2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Третяк Л. Духовенство Волинсько-Ровенської єпархії РПЦ в 1945–1964 роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук / Л. Третяк ; Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України. — Київ, 2013.
Статті
Третяк Л. Міжнародна співпраця як необхідність для розвитку ядерної галузі / Л. Третяк, О. Третяк // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С. 80–86.
Третяк Л. Роль Європейських Днів Добросусідства у налагодженні польсько-українського діалогу / Л. Третяк // Болісні травми минулого: історична правда та імперативи сумління : матеріали XVI Всеукраїнської наукової конференції. — Львів : УКУ, 2013. — С. 105–111.
2012
Статті
Третяк Л. М. Діяльність Холмської православної духовної семінарії / Л. М. Третяк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів : Логос, 2012. — Кн. 1. — С. 325–334.
Третяк Л. Кар’єра православного духовенства Волинсько-Ровенської єпархії у 1945–1964 рр. / Л. Третяк // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць. — К., 2012. — Вип. 62. — С. 64–69.
Третяк Л. М. Територіальне та соціальне походження духовенства Волинсько-Ровенської єпархії 1950–1960-х років / Л. М. Третяк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2012. — Вип. 6. — С. 275–284.
2010
Статті
Третяк Л. Парафіяльна мережа Волинсько-Ровенської єпархії РПЦ 1945–1964 рр. / Л. Третяк // Історія релігій в Україні і світі : збірник наукових праць. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2010. — Вип. 3. — С. 254–261.
Третяк Л. Освітній рівень православного духовенства Волинсько-Ровенської єпархії в 1945–1964 рр. / Л. Третяк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів, 2010. — Кн. 1. — С. 811–818.
2007
Статті
Третяк Л. Місце греко-католицької церкви в суспільно-політичному житті Польщі: 1944 –1947 роки / Л. Третяк // Наукові записки НаУОА. Серія "Історичні науки" : матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”. — Острог, 2007. — Вип. 9. — С. 333–339.
2015
Статті
Атаманенко А. Закордонне українство та Україна: проблеми та перспективи взаємовідносин / А. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. Серія "Історичні науки". — Острог, 2015. — Вип. 23. — С. 7–13.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Атаманенко А. Є. Історія образотворчого мистецтва та архітектури : методичні рекомендації для факультативних занять студентів напрямів підготовки «Міжнародні відносини», «Країнознавство» / А. Є. Атаманенко. — Острог, 2014.
Атаманенко А. Є. Українська діаспора : навчально-методичний посібник / А. Є. Атаманенко. — Острог, 2014.
2013
Статті
Атаманенко А. Передмова / А. Атаманенко // Винар Л. Біографічні нотатки. — 2013. — Вип. 51. — С. 6–13.
Атаманенко А. Україна і закордонне українство / А. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2013. — Вип. 21. — С. 8–16.
Atamanenko A. Koncepcja Ukrainy między Wschodem a Zachodem w badaniach członków Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego dotyczących wczesnej historii Ukrainy / Ałła Atamanenko // Historia – Mentalność – Tożsamość. Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej historiografii ХІХ–ХХ wieku. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. — S. 374–394.
Атаманенко А. Є. Чеський славіст Орест Зілинський в спогадах сучасників / А. Є. Атаманенко // Чорноморський літопис : науковий журнал. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. — Вип. 8. — С. 106–114.
Атаманенко А. Симон Наріжний: людина, історик, організатор наукового життя / А. Атаманенко // Історія торгівлі, податків та мита. — 2013. — № 1 (7). — С. 132–141.
Атаманенко А. Українські вчені зарубіжжя (1945–1991 рр.): спроба колективного образу / А. Атаманенко // Наукові записки. Серія "Історичні науки". — Острог, 2013. — Вип. 20. — С. 233–238.
Атаманенко А. Стратегічне партнерство України з Російською Федерацією: міф чи реальність? / А. Атаманенко, Р. Мініч // Наукові записки НаУОА. Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2013. — Вип. 3. — С. 79–88.
Атаманенко А. Українська історіографія в біполярному світі / А. Атаманенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2013. — Вип. ХХХVІ. — С. 297–304.
Атаманенко А. Співпраця українських вчених у Німеччині / А. Атаманенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2013. — Вип. XXXV. — С. 188–193.
2012
Статті
Атаманенко А. Теодор Мацьків / А. Атаманенко, Ю. Мицик // Український історичний журнал. — 2012. — № 3. — С. 232–234.
Атаманенко А. До 80-річчя професора Любомира Романа Винара / А. Атаманенко, А. Хеленюк // Український історичний журнал. — 2012. — № 2. — С. 231–233.
Атаманенко А. Є. Українська історична наука в Канаді: інституційна структура / А. Є, Атаманенко // Західноканадський збірник. — Острог, 2012. — Ч. 6. — С. 96–102.
Атаманенко А. Є. Міжнародні відносини України від найдавніших часів до середини ХVIII ст. на сторінках “Українського Історика” / А. Є. Атаманенко // Український історик. — 2010/2011. — Т. 47–48. — С. 14–46.
Атаманенко А. Є. Пантелеймон Петрович Гудзенко (1907–1994 рр.): історик, архівіст, археограф і організатор науки : збірник на пошану вченого з нагоди 100-річчя від дня народження і 90-річчя архівної справи в Україні). — Київ : Держкомархів України ; Інститут історії України, 2009. — 312 с. : рецензія / А. Є. Атвманенко // Український історик. — 2010/2011. — Т. 47–48. — С. 477–478.
Винар Л. Марина Палієнко. Архівні центри української еміґрації (створення, функціонування, доля документальних колекцій) : рецензія / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2010/2011. — Т. 47–48. — C. 447–453.
Атаманенко А. Співпраця Українського історичного товариства з неукраїнськими науковими об'єднаннями / А. Атаманенко // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог, 2012. — Вип. 19. — С. 395–408.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Матеріяли до історії Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців / ред. Любомир Винар, Алла Атаманенко ; упор. Анастасія Хеленюк. — Кент ; Торонто ; Острог, 2011. — 388 с.
Атаманенко А. Матеріали Світової Наукової Ради як джерело до вивчення її історії: Впровадження / Алла Атаманенко, Анастасія Хеленюк // Матеріяли до історії Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців / ред. Любомир Винар, Алла Атаманенко ; упор. Анастасія Хеленюк. — Кент ; Торонто ; Острог, 2011. — С. 26–34.
Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 512 с.
Атаманенко А. Максимович Михайло (3(15).09.1804, хутір Тимківщина – 109220.11.1873, хутір Михайлова гора) / Алла Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 216–218.
Статті
Атаманенко А. Є. Дорофійович Гаврило / А. Є. Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 107–110.
Атаманенко А. Діяльність Українського історичного товариства в Канаді (1965 – 1991) / Алла Атаманенко // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства (26 – 28 лютого 2010 року). — Чернівці : ЧНУ, 2011. — С. 91–100.
Атаманенко А. Є. Ковальський Микола Павлович / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011.
Атаманенко А. Вивчення християнізації Русі як складова діяльності Українського історичного товариства / А. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2011. — Вип. 18. — С. 192–203.
Атаманенко А. Висвітлення діяльності УІТ в історіографії / А. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2011. — Вип. 17. — С. 286–297.
Атаманенко А. Матеріали Світової Наукової Ради як джерело до вивчення її історії: впровадження / Алла Атаманенко, Анастасія Хеленюк // Матеріали Світової наукової ради при Світовому Конгресі Українців / ред. Л. Винар, А. Атаманенко ; упор. Анастасія Хеленюк. — Нью-Йорк ; Торонто ; Острог, 2011. — С. 26–35.
Атаманенко А. Співпраця Українського історичного товариства з Українським науковим інститутом Гарвардського університету / А. Атаманенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2011. — Вип. ХХХ. — С. 263–268.
Атаманенко А. Є. Максимович Михайло (*3(15).09.1804, Хутір Тимківщина – 10(22).11.1873, хутір Михайлова Гора) / А. Є. Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 216–218.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Атаманенко А. Українське історичне товариство: ідеї, постаті, діяльність (1965 – 1991) : монографія / Алла Атаманенко. — Острог, 2010. — 672 с.
У монографії на тлі розвитку світової та української історичної науки висвітлюється створення та різні аспекти діяльності Українського історичного товариства, заснованого в США у 1965 році. Розглядаються соціокультурні умови функціонування української науки, передумови створення Товариства, організаційні основи його діяльності, завдання, структура, формування матеріальної бази. Вивчено значення участі УІТ і його членів у наукових конференціях і міжнародних славістичних та історичних конгресах, видавничу діяльність, різні аспекти функціонування журналу «Український історик» та один із головних напрямі праці – грушевськознавство.
Статті
Атаманенко А. Членство Українського Історичного Товариства (1965–1991): структура та склад / А. Атаманенко // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог, 2010. — Вип. 15. — С. 344–354.
Атаманенко А. Є. Літературознавець Ася Гумецька з роду Пилипенків / А. Є. Атаманенко // Українки в історії: нові сторінки. — Київ : “Либідь”, 2010. — С. 177–181.
Атаманенко А. Є. Українська діаспора та незалежність України: спроба осмислення взаємовідносин / А. Є. Атаманенко // Польща – Україна. Сучасне і майбутнє : суспільно-політичні студії. — Жешув, 2010. — С. 51–62.
Атаманенко А. Є. Скульптор і поет Міртала Пилипенко / А. Є. Атаманенко // Українки в історії: нові сторінки. — Київ : “Либідь”, 2010. — С. 182–185.
Атаманенко А. Конференції Українського історичного товариства як форма наукової співпраці (1985 – 1991) / А. Атаманенко // Студії з україністики : збірник наукових праць на пошану дослідника українського козацтва Валерія Цибульського з нагоди 60-річчя від дня народження. — Рівне, 2010. — С. 155–162.
Атаманенко А. Є. Віра Вовк – пропагаторка українського письменства у світі / А. Є. Атаманенко // Українки в історії: нові сторінки. — Київ : “Либідь”, 2010. — С. 169–172.
Атаманенко А. Міжнародні відносини України від найдавніших часів до середини ХVIII ст. на сторінках «Українського Історика» / Алла Атаманенко // Український історик (США). — 2010 – 2011. — Т. 47– 48. — С. 14–46.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Атаманенко А. Життєвий шлях та наукова діяльність Олександра Домбровського / А. Атаманенко, Г. Клинова // Домбровський О. Спомини / Олександер Домбровський ; ред. Алла Атаманенко ; упор. Галина Клинова. — Нью-Йорк ; Львів ; Острог, 2009. — С. 8–27.
Домбровський О. Спомини / Олександер Домбровський ; ред. Алла Атаманенко ; упор. Галина Клинова. — Нью-Йорк ; Львів ; Острог, 2009. — 374 c.
Винар Л. Павло В. Грицак (1925 – 1958) / Любомир Винар ; ред. Алла Атаманенко. — Кент ; Острог, 2009. — 96 с.
Монографію відомого українського історика із США проф. Любомира Р. Винара присвячено вивченню творчости талановитого дослідника історії України Павла Володимира Грицака, що жив і працював у США. До книги включено також унікальні джерельні матеріали: листування Павла В. Грицака з проф. Олександром Оглоблином, проф. Михайлом Жданом, листи проф. Володимира Кубійовича до Павла Грицака, спогади про вченого його близьких – матері, дружини, брата та ін.
Статті
Атаманенко А. Життєвий шлях та наукова діяльність Олександра Домбровського / А. Атаманенко, Г. Климова // Домбровський О. Спомини. — 2009. — С. 8–27.
Атаманенко А. Українське історичне товариство як чинник української науки в діаспорі / Алла Атаманенко // Український історик. — 2009. — Т. XLVI, ч. 1–4 (181–184). — С. 22–61.
Атаманенко А. Формування матеріальної бази діяльності українського історичного товариства / А. Атаманенко // Дрогобицький краєзнавчий збірник. — 2009. — Вип. 13. — С. 240–256.
Атаманенко А. Джерела до історії науки: з листів Івана Лисяка-Рудницького / А. Атаманенко, Л. Винар // Український історик. — 2007/2008. — Т. XLIV/XLV. — Ч. 3–4 (175– 76) / 1–2 (177– 78). — С. 279–310.
Атаманенко А. Українські інтелектуальні співтовариства в західній діаспорі: спроба типологізаці / А. Атаманенко // Альманах теорії та історії історичної науки. — 2009. — Вип. 4. — С. 193–209.
Атаманенко А. Українське історичне товариство та міжнародні історичні конгреси / А. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — Острог, 2009. — Вип. 14. — С. 260–272.
Атаманенко А. Великий голод в Україні 1932 – 1933 років : у 4-х томах : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2008. — Т. XLV, ч. 3–4 (179–180). — С. 321–326.
Винар Л. Листування Наталії Полонської-Василенко / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2009. — Т. XLVI, ч. 1–4 (181–184). — С. 149–189.
Атаманенко А. Установчі та інкорпораційні документи Українського Історичного Товариства / А. Атаманенко // Наукові праці історичного Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2009. — Вип. 27. — С. 120–125.
Атаманенко А. Структура Українського історичного товариства у 1965–1991 рр. (до 45-ліття створення) / А. Атаманенко // Покликання : збірник на пошану професора о. Юрія Мицика. — 2009. — С. 525–542.
2008
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Винар Л. Олег Кандиба Ольжич: дослідження та джерела / Любомир Винар ; ред. Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 2008. — 388 с.
Українсько-Американська Асоціяція Університетських Професорів : статті і матеріяли / ред. Ася Гумецька ; ред.-консультант Алла Атаманенко. — Нью-Йорк ; Торонто ; Острог, 2008. — 376 с.
Це ювілейне видання відзначає 45-ліття існування Українсько-Американської Асоціяції Університетських Професорів, унікальної академічної наукової організації. Її діяльність має заслужену репутацію серед науковців багатьох країн світу. У виданні подано огляд головних моментів діяльности УААУП поруч із переліком наукових здобутків членів Асоціяції з метою сприяти їх збереженню як частини наукової спадщини українців на заході.
Статті
Атаманенко А. Є. Дмитро Бантиш-Каменський як історик України / А. Є. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2008. — Вип. 12. — С. 159–174.
Винар Л. Симон Наріжний – дослідник української історії та еміґрації / Л. Винар, А. Атаманенко // Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. — Частина перша. — 2-е вид. — Львів ; Кент ; Острог, 2008. — С. VІІ–ХХ.
Атаманенко А. Журнал "Український історик" і створення Українського Історичного Товариства (до 45-ліття УІТ) / А. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — 2008. — Вип. 11. — С. 142–159.
Атаманенко А. Українська історична наука в діаспорі: періодизація, структура, актуальні напрями дослідження / А. Атаманенко // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу» (Луцьк, 17–19 травня 2006 р.) : доповіді та повідомлення : в 3-х т. — Луцьк : Вежа, 2008. — Т. 3. — С. 141–146.
Атаманенко А. Покликання – історія (до 75-ліття від дня народження Любомира-Романа Винара) / А. Атаманенко, А. Хеленюк // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze 25-26 : spotkania polsko-ukraińskie. Emigracja ukraińska: historia, kultura, postacie, instztucje, związki z Polakami. Studia Ucrainica / Stefana Kozaka ; Walentyny Sobol, Bazylego Nazaruka. — Warszawa, 2008. — S. 418–428.
Атаманенко А. Українська зарубіжна історіографія другої половини ХХ століття у світовому історіографічному процесі: перспективи дослідження / А. Атаманенко // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze 25-26 : spotkania polsko-ukraińskie. Emigracja ukraińska: historia, kultura, postacie, instztucje, związki z Polakami. Studia Ucrainica / Stefana Kozaka ; Walentyny Sobol, Bazylego Nazaruka. — Warszawa, 2008. — S. 104–122.
Атаманенко А. Robert Kuśnesz. Ukraina w latach kolektywizacji і Wielkiego Głodu (1929–1933). Torun: Wydawnictwo «Grado», 2005, 336 s. : рец] / Алла Атаманенко // Український історик. — 2008. — Т. XLV, ч. 3–4 (179–180). — С. 328–332.
Атаманенко А. Любомир Винар: життя і праця (з нагоди 75-ліття вченого) / А. Атаманенко // Український Історик. — 2008. — Т. ХLIV. — С. 7–43.
Винар Л. Олег Кандиба і Український науковий інститут в Америці 1937 – 1939 / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Ольжич. In Memoriam. Спогади, статті. — Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. — С. 324–345
2007
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Мацьків Т. Хмельниччина в тогочасних західньоєвропейських джерелах / Теодор Мацьків ; упоряд. Н. Конопка ; ред. А. Атаманенко. — Острог, 2007. — 184 с. — (Серія : історичні монографії ; том 6).
Атаманенко А. Теодор Мацьків як дослідник Хмельниччини / Алла Атаманенко // Мацьків Т. Хмельниччина в тогочасних західньоевропейських джерелах / упоряд. Н. Конопка ; ред. А. Атаманенко . — Острог, 2007. — С. 7–18. — (Серія : історичні монографії ; том 6).
Статті
Атаманенко А. Професор Любомир Винар (до 75-ліття від дня народження) / Алла Атаманенко // Світовий Конгрес Українців. Бюлетень. — 2007. — Травень. — С. 22–25.
Атаманенко А. Джерельна база дослідження діяльності УІТ / А. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — 2007. — Вип. 8. — С. 391–406.
Атаманенко А. Теодор Мацьків як дослідник Хмельниччини / А. Атаманенко // Хмельниччина в тогочасних західноєвропейських джерелах. — 2007. — № 6. — С. 7–18.
Атаманенко А. Любомир Винар: життя і діяльність (З нагоди 75-ліття вченого) / А. Атаманенко // Любомир Винар : Бібліографічний покажчик (1948–2007). — 2007. — С. 19–45.
Винар Л. Джерела до історії науки: з листів Івана Лисяка-Рудницького / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2007 – 2008. — Т. XLIV – XLV. — Ч. 3–4 (175–176) / 1–2 (177–178). — С. 279–310.
Атаманенко А. Є. Публікації програмних матеріалів діяльності УІТ на сторінках “Бюлетеню” товариства / А. Є. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки" : матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”. — 2007. — Вип. 9. — С. 395–405.
Атаманенко А. Є. Пам’яті Вчителя – видатного українського історика Миколи Павловича Ковальського / А. Є. Атаманенко // Микола Павлович Ковальський. Ad gloriam… Ad honores… Ad memorandum… / Г. К. Швидко. — Дніпропетровськ, 2007. — С. 106–111.
Жуковський А. Любомир Винар: життя і діяльність (з нагоди 75-ліття вченого) / Аркадій Жуковський, Алла Атаманенко // Любомир Винар. Біобібліографічний покажчик (1948 – 2007) / відп. ред. : М. Романюк, А. Атаманенко. — Львів ; Острог ; Нью-Йорк ; Париж, 2007. — С. 19–45.
Атаманенко А. До 75-річчя Любомира Романа Винара / А. Атаманенко, Ю. Макар // Український Історичний Журнал. — 2007. — № 2 (473). — С. 225–239.
Атаманенко А. Інститут досліджень української діяспори в «Острозькій академії»: ґенеза і діяльність / Алла Атаманенко // Вісті УВАН у США. — Нью-Йорк, 2007. — Т. 4. — С. 55–65.
Атаманенко А. Є. Іван Огієнко й члени Українського історичного товариства (до питання співпраці українських вчених поза Україною) / А. Є. Атаманенко // Творча спадщина Івана Огієнка в контексті сучасного розвитку гуманітарних наук : збірник доповідей. — К. : НАУ, 2007. — С. 5–7.
Атаманенко А. Розвиток Грушевськознавства в діаспорі / А. Атаманенко // Український історик. — 2007. — № 4 (172). — С. 154–182.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Атаманенко А. Є. Українське Історичне Товариство: сорок років діяльности (1965 – 2005). Видання з нагоди Третього Міжнародного конгресу українських істориків (Луцьк, 17-19 травня 2006 р.) / А. Є. Атаманенко, Л. Винар. — Нью-Йорк : Українське Історичне Товариство ; Острог : Національний університет “Острозька академія”, Інститут дослідження української діяспори, 2006. — 117 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Атаманенко А. Джерела до історії Українського Історичного Товариства: бюлетень і обіжні листи / Алла Атаманенко // Матеріяли до історії Українського Історичного Товариства / ред. Алла Атаманенко. — Нью-Йорк ; Острог, 2006. — С. 12–34.
Матеріяли до історії Українського Історичного Товариства / ред. Алла Атаманенко. — Нью-Йорк ; Острог, 2006. — 384 с. — (Серія «Історичні джерела», т. ІІ).
До другого тому серії УІТ «Історичні джерела» вміщено всі випуски Бюлетеню та обіжні листи Українського Історичного товариства, яке у 1965 р. Об'єднало українських істориків та любителів історії в США, Канаді, країнах Європи та Австралії. Вони містять різноманітний матеріял, який може бути використаний при дослідженні широкого кола наукових проблем, пов'язаних із вивченням української зарубіжної історіографії.
Статті
Атаманенко А. Українки в історії : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2006 – 2007. — Т. ХLІІІ – XLIV. — Ч. 4 (172) / 1–2 (173–174). — С. 385–387.
Атаманенко А. З листів Олександра Оглоблина про Михайла Грушевського / Алла Атаманенко, Любомир Винар // Український історик. — 2006 – 2007. — Ч. 4 – 1 – 2. — С. 357–369.
Винар Л. Джерела до історії української науки: з листів Івана Лисяка-Рудницького / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2006 – 2007. — Т. ХLІІІ – XLIV. — Ч. 4 (172) / 1–2 (173–174). — С. 175–196.
Ковальський М. Ярослав Калакура. Українська історіографія: Курс лекцій. Київ: Генеза,2004, 496 с. : рец./ Микола Ковальський, Алла Атаманенко // Український історик. — 2006. — Том ХLIII. — № 1–3 (169–171). — С. 275–278.
Атаманенко А. Оглоблин Олександер. Сучасна українська вільна історіографія / Алла Атаманенко // Український історик. — 2006. — Том ХLIII. — № 1–3 (169–171). — С. 15–42.
Атаманенко А. Роль журналу «Український історик» у розвитку української історіографії (до 40-річчя видання) / Алла Атаманенко // ІІ Міжнародний конгрес українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку» (Кам’янець-Подільський, 17–18 вересня 2003 р.) : доповіді та повідомлення. — Кам’янець-Подільський ; Київ ; Нью-Йорк ; Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Т. 2. — С. 154–159.
Атаманенко А. Розвиток Грушевськознавства в діяспорі / Алла Атаманенко // Український історик. — 2006 – 2007. — Том ХLІІІ – XLIV. — Ч. 4(172) / 1–2 (173– 74). — С. 154–182.
2005
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Атаманенко А. Є. Олександр Домбровський / А. Є. Атаманенко // Енциклопедія історії України. — К., 2005. — Т. 2. — С. 442.
Статті
Атаманенко А. Українська діаспора: проблеми і напрями дослідження / А. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — 2005. — Вип. 5. — С. 5
Атаманенко А. Українське Історичне товариство: 1965 – 2005 / Алла Атаманенко // Український історик. — 2005. — Том. ХLІІ, ч. 2–4 (166–168). — С. 50–89.
Атаманенко А. Є. Джерела до історії Українського Історичного Товариства / А. Є. Атаманенко // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія : збірник наукових статей. — Чернівці : Рута, 2005. — Ч. 3. — С. 289–294.
Атаманенко А. Місце Інституту дослідження української діаспори Національного університету «Острозька академія» у вивченні феномену закордонного українства / Алла Атаманенко, Наталія Конопка // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори до 200-ліття Ніжинської вищої школи. — Ніжин, 2005. — Вип. 4, кн. 1. — С. 88–99.
Атаманенко А. Д-р Олександр Домбровський (До 90-ліття від дня народження) / А. Атаманенко, Г. Клинова // Український історик. — 2005. — № 1 (165). — С. 240–251.
Атаманенко А. "Літопис Української Вільної Академії Наук" (1946–1948) / А. Атаманенко // Українська періодика: історія і сучасність. — 2005. — Вип. 9. — С. 188–194.
Атаманенко А. "Бюлетень Українського Історичного Товариства" як джерело до його історії / А. Атаманенко // Збірник праць науково-дослідного центру періодики. — 2005. — Вип. 13. — С. 284–305.
2004
Статті
Атаманенко А. Теоретичне обгрунтування грушевськознавства: (До 70-ліття Любомира Винара) / А. Атаманенко, М. Ковальський // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. — 2004. — № 10. — С. 30–41.
Атаманенко А. Є. Колекція Українського Історичного Товариства в Інституті досліджень української діаспори при Національному університеті «Острозька академія» / А. Є. Атаманенко // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках і архівах України : збірник матеріалів конференції. — К., 2004, — С. 44–50.
Атаманенко А. Оглоблин Олександер. Українська історіографія 1917 – 1956. Українська історична наука поза межами України (на еміграції) в 1920– 950-х роках / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004 – 2005. — Том ХLI – ХLII. — Ч. 3–4 (163–164) / 1 (165). — С. 172–219.
Атаманенко А. Володимир Антонович. Лекції з джерелознавства. Ред. Микола Ковальський. Острог; Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, Історична Секція, Національний університет «Острозька академія», 2003, 382 с. : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004. — Т. ХLІ. — Ч. 1–2 (161–162). — С. 253–254.
Атаманенко А. Михайло Брайчевський. Вибрані твори. Історико-археологічні студії. Публіцистика. 2-ге видання. Редактор Любомир Винар. Упорядник Юрій Кухарчук. Київ: Видавничий дім «КМ Академія» (підп. Андрій Степовий) : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004. — Т. ХLІ. — Ч. 1–2 (161– 62). — С. 246–247.
Атаманенко А. Юрій Макар. Холмщина і Підляшшя в першій половині ХХ століття: Історико-політична проблематика. Львів: Інститут українознавства НАН України ім. І. Крип'якевича, 2003. 88 с. : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004. — Т. ХLІ. — Ч. 1–2 (161–162). — С. 258–260.
Винар Л. До 90-ліття від дня народження Олександра Домбровського / Л. Винар, А. Атаманенко // Вісті УВАН. — Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США, 2004. — Т. 3. — С. 155–161.
Атаманенко А. «Бюлетень» Української Вільної Академії Наук 1946 – 1947 рр. як джерело до вивчення діяльности УВАН у Німеччині / А. Атаманенко // Вісті УВАН. — Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США, 2004. — Т. 3. — С. 31–45.
Атаманенко А. Листування Миколи Ковальського як джерело до вивчення історії Українського Історичного Товариства / Алла Атаманенко // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог : НаУОА, 2004. — Вип. 4. — С. 40–46.
Атаманенко А. Василь Горинь. Катерина Грушевська: 1900 – 1943. ...Що стояла на сторожі «огню в світогляді українського народу». Львів: І-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2000, 116 с. : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004 – 2005. — Том ХLI – ХLII. — Ч. 3–4 (163– 64) / 1 (165). — С. 298–302.
Винар Л. Епістолярні джерела історії Українського Історичного Товариства / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2004. — Т. ХLІ. — Ч. 1–2 (161– 62). — С. 227–245.
Атаманенко А. Оглоблин Олександер. Українська історіографія 1917–1956. Історична наука в Галичині в 1920–1940-х роках (до 1944 р.) / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004. — Т. ХLІ. — Ч. 1–2 (161–162). — С. 12–38.
Атаманенко А. Міжнародна конференція, присвячена вивченню діяспори / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004 – 2005. — Том ХLI – ХLII. — Ч. 3–4 (163–164) / 1 (165). — С. 329–333.
Атаманенко А. Олег Кандиба і Український Науковий Інститут в Америці: 1937–1939 / А. Атаманенко, Л. Винар // Український історик. — 2004. — Т. ХLI (3–43). — С. 88–148.
2003
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Винар Л. Р. Козацька Україна / Любомир Роман Винар ; ред. Валерій Степанков ; упоряд. Алла Атаманенко. — Київ ; Львів ; Нью-Йорк ; Париж, 2003. — 680 с.
Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Олександер Оглоблин ; ред. Любомир Винар ; упоряд. Ігор Гирич, Алла Атаманенко. — вид. 3-е, випр. і доповн. — Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Острог ; Торонто, 2003. — 495 с.
Винар Л. «Український Історик»: 40 років служіння науці 1963 – 2003 : статті і матеріали / Любомир Винар ; ред. Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 2003. — 422 с.
Статті
Атаманенко А. Антін Княжинський. На дні СССР. Спогади в’язня Ґулаґу. Друге вид. Ред. Л. Винар. Літ. ред. В. Давиденко. Обклад. Тараса Кобура. Львів; Кент: Національна Академія Наук України, УІТ, 2001, 295 с. (Серія «Мемуаристика», т. 5) [бібл. нотатка] / Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156–160). — С. 562–563.
Атаманенко А. Міжнародна конференція, присвячена 40-річчю журналу «Український історик» / А. Атаманенко // Визвольний шлях. — 2003. — кн. 7 (664). — С. 67–69.
Атаманенко А. Сесія Світової Наукової Ради СКУ під час V-го Міжнародного Конгресу Україністів в Чернівцях / Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156–160). — С. 571–573.
Атаманенко А. Професор Теодор Мацьків (з нагоди 85-ліття) / Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156 –160). — С. 409–413.
Винар Л. Академік Аркадій Жуковський: історик і енциклопедист / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156 –160). — С. 397–408.
Атаманенко А. Любомир Роман Винар як редактор "Українського історика" / А. Атаманенко // Український історик. — 2003. — № 1–5. — С. 17–8.
Атаманенко А. Наукова конференція Світової Наукової Ради СКУ в Києві / Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156–160). — С. 573–575.
Винар Л. Епістолярні джерела до історії Українського Історичного Товариства / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156–160). — С. 414–478.
Атаманенко А. Олександер Оглоблин. Українська історіографія на Наддніпрянській Україні в 1920–1930 роках / Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156 –160). — С. 88–140.
Винар Л. Видатний дослідник Мазепинської доби / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Винар Л. Р. Козацька Україна / Любомир Роман Винар ; ред. Валерій Степанков ; упоряд. Алла Атаманенко. — Київ ; Львів ; Нью-Йорк ; Париж, 2003. — С. 563–597.
Атаманенко А. Людмила Сакада. «Український історик»: генеза, тематика, постаті. Українське Історичне Товариство... : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156 –160). — С. 533–536.
Атаманенко А. До історії української історичної науки в діаспорі: лист Олександра Оглоблина до Любомира Винара / А. Атаманенко // Науковий вісник Чернівецького університету. — 2003. — № 174. — С. 457–462.
Атаманенко А. Сорок років служіння науці (праці засновника і редактора «Українського Історика» Любомира Винара про журнал) / Алла Атаманенко // Винар Л. «Український Історик»: 40 років служіння науці 1963 –2003 : статті і матеріали / Любомир Винар ; ред. Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 2003. — С. 9–25.
Ковальський М. В. М. Хмарський. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей. Одеса: «Астропринт», 2002, 400 с. : рец. / Микола Ковальський, Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156–160). — С. 552–555.
Атаманенко А. Історія української історичної науки в листах Лева Биковського до Любомира Винара / А. Атаманенко // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України: історіографія і джерелознавство в часовому вимірі : міжвузівський збірник наукових праць. — Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2003. — С. 147–152.
Атаманенко А. Історія української еміграційної науки в листах Лева Биковського до Любомира Винара / А. Атаманенко // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Історіографія та джерелознавство в часовому вимірі : міжвузівський збірник наукових праць. — 2003. — С. 140–152.
2002
Статті
Атаманенко А. Конференція з нагоди 135-річчя від дня народження М. Грушевського у Нью-Йорку / Алла Атаманенко // Український історик. — 2002. — Т. XXXIX. — Ч. 1–4 (152–155). — С. 568–570.
Атаманенко А. Один лист з архіву Українського Історичного Товариства: про долю загубленого рукопису тому "Історії України-Руси" / А. Атаманенко // Український історик : журнал історії і українознавства. — 2002. — № 1–4. — С. 548–549.
Атаманенко А. Життєвий і творчий шлях Миколи Павловича Ковальського / А. Атаманенко // Микола Павлович Ковальський : матеріяли до біобібліографії. — Острог, 2002. — С. 7–16.
Атаманенко А. Дмитро Бантиш-Каменський / Алла Атаманенко // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукових праць. — К. : ІІУ, 2002. — Вип. 12 : Визначні постаті української історіографії ХІХ–ХХ ст. — С. 30–51.
Атаманенко А. Перше число журналу "Український історик" (1963) як джерело до вивчення української історичної науки на еміграції / А. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — 2002. — Вип. 2. — С. 241–247.
Атаманенко А. "Бюлетень Української Вільної Академії Наук" за 1946 рік як джерело до вивчення розвитку української історичної науки в діаспорі / А. Атаманенко // Український археографічний щорічник. — 2002. — Вип. 7. — С. 133–143.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Атаманенко А. Є. Острозька та Києво-Могилянська академії : посібник для вступників / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко. — Острог, 2001. — 32 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Олександер Оглоблин ; ред. Любомир Винар ; упоряд. Ігор Гирич, Алла Атаманенко. — друге доповн. вид. — Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Париж ; Торонто, 2001. — 464 с.
У збірці праць видатного українського історика
Винар Л. Видатний дослідник Мазепинської доби / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Олександер Оглоблин ; ред. Любомир Винар ; упоряд. Ігор Гирич, Алла Атаманенко. — друге доповн. вид. — Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Париж ; Торонто, 2001. — С. 14–46
Статті
Атаманенко А. Є. Прийоми та методи публікації джерел Д. М. Бантиш-Каменським / А. Є. Атаманенко // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. — Дніпропетровськ : Генеза, 2001. — Вип. 2. — С. 330–337.
Атаманенко А. Вісті УВАН, Ч. 2. Ред. Олександер Домбровський. Нью-Йорк: УВАН, 2000, 360 с. : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2001. — Т. ХХХVІІІ. — Ч. 1–4 (148–151). — С. 291–292.
Атаманенко А. Є. Розвиток методики роботи з джерелами в українській історіографії другої половини ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. (на прикладі перших узагальнюючих праць з історії України) / А. Є. Атаманенко // Міжнародний науковий конгрес «Українська історична наука на порозі ХХІ століття» (Чернівці, 16 – 18 травня 2000 р.) : доповіді та повідомлення. — Чернівці : Рута, 2001. — Т. 1. — С. 339–344.
Атаманенко А. Літопис Української Вільної Академії Наук про наукові установи / А. Атаманенко // Український історик. — 2001. — № 1–4 (151). — С. 179–194.
Атаманенко А. Ярослав Мишанич. «Історія русів»: історіографія, проблематика, проетика. Київ: ТОВ «Видавництво «Обереги», 1999, 240 с. : рец. / А. Атаманенко // Український історик. — 2001. — Т. ХХХVІІІ. — Ч. 1–4 (148–151). — С. 296–297.
Атаманенко А. Мицик Юрій Андрійович: Біобібліографічний покажчик. Укладач Т. О. Патрушева. Київ: Видавничий дім «КМ Academia», 2000. 64 с. (Серія: «Вчені НаУКМА») : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2001. — Т. ХХХVІІІ. — Ч. 1–4 (148–151). — С. 293–294.
Атаманенко А. Міжнародний Науковий Конгрес «Українська історична наука на порозі ХХІ століття». Чернівці, 16 – 18 травня 2000 р. Доповіді та повідомлення. Відп. редактори Л. Винар, Ю. Макар. Чернівці: Рута, 2001, том 1, 416 с. : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2001. — Т. ХХХVІІІ. — Ч. 1–4 (148–151). — С. 273–274.
Атаманенко А. Розвиток українського історичного товариства в Україні: діяльність і видання / А. Атаманенко // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. — 2001. — № 7 (9). — С. 43–50.
Атаманенко А. Духовна спадщина Острозької Академії / А. Атаманенко, В. Атаманенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. — 2001. — № 11. — С. 100–104.
2000
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Оглоблин О. Люди старої України та інші праці / Олександер Оглоблин ; ред. Любомир Р. Винар ; упоряд. Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 2000. — 454 с.
До збірки наукових праць визначного українського історика, Почесного Президента Української Вільної Академії Наук у США, Почесного Президент Українського Історичного Товариства Олександра Петровича Оглоблина ввійшли твори про відомих українських культурних і політичних діячів ХVІІІ ст. Включено до збірки і працю Дмитра Олександровича Оглоблина про редактора часопису «Киевская старина» Олександра Степановича Лашкевича.
Олександер Мезько-Оглоблин: дослідження та матеріяли (до століття народження історика) / ред. Любомир Винар ; упоряд. Алла Атаманенко. — Нью-Йорк ; Острог ; Київ ; Торонто, 2000. — 190 с. — (Серія «Оглобліяна» ; т. 1).
До книги ввійшли документи і біографічні матеріали, що розкривають різні аспекти життя і творчості Олександра Петровича Оглоблина.
Статті
Атаманенко А. Олександер Домбровський – лавреат медалі Михайла Грушевського / Алла Атаманенко // Український історик. — 2000. — Т. ХХХVІІ. — Ч. 4. — С. 171.
Атаманенко А. Щоденник Аркадія Любченка. Львів; Нью-Йорк: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львівське відділення, Вид-во М. П. Коць, 1999. 383 с. : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2000. — Т. ХХХVІІ. — Ч. 4. — С. 152–154.
Атаманенко А. Історичні джерела в праці М. Маркевича «Істория Малороссии / Алла Атаманенко // Наукові записки. Серія «Історичні науки. — Острог, 2000. — Вип. 1. — С. 133–142.
Ковальський М. Наукова конференція з нагоди 100-річчя від дня народження О. Оглоблина і 35-ліття Українського Історичного Товариства в Острозі / Микола Ковальський, Алла Атаманенко // Український історик. — 2000. — Т. ХХХVІІ. — Ч. 1–3 (144– 46). — С. 307–308.
Атаманенко А. Процес розвитку української історичної науки у насвітленні Олександра Оглоблина / А. Атаманенко // Український історик. — 2000. — № 4 (147). — С. 67–84.
Атаманенко А. Острозький осередок Українського Історичного Товариства / Алла Атаманенко // На службі Кліо : зб. наукових праць на пошану Любимира Романа Винара з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. — Київ ; Нью-Йорк ; Торонто ; Париж ; Львів, 2000. — С. 107–111.
Атаманенко А. Деякі проблеми досліджень з історії джерелознавства та археографії / А. Атаманенко // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць. — 2000. — С. 13–21.
1999
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Атаманенко А. Є. Історія України : посібник для неісторичних спеціальностей та підготовчого відділення / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко, В. В. Павлюк. — Острог, 1999. — 70 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя / гол. ред. Любомир Винар, Ігор Пасічник ; відпов. секретар Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 1999. — 595 с.
Збірник наукових статей та спогадів на пошану доктора історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського містить праці його друзів, колег та учнів у тих галузях історичної науки, що завжди цікавили самого ювіляра: археографії, джерелознавства, історіографії, персонології, історії культури тощо.
Статті
Атаманенко А. Епістолярні джерела до утворення осередку УІТ в Острозі / А. Атаманенко, В. Атаманенко // Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. — Острог ; Нью-Йорк, 1999. — С. 554–577.
Атаманенко А. Ювілей проф. Миколи Ковальського / Алла Атаманенко // Український історик. — 1999. — Т. ХХХVІ. — Ч. 2–4 (141–43). — С. 322–323.
Атаманенко А. Українське Історичне Товариство та М. П. Ковальський / Алла Атаманенко, Віктор Атаманенко // Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя / гол. ред. Любомир Винар, Ігор Пасічник ; відпов. секретар Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 1999. — С. 45–49.
Атаманенко А. Наративні джерела та історична література в творчості Д. М. Бантиша-Каменського / Алла Атаманенко // Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя / гол. ред. Любомир Винар, Ігор Пасічник ; відпов. секретар Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 1999. — С. 119–136.
Атаманенко А. Є. Особливості методики біоісторіографічних досліджень / А. Є. Атаманенко // Гуманітарний журнал. — 1999. — № 2. — С. 13–17.
Атаманенко А. Є. Джерельна база досліджень з джерелознавства та археографії / А. Є. Атаманенко // Південний архів. Історичні науки : збірник наукових праць. — Херсон : Айлант, 1999. — Вип. 2. — С. 183–190.
Атаманенко А. Подвижник науки. До 70-річчя від дня народження нашого земляка, відомого історика М. П. Ковальського / Алла Атаманенко, Віктор Атаманенко // Нова педагогічна думка. — 1999. — № 1. — С. 9–16.
Ковальський М. До питання про автора «Історії Русів»: видання вперше в Україні праці історика Олександра Оглоблина / Микола Ковальський, Алла Атаманенко // Нова педагогічна думка. — 1999. — № 1. — С. 75–78.
Атаманенко А. Вшановання проф. Любомира Винара в Острозькій Академії / Алла Атаманенко // Український історик. — 1999. — Т. ХХХVІ. — Ч. 2 — 4 (141–143). — С. 333–334.
Атаманенко А. Микола Павлович Ковальський (З нагоди 70-ліття) / Алла Атаманенко, Віктор Атаманенко // Український історик. — 1999. — Т. ХХХVІ. — Ч. 2–4 (141–143). — С. 241–255.
1998
Статті
Атаманенко А. Є. Методологічні засади біоісторичних досліджень / А. Є. Атаманенко // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 28–36.
1997
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Термінологічний словник з історії мистецтва / А. Є. Атаманенко. — Острог, 1997. — 78 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Атаманенко А. Максимович Михайло / А. Атаманенко // Острозька академія XVІ – ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — С. 87–89.
Атаманенко А. Лукаріс Кирило / А. Атаманенко // Острозька академія XVІ – ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — С. 83.
Острозька академія XVІ – ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — 201 с.
Атаманенко А. Дорофейович Гаврило / А. Атаманенко // Острозька академія XVІ – ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — С. 45.
Статті
Атаманенко А. Є. «История Малой России» Д. М. Бантиша-Каменського: порівняльний аналіз першого і другого видань / А. Є. Атаманенко // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. — Дніпропетровськ : Промінь, 1997. — Вип. 1. — С. 407–412.
Атаманенко А. Є. Внесок Д. М. Бантиша-Каменського в процес формування української етнографії / А. Є. Атаманенко // Наукові записки. — Острог : ВКОА, 1997. — С. 44–46.
Атаманенко А. Є. Порівняльний аналіз першого і другого видань праці Д. М. Бантиша-Каменського «История Малой России» / А. Є. Атаманенко // Наукові записки. — Острог : ВКОА, 1997. — С. 38–41.
1996
Статті
Атаманенко А. Є. Значення висвітлення історичних та культурних подій кінця ХVІІ – перш. пол. ХІХ ст. в курсі «Історія України» для формування національних ідеалів / А. Є. Атаманенко // Проблеми реалізації духовно-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи : матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської науково-практичної конференції (17–18 жовтня 1996 р., м. Рівне). — Рівне, 1996. — С. 90–92.
Атаманенко А. Є. Місце курсу української історіографії ХVІІІ – ХІХ ст. в процесі національного виховання молоді / А. Є. Атаманенко // Національне виховання молоді : матеріали наукової конференції. — Рівне, 1996.
Атаманенко А. Є. Побут та звичаї українського народу в праці Д. М. Бантиша-Каменського «История Малой России» / А. Є. Атаманенко // Етнографічні дослідження населення України : матеріали Першої Всеукраїнської етнологічної конференції студентів та молодих вчених. — Одеса, 1996. — С. 7–9.
Атаманенко А. Є. Вплив «Истории Малой России» Д. М. Бантиша-Каменського на формування поглядів видатних діячів історії та культури України ХІХ ст. / А. Є. Атаманенко // Відродження української державності і проблеми історії і культури : матеріали міжнародної наукової конференції. — Одеса, 1996. — С. 12–13.
1995
Статті
Атаманенко А. Є. Висвітлення діяльності князів Острозьких в праці Д. М. Бантиша-Каменського «История Малой России» / А. Є. Атаманенко // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції «Остріг на порозі 900-річчя». — Остріг, 1995. — С. 4–9.
Атаманенко А. Є. Відомості про Пилявецькі події в «Істории Малой России» Д. М. Бантиша-Каменського / А. Є. Атаманенко // Пилявецька битва 1648 року в історії України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 400-річчю від дня народження Б. Хмельницького. — Стара Синява, 1995. — С. 46–49.
1985
Статті
Атаманенко А. Є. Описание Украины в сочинениях немецкого географа ХVІІІ века А.-Ф. Бюшинга / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко // Вопросы германской истории. Русско-германские связи и отношения нового и новейшего времени : межвузовский сборник научных трудов. — Днепропетровск : ДГУ, 1985. — С. 144–148.
2015
Статті
Тимейчук І. Генологічні аспекти романів М. Етвуд «Історія служниці», «Орикс і Крейк» та «Рік потопу» / І. Тимейчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 55. — С. 252–255.
Тимейчук І. Антропоніміка як вираження іншості у персонажній системі роману М. Етвуд «Рік потопу» / І. Тимейчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 52. — С. 252–254.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Тимейчук І. М. Складні випадки перекладу з англійської мови у текстах суспільно-політичної тематики (методичні рекомендації) / І. М. Тимейчук. — Острог, 2014.
Тимейчук І. М. Методичні рекомендації з проходження мовної практики для студентів факультету міжнародних відносин спеціальності «країнознавство» та «міжнародні відносини» / І. М. Тимейчук. — Острог, 2014. — 46 с.
Статті
Тимейчук І. М. Ім’я як засіб вираження іншості у романі дистопії „Орикс і Крейк” М. Етвуд / І. М. Тимейчук // Наукові записки НаУОА. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 46. — С. 193–197.
Тимейчук И. Н. Имя как средство выражения Инаковости в романе „История Служанки” М. Этвуд / И. Н. Тимейчук // Перспективы развития современной филологии : материалы IX международной научной конференции (Санкт-Петербург, 4–5 февраля 2014 г.). — Санкт-Петербург, 2014. — С. 18–26.
Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в контексті канадської національної літератури і творчості М. Етвуд / І. М. Тимейчук // Література в контексті культури : зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. — Вип. 24 (3). — С. 119–125.
2013
Статті
Тимейчук І. М. Співвідношення «великого Іншого» та «малого іншого» у романах-дистопіях «Орикс і Крейк» та «Рік Потопу» М. Етвуд» / І. М. Тимейчук // Наукові записки. Серія “Філологічна" : матаріали міжнародної науково-практичної конференції "Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість". — Острог : Вид-во НаУОА, 2013.
Тимейчук І. М. Концепт «підпорядкованого» у романах-дистопіях М. Етвуд («Орикс і Крейк» та «Рік Потопу») [Електронний ресурс] / І. М. Тимейчук : тези доповідей Літературознавчого семінару кафедри літератури зарубіжних країн Львівського національного університету імені Івана Франка. — Львів, 2013.
Тимейчук І. М. Утопійні погляди Крейка у дистопійній «реальності» романів М. Етвуд («Орикс і Крейк» та «Рік Потопу») / І. М. Тимейчук // Література в контексті пост/гуманізму і віртуальності : матаріали міжнародної наукової конференції (21–22 березня 2013 р., м. Київ). — Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2013.
Тимейчук І. М. Біблійні алюзії у романі-дистопії М. Етвуд «Історія Служниці» / І. М. Тимейчук // Література в контексті культури : збірник наукових праць Національного університету ім. О. Гончара (Дніпропетровськ). — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. — Вип. 23 (2). — С. 126–136.
2012
Статті
Тимейчук І. М. Теми „Виживання” у романі М. Етвуд „Рік Потопу” [Електронний ресурс] / І. М. Тимейчук // Тези доповідей Літературознавчого семінару кафедри літератури зарубіжних країн Львівського національного університету ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — Режим доступу : www.lnu.edu.ua/faculty/inomov.new/ukrainian/.../habeta_2012.docx. — Назва з екрана.
2011
Статті
Хабета І. М. Конструювання дистопійного світу у романі М. Етвуд "Орикс і Крейк": принцип бінаризму / І. М. Хабета // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 411–419.
Хабета І. М. Теми «Виживання» у романі М. Етвуд «Рік Потопу» / І. М. Хабета // Світова літературна класика у «Великому Часі» : тези доповідей VIІ Міжнародних Чичерінських читаннь. — Львів : ЛНУ імені Івані Франка, 2011. — Вип. 20, ч. 2. — С. 130–132.
2010
Статті
Хабета І. М. Бінарність у романі-дистопії М. Етвуд “Орикс і Крейк” / І. М. Хабета // Наукові записки. Серія “Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА. — 2010. — Вип. 15. — C. 284–293.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Плевако І. Г. Країни Співдружності Незалежних Держав у сучасних міжнародних відносинах / І. Г. Плевако, О. С. Кучин. — Острог ; Львів, 2014. — 310 с.
Статті
Плевако І. Співробітництво країн Південної Америки та Африки у форматі «Південь – Південь» / І. Плевако // Одеса. — 2014. — С .34–40.
Плевако И. Г. Развитие латиноамериканского регионализма и его геополитические последствия / И. Г. Плевако. — Санкт–Петербург, 2014. — С. 58–63.
Плевако І. Г. До питання генези бразильських геополітичних ідей / І. Г. Плевако // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових праць. — Чернівці, 2014. — Т. 27–28. — С. 191–196.
Плевако І. Латиноамериканський геополітичний альтерглобалізм та суспільний антиглобалізм / І. Плевако // Гілея. — К., 2014. — Вип. 87. — С. 398–403.
Плевако І. Зовнішньополітичні пріоритети Чилі у геополітичній думці другої половині ХХ – поч. ХХІ ст. / І. Плевако // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — К., 2014. — Вип. 122, ч. І. — С. 22–31.
Плевако І. Г. До питання політичного дискурсу латиноамериканських геополітичних досліджень / І. Г. Плевако // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — К., 2014. — Вип. 20. — С. 8–9.
Плевако И. Г. У истоков формирования теоретической и прикладной геополитики Бразилии / И. Г. Плевако // Политические изменения в Латинской Америке : научный журнал. — Воронеж, 2014. — № 1. — С. 24–41.
Плевако І. Економічна складова геополітичного позиціонування Бразилії у країнах Південної та Східної Азії / І. Плевако // Гілея. — К., 2014. — Вип. 88. — С. 391–396.
2013
Статті
Плевако І. Болівія в геополітичній думці країн Латинської Америки другої половини ХХ століття / І. Г. Плевако // Вісник Львівського університету. Серія "Міжнародні відносини". — 2013. — Вип. 32. — C. 62–69.
Плевако І. Г. До питання розвитку громадянської освіти у країнах латиноамериканського регіону / І. Г. Плевако // Актуальні питання громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід. — Острог, 2013. — С. 215–217.
Plevako I. Development of trade and economic relations of CIS countries with Latin America / І. Plevako // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С. 293–309.
Плевако І. Г. Формування латиноамериканського регіоналізму як геополітичного концепту XIX–XX століть / І. Г. Плевако // Сучасна українська політика. — К., 2013. — Вип. 28. — С. 55–64.
Плевако І. Розвиток торгово-економічних відносин країн СНД з країнам Латинської Америки / І. Плевако // Наукові записки НаУОА. Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2013. — Вип. 3. — С. 289–305.
Плевако І. Тихоокеанський альянс – новий міжрегіональний геополітичний проект / І. Плевако, П. Степанець // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С. 257–272.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Плевако І. Г. Країни Співдружності Незалежних Держав у сучасних міжнародних відносинах : навчально-методичний комплекс / І. Г. Плевако. — Острог : НаУОА, 2012. — 208 с.
Статті
Плевако І. Латиноамериканський вектор зовнішньої політики України на сучасному етапі (на прикладі динаміки торгово-економічних відносин із країнами МЕРКОСУР) / І. Плевако // Вісник Львівського університету. Серія "Міжнародні відносини". — 2012. — Вип. 28. — С. 38–52.
Плевако І. Г. Розвиток геополітичної думки в Аргентині та Бразилії в умовах біполярності: порівняльна характеристика / І. Г. Плевако // Сучасна українська політика. — К., 2012. — Вип. 26. — С. 55–64.
Плевако І. Г. Торгово-економічні відносини України із країнами МЕРКОСУР / І. Г. Плевако // Тенденції міжнародних відносин в умовах глобальних економічних трансформацій : матеріали круглого столу. — К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2012. — С. 30–31.
Плевако І. Г. Розвиток геополітичної думки Бразилії у 40–80 рр. ХХ ст. / І. Г. Плевако // Наукові записки НаУОА. Серія "Історичні науки". — Острог : НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 383–394.
2011
Статті
Плевако І. Г. Розвиток торгово-економічних відносин Республіки Білорусь із розвинутими країнами Латинської Америки протягом 2000 – 2009 рр. / І. Г. Плевако // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог : НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 393–403.
Плевако И. Г. Тенденции внешней торговли европейских стран СНГ с государствами латиноамериканского региона в первом десятилетии ХХІ века [Электронный ресурс] / И. Г. Плевако // «ЛОМОНОСОВ-2011» : материалы Международного молодежного научного форума / отв. ред. А. И. Андреев, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов, М. В. Чистякова. — М. : МАКС Пресс, 2011. — Режим доступа : http://lomonosov-msu.ru/rus/event/400/list_of_selected.html. — Название с экрана.
Плевако І. Г. Питання війська та оборони на сеймику Подільського воєводства в останній чверті XVII століття / І. Г. Плевако // Науковий вісник «Межибіж» : матеріали четвертої науково-країзнавчої конференції «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України» / за ред. О. Г. Погорільця, Л. В. Баженова та ін. — Меджибіж ; Хмельницький, 2011. — Ч. 1. — С. 209–217.
Плевако І. Динаміка торгово-економічної співпраці України з Федеративною Республікою Бразилія на сучасному етапі / І. Плевако // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 439–447.
Плевако І. Динаміка зовнішньої торгівлі європейських держав СНД із країнами Латинської Америки протягом 2001–2010 рр. / І. Плевако // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Львів, 4–5 березня 2011 р.). — Львів : Львівська економічна фундація, 2011. — С. 48–50.
Плевако І. Г. Динаміка зовнішньоторговельної активності України та Білорусі на ринках латиноамериканського регіону протягом 2001–2010 рр. / І. Г. Плевако // Актуальні проблеми розвитку соціально-економічних систем : матеріали міжнар. наук.- практ. конф. студентів і молодих вчених (м. Бердянськ, 18–19 квітня 2011 р.) : в 2–х т. — Донецьк : Вид-во «Донбас», 2011. — Т. 1. — С. 32–33.
2009
Статті
Плевако І. Динаміка торгово-економічних відносин країн Латинської Америки та Карибського регіону із Російською Федерацією періоду президентства В. Путіна (2000–2008 рр.) / І. Плевако // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — Острог, 2009. — Вип. 1. — С. 81–99.
2015
Статті
Каламаж В. О. Теоретичний аналіз психологічних чинників організації групової проектної діяльності з метою ефективного формування мовленнєвої компетенції студентів / В. О. Каламаж // Перспективні напрямки світової науки : збірник статей учасників тридцять третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя». — Запоріжжя, 2015. — С. 16–18.
2014
Статті
Каламаж В. О. Мовленнєва поведінка ведучої «The Oprah Winfrey Show» / В. О. Каламаж // Збірник «Студентські наукові записки». Серія «Філологічна». — Острог, 2014. — Вип. 7.
Каламаж В. О. Мовленнєва поведінка ведучої "The Oprah Winfrey Show" / В. О. Каламаж // Образованието и науката на ХХІ век – 2014 : материали за Х муждународна научна практична конференция (София, 17–25 октомври 2014 г.). — София, 2014. — С. 86–90.
2013
Статті
Каламаж В. О. Іншомовна комунікативна компетентність студентів мовних факультетів: поняття, структура та особливості / В. О. Каламаж // Збірник «Студентські наукові записки». Серія «Філологічна». — Острог, 2013. — Вип. 7. — С. 176–182.
Каламаж В. О. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів іншомовних факультетів засобами читання автентичних текстів [Електронний ресурс / В. О. Каламаж. — Pежим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2013/formuvannya-inshomovnoji-komunikatyvnoji-kompetentnosti-studentiv-movnyh-fakultetiv-zasobamy-chytannya-avtentychnyh-tekstiv. — Назва з екрана.
2012
Статті
Каламаж В. О. Психолінгвістичні особливості мовленнєвої поведінки ведучих американських ток-шоу / В. О. Каламаж // Збірник «Студентські наукові записки». Серія «Філологічна». — Острог, 2012. — Вип. 5. — С. 76–79.
2013
Статті
Сахнюк О. С. Мовна репрезентація больових відчуттів (на матеріалі німецькомовних повідомлень Інтернет-форумів здоров’я) / О. С. Сахнюк // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА. — 2013. — Вип. 37. — С. 243–245.
Сахнюк О. С. Метафоричні дієслова на позначення болю в англійській мові / О. С. Сахнюк // Наукові записки. Серія "Філологічні науки. Мовознавство". — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. — Вип. 118. — С. 533–538.
Сахнюк О. С. Лінгвопрагматичні особливості опису больових відчуттів англійською, німецькою та українською мовами / О. С. Сахнюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. "Філологічні науки". — Кам’янець-Подільський : “Аксіома”, 2013. — Вип. 5. –– С. 215–222.
Сахнюк О. С. Лінгвопрагматична перспектива автора при вербалізації больових відчуттів в українськомовних повідомленнях Інтернет-форумів здоров’я / О. С. Сахнюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія "Філологічні науки. Мовознавство". — Луцьк, 2013. — № 20 (269). — С. 81–85.
2012
Статті
Сахнюк О. Метафорична концептуалізація болю у німецькій мові / О. Сахнюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія "Філологічні науки". — Кам’янець-Подільський : “Аксіома”, 2012. — Вип. 29. — С. 182–185.
2011
Статті
Сахнюк О. С. Неметафорична характеристика болю / О. С. Сахнюк // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали І Міжнародної наукової практичної конференції / за ред. А. Г. Ніколенка, Л. С. Козуб. — Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2011. — С. 77–79.
Сахнюк О. С. Концептуалізація болю в англійській мові (на основі медичного питальника Мак Гілл) / О. С. Сахнюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». — Луцьк, 2011. — С.180–185.
2010
Статті
Сахнюк О. Моделі переносу значень у дієсловах на позначення больових відчуттів в англійській мові / О. Сахнюк // Наукові записки. Серія “Філологічна” : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”(22–23 квітня 2010р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА. — 2010. — Вип. 14. — С. 216–224.
2015
Статті
Нікітюк Л. М. Лінгвокультурологічні особливості утворення фразеологічних одиниць англійської мови / Л. М. Нікітюк // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали І Міжнародно-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. — Переяслав-Хмельницький, 2015. — № 1. — С. 478–482.
Нікітюк Л. М. Соціо- та етнолінгвокультурні особливості фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом у британському та американському варіантах англійської мови / Л. М. Нікітюк // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 55. —С. 173–76.
2013
Статті
Нікітюк Л. М. Лінгвокультурологічні аспекти при перекладі фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом / Л. М. Нікітюк, А. О. Худолій // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 34. — С. 252–256.
Статті
Semenovych A. S. Wzmocnienie regionalnych samorzadow paanstw grupy Wyszehradzkiej w kontekscie pomocy przedakcesyjnej UE / А. S. Semenovych // Polityka rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej. Ekonomia, integracja – zarys problematyki : zbior prac naukowych. — Ostrowiec Swietokrzyski : Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwoj, 2013. — S. 52–66.
Семенович А. Розвиток українсько-словацьких відносин на сучасному етапі / А. Семенович // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С. 68–74.
Семенович А. С. Розбудова органів представницькоїх демократії як складова регіонального врядування / А. С. Семенович // Europa Srodkowo-Wschodnia w procesie transformacji і integracji. — 2013. — № 13. — S. 405–416.
Семенович А. C. Вплив підготовки до членства у ЄС на формування регіонів як одиниці адміністративно-територіального поділу у країнах Вишеградської групи / А. С. Семенович // Третя інтернет-конференція «Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу» : збірник матеріалів. — Маріуполь, 2013. — С. 43–47.
Семенович А. C. Вплив підготовки до членства у ЄС на регіоналізацію країн Вишеградської групи / А. С. Семенович // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці, 2013. — С. 175–178.
2011
Статті
Семенович А. С. Вступ у ЄС як чинник трансформації країн-кандидатів з Центральної і Східної Європи / А. С. Семенович // Слов'янський вісник. Серія “Історичні та політичні науки”. — Рівне, 2011. — С. 234–238.
Семенович А. Вплив процесу підготовки до членства у Європейському Союзі на процес регіоналізації в Угорщині / А. Семенович // Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 листопада 2011, м. Львів). — Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2011. — С. 98–101.
Семенович А. Вплив Європейського Союзу на формування регіонального врядування у країнах-кандидатах / А. Семенович // Панорама політологічних студій. Науковий вісник РДГУ. — Рівне, 2011. — № 5–6. — C. 175–181.
2010
Статті
Семенович А. Відносини України з країнами Вишеградської групи на сучасному етапі / А. Семенович // Наукові записки НаУОА. Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2010. — № 4. — С. 209–215.
Семенович А. Вплив набуття членства у Європейському Союзі та регіоналізація у Словаччині / А. Семенович // Матеріали звітної наукової конференції Львівського національного університету ім. І. Франка — Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. — С. 17–22.
Семенович А. Особливості реорганізації регіонального врядування у Польщі в ХХ ст. / А. Семенович // Наукові записки НаУОА. Серія «Міжнародні відносини». — 2010. — № 2. — С. 77–85.
Калитчак Р. Вплив Європейського Союзу на формування і розвиток польських воєводств / Р. Калитчак, А. Семенович // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць. — Чернівці : «Букрек», 2010. — Т. IX. — С. 252–261. — ("Політичний регіоналізм і політична регіоналістика: емпіричні та теоретичні аспекти" : тематичний випуск).
Семенович А. Вплив інтеграційних процесів на розвиток регіонального рівня урядування у Європейському Союзі / А. Семенович // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. — 2010. — № 16 (117) — С. 183–192.
2009
Статті
Семенович А. Особливості розвитку воєводств у контексті підготовки Польщі до членства в ЄС / А. Семенович // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — 2009. — Вип. 1. — С. 69–80.
2013
Статті
Гонгало В. С. До питання про лінгвістичний статус паремійних одиниць/ В. С. Гонгало // Наукових записках Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Серія «Філологічні науки» (Мовознавство). — Кіровоград, 2013. — Вип. 115. — С. 241–246.
2011
Статті
Гонгало В. С. Ономасіологічний підхід у дослідженні мови / В. С. Гонгало // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». — 2011. — № 3, ч. 2. — С. 92–97.
2010
Статті
Гонгало В. С. Регулятивний потенціал гендерно маркованих англійських паремійних одиниць понятійного поля "подружжя та подружнє життя" / В. С. Гонгало // Наукові записки. Серія "Філологічна" : матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість" (22–23 квітня 2010 р.). — Острог, 2010. — Вип. 13. — С. 130–138.
2013
Статті
Корнійчук Л. В. Історія Буковини в дослідженнях Аркадія Жуковського / Л. В. Корнійчук // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. — Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2013. — Вип. 2. — С. 136–161.
Корнійчук Л. В. «Енциклопедія українознавства» як джерело знань про Україну в світі / Л. В. Корнійчук // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції (23–24 серпня 2013 р., м. Львів). — Львів, 2013. — С. 322–326.
Корнійчук Л. Постаті церковних діячів у науковому доробку Аркадія Жуковського / Л. Корнійчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2013. — Вип. 21. — С. 112–120.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Корнійчук Л. Громадсько-політична та наукова діяльність Аркадія Жуковського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук / Л. Корнійчук ; Національний університет "Острозька академія". — Острог, 2012.
2011
Статті
Корнійчук Л. Роль Аркадія Жуковського у налагодженні культурних зв’язків України та Франції / Л. Корнійчук // Українознавчий альманах. — К. : Київський національний університет імені Т. Шевченка, Центр українознавства, 2011. — Вип. 5. — С. 234–237.
Корнійчук Л. Співпраця Аркадія Жуковського в Українській бібліотеці імені С. Петлюри в Парижі / Л. Корнійчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 369–382.
2010
Статті
Корнійчук Л. Діяльність Аркадія Жуковського в Українському історичному товаристві / Л. Корнійчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 381–391.
2009
Статті
Корнійчук Л. Діяльність Аркадія Жуковського в Українському студентському товаристві «Зарево» / Л. Корнійчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2009. — Вип. 27. — С. 125–130.
Корнійчук Л. Аркадій Жуковський як редактор видань НТШ в Європі / Л. Корнійчук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2009. — Вип. 12. — С. 283–290.
2008
Статті
Корнійчук Л. Постать М. Грушевського у творчому доробку А. Жуковського / Л. Корнійчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2008. — Вип. 1. — С. 343–353.
2007
Статті
Корнійчук Л. Висвітлення діяльності українських установ у Франції в науковому доробку А. Жуковського / Л. Корнійчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки" : матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”. — Острог, 2007. — Вип. 9. — С. 115–125.
2013
Статті
Янчук К. О. «Компаративна фразеологічна одиниця як лінгвістичний феномен» / К. О. Янчук // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Серія «Філологічні науки» (Мовознавство). — Кіровоград, 2013 — Вип. 115. — С. 212–218.
2011
Статті
Янчук К. О. Вербалізація позамовного змісту в системі компаративних фразеологічних одиниць / К. О. Янчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». — 2011. — № 3, ч. 2.
2010
Статті
Янчук К. О. Мовна об'єктивація гендерних стереотипів (на прикладі компаративної фразеології німецької мови) / К. О. Янчук // Наукові записки. Серія "Філологічна" : матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість" (22–23 квітня 2010 р.). — 2010. — Вип. 14. — С. 301–305.
2015
Статті
Савчук В. А. Конотативна специфіка зображення бойової зброї (меча та шаблі) у романах В. Скотта, Р. Л. Стівенсона та Г. Сенкевича / В. А. Савчук // Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи їх вирішення : міжнародна науково-практична конференція (Одеса, 24–25 квітня 2015 р.). — Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. — С. 60–64.
2014
Статті
Савчук В. А. Сюжетна значимість актів переодягання/маскування у романах В. Скотта, Р. Л. Стівенсона та Г. Сенкевича [Електронний ресурс] / В. А. Савчук // Проблеми реалізації молодіжної політики в Україні : матеріали І Всеукраїнської студентської конференції ГО/ОСС «Братство спудеїв Острозької академії» (м. Острог, 4 грудня 2014 р.) / за заг. ред. Д. С. Плахотіна, Б. О. Лавренюка. — Острог, 2014. — С. 90–92.
Савчук В. А. Художнє моделювання історії в умовах колоніального статусу в романах В. Скотта «Айвенго» та Г. Сенкевича «Вогнем і мечем» / В. А. Савчук // Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє : результати шостої заочної міжнародної конференції (23 травня 2014 р.) : збірник наукових праць / відп. ред. М. М. Приходько, С. В. Тонких. — Київ : Вид-во «Аграр Медіа Групп», 2014. — С. 46–51.
2012
Статті
Савчук В. А. Чоловічі та жіночі опозиції у романі Г. Сенкевича «Вогнем і мечем» / В. А. Савчук // Студентські наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 5. — С. 173–175.