2017
Статті
Topishko I. Іnformation ekonomy as a new form of economic relations / І. Topishko, N. Topishko, Т. Galetska // Economics and finance. — 2017. — С. 58–61.
Топішко І. І. Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Іnnovative economy: processes, strategies, technologies : рroceedings of the Conference (January 27th ). — 2017. — 1. — C. 129–131.
Топішко І. І. Соціальна відповідальність підприємства ті її міжнародні стандарти / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2017. — Вип. 1 (06). — С. 72–76.
Topishko І. Problems of functioning and reformation of pension system of Ukraine / І. Topishko, N. Topishko, Т. Galetska // Economics and finance : тopical questions of contemporary science. — Kielce, 2017. — С. 260–263.
2016
Статті
Топішко І. І. Трансформація умов господарювання в економіці знань та її вплив на соціальну політику держави / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2016. — № 2 (30). — С. 27–32.
Топішко І. І. Соціальна відповідальність підприємства в Україні: проблеми забезпечення та шляхи підвищення / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Причорноморські економічні студії. — Одеса, 2016. — № 12. — С. 95–99.
Топішко І. Концептуальні засади соціальної відповідальності підприємства / І. Топішко, Н. Топішко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2016. — № 3 (31). — С. 80–84.
2014
Статті
Топішко І. Удосконалення відносин власності в умовах кризового стану України / І. Топішко, Т. Галецька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». — Острог, 2014. — Вип. 25. — С. 24–29.
2010
Статті
Топішко І. І. До питання про витоки та шляхи подолання економічної кризи в Україні / І. І. Топішко // Наукові записки. Серія "Економіка". — 2010. — Вип. 13. — С. 404–413.
2008
Статті
Топішко І. І. Еволюція економічних систем сучасних розвинутих країн і українська модель соціально-економічного розвитку / І. І. Топішко, З. С. Шустерук // Наукові записки. Серія "Економіка". "Фінансова система України". — 2008. — Вип. 16. — С. 462–470.
Топішко І. І. Економічна криза як відображення кризи економічної теорії та економічної політики / І. І. Топішко // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2008. — Вип. 20. — С. 31–35.
Топішко І. І. Фінансова стабілізація в сфері АПК як необхідна передумова забезпечення продовольчої безпеки / І. І. Топішко // Вісник Львівського державного аграрного університету. Економіка АПК. — Львів, 2008. — № 15. — С. 482–486.
Топішко І. І. Командна економіка: суть, еволюція, крах та деякі проблеми трансформації / І. І. Топішко // Збірник «Наукові праці викладачів гуманітарної кафедри Львівського державного аграрного університету. — Львів, 2008. — С. 95–106.
Топішко І. І. Роздержавлення і приватизація: до балансу очікувань та сподівань і результатів та реальності / І. І. Топішко // Фінансова система України : збірник наукових праць. — 2008. — Вип. 14. — С. 528–42.
Топішко І. І. Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в Україні / І. І. Топішко // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — 2008. — Вип. 17. — С. 329–335.
Топішко І. І. Рентні відносини як інструмент вирівнювання умов господарювання в регіональному аспекті / І. І. Топішко // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу : збірник наукових доповідей міжнародної науково-практичної конференції. — 2008. — С. 178–187.
Топішко І. І. Стан і перспективи подальшого розвитку відносин власності на землю в Україні / І. І. Топішко, О. І. Топішко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы пятой международной науково-практической конференции. — 2008. — Ч. 1. — С. 327–330.
Топішко І. І. До питання щодо можливих соціально- економічних наслідків введення землі в ринковий обіг / І. І. Топішко // Фінансова система України: становлення та розвиток : матеріали науково-практичної конференції. — 2008. — С. 127–129.
Топішко І. І. Рентні доходи в сучасному фінансовому механізмі України / І. І. Топішко, О. І. Топішко // Фінансова система України : збірник наукових праць. — 2008. — Вип. 11. — С. 160–171.
Гончарук А. Власний капітал комерційних банків на сучасному етапі розвитку банківської системи / А. Гончарук, І. Топішко // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 252–260.
Топишко И. И. Совершенствование распределительных отношений как важнейшее условие снижения уровня отчуждения в современной Украине / И. И. Топишко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов VI международной науково-практической конференции (г. Пинск, 26–27 апреля 2012 г.). — Пинск : УО «Полесский государственный университет», 2008. — С. 116–118.
Тивончук І. О. Деякі проблеми реформування пенсійної системи в Україні / І. О. Тивончук, І. І. Топішко, Н. П. Топішко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". "Фінансова система України". — Острог, 2008. — Вип. 10, ч. 1. — С. 450–457.
2017
Статті
Топішко Н. П. Формування цифрової (мережевої) економіки і соціально-економічні ризики сучасного суспільства / Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. — С. 207–210.
Topishko I. Іnformation ekonomy as a new form of economic relations / І. Topishko, N. Topishko, Т. Galetska // Economics and finance. — 2017. — С. 58–61.
Топішко І. І. Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Іnnovative economy: processes, strategies, technologies : рroceedings of the Conference (January 27th ). — 2017. — 1. — C. 129–131.
Топішко І. І. Соціальна відповідальність підприємства ті її міжнародні стандарти / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2017. — Вип. 1 (06). — С. 72–76.
Topishko І. Problems of functioning and reformation of pension system of Ukraine / І. Topishko, N. Topishko, Т. Galetska // Economics and finance : тopical questions of contemporary science. — Kielce, 2017. — С. 260–263.
2016
Статті
Топішко І. Концептуальні засади соціальної відповідальності підприємства / І. Топішко, Н. Топішко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2016. — № 3 (31). — С. 80–84.
Топішко І. І. Соціальна відповідальність підприємства в Україні: проблеми забезпечення та шляхи підвищення / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Причорноморські економічні студії. — Одеса, 2016. — № 12. — С. 95–99.
Топішко І. І. Трансформація умов господарювання в економіці знань та її вплив на соціальну політику держави / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2016. — № 2 (30). — С. 27–32.
2014
Статті
Топішко Н. Система соціального захисту населення як соціальний, економічний та політичний стабілізатор розвитку суспільства / Н. Топішко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2014. — Вип. 27. — С. 108–113.
Янковська Л. Соціальна захищеність населення: проблеми виміру / Л. Янковська, Н. Топішко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». — Острог, 2014. — Вип. 25. — С. 79–87.
2013
Статті
Топішко Н. П. Неоліберальна концепція та сучасні соціально-економічні реалії / Н. П. Топішко // «Міжнародна економіка у ХХІ столітті» : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Тернопіль, 28–29 березня 2013 р.). — Тернопіль, 2013. — С. 304–307.
Топішко Н. П. Перспективи і тенденції розвитку України в контексті глобальної економічної кризи / Н. П. Топішко // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання : матеріали ІІ регіональної міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Дубно, 28 березня 2013 р.). — 2013. — Вип. 2. — С. 40–44.
Топишко Н. П. Социальные риски и проблема оценки уровня социальной защиты населения на основе теории нечетких множеств / Н. П. Топишко // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. — 2013. — Vol. 1, No. 3. — С. 72–78.
2012
Статті
Топішко Н. П. Cоціальна спрямованість стабілізаційних заходів країн ЄС: проблеми і перспективи / Н. П. Топішко // Наукові записки. Серія «Економіка». — Острог, 2012. — Вип. 20. — С. 35–40.
Топішко Н. П. Вплив світової економічної динаміки на соціальну політику країн Європи / Н. П. Топішко // Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 26–27 квітня 2012 р.). — Чернівці, 2012. — С. 125–128.
Топішко Н. П. До теоретичних засад СЗН: категорія відчуження як глибинна ознака соціально-економічних відносин сучасного суспільства / Н. П. Топішко // Сучасні проблеми економіки: нові погляди науковців : матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 24–25 лютого 2012 р.). — Дніпропетровськ, 2012. — Ч. 1. — С. 23–25.
Топішко Н. П. Ринкові перетворення в Україні та їх соціальні наслідки / Н. П. Топішко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы пятой Международной научно-практической конференции. — 2012. — Ч. 1. — С. 112–114.
Топішко Н. П. Соціальний захист населення як один з механізмів зменшення відчуження у суспільстві / Н. П. Топішко // Фінансова система України : збірник наукових праць. — 2012. — Вип. 19. — С. 285–289.
Топішко Н. П. Трансформація соціальної політики держави в умовах глобалізаційних змін: проблеми і пошук шляхів розв’язання / Н. П. Топішко // Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності : збірник матеріалів Міжнар. наук. -практ. конф. (22–23 листопада 2012 р., м. Київ). — Київ, 2012. — С. 136–139.
Топішко Н. П. Перспективи застосування соціальних інновацій в соціальній політиці держави в умовах її адаптації до глобалізованого простору / Н. П. Топішко // Соціальні інновації у сучасному суспільстві. — 2012. — С. 86–91.
Топішко Н. П. Деякі проблеми вдосконалення системи соціального захисту населення в Україні / Н. П. Топішко // «Фінансова система України: становлення та розвиток» : матеріали науково-практичної конференції. — 2012. — С. 130–134.
2010
Статті
Топішко Н. П. Застосування теорії нечітких множин в оцінці рівня соціального захисту населення / Н. П. Топішко // Наукові записки. Серія "Економіка". — Острог, 2010. — Вип. 13. — С. 467–80.
Топішко Н. П. Соціальний захист населення і роль держави як виразника загальнонаціонального інтересу / Н. П. Топішко // Фінансова система України: становлення та розвиток : матеріали науково-практичної конференції. — 2010. — С. 76–78.
2009
Статті
Топішко Н. Соціальні ризики як чинник регулювання системи соціального захисту населення / Н. Топішко // Фінансова система України : збірник наукових праць. — 2009. — Вип. 11. — С. 401–411.
Топішко Н. П. Роль корпоративної соціальної відповідальності у формуванні конкурентної політики підприємства / Н. П. Топішко // «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики» : матеріали міжн. наук.-практ.конф. (17–18 вересня 2009 р., м. Львів). — Львів : НУ «Львівська політехніка», 2009. — С. 321–323.
2008
Статті
Тивончук І. О. Деякі проблеми реформування пенсійної системи в Україні / І. О. Тивончук, І. І. Топішко, Н. П. Топішко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". "Фінансова система України". — Острог, 2008. — Вип. 10, ч. 1. — С. 450–457.
Топішко Н. П. Соціальний захист населення як соціальний чинник поступу суспільства / Н. П. Топішко // Стратегия Украины в глобальной среде : материалы ІІ международной научно-практической конференции (7–9 ноября 2008 г.). — 2008. — Т. 3. — С. 18–20.
2007
Статті
Топішко Н. П. Політика доходів населення соціальної держави і проблеми її проведення в Україні / Н. П. Топішко // Материалы V Международной научно-практической конференции «Наука и образование – 2007». — 2007. — Т. 9. — С. 25–27.
Топішко Н. П. Людський капітал як чинник соціально-економічного поступу / Н. П. Топішко // Фінансова система України : збірник наукових праць. — 2007. — Вип. 9, ч .3. — С. 181–90.
2005
Статті
Топішко Н. П. Державні соціальні програми: світовий досвід та можливості його застосування в Україні / Н. П. Топішко // Фінансова система України : збірник наукових праць. — 2005. — Ч. 2. — С. 403–408.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках : монографія / Л. В. Козак. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 494 с.
Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методологічних і практичних засад формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках. Досліджено особливості формування стратегій позиціювання підприємства як чинника його саморозвитку, виявлено й систематизовано галузеві чинники їх реалізації. Подано низку пропозицій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств та управління їх реалізацією за сучасних умов. Для науковців, викладачів, аспірантів, слухачів магістерських програм, студентів вищих навчальних закладів, а також маркетологів-практиків, підприємців агробізнесу, працівників державних структур і всіх, хто цікавиться сучасними питаннями формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств.
2014
Статті
Козак Л. В. Теоретико-методичні підходи формування стратегічного бачення та цілей позиціювання продукції аграрних підприємств / Л. В. Козак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наук. праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук та ін. — Острог : Вид-во НаУОФ, 2014. — Вип. 25. — С. 42–49.
Козак Л. В. Забезпечення взаємодії інструментів аграрної політики та заходів державних стратегічних програм розвитку АПК в Україні / Л. В. Козак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наук. праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 27. — С. 14–20.
2013
Статті
Козак Л. В. Взаємозв’язок рівня інтенсивності виробництва та результатів діяльності сільськогосподарських підприємств / Л. В. Козак // Проблеми економіки. — 2013. — № 4. — С. 90–98.
2012
Статті
Козак Л. В. Оцінка потреб споживачів як передумова формування ефективних стратегій позиціювання товарів та послуг / Л. В. Козак // Сталий розвиток економіки. — 2012. — № 3 (13). — С. 244–247.
2011
Статті
Козак Л. В. Місце та роль стратегій позиціювання в системі стратегічних пріоритетів підприємства / Л. В. Козак // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец. вип. : Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій. — К. : КНЕУ, 2011. — Ч. 2. — С. 107–115.
Козак Л. В. Концептуальні підходи формування стратегій сільськогосподарських підприємств / Л. В. Козак // Економіка АПК. — 2011. — № 9. — С. 110–116.
Козак Л. В. Філософська концепція стратегії підприємства як чинник формування стратегій позиціювання / Л. В. Козак // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наук. праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 16 — С. 159–167.
2010
Статті
Козак Л. В. Чинники формування прибутковості власного капіталу підприємницьких структур за видами економічної діяльності / Л. В. Козак // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 13 — С. 107–114.
2009
Статті
Козак Л. В. Фінансова стійкість підприємницьких структур за видами економічної діяльності / Л. В. Козак // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11 — С. 266–273.
Козак Л. В. Моделі взаємозв’язку у формуванні цінового механізму в АПК / Л. В. Козак // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наук. праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12 — С. 39–45.
2008
Статті
Козак Л. В. Становлення системи міського оподаткування у 80-х – на початку 90-х рр. ХІХ ст. (За матеріалами Волинської губернії) / Л. В. Козак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". "Фінансова система України". — Острог, 2008. — Вип. 10, ч. 1. — С. 106–116.
Дубровик А. О. Синергічний ефект в управлінні підприємства / А. О. Дубровик, Л. В. Козак // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 98–104.
Ящук М. Інвестування як чинник розвитку національної економіки України / М. Ящук, Л. Козак // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 232–238.
2013
Статті
Недзведовська О. Є. Соціальні гарантії пенсіонерів в Україні / О. Є. Недзведовська // Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. — С. 156–159.
2011
Статті
Недзведовська О. Є. Еволюція досліджень соціальної захищеності населення / О. Є. Недзведовська // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип.17. — C. 322–329.
2008
Статті
Іванчук Т. Г. Реформування податкової системи України / Т. Г. Іванчук, О. Є. Недзведовська // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 22–28.
Коцьолко І. П. Прогнозування та аналіз сучасного стану податкових надходжень до зведеного бюджету України / І. П. Коцьолко, О. Є. Недзведовська // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 29–36.
Недзведовська О. Є. Альтернативні джерела наповнення доходної частини Державного бюджету України / О. Є. Недзведовська, М. С. Ткач // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 66–70.
Гриців Ю. О. Моделювання доходів і видатків державного бюджету України / Ю. О. Гриців, О. Є. Недзведовська // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 15–21.
Євгененко Р. О. Вдосконалення системи заощадження і споживання в Україні / Р. О. Євгененко, О. Є. Недзведовська // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 105–114.
Мінохіна І. Сучасний стан та перспективні шляхи вдосконалення організації фінансових ресурсів комерційних банків / І. Мінохіна, О. Недзведовська // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 296–305.
Благодир Л. В. Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні / Л. В. Благодир, О. Є. Недзведовська // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 91–97.
Недзведовська О. Є. Сучасний стан та моделювання показників розвитку банківської системи України / О. Є. Недзведовська , А. А. Турович // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 330–337.
2017
Статті
Галецька Т. І. Вплив боргової безпеки на рівень економічного розвитку України / Т. І. Галецька, Р. З. Недзельський // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. — 2017. — С. 17–20.
Topishko I. Іnformation ekonomy as a new form of economic relations / І. Topishko, N. Topishko, Т. Galetska // Economics and finance. — 2017. — С. 58–61.
Топішко І. І. Соціальна відповідальність підприємства ті її міжнародні стандарти / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2017. — Вип. 1 (06). — С. 72–76.
Топішко Н. П. Формування цифрової (мережевої) економіки і соціально-економічні ризики сучасного суспільства / Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. — С. 207–210.
Топішко І. І. Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Іnnovative economy: processes, strategies, technologies : рroceedings of the Conference (January 27th ). — 2017. — 1. — C. 129–131.
Гошко М. О. Eлектропостачання в умовах дефіциту виробництва електроенергії в країнах V4 - порівняння економічної доцільності використання різних електричних джерел світла / М. О. Гошко, Т. Д. Гошко, О. О. Брух, Т. І. Галецька // Cross-border cooperation as a vector of development of small and medium enterprises of Ukraine with the V-4 countries. — 2017. — С. 108–116.
Topishko І. Problems of functioning and reformation of pension system of Ukraine / І. Topishko, N. Topishko, Т. Galetska // Economics and finance : тopical questions of contemporary science. — Kielce, 2017. — С. 260–263.
2016
Статті
Топішко І. І. Соціальна відповідальність підприємства в Україні: проблеми забезпечення та шляхи підвищення / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Причорноморські економічні студії. — Одеса, 2016. — № 12. — С. 95–99.
Топішко І. І. Трансформація умов господарювання в економіці знань та її вплив на соціальну політику держави / І. І. Топішко, Н. П. Топішко, Т. І. Галецька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — 2016. — № 2 (30). — С. 27–32.
2014
Статті
Галецкая Т. И. Совершенствование отношений собственности в условиях кризисного состояния Украины / Т. И. Галецкая, И. И. Топишко // Наукові записки Національного Університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 25. — С. 24–29.
2013
Статті
Галецька Т. І. Оптимізація трансакційних витрат сільськогосподарських лізингоодержувачів / Т. І. Галецька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 18–22.
2012
Статті
Галецька Т. І. Стан і перспективи розвитку лізингу в технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств / Т. І. Галецька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 103–106.
2011
Статті
Галецька Т. І. Особливості використання економічних важелів державного регулювання лізингового ринку в Україні / Т. І. Галецька, О. М. Мартин // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 16. — С. 488–494.
Галецька Т. І. Методика визначення ціни лізингової угоди / Т. І. Галецька // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы пятой международной научно-практической конференции. — 2011. — С. 11–14.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Галецька Т. І. Лізинг як форма інвестування оновлення основного капіталу сільськогосподарських підприємств : монографія / Галецька Тетяна Іванівна. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — 244 с.
У монографії обґрунтувано напрями суттєвого розширення використання лізингу в інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств на основі підвищення його ефективності та удосконалення економічних взаємовідносин між учасниками цього процесу через поглиблення теоретичного пізнання його суті, уточнення оцінок економічної ефективності та забезпечення державою умов для ширшого його використання. Адресована спеціалістам агропромислової сфери та фінансового сектора, науковим працівникам, викладачам та аспірантам, студентам.
Статті
Галецька Т. І. Лізинг в Україні: історичний аспект виникнення та становлення / Т. І. Галецька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 390–397.
Галецька Т. І. Особливості правового регулювання лізингових відносин в Україні / Т. І. Галецька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 354–358.
Галецька Т. І. Удосконалення державного регулювання лізингових відносин / Т. І. Галецька, О. І. Топішко // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 13. — С. 314–326.
Галецька Т. І. Щодо питання про страхування агролізингової угоди / Т. І. Галецька // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал. — Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2010. — Вип. 2 (16). — С. 219–221.
Галецька Т. І. Основні напрями оптимізації економічних взаємовідносин партнерів по агролізингу / Т. І. Галецька, О. І. Топішко // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. — Вип. 259, т. VІ. — С. 1429–1433.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Галецька Т. І. Лізинг в інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис.. ...канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. І. Галецька ; Львівський Національний аграрний університет. — Львів, 2009. — 20 с.
Статті
Топішко Т. І. Життєвий цикл лізингу як фінансового продукту: світова еволюція та сучасний етап в Україні / Т. І. Топішко, І. Г. Костирко // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. — Вип. 248, т. ІІІ — С. 417–421.
Топішко Т. І. АПК України: стан та шляхи реформування / Т. І. Топішко, І. Г. Костирко // Науковий вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТЕУ. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. — Вип. І. : Економічні науки. — С. 83–89.
Галецька Т. І. Методика оцінки ефективності інвестиційних лізингових проектів / Т. І. Галецька, О. М. Мартин // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 454–469.
2008
Статті
Топішко Т. І. Особливості та тенденції розвитку лізингової діяльності в Західній Європі / Т. І. Топішко // Вісник НУВГП. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Рівне : НУВГП, 2008. — Вип. 3 (43). — С. 213–218.
Топішко Т. І. Проблеми відновлення матеріально-технічної бази АПК на інноваційній основі / Т. І. Топішко // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету, 2008 — Вип. 3 (11). — С. 333–337.
Топішко Т. І. Принципи, функції та механізми лізингових операцій / Т. І. Топішко // Вісник НУВГП. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Рівне : НУВГП, 2008. — Вип. 4 (44). — С. 207–213.
Топішко Т. І. Проблеми класифікації видів лізингу / Т. І. Топішко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : збірник наукових праць. — Луцьк : ВНУ, 2008. — № 7. — С. 181–190.
Топішко Т. І. Лізинг як пріоритетний інструмент запровадження інвестицій та інновацій на підприємствах АПК / Т. І. Топішко // Економічний простір : збірник наукових праць. — Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. — № 13. — С. 277–282.
Топішко Т. І. АПК України: проблеми відтворення та оновлення основного капіталу / Т. І. Топішко, І. Г. Костирко // Економічний простір : збірник наукових праць. — Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. — № 19. — С. 92–98.
Топішко Т. І. Світовий ринок лізингових послуг: стан та перспективи розвитку / Т. І. Топішко, І. Г. Костирко // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. — Вип. 245, т. І. — С. 118–122.
Топішко Т. І. Лізинг: історія, сучасність та перспективи розвитку в Україні / Т. І. Топішко // Вісник НУВГП. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Рівне : НУВГП, 2008. — Вип. 2 (42). — С. 258–263.
Топішко Т. І. До питання про природу лізингових відносин / Т. І. Топішко // Економічний аналіз : збірник наукових праць. — Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2008. — Вип. 3 (19). — С. 123–125.
Топішко Т. І. Теоретичні та методологічні питання лізингових відносин в сфері АПК / Т. І. Топішко // Наукові записки НУ «Острозька академія», Серія «Економіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10, ч. 3. — С. — 404–415.
Топішко Т. І. Лізинг в АПК: проблеми становлення і перспективи розвитку / Т. І. Топішко // Вісник львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. — Львів, 2008. — № 15. — С. 259–264.
Топішко Т. І. Роль та місце лізингових послуг на фінансовому ринку України / Т. І. Топішко // Економічний простір : збірник наукових праць. — Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. — № 12/1. — С. 180–186.
2017
Статті
Іванчук Н. В. Податкові аспекти формування фонду оплати праці підприємств в Україні / Н. В. Іванчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». — Острог, 2017. — Вип. 5. — С. 96–101.
Іванчук Н. В. Оподаткування фонду оплати праці у високорозвинених країнах світу / Н. В. Іванчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 4 (32). — С. 129–134.
2015
Статті
Іванчук Н. В. Тенденції формування податкових надходжень від фонду оплати праці в Україні / Н. В. Іванчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2015. — Вип. 28. — С. 101–107.
2014
Статті
Іванчук Н. В. Перспективи оптимізації оподаткування фонду оплати праці підприємств / Н. В. Іванчук // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 222–241.
Іванчук Н. Економічна сутність соціальних податків / Н. Іванчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2014. — Вип. 27. — С. 79–83.
2013
Статті
Іванчук Н. В. Формування механізму оподаткування фонду оплати праці підприємств України / Н. В. Іванчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : зб. наук. праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 156–162.
2012
Статті
Іванчук Н. В. Шляхи удосконалення оподаткування фонду оплати праці в Україні / М. І. Карлін, Н. В. Іванчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : зб. наук. праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — C. 119–125.
Іванчук Н. В. Шляхи удосконалення адміністрування єдиного соціального внеску в Україні / М. І. Карлін, Н. В. Іванчук // Фінанси України. — 2012. — № 12 (205). — С. 93–102.
Іванчук Н. В. Соціальні податки у постсоціалістичних країнах ЄС / Н. В. Іванчук // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка : науковий журнал. — Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. — Вип. 6 (2), Т. 20. — № 10/1. — С. 3–11.
2011
Статті
Іванчук Н. В. Соціальні податки у податковій системі України та розподіл податкового навантаження / Н. В. Іванчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : зб. наук. праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 80–89.
2010
Статті
Іванчук Н. В. Вплив соціальних нарахувань на рівень оподаткування підприємств України / Н. В. Іванчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : зб. наук. праць.– Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 153–160.
2009
Статті
Іванчук Н. В. Теоретичні засади оцінки фонду оплати праці підприємства / Н. В. Іванчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : зб. наук. праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 30–38.
Іванчук Н. В. Оподаткування фонду оплати праці підприємств в умовах ринково-орієнтованої економіки України / Н. В. Іванчук // Наук. вісн. ВНУ ім. Л. Українки: Екон. науки : наук. журнал. — Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. — № 7. — С. 23–28.
2008
Статті
Іванчук Н. В. Формування активів підприємства / Н. В. Іванчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : зб. наук. праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10, ч. 2. — С. 109–121.