2012
Статті
Стрельбіцька Л. Процесуальний статус засудженого у провадженні за нововиявленими обставинами / Л. Стрельбіцька // Малиновські читання : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 листопада 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 301–303.
2010
Статті
Стрельбіцька Л. Механізм захисту прав та основних свобод засудженого / Л. Стрельбіцька // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2010. — № 2. — С. 48–50.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Форми кримінально-процесуальних документів : посібник / упоряд. Попелюшко В. О., Стрельбіцька Л. Я., Герасимчук О. П. ; за заг. ред. В. О. Попелюшка. — К. : Прецедент, 2009. — 192 с.
У посібнику представлено розроблені на основі чинного КПУ України та з урахуванням практики його застосування форми більшості процесуальних документів досудових стадій кримінального процесу. Розрахований на дізнавачів, слідчих, прокурорів, суддів та адвокатів. Може бути корисний для студентів та викладачів юридичних навчальних закладів при підготовці та проведенні практичних занять з навчальних курсів «Кримінальний процес України», «Методика складання кримінально-процесуальних документів».
Статті
Стрельбіцька Л. Я. Обмеження конституційних прав засудженого у кримінальному процесі та суміжних галузях права / Л. Я. Стрельбіцька // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 7.
2006
Статті
Стрельбіцька Л. Проблемні питання процесуально-правового статусу засудженого (виправданого) / Л. Стрельбіцька // Адвокат. — 2006. — № 11. — С. 24–27.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Смокович М. І. Правове регулювання розгляду виборчих спорів: теоретичний і практичний аспекти : монографія / М. І. Смокович. — Київ : Юрінком Інтер, 2014. — 575 c.
Досліджено теоретичні, адміністративно-правові і практичні питання правового регулювання розгляду судами та іншими органами виборчих спорів, а також принципів такого регулювання. Проаналізовано проблеми законодавчого врегулювання процесу розгляду виборчих спорів адміністративними судами з урахуванням правових висновків Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини. Приділено увагу процесу глобалізації адміністративного судочинства та значенню міжнародних стандартів для забезпечення принципу доступності до правосуддя у виборчих спорах. Проаналізовано судову практику розв'язання таких спорів. Визначено теоретичні аспекти понять "виборчий процес", "міжнародний стандарт", "стабільність виборчого законодавства","уніфікація виборчого законодавства", уточнено зміст понять "виборчий спір", "позивач та відповідач у виборчому спорі", "строк звернення до суду". Висвітлено роль і місце адміністративної юстиції у сфері правовідносин стосовно розв'язання виборчих спорів. Увагу приділено особливостям правового врегулювання виборчого процесу та організації роботи з розгляду адміністративними судами виборчих спорів. Запропоновано відповідні доповнення та зміни до чинного законодавства.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Проблеми теорії та практики адміністративної юстиції : зб. наук. ст. / М. І. Смокович, М. І. Цуркан, В. Г. Перепелюк, Ю. С. Педько, В. Б. Авер'янов ; ред. М. І. Цуркан. — К. : Юрінком Інтер, 2012. — 383 c.
Висвітлено актуальні питання теорії та практики адміністративного судочинства України. Приділено увагу питанням адміністративного процесу, особливостям розгляду окремих категорій адміністративних справ. Надано пропозиції щодо вдосконалення положень Кодексу адміністративного судочинства України, інших законів. Простежено проблеми розмежування адміністративної та конституційної юрисдикції; деякі проблемні питання судового розгляду спорів щодо проходження публічної служби; виконання судового рішення, ухваленного на користь приватної особи - позивача. Викладено деякі аспекти застосування матеріального і процесуального законодавства під час розгляду та вирішення справ, пов'язаних із процесом виборів Президента України.
Смокович М. І. Визначення юрисдикції адміністративних судів та розмежування судових юрисдикцій : монографія / М. І. Смокович. — К. : Юрінком Інтер, 2012. — 301 c.
Висвітлено теоретико-правові та практичні питання визначення юрисдикції адміністративних судів та розмежування судових юрисдикцій (адміністративної, господарської, конституційної, кримінальної та цивільної). Охарактеризовано загальні та особливі критерії розмежування судових юрисдикцій. Проаналізовано судову практику щодо вирішення зазначених проблем. Висвітлено особливості визначення адміністративної юрисдикції в окремих категоріях справ. Особливу увагу приділено розгляду адміністративними судами спорів щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, спорів за зверненням суб'єкта владних повноважень, спорів про припинення повноважень народних депутатів України та депутатів місцевих рад. Запропоновано доповнення та зміни до чинного законодавства щодо розмежування судових юрисдикцій.
Статті
Смокович М. І. Оскарження в адміністративних судах рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби / М. І. Смокович // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — Острог, 2012. — № 1 (5).
Смокович М. І. Колізії між нормами виборчого законодавства: окремі проблеми їх розв’язання / М. І. Смокович // Малиновські читання : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Острог, 16–17 листопада 2012 р.). — Острог, 2012. — С.100–103.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Процесуальні особливості судового розгляду адміністративних спорів щодо порушень виборчого законодавства : монографія / В. В. Кривенко, І. Л. Самсін, В. Л. Маринченко, О. Н. Панченко, М. І. Смокович. — Х. : Ін-т приклад. гуманіт. дослідж., 2006. — 350 c.
Висвітлено основні положення щодо проведення виборів народних депутатів України та місцевих виборів. Наведено характеристику виборчих систем і комісій, розкрито базові принципи пасивного та активного виборчого права. Встановлено особливості предмета оскарження у справах, що виникають під час та після проведення місцевих виборів, а також виборів народних депутатів України. Розглянуто зміст позовної заяви (скарги) до адміністративного суду про захист прав суб'єктів виборчого процесу. Наведено постанови центральної виборчої комісії 2005 - 2006 рр., а також закони України "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", а також "Про внесення змін до деяких законів України".
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Трудове право України : підручник / за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника. — К. : «МП Леся», 2015. — 532 с.
У підручнику висвітлюються основні питання трудового права. У Загальній частині визначається місце трудового права у системі галузей права, розкривається його предмет, метод функції, система та принципи. Значна увага приділяється джерелами та суб’єктами трудового права, питанням соціального партнерства, а також правової організації зайнятості і працевлаштування, ринку праці. Важлива роль у підручнику відводиться ключовим інститутам Особливої частини трудового права: трудовому договору; робочому часу та часу відпочинку; оплаті праці; трудовій дисципліні; матеріальній відповідальності сторін трудового договору; охороні праці; процедурі врегулювання трудових спорів (конфліктів).
2012
Статті
Костюк В. Л. Правосуб'єктність органів, які здійснюють державний нагляд у сфері праці: науково-правовий аспект / В. Л. Костюк // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2012. — № 1 (5). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua / articles / 2012 / n1 / 12kvlnpa.pdf. — Назва з екрана.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Права осіб з інвалідністю в Україні : науково-практичний посібник / К. М. Біда, В. В. Бонтлаб, І. Р. Вітик, В. Л. Костюк, В. П. Мельник та ін. / за заг. ред. В. Костюка. — К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2011. — Вип. 1. — 312 с. [Костюк В. Л. : Розділи 1, 2 ,5 (С.10–43 ; 300–311).].
У науково-практичному посібнику викладається зміст основних законодавчих та інших нормативно-правових актів про права осіб з інвалідністю та дається до них науково-практичний коментар.
Статті
Костюк В. Л. Трудова правосуб’єктність професійної спілки: поняття та особливості [Електронний ресурс] / В. Л. Костюк // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2011. — № 2 (4). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua / articles / 2011 / n2 / 11kvlpto.pdf. — Назва з екрана.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Соціально-психологічна та освітня реабілітація осіб з інвалідністю : науково-методичний посібник / за заг. ред. В. Л. Костюка. — К. : ПВГОІ „ІР СТ Україна”, 2010. — 88 с.
У посібнику викладаються засоби та методи соціально-психологічної та освітноьої реабілітації осіб з інвалідністю, а особливу увагу відведено дітям з інвалідністю і сім’ям, які опікуються такими дітьми, також розглядаються основні законодавчі та інші нормативно-правові акти про соціальний та правовий захист осіб з інвалідністю.