіду для вибору оптимальної стратегії розвитку, що є одною з причин незадовільного соціально-економічного становища багатьох регіонів України. Це, передусім, стосується областей Поліського економічного району (Волинської, Рівненської, Житомирської та Чернігівської), які значно відстають у розвитку від інших областей України. Викладені обставини зумовили вибір теми цієї комплексної монографії, авторами якої є вчені і практики Західного регіону України та Києва. Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться розвитком регіональної економіки України.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Фінансовий менеджмент у банку : навчальний посібник / О. І. Копилюк, Н. М. Ногінова, О. М. Музичка, Н. С. Кульчицька. — Львів : Ліга-Прес, 2015. — 231с.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Ногінова H. М. Витрати виробництва в довгостроковому періоді / Н. М. Ногінова, О. В. Щедра // Мікроекономічна теорія : навчальний посібник / Г. І. Башнянина, О. В. Щедрої. — Львів : Новий світ, 2006. — С. 98–112.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мамонтова Н. А. Тестові завдання і матеріали з курсу «Фінанси підприємств» / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Мамонтова Н. А. Навчально-методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 32 с.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Мамонтова Н. А. Управління вартістю компаній нафтогазового комплексу в умовах інноваційного розвитку : монографія / Н. А. Мамонтова. — Львів : ПАІС, 2011. — 484 с.
У монографії викладено результати досліджень особливостей систем та механізмів управління вартістю компаній нафтогазового комплексу. Узагальнено теоретичні та методологічні аспекти управління вартістю компаній у сучасній економіці. Визначено головні тенденції розвитку корпоративного сектора нафтогазового комплексу та закономірності трансформації ринків нафти і газу. Вказано на провідну роль інтелектуального капіталу як чинника формування вартості сучасної виробничої компанії. Проаналізовано умови формування інтелектуального капіталу та його використання в українській економіці. Викладено методологію управління вартістю компаній нафтогазового комплексу та запропоновано новітні механізми такого управління в умовах інноваційного розвитку. Для науковців, фінансистів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Мамонтова Н. А. Економічні проблеми інтеграції освіти, науки, бізнесу / Н. А. Мамонтова // Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні : колективна монографія / І. М. Грищенка. — Хмельницький : Вид-во ХНУ, 2010. — С. 456–469.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мамонтова Н. А. Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт студентами економічного факультету спеціальності 7.050104 «Фінанси» денної та заочної форми навчання / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 31 с.
Мамонтова Н. А. Методичні вказівки до написання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра напряму «Економіка і підприємництво» (спеціальність – 6.050100 «Фінанси») / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 32 с.
Мамонтова Н. А. Навчально-методичний комплекс з курсу «Фінансовий менеджмент» / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 45 с.
Мамонтова Н. А. Методичні вказівки щодо виконання магістерських робіт студентами економічного факультету спеціальності 8.050104 «Фінанси» / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 35 с.
2014
Статті
Мороз О. С. Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства на прикладі ТОВ «Завод «Красилівмаш» / О. С. Мороз // БІЗНЕС-ІНФОРМ. — 2014. — № 2. — С. 288–293.
2013
Статті
Мороз О. С. Світові тенденції інноваційного розвитку підприємств / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Економічний вісник НТУУ «КПІ». — 2013. — № 10.
Мороз О. С. Формування інноваційного розвитку промислового підприємства / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. — 2013. — № 12.
Мороз О. С. Формування системи основних первинних показників інноваційного розвитку підприємства / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. — 2013. — № 5.
Moroz O. Degree of enterprises innovations for development evaluation using fuzzy logic tools / O. Moroz, N. Semenchenko // Journal L'Association 1901 “SEPIKE”. — 2013. — № 3. — Р. 228–232.
2012
Статті
Жалдак Г. П. Соціальні інновації – ключовий чинник інноваційного розвитку промислових підприємств у сучасних умовах / Г. П. Жалдак, О. С. Мороз // Вчені записки університету «КРОК». — 2012. — № 32. — С. 222–229.
Мороз О. С. Формування системи показників для оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства / О. С. Мороз // Економіка Криму. — 2012. — № 3 (40). — С. 263–266.
Мороз О. С. Інноваційний розвиток підприємства: сутність та проблема визначення складових частин / О. С. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — 2012. — № 20. — С. 148–151.
2011
Статті
Ковальчук В. М. Перспективи використання методів нечіткого регресійного аналізу при дослідженні інноваційного процесу / В. М. Ковальчук, О. С. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія. "Економіка". — 2011. — Вип. 16. — С. 625–635.
2008
Статті
Мороз О. Прогнозування економічного розвитку України: інвестиційний аспект / О. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог. — 2008. — Вип. 5. — С. 217–222.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 187–194.
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 129–132.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. — Вип. 7, т. 2. — С. 82–86.
2010
Статті
Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 184–194.
Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. — Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. — Вип. 4 (25). — С. 150–157.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. — 2009. — № 1 (43). — С. 98–103.
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
Статті
Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 291–299.
2005
Статті
Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С. 138–146.
Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 256–265.
2003
Статті
Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2003. — № 12. — С. 54–58.
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. — Вип. 5. — С. 148–159.
2002
Статті
Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25–27 квітня 2002 р., м. Київ). — К. : Економіка і право, 2002. — С. 70–71.
2001
Статті
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. — Вип. 2. — С. 77–82.
Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. — Вип. ІІ. — С. 204–208.
2000
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. — С. 120–125.
2014
Статті
Ногінова Н. М. Трансформація форм власності в Україні: проблеми і пріоритети / Н. М. Ногінова // Наукові записки. — Острог : НаУОА, 2014. — Вип. 27. — С. 27–30.
Ногінова Н. М. Приватизація в Україні: упущення, досягнення і перспективи / Н. М. Ногінова // Ефективна економіка. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний аграрний університет, 2014. — № 1.
Ногінова Н. М. Податкова реформа в Україні: досягання і прорахунки / Н. М. Ногінова // Ефективність державного управління. — Львів : Львівський державний регіональний інститут державного управління при президенті України, 2014. — Вип. 39. — С. 189–194.
Ногінова Н. М. Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції / Н. М. Ногінова // Наукові записки. — Острог, 2014. — Вип. 25. — С.141–145.
Ногінова Н. М. Національний лісотехнічний університет / Н. М. Ногінова // Науковий вісник. — 2014. — Вип. 24. — С. 259–264.
2006
Статті
Ногінова Н. М. Методологічні засади дослідження власності та процесу її реформування в умовах перехідної економіки / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник науково-технічних праць. — Львів : НЛТУ, 2006. — Вип. 16. 7. — С. 390–397.
Ногінова Н. М. Основні шляхи підвищення ефективності корпоратизації та функціонування акціонерних товариств в Україні / Н. М. Ногінова // Вісник Львівської комерційної академії. Серія "Економічна". — Львів : ЛКА, 2006. — С. 123–129.
2005
Статті
Ногінова Н. М. Акціонерна власність – провідна форма господарювання в умовах перехідної економіки / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник наково-технічних праць. — Львів : УкрДЛТУ, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 257–268.
Ногінова Н. М. Особливості функціонування акціонерних товариств відкритогого та закритого / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник наково-технічних праць. — Львів : УкрДЛТУ, 2005. — Вип. 15.1 — С. 258–264.
Ногінова Н. М. Економічний зміст роздержавлення та особливості цього процесу в перехідній економіці України / Н. М. Ногінова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — Львів : НУЛП, 2005. — № 547. — С. 308–316.
Ногінова Н. М. Аналітична оцінка діяльності підприємств акціонерної форми власності / Н. М. Ногінова // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Програмування і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону : збірник наукових праць. — Львів : ІРД НАН України, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 274–282.
Ковальчук Ю. Я. Роль та тенденції іноземного інвестування у Львівській області / Ю. Я. Ковальчук, М. В. Людвічук, Н. М. Ногінова, О. О. Сухий // Перехідні економічні системи : зб. наук. праць. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 382–388.
2014
Статті
Ногінова Н. М. Трансформація форм власності в Україні: проблеми і пріоритети / Н. М. Ногінова // Наукові записки. — Острог : НаУОА, 2014. — Вип. 27. — С. 27–30.
Ногінова Н. М. Приватизація в Україні: упущення, досягнення і перспективи / Н. М. Ногінова // Ефективна економіка. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний аграрний університет, 2014. — № 1.
Ногінова Н. М. Податкова реформа в Україні: досягання і прорахунки / Н. М. Ногінова // Ефективність державного управління. — Львів : Львівський державний регіональний інститут державного управління при президенті України, 2014. — Вип. 39. — С. 189–194.
Ногінова Н. М. Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції / Н. М. Ногінова // Наукові записки. — Острог, 2014. — Вип. 25. — С.141–145.
Ногінова Н. М. Національний лісотехнічний університет / Н. М. Ногінова // Науковий вісник. — 2014. — Вип. 24. — С. 259–264.
2006
Статті
Ногінова Н. М. Методологічні засади дослідження власності та процесу її реформування в умовах перехідної економіки / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник науково-технічних праць. — Львів : НЛТУ, 2006. — Вип. 16. 7. — С. 390–397.
Ногінова Н. М. Основні шляхи підвищення ефективності корпоратизації та функціонування акціонерних товариств в Україні / Н. М. Ногінова // Вісник Львівської комерційної академії. Серія "Економічна". — Львів : ЛКА, 2006. — С. 123–129.
2005
Статті
Ногінова Н. М. Акціонерна власність – провідна форма господарювання в умовах перехідної економіки / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник наково-технічних праць. — Львів : УкрДЛТУ, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 257–268.
Ногінова Н. М. Особливості функціонування акціонерних товариств відкритогого та закритого / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник наково-технічних праць. — Львів : УкрДЛТУ, 2005. — Вип. 15.1 — С. 258–264.
Ногінова Н. М. Економічний зміст роздержавлення та особливості цього процесу в перехідній економіці України / Н. М. Ногінова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — Львів : НУЛП, 2005. — № 547. — С. 308–316.
Ногінова Н. М. Аналітична оцінка діяльності підприємств акціонерної форми власності / Н. М. Ногінова // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Програмування і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону : збірник наукових праць. — Львів : ІРД НАН України, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 274–282.
Ковальчук Ю. Я. Роль та тенденції іноземного інвестування у Львівській області / Ю. Я. Ковальчук, М. В. Людвічук, Н. М. Ногінова, О. О. Сухий // Перехідні економічні системи : зб. наук. праць. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 382–388.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 187–194.
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 129–132.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. — Вип. 7, т. 2. — С. 82–86.
2010
Статті
Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 184–194.
Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. — Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. — Вип. 4 (25). — С. 150–157.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. — 2009. — № 1 (43). — С. 98–103.
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
Статті
Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 291–299.
2005
Статті
Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С. 138–146.
Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 256–265.
2003
Статті
Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2003. — № 12. — С. 54–58.
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. — Вип. 5. — С. 148–159.
2002
Статті
Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25–27 квітня 2002 р., м. Київ). — К. : Економіка і право, 2002. — С. 70–71.
2001
Статті
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. — Вип. 2. — С. 77–82.
Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. — Вип. ІІ. — С. 204–208.
2000
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. — С. 120–125.
2015
Статті
Березяк І. Дискусійні питання теорії соціального підприємництва в Україні / І. Березяк // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2015. — Вип. 28. — С. 24–27.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Березяк И. И. Социальные предприятия: новая форма бизнеса или инструмент обеспечения социальной стабильности государства / И. И. Березяк // Модернизация украинской и белоруской экономик: методология, теория, практика : монографія / под ред. С. Ю. Солодовникова. — Острог : Издательство НаУОА, 2014. — 298 с.
Статті
Березяк І. І. Зарубіжний досвід та вітчизняні реалії становлення соціального підприємництва / І. І. Березяк // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 25. — С. 31–36.
Kostetska І. Social entrepreneurship as an innovative solution mechanism of social problems of society / І. Kostetska, І. Berezyak // Scientific Journal. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. — 2014. — Vol. 36, No. 3. — S. 569–577.
2011
Статті
Березяк І. І. Ефективність виробництва молока за різного рівня техніко-технологічного забезпечення виробничих процесів / І. І. Березяк // Механізація та електрифікація сільського господарства : міжвідом. темат. наук. зб. — Глеваха, 2011. — Вип. 84. — С. 158–166.
2010
Статті
Березяк І. І. Особливості енергетичної оцінки виробництва продукції молочного скотарства / І. І. Березяк // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія "Економіка АПК". — 2010. — № 17 (2). — С. 418–423.
2009
Статті
Березяк І. І. Зарубіжний досвід у сфері ведення інтенсивного молочного скотарства / І. І. Березяк // Економічні науки : зб. наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету / за ред. В. А. Рульєва. — Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2009. — № 5. — С. 85–89.
2008
Статті
Березяк І. І. Методологічні засади визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва / І. І. Березяк // Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія «Економіка АПК». — Львів : ЛДАУ, — 2008. — № 15. — С. 190–195.
Березяк І. І. Особливості формування доходів від молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах / І. І. Березяк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного ун-ту. — Кам’янець-Подільський, 2008. — Вип. 16, т .3. — С. 34–37.
Березяк І. І. Економічна ефективність виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами України / І. І.Березяк // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2008. — Вип. 10, ч. 2. — С. 4–9.
2007
Статті
Березяк І. І. Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової економіки / І. І.Березяк // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 37–43.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Дем’янчук О. І. Навчально-методичні вказівки для виконання дипломної та кваліфікаційної роботи студентами економічного факультету спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами) та із напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 33 с.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Дем’янчук О. І. Місцеві фінанси : навчальний посібник / О. І. Дем’янчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 340 с.
У навчальному посібнику розглянуті питання сутності місцевих фінансів, їх функції, склад та їх роль в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, розглянуто порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів. Прикладне значення полягає у тому, що майбутній фахівець буде мати можливість об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в регіонах. Для студентів економічних вищих навчальних закладів та факультетів.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Дем’янчук О. І. Навчально-методичні вказівки для виконання магістерської, дипломної та бакалаврської робіт студентами економічного факультету спеціальності «Фінанси» . — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 48 с.
Посібник охоплює комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для виконання магістерської (дипломної, бакалаврської) роботи, яка є завершальним етапом науково-досліницької роботи студентів. Метою написання посібника є закріплення теоретичних знань в процесі виконання магістерської, дипломної, бакалаврської робіт, а також поглиблення навичок самостійної роботи студентів над конкретною проблемою.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Дем’янчук О. І. Типізація економічних районів / О. І. Дем’янчук // Проблеми і шляхи розвитку депресивного регіону (на прикладі областей Поліського економічного району) : монографія / М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа, 2006. — 332 с.
У сучасних умовах усе більша увага вчених приділяється розвитку окремих регіонів України, у тому числі депресивних територій. Це пов’язано з тим, що регіони набувають дедалі більшої самостійності, у тому числі у плануванні економічного розвитку й управлінні. Одночасно зростає відповідальність місцевих органів влади за формування територіальної економічної політики. Разом із тим вони ще не мають необхідного досвіду для вибору оптимальної стратегії розвитку, що є одною з причин незадовільного соціально-економічного становища багатьох регіонів України. Це, передусім, стосується областей Поліського економічного району (Волинської, Рівненської, Житомирської та Чернігівської), які значно відстають у розвитку від інших областей України. Викладені обставини зумовили вибір теми цієї комплексної монографії, авторами якої є вчені і практики Західного регіону України та Києва. Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться розвитком регіональної економіки України.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мамонтова Н. А. Тестові завдання і матеріали з курсу «Фінанси підприємств» / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Мамонтова Н. А. Навчально-методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 32 с.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Мамонтова Н. А. Управління вартістю компаній нафтогазового комплексу в умовах інноваційного розвитку : монографія / Н. А. Мамонтова. — Львів : ПАІС, 2011. — 484 с.
У монографії викладено результати досліджень особливостей систем та механізмів управління вартістю компаній нафтогазового комплексу. Узагальнено теоретичні та методологічні аспекти управління вартістю компаній у сучасній економіці. Визначено головні тенденції розвитку корпоративного сектора нафтогазового комплексу та закономірності трансформації ринків нафти і газу. Вказано на провідну роль інтелектуального капіталу як чинника формування вартості сучасної виробничої компанії. Проаналізовано умови формування інтелектуального капіталу та його використання в українській економіці. Викладено методологію управління вартістю компаній нафтогазового комплексу та запропоновано новітні механізми такого управління в умовах інноваційного розвитку. Для науковців, фінансистів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Мамонтова Н. А. Економічні проблеми інтеграції освіти, науки, бізнесу / Н. А. Мамонтова // Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні : колективна монографія / І. М. Грищенка. — Хмельницький : Вид-во ХНУ, 2010. — С. 456–469.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мамонтова Н. А. Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт студентами економічного факультету спеціальності 7.050104 «Фінанси» денної та заочної форми навчання / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 31 с.
Мамонтова Н. А. Методичні вказівки до написання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра напряму «Економіка і підприємництво» (спеціальність – 6.050100 «Фінанси») / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 32 с.
Мамонтова Н. А. Навчально-методичний комплекс з курсу «Фінансовий менеджмент» / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 45 с.
Мамонтова Н. А. Методичні вказівки щодо виконання магістерських робіт студентами економічного факультету спеціальності 8.050104 «Фінанси» / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 35 с.
2016
Статті
Танчин А. Перспективи розвитку суб’єктів господарювання малого бізнесу України в контексті нововведень у спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності / А. Танчин, Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка». — Острог, 2016. — № 1 (29). — С. 140–145.
2015
Статті
Харчук Ю. Ю. Фандрайзинг як один із шляхів забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України в контексті загострення конкуренції між ними / Ю. Ю. Харчук // Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку (20 березня 2015 р., м. Київ). — Київ : Київський національний університет технологій та дизайну, 2015.
2014
Статті
Харчук Ю. Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих начальних закладів державної та комунальної власності України в контексті специфіки формування їхнього бренду / Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2014. — Вип. 27. — С. 132–137.
Харчук Ю. Ю. Економіко-правові аспекти обліково-аналітичного забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності України в контексті євроінтеграції / Ю. Ю. Харчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. — Рівне : Вид-во Національного університету водного господарства та природокористування, 2014. — Вип. 3 (67).
2011
Статті
Харчук Ю. Ю. Забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні на основі формування інноваційної стратегії їхнього розвитку / Ю. Ю. Харчук // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы пятой международной научно-практической конференции. — 2011. — С. 253–256.
2010
Статті
Харчук Ю. Ю. Використання зарубіжного досвіду щодо покращення фінансування діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доповідей ІІІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів (Тернопіль, 25–26 березня 2010 р.). — Тернопіль, 2010. — С. 121–123.
Харчук Ю. Ю. Аудит ефективності як один із шляхів поліпшення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. "Економічні науки" : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті". — Кам’янець-Подільськ, 2010. — С. 432–436.
2014
Статті
Ногінова Н. М. Трансформація форм власності в Україні: проблеми і пріоритети / Н. М. Ногінова // Наукові записки. — Острог : НаУОА, 2014. — Вип. 27. — С. 27–30.
Ногінова Н. М. Приватизація в Україні: упущення, досягнення і перспективи / Н. М. Ногінова // Ефективна економіка. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний аграрний університет, 2014. — № 1.
Ногінова Н. М. Податкова реформа в Україні: досягання і прорахунки / Н. М. Ногінова // Ефективність державного управління. — Львів : Львівський державний регіональний інститут державного управління при президенті України, 2014. — Вип. 39. — С. 189–194.
Ногінова Н. М. Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції / Н. М. Ногінова // Наукові записки. — Острог, 2014. — Вип. 25. — С.141–145.
Ногінова Н. М. Національний лісотехнічний університет / Н. М. Ногінова // Науковий вісник. — 2014. — Вип. 24. — С. 259–264.
2006
Статті
Ногінова Н. М. Методологічні засади дослідження власності та процесу її реформування в умовах перехідної економіки / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник науково-технічних праць. — Львів : НЛТУ, 2006. — Вип. 16. 7. — С. 390–397.
Ногінова Н. М. Основні шляхи підвищення ефективності корпоратизації та функціонування акціонерних товариств в Україні / Н. М. Ногінова // Вісник Львівської комерційної академії. Серія "Економічна". — Львів : ЛКА, 2006. — С. 123–129.
2005
Статті
Ногінова Н. М. Акціонерна власність – провідна форма господарювання в умовах перехідної економіки / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник наково-технічних праць. — Львів : УкрДЛТУ, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 257–268.
Ногінова Н. М. Особливості функціонування акціонерних товариств відкритогого та закритого / Н. М. Ногінова // Науковий вісник : збірник наково-технічних праць. — Львів : УкрДЛТУ, 2005. — Вип. 15.1 — С. 258–264.
Ногінова Н. М. Економічний зміст роздержавлення та особливості цього процесу в перехідній економіці України / Н. М. Ногінова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — Львів : НУЛП, 2005. — № 547. — С. 308–316.
Ногінова Н. М. Аналітична оцінка діяльності підприємств акціонерної форми власності / Н. М. Ногінова // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Програмування і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону : збірник наукових праць. — Львів : ІРД НАН України, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 274–282.
Ковальчук Ю. Я. Роль та тенденції іноземного інвестування у Львівській області / Ю. Я. Ковальчук, М. В. Людвічук, Н. М. Ногінова, О. О. Сухий // Перехідні економічні системи : зб. наук. праць. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2005. — Вип. 15. 4. — С. 382–388.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Дем’янчук О. І. Навчально-методичні вказівки для виконання дипломної та кваліфікаційної роботи студентами економічного факультету спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами) та із напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 33 с.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Дем’янчук О. І. Місцеві фінанси : навчальний посібник / О. І. Дем’янчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 340 с.
У навчальному посібнику розглянуті питання сутності місцевих фінансів, їх функції, склад та їх роль в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, розглянуто порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів. Прикладне значення полягає у тому, що майбутній фахівець буде мати можливість об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в регіонах. Для студентів економічних вищих навчальних закладів та факультетів.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Дем’янчук О. І. Навчально-методичні вказівки для виконання магістерської, дипломної та бакалаврської робіт студентами економічного факультету спеціальності «Фінанси» . — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 48 с.
Посібник охоплює комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для виконання магістерської (дипломної, бакалаврської) роботи, яка є завершальним етапом науково-досліницької роботи студентів. Метою написання посібника є закріплення теоретичних знань в процесі виконання магістерської, дипломної, бакалаврської робіт, а також поглиблення навичок самостійної роботи студентів над конкретною проблемою.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Дем’янчук О. І. Типізація економічних районів / О. І. Дем’янчук // Проблеми і шляхи розвитку депресивного регіону (на прикладі областей Поліського економічного району) : монографія / М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа, 2006. — 332 с.
У сучасних умовах усе більша увага вчених приділяється розвитку окремих регіонів України, у тому числі депресивних територій. Це пов’язано з тим, що регіони набувають дедалі більшої самостійності, у тому числі у плануванні економічного розвитку й управлінні. Одночасно зростає відповідальність місцевих органів влади за формування територіальної економічної політики. Разом із тим вони ще не мають необхідного досвіду для вибору оптимальної стратегії розвитку, що є одною з причин незадовільного соціально-економічного становища багатьох регіонів України. Це, передусім, стосується областей Поліського економічного району (Волинської, Рівненської, Житомирської та Чернігівської), які значно відстають у розвитку від інших областей України. Викладені обставини зумовили вибір теми цієї комплексної монографії, авторами якої є вчені і практики Західного регіону України та Києва. Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться розвитком регіональної економіки України.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 187–194.
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 129–132.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. — Вип. 7, т. 2. — С. 82–86.
2010
Статті
Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 184–194.
Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. — Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. — Вип. 4 (25). — С. 150–157.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. — 2009. — № 1 (43). — С. 98–103.
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
Статті
Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 291–299.
2005
Статті
Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С. 138–146.
Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 256–265.
2003
Статті
Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2003. — № 12. — С. 54–58.
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. — Вип. 5. — С. 148–159.
2002
Статті
Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25–27 квітня 2002 р., м. Київ). — К. : Економіка і право, 2002. — С. 70–71.
2001
Статті
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. — Вип. 2. — С. 77–82.
Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. — Вип. ІІ. — С. 204–208.
2000
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. — С. 120–125.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету спеціальностей 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (очної та заочної форм навчання) / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Статті
Kryvytska O. Historical aspects of the development of life insurance / Olha Kryvytska // Wybrane problemy współczesnej gospodarki – zarys problematyki : monografia. — Ostrowiec świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. — S. 187–194.
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Систематизація підходів до визначення сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 129–132.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Статті
Кривицька О. Р. Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід та сучасне бачення / О. Р. Кривицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. — Вип. 7, т. 2. — С. 82–86.
2010
Статті
Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 184–194.
Кривицька О. Застосування поетапного підходу у визначенні прибутку підприємств / Ольга Кривицька // Світ фінансів: науковий журнал. — Тернопіль : Видання Тернопільського національного економічного університету, 2010. — Вип. 4 (25). — С. 150–157.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. — 2009. — № 1 (43). — С. 98–103.
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання спеціальність 7.050100 «Фінанси») / укл. О. Р. Кривицька, А. О. Мазур, О. Є. Недзведовська. — Острог, 2007. — 30 с.
Статті
Кривицька О. Р. Роль доходів у формуванні прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 291–299.
2005
Статті
Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С. 138–146.
Кривицька О. Р. Формування витрат на підприємстві / О. Р. Кривицька // Фінансова система України: становлення та розвиток : збірник наукових праць. — Острог : Острозька академія, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 256–265.
2003
Статті
Кривицька О. Р. Теоретична інтерпретація прибутку як економічної категорії / О. Р. Кривицька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. — 2003. — № 12. — С. 54–58.
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні засади фінансового менеджменту формування прибутку підприємства / О. Р. Кривицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2003. — Вип. 5. — С. 148–159.
2002
Статті
Кривицька О. Р. Теорія стратегії в організації фінансового менеджменту на підприємстві / О. Р. Кривицька // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні : матер. І Всеукр. конф. студ. та аспірантів (25–27 квітня 2002 р., м. Київ). — К. : Економіка і право, 2002. — С. 70–71.
2001
Статті
Кривицька О. Р. Теоретичні аспекти формування прибутку підприємств від фінансової та інвестиційної діяльності / О. Р. Кривицька // Збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2001. — Вип. 2. — С. 77–82.
Кривицька О. Р. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці : Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. — Вип. ІІ. — С. 204–208.
2000
Статті
Кривицька О. Р. Теоретико-організаційні аспекти управління фінансами акціонерних товариств / О. Р. Кривицька // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во «Острозька академія», 2000. — С. 120–125.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мамонтова Н. А. Тестові завдання і матеріали з курсу «Фінанси підприємств» / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Мамонтова Н. А. Навчально-методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 32 с.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Мамонтова Н. А. Управління вартістю компаній нафтогазового комплексу в умовах інноваційного розвитку : монографія / Н. А. Мамонтова. — Львів : ПАІС, 2011. — 484 с.
У монографії викладено результати досліджень особливостей систем та механізмів управління вартістю компаній нафтогазового комплексу. Узагальнено теоретичні та методологічні аспекти управління вартістю компаній у сучасній економіці. Визначено головні тенденції розвитку корпоративного сектора нафтогазового комплексу та закономірності трансформації ринків нафти і газу. Вказано на провідну роль інтелектуального капіталу як чинника формування вартості сучасної виробничої компанії. Проаналізовано умови формування інтелектуального капіталу та його використання в українській економіці. Викладено методологію управління вартістю компаній нафтогазового комплексу та запропоновано новітні механізми такого управління в умовах інноваційного розвитку. Для науковців, фінансистів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Мамонтова Н. А. Економічні проблеми інтеграції освіти, науки, бізнесу / Н. А. Мамонтова // Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні : колективна монографія / І. М. Грищенка. — Хмельницький : Вид-во ХНУ, 2010. — С. 456–469.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мамонтова Н. А. Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт студентами економічного факультету спеціальності 7.050104 «Фінанси» денної та заочної форми навчання / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 31 с.
Мамонтова Н. А. Методичні вказівки до написання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра напряму «Економіка і підприємництво» (спеціальність – 6.050100 «Фінанси») / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 32 с.
Мамонтова Н. А. Навчально-методичний комплекс з курсу «Фінансовий менеджмент» / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 45 с.
Мамонтова Н. А. Методичні вказівки щодо виконання магістерських робіт студентами економічного факультету спеціальності 8.050104 «Фінанси» / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 35 с.
2014
Статті
Мороз О. С. Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства на прикладі ТОВ «Завод «Красилівмаш» / О. С. Мороз // БІЗНЕС-ІНФОРМ. — 2014. — № 2. — С. 288–293.
2013
Статті
Мороз О. С. Світові тенденції інноваційного розвитку підприємств / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Економічний вісник НТУУ «КПІ». — 2013. — № 10.
Мороз О. С. Формування інноваційного розвитку промислового підприємства / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. — 2013. — № 12.
Мороз О. С. Формування системи основних первинних показників інноваційного розвитку підприємства / О. С. Мороз, Н. В. Семенченко // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. — 2013. — № 5.
Moroz O. Degree of enterprises innovations for development evaluation using fuzzy logic tools / O. Moroz, N. Semenchenko // Journal L'Association 1901 “SEPIKE”. — 2013. — № 3. — Р. 228–232.
2012
Статті
Жалдак Г. П. Соціальні інновації – ключовий чинник інноваційного розвитку промислових підприємств у сучасних умовах / Г. П. Жалдак, О. С. Мороз // Вчені записки університету «КРОК». — 2012. — № 32. — С. 222–229.
Мороз О. С. Формування системи показників для оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства / О. С. Мороз // Економіка Криму. — 2012. — № 3 (40). — С. 263–266.
Мороз О. С. Інноваційний розвиток підприємства: сутність та проблема визначення складових частин / О. С. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — 2012. — № 20. — С. 148–151.
2011
Статті
Ковальчук В. М. Перспективи використання методів нечіткого регресійного аналізу при дослідженні інноваційного процесу / В. М. Ковальчук, О. С. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія. "Економіка". — 2011. — Вип. 16. — С. 625–635.
2008
Статті
Мороз О. Прогнозування економічного розвитку України: інвестиційний аспект / О. Мороз // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог. — 2008. — Вип. 5. — С. 217–222.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мамонтова Н. А. Тестові завдання і матеріали з курсу «Фінанси підприємств» / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 54 с.
Мамонтова Н. А. Навчально-методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 32 с.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Мамонтова Н. А. Управління вартістю компаній нафтогазового комплексу в умовах інноваційного розвитку : монографія / Н. А. Мамонтова. — Львів : ПАІС, 2011. — 484 с.
У монографії викладено результати досліджень особливостей систем та механізмів управління вартістю компаній нафтогазового комплексу. Узагальнено теоретичні та методологічні аспекти управління вартістю компаній у сучасній економіці. Визначено головні тенденції розвитку корпоративного сектора нафтогазового комплексу та закономірності трансформації ринків нафти і газу. Вказано на провідну роль інтелектуального капіталу як чинника формування вартості сучасної виробничої компанії. Проаналізовано умови формування інтелектуального капіталу та його використання в українській економіці. Викладено методологію управління вартістю компаній нафтогазового комплексу та запропоновано новітні механізми такого управління в умовах інноваційного розвитку. Для науковців, фінансистів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Мамонтова Н. А. Економічні проблеми інтеграції освіти, науки, бізнесу / Н. А. Мамонтова // Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні : колективна монографія / І. М. Грищенка. — Хмельницький : Вид-во ХНУ, 2010. — С. 456–469.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мамонтова Н. А. Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт студентами економічного факультету спеціальності 7.050104 «Фінанси» денної та заочної форми навчання / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 31 с.
Мамонтова Н. А. Методичні вказівки до написання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра напряму «Економіка і підприємництво» (спеціальність – 6.050100 «Фінанси») / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 32 с.
Мамонтова Н. А. Навчально-методичний комплекс з курсу «Фінансовий менеджмент» / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 45 с.
Мамонтова Н. А. Методичні вказівки щодо виконання магістерських робіт студентами економічного факультету спеціальності 8.050104 «Фінанси» / Н. А. Мамонтова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 35 с.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Дем’янчук О. І. Навчально-методичні вказівки для виконання дипломної та кваліфікаційної роботи студентами економічного факультету спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами) та із напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 33 с.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Дем’янчук О. І. Місцеві фінанси : навчальний посібник / О. І. Дем’янчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 340 с.
У навчальному посібнику розглянуті питання сутності місцевих фінансів, їх функції, склад та їх роль в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, розглянуто порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів. Прикладне значення полягає у тому, що майбутній фахівець буде мати можливість об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в регіонах. Для студентів економічних вищих навчальних закладів та факультетів.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Дем’янчук О. І. Навчально-методичні вказівки для виконання магістерської, дипломної та бакалаврської робіт студентами економічного факультету спеціальності «Фінанси» . — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 48 с.
Посібник охоплює комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для виконання магістерської (дипломної, бакалаврської) роботи, яка є завершальним етапом науково-досліницької роботи студентів. Метою написання посібника є закріплення теоретичних знань в процесі виконання магістерської, дипломної, бакалаврської робіт, а також поглиблення навичок самостійної роботи студентів над конкретною проблемою.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Дем’янчук О. І. Типізація економічних районів / О. І. Дем’янчук // Проблеми і шляхи розвитку депресивного регіону (на прикладі областей Поліського економічного району) : монографія / М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа, 2006. — 332 с.
У сучасних умовах усе більша увага вчених приділяється розвитку окремих регіонів України, у тому числі депресивних територій. Це пов’язано з тим, що регіони набувають дедалі більшої самостійності, у тому числі у плануванні економічного розвитку й управлінні. Одночасно зростає відповідальність місцевих органів влади за формування територіальної економічної політики. Разом із тим вони ще не мають необхідного досвіду для вибору оптимальної стратегії розвитку, що є одною з причин незадовільного соціально-економічного становища багатьох регіонів України. Це, передусім, стосується областей Поліського економічного району (Волинської, Рівненської, Житомирської та Чернігівської), які значно відстають у розвитку від інших областей України. Викладені обставини зумовили вибір теми цієї комплексної монографії, авторами якої є вчені і практики Західного регіону України та Києва. Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться розвитком регіональної економіки України.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання), напрям підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» / укл. : Недзведовська О. Є., Новоселецька А. О., Шулик Ю. В., Харчук Ю. Ю. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 49 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Шулик Ю. В. Державний бюджет: проблеми фінансування та використання / Ю. В. Шулик // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 16–47.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. : Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форми навчання) спеціальність 6.030508 «Фінанси» / укл. : Недзведовська О. Є., Новеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 46 с.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хмарук Ю. В. Напрями розширення доходної бази бюджету невеликого міста у проблемному регіоні (на прикладі міста Острога) / Ю. В. Хмарук // Інвестиційно-інноваційний механізм регулювання розвитку прикордонного регіону : кол. монограф. — Луцьк : Вол. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. — С. 137–147.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Бюджетна система» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050104 «Фінанси» / Карлін М. І., Хмарук Ю. В. — Острог, 2009. — 31 с.
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 6.05010.0 «Фінанси та кредит» / укл. : Новосеселецька А. О., Недзведовська О. Є., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 44 с.
2016
Статті
Танчин А. Перспективи розвитку суб’єктів господарювання малого бізнесу України в контексті нововведень у спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності / А. Танчин, Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка». — Острог, 2016. — № 1 (29). — С. 140–145.
2015
Статті
Харчук Ю. Ю. Фандрайзинг як один із шляхів забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України в контексті загострення конкуренції між ними / Ю. Ю. Харчук // Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку (20 березня 2015 р., м. Київ). — Київ : Київський національний університет технологій та дизайну, 2015.
2014
Статті
Харчук Ю. Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих начальних закладів державної та комунальної власності України в контексті специфіки формування їхнього бренду / Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2014. — Вип. 27. — С. 132–137.
Харчук Ю. Ю. Економіко-правові аспекти обліково-аналітичного забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності України в контексті євроінтеграції / Ю. Ю. Харчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. — Рівне : Вид-во Національного університету водного господарства та природокористування, 2014. — Вип. 3 (67).
2011
Статті
Харчук Ю. Ю. Забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні на основі формування інноваційної стратегії їхнього розвитку / Ю. Ю. Харчук // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы пятой международной научно-практической конференции. — 2011. — С. 253–256.
2010
Статті
Харчук Ю. Ю. Використання зарубіжного досвіду щодо покращення фінансування діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доповідей ІІІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів (Тернопіль, 25–26 березня 2010 р.). — Тернопіль, 2010. — С. 121–123.
Харчук Ю. Ю. Аудит ефективності як один із шляхів поліпшення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. "Економічні науки" : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті". — Кам’янець-Подільськ, 2010. — С. 432–436.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання), напрям підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» / укл. : Недзведовська О. Є., Новоселецька А. О., Шулик Ю. В., Харчук Ю. Ю. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 49 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Шулик Ю. В. Державний бюджет: проблеми фінансування та використання / Ю. В. Шулик // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 16–47.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» / укл. : Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 54 с.
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форми навчання) спеціальність 6.030508 «Фінанси» / укл. : Недзведовська О. Є., Новеселецька А. О., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 46 с.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хмарук Ю. В. Напрями розширення доходної бази бюджету невеликого міста у проблемному регіоні (на прикладі міста Острога) / Ю. В. Хмарук // Інвестиційно-інноваційний механізм регулювання розвитку прикордонного регіону : кол. монограф. — Луцьк : Вол. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. — С. 137–147.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Бюджетна система» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050104 «Фінанси» / Карлін М. І., Хмарук Ю. В. — Острог, 2009. — 31 с.
Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 6.05010.0 «Фінанси та кредит» / укл. : Новосеселецька А. О., Недзведовська О. Є., Хмарук Ю. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 44 с.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кривицкая О. Р. Внедрение инновационного и инвестиционного капитала в модернизацию коммунального хозяйства / О. Р. Кривицкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монография / С. Ю. Солодовникова. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2014. — С. 275–294.
Кривицька О. Р. Проблеми розвитку страхового ринку України / О. Р. Кривицька // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 263–298.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Кривицька О. Р. Методичні вказівки щодо проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу економічн