2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Іщук С. І. Податки та збори в Україні / С. І. Іщук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 196 с.
У навчально-методичному посібнику систематизовано матеріал особливої частини податкового права України. Відповідно до структури Податкового кодексу України запропоновано схематичний аналіз податків та зборів. Автором здійснено дослідження загальних засад встановлення загальнообов’язкових платежів у податковій системі України. Окрему увагу приділено практичним аспектам особливої частини податкового права.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Іщук С. І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування : монографія / С. І. Іщук. — Хмельницький : Вид-во Цюпак, 2010. —169 с.
2007
Статті
Іщук С. І. Особливості виникнення права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування / С. І. Іщук // Держава і право : збірник наукових праць. "Юридичні і політичні науки". — К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. — Вип. 37. — С. 414–419.
2006
Статті
Іщук С. Інноваційна модель розвитку клінічної юридичної освіти: на прикладі Національного університуту "Острозька академія" / С. Іщук // Інформаційний бюлетень. — Острог, 2006. — 48 с.
В бюлетні пропонується напрацювання в юридичній клінічній освіті, яка в свою чергу, базується на використанні позитивного досвіду провідних юридичних клінік України, теоретичних засад юридичної клінічної освіти та стандартів юридичних клінік України.
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Самолюк В. Адміністративне судочинство як засіб боротьби з корупцією : посібник для громадян / В. Самолюк, А. Філіп'єв. — Острог : НаУОА, 2006. — 108 с.
В посібнику поданні поняття та види корупції, способи ефективної протидії корупції, також про адміністративний суд у боротьбі з корупцією, підготовка до адміністративного позову, порядок розгляду адміністративної справи судом та виконання рішення адміністративного суду.
Самолюк В. Основи правознавства : навчальний посібник / В. Самолюк, А. Філіп’єв. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 224 с.
У навчальному посібнику висвітлені основні теми, які вивчаються в курсі «Основи правознавства», відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник побудований із врахуванням змін, внесених у систему законодавства України у зв’язку з прийняттям нових кодифікованих нормативно-правових актів (Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України тощо), а також змін до Конституції, зумовлених проведенням політичної реформи 2004 року. Автори використовують сучасні теоретичні напрацювання в галузі права. Матеріал подано в доступній для сприйняття учня формі з використанням схем, таблиць, практичних завдань. Крім того, посібник містить витяги із законодавства, необхідні для вивчення курсу, а також тестові завдання, які дозволяють проконтролювати знання після вивчення кожної геми.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Самолюк В. Юридична практика: основи ефективного консультування : навчально-методичний посібник / В. Самолюк. — Острог : Вида-во НаУОА, 2005.
Посібник розкриває основні правила підготовки та проведення юридичного консультування, починаючи зі збору інформації по збору інформації по справі і закінчуючи інформуванням клієнта про основні шляхи та способи розвязання його проблеми. Подані рекомендації носять допоміжний методичний характер і можуть бути використані у процесі діяльності з організації юридичної практики.
Самолюк В. В. Виконавче провадження : курс лекцій / В. В. Самолюк. — Острог : НаУОА, 2005. — 72 с.
У навчальному посібнику розкриті основні положення правового регулювання виконання рішень суду та інших визнанихзаконом юрисдикційних органів. Проаналізовано загальні правила здійснення виконання дій у грошових, речових та особистих забов'язань.
2004
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Самолюк В. В. Цивільний процес : навчально-методичний посібник / В. В. Самолюк. — Острог, 2004. — 111 с.
У посібнику даються теоретичні основи цивільного процесу. Проаналізовано основні питання дисципліни “Цивільний процес”:поняття і принципи цивільного процесуального права, цивільно процесуальні правовідносини та їх суб'єкти,сторони та треті особи в цивільному процесі.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Ковальчук В. Б. Правові засади взаємодії громадянського суспільства та держаної влади в процесі демократичної легітимації : монографія / В. Б. Ковальчук, С. І. Іщук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 268 с.
У монографії досліджуються правові основи взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства в процесі демократичної легітимації. Авторами проаналізовано теоретичні засади такої взаємодії, визначається правова природа громадянського суспільства та державної влади в контексті процесу демократичної легітимації, досліджується питання громадянської правосвідомості як ключового фактору утвердження державного правління. Окремим актуальним питанням монографії є конституційно-правовий статус інститутів громадянського суспільства, який зазнав значних змін у зв’язку з нещодавньою зміною законодавства у цій сфері. У останньому розділі монографії аналізується громадянський протест як один із правових способів запобігання делегітимації державної влади. У цій частині дослідження авторами приділено увагу міжнародним стандартам реалізації права на мирні зібрання та вітчизняній практиці реалізації права на громадянський протест. Монографія адресована науковцям, законодавцям, державним службовцям, викладачам, аспірантам та студентам, юристам-практикам та всім, хто цікавиться проблемами державознавства
2012
Статті
Ковальчук В. Б. Громадянське суспільство як правова категорія / В. Б. Ковальчук // Малиновські читання : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Острог, 16–17 листопада 2012 р.). — Острог, 2012. — С. 57–60.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Ковальчук В. Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці : монографія / Віталій Ковальчук. — К. : Логос, 2011. — 392 с.
Монографія присвячена правовому дослідженню проблеми легітимності державної влади як категорії, що визначає ціннісний зміст держави та права. У праці досліджується еволюція ідеї легітимності в європейській та вітчизняній правовій і політичній теоріях, аналізуються основні підходи до розуміння теорії легітимності державної влади в доктринах природного права та юридичного позитивізму. Особлива увага приділяється розробці власного підходу до розуміння правової сутності легітимності державної влади, правова природа якої встановлюється через критерії прав людини та демократичної участі громадян в політичному процесі. У монографії досліджується механізм легітимації влади в умовах функціонування сучасної демократичної, правової держави, наголошується на особливому значенні принципу народного суверенітету як умови легітимності державної влади, а також визначається місце органів конституційної юрисдикції в системі гарантій легітимності та легальності державної влади. Для науковців, законодавців, державних службовців, викладачів, аспірантів та студентів.
Статті
Ковальчук В. Проблема легітимності та легальності державної влади в державно-правових доктринах Р. Ієрінга та Г. Єллінека / В. Ковальчук // Юридична Україна. — 2011. — № 8 (104). — С. 32.
Ковальчук В. Демократія участі як джерело легітимності державної влади / В. Ковальчук // Вибори та демократія. — 2011. — № 2 (28). — С. 25–33.
1999
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчально-методичний посібник з курсу «Податкове право України» / укл. Федорчук О. М. ; відп. ред. Ковальчук В. Б. — Острог, 1999. — 216 с.
У посібнику вміщені: Пояснювальна записка, мета і завдання курсу, міждисциплінарні зв’язки, зміст курсу та тестові завдання до кожної теми, перелік питань для підготовки до іспиту, плани лекцій та плани семінарських занять, бібліографія та збірник нормативних актів з курсу «Податкове право України» для студентів-правників.
2014
Статті
Цип’ящук М. Б. Дослідження розвитку практичного мислення майбутніх юристів за критерієм їх залучення до практичної діяльності / М. Б. Цип’ящук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. — С. 136–140.
Цип'ящук М. Б. Дослідження розвитку практичного мислення майбутніх юристів за критерієм їх залучення до практичної діяльності / М. Б. Цип'ящук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 28. — С. 160–169.
2013
Статті
Цип’ящук М. Б. До питання психологічного змісту та структури професійного досвіду юриста / М. Б. Цип’ящук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 127–133.
2012
Статті
Цип'ящук М. Подання учасниками цивільного процесу доказів у суді першої інстанції України, Франції та Німеччини: порівняльний аналіз / М. Цип'ящук // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання” (м. Острог, 16–17 листопада 2012 р.). — Острог, 2012. — С. 145–146.
Цип’ящук М. Б. Професійне мислення юриста у вимірі когнітивного стилю поле залежність/поленезалежність / М. Б. Цип’ящук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 259–262.
2011
Статті
Цип’ящук М. Б. Професійне мислення юристів: теоретичні основи дослідження [Електронний ресурс] / М. Б. Цип’ящук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — Острог, 2011. — № 2 (4). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11tmbtod.pdf. — Назва з екрана.