2017
Статті
Мацієвський Ю. Витоки популізму у Центрально-Східній Європі / Ю. Мацієвський, О. Кашинський // Ідеологія і політика. — 2017. — № 2 (8). — С. 15–37.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Мацієвський Ю. У пастці гібридності: зиґзаґи трансформацій політичного режиму в Україні (1991–2014) / Юрій Мацієвський. — Чернівці : Книги – XXI, 2016. — 551 с.
Лебедюк В. Наукове вивчення виборчого процесу в Україні / В. Лебедюк, Ю. Мацієвський // Політична криза в Україні 1991–2016 : колективна монографія / О. Рафальський, М. Кармазіна, О. Майборода. — К. : Парламентське видавництво, 2016. — Т. 2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень. — С. 280–296.
Вивчення виборчого процесу дало поштовх «поведінковій революції» у політичній науці. Якщо, скажімо, на Заході електоральні дослідження проводяться, починаючи з 20-х рр. XX ст., то в Україні вони стали предметом систематичних, у тому числі дисертаційних, досліджень лише в кінці 90-х рр. XX ст. Цим, напевно, зумовлено те, що зарубіжні дослідники раніше, ніж їхні українські колеги, почали використовувати наявні теорії в емпіричних дослідженнях українських виборів.
Статті
Мацієвський Ю. Як Україні вислизнути з пастки гібридності і почати рух вперед? / Ю. Мацієвський // Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього : збірник матеріалів III американознавчої мультидисциплінарної конференції (12–13 квітня 2016 р.). — Львів : Львівський Національний університет ім. Івана Франка, 2016. — С. 236–245.
Мацієвський Ю. How can Ukraine break out of the institutional trap? (Як Україні вислизнути з інституційної пастки?) / Ю. Мацієвський // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології». — 2016. — Вип. 30. — С. 47–51.
Мацієвський Ю. Полiтичнi елiти та доля реформ: Україна i Грузiя у порiвняльнiй перспективі / Ю. Мацієвський, В. Ковалко // Агора. — 2016. — Вип. 17. — С. 14–20.
Мацієвський Ю. Рух по колу чи вихід з пастки? / Ю. Мацієвський // Wschod Europy : Studia Humanistyczno-Spoleczne. — 2016. — Вип. 1. — С. 53–69.
2015
Статті
Мацієвський Ю. Чи має Україна шанс? / Ю. Мацієвський // Україна між Сходом та Заходом: апокаліпсис чи модель майбутнього? : збірка есе / Центр східно-західних студій Регенсбурзького університету «Європеум»; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К. : Самміт-Книга, 2015. — С. 103–107.
Matsiіevskyі Y. Dwa kryzysy i rewolucja: wydarzenia 2004 i 2014 r. na Ukrainie w perspektywie porównawczej. Two Crises and a Revolution: 2004 and 2014 Events in Ukraine in Comparative Perspective / Y. Matsiіevsky // Politeja. Pismo Wydzialu Studiow Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellonskiego. — 2015. — № 2 (34 (1)). — С. 63–77.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мацієвський Ю. Як писати наукові роботи з політології? : навчальний посібник / Юрій Мацієвський, Віталій Лебедюк. — перероб. та допов. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 164 с.
У книзі автори пропонують відповіді на питання щодо методології дослідження. Особливу увагу зосереджено на послідовності дослідницьких кроків, використанні кількісних методів, написанні тексту та його оформленні. Навчальний посібник рекомендовано студентам, аспірантам, науковцям і всім, хто цікавиться питаннями політичних досліджень.
Статті
Мацієвський Ю. Сила народу чи сила влади: порівняння кризи 2004-го та 2014 років в Україні / Ю. Мацієвський // Економічний часопис – ХХІ. — К., 2014. — № 1–2. — С. 15–18.
Мацієвський Ю. Криза 2004 і 2013 рр.у порівняльному контексті» [Електронний ресурс] / Ю. Мацієвський. — 2014. — Режим доступу : http://www.kennan.kiev.ua/kkp/content/seminars/materials/1401_Matsievskyi.htm. — Назва з екрана.
Мацієвський Ю. Білорусизація, гібридизація чи демократизація? Мінливі перспективи для України / Ю. Мацієвський // The Vilnius Moment. PONARS Eurasia. POLICY PERSPECTIVES. — 2014. — March. — С. 39–44.
Matsiіevskyі Y. Crises in Ukraine: 2004 and 2013 in comparative context» [Еlectronic recourse] / Y. Matsiіevskyі. — 2014. — Режим доступу : http://www.wilsoncenter.org/article/crises-ukraine-2004-and-2013-comparative-context. — Назва з екрана.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мацієвський Ю. Як писати наукові роботи з політології? : навч. пос. / Юрій Мацієвський, Віталій Лебедюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 134 с.
У книзі автори пропонують відповіді на питання щодо методології дослідження. Особливу увагу зосереджено на послідовності дослідницьких кроків, використанні кількісних методів, написанні тексту та його оформленні.
Статті
Мациевский Ю. Западное давление или внутренние ресурсы: санкции и сценарии выживания политического режима в Украине / Ю. Мациевский // Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации. — Люблин ; Львов ; Киев : Институт Центрально-Восточной Европы, 2013. — С. 139–164.
Мацієвський Ю. Західний тиск і сценарії виживання політичного режиму в Україні / Ю. Мацієвський // Наукові записки НаУКМА. Серія "Політичні науки". — 2013. — Т. 147. — С. 3–8.
Мацієвський Ю. Україна після Вільнюса: як виживатиме режим / Ю. Мацієвський // Критика. — 2013. — № 7–8. — С. 6–10.
Мацієвський Ю. Міжнародна ізоляція гібридних режимів: випадок України / Ю. Мацієвський // Політологічні та соціологічні студії. — 2013. — Т. ХІІ. — С. 460–472.
Мацієвський Ю. Політичні партії і політичний режим після виборів 2012 р. / Ю. Мацієвський // Парламентські вибори 2012 року в Україні. Наукові дослідження. — 2013. — С. 322–339.
2012
Статті
Мацієвський Ю. Пастка обмеженого доступу / Ю. Мацієвський // Критика. — 2012. — № 5 (175). — С. 2–6.
Мацієвський Ю. Від дефектної до керованої демократії? (тенденції трансформації політичного режиму в Україні після президентських виборів 2010 р.) / Ю. Мацієвський // Наукові записки ІПЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2012. — Вип. 6. — С. 279–202.
Мацієвський Ю. Чому в нас немає політичної науки? / Ю. Мацієвський // Критика. — 2012. — № 6 (176). — С. 10–12.
Мацієвський Ю. В. Неформальні пакти та їх наслідки у період президентства В. Ющенка (Нарис до теорії гібридних режимів) / Ю. В. Мацієвський, М. Л. Мозоль // Наукові записки Чернівецького національного університету. Серія «Політологія і соціологія». — 2012. — C. 331–348.
Мацієвський Ю. В. Чим є сучасна Україна і чи можливі в ній зміни / Ю. В. Мацієвський // Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne. — Kraków : Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Przemyś : lInstytut Stosunków Międzynarodowych PWSW w Przemyślu, 2012. — № 12. — S. 63–74.
Мацієвський Ю. Неформальні інститути в гібридних режимах: випадок України / Ю. Мацієвський. — Берклі : Інститут Славістичних, Східноєвропейських і Євразійських студій Каліфорнійського університету, 2012.
2011
Статті
Мацієвський Ю. Інволюція конституціоналізму і квазі-авторитарний режим в Україні / Ю. Мацієвський // Вибори та демократія. — 2011. — № 3. — С. 49–56.
Matsiyevsky Y. Change, Transition, or Cycle: The Dynamics of Ukraine’s Political Regime in 2004-2010 / Yuriy Matsiyevsky // Russian Politics and Law. — 2011. — Vol. 49, No 5. — September–October. — P. 8–33.
Мацієвський Ю. Спокуси авторитаризмом / Ю. Мацієвський // Критика. — 2011. — № 5–6. — С. 2–7.
Мацієвський Ю. Чи можливе відродження авторитаризму в Україні? / Ю. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2011. — № 1. — С. 51–63.
Мацієвський Ю. Від хаосу до порядку: чи стабільний політичний режим у пост-помаранчевій Україні? / Ю. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2011. — № 5. — С. 93–100.
Мациевский Ю. Псевдо, квази или полу: какой политический режим формируется в Украине? / Ю. Мациевский // Ойкумена. — 2011. — Вип. 8. — С. 128–145.
2010
Статті
Мацієвський Ю. Який режим будує В. Янукович і що з цього вийде? / Ю. Мацієвський // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 274–289.
Macijewśkyj J. Transformacje reżimu politycznego na Ukrainie przed i po pomarańczowej rewolucji (interpretacja instytucjonalna) / J. Macijewśkyj // Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP / pod. red. T. Bodio. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010. — T. I. — S. 549–569.
Мацієвський Ю. В. Еліти в Україні до і після «Помаранчевої революції» / Ю. В. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2010. — № 2. — C. 38–55.
Мацієвський Ю. Зазираючи у майбутнє: сценарії інволюції дефектної демократії в Україні / Ю. Мацієвський // Наукові праці. Політологія. — 2010. — № 149 (137). — С. 14–20.
Мациевский Ю. Смена, транзит или цикл: динамика политического режима в Украине в 2004–2010 гг. / Ю. Мациевский // Полис. — 2010. — № 5. — С. 17–37.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Рибак А. Написання та оформлення студентських наукових робіт : методичні рекомендації для студентів спеціальності «політологія» / Андрій Рибак, Юрій Мацієвський. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 48 с.
Статті
Мацієвський Ю. В. Деякі аспекти вивчення феномена кризи в політичних дослідженнях / Ю. В. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2008. — № 6 (33). — C. 16–29.
Macijewśkyj J. Między autorytaryzmem i demokracją: ustrój politychny w Ukrainie po “pomarańczowej rewolucji” / J. Macijewśkyj // Nowa Ukraina, Zeszyty historyczno-politologiczne. — Kraków : Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Przemyśl : Instytut Stosunków Międzynarodowych PWSW w Przemyślu, 2008. — № 1–2. — S. 149–166.
Мациевский Ю. В. Политический режим в Украине после «Оранжевой революции» / Ю. В. Мациевский // Политэкс. — 2008. — № 4. — C. 18–40.
Мацієвський Ю. Політична криза: теоретичний аналіз / Юрій Мацієвський // Наукові записки. Серія “Політичні науки”. “Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004–2007 рр.”. — 2008. — Вип. 3. — С. 146–161.
2007
Статті
Мациевский Ю. В. «Оранжевая революция» в Украине: транзитологическая интерпретация / Ю. В. Мациевский // Перекрёстки. Журнал исследования Восточноевропейского пограничья. — 2007. — № 3–4. — C. 247–266.
Мациевский Ю. В. Политический режим в Украине после «Помаранчевой революции» / Ю. В. Мациевский // Украина и Россия на пути к демократии: особенности переходного периода / под общей ред. О. И. Соскина. — К. : Изд-во «Институт трансформации общества», 2007. — С. 86–103.
2006
Статті
Мацієвський Ю. Етнічний конфлікт – вивчений феномен? / Юрій Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2006. — Вип. 4. — С. 108–123.
Мацієвський Ю. Між авторитаризмом та демократією: політичний режим в Україні після “Помаранчевої революції” / Юрій Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2006. — № 5. — С. 18–32.
2005
Статті
Мацієвський Ю. “Помаранчева революція” крізь призму транзитології / Юрій Мацієвський // Незалежний культурологічний журнал. — 2005. — № 40. — С. 28–39.
Мацієвський Ю. В. «Помаранчева революція» крізь призму міждисциплінарних соціальних досліджень / Ю. В. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2005. — № 6 (15). — C. 7–22.
2004
Статті
Мацієвський Ю. Між функціоналізмом та нормативізмом: академічна політологія в Україні на початку XXI ст. / Юрій Мацієвський // Людина і політика. — 2004. — № 5.
Мацієвський Ю. Етнічність та конфлікт / Юрій Мацієвський // Идентичность и толерантность в многоэтническом гражданском обществе : материалы ІІІ- его международного семинара. — Алушта, 2004.
Мацієвський Ю. Теоретичні аспекти аналізу суспільних конфліктів: множинність концептуальних підходів / Юрій Мацієвський // Людина і політика. — 2004. — № 3. — С. 115–130.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Матеріали для самостійної роботи з курсу “Конфліктологія” / укл. Мацієвський Ю. В. — Острог : Національний університет "Острозька академія”, 2003. — 146 с.
Статті
Мацієвський Ю. В. The US and the International Political System: What Model for the Future? / Ю. В. Мацієвський // Наукові записки НаУКМА. Серія «Політичні науки». — 2003. — Т. 21. — С. 19–30.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Лебедюк В. Наукове вивчення виборчого процесу в Україні / В. Лебедюк, Ю. Мацієвський // Політична криза в Україні 1991–2016 : колективна монографія / О. Рафальський, М. Кармазіна, О. Майборода. — К. : Парламентське видавництво, 2016. — Т. 2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень. — С. 280–296.
Вивчення виборчого процесу дало поштовх «поведінковій революції» у політичній науці. Якщо, скажімо, на Заході електоральні дослідження проводяться, починаючи з 20-х рр. XX ст., то в Україні вони стали предметом систематичних, у тому числі дисертаційних, досліджень лише в кінці 90-х рр. XX ст. Цим, напевно, зумовлено те, що зарубіжні дослідники раніше, ніж їхні українські колеги, почали використовувати наявні теорії в емпіричних дослідженнях українських виборів.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мацієвський Ю. Як писати наукові роботи з політології? : навчальний посібник / Юрій Мацієвський, Віталій Лебедюк. — перероб. та допов. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 164 с.
У книзі автори пропонують відповіді на питання щодо методології дослідження. Особливу увагу зосереджено на послідовності дослідницьких кроків, використанні кількісних методів, написанні тексту та його оформленні. Навчальний посібник рекомендовано студентам, аспірантам, науковцям і всім, хто цікавиться питаннями політичних досліджень
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Лебедюк В. Хаусхофер Карл / В. Лебедюк // Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів : Новий Світ-2000, 2014. — С. 679–680.
Лебедюк В. Даль Роберт Алан / В. Лебедюк // Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів : Новий Світ-2000, 2014. — С. 193–194.
Лебедюк В. Кірчхаймер Отто / В. Лебедюк // Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів : Новий Світ-2000, 2014. — С. 304–305.
Лебедюк В. Райкер Вільям / В. Лебедюк // Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів : Новий Світ–2000, 2014. — С. 547–548.
Лебедюк В. Лейпхарт Аренд / В. Лебедюк // Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів : Новий Світ-2000, 2014. — С. 371–372.
Статті
Лебедюк В. М. Трансформація партійних систем у пострадянських країнах / В. М. Лебедюк // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2014. — С. 222–229.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мацієвський Ю. Як писати наукові роботи з політології? : навч. пос. / Юрій Мацієвський, Віталій Лебедюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 134 с.
У книзі автори пропонують відповіді на питання щодо методології дослідження. Особливу увагу зосереджено на послідовності дослідницьких кроків, використанні кількісних методів, написанні тексту та його оформленні. Навчальний посібник рекомендовано студентам, аспірантам, науковцям і всім, хто цікавиться питаннями політичних досліджень.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Олейник В. В. Распределение влияния между фракциями и группами в Верховной Раде Украины (1990 – 2012 гг.) : препринт WP7/2013/08 / В. В. Олейник, В. Н. Лебедюк. — М., 2013. — 76 с. — (Cерия WP7 «Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике»).
Статті
Лебедюк В. М. Конфігурація партійної системи України: нисхідні та висхідні тенденції / В. М. Лебедюк // Сучасна українська політика : зб. наук. праць. — К. : Вид-во "Центр соціальний комунікацій", 2013. — Вип. 28. — С. 157–169.
Лебедюк В. Типологія партійних систем: минуле та сьогодення / В. Лебедюк // Політичний менеджмент. — 2013. — Вип. 59. — С. 97–110.
2012
Статті
Лебедюк В. М. Трансформація організаційного типу політичних партій України / В. М. Лебедюк // Актуальні напрями розвитку суспільних наук : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 17–18 серпня 2012 року). — С. 104–106.
Лебедюк В. М. Політичні партії в Україні: особливості діяльності на місцевому рівні / В. М. Лебедюк // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24–25 листопада 2011 року, м. Київ). — Київ, 2012. — С. 551–562.
2011
Статті
Лебедюк В. М. Фінансування політичних партій в Україні: механізми державного контролю / В. М. Лебедюк // Інвестиції: практика та досвід. — 2011. — Вип. 15. — С. 122–131.
2010
Статті
Лебедюк В. Н. Тенденции организационного развития политических партий Украины / В. Н. Лебедюк // Политические партии и политическая конкуренция в демократических и недемократических режимах. — С. 199–210.
Лебедюк В. М. Організаційний баланс ресурсів політичних партій в Україні / В. М. Лебедюк // Сучасна українська політика. — 2010. — Вип. 21. — С. 136–146.
Лебедюк В. М. Вдосконалення механізму державного впливу на організаційний розвиток політичних партій [Електронний ресурс] / В. М. Лебедюк. — Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=271. — Назва з екрана.
Лебедюк В. М. Політичні партії в посткомуністичних країнах на шляху до Європейського Союзу: організаційні тенденції / В. М. Лебедюк // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 301–310.
2009
Статті
Лебедюк В. М. Політичні партії в Україні: визначення організаційного типу / В. М. Лебедюк // Науковий вісник. Демократичне врядування. — 2009. — Вип. 4.
2014
Статті
Завадська О. Зовнішньополітична програма курсу держави в умовах глобалізації: теоретичний аспект / О. Завадська // Політика і духовність в умовах глобальних викликів : Міжнародна науково-практична конференція (25–26 лютого 2014 р., м. Київ). — Київ, 2014.
2010
Статті
Завадська О. Особливості законодавчого регулювання процесу становлення інформаційного суспільства в Україні в контексті перспектив Європейської інтеграції / О. Завадська // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 339–352.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки» / за заг. ред. О. В. Матласевич, А. І. Рибак. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 7. — 338 с.
Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : колективна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 328 с. — (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 7).
Колективна монографія вітчизняних дослідників актуальних проблем розвитку громадянського суспільства в Україні містить огляд як теоретико-методологічних, так і практичних аспектів взаємодії влади і громади, діяльності громадянських інституцій, суспільно-політичних процесів.
Статті
Рибак А. І. Ефективність політичної комунікації: нові підходи до “старої “ проблеми / А. І. Рибак // Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи: колективна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог : ІГСУ, Вид-во НаУОА, 2014. — С. 183–193. — (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 7).
Рибак А. І. Оцінка ефективності реклами: можливості економетричних засобів / А. І. Рибак // Інформаційне суспільство. — 2014. — № 20.
Rybak A. Research of communicative effectiveness of advertisement: modern methods and approaches / А. Rybak // Journal of Health Sciences. — 2014. — № 4. — Р. 183–194.
2012
Статті
Рибак А. Manipulative techniques in political election campaign advertising: experience of Ukraine (Маніпулятивні прийоми у політичній передвиборчій рекламі: досвід України) / А. Рибак, В. Жуков // Current problems of advertisement and image in economy and tourism. — Radom, 2012. — С. 13–24.
Рибак А. І. Підходи до оцінки комунікативної ефективності PR-діяльності: загальний огляд / А. І. Рибак // Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації''. — 2012. — Вип. 3. — С. 43–61.
2011
Статті
Рибак А. Стан та напрямки реформування публічної адміністрації в Україні / А. Рибак // Гілея : збірник наукових праць. — 2011. — Вип. 47. — С. 594–602.
Рибак А. Державна політика боротьби з корупцією у Польщі: нормативно-інституційний аспект / А. Рибак // Гілея : збірник наукових праць. — 2011. — Вип. 50. — С. 717–725.
2010
Статті
Рибак А. Ставлення поляків до українців: динаміка та визначальні чинники / А. Рибак // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 153–167.
2009
Статті
Рибак А. Особливості політичної культури правлячої еліти в Україні (2005 – 2009 рр.) / А. Рибак // Актуальні питання культурології. — 2009. — Вип. 8. — С. 67–72.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Рибак А. Написання та оформлення студентських наукових робіт : методичні рекомендації для студентів спеціальності «політологія» / Андрій Рибак, Юрій Мацієвський. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 48 с.
Статті
Рибак А. І. Особливості політичних конфліктів у "постпомаранчевий період" в Україні / А. І. Рибак // Наукові записки. Серія “Політичні науки”. “Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004–2007 рр.”. — 2008. — Вип. 3. — С. 171–181.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Шостак І. Методичні рекомендації студентам-політологам ІV курсу для проведення виробничої (політологічної) практики / Інна Шостак, Андрій Рибак, Тетяна Сидорук. — Острог, 2007. — 28 с.
2006
Статті
Рибак А. І. Ставлення до демократії у політичній думці ОУН 1940–1950-х років / А. І. Рибак // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія". "Політичні науки". — 2006. — № 57. — С. 37–43.
2005
Статті
Рибак А. І. Оунівська закордонна публіцистика 1940–1950-х років про позицію Заходу щодо українського питання / А. І. Рибак // Національні рухи опору в Східній та Центральній Європі кінця 1930-х – середини 1950-х років : матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. — 2005. — С. 87–92.
2004
Статті
Рибак А. І. О. Дяків – теоретик та публіцист національно-визвольного руху 1940-их років / А. І. Рибак // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — 2004. — Вип. 4. — С. 304–314.
Рибак А. І. Державотворчі погляди О. Дякова – „Горнового” / А. І. Рибак // Ефективність державного управління у контексті європейської інтеграції : матеріали щорічної науково-практичної конференції (23 січня 2004 р.). — 2004. — Ч. 2. — С. 113–116.
Рибак А. І. Долі нескорених (революційний шлях О. Дякова-Горнового) / А. І. Рибак // Військово-науковий вісник. — 2004. — Вип. 6. — С. 226–236.
2017
Статті
Шостак І. Реорганізація системи управління римо-католицькими духовними семінаріями у ХІХ столітті на українських землях у складі Російської імперії / І. Шостак // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — Маріуполь, 2017. — Вип. 18. — С. 188–194.
2016
Статті
Шостак І. Становлення державно-правових відносин між Російським самодержавством і Ватиканом наприкінці ХІІІ – у першій половині ХІХ ст.: Значення для сьогодення / І. Шостак // Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Kulturowy wymiar integracji europejskiej. — Lublin, 2015.
Шостак І. Римо-Католицька Церква на українських землях у складі Російської імперії протягом ХІХ ст.: проблеми історіографії [Електронний ресурс] / І. Шостак. — 2016. — Режим доступу : http://wid.org.pl/?s=MIEJSCE+UKRAIŃSKICH+POLONISTYK+ZAGRANICZNYCH+W+GLOBALNYM+SYSTEMIE+KSZTAŁCENIA+POLONISTYCZNEGO. — Назва з екрана.
2015
Статті
Шостак І. Громадянсько-політична позиція волинського та подільського римо-католицького духовенства у польських повстаннях 1830-31 та 1863 років / І. Шостак // Studia Politologica Ucraino-Polona. — 2015. — Вип. 5. — С. 233–239.
2014
Статті
Шостак І. Становлення адміністративно-територіального устрою РКЦ та ГКЦ на Волині, Київщині, Поділлі на межі XVIII–XIX ст. / І. Шостак // Університетські студії: актуальні дослідження гуманітарних та суспільствознавчих наук : збірник наукових праць / уклад. С. О. Терепищий; за загальною ред. В. П. Андрущенка; НПУ імені М. П. Драгоманова. — К. : Вид-во Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2014. — С. 87–88.
Шостак І. Діяльність римо-католицьких благодійних товариств на українських землях у складі Російській імперії на початку ХХ століття / І. Шостак // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 10. — С. 197–206.
Шостак І. Роль римо-католицьких священиків у відкритті та діяльності благодійних товариств на українських землях у складі Російській імперії на початку ХХ століття / І. Шостак // «Науковий діалог «Схід-Захід» : матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.) : у 4-х ч. — Дніпропетровськ : Вид-во «Інновація», 2014. — Ч. 2. — С. 54–57.
Шостак И. В. Церковное имение Римско-католической церкви в системе социально-экономических отношений на украинских землях в составе Российской империи в первой половине XIX века / И. В. Шостак // АНТРО Анналы научной теории развития общества. — 2014. — № 1 (14). — С. 63–71.
2013
Статті
Шостак І. Становище Заславського римо-католицького деканату в ХІХ столітті / І. Шостак // Науково-краєзнавчий збірник «Ізяславщина. Від давнини до сучасності» / за ред. В. Г. Берковського. — 2013. — Вип. 1. — С. 105–110.
Шостак І. В. Особливості розвитку відносин між Російською імперією та Ватиканом протягом першої половини ХІХ століття / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія "Історичні науки". — 2013. — Вип. 20. — С. 202–206.
Шостак І. Освітня діяльність Римо-Католицької Церкви на українських землях у складі Російської імперії у ХІХ столітті: проблеми історіографії / І. Шостак // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. — 2013. — Вип. 15. — С. 763–767.
2012
Статті
Шостак И. В. Римско-католическое церковно-приходское образование на Волыни в составе Российской империи в ХІХ веке / И. В. Шостак // История церковно-школьного образования в России (ХІХ – начало ХХ вв.) : материалы международной научной конференции (Шуя, 21 сентября 2012 г.). — Шуя, 2012. — С. 164–171.
Шостак І. В. Роль римо-католицького духовенства в освітніх процесах Волинського регіону / І. В. Шостак. — 2012. — Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2012/rol-rymo-katolytskoho-duhovenstva-v-osvitnih-protsesah-volynskoho-rehionu/. — Назва з екрана.
Шостак І. В. Законодавче закріплення статусу римо-католицької церкви в Російській імперії у першій половині ХІХ століття / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство". — 2012. — Вип. 7. — С. 283–290.
Шостак І. В. Основні аспекти становлення адміністративно-територіального устрою РКЦ на українських землях у складі Російської імперії протягом кінця XVIII – початок ХХ ст. / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — 2012. — Вип. 6. — С. 326–335.
2010
Статті
Шостак І. В. Використання методу кейс-стаді при викладанні соціології / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — 2010. — Вип. 16.
2009
Статті
Шостак І. В. Використання гендерного аналізу в психологічних дослідженнях: вступ до розгляду проблеми / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — 2009. — № 13. — С. 488–498.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Шостак І. Методичні рекомендації студентам-політологам ІV курсу для проведення виробничої (політологічної) практики / Інна Шостак, Андрій Рибак, Тетяна Сидорук. — Острог, 2007. — 28 с.
Статті
Шостак І. В. Роль римо-католицьких духовних семінарій у духовному житті Волині першої половини ХІХ ст. / І. В. Шостак // Релігія і церква в історії Волині : збірник наукових праць / під ред. В. Собчука. — 2007. — С. 182–189.
Шостак І. В. Активні методи навчання при вивченні курсу “Соціологія” / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — 2007. — № 9. — С. 523–530.
Шостак І. В. Особливості викладання соціології у системі вищої освіти / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — 2007. — Вип. 8. — С. 376–384.
Шостак І. В. Внесок Михайла Грушевського у становлення української соціологічної науки / І. В. Шостак // Наукові записки. "Історичні науки". — 2007. — Вип. 8. — С. 200–220.
Шостак І. В. Луцько-Житомирська римо-католицька дієцезія у першій половині ХІХ ст.: проблеми історіографії / І. В. Шостак // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2007. — Вип. 2. — С. 58–64.
2006
Статті
Шостак І. В. Душпастирство єпископа К.-К. Цецішовського – приклад конфесійної толерантності / І. В. Шостак // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. — 2006. — № 292. — С. 186–189.
Шостак І. В. Професорсько-викладацький склад Університету св. Володимира у 1834–1839 роках (національний аспект) / І. В. Шостак // Записки Наукового товариства ім. О. Оглоблина. — 2006. — Т. VI. — С. 67–79.
2004
Статті
Шостак І. В. Суспільна діяльність луцько-житомирського римо-католицького єпископа М. Пивницького / І. В. Шостак // Волинський музей: історія та сучасність. Науковий збірник : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. — 2004. — Вип. 3. — С. 386–389.
Шостак І. В. Особливості розвитку Луцько-Житомирської дієцезії у першій половині ХІХ століття / І. В. Шостак // Вісник Львівської Комерційної Академії. Серія “Гуманітарні науки”. — 2004. — Вип. 5. — С. 27–33.
Шостак І. В. Церковна політика у Російській імперії в першій половині ХІХ століття (на прикладі римо-католицької Луцько-Житомирської дієцезії) / І. В. Шостак // Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції : матеріали щорічної науково-практичної конференції (23 січня 2004 р.). — 2004. — Ч. 2. — С. 134–138.
Шостак І. В. Освітня діяльність римо-католицького духовенства Луцько-Житомирської дієцезії у першій половині ХІХ століття / І. В. Шостак // Наукові записки. "Історичні науки". — 2004. — Вип. 4. — С. 252–261.
2003
Статті
Шостак І. В. Участь римо-католицького луцько-житомирського духовенства у розвитку початкового шкільництва на Волині в першій половині ХІХ ст. / І. В. Шостак // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. — 2003. — № 2–3. — С. 93–97.
Шостак І. В. Секуляризація церковних римо-католицьких маєтків на Волині у першій половині ХІХ століття / І. В. Шостак // Ефективність державного управління : зб. науков. праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. Чемериса. — 2003. — Вип. 4. — С. 125–132.
2017
Статті
Кардаш С. Відображення професійної стратифікації зайнятого населення в соціальній структурі українського суспільства після Революції Гідності / С. Кардаш // Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії : матеріали V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії» (м. Харків, 11–12 квітня 2017 р.) / Наукове товариство «Центр наукових технологій». — Харків : НП «ЦНТ», 2017. — С. 86–91.
Кардаш С. Формування «нового» середнього класу в Україні: проблеми та перспективи / С. Кардаш // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М. А. — Монреаль : CPM «ASF», 2017. — С. 185–188.
2014
Статті
Кардаш С. Ю. Які можливості має Україна для формування середнього класу: державно-управлінський погляд / С. Ю. Кардаш // Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи : зб. наук. пр. інституту глобальних стратегій управління / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог : ІГСУ, Вид-во НаУОА, 2014. — С. 52–58.
2013
Статті
Кардаш С. Государственная политика содействия формированию среднего класса в Украине: обоснование новых подходов / С. Кардаш // Социологический альманах «Управление в условиях динамично развивающегося общества»: материалы IV Орловских социологических чтений (7 декабря 2012 г.) / под общей редакцией канд. соц. наук, доцента Н. В. Проказиной. — Орёл : Изд-во ОФ РАНХиГС, 2013. — С. 162–166.
2012
Статті
Кардаш С. Ю. «Дивний» середній клас в Україні / С. Ю. Кардаш // Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог). — Острог, 2012. — Вип. 3. — С. 70–73.
Кардаш С. Соціальна структура суспільства: підсумки 20 років пострадянських реформ в Україні / С. Кардаш // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (8 квітня 2011р). — 2012. — Ч. 1. — С. 64–68.
Кардаш С. Середній клас в Україні: міф чи реальність? / С. Кардаш // Модернізація системи державного управління: теорія та практика : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (20 квітня 2012 р). — 2012. — Ч. 1. — С. 264–268.
Кардаш С. Середній клас як об‘єкт державного управління: приклад України / С. Кардаш // Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К. : НАДУ, 2012. — № 5. — С. 136–144.
2011
Статті
Кардаш С. «Соціальна структура суспільства: підсумки 20 років пострадянських реформ в Україні» / С. Кардаш // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матер. наук.-практ. конф. за між народ. уч. (8 квітня 2011 р.) : у 2 ч. / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — Ч. 1. — С. 64–68.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Чічановський А. А. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем : підручник / А. А. Чічановський, О. Г. Старіш. — К. : Грамота, 2010. — 568 с.
Підручник містить виклад питань, що пов’язані із сучасними підходами до природи інформації, із становленням парадигми сприйняття цивілізації як інформаційного суспільства, і висвітлює місце і роль комунікаційних систем у контексті глобалізації. У виданні на засадах ноосферної парадигми інформації та теорії відкритих систем узагальнено й систематизовано результати наукових досліджень авторитетних фахівців у сферах новітньої інформації, інформаційної політики та інформаційної безпеки держави. Для студентів, магістрів і викладачів факультетів журналістики й політології вищих навчальних закладів.
Статті
Старіш О. Глобалізація як чинник руйнування держави-нації / О. Старіш, В. Козубський // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 4–19.
2008
Статті
Старіш О. Націоналізм і демократія як посттоталітарні синдроми України / О. Старіш // Наукові записки. Серія “Політичні науки”. “Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004-2007 рр.”. — 2008. — Вип. 3. — С. 205–216.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Старіш О. Г. Системологія : підручник / О. Г. Старіш. — Київ : Центр навчальної літератури, 2005. — 232 с.
Підручник містить виклад основних положень системології крізь ноосферну парадигму інформації на підставі теорії відкритих систем. З урахуванням новітніх досягнень космологіїї запропоновано принципово нове бачення інформації як системоутворюючого феномена і відповідна трансформація традиційної теорії систем.
2003
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Старіш О. Теорія відкритих систем як парадигма процесів глобального розвитку : монографія / О. Старіш. — Сімф. : Універсум, 2003. — 240 с.
В монографії представлена синтезована на підставі ідей теорії ноосфери академіка В. І. Вернадського і теорії конвергенції Дж. К. Гелбрейта теорія відкритих систем. З позиції теорії відкритих систем проаналізовано підходи до проблематикимоделювання і прогнозування процесів глобального розвитку цивілізацій, тобто політико-філософські основи виявлення проблем національної безпеки держави і міжнародних відносин
Регіональні проекції державної політики : зб. наук. пр. Кримського філіалу НІСД / відп. ред. О. Г. Старіш. — Сімф. : Таврія ; Кримський філіал Національного ін-ту стратегічних досліджень, 2003 . — Т. 2. —111 с.
2017
Статті
Жовтенко Т. Г. Еволюція НАТО і системи європейської безпеки в умовах «гібридної» агресії РФ / Т. Г. Жовтенко // Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». — 2017. — № 13.