2014
Статті
Пасічник Я. А. Позааудиторна робота як одна з форм підвищення математичного рівня знань майбутніх вчителів початкової школи / Я. А. Пасічник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. — С. 103–107.
2013
Статті
Пасічник Я. А. Шляхи усунення труднощів, що виникають у процесі вивчення курсу логіки у вищій школі / Я. А. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 25. — С. 107–112.
2011
Статті
Пасічник Я. А. Науково-методичні основи вивчення функцій у вищій школі / Я. А. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 282–295.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник Я. А. Математика для економістів : підручник / Я. А. Пасічник. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — 432 с.
2009
Статті
Пасічник Я. А. Реалізація принципу доступності в процесі формування поняття числової послідовності у студентів вищої школи / Я. А. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 375–389.
2008
Статті
Пасічник Я. А. Теоретико-методологічні основи формування знань з логіки у студентів вищої школи в процесі вивчення теми «Поняття» / Я. А. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 11. — С. 175–186.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник Я. А. Логіка : пос. для ек. спец. ВНЗ / Я. А. Пасічник. — Вид. перше. — Острог, 2005. — 152 с.
Статті
Пасічник Я. А. Дидактична система вивчення елементів аналітичної геометрії у вищій школі (на прикладі вивчення кривих другого порядку) / Я. А. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 224–231.
2004
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник Я. А. Методичні вказівки для студентів педагогічного факультету з питань організації і проведення навчально-виховної роботи з математики в початкових класах під час педпрактики / Я. А. Пасічник. — Рівне : РДГУ, 2004. — 46 с.
Статті
Пасічник Я. А. Блок-схеми як засіб формування математичних знань та вмінь майбутніх економістів / Я. А. Пасічник, Г. С. Пастушок // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — Вип. 5. — С. 280–290.
2000
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник Я. А. Математика (лекції для студентів-економістів) : навч. пос. / Пасічник Я. А. — Вид. друге, доп. і уточнене. — Острог, 2000. — 284 с.
1998
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник Я. А. Математика (лекції для студентів-економістів) : навч. пос. / Пасічник Я. А. — Острог, 1998. — 218 с.
Пасічник Я. А. Математика. Елементи математичної логіки : методичний посібник для студентів факультетів підготовки вчителів початкових класів педагогічних інститутів / Я. А. Пасічник. — Рівне, 1998. — 159 с.
Статті
Пасічник Я. А. Логічні аспекти викладання курсу математики у вищій школі (на економічному факультеті) / Я. А. Пасічник // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 225–228.
1988
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник Я. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з шестилітками на уроках математики : методичні рекомендації для студентів педагогічних інститутів / Я. А. Пасічник. — К. : РНМК Міносвіти УРСР, 1988. — 36 с.
2016
Статті
Новоселецький О. Соціально-економічні детермінанти злочинності / О. Новоселецький, А. Шепель // Наукові записки НаУОА. Cерія «Економіка». — Острог, 2016. — Вип. 1 (29). — С. 151–156.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Математичні моделі та методи ринкової економіки : практикум / В. В. Вітлінський, О. В. Піскунова, О. М. Новоселецький та ін. — К. : КНЕУ, 2014. — 362 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Моделювання та інформаційні технології в економіці : монографія / за заг. ред. Соловйова В. М ; Вітлінський В. В., Пасічник І. Д., Новоселецький О. М. — Черкаси : Брама-Україна, 2014. — 498 с.
Статті
Новоселецький О. М. Моделювання кредитоспроможності юридичних осіб на основі дискримінантного аналізу та нейронних мереж / О. М. Новоселецький, О. В. Якубець // Нейронечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал. — Київ, 2014. — № 3. — С. 120–151.
2013
Статті
Новоселецький О. М. Оцінка кредитоспроможності фізичної особи-позичальника капіталу банку із застосуванням нечітко-множинного підходу / О. М. Новоселецький, О. В. Якубець // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 167–172.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
Статті
Новоселецький О. М. Прогнозування рівня інфляції в Україні на основі нейрон-нечітких мереж / О. М. Новоселецький, І. Л. Лопацька // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 438–443.
2011
Статті
Новоселецький О. М. Еволюція підходів щодо оцінювання фінансового стану підприємства / О. М. Новоселецький, Т. Л. Кмитюк // Наукові записки : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 16. — С. 287–296.
Новоселецький О. М. Оцінювання економічної стійкості в динаміці на основі фрактального аналізу / О. М. Новоселецький // Наукові записки : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 583–590.
2008
Статті
Курганський К. С. Модель оптимальності вибору між інфляцією та безробіттям в Україні / К. С. Курганський, О. М. Новоселецький // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 133–139.
2007
Статті
Новоселецький О. М. Методика розрахунку економічної стійкості підприємства з урахуванням ризику / О. М. Новоселецький // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. — 2007. — Вип. 11 (78). — С. 77–82.
Новоселецький О. М. Моделі аналізу стану та стійкості економічних систем / О. М. Новоселецький // Наукові записки : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9, ч. 2. — С. 379–391.
2006
Статті
Новоселецький О. М. Дестабілізація у виробничо-економічних системах / О. М. Новоселецький // Наукові записки : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 8, ч. 2. — С. 379–391.
Новоселецький О. М. Модель ризику при оцінці стійкості фінансового стану підприємства / О. М. Новоселецький // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць. — К. : КНЕУ, 2006. — Вип. 73. — С. 192–200.
2005
Статті
Новоселецький О. М. Модель оцінки стійкості фінансового стану підприємства / О. М. Новоселецький // Наукові записки : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 7, ч. 1. — С. 372–374.
2015
Статті
Ковальчук В. М. Специфіка моделювання мультитрендових процесів на фінансових ринках / В. М. Ковальчук // Фінансова система України: тенденції та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Острог, 2015.
2013
Статті
Ковальчук В. М. Проблеми прийняття багатокритеріальних рішень у системах організаційного управління / В. М. Ковальчук // Культура управління в системі розвитку економіки України : матеріали науково-практичної конференції. — Львів, 2013.
2012
Статті
Ковальчук В. Оцінка факторів впливу на позицію населення щодо добудови енергоблоків на ХАЕС / В. Ковальчук, А. Цапін. — Острог, 2012.
Ковальчук В. М. Особливості побудови регресійних моделей на основі нечітких вихідних даних / В. М. Ковальчук // Фінансова система України: становлення та розвиток : матеріали Х ювілейної Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Острог, 2012.
2011
Статті
Ковальчук В. М. Перспективи використання методів нечіткої регресії при дослідженні інноваційного процесу / В. М. Ковальчук, О. С. Мороз // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип.16. — С. 625–635.
Ковальчук В. М. Кількісні методи оцінки динаміки складних економічних процесів / В. М. Ковальчук // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ : збірник наукових праць. — Кривий Ріг, 2011.
2010
Статті
Ковальчук В. М. Імітаційне моделювання як інструмент експериментального дослідження складних економічних систем / В. М. Ковальчук // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Черкаси, 2010.
Ковальчук В. М. Особливості розв’язання багатокритеріальних задач прийняття рішень у нечіткому середовищі / В. М. Ковальчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14.
Ковальчук В. М. Концептуальні підходи до оцінки та класифікації станів території за рівнем енергетичної безпеки / В. М. Ковальчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15.
Ковальчук В. М. Застосування статистичних методів до оцінки основних факторів впливу на енергетичну безпеку / В. М. Ковальчук // Фінансова система України: становлення та розвиток : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Острог, 2010.
Ковальчук В. М. Основні підходи до оцінки невизначеності в економічних системах / В. М. Ковальчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 13.
2008
Статті
Ковальчук В. Перспективи економічного зростання України на наступні п'ять років / В. Ковальчук, Д. Попов // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 228–231.
Ковальчук В. М. Моделювання та прогнозування інфляції в Україні / В. М. Ковальчук, Р. В. Фесюк // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С.183–188.
2012
Статті
Talavera O. Macroeconomic Uncertainty and Bank Lending: The Case of Ukraine / О. Talavera, А. Tsapin, О. Zholud // Economic Systems. — 2012. — № 36 (2). — С. 279–293.
Stephan A. Main bank power, switching costs, and firm performance. Theory and evidence from Ukraine / А. Stephan, А. Tsapin, О. Talavera // Emerging Markets Finance and Trade. — 2012. — № 48 (2). — С. 76–93.
Ковальчук В. Оцінка факторів впливу на позицію населення щодо добудови енергоблоків на ХАЕС / В. Ковальчук, А. Цапін. — Острог, 2012.
2011
Статті
Stephan A. Corporate debt maturity choice in emerging financial markets / А. Stephan, О.Talavera, А.Tsapin // The Quarterly Review of Economics and Finance. — 2011. — № 51 (2). — С. 141–151.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Tsapin A. Essays on Corporate Finance and Perform ance. Theory and Evidence for Ukraine / А. Tsapin. — 2009. — 149 с.
2008
Статті
Stephan A. Persistence and Determinants of Firm Profit in Emerging Markets / А. Stephan, А. Tsapin // Applied Economics Quarterly. — 2008. — № 54 (4). — С. 1–23.
2016
Статті
Коцюк Ю. Системи електронного документообігу у вищому навчальному закладі: тенденції та перспективи впровадження / Ю. Коцюк, Ю. Данилець // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — № 1 (29). — С. 71–75.
2013
Статті
Коцюк Ю. А. Когнітивний дисонанс як інструмент зниження рівня плагіату / Ю. А. Коцюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 56–61. — (Тематичний випуск "Актуальні проблеми когнітивної психології").
Коцюк Ю. А. Психологічне підґрунтя явища «плагіат» в науковій діяльності на теренах України / Ю. А. Коцюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». — К. : Гнозис, 2013. — Дод. 1 до Вип. 29, Том V. — С. 39–46. — (Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання»).
2012
Статті
Коцюк Ю. А. Роль людського чинника у питаннях захисту інформаційних систем / Ю. А. Коцюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 128–138. — (Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології»).
2010
Статті
Коцюк Ю. А. Тренінг з криптографії як засіб підвищення комфорту користувачів при роботі з інформаційними системам / Ю. А. Коцюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 16. — С. 139–148.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Коцюк Ю. А. Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук : спец.19.00.10 "Організаційна психологія. Економічна психологія" / Ю. А. Коцюк ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — Київ, 2009. — 17 с.
2008
Статті
Коцюк Ю. А. Формування психологічного комфорту у менеджерів шляхом денного та дистанційного вивчення криптографії / Ю. А. Коцюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10. — С. 152–156.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Коцюк Ю. Бази даних : методичний посібник для студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" / Юрій Коцюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — 112 с.
Статті
Коцюк Ю. А. Криптографічні методи захисту інформації та психологічний комфорт користувачів інформаційних систем [Електронний ресурс] / Ю. А. Коцюк // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2007. — Вип. 3. — Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/3925/1/Kotsiuk.pdf. — Назва з екрана.
Коцюк Ю. А. Криптографія як імпліцитна формування психологічного комфорту менеджерів / Ю. А. Коцюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 259–269.
Коцюк Ю. А. Інформаційно-комунікаційна сфера та її психологічний вимір у діяльності менеджера / Ю. А. Коцюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 178–192.
Коцюк Ю. А. Вплив криптографії на формування психологічного комфорту у роботі менеджерів / Ю. А. Коцюк // Нова педагогічна думка. — 2007. — № 3. — С. 29–31.
2006
Статті
Коцюк Ю. А. Психологічний комфорт у професійній діяльності менеджера / Ю. А. Коцюк // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2006. — Т. VIII, вип. 4. — С. 160–166.
2014
Статті
Зубенко І. Р. Визначення професійних якостей менеджера електронної комерції / І. Р. Зубенко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. — Budapest, 2014. — II (11), Issue : 22. — P. 22–25.
2013
Статті
Зубенко І. Р. Визначення психологічних особливостей менеджменту електронної комерції / І. Р. Зубенко // Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки». — Острог : НаУОА, 2013.
Зубенко И. Р. Определение психологических особенностей менеджмента электронной коммерции / И. Р. Зубенко // Sientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. — Slovakia, 2013. — Vol. І, № 3. — Р. 12–16.
2011
Статті
Зубенко І. Р. Психологічні аспекти поведінки продавця в електронній комерції / І. Р. Зубенко // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 125–132.
Зубенко І. Р. Психологічний вплив дизайну веб-сайтів в електронній комерції / І. Р. Зубенко // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 71–78.
Зубенко І. Р. Психологічні детермінанти довіри до електронної комерції / І. Р. Зубенко // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2011. — T. XIII, ч. 7. — С. 64–71.
2010
Статті
Зубенко І. Р. Психологічні фактори впливу на споживачів системи електронної комерції: теоретичний підхід / І. Р. Зубенко // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 147–158.
2011
Статті
Головенко А. Д. Обчислювальні технології та алгоритми для побудови автоматизованих моделюючих систем в будівельній аеродинаміці / А. Д. Головенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки". — К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. — Вип. 3. — С. 131–138.
Головенко А. Д. Вычислительные особенности нестационарных гидродинамических задач / А. Д. Головенко, С. А. Голубев, Д. И. Черний // Журнал обчислювальної та прикладної математики. — К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. — Вип. 1 (104). — С. 24–39.
Головенко А. Д. О некоторых особенностях нестационарных течений / А. Д. Головенко, С. А. Голубев // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. — Харків, 2011. — Вип. 16, № 960. — С. 76–87.
2010
Статті
Головенко А. Д. Моделирование аэродинамических полей при прогнозировании нестационарных аэрационных процессов в массивах разновысотной застройки / А. Д. Головенко, С. А. Довгий, И. А. Клименкова, Д. И. Черний // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. — Харків, 2010. — Вип. 13, № 890. — С. 37–46. — (Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»).
2009
Статті
Головенко А. Д. Новые технологии обеспечения автоматизированной эколого-аэрационной экспертизы проектов массивов городской застройки и промышленных зон / А. Д. Головенко, С. А. Довгий, И. А. Клименкова, Д. И. Черний // Збірник наукових праць VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях». — К. : АДЕФ-Україна, 2009. — С. 359–367.
2017
Статті
Клебан Ю. В. Біннінг кількісних змінних з формуванням тренду для задач скорингу / Ю. В. Клебан // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — 2017. — Вип. 95.
2013
Статті
Клебан Ю. В. Планування діяльності підприємства на базі інтелектуального аналізу даних / Ю. В. Клебан, С. В. Роман // Наукові записки. Серія “Економіка”. — Острог, 2017. — Вип. 22. — С. 147–151.
2004
Статті
Плисюк О. Р. Деякі аспекти диференційованого навчання на основі темпу засвоєння знань / О. Р. Плисюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — Вип. 5. — С. 298–308.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пастушок Г. С. Теорія ймвірностей та математична статистика : навч.-метод. пос. для студ. ек. спец. / Г. С. Пастушок. — Острог, 2009 — 118 с.
У посібнику розглянуто основні визначення, теореми, правила а також на конкретних прикладах розглянуто основні методи і прийоми обробки результатів спостережень, знання яких необхідні сучасному економісту при аналізі масових суспільних явищ і процесів.
2007
Статті
Пастушок Г. С. Інноваційні методи навчання в Острозькій академії / Г. С. Пастушок // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 403–409.
2006
Статті
Пастушок Г. С. Основи математичного моделювання при вивченні математики на економічному факультеті вищих закладів освіти / Г. С. Пастушок // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 7. — С. 267–273.
2004
Статті
Пасічник Я. А. Блок-схеми як засіб формування математичних знань та вмінь майбутніх економістів / Я. А. Пасічник, Г. С. Пастушок // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — Вип. 5. — С. 280–290.
1998
Статті
Пастушок Г. С. Особливості методики викладання курсу математики на економічному факультеті / Г. С. Пастушок // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 228–231.
2017
Статті
Аверкина М. Ф. Формування інноваційного середовища в місті / М. Ф. Аверкина // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфра-структури: виклики постіндустріальної економіки” (Львів, 18–19 травня 2017 р.). — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — С. 37–39.
Аверкина М. Ф. Теорія забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій / М. Ф. Аверкина // Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє : тези наук.-практ. Інтернет-конф. (3 березня 2017 р.). — К. : КНЕУ, 2017. — С. 261–272.
Аверкина М. Ф. Значення раціонального використання ресурсів у забезпеченні стійкого розвитку міст та агломерацій / М. Ф. Аверкина // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі» (24–26 травня, 2017 р.). — Харків, 2017.
Аверкина М. Ф. Механізм інформаційного забезпечення розвитку територіальних систем / М. Ф. Аверкина // Причорноморські економічні студії. — 2017. — В. 18. — С. 211–215.
Аверкина М. Ф. Стратегічний набір в управлінні стійким розвитком агломерацій / М. Ф. Аверкина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». — Острог, 2017. — № 5 (33). — С. 47–51.
Аверкина М. Ф. Інституційні передумови забезпечення інноваційного розвитку міст / М. Ф. Аверкина // Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо-, та мікрорівнях» (Одеський національний політехнічний університет, 7–8 червня 2017). — Одеса, 2017. — C. 60–62.
2016
Статті
Аверкина М. Ф. Особливості діагностики забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій / М. Ф. Аверкина // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — С. 3–7.