2015
Статті
Каламаж В. О. Теоретичний аналіз психологічних чинників організації групової проектної діяльності з метою ефективного формування мовленнєвої компетенції студентів / В. О. Каламаж // Перспективні напрямки світової науки : збірник статей учасників тридцять третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя». — Запоріжжя, 2015. — С. 16–18.
2014
Статті
Каламаж В. О. Мовленнєва поведінка ведучої "The Oprah Winfrey Show" / В. О. Каламаж // Образованието и науката на ХХІ век – 2014 : материали за Х муждународна научна практична конференция (София, 17–25 октомври 2014 г.). — София, 2014. — С. 86–90.
Каламаж В. О. Мовленнєва поведінка ведучої «The Oprah Winfrey Show» / В. О. Каламаж // Збірник «Студентські наукові записки». Серія «Філологічна». — Острог, 2014. — Вип. 7.
2013
Статті
Каламаж В. О. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів іншомовних факультетів засобами читання автентичних текстів [Електронний ресурс / В. О. Каламаж. — Pежим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2013/formuvannya-inshomovnoji-komunikatyvnoji-kompetentnosti-studentiv-movnyh-fakultetiv-zasobamy-chytannya-avtentychnyh-tekstiv. — Назва з екрана.
Каламаж В. О. Іншомовна комунікативна компетентність студентів мовних факультетів: поняття, структура та особливості / В. О. Каламаж // Збірник «Студентські наукові записки». Серія «Філологічна». — Острог, 2013. — Вип. 7. — С. 176–182.
2012
Статті
Каламаж В. О. Психолінгвістичні особливості мовленнєвої поведінки ведучих американських ток-шоу / В. О. Каламаж // Збірник «Студентські наукові записки». Серія «Філологічна». — Острог, 2012. — Вип. 5. — С. 76–79.
2017
Статті
Атаманенко А. Любомир Роман Винар як дослідник та організатор науки (Пам’яті Вченого) / А. Атаманенко, А. Хеленюк // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки” / ред. кол. : І. Д. Пасічник, В. В. Трофимович, А. І. Смирнов та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 26. — С. 103–110.
Атаманенко А. Незабутні тексти, повернені імена: штрихи до інтелектуального портрету академіка Миколи Мушинки / А. Атаманенко // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / ред. кол. : Небесник І. І. та ін. — Ужгород : Закарпатська академія мистецтв, 2017. — Вип. 8. — С. 28–32.
2016
Статті
Атаманенко А. Інституційна структура українського наукового зарубіжжя / А. Атаманенко // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції (27–28 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 357–360.
Атаманенко А. Постать М. Грушевського у закордонному українознавстві (1930-і – 1991 рр.) / А. Атаманенко // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 28–32.
2015
Статті
Атаманенко А. Закордонне українство та Україна: проблеми та перспективи взаємовідносин / А. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. Серія "Історичні науки". — Острог, 2015. — Вип. 23. — С. 7–13.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Атаманенко А. Є. Історія образотворчого мистецтва та архітектури : методичні рекомендації для факультативних занять студентів напрямів підготовки «Міжнародні відносини», «Країнознавство» / А. Є. Атаманенко. — Острог, 2014.
Атаманенко А. Є. Українська діаспора : навчально-методичний посібник / А. Є. Атаманенко. — Острог, 2014.
2013
Статті
Атаманенко А. Стратегічне партнерство України з Російською Федерацією: міф чи реальність? / А. Атаманенко, Р. Мініч // Наукові записки НаУОА. Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2013. — Вип. 3. — С. 79–88.
Atamanenko A. Koncepcja Ukrainy między Wschodem a Zachodem w badaniach członków Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego dotyczących wczesnej historii Ukrainy / Ałła Atamanenko // Historia – Mentalność – Tożsamość. Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej historiografii ХІХ–ХХ wieku. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. — S. 374–394.
Атаманенко А. Передмова / А. Атаманенко // Винар Л. Біографічні нотатки. — 2013. — Вип. 51. — С. 6–13.
Атаманенко А. Є. Чеський славіст Орест Зілинський в спогадах сучасників / А. Є. Атаманенко // Чорноморський літопис : науковий журнал. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. — Вип. 8. — С. 106–114.
Атаманенко А. Українська історіографія в біполярному світі / А. Атаманенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2013. — Вип. ХХХVІ. — С. 297–304.
Атаманенко А. Симон Наріжний: людина, історик, організатор наукового життя / А. Атаманенко // Історія торгівлі, податків та мита. — 2013. — № 1 (7). — С. 132–141.
Атаманенко А. Українські вчені зарубіжжя (1945–1991 рр.): спроба колективного образу / А. Атаманенко // Наукові записки. Серія "Історичні науки". — Острог, 2013. — Вип. 20. — С. 233–238.
Атаманенко А. Співпраця українських вчених у Німеччині / А. Атаманенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2013. — Вип. XXXV. — С. 188–193.
Атаманенко А. Україна і закордонне українство / А. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2013. — Вип. 21. — С. 8–16.
2012
Статті
Атаманенко А. Співпраця Українського історичного товариства з неукраїнськими науковими об'єднаннями / А. Атаманенко // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог, 2012. — Вип. 19. — С. 395–408.
Атаманенко А. Теодор Мацьків / А. Атаманенко, Ю. Мицик // Український історичний журнал. — 2012. — № 3. — С. 232–234.
Атаманенко А. До 80-річчя професора Любомира Романа Винара / А. Атаманенко, А. Хеленюк // Український історичний журнал. — 2012. — № 2. — С. 231–233.
Атаманенко А. Є. Пантелеймон Петрович Гудзенко (1907–1994 рр.): історик, архівіст, археограф і організатор науки : збірник на пошану вченого з нагоди 100-річчя від дня народження і 90-річчя архівної справи в Україні). — Київ : Держкомархів України ; Інститут історії України, 2009. — 312 с. : рецензія / А. Є. Атвманенко // Український історик. — 2010/2011. — Т. 47–48. — С. 477–478.
Атаманенко А. Є. Міжнародні відносини України від найдавніших часів до середини ХVIII ст. на сторінках “Українського Історика” / А. Є. Атаманенко // Український історик. — 2010/2011. — Т. 47–48. — С. 14–46.
Атаманенко А. Є. Українська історична наука в Канаді: інституційна структура / А. Є, Атаманенко // Західноканадський збірник. — Острог, 2012. — Ч. 6. — С. 96–102.
Винар Л. Марина Палієнко. Архівні центри української еміґрації (створення, функціонування, доля документальних колекцій) : рецензія / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2010/2011. — Т. 47–48. — C. 447–453.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Атаманенко А. Максимович Михайло (3(15).09.1804, хутір Тимківщина – 109220.11.1873, хутір Михайлова гора) / Алла Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 216–218.
Матеріяли до історії Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців / ред. Любомир Винар, Алла Атаманенко ; упор. Анастасія Хеленюк. — Кент ; Торонто ; Острог, 2011. — 388 с.
Атаманенко А. Матеріали Світової Наукової Ради як джерело до вивчення її історії: Впровадження / Алла Атаманенко, Анастасія Хеленюк // Матеріяли до історії Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців / ред. Любомир Винар, Алла Атаманенко ; упор. Анастасія Хеленюк. — Кент ; Торонто ; Острог, 2011. — С. 26–34.
Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 512 с.
Статті
Атаманенко А. Є. Ковальський Микола Павлович / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011.
Атаманенко А. Є. Дорофійович Гаврило / А. Є. Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 107–110.
Атаманенко А. Є. Максимович Михайло (*3(15).09.1804, Хутір Тимківщина – 10(22).11.1873, хутір Михайлова Гора) / А. Є. Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 216–218.
Атаманенко А. Діяльність Українського історичного товариства в Канаді (1965 – 1991) / Алла Атаманенко // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства (26 – 28 лютого 2010 року). — Чернівці : ЧНУ, 2011. — С. 91–100.
Атаманенко А. Співпраця Українського історичного товариства з Українським науковим інститутом Гарвардського університету / А. Атаманенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2011. — Вип. ХХХ. — С. 263–268.
Атаманенко А. Матеріали Світової Наукової Ради як джерело до вивчення її історії: впровадження / Алла Атаманенко, Анастасія Хеленюк // Матеріали Світової наукової ради при Світовому Конгресі Українців / ред. Л. Винар, А. Атаманенко ; упор. Анастасія Хеленюк. — Нью-Йорк ; Торонто ; Острог, 2011. — С. 26–35.
Атаманенко А. Вивчення християнізації Русі як складова діяльності Українського історичного товариства / А. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2011. — Вип. 18. — С. 192–203.
Атаманенко А. Висвітлення діяльності УІТ в історіографії / А. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2011. — Вип. 17. — С. 286–297.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Атаманенко А. Українське історичне товариство: ідеї, постаті, діяльність (1965 – 1991) : монографія / Алла Атаманенко. — Острог, 2010. — 672 с.
У монографії на тлі розвитку світової та української історичної науки висвітлюється створення та різні аспекти діяльності Українського історичного товариства, заснованого в США у 1965 році. Розглядаються соціокультурні умови функціонування української науки, передумови створення Товариства, організаційні основи його діяльності, завдання, структура, формування матеріальної бази. Вивчено значення участі УІТ і його членів у наукових конференціях і міжнародних славістичних та історичних конгресах, видавничу діяльність, різні аспекти функціонування журналу «Український історик» та один із головних напрямі праці – грушевськознавство.
Статті
Атаманенко А. Є. Українська діаспора та незалежність України: спроба осмислення взаємовідносин / А. Є. Атаманенко // Польща – Україна. Сучасне і майбутнє : суспільно-політичні студії. — Жешув, 2010. — С. 51–62.
Атаманенко А. Конференції Українського історичного товариства як форма наукової співпраці (1985 – 1991) / А. Атаманенко // Студії з україністики : збірник наукових праць на пошану дослідника українського козацтва Валерія Цибульського з нагоди 60-річчя від дня народження. — Рівне, 2010. — С. 155–162.
Атаманенко А. Є. Літературознавець Ася Гумецька з роду Пилипенків / А. Є. Атаманенко // Українки в історії: нові сторінки. — Київ : “Либідь”, 2010. — С. 177–181.
Атаманенко А. Є. Скульптор і поет Міртала Пилипенко / А. Є. Атаманенко // Українки в історії: нові сторінки. — Київ : “Либідь”, 2010. — С. 182–185.
Атаманенко А. Міжнародні відносини України від найдавніших часів до середини ХVIII ст. на сторінках «Українського Історика» / Алла Атаманенко // Український історик (США). — 2010 – 2011. — Т. 47– 48. — С. 14–46.
Атаманенко А. Є. Віра Вовк – пропагаторка українського письменства у світі / А. Є. Атаманенко // Українки в історії: нові сторінки. — Київ : “Либідь”, 2010. — С. 169–172.
Атаманенко А. Членство Українського Історичного Товариства (1965–1991): структура та склад / А. Атаманенко // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог, 2010. — Вип. 15. — С. 344–354.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Домбровський О. Спомини / Олександер Домбровський ; ред. Алла Атаманенко ; упор. Галина Клинова. — Нью-Йорк ; Львів ; Острог, 2009. — 374 c.
Атаманенко А. Життєвий шлях та наукова діяльність Олександра Домбровського / А. Атаманенко, Г. Клинова // Домбровський О. Спомини / Олександер Домбровський ; ред. Алла Атаманенко ; упор. Галина Клинова. — Нью-Йорк ; Львів ; Острог, 2009. — С. 8–27.
Винар Л. Павло В. Грицак (1925 – 1958) / Любомир Винар ; ред. Алла Атаманенко. — Кент ; Острог, 2009. — 96 с.
Монографію відомого українського історика із США проф. Любомира Р. Винара присвячено вивченню творчости талановитого дослідника історії України Павла Володимира Грицака, що жив і працював у США. До книги включено також унікальні джерельні матеріали: листування Павла В. Грицака з проф. Олександром Оглоблином, проф. Михайлом Жданом, листи проф. Володимира Кубійовича до Павла Грицака, спогади про вченого його близьких – матері, дружини, брата та ін.
Статті
Винар Л. Листування Наталії Полонської-Василенко / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2009. — Т. XLVI, ч. 1–4 (181–184). — С. 149–189.
Атаманенко А. Українське історичне товариство як чинник української науки в діаспорі / Алла Атаманенко // Український історик. — 2009. — Т. XLVI, ч. 1–4 (181–184). — С. 22–61.
Атаманенко А. Українські інтелектуальні співтовариства в західній діаспорі: спроба типологізаці / А. Атаманенко // Альманах теорії та історії історичної науки. — 2009. — Вип. 4. — С. 193–209.
Атаманенко А. Українське історичне товариство та міжнародні історичні конгреси / А. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — Острог, 2009. — Вип. 14. — С. 260–272.
Атаманенко А. Структура Українського історичного товариства у 1965–1991 рр. (до 45-ліття створення) / А. Атаманенко // Покликання : збірник на пошану професора о. Юрія Мицика. — 2009. — С. 525–542.
Атаманенко А. Великий голод в Україні 1932 – 1933 років : у 4-х томах : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2008. — Т. XLV, ч. 3–4 (179–180). — С. 321–326.
Атаманенко А. Установчі та інкорпораційні документи Українського Історичного Товариства / А. Атаманенко // Наукові праці історичного Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2009. — Вип. 27. — С. 120–125.
Атаманенко А. Джерела до історії науки: з листів Івана Лисяка-Рудницького / А. Атаманенко, Л. Винар // Український історик. — 2007/2008. — Т. XLIV/XLV. — Ч. 3–4 (175– 76) / 1–2 (177– 78). — С. 279–310.
Атаманенко А. Формування матеріальної бази діяльності українського історичного товариства / А. Атаманенко // Дрогобицький краєзнавчий збірник. — 2009. — Вип. 13. — С. 240–256.
Атаманенко А. Життєвий шлях та наукова діяльність Олександра Домбровського / А. Атаманенко, Г. Климова // Домбровський О. Спомини. — 2009. — С. 8–27.
2008
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Українсько-Американська Асоціяція Університетських Професорів : статті і матеріяли / ред. Ася Гумецька ; ред.-консультант Алла Атаманенко. — Нью-Йорк ; Торонто ; Острог, 2008. — 376 с.
Це ювілейне видання відзначає 45-ліття існування Українсько-Американської Асоціяції Університетських Професорів, унікальної академічної наукової організації. Її діяльність має заслужену репутацію серед науковців багатьох країн світу. У виданні подано огляд головних моментів діяльности УААУП поруч із переліком наукових здобутків членів Асоціяції з метою сприяти їх збереженню як частини наукової спадщини українців на заході.
Винар Л. Олег Кандиба Ольжич: дослідження та джерела / Любомир Винар ; ред. Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 2008. — 388 с.
Статті
Атаманенко А. Українська історична наука в діаспорі: періодизація, структура, актуальні напрями дослідження / А. Атаманенко // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу» (Луцьк, 17–19 травня 2006 р.) : доповіді та повідомлення : в 3-х т. — Луцьк : Вежа, 2008. — Т. 3. — С. 141–146.
Атаманенко А. Покликання – історія (до 75-ліття від дня народження Любомира-Романа Винара) / А. Атаманенко, А. Хеленюк // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze 25-26 : spotkania polsko-ukraińskie. Emigracja ukraińska: historia, kultura, postacie, instztucje, związki z Polakami. Studia Ucrainica / Stefana Kozaka ; Walentyny Sobol, Bazylego Nazaruka. — Warszawa, 2008. — S. 418–428.
Атаманенко А. Українська зарубіжна історіографія другої половини ХХ століття у світовому історіографічному процесі: перспективи дослідження / А. Атаманенко // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze 25-26 : spotkania polsko-ukraińskie. Emigracja ukraińska: historia, kultura, postacie, instztucje, związki z Polakami. Studia Ucrainica / Stefana Kozaka ; Walentyny Sobol, Bazylego Nazaruka. — Warszawa, 2008. — S. 104–122.
Атаманенко А. Є. Дмитро Бантиш-Каменський як історик України / А. Є. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2008. — Вип. 12. — С. 159–174.
Атаманенко А. Robert Kuśnesz. Ukraina w latach kolektywizacji і Wielkiego Głodu (1929–1933). Torun: Wydawnictwo «Grado», 2005, 336 s. : рец] / Алла Атаманенко // Український історик. — 2008. — Т. XLV, ч. 3–4 (179–180). — С. 328–332.
Атаманенко А. Любомир Винар: життя і праця (з нагоди 75-ліття вченого) / А. Атаманенко // Український Історик. — 2008. — Т. ХLIV. — С. 7–43.
Атаманенко А. Журнал "Український історик" і створення Українського Історичного Товариства (до 45-ліття УІТ) / А. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — 2008. — Вип. 11. — С. 142–159.
Винар Л. Олег Кандиба і Український науковий інститут в Америці 1937 – 1939 / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Ольжич. In Memoriam. Спогади, статті. — Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. — С. 324–345
Винар Л. Симон Наріжний – дослідник української історії та еміґрації / Л. Винар, А. Атаманенко // Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. — Частина перша. — 2-е вид. — Львів ; Кент ; Острог, 2008. — С. VІІ–ХХ.
2007
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Мацьків Т. Хмельниччина в тогочасних західньоєвропейських джерелах / Теодор Мацьків ; упоряд. Н. Конопка ; ред. А. Атаманенко. — Острог, 2007. — 184 с. — (Серія : історичні монографії ; том 6).
Атаманенко А. Теодор Мацьків як дослідник Хмельниччини / Алла Атаманенко // Мацьків Т. Хмельниччина в тогочасних західньоевропейських джерелах / упоряд. Н. Конопка ; ред. А. Атаманенко . — Острог, 2007. — С. 7–18. — (Серія : історичні монографії ; том 6).
Статті
Атаманенко А. Професор Любомир Винар (до 75-ліття від дня народження) / Алла Атаманенко // Світовий Конгрес Українців. Бюлетень. — 2007. — Травень. — С. 22–25.
Винар Л. Джерела до історії науки: з листів Івана Лисяка-Рудницького / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2007 – 2008. — Т. XLIV – XLV. — Ч. 3–4 (175–176) / 1–2 (177–178). — С. 279–310.
Атаманенко А. Джерельна база дослідження діяльності УІТ / А. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — 2007. — Вип. 8. — С. 391–406.
Жуковський А. Любомир Винар: життя і діяльність (з нагоди 75-ліття вченого) / Аркадій Жуковський, Алла Атаманенко // Любомир Винар. Біобібліографічний покажчик (1948 – 2007) / відп. ред. : М. Романюк, А. Атаманенко. — Львів ; Острог ; Нью-Йорк ; Париж, 2007. — С. 19–45.
Атаманенко А. Інститут досліджень української діяспори в «Острозькій академії»: ґенеза і діяльність / Алла Атаманенко // Вісті УВАН у США. — Нью-Йорк, 2007. — Т. 4. — С. 55–65.
Атаманенко А. Є. Іван Огієнко й члени Українського історичного товариства (до питання співпраці українських вчених поза Україною) / А. Є. Атаманенко // Творча спадщина Івана Огієнка в контексті сучасного розвитку гуманітарних наук : збірник доповідей. — К. : НАУ, 2007. — С. 5–7.
Атаманенко А. Розвиток Грушевськознавства в діаспорі / А. Атаманенко // Український історик. — 2007. — № 4 (172). — С. 154–182.
Атаманенко А. Є. Пам’яті Вчителя – видатного українського історика Миколи Павловича Ковальського / А. Є. Атаманенко // Микола Павлович Ковальський. Ad gloriam… Ad honores… Ad memorandum… / Г. К. Швидко. — Дніпропетровськ, 2007. — С. 106–111.
Атаманенко А. Любомир Винар: життя і діяльність (З нагоди 75-ліття вченого) / А. Атаманенко // Любомир Винар : Бібліографічний покажчик (1948–2007). — 2007. — С. 19–45.
Атаманенко А. До 75-річчя Любомира Романа Винара / А. Атаманенко, Ю. Макар // Український Історичний Журнал. — 2007. — № 2 (473). — С. 225–239.
Атаманенко А. Теодор Мацьків як дослідник Хмельниччини / А. Атаманенко // Хмельниччина в тогочасних західноєвропейських джерелах. — 2007. — № 6. — С. 7–18.
Атаманенко А. Є. Публікації програмних матеріалів діяльності УІТ на сторінках “Бюлетеню” товариства / А. Є. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки" : матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”. — 2007. — Вип. 9. — С. 395–405.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Атаманенко А. Є. Українське Історичне Товариство: сорок років діяльности (1965 – 2005). Видання з нагоди Третього Міжнародного конгресу українських істориків (Луцьк, 17-19 травня 2006 р.) / А. Є. Атаманенко, Л. Винар. — Нью-Йорк : Українське Історичне Товариство ; Острог : Національний університет “Острозька академія”, Інститут дослідження української діяспори, 2006. — 117 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Атаманенко А. Джерела до історії Українського Історичного Товариства: бюлетень і обіжні листи / Алла Атаманенко // Матеріяли до історії Українського Історичного Товариства / ред. Алла Атаманенко. — Нью-Йорк ; Острог, 2006. — С. 12–34.
Матеріяли до історії Українського Історичного Товариства / ред. Алла Атаманенко. — Нью-Йорк ; Острог, 2006. — 384 с. — (Серія «Історичні джерела», т. ІІ).
До другого тому серії УІТ «Історичні джерела» вміщено всі випуски Бюлетеню та обіжні листи Українського Історичного товариства, яке у 1965 р. Об'єднало українських істориків та любителів історії в США, Канаді, країнах Європи та Австралії. Вони містять різноманітний матеріял, який може бути використаний при дослідженні широкого кола наукових проблем, пов'язаних із вивченням української зарубіжної історіографії.
Статті
Атаманенко А. Оглоблин Олександер. Сучасна українська вільна історіографія / Алла Атаманенко // Український історик. — 2006. — Том ХLIII. — № 1–3 (169–171). — С. 15–42.
Атаманенко А. Роль журналу «Український історик» у розвитку української історіографії (до 40-річчя видання) / Алла Атаманенко // ІІ Міжнародний конгрес українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку» (Кам’янець-Подільський, 17–18 вересня 2003 р.) : доповіді та повідомлення. — Кам’янець-Подільський ; Київ ; Нью-Йорк ; Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Т. 2. — С. 154–159.
Винар Л. Джерела до історії української науки: з листів Івана Лисяка-Рудницького / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2006 – 2007. — Т. ХLІІІ – XLIV. — Ч. 4 (172) / 1–2 (173–174). — С. 175–196.
Атаманенко А. Українки в історії : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2006 – 2007. — Т. ХLІІІ – XLIV. — Ч. 4 (172) / 1–2 (173–174). — С. 385–387.
Атаманенко А. З листів Олександра Оглоблина про Михайла Грушевського / Алла Атаманенко, Любомир Винар // Український історик. — 2006 – 2007. — Ч. 4 – 1 – 2. — С. 357–369.
Ковальський М. Ярослав Калакура. Українська історіографія: Курс лекцій. Київ: Генеза,2004, 496 с. : рец./ Микола Ковальський, Алла Атаманенко // Український історик. — 2006. — Том ХLIII. — № 1–3 (169–171). — С. 275–278.
Атаманенко А. Розвиток Грушевськознавства в діяспорі / Алла Атаманенко // Український історик. — 2006 – 2007. — Том ХLІІІ – XLIV. — Ч. 4(172) / 1–2 (173– 74). — С. 154–182.
2005
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Атаманенко А. Є. Олександр Домбровський / А. Є. Атаманенко // Енциклопедія історії України. — К., 2005. — Т. 2. — С. 442.
Статті
Атаманенко А. Є. Джерела до історії Українського Історичного Товариства / А. Є. Атаманенко // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія : збірник наукових статей. — Чернівці : Рута, 2005. — Ч. 3. — С. 289–294.
Атаманенко А. Українське Історичне товариство: 1965 – 2005 / Алла Атаманенко // Український історик. — 2005. — Том. ХLІІ, ч. 2–4 (166–168). — С. 50–89.
Атаманенко А. Д-р Олександр Домбровський (До 90-ліття від дня народження) / А. Атаманенко, Г. Клинова // Український історик. — 2005. — № 1 (165). — С. 240–251.
Атаманенко А. Місце Інституту дослідження української діаспори Національного університету «Острозька академія» у вивченні феномену закордонного українства / Алла Атаманенко, Наталія Конопка // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори до 200-ліття Ніжинської вищої школи. — Ніжин, 2005. — Вип. 4, кн. 1. — С. 88–99.
Атаманенко А. "Бюлетень Українського Історичного Товариства" як джерело до його історії / А. Атаманенко // Збірник праць науково-дослідного центру періодики. — 2005. — Вип. 13. — С. 284–305.
Атаманенко А. Українська діаспора: проблеми і напрями дослідження / А. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — 2005. — Вип. 5. — С. 5
Атаманенко А. "Літопис Української Вільної Академії Наук" (1946–1948) / А. Атаманенко // Українська періодика: історія і сучасність. — 2005. — Вип. 9. — С. 188–194.
2004
Статті
Винар Л. Епістолярні джерела історії Українського Історичного Товариства / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2004. — Т. ХLІ. — Ч. 1–2 (161– 62). — С. 227–245.
Атаманенко А. Оглоблин Олександер. Українська історіографія 1917 – 1956. Українська історична наука поза межами України (на еміграції) в 1920– 950-х роках / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004 – 2005. — Том ХLI – ХLII. — Ч. 3–4 (163–164) / 1 (165). — С. 172–219.
Атаманенко А. Олег Кандиба і Український Науковий Інститут в Америці: 1937–1939 / А. Атаманенко, Л. Винар // Український історик. — 2004. — Т. ХLI (3–43). — С. 88–148.
Атаманенко А. Юрій Макар. Холмщина і Підляшшя в першій половині ХХ століття: Історико-політична проблематика. Львів: Інститут українознавства НАН України ім. І. Крип'якевича, 2003. 88 с. : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004. — Т. ХLІ. — Ч. 1–2 (161–162). — С. 258–260.
Атаманенко А. Є. Колекція Українського Історичного Товариства в Інституті досліджень української діаспори при Національному університеті «Острозька академія» / А. Є. Атаманенко // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках і архівах України : збірник матеріалів конференції. — К., 2004, — С. 44–50.
Атаманенко А. Міжнародна конференція, присвячена вивченню діяспори / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004 – 2005. — Том ХLI – ХLII. — Ч. 3–4 (163–164) / 1 (165). — С. 329–333.
Атаманенко А. Оглоблин Олександер. Українська історіографія 1917–1956. Історична наука в Галичині в 1920–1940-х роках (до 1944 р.) / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004. — Т. ХLІ. — Ч. 1–2 (161–162). — С. 12–38.
Атаманенко А. Михайло Брайчевський. Вибрані твори. Історико-археологічні студії. Публіцистика. 2-ге видання. Редактор Любомир Винар. Упорядник Юрій Кухарчук. Київ: Видавничий дім «КМ Академія» (підп. Андрій Степовий) : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004. — Т. ХLІ. — Ч. 1–2 (161– 62). — С. 246–247.
Атаманенко А. Теоретичне обгрунтування грушевськознавства: (До 70-ліття Любомира Винара) / А. Атаманенко, М. Ковальський // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. — 2004. — № 10. — С. 30–41.
Винар Л. До 90-ліття від дня народження Олександра Домбровського / Л. Винар, А. Атаманенко // Вісті УВАН. — Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США, 2004. — Т. 3. — С. 155–161.
Атаманенко А. «Бюлетень» Української Вільної Академії Наук 1946 – 1947 рр. як джерело до вивчення діяльности УВАН у Німеччині / А. Атаманенко // Вісті УВАН. — Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США, 2004. — Т. 3. — С. 31–45.
Атаманенко А. Володимир Антонович. Лекції з джерелознавства. Ред. Микола Ковальський. Острог; Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, Історична Секція, Національний університет «Острозька академія», 2003, 382 с. : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004. — Т. ХLІ. — Ч. 1–2 (161–162). — С. 253–254.
Атаманенко А. Листування Миколи Ковальського як джерело до вивчення історії Українського Історичного Товариства / Алла Атаманенко // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог : НаУОА, 2004. — Вип. 4. — С. 40–46.
Атаманенко А. Василь Горинь. Катерина Грушевська: 1900 – 1943. ...Що стояла на сторожі «огню в світогляді українського народу». Львів: І-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2000, 116 с. : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2004 – 2005. — Том ХLI – ХLII. — Ч. 3–4 (163– 64) / 1 (165). — С. 298–302.
2003
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Олександер Оглоблин ; ред. Любомир Винар ; упоряд. Ігор Гирич, Алла Атаманенко. — вид. 3-е, випр. і доповн. — Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Острог ; Торонто, 2003. — 495 с.
Винар Л. Р. Козацька Україна / Любомир Роман Винар ; ред. Валерій Степанков ; упоряд. Алла Атаманенко. — Київ ; Львів ; Нью-Йорк ; Париж, 2003. — 680 с.
Винар Л. «Український Історик»: 40 років служіння науці 1963 – 2003 : статті і матеріали / Любомир Винар ; ред. Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 2003. — 422 с.
Статті
Винар Л. Видатний дослідник Мазепинської доби / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Винар Л. Р. Козацька Україна / Любомир Роман Винар ; ред. Валерій Степанков ; упоряд. Алла Атаманенко. — Київ ; Львів ; Нью-Йорк ; Париж, 2003. — С. 563–597.
Винар Л. Епістолярні джерела до історії Українського Історичного Товариства / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156–160). — С. 414–478.
Атаманенко А. Міжнародна конференція, присвячена 40-річчю журналу «Український історик» / А. Атаманенко // Визвольний шлях. — 2003. — кн. 7 (664). — С. 67–69.
Атаманенко А. Людмила Сакада. «Український історик»: генеза, тематика, постаті. Українське Історичне Товариство... : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156 –160). — С. 533–536.
Атаманенко А. До історії української історичної науки в діаспорі: лист Олександра Оглоблина до Любомира Винара / А. Атаманенко // Науковий вісник Чернівецького університету. — 2003. — № 174. — С. 457–462.
Атаманенко А. Любомир Роман Винар як редактор "Українського історика" / А. Атаманенко // Український історик. — 2003. — № 1–5. — С. 17–8.
Атаманенко А. Професор Теодор Мацьків (з нагоди 85-ліття) / Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156 –160). — С. 409–413.
Ковальський М. В. М. Хмарський. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей. Одеса: «Астропринт», 2002, 400 с. : рец. / Микола Ковальський, Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156–160). — С. 552–555.
Атаманенко А. Історія української історичної науки в листах Лева Биковського до Любомира Винара / А. Атаманенко // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України: історіографія і джерелознавство в часовому вимірі : міжвузівський збірник наукових праць. — Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2003. — С. 147–152.
Атаманенко А. Сесія Світової Наукової Ради СКУ під час V-го Міжнародного Конгресу Україністів в Чернівцях / Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156–160). — С. 571–573.
Атаманенко А. Сорок років служіння науці (праці засновника і редактора «Українського Історика» Любомира Винара про журнал) / Алла Атаманенко // Винар Л. «Український Історик»: 40 років служіння науці 1963 –2003 : статті і матеріали / Любомир Винар ; ред. Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 2003. — С. 9–25.
Атаманенко А. Антін Княжинський. На дні СССР. Спогади в’язня Ґулаґу. Друге вид. Ред. Л. Винар. Літ. ред. В. Давиденко. Обклад. Тараса Кобура. Львів; Кент: Національна Академія Наук України, УІТ, 2001, 295 с. (Серія «Мемуаристика», т. 5) [бібл. нотатка] / Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156–160). — С. 562–563.
Винар Л. Академік Аркадій Жуковський: історик і енциклопедист / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156 –160). — С. 397–408.
Атаманенко А. Олександер Оглоблин. Українська історіографія на Наддніпрянській Україні в 1920–1930 роках / Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156 –160). — С. 88–140.
Атаманенко А. Історія української еміграційної науки в листах Лева Биковського до Любомира Винара / А. Атаманенко // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Історіографія та джерелознавство в часовому вимірі : міжвузівський збірник наукових праць. — 2003. — С. 140–152.
Атаманенко А. Наукова конференція Світової Наукової Ради СКУ в Києві / Алла Атаманенко // Український історик. — 2003. — Т. ХL. — Ч. 1–5 (156–160). — С. 573–575.
2002
Статті
Атаманенко А. "Бюлетень Української Вільної Академії Наук" за 1946 рік як джерело до вивчення розвитку української історичної науки в діаспорі / А. Атаманенко // Український археографічний щорічник. — 2002. — Вип. 7. — С. 133–143.
Атаманенко А. Конференція з нагоди 135-річчя від дня народження М. Грушевського у Нью-Йорку / Алла Атаманенко // Український історик. — 2002. — Т. XXXIX. — Ч. 1–4 (152–155). — С. 568–570.
Атаманенко А. Дмитро Бантиш-Каменський / Алла Атаманенко // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукових праць. — К. : ІІУ, 2002. — Вип. 12 : Визначні постаті української історіографії ХІХ–ХХ ст. — С. 30–51.
Атаманенко А. Життєвий і творчий шлях Миколи Павловича Ковальського / А. Атаманенко // Микола Павлович Ковальський : матеріяли до біобібліографії. — Острог, 2002. — С. 7–16.
Атаманенко А. Перше число журналу "Український історик" (1963) як джерело до вивчення української історичної науки на еміграції / А. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — 2002. — Вип. 2. — С. 241–247.
Атаманенко А. Один лист з архіву Українського Історичного Товариства: про долю загубленого рукопису тому "Історії України-Руси" / А. Атаманенко // Український історик : журнал історії і українознавства. — 2002. — № 1–4. — С. 548–549.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Атаманенко А. Є. Острозька та Києво-Могилянська академії : посібник для вступників / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко. — Острог, 2001. — 32 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Олександер Оглоблин ; ред. Любомир Винар ; упоряд. Ігор Гирич, Алла Атаманенко. — друге доповн. вид. — Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Париж ; Торонто, 2001. — 464 с.
У збірці праць видатного українського історика
Винар Л. Видатний дослідник Мазепинської доби / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Олександер Оглоблин ; ред. Любомир Винар ; упоряд. Ігор Гирич, Алла Атаманенко. — друге доповн. вид. — Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Париж ; Торонто, 2001. — С. 14–46
Статті
Атаманенко А. Розвиток українського історичного товариства в Україні: діяльність і видання / А. Атаманенко // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. — 2001. — № 7 (9). — С. 43–50.
Атаманенко А. Вісті УВАН, Ч. 2. Ред. Олександер Домбровський. Нью-Йорк: УВАН, 2000, 360 с. : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2001. — Т. ХХХVІІІ. — Ч. 1–4 (148–151). — С. 291–292.
Атаманенко А. Міжнародний Науковий Конгрес «Українська історична наука на порозі ХХІ століття». Чернівці, 16 – 18 травня 2000 р. Доповіді та повідомлення. Відп. редактори Л. Винар, Ю. Макар. Чернівці: Рута, 2001, том 1, 416 с. : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2001. — Т. ХХХVІІІ. — Ч. 1–4 (148–151). — С. 273–274.
Атаманенко А. Ярослав Мишанич. «Історія русів»: історіографія, проблематика, проетика. Київ: ТОВ «Видавництво «Обереги», 1999, 240 с. : рец. / А. Атаманенко // Український історик. — 2001. — Т. ХХХVІІІ. — Ч. 1–4 (148–151). — С. 296–297.
Атаманенко А. Мицик Юрій Андрійович: Біобібліографічний покажчик. Укладач Т. О. Патрушева. Київ: Видавничий дім «КМ Academia», 2000. 64 с. (Серія: «Вчені НаУКМА») : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2001. — Т. ХХХVІІІ. — Ч. 1–4 (148–151). — С. 293–294.
Атаманенко А. Літопис Української Вільної Академії Наук про наукові установи / А. Атаманенко // Український історик. — 2001. — № 1–4 (151). — С. 179–194.
Атаманенко А. Є. Прийоми та методи публікації джерел Д. М. Бантиш-Каменським / А. Є. Атаманенко // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. — Дніпропетровськ : Генеза, 2001. — Вип. 2. — С. 330–337.
Атаманенко А. Духовна спадщина Острозької Академії / А. Атаманенко, В. Атаманенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. — 2001. — № 11. — С. 100–104.
Атаманенко А. Є. Розвиток методики роботи з джерелами в українській історіографії другої половини ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. (на прикладі перших узагальнюючих праць з історії України) / А. Є. Атаманенко // Міжнародний науковий конгрес «Українська історична наука на порозі ХХІ століття» (Чернівці, 16 – 18 травня 2000 р.) : доповіді та повідомлення. — Чернівці : Рута, 2001. — Т. 1. — С. 339–344.
2000
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Оглоблин О. Люди старої України та інші праці / Олександер Оглоблин ; ред. Любомир Р. Винар ; упоряд. Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 2000. — 454 с.
До збірки наукових праць визначного українського історика, Почесного Президента Української Вільної Академії Наук у США, Почесного Президент Українського Історичного Товариства Олександра Петровича Оглоблина ввійшли твори про відомих українських культурних і політичних діячів ХVІІІ ст. Включено до збірки і працю Дмитра Олександровича Оглоблина про редактора часопису «Киевская старина» Олександра Степановича Лашкевича.
Олександер Мезько-Оглоблин: дослідження та матеріяли (до століття народження історика) / ред. Любомир Винар ; упоряд. Алла Атаманенко. — Нью-Йорк ; Острог ; Київ ; Торонто, 2000. — 190 с. — (Серія «Оглобліяна» ; т. 1).
До книги ввійшли документи і біографічні матеріали, що розкривають різні аспекти життя і творчості Олександра Петровича Оглоблина.
Статті
Атаманенко А. Історичні джерела в праці М. Маркевича «Істория Малороссии / Алла Атаманенко // Наукові записки. Серія «Історичні науки. — Острог, 2000. — Вип. 1. — С. 133–142.
Атаманенко А. Олександер Домбровський – лавреат медалі Михайла Грушевського / Алла Атаманенко // Український історик. — 2000. — Т. ХХХVІІ. — Ч. 4. — С. 171.
Атаманенко А. Острозький осередок Українського Історичного Товариства / Алла Атаманенко // На службі Кліо : зб. наукових праць на пошану Любимира Романа Винара з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. — Київ ; Нью-Йорк ; Торонто ; Париж ; Львів, 2000. — С. 107–111.
Ковальський М. Наукова конференція з нагоди 100-річчя від дня народження О. Оглоблина і 35-ліття Українського Історичного Товариства в Острозі / Микола Ковальський, Алла Атаманенко // Український історик. — 2000. — Т. ХХХVІІ. — Ч. 1–3 (144– 46). — С. 307–308.
Атаманенко А. Деякі проблеми досліджень з історії джерелознавства та археографії / А. Атаманенко // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць. — 2000. — С. 13–21.
Атаманенко А. Щоденник Аркадія Любченка. Львів; Нью-Йорк: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львівське відділення, Вид-во М. П. Коць, 1999. 383 с. : рец. / Алла Атаманенко // Український історик. — 2000. — Т. ХХХVІІ. — Ч. 4. — С. 152–154.
Атаманенко А. Процес розвитку української історичної науки у насвітленні Олександра Оглоблина / А. Атаманенко // Український історик. — 2000. — № 4 (147). — С. 67–84.
1999
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Атаманенко А. Є. Історія України : посібник для неісторичних спеціальностей та підготовчого відділення / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко, В. В. Павлюк. — Острог, 1999. — 70 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя / гол. ред. Любомир Винар, Ігор Пасічник ; відпов. секретар Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 1999. — 595 с.
Збірник наукових статей та спогадів на пошану доктора історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського містить праці його друзів, колег та учнів у тих галузях історичної науки, що завжди цікавили самого ювіляра: археографії, джерелознавства, історіографії, персонології, історії культури тощо.
Статті
Атаманенко А. Є. Особливості методики біоісторіографічних досліджень / А. Є. Атаманенко // Гуманітарний журнал. — 1999. — № 2. — С. 13–17.
Атаманенко А. Епістолярні джерела до утворення осередку УІТ в Острозі / А. Атаманенко, В. Атаманенко // Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. — Острог ; Нью-Йорк, 1999. — С. 554–577.
Атаманенко А. Є. Джерельна база досліджень з джерелознавства та археографії / А. Є. Атаманенко // Південний архів. Історичні науки : збірник наукових праць. — Херсон : Айлант, 1999. — Вип. 2. — С. 183–190.
Атаманенко А. Вшановання проф. Любомира Винара в Острозькій Академії / Алла Атаманенко // Український історик. — 1999. — Т. ХХХVІ. — Ч. 2 — 4 (141–143). — С. 333–334.
Ковальський М. До питання про автора «Історії Русів»: видання вперше в Україні праці історика Олександра Оглоблина / Микола Ковальський, Алла Атаманенко // Нова педагогічна думка. — 1999. — № 1. — С. 75–78.
Атаманенко А. Подвижник науки. До 70-річчя від дня народження нашого земляка, відомого історика М. П. Ковальського / Алла Атаманенко, Віктор Атаманенко // Нова педагогічна думка. — 1999. — № 1. — С. 9–16.
Атаманенко А. Микола Павлович Ковальський (З нагоди 70-ліття) / Алла Атаманенко, Віктор Атаманенко // Український історик. — 1999. — Т. ХХХVІ. — Ч. 2–4 (141–143). — С. 241–255.
Атаманенко А. Українське Історичне Товариство та М. П. Ковальський / Алла Атаманенко, Віктор Атаманенко // Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя / гол. ред. Любомир Винар, Ігор Пасічник ; відпов. секретар Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 1999. — С. 45–49.
Атаманенко А. Наративні джерела та історична література в творчості Д. М. Бантиша-Каменського / Алла Атаманенко // Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя / гол. ред. Любомир Винар, Ігор Пасічник ; відпов. секретар Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 1999. — С. 119–136.
Атаманенко А. Ювілей проф. Миколи Ковальського / Алла Атаманенко // Український історик. — 1999. — Т. ХХХVІ. — Ч. 2–4 (141–43). — С. 322–323.
1998
Статті
Атаманенко А. Є. Методологічні засади біоісторичних досліджень / А. Є. Атаманенко // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 28–36.
1997
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Термінологічний словник з історії мистецтва / А. Є. Атаманенко. — Острог, 1997. — 78 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Атаманенко А. Лукаріс Кирило / А. Атаманенко // Острозька академія XVІ – ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — С. 83.
Атаманенко А. Дорофейович Гаврило / А. Атаманенко // Острозька академія XVІ – ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — С. 45.
Острозька академія XVІ – ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — 201 с.
Атаманенко А. Максимович Михайло / А. Атаманенко // Острозька академія XVІ – ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — С. 87–89.
Статті
Атаманенко А. Є. «История Малой России» Д. М. Бантиша-Каменського: порівняльний аналіз першого і другого видань / А. Є. Атаманенко // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. — Дніпропетровськ : Промінь, 1997. — Вип. 1. — С. 407–412.
Атаманенко А. Є. Внесок Д. М. Бантиша-Каменського в процес формування української етнографії / А. Є. Атаманенко // Наукові записки. — Острог : ВКОА, 1997. — С. 44–46.
Атаманенко А. Є. Порівняльний аналіз першого і другого видань праці Д. М. Бантиша-Каменського «История Малой России» / А. Є. Атаманенко // Наукові записки. — Острог : ВКОА, 1997. — С. 38–41.
1996
Статті
Атаманенко А. Є. Місце курсу української історіографії ХVІІІ – ХІХ ст. в процесі національного виховання молоді / А. Є. Атаманенко // Національне виховання молоді : матеріали наукової конференції. — Рівне, 1996.
Атаманенко А. Є. Вплив «Истории Малой России» Д. М. Бантиша-Каменського на формування поглядів видатних діячів історії та культури України ХІХ ст. / А. Є. Атаманенко // Відродження української державності і проблеми історії і культури : матеріали міжнародної наукової конференції. — Одеса, 1996. — С. 12–13.
Атаманенко А. Є. Побут та звичаї українського народу в праці Д. М. Бантиша-Каменського «История Малой России» / А. Є. Атаманенко // Етнографічні дослідження населення України : матеріали Першої Всеукраїнської етнологічної конференції студентів та молодих вчених. — Одеса, 1996. — С. 7–9.
Атаманенко А. Є. Значення висвітлення історичних та культурних подій кінця ХVІІ – перш. пол. ХІХ ст. в курсі «Історія України» для формування національних ідеалів / А. Є. Атаманенко // Проблеми реалізації духовно-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи : матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської науково-практичної конференції (17–18 жовтня 1996 р., м. Рівне). — Рівне, 1996. — С. 90–92.
1995
Статті
Атаманенко А. Є. Висвітлення діяльності князів Острозьких в праці Д. М. Бантиша-Каменського «История Малой России» / А. Є. Атаманенко // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції «Остріг на порозі 900-річчя». — Остріг, 1995. — С. 4–9.
Атаманенко А. Є. Відомості про Пилявецькі події в «Істории Малой России» Д. М. Бантиша-Каменського / А. Є. Атаманенко // Пилявецька битва 1648 року в історії України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 400-річчю від дня народження Б. Хмельницького. — Стара Синява, 1995. — С. 46–49.
1985
Статті
Атаманенко А. Є. Описание Украины в сочинениях немецкого географа ХVІІІ века А.-Ф. Бюшинга / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко // Вопросы германской истории. Русско-германские связи и отношения нового и новейшего времени : межвузовский сборник научных трудов. — Днепропетровск : ДГУ, 1985. — С. 144–148.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Третяк Л. Духовенство Волинсько-Ровенської єпархії РПЦ в 1945–1964 роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук / Л. Третяк ; Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України. — Київ, 2013.
Статті
Третяк Л. Міжнародна співпраця як необхідність для розвитку ядерної галузі / Л. Третяк, О. Третяк // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С. 80–86.
Третяк Л. Роль Європейських Днів Добросусідства у налагодженні польсько-українського діалогу / Л. Третяк // Болісні травми минулого: історична правда та імперативи сумління : матеріали XVI Всеукраїнської наукової конференції. — Львів : УКУ, 2013. — С. 105–111.
2012
Статті
Третяк Л. М. Територіальне та соціальне походження духовенства Волинсько-Ровенської єпархії 1950–1960-х років / Л. М. Третяк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2012. — Вип. 6. — С. 275–284.
Третяк Л. М. Діяльність Холмської православної духовної семінарії / Л. М. Третяк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів : Логос, 2012. — Кн. 1. — С. 325–334.
Третяк Л. Кар’єра православного духовенства Волинсько-Ровенської єпархії у 1945–1964 рр. / Л. Третяк // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць. — К., 2012. — Вип. 62. — С. 64–69.
2010
Статті
Третяк Л. Освітній рівень православного духовенства Волинсько-Ровенської єпархії в 1945–1964 рр. / Л. Третяк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів, 2010. — Кн. 1. — С. 811–818.
Третяк Л. Парафіяльна мережа Волинсько-Ровенської єпархії РПЦ 1945–1964 рр. / Л. Третяк // Історія релігій в Україні і світі : збірник наукових праць. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2010. — Вип. 3. — С. 254–261.
2007
Статті
Третяк Л. Місце греко-католицької церкви в суспільно-політичному житті Польщі: 1944 –1947 роки / Л. Третяк // Наукові записки НаУОА. Серія "Історичні науки" : матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”. — Острог, 2007. — Вип. 9. — С. 333–339.
2013
Статті
Семенович А. С. Розбудова органів представницькоїх демократії як складова регіонального врядування / А. С. Семенович // Europa Srodkowo-Wschodnia w procesie transformacji і integracji. — 2013. — № 13. — S. 405–416.
Семенович А. C. Вплив підготовки до членства у ЄС на регіоналізацію країн Вишеградської групи / А. С. Семенович // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. — Чернівці, 2013. — С. 175–178.
Семенович А. Розвиток українсько-словацьких відносин на сучасному етапі / А. Семенович // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С. 68–74.
Semenovych A. S. Wzmocnienie regionalnych samorzadow paanstw grupy Wyszehradzkiej w kontekscie pomocy przedakcesyjnej UE / А. S. Semenovych // Polityka rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej. Ekonomia, integracja – zarys problematyki : zbior prac naukowych. — Ostrowiec Swietokrzyski : Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwoj, 2013. — S. 52–66.
Семенович А. C. Вплив підготовки до членства у ЄС на формування регіонів як одиниці адміністративно-територіального поділу у країнах Вишеградської групи / А. С. Семенович // Третя інтернет-конференція «Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу» : збірник матеріалів. — Маріуполь, 2013. — С. 43–47.
2011
Статті
Семенович А. С. Вступ у ЄС як чинник трансформації країн-кандидатів з Центральної і Східної Європи / А. С. Семенович // Слов'янський вісник. Серія “Історичні та політичні науки”. — Рівне, 2011. — С. 234–238.
Семенович А. Вплив процесу підготовки до членства у Європейському Союзі на процес регіоналізації в Угорщині / А. Семенович // Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 листопада 2011, м. Львів). — Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2011. — С. 98–101.
Семенович А. Вплив Європейського Союзу на формування регіонального врядування у країнах-кандидатах / А. Семенович // Панорама політологічних студій. Науковий вісник РДГУ. — Рівне, 2011. — № 5–6. — C. 175–181.
2010
Статті
Семенович А. Особливості реорганізації регіонального врядування у Польщі в ХХ ст. / А. Семенович // Наукові записки НаУОА. Серія «Міжнародні відносини». — 2010. — № 2. — С. 77–85.
Семенович А. Вплив інтеграційних процесів на розвиток регіонального рівня урядування у Європейському Союзі / А. Семенович // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. — 2010. — № 16 (117) — С. 183–192.
Семенович А. Відносини України з країнами Вишеградської групи на сучасному етапі / А. Семенович // Наукові записки НаУОА. Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2010. — № 4. — С. 209–215.
Калитчак Р. Вплив Європейського Союзу на формування і розвиток польських воєводств / Р. Калитчак, А. Семенович // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць. — Чернівці : «Букрек», 2010. — Т. IX. — С. 252–261. — ("Політичний регіоналізм і політична регіоналістика: емпіричні та теоретичні аспекти" : тематичний випуск).
Семенович А. Вплив набуття членства у Європейському Союзі та регіоналізація у Словаччині / А. Семенович // Матеріали звітної наукової конференції Львівського національного університету ім. І. Франка — Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. — С. 17–22.
2009
Статті
Семенович А. Особливості розвитку воєводств у контексті підготовки Польщі до членства в ЄС / А. Семенович // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — 2009. — Вип. 1. — С. 69–80.
2013
Статті
Корнійчук Л. Постаті церковних діячів у науковому доробку Аркадія Жуковського / Л. Корнійчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2013. — Вип. 21. — С. 112–120.
Корнійчук Л. В. Історія Буковини в дослідженнях Аркадія Жуковського / Л. В. Корнійчук // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. — Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2013. — Вип. 2. — С. 136–161.
Корнійчук Л. В. «Енциклопедія українознавства» як джерело знань про Україну в світі / Л. В. Корнійчук // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції (23–24 серпня 2013 р., м. Львів). — Львів, 2013. — С. 322–326.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Корнійчук Л. Громадсько-політична та наукова діяльність Аркадія Жуковського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук / Л. Корнійчук ; Національний університет "Острозька академія". — Острог, 2012.
2011
Статті
Корнійчук Л. Співпраця Аркадія Жуковського в Українській бібліотеці імені С. Петлюри в Парижі / Л. Корнійчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 369–382.
Корнійчук Л. Роль Аркадія Жуковського у налагодженні культурних зв’язків України та Франції / Л. Корнійчук // Українознавчий альманах. — К. : Київський національний університет імені Т. Шевченка, Центр українознавства, 2011. — Вип. 5. — С. 234–237.
2010
Статті
Корнійчук Л. Діяльність Аркадія Жуковського в Українському історичному товаристві / Л. Корнійчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 381–391.
2009
Статті
Корнійчук Л. Діяльність Аркадія Жуковського в Українському студентському товаристві «Зарево» / Л. Корнійчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2009. — Вип. 27. — С. 125–130.
Корнійчук Л. Аркадій Жуковський як редактор видань НТШ в Європі / Л. Корнійчук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2009. — Вип. 12. — С. 283–290.
2008
Статті
Корнійчук Л. Постать М. Грушевського у творчому доробку А. Жуковського / Л. Корнійчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2008. — Вип. 1. — С. 343–353.
2007
Статті
Корнійчук Л. Висвітлення діяльності українських установ у Франції в науковому доробку А. Жуковського / Л. Корнійчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки" : матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”. — Острог, 2007. — Вип. 9. — С. 115–125.
2013
Статті
Гонгало В. С. До питання про лінгвістичний статус паремійних одиниць/ В. С. Гонгало // Наукових записках Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Серія «Філологічні науки» (Мовознавство). — Кіровоград, 2013. — Вип. 115. — С. 241–246.
2011
Статті
Гонгало В. С. Ономасіологічний підхід у дослідженні мови / В. С. Гонгало // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». — 2011. — № 3, ч. 2. — С. 92–97.
2010
Статті
Гонгало В. С. Регулятивний потенціал гендерно маркованих англійських паремійних одиниць понятійного поля "подружжя та подружнє життя" / В. С. Гонгало // Наукові записки. Серія "Філологічна" : матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість" (22–23 квітня 2010 р.). — Острог, 2010. — Вип. 13. — С. 130–138.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Плевако І. Г. Країни Співдружності Незалежних Держав у сучасних міжнародних відносинах / І. Г. Плевако, О. С. Кучин. — Острог ; Львів, 2014. — 310 с.
Статті
Плевако І. Г. До питання генези бразильських геополітичних ідей / І. Г. Плевако // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових праць. — Чернівці, 2014. — Т. 27–28. — С. 191–196.
Плевако І. Економічна складова геополітичного позиціонування Бразилії у країнах Південної та Східної Азії / І. Плевако // Гілея. — К., 2014. — Вип. 88. — С. 391–396.
Плевако І. Зовнішньополітичні пріоритети Чилі у геополітичній думці другої половині ХХ – поч. ХХІ ст. / І. Плевако // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — К., 2014. — Вип. 122, ч. І. — С. 22–31.
Плевако І. Співробітництво країн Південної Америки та Африки у форматі «Південь – Південь» / І. Плевако // Одеса. — 2014. — С .34–40.
Плевако І. Латиноамериканський геополітичний альтерглобалізм та суспільний антиглобалізм / І. Плевако // Гілея. — К., 2014. — Вип. 87. — С. 398–403.
Плевако І. Г. До питання політичного дискурсу латиноамериканських геополітичних досліджень / І. Г. Плевако // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — К., 2014. — Вип. 20. — С. 8–9.
Плевако И. Г. Развитие латиноамериканского регионализма и его геополитические последствия / И. Г. Плевако. — Санкт–Петербург, 2014. — С. 58–63.
Плевако И. Г. У истоков формирования теоретической и прикладной геополитики Бразилии / И. Г. Плевако // Политические изменения в Латинской Америке : научный журнал. — Воронеж, 2014. — № 1. — С. 24–41.
2013
Статті
Плевако І. Тихоокеанський альянс – новий міжрегіональний геополітичний проект / І. Плевако, П. Степанець // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С. 257–272.
Плевако І. Болівія в геополітичній думці країн Латинської Америки другої половини ХХ століття / І. Г. Плевако // Вісник Львівського університету. Серія "Міжнародні відносини". — 2013. — Вип. 32. — C. 62–69.
Плевако І. Розвиток торгово-економічних відносин країн СНД з країнам Латинської Америки / І. Плевако // Наукові записки НаУОА. Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2013. — Вип. 3. — С. 289–305.
Plevako I. Development of trade and economic relations of CIS countries with Latin America / І. Plevako // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С. 293–309.
Плевако І. Г. До питання розвитку громадянської освіти у країнах латиноамериканського регіону / І. Г. Плевако // Актуальні питання громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід. — Острог, 2013. — С. 215–217.
Плевако І. Г. Формування латиноамериканського регіоналізму як геополітичного концепту XIX–XX століть / І. Г. Плевако // Сучасна українська політика. — К., 2013. — Вип. 28. — С. 55–64.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Плевако І. Г. Країни Співдружності Незалежних Держав у сучасних міжнародних відносинах : навчально-методичний комплекс / І. Г. Плевако. — Острог : НаУОА, 2012. — 208 с.
Статті
Плевако І. Г. Розвиток геополітичної думки в Аргентині та Бразилії в умовах біполярності: порівняльна характеристика / І. Г. Плевако // Сучасна українська політика. — К., 2012. — Вип. 26. — С. 55–64.
Плевако І. Г. Розвиток геополітичної думки Бразилії у 40–80 рр. ХХ ст. / І. Г. Плевако // Наукові записки НаУОА. Серія "Історичні науки". — Острог : НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 383–394.
Плевако І. Латиноамериканський вектор зовнішньої політики України на сучасному етапі (на прикладі динаміки торгово-економічних відносин із країнами МЕРКОСУР) / І. Плевако // Вісник Львівського університету. Серія "Міжнародні відносини". — 2012. — Вип. 28. — С. 38–52.
Плевако І. Г. Торгово-економічні відносини України із країнами МЕРКОСУР / І. Г. Плевако // Тенденції міжнародних відносин в умовах глобальних економічних трансформацій : матеріали круглого столу. — К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2012. — С. 30–31.
2011
Статті
Плевако І. Г. Розвиток торгово-економічних відносин Республіки Білорусь із розвинутими країнами Латинської Америки протягом 2000 – 2009 рр. / І. Г. Плевако // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог : НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 393–403.
Плевако І. Динаміка зовнішньої торгівлі європейських держав СНД із країнами Латинської Америки протягом 2001–2010 рр. / І. Плевако // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Львів, 4–5 березня 2011 р.). — Львів : Львівська економічна фундація, 2011. — С. 48–50.
Плевако І. Динаміка торгово-економічної співпраці України з Федеративною Республікою Бразилія на сучасному етапі / І. Плевако // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 439–447.
Плевако І. Г. Динаміка зовнішньоторговельної активності України та Білорусі на ринках латиноамериканського регіону протягом 2001–2010 рр. / І. Г. Плевако // Актуальні проблеми розвитку соціально-економічних систем : матеріали міжнар. наук.- практ. конф. студентів і молодих вчених (м. Бердянськ, 18–19 квітня 2011 р.) : в 2–х т. — Донецьк : Вид-во «Донбас», 2011. — Т. 1. — С. 32–33.
Плевако И. Г. Тенденции внешней торговли европейских стран СНГ с государствами латиноамериканского региона в первом десятилетии ХХІ века [Электронный ресурс] / И. Г. Плевако // «ЛОМОНОСОВ-2011» : материалы Международного молодежного научного форума / отв. ред. А. И. Андреев, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов, М. В. Чистякова. — М. : МАКС Пресс, 2011. — Режим доступа : http://lomonosov-msu.ru/rus/event/400/list_of_selected.html. — Название с экрана.
Плевако І. Г. Питання війська та оборони на сеймику Подільського воєводства в останній чверті XVII століття / І. Г. Плевако // Науковий вісник «Межибіж» : матеріали четвертої науково-країзнавчої конференції «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України» / за ред. О. Г. Погорільця, Л. В. Баженова та ін. — Меджибіж ; Хмельницький, 2011. — Ч. 1. — С. 209–217.
2009
Статті
Плевако І. Динаміка торгово-економічних відносин країн Латинської Америки та Карибського регіону із Російською Федерацією періоду президентства В. Путіна (2000–2008 рр.) / І. Плевако // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — Острог, 2009. — Вип. 1. — С. 81–99.
2013
Статті
Янчук К. О. «Компаративна фразеологічна одиниця як лінгвістичний феномен» / К. О. Янчук // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Серія «Філологічні науки» (Мовознавство). — Кіровоград, 2013 — Вип. 115. — С. 212–218.
2011
Статті
Янчук К. О. Вербалізація позамовного змісту в системі компаративних фразеологічних одиниць / К. О. Янчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». — 2011. — № 3, ч. 2.
2010
Статті
Янчук К. О. Мовна об'єктивація гендерних стереотипів (на прикладі компаративної фразеології німецької мови) / К. О. Янчук // Наукові записки. Серія "Філологічна" : матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість" (22–23 квітня 2010 р.). — 2010. — Вип. 14. — С. 301–305.
2015
Статті
Нікітюк Л. М. Лінгвокультурологічні особливості утворення фразеологічних одиниць англійської мови / Л. М. Нікітюк // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали І Міжнародно-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. — Переяслав-Хмельницький, 2015. — № 1. — С. 478–482.
Нікітюк Л. М. Соціо- та етнолінгвокультурні особливості фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом у британському та американському варіантах англійської мови / Л. М. Нікітюк // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 55. —С. 173–76.
2013
Статті
Нікітюк Л. М. Лінгвокультурологічні аспекти при перекладі фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом / Л. М. Нікітюк, А. О. Худолій // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 34. — С. 252–256.
2015
Статті
Тимейчук І. Генологічні аспекти романів М. Етвуд «Історія служниці», «Орикс і Крейк» та «Рік потопу» / І. Тимейчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 55. — С. 252–255.
Тимейчук І. Антропоніміка як вираження іншості у персонажній системі роману М. Етвуд «Рік потопу» / І. Тимейчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 52. — С. 252–254.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Тимейчук І. М. Методичні рекомендації з проходження мовної практики для студентів факультету міжнародних відносин спеціальності «країнознавство» та «міжнародні відносини» / І. М. Тимейчук. — Острог, 2014. — 46 с.
Тимейчук І. М. Складні випадки перекладу з англійської мови у текстах суспільно-політичної тематики (методичні рекомендації) / І. М. Тимейчук. — Острог, 2014.
Статті
Тимейчук И. Н. Имя как средство выражения Инаковости в романе „История Служанки” М. Этвуд / И. Н. Тимейчук // Перспективы развития современной филологии : материалы IX международной научной конференции (Санкт-Петербург, 4–5 февраля 2014 г.). — Санкт-Петербург, 2014. — С. 18–26.
Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в контексті канадської національної літератури і творчості М. Етвуд / І. М. Тимейчук // Література в контексті культури : зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. — Вип. 24 (3). — С. 119–125.
Тимейчук І. М. Ім’я як засіб вираження іншості у романі дистопії „Орикс і Крейк” М. Етвуд / І. М. Тимейчук // Наукові записки НаУОА. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 46. — С. 193–197.
2013
Статті
Тимейчук І. М. Концепт «підпорядкованого» у романах-дистопіях М. Етвуд («Орикс і Крейк» та «Рік Потопу») [Електронний ресурс] / І. М. Тимейчук : тези доповідей Літературознавчого семінару кафедри літератури зарубіжних країн Львівського національного університету імені Івана Франка. — Львів, 2013.
Тимейчук І. М. Співвідношення «великого Іншого» та «малого іншого» у романах-дистопіях «Орикс і Крейк» та «Рік Потопу» М. Етвуд» / І. М. Тимейчук // Наукові записки. Серія “Філологічна" : матаріали міжнародної науково-практичної конференції "Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість". — Острог : Вид-во НаУОА, 2013.
Тимейчук І. М. Біблійні алюзії у романі-дистопії М. Етвуд «Історія Служниці» / І. М. Тимейчук // Література в контексті культури : збірник наукових праць Національного університету ім. О. Гончара (Дніпропетровськ). — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. — Вип. 23 (2). — С. 126–136.
Тимейчук І. М. Утопійні погляди Крейка у дистопійній «реальності» романів М. Етвуд («Орикс і Крейк» та «Рік Потопу») / І. М. Тимейчук // Література в контексті пост/гуманізму і віртуальності : матаріали міжнародної наукової конференції (21–22 березня 2013 р., м. Київ). — Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2013.
2012
Статті
Тимейчук І. М. Теми „Виживання” у романі М. Етвуд „Рік Потопу” [Електронний ресурс] / І. М. Тимейчук // Тези доповідей Літературознавчого семінару кафедри літератури зарубіжних країн Львівського національного університету ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — Режим доступу : www.lnu.edu.ua/faculty/inomov.new/ukrainian/.../habeta_2012.docx. — Назва з екрана.
2011
Статті
Хабета І. М. Конструювання дистопійного світу у романі М. Етвуд "Орикс і Крейк": принцип бінаризму / І. М. Хабета // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 411–419.
Хабета І. М. Теми «Виживання» у романі М. Етвуд «Рік Потопу» / І. М. Хабета // Світова літературна класика у «Великому Часі» : тези доповідей VIІ Міжнародних Чичерінських читаннь. — Львів : ЛНУ імені Івані Франка, 2011. — Вип. 20, ч. 2. — С. 130–132.
2010
Статті
Хабета І. М. Бінарність у романі-дистопії М. Етвуд “Орикс і Крейк” / І. М. Хабета // Наукові записки. Серія “Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА. — 2010. — Вип. 15. — C. 284–293.
2015
Статті
Савчук В. А. Конотативна специфіка зображення бойової зброї (меча та шаблі) у романах В. Скотта, Р. Л. Стівенсона та Г. Сенкевича / В. А. Савчук // Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи їх вирішення : міжнародна науково-практична конференція (Одеса, 24–25 квітня 2015 р.). — Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. — С. 60–64.
2014
Статті
Савчук В. А. Художнє моделювання історії в умовах колоніального статусу в романах В. Скотта «Айвенго» та Г. Сенкевича «Вогнем і мечем» / В. А. Савчук // Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє : результати шостої заочної міжнародної конференції (23 травня 2014 р.) : збірник наукових праць / відп. ред. М. М. Приходько, С. В. Тонких. — Київ : Вид-во «Аграр Медіа Групп», 2014. — С. 46–51.
Савчук В. А. Сюжетна значимість актів переодягання/маскування у романах В. Скотта, Р. Л. Стівенсона та Г. Сенкевича [Електронний ресурс] / В. А. Савчук // Проблеми реалізації молодіжної політики в Україні : матеріали І Всеукраїнської студентської конференції ГО/ОСС «Братство спудеїв Острозької академії» (м. Острог, 4 грудня 2014 р.) / за заг. ред. Д. С. Плахотіна, Б. О. Лавренюка. — Острог, 2014. — С. 90–92.
2012
Статті
Савчук В. А. Чоловічі та жіночі опозиції у романі Г. Сенкевича «Вогнем і мечем» / В. А. Савчук // Студентські наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 5. — С. 173–175.
2013
Статті
Сахнюк О. С. Лінгвопрагматичні особливості опису больових відчуттів англійською, німецькою та українською мовами / О. С. Сахнюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. "Філологічні науки". — Кам’янець-Подільський : “Аксіома”, 2013. — Вип. 5. –– С. 215–222.
Сахнюк О. С. Мовна репрезентація больових відчуттів (на матеріалі німецькомовних повідомлень Інтернет-форумів здоров’я) / О. С. Сахнюк // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА. — 2013. — Вип. 37. — С. 243–245.
Сахнюк О. С. Лінгвопрагматична перспектива автора при вербалізації больових відчуттів в українськомовних повідомленнях Інтернет-форумів здоров’я / О. С. Сахнюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія "Філологічні науки. Мовознавство". — Луцьк, 2013. — № 20 (269). — С. 81–85.
Сахнюк О. С. Метафоричні дієслова на позначення болю в англійській мові / О. С. Сахнюк // Наукові записки. Серія "Філологічні науки. Мовознавство". — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. — Вип. 118. — С. 533–538.
2012
Статті
Сахнюк О. Метафорична концептуалізація болю у німецькій мові / О. Сахнюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія "Філологічні науки". — Кам’янець-Подільський : “Аксіома”, 2012. — Вип. 29. — С. 182–185.
2011
Статті
Сахнюк О. С. Неметафорична характеристика болю / О. С. Сахнюк // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали І Міжнародної наукової практичної конференції / за ред. А. Г. Ніколенка, Л. С. Козуб. — Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2011. — С. 77–79.
Сахнюк О. С. Концептуалізація болю в англійській мові (на основі медичного питальника Мак Гілл) / О. С. Сахнюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». — Луцьк, 2011. — С.180–185.
2010
Статті
Сахнюк О. Моделі переносу значень у дієсловах на позначення больових відчуттів в англійській мові / О. Сахнюк // Наукові записки. Серія “Філологічна” : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”(22–23 квітня 2010р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА. — 2010. — Вип. 14. — С. 216–224.