2016
Статті
Коцюк Ю. Системи електронного документообігу у вищому навчальному закладі: тенденції та перспективи впровадження / Ю. Коцюк, Ю. Данилець // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — № 1 (29). — С. 71–75.
2013
Статті
Коцюк Ю. А. Психологічне підґрунтя явища «плагіат» в науковій діяльності на теренах України / Ю. А. Коцюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». — К. : Гнозис, 2013. — Дод. 1 до Вип. 29, Том V. — С. 39–46. — (Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання»).
Коцюк Ю. А. Когнітивний дисонанс як інструмент зниження рівня плагіату / Ю. А. Коцюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 56–61. — (Тематичний випуск "Актуальні проблеми когнітивної психології").
2012
Статті
Коцюк Ю. А. Роль людського чинника у питаннях захисту інформаційних систем / Ю. А. Коцюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 128–138. — (Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології»).
2010
Статті
Коцюк Ю. А. Тренінг з криптографії як засіб підвищення комфорту користувачів при роботі з інформаційними системам / Ю. А. Коцюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 16. — С. 139–148.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Коцюк Ю. А. Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук : спец.19.00.10 "Організаційна психологія. Економічна психологія" / Ю. А. Коцюк ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — Київ, 2009. — 17 с.
2008
Статті
Коцюк Ю. А. Формування психологічного комфорту у менеджерів шляхом денного та дистанційного вивчення криптографії / Ю. А. Коцюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10. — С. 152–156.
2007
Статті
Коцюк Ю. А. Криптографія як імпліцитна формування психологічного комфорту менеджерів / Ю. А. Коцюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 259–269.
Коцюк Ю. А. Вплив криптографії на формування психологічного комфорту у роботі менеджерів / Ю. А. Коцюк // Нова педагогічна думка. — 2007. — № 3. — С. 29–31.
Коцюк Ю. А. Криптографічні методи захисту інформації та психологічний комфорт користувачів інформаційних систем [Електронний ресурс] / Ю. А. Коцюк // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2007. — Вип. 3. — Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/3925/1/Kotsiuk.pdf. — Назва з екрана.
Коцюк Ю. А. Інформаційно-комунікаційна сфера та її психологічний вимір у діяльності менеджера / Ю. А. Коцюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 178–192.
2006
Статті
Коцюк Ю. А. Психологічний комфорт у професійній діяльності менеджера / Ю. А. Коцюк // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2006. — Т. VIII, вип. 4. — С. 160–166.
2016
Статті
Новоселецький О. Соціально-економічні детермінанти злочинності / О. Новоселецький, А. Шепель // Наукові записки НаУОА. Cерія «Економіка». — Острог, 2016. — Вип. 1 (29). — С. 151–156.
2013
Статті
Новоселецький О. М. Оцінка кредитоспроможності фізичної особи-позичальника капіталу банку із застосуванням нечітко-множинного підходу / О. М. Новоселецький, О. В. Якубець // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 167–172.
2011
Статті
Новоселецький О. М. Еволюція підходів щодо оцінювання фінансового стану підприємства / О. М. Новоселецький, Т. Л. Кмитюк // Наукові записки : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 16. — С. 287–296.
2008
Статті
Курганський К. С. Модель оптимальності вибору між інфляцією та безробіттям в Україні / К. С. Курганський, О. М. Новоселецький // Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 133–139.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пастушок Г. С. Теорія ймвірностей та математична статистика : навч.-метод. пос. для студ. ек. спец. / Г. С. Пастушок. — Острог, 2009 — 118 с.
У посібнику розглянуто основні визначення, теореми, правила а також на конкретних прикладах розглянуто основні методи і прийоми обробки результатів спостережень, знання яких необхідні сучасному економісту при аналізі масових суспільних явищ і процесів.
2014
Статті
Пасічник Я. А. Позааудиторна робота як одна з форм підвищення математичного рівня знань майбутніх вчителів початкової школи / Я. А. Пасічник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. — С. 103–107.
2009
Статті
Пасічник Я. А. Реалізація принципу доступності в процесі формування поняття числової послідовності у студентів вищої школи / Я. А. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 375–389.
2008
Статті
Пасічник Я. А. Теоретико-методологічні основи формування знань з логіки у студентів вищої школи в процесі вивчення теми «Поняття» / Я. А. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 11. — С. 175–186.