2011
Статті
Лідовець Р. А. Поняття вантажу за договором перевезення вантажу / Р. А. Лідовець // Часопис Національного університету „Острозька академія”. Серія „Право”. — Острог, 2011. — № 2.
2007
Статті
Лідовець Р. А. Право участі у товаристві з обмеженою відповідальністю як об’єкт спадкового правовідношення / Р. А. Лідовець // Підприємництво, господарство і право. ― 2007. — № 7. ― С. 28–30.
2005
Статті
Лідовець Р. А. Поняття та зміст змішаного договору / Р. А. Лідовець // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2005. — Вип. 6. — С. 266–273.
Лідовець Р. А. Мовчання та конклюдентні дії: спільні та відмінні риси / Р. А. Лідовець // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. — Івано–Франківськ, 2005. — Вип. ХV. — С. 77–81.
2004
Статті
Лідовець Р. А. Основні джерела Європейського договірного права / Р. А. Лідовець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. — К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2004. — Вип. 48, ч. II. — С. 50–52.
Лідовець Р. А. Особливості виконання змішаного договору / Р. А. Лідовець // Підприємництво, господарство і право. ― 2004. — №  6. ― С. 53–56.
Лідовець Р. А. Окремі питання відповідальності за порушення зобов’язань, що виникають із змішаних договорів / Р. А. Лідовець // Держава і право : збірник наукових праць. "Юридичні і політичні науки". — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. — Вип. 24. — С. 304–309.
Лідовець Р. А. Форма змішаних договорів / Р. А. Лідовець // Підприємництво, господарство і право. ― 2004. — № 7. ― С. 24–27.
Лідовець Р. А. Окремі питання використання змішаних договорів / Р. А. Лідовець // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. ― Івано-Франківськ, 2004. — Вип. ХІII. — С. 89–93.
Лідовець Р. А. Недійсність змішаних договорів / Р. А. Лідовець // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2004. — Вип. 5. — С. 199–203.
2003
Статті
Лідовець Р. А. Право сторін на укладення договору не передбаченого законом, як один з елементів свободи договору / Р. А. Лідовець // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. ― Івано–Франківськ, 2003. — Вип. ХІ. — С. 97–103.
Лідовець Р. А. Поняття договору в цивільному праві України / Р. А. Лідовець // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2003. — Вип. 4. — С. 192–201.
2012
Статті
Філіп'єв А. О. Проблеми становлення міжнародного цивільного процесу ЄС на прикладі І Брюсельського регламенту / А. О. Філіп'єв // Малиновські читання : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Острог, 16–17 листопада 2012 р.). — Острог, 2012. — С. 196–202.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Самолюк В. Основи правознавства : навчальний посібник / В. Самолюк, А. Філіп'єв. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 224 с.
У навчальному посібнику висвітлені основні теми, які вивчаються в курсі «Основи правознавства», відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник побудований із врахуванням змін, внесених у систему законодавства України у зв’язку з прийняттям нових кодифікованих нормативно-правових актів (Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України тощо), а також змін до Конституції, зумовлених проведенням політичної реформи 2004 року. Автори використовують сучасні теоретичні напрацювання в галузі права. Матеріал подано в доступній для сприйняття учня формі з використанням схем, таблиць, практичних завдань. Крім того, посібник містить витяги із законодавства, необхідні для вивчення курсу, а також тестові завдання, які дозволяють проконтролювати знання після вивчення кожної геми.
Самолюк В. Адміністративне судочинство як засіб боротьби з корупцією : посібник для громадян / В. Самолюк, А. Філіп'єв. — Острог : НаУОА, 2006. — 108 с.
В посібнику поданні поняття та види корупції, способи ефективної протидії корупції, також про адміністративний суд у боротьбі з корупцією, підготовка до адміністративного позову, порядок розгляду адміністративної справи судом та виконання рішення адміністративного суду.
2011
Статті
Блащук Т. В. Держава як сторона цивільно-правового договору: особливості визначення / Т. В. Блащук // Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 лютого 2011р., м. Запоріжжя). — Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація “Істина”, 2011. — Ч. 2 — С. 17–19.
Блащук Т. В. Територіальна громада як сторона цивільно-правового договору: особливості визначення / Т. В. Блащук // Проблеми сучасної правової системи України : Всеукраїнські науково-практичні читання : у 2-х т. (25–26 лютого 2011 р., м. Львів). — Львів : Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”. — 2011. — Т. ІІ. — С. 9–11.
Блащук Т. В. Якість медичної допомоги (послуги) та право на якість медичної допомоги (послуги): співвідношення понять / Т. В. Блащук, І. А. Пецко // Підприємництво, господарство і право. — 2011. — № 4. — С. 33–36.
Блащук Т. В. Вплив глобалізації на розвиток інститутів громадянського суспільства / Т. В. Блащук // Міжнародні та національні механізми захисту прав людини: виклики сьогодення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 квітня 2011р., м. Донецьк) / упор. Л. М. Дешко, Ю. В. Мазур. — Донецьк : Сучасний друк, 2011. — С. 42–43.
Блащук Т. В. Умови договору, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди / Т. В. Блащук // Теорія і практика застосування чинного вітчизняного та міжнародного законодавства в сучасних умовах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 3-х ч. (12–13 лютого 2011 р., м. Одеса). — Одеса : ГО “Причорноморська фундація права”, 2011. — Ч. 2. — С. 43–45.
Блащук Т. В. Поняття якості в праві України // Підприємництво, господарство і право. — 2011. — № 3. — С. 11–13.
2010
Статті
Блащук Т. В. Особливості та тенденції розвитку громадянського суспільства в Японії / Т. В. Блащук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — 2010. — № 1. — С. 4–6.
Блащук Т. В. Співвідношення понять “якість” та “право на якість” продукції / Т. В. Блащук // Формування правової держави в Україні: проблеми та перспективи : збірник тез доповідей на науковій конференції ( 9 квітня 2010 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2010. — С. 176–178.
Блащук Т. В. Якість як умова цивільно-правового договору / Т. В. Блащук // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (21–22 травня 2010 р., Одеса). — Одеса : Одеська національна юридична академія, 2010. — С. 425–426.
2009
Статті
Блащук Т. В. Фізична особа як суб’єкт підприємницької діяльності / Т. В. Блащук // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 7. — С. 161–163.
Блащук Т. В. Особливості участі юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах / Т. В. Блащук // Приватне право і підприємництво. — 2009. — Вип. 8. — С. 51–56.
2008
Статті
Блащук Т. В. Замовник (Забудовник) у інвестиційному договорі на будівництво / Т. В. Блащук // Механізми охорони та захисту майнових прав в Україні та ЄС : матеріали науково-практичної конференції "Загальні тенденції та особливості реалізації, охорони і захисту приватних прав в Україні та світі" ( 12 листопада 2008 р., м. Київ) : збірник матеріалів круглого столу / ред. кол. О. Д. Крупчан, М. К. Галянтич, В. І. Король, І. Е. Берестова. — К. : НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2008. — С. 212.
2005
Статті
Блащук Т. В. Організаційна єдність як ознака юридичної особи / Т. В. Блащук // Підприємництво, господарство і право. — № 10. — 2005. — С. 41–44.
Блащук Т. В. Особливості правового статусу юридичної особи з одним учасником / Т. В. Блащук // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 12. — С. 3–7.
Блащук Т. В. Організаційно-правові форми юридичних осіб в сучасному цивільному праві / Т. В. Блащук // Підприємництво, господарство і право. — № 8. — 2005. — С. 3–6.
2004
Статті
Блащук Т. В. Види юридичних осіб в сучасному цивільному праві / Т. В. Блащук // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2004. — С. 168–175.
2012
Статті
Лідовець Т. М. Право на забудову житлових, господарських будівель та споруд на землях особистого селянського господарства [Електронний ресурс] / Т. М. Лідовець // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — Острог, 2012. — № 1 (5). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/archives/n1-2012. — Назва з екрана.
2006
Статті
Новоселецька Т. М. Поняття та кримінально-процесуальні критерії безпорадного стану потерпілої особи за кримінальним судочинством України / Т. М. Новоселецька // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства : збірник наукових статей. — Івано-Франківськ, 2006. — Вип. ХVІІ.
Новоселецька Т. М. Поняття та матеріально-правовий зміст безпорадного стану потерпілого за кримінальним судочинством України / Т. М. Новоселецька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — Львів, 2006. — Вип. 52.
2005
Статті
Новоселецька Т. М. Відшкодування заподіяної злочином матеріальної шкоди як самостійне завдання кримінального судочинства / Т. М. Новоселецька // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2005. — Вип. 6. — С. 332–337.