1982 Статті Попелюшко В. А. Время совершения преступления в структуре предмета доказывания / В. А. Попелюшко // Суд и применение закона. — М. : ИГП АН СССР, 1982. — С. 132–138. Перейти
1982 Статті Попелюшко В. А. Преступление, состав преступления и предмет доказывания / В. А. Попелюшко // Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов института государства и права АН СССР и юридического факультета МГУ им. Ломоносова. — М. : Изд-во ИГиП АН СССР, 1982. — С. 162–163. Перейти
1983 Статті Попелюшко В. О. Про предмет доказування в радянському кримінальному процесі / В. О. Попелюшко // Радянське право. — 1983. — № 1. — С. 61–64. Перейти
1984 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Попелюшко В. А. Уголовно-процессуальные и уголовно-правовые аспекты предмета доказывания : дис. … канд. юрид. Наук : 12.00.08 / В. А. Попелюшко. — М., 1984. — 212 c. Перейти
1984 Статті Попелюшко В. О. Способ совершения преступления как элемент предмета доказывания / В. О. Попелюшко // Советское государство и право. — 1984. — № 1. — С. 122–125. Перейти
1984 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Попелюшко В. А. Уголовно-процессуальные и уголовно-правовые аспекты предмета доказывания : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Попелюшко. — М., 1984. — 18 c. Перейти
1987 Статті Попелюшко В. Протокол судового засідання / В. Попелюшко // Радянське право. — 1987. — № 8. — С. 50–52. Перейти
1989 Статті Попелюшко В. А. Прекращение уголовных дел по порочащим лицо основаниям и соучастие / В. А. Попелюшко // Основания и порядок реализации уголовной ответственности : межвузовский сборник научных статей. — Куйбышев : Изд-во Куйбыш. ун-та, 1989. — С. 136–140. Перейти
1992 Статті Попелюшко В. О. Незалежність судової влади / В. О. Попелюшко // Закон і бізнес. — 1992. — № 43. — С. 3. Перейти
2000 Статті Попелюшко В. О. Закриття кримінальних справ з нереабілітуючих особу підстав і співучасть / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2000. — № 3 — С. 12–13. Перейти
2000 Статті Попелюшко В. О. Механізм взаємодії матеріального і процесуального права в регламентації предмету доказування / В. О. Попелюшко // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2000. — Вип. 1. — С. 172–183. Перейти
2001 Статті Попелюшко В. О. Ще раз про протокол судового засідання / В. О. Попелюшко // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2001. — Вип. 2. — С. 377–379. Перейти
2001 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Попелюшко В. О. Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В. О. Попелюшко, Л. Я. Фурманюк. — Острог, 2001. Перейти
2001 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Попелюшко В. О. Предмет доказування в кримінальному процесі (кримінально-процесуальні та кримінально-правові аспекти) : монографія / В. О. Попелюшко. — Острог, 2001. — 196 с. В монографії розглядаються питання про об’єкт пізнання в кримінальному процесі, предмет доказування, його структуру, зміст, проблеми класифікації, взаємозв’язок матеріального кримінального та процесуального права в регламентації предмета доказування. В ній досліджуються матеріально-правові та процесуально-правові аспекти предмета доказування крізь призму складу злочину, питання конкретизації його обставин при розслідуванні та судовому розгляді кримінальних справ з метою встановлення об’єктивної істини та виконання завдань кримінального судочинства. Перейти
2001 Статті Попелюшко В. О. Скорий суд – неправий суд / В. О. Попелюшко // Юридичний вісник України. — 2001. — № 37 (325). — С. 22–24. Перейти
2002 Статті Попелюшко В. О. Ще раз про спрощену процедуру правосуддя / В. О. Попелюшко // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи : матеріали науково-практичної конференції (18–19 квітня 2002 р., м. Харків). — К. ; Харків : Юрінком Інтер, 2002. — С. 246–248. Перейти
2002 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Попелюшко В. О. Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В. О. Попелюшко, Л. Я. Фурманюк. — Острог, 2002. Перейти
2002 Статті Попелюшко В. О. До питання про зміст та правовий механізм забезпечення та реалізації права обвинуваченого на захист / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2002. — № 1. — С. 18–21. Перейти
2002 Статті Попелюшко В. О. Публічність і захист / В. О. Попелюшко // Організація адвокатури і надання правової допомоги в демократичному суспільстві : матеріали міжнародної наукової конференції. — К., 2002. — С. 37–43. Перейти
2002 Статті Попелюшко В. Рівність громадян перед законом і судом в аспекті повноважень (компетенції) суду та підсудності кримінальних справ / В. Попелюшко // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2002. — С. 304–308. Перейти
2002 Статті Попелюшко В. О. Право обвинуваченого на захист (зміст, правовий механізм забезпечення та реалізації) / В. О. Попелюшко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали VІІІ регіональної науково-практичної конференції (13–14 лютого 2002 р., м. Львів). — Львів, 2002. — С. 274–277. Перейти
2002 Статті Попелюшко В. О. Процесуальні аспекти кримінально-правових норм / В. О. Попелюшко // Нові Цивільний і Кримінальний кодекси — важливий етап кодифікації законодавства України : матеріали науково-практичної конференції (3–4 жовтня 2002 р., м. Івано-Франківськ). — Івано-Франківськ, 2002. — С. 188–191. Перейти
2003 Статті Попелюшко В. О. Пояснення та висловлення своєї думки захисником як засоби доказування у кримінальній справі / В. О. Попелюшко // Тактика, методика, етика захисту та представництва : доповіді учасників міжнародної конференції. — К., 2003. — С. 128–132. Перейти
2003 Статті Попелюшко В. О. Публічність кримінального судочинства і захист / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2003. — № 2. — С. 7–10. Перейти
2003 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Попелюшко В. О. «Мала» судова реформа в Україні та захист прав громадян : монографія / В. О. Попелюшко. — Острог, 2003. — 123 с. У монографії на основі аналізу положень запроваджених Законами України від 21 червня та 12 липня 2001 р. «Про внесення змін до кримінально-процесуального кодексу України» та «Про судоустрій України» від 7 лютого 2001 р. Здійснена спроба з’ясувати, що дала «мала» судова реформа для захисту прав громадян у кримінальному судочинстві, які шляхи підвищення рівня судового захисту їхніх прав, у якому можливому напрямку законодавцеві слід спрямовувати свої зусилля в напрямку удосконалення кримінально-процесуального законодавства. Перейти
2003 Статті Попелюшко В. Принцип забезпечення доведеності вини в кримінальному судочинстві / В. Попелюшко // Вісник прокуратури. — 2003. — № 5. — С. 80–83. Перейти
2003 Статті Попелюшко В. О. Справи приватного обвинувачення: актуальні проблеми, законодавчі парадокси / В. О. Попелюшко // Право України. — 2003. — № 4. — С. 98–100. Перейти
2003 Статті Попелюшко В. О. Юрисдикція суду при провадженні кримінальних справ та права людини / В. О. Попелюшко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції (13–14 лютого 2003 р., м. Львів). — Львів, 2003. — С. 544–547. Перейти
2003 Статті Попелюшко В. О. Виконання вироку, ухвали і постанови суду та захист прав громадян / В. О. Попелюшко // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2003. — Вип. 4. — С. 235–244. Перейти
2003 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Попелюшко В. О. Судовий розгляд кримінальної справи : навч. пос. / В. О. Попелюшко. — Острог, 2003. — 196 с. У навчальному посібнику на основі аналізу чинного Кримінально-процесуального кодексу україни, з врахуванням істотних змін і доповнень, внесених законами України від 21 червня та 12 липня 2001 р. «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України», реформування судової системи держави (закон про судоустрій України 2002 р.), розглядається питання двох стадій кримінального судочинства: попереднього розгляду кримінальної справи суддею і її судового розгляду та вирішення. Принагідно охоплені також питання підсудності кримінальних справ Перейти
2003 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Попелюшко В. О. Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В. О. Попелюшко, Л. Я. Фурманюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — 92 с. Перейти
2004 Статті Попелюшко В. О. Способи подолання прогалин, види та місце застосування аналогії в кримінальному процесі / В. О. Попелюшко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. — Івано-Франківськ, 2004. — Вип. 13. Перейти
2004 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Попелюшко В. О. Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В. О. Попелюшко, Л. Я. Стрельбіцька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — 90 с. Перейти
2004 Статті Попелюшко В. О. Аналогія кримінально-процесуального права чи самостійне його джерело / В. О. Попелюшко // Наукові записки. Серія «Право». — Острог : НаУОА, 2004. — С. 324–327. Перейти
2004 Статті Попелюшко В. О. Аналогія та забезпечення прав особи в кримінальному судочинстві / В. О. Попелюшко // Актуальні проблеми боротьби та попередження злочинності : матеріали науково-практичного семінару (20 лютого 2004 р., м. Івано-Франківськ). — Івано-Франківськ, 2004. — С. 112–119. Перейти
2005 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Попелюшко В. О. Предмет захисту та його доказування в кримінальній справі : монографія / В. О. Попелюшко. — К. : Прецедент, 2005. — 232 с. У роботі досліджуються проблеми предмета доказування у кримінальній справі та пов’язані ними питання, що постають перед захисником у ході вибору адекватної позиції захисту та його побудови. Доказування у кримінальній справі, в тому числі доказова діяльність захисника, розглядається з двох боків – практичного (доказування як дослідження) та розумового, логічного (доказування як обґрунтування (спростування) висунутої тези). Для науковців, аспірантів, викладачів та студентів вищих юридичних навчальних закладів, практикуючих юристів. Перейти
2005 Статті Попелюшко В. О. Поняття захисту у кримінальному процесі / В. О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України. — 2005. — № 3 (4). — С. 87–96. Перейти
2005 Статті Попелюшко В. О. Щодо питання підсудності кримінальних справ у проекті КПК / В. О. Попелюшко // Реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 вересня – 1 жовтня 2005 р., м. Івано-Франківськ). — Івано-Франківськ, 2005. — С. 127–128. Перейти
2005 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Попелюшко В. О. Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В. О. Попелюшко, Л. Я. Стрельбіцька. — Острог : НаУОА, 2005. — 69 с. Перейти
2006 Статті Попелюшко В. О. Чи можливий справжній змагальний судовий розгляд в українському кримінальному процесі? / В. О. Попелюшко // Право України. — 2006. — № 3. — С. 94–97. Перейти
2006 Статті Попелюшко В. О. Захист у кримінальному судочинстві / В. О. Попелюшко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції (9–10 лютого 2006 р., м. Львів). — Львів, 2006. — С. 450–451. Перейти
2006 Статті Попелюшко В. О. Адвокати та близькі родичі як захисники обвинуваченого: проблемні питання / В. О. Попелюшко // Юриспруденція: теорія і практика. — 2006. — № 9. — С. 28–35. Перейти
2006 Статті Попелюшко В. О. Доказування у кримінальній справі: логічний аспект / В. О. Попелюшко // Наукові записки. Серія «Право». — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 7. — С. 110–118. Перейти
2006 Статті Попелюшко В. О. Чи потрібна істина в кримінальній справі / В. О. Попелюшко // Юридична Україна. — 2006. — № 2. — С. 95–98. Перейти
2006 Статті Попелюшко В. А. Классификация доказательственных прав защитника по УПК Украины / В. А. Попелюшко // Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве : материалы международной научно-практической конференции. — К., 2006. — Кн. ІІІ. — С. 79–85. Перейти
2006 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Попелюшко В. О. Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В. О. Попелюшко, Л. Я. Стрельбіцька. — Острог : НаУОА, 2006. — 68 с. Перейти
2006 Статті Попелюшко В. О. Предмет захисту у кримінальній справі / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2006. — № 4 — С. 18–21. Перейти
2006 Статті Попелюшко В. О. Спеціальні знання в кримінальному процесі та захист / В. О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України. — К. : ВЦ Академії адвокатури України, 2006. — № 3. — С. 71–81. Перейти
2006 Статті Попелюшко В. О. Державно-правова політика в Україні щодо захисту в кримінальному процесі: новітня історія та її уроки / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2006. — № 9. Перейти
2006 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Попелюшко В. О. Судовий розгляд кримінальної справи : навч. пос. / В. О. Попелюшко. — К. : Кондор, 2006. — 234 с. У навчальному посібнику на основі аналізу чинного Кримінально-процесуального кодексу україни, з врахуванням істотних змін і доповнень, внесених законами України від 21 червня та 12 липня 2001 р. «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України», реформування судової системи держави (закон про судоустрій України 2002 р.), розглядається питання двох стадій кримінального судочинства: попереднього розгляду кримінальної справи суддею і її судового розгляду та вирішення. Принагідно охоплені також питання підсудності кримінальних справ. Перейти
2006 Статті Попелюшко В. О. Цілі та завдання захисника-адвоката у кримінальній справі / В. О. Попелюшко // Кримінальне право України. — 2006. — № 2. — С. 36–44. Перейти
2006 Статті Попелюшко В. О. Крок до визнання вироком суду доказів недопустимими? / В. О. Попелюшко // Актуальні проблеми боротьби та попередження злочинності : матеріали науково-теоретичного семінару (12–13 травня 2006 р., м. Івано-Франківськ). — Івано-Франківськ, 2006. — С. 41–42. Перейти
2007 Статті Попелюшко В. О. Про допустимість доказів у контексті статей 334 та 335 Кримінально-процесуального кодексу України / В. О. Попелюшко // Вісник Верховного Суду України. — 2007. — № 11 (87). — С. 41–45. Перейти
2007 Статті Попелюшко В. О. Обставини, що пом’якшують кримінальну відповідальність і покарання як предмет захисту / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2007. — № 3. — С. 3–7. Перейти
2007 Статті Попелюшко В. О. Особливості предмета виправдання у справах про злочини неповнолітніх / В. О. Попелюшко// Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами IV міжнародної нуково-практичної конференції (Луцьк, 2007, 1–2 червня). — Луцьк : Вежа, 2007. — Т. II. — С. 328–332. Перейти
2007 Статті Попелюшко В. О. Предмет доказування у справах про звільнення особи від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування (з позицій захисту) / В. О. Попелюшко // Формування правової держави в Україні. Проблеми і перспективи : зб. наук. ст. за матеріалами IX Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Тернопіль, 2007, 13 квітня 2007). — Тернопіль, 2007. Перейти
2007 Статті Попелюшко В. О. Вступ адвоката-захисника у справу / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2007. — № 11–12. — С. 3–7. Перейти
2008 Статті Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному процесі до входження України та в складі СРСР (1917–1960 рр.) / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2008. — № 6. — С. 4–10. Перейти
2008 Статті Попелюшко В. О. Правила огляду документів та їх приєднання до справи / В. О. Попелюшко // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30–31 травня 2008 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — С. 277–280. Перейти
2008 Статті Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному процесі у пореформенний період та упродовж десятиріччя незалежності України (1960–2001 рр.) / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2008. — № 7. — С. 13–20. Перейти
2008 Статті Попелюшко В. О. Стратегія і тактика захисту в судовому розгляді справи / В.О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України. — 2008. — № 12. — С. 96–98. Перейти
2008 Статті Попелюшко В. Початок та закінчення захисту в кримінальному судочинстві / В. Попелюшко // Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм : збірник статей учасників міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. П. О. Недбайла (Львів, 28–29 березня 2008 р.). — Львів, 2008. — С. 206–208. Перейти
2008 Статті Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному процесі за часів Російської імперії (1864–1917 рр.) / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2008. — № 5. — С. 28–29. Перейти
2008 Статті Попелюшко В. О. Щодо питання інституту адвокатського розслідування та його джерельної бази / Попелюшко В. О. // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2008. — Вип. 20. — С. 276–284. Перейти
2008 Статті Попелюшко В. О. Презумпція невинуватості за законом, на грані закону та поза його межами / В. О. Попелюшко // Часопис Академії адвокатури України: Електронне наукове фахове видання. — 2008. — № 1. — С. 78–82. Перейти
2008 Статті Попелюшко В. О. «Адвокатська таємниця» – нові межі та строки її дотримання / В. О. Попелюшко // Юридична газета. — 2008. — № 3–4. — С. 8. Перейти
2008 Статті Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному процесі на сучасному етапі / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2008. — № 8. — С. 1–12. Перейти
2008 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Попелюшко В. О. Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі : збірник наукових статей / В. О. Попелюшко ; укл. Аврамишин С. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 400 с. Перейти
2009 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України : монографія / В. О. Попелюшко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 634 с. У монографії досліджено комплекс правових, теоретичних та прикладних проблем, пов’язаних із змістом та реалізацією функції захисту в кримінальному судочинстві як категорії кримінально-процесуального права і процесу. Розглянуто предмет захисту в кримінальній справі, участь захисника в доказуванні та охарактеризовано інститут адвокатського розслідування, питання логіки і аргументації в діяльності адвоката-захисника. Адресована науковцям, викладачам та студентам вищих юридичних навчальних закладів, практикуючим юристам. Перейти
2009 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Форми кримінально-процесуальних документів : посібник / упоряд. Попелюшко В. О., Стрельбіцька Л. Я., Герасимчук О. П. ; за заг. ред. В. О. Попелюшка. — К. : Прецедент, 2009. — 192 с. У посібнику представлено розроблені на основі чинного КПУ України та з урахуванням практики його застосування форми більшості процесуальних документів досудових стадій кримінального процесу. Розрахований на дізнавачів, слідчих, прокурорів, суддів та адвокатів. Може бути корисний для студентів та викладачів юридичних навчальних закладів при підготовці та проведенні практичних занять з навчальних курсів «Кримінальний процес України», «Методика складання кримінально-процесуальних документів». Перейти
2010 Статті Попелюшко В. О. Генеза принципу презумпції невинуватості в кримінальному процесі Франції / Попелюшко В. О. // Часопис Академії адвокатури України. — 2010. — № 4. — С. 1–4. Перейти
2010 Статті Попелюшко В. Нова, основана на системомиследіяльнісній методології концепція доказування в кримінальному процесі / В. Попелюшко // Адвокат. — 2010. — № 12. — С. 8–11. Перейти
2010 Статті Попелюшко В. О. Достовірне (істинне) встановлення обставин предмета доказування – запорука їх правильної кваліфікації / В. О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України. — 2010. — Число 1 (17). — С. 180–182. Перейти
2010 Статті Попелюшко В. О. Реформа і контрреформа кримінального судочинства в Італії / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2010. — № 8. — С. 10–15. Перейти
2010 Статті Попелюшко В. О. Система органів розслідування та їх повноваження за КПК Франції 1808 р. [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2010. — № 2. — С. 39–43. — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10pvokfr.pdf. — Назва з екрана. Перейти
2010 Статті Попелюшко В. О. Інститут слідчого судді в історії кримінального процесу Франції (до Кодексу кримінального розслідування 1808 р.) [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2010. — № 1. — С. 41–45. — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n1/10pvokkr.pdf. — Назва з екрана. Перейти
2010 Статті Попелюшко В. О. Щодо документів як виду доказів в кримінальному судочинстві України / В. О. Попелюшко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. — 2010. — № 6. — С. 12–15. Перейти
2010 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми : монографія / В. О. Попелюшко. — 2-ге вид., змінене і доп. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — 600 с. У монографії досліджено комплекс правових, теоретичних та прикладних проблем, пов’язаних із змістом та реалізацією функції захисту в кримінальному судочинстві як категорії кримінально-процесуального права і процесу. Розглянуто предмет захисту в кримінальній справі, участь захисника в доказуванні та охарактеризовано інститут адвокатського розслідування, питання логіки і аргументації в діяльності адвоката-захисника. Адресована науковцям, викладачам та студентам вищих юридичних навчальних закладів, практикуючим юристам. Перейти
2011 Статті Попелюшко В. О. Напрями гуманізації арешту в кримінальному процесі / В. О. Попелюшко // Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали круглого столу (18 лютого 2011 року). — Одеса, 2011. — С. 78–82. Перейти
2011 Статті Попелюшко В. О. Виникнення та інституційне становлення адвокатури Франції / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2011. — № 1 (124). — С. 9–13. Перейти
2011 Статті Попелюшко В. Рецензія на навчальний посібник кандидата юридичних наук, доцента Олександра Острогляда «Діяльність захисника в апеляційному провадженні» / Василь Попелюшко // Підприємництво, господарство і право. — 2011. — № 1 (181). — С. 141. Перейти
2011 Статті Попелюшко В. О. Адвокат як cуб’єкт доказування / Попелюшко В. О. // Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права : матеріали ІV Міжнародної науково-теоретичної конференції (28–29 травня 2011 р., м. Чернівці). — Чернівці, 2011. — С. 581–601. Перейти
2011 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров, С. В. Гончаренко, В. О. Попелюшко. — К. : Юрінком Інтер, 2011. — 504 с. Підручник підготовлений на основі сучасних правових концепцій та досягнень різних наук і відображає нинішній стан та перспективи розвитку вітчизняної криміналістики, яка предметно вийшла далеко за межі досудового слідства і вивчає закономірності виникнення інформації про злочин або про будь-яке явище в суспільстві, що вимагає правового врегулювання шляхом доказування. Розгнянуто аспекти збирання, дослідження і використання цієї інформації з метою активного вирішення завдань оперативно-розшукової роботи, розслідування, судового розгляду та встановлення у будь-якій сфері людської діяльності фактів, що мають юридичне значення. Перейти
2011 Статті Попелюшко В. О. Мирові суди: міжнародний та вітчизняний досвід [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2011. — № 1 (3). — С. 1–14. — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11pvotvd.pdf. — Назва з екрана. Перейти
2011 Статті Попелюшко В. О. Нормативні новели щодо надання адвокатами правової допомоги в кримінальному судочинстві / В. О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України. — 2011. — № 1. — С. 93–104. Перейти
2011 Статті Попелюшко В. О. Академік Іонікій Малиновський (1808–1932 р.р.) – видатний науковий, просвітницький, політичний та громадський діяч [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Парво». — 2011. — № 2 (4). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11pvothd.pdf — Назва з екрана. Перейти
2011 Статті Попелюшко В. Щодо призначення Верховного Суду України в системі кримінальної юстиції / В. Попелюшко // Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі : матеріали круглого столу (м. Київ, 20 травня 2011 р.) — К. : Видавець Ліпкан О. С., 2011. — С. 47–49. Перейти
2012 Статті Попелюшко В. О. Чому конституційну формулу презумпції невинуватості треба змінити [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». — 2012. — № 1 (5). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12pvontz.pdf. — Назва з екрана. Перейти
2012 Статті Попелюшко В. О. Починаємо жити за новим КПК: але чи треба з 20 листопада 2012 р. переглядати запобіжні заходи / В. О. Попелюшко // Юридичний вісник України. — 2012. — № 46 (907). — С. 11. Перейти
2012 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Малиновский И. А. Война и суд / под ред. и с предислов. В. А. Попелюшка. — Острог : Изд-во НаУОА, 2012. — 32 с. В брошюре изложены взгляды автора на справедливый суд, кровную месть и ее наследие – войну, доводы о необходимости разрешения конфликтов не силой, а правом, не войной, а судом. Рассчитана на юристов и историков. Может быть интересна широкому кругу читателей. Перейти
2012 Статті Попелюшко В. О. Погляди І. Малиновського на суд і судочинство в дорадянський період та сучасність / В. О. Попелюшко // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення : матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару (Острог, 16 березня 2012 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — С. 122–124. Перейти
2012 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Малиновский И. А. О том, как воевали в старину и как теперь воюют / под ред. и с предислов. В. А. Попелюшка. — Острог : Изд-во Национального университета «Острожская академия», 2012. — 36 с. Брошюра в популярной форме повествует об истории войн, их жестокостях и ужасах. Она пронизана идеей привнесения в войну гуманных законов и правил, что возможно путем просвещения народов. Рассчитана на широкий круг читателей. Перейти
2012 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт / В. О. Попелюшко, О. П. Герасимчук. — Острог, 2012. — 44 с. Наводяться рекомендації для організації наукової роботи студентів в Інституті права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія», вимоги до виконання та оформлення курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт. Перейти
2012 Статті Попелюшко В. А. Вопросы судопроизводства в работе И. Малиновского «Учение о преступлении по Литовскому Статуту» / В. А. Попелюшко // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (16–17 листопада 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 34–38. Перейти
2012 Статті Попелюшко В. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, види та загальна характеристика / Василь Попелюшко // Юридичний вісник України. — 2012. — № 39 (900). — С. 6–7. Перейти
2012 Статті Попелюшко В. О. Оскарження захисником рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2012. — № 10. — С. 12. Перейти
2012 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Малиновский И. А. Древнейшая русская аристократия / под ред. и с предислов. В. А. Попелюшка. — Острог : Изд-во НаУОА, 2012. — 32 с. Предлагаемый читателю очерк представляет начало задуманного автором исследования по истории общественных классов восточных славян, которое завершится написанием крупной монографии, изданной в 1929 г. в Киеве на украинском языке, – «Стародавній державний лад східних слов’ян і його пізніші зміни». Здесь же автор повествует о первоначальном расслоении древних славян на богатых и бедных, причинах такого расслоения, о нравственных качествах первых русских светских и духовных аристократов. Рассчитана на историков, юристов и может быть интересна широкому кругу читателей. Перейти
2012 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Кримінальний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. — К. : Юстініан, 2012. — 1224 с. [гл. 9 (С. 320–334); гл. 18 ( С. 401–462); Розділ VIII (М. 1063–1085).] У коментарі детально роз’яснюються норми чинного Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням норм Конституції України, інших законодавчих актів, міжнародно-правових документів, рішень КСУ, Європейського суду з прав людини, роз’яснень, що містяться в постановах Пленуму Верховного Суду України та Вищих спеціалізованих судів, вітчизняних наукових доктрин. Перейти
2012 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Малиновский И. А. Учение о преступлении по Литовскому Статуту / под ред. и от ред. В. А. Попелюшка. — Острог : Изд-во НаУОА, 2012. — 260 с. Предложенная читателю монография представляет собой научную студенческую работу выпускника (1892 г.) юридического факультета Киевского Императорского университета св. Владимира (ныне КНУ им. Т. Шевченка), в будущем выдающегося научного, общественного, просветительского деятеля России и СССР первой трети ХХ в., Оианикия Алексеевича Малиновского (1868 – 1932 гг.). В ней автор представил казуистическое построение уголовного права в Литовских Статутах в виде его стройной системы, состоящей из Общей и Особенной частей, а также осветил важнейшие вопросы судоустройства и судопроизводства. Перейти
2012 Статті Попелюшко В. О. Кого треба допускати до здійснення захисту у кримінальному процесі? [Електронний ресурс] / Василь Олександрович Попелюшко // Науковий блог НаУОА. — Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2012/koho-treba-dopuskaty-do-zdijsnennya-zahystu-u-kryminalnomu-protsesi/. — Назва з екрана. Перейти
2012 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Малиновский И. А. Ссылка в Сибирь / под ред. и с предислов. В. А. Попелюшка. — Острог : Изд-во НаУОА, 2012. — 92 с. В брошюре в научно-просветительском аспекте повествуется о ссылке в Сибирь как уголовном и административном наказании, тяготах его отбывания, социальных, экономических и иных последствиях. Рассчитана на юристов и историков. Может быть интересна широкому кругу читателей. Перейти
2012 Статті Попелюшко В. А. Интересная и полезная работа по судебной дактилоскопии (рецензия на монографию И. С. Фоминых «Судебная дактилоскопия». — Томск : ТМЛ-Прес, 2010. — 128 с. [Електронний ресурс] / В. А. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2012. — № 2 (6). — Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/2649/1/Popeliushko_13022014.pdf. — Назва з екрана. Перейти
2012 Статті Попелюшко В. А. Стадия исполнения судебных решений в новом УПК Украины / В. А. Попелюшко // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (16–17 листопада 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 293–295. Перейти
2012 Статті Попелюшко В. А. Штрихи к «портрету» нового уголовного процесса Украины / В. А. Попелюшко // Евразийская адвокатура. — 2012. — № 1 (1). — С. 89–97. Перейти
2012 Статті Попелюшко В. Новим КПК змінена сама сутність кримінального процесу / Попелюшко Василь // Юридичний журнал. — 2012. — № 12. — С. 5–9. Перейти
2012 Статті Попелюшко В. А. Украинский след в становлении и развитии Томского университета (рецензия на монографию С. А. Некрылова «Томский университет – научный центр в азиатской части России (середина 1870-х гг.—1919 г.)». — Т. 1. — Томск, 2010. — 514 с. ; Т. 2. — Томск, 2011. — 598 с.) [Електронний ресурс] / В. А. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2012. — № 2 (6). — Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/2645/1/Popeliushko_13022014.pdf. — Назва з екрана. Перейти
2012 Статті Попелюшко В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування / В. О. Попелюшко // Адвокат. — 2012. — № 9. — С. 4–6. Перейти
2012 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Малиновский И. А. Народ и власть в русской истории / под ред. и с предислов. В. А. Попелюшка. — Острог : Изд-во НаУОА, 2012. — 92 с. В монографии дан краткий, но глубокий и содержательный анализ развития взаимных отношений народа и власти в государственных образованиях восточных славян от их древнейшего общественного строя к началу XX в., к 1905 г. включительно. Рассчитана на юристов, историков, политиков, а также может быть интересна широкому кругу читателей. Перейти
2013 Статті Попелюшко В. Подання суду доказів за новим КПК України / Василь Попелюшко // Юридичний вісник України. — 2013. — № 14 (927). — С. 4. Перейти
2013 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Малиновский И. А. Русские писатели-художники о смертной казни / под ред. и с предислов. В. А. Попелюшка. — Острог : Изд-во НаУОА, 2013. — 122 с. В книге изложены художественные изображения смертной казни более 50-тью русскими писателями и поэтами XIX – начала XX века и их единодушная позиция на смертную казнь как меру уголовного наказания: смертная казнь, не акт правосудия, а убийство – дело варварское, безумное, безгранично жестокое, бесчеловечное. Рассчитана на широкий круг читателей. Перейти
2013 Статті Попелюшко В. Допит свідка в суді за новим КПК України / Василь Попелюшко // Юридичний вісник України. — 2013. — № 23 (936). — С. 10. Перейти
2013 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Малиновський І. О. Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами / за ред. та від ред. В. О. Попелюшко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 306 с. В монографії автором представлена цілісна концепція виправно-трудового (пенітенціарного) права та пенітенціарної справи як таких, що розраховані на запобігання злочинам, виправлення злочинців і пристосування їх до умов суспільного життя. Викладені в ній положення та ідеї не втратили своєї актуальності й нині. Розрахована на юристів, істориків права, працівників пенітенціарної справи. Може бути цікавою широкому колу читачів. Перейти
2013 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Малиновский И. А. Общественное значение литературной деятельности Гоголя / под ред. и с предислов. В. А. Попелюшка. — Острог : Изд-во НаУОА, 2013. — 24 с. Перейти
2013 Статті Попелюшко В. Допит експерта в суді / Василь Попелюшко // Правова ситема України: сучасний стан та актуальні проблеми : збірник матеріалів другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (24–25 травня 2013 р., м. Івано-Франківськ). — Івано-Франківськ, 2013. — С. 152–156. Перейти
2013 Статті Попелюшко В. О. Проблема із розкриттям злочинів, створена законом / Попелюшко Василь Олександрович // Актуальні питання досудового розслідування слідчими органами внутрішніх справ: проблеми, теорії, практики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18–19 квітня 2013 р., м. Дніпропетровськ). — Дніпропетровськ, 2013. — С. 197–202. Перейти
2013 Статті Попелюшко В. О. Формування кримінальної справи на стадії судового провадження / Попелюшко Василь Олександрович // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. — 2013. — № 1(5). — С. 44–49. Перейти
2013 Статті Попелюшко В. О. Генеза інституту слідчого судді у кримінальному судочинстві / В. О. Попелюшко // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти : тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 вересня 2013 р.). — Львів, 2013. — С. 322–330. Перейти
2013 Статті Попелюшко В. О. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко, Є. Д. Лук’янчиков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2013. — № 1 (17). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13pvopiu.pdf — Назва з екрана. Перейти
2014 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Малиновский И. А. Кровавая месть и смертные казни / под ред. и с предислов. В. А. Попелюшка. — Острог : Изд-во НаУОА, 2014. — 260 с. В книге И. А. Малиновский последовательно, упорно и решительно выступает против смертной казни. На богатейшем историческом материале ученый убедительно доказал, что смертная казнь – институт общечеловеческий. Этот институт находится в генетической связи с кровавой местью как проявлением животного инстинкта, свойственного животным и людям. Месть – дикий животный инстинкт, со временем трансформировалась в право, санкционированное юридическими нормами. Книга «Кровавая месть и смертные казни» (1908 – 1909 гг.) сразу стала бестселлером. Ее широко обсуждали в научных кругах, в прессе, в среде политиков. Имперский режим расценил книгу иначе. За эту книгу И. А. Малиновского судили за «возбуждение к бунтовщическим деяниям и к ниспровержению существующего строя». Вашему вниманию предлагается полная версия монографии. Перейти
2014 Статті Попелюшко В. О. Слідчий суддя у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2014. — № 1 (9). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14pvoukp.pdf — Назва з екрана. Перейти
2014 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичної дії : збірник матеріалів всеукраїнської конференції ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» (Острог, 20–21 вересня 2013 р.) / за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. О. Попелюшка. — К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2014. — 200 с. Перейти
2014 Статті Попелюшко В. О. Судовий арешт як запобіжний захід у кримінальному процесі ФРН [Електронний ресурс] / Попелюшко В. О. // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2014. — № 2 (10). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14pvokpf.pdf — Назва з екрана. Перейти
2014 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт / В. О. Попелюшко, О. П. Герасимчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 60 с. Наводяться рекомендації для організації наукової роботи студентів в Інституті права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія», вимоги до виконання та оформлення курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт. Перейти
2015 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Актуальні проблеми соціального права : збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2014 р. / за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. О. Попелюшка. — К, 2015. — 288 с. Перейти
2015 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Малиновский И. А. Лекции по истории русского права / И. А. Малиновский ; под. ред. В. А. Попелюшка. — М. : Юрлитинформ, 2015. — 696 с. «Лекции по истории русского права» И. А. Малиновского – последний досоветский учебник, в котором в обобщающем виде на основании первоисточников и достижений исторической и историко-юридических наук России в повествовательной форме всесторонне освещена история русского права от доисторических времен до октября 1917 года. Актуальность учебника в том, что в нем впервые в историко-правовой науке относительно равномерно и достаточно полно представлена история не только государственного права, как это имело место до этого, но и права уголовного, гражданского и судебного, причем представлена история этих отраслей права всех славян. Перейти
2015 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Малиновский И. А. Кровавая месть и смертные казни / И. А. Малиновский ; под ред. и статья от ред. В. А. Попелюшка. — М. : Юрлитинформ, 2015. — 488 с. Вниманию читателей предлагается книга историка и правоведа И. А. Малиновского, в которой подробно рассмотрена проблема смертной казни (определяемой автором как наказание, налагаемое по воле государства) в связи с формой мести, совершаемой руками частного лица (потерпевшего) и названной в книге «кровавой местью». Книга будет полезна историкам, обществоведам, правоведам, политологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей России и закономерностями общественного развития. Перейти
2000 Статті Колос М. І. До проблеми змісту поняття і деяких аспектів застосування затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину / М. І. Колос // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2000. — Вип. 1. — С. 163–171. Перейти
2001 Статті Колос М. І. Теоретична модель підстав відповідальності та правозастосовчих дій – основа організації захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі / М. І. Колос // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2001. — Вип. 2. — С. 359–367. Перейти
2007 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Колос М. І. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник / М. І. Колос. — К. : Атіка, 2007. — 608 с. У навчальному посібнику викладені основні положення чинного кримінального законодавства, науки кримінального права, з урахуванням судової практики і досвіду вивчення та застосування кримінально-правових норм в Україні. Методичні рекомендації щодо розв’язання задач, формулювання відповідей на практичних заняттях, під час заліків, екзаменів та написання курсових, кваліфікаційних, дипломних і магістерських робіт сприятимуть належній організації навчального процесу, зокрема у сфері дослідницької діяльності студентів. Перейти
2010 Статті Колос М. І. Свобода як основа реалізації права в кримінальному процесі [Електронний ресурс] / М. І. Колос // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2010. — № 2. — Режим доступу : http://www.lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10kmivkp.pdf. — Назва з екрана. Перейти
2011 Статті Колос М. І. Об’єктивні ознаки злочинів у кримінально-правових положеннях русько-візантійських договорів 911 та 944 років / М. І. Колос // Держава і право. — 2011. — № 52 . — С. 415–420. Перейти
2011 Статті Колос М. І. Русько-візантійські договори 911, 944 років: генезис українського кримінального права / М. І. Колос // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2011. — Вип. 4. — С. 251–261. Перейти
2011 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Колос М. І. Кримінальне право в Україні (Х – початок ХХІ століття) : монографія / М. І. Колос. — К. ; Острог, 2011. — Т. 1 : Освіта, наука, законодавство. — 448 с. У монографії досліджено питання виникнення, становлення і розвитку кримінального права в Україні у період X – початок XXI століття. Аналіз цього процесу автор здійснив крізь призму договорів Руської держави з Візантією 911 і 944 років, положень Руської Правди, Статутів Великого князівства Литовського, Конституції Пилипа Орлика, звичаєвих прав Запорізької Січі, Прав, за якими судиться малоросійський народ, кримінального законодавства Російської імперії 1845 і 1903 років, Союзу РСР і УРСР 1917-2000 років та сучасного кримінального права України. У праці висвітлено загальні питання виникнення на Українських землях писемності, освіти, науки, зокрема кримінально-правової. Автор обґрунтовує нелегітимність поширення на українській території кримінального законодавства Російської імперії, РСФРР. Звертається увага на наслідки, що були викликані організованими керівниками центральних органів державної влади зловживаннями кримінальним законодавством у 30-40 роки минулого століття. Досліджено і детально описано сучасні проблеми організації науково-дослідної діяльності вчених у галузі кримінального права, у тому числі щодо вибору і формулювання теми наукового пошуку, застосування методів дослідження, типових помилок, які допускаються науковцями під час підготовки кандидатських і докторських праць. Наведено широкий перелік бібліографічних джерел, опублікованих науково-дослідних праць, досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора юридичних наук за 1941-2009 роки. Для наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів. Перейти
2011 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Колос М. І. Кримінальне право в Україні (Х – початок ХХІ століття) : монографія / М. І. Колос. — К. ; Острог, 2011. — Т. 2 : Бібліографія. — 640 с. У бібліографії, систематизованій у томі, наведено інформацію про наукові, навчальні, навчально-методичні праці українських та іноземних учених-криміналістів у галузі кримінального права, захищені дисертації, автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук з кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, а також про договори, законодавство, судову практику кримінально-правового змісту за 911 – 2009 роки. Для наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів. Перейти
2011 Статті Колос М. І. Перший голова Конституційного Суду України: штрихи до портрету // Вісник Конституційного Суду України. — 2011. — № 4–5. — С. 26–31. Перейти
2012 Статті Колос М. І. Академік О. О. Малиновський — видатний дослідник генезису кримінального права / М. І. Колос // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення : матеріали І-го Міжнародного науково-пракичного семінару (Острог, 16 березня 2012 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — С. 61–65. Перейти
2012 Статті Колос М. І. Свобода і право: проблеми співіснування в межах статті 43 Кримінального кодексу України? [Електронний ресурс] / Михайло Іванович Колос // Науковий блог НаУОА. — Режим доступу : http://goo.gl/kwzNxj. — Назва з екрана. Перейти
2012 Статті Колос М. І. Теологічні основи кримінально-правової охорони прав і свобод людини в Руській державі [Електронний ресурс] / М. І. Колос // Часопис Національного університету «Острозька академія». — 2012. — № 1 (5). — Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12kmivrd.pdf. — Назва з екрана. Перейти
2013 Статті Колос М. І. Кримінально-правова охорона прав і свобод людини і гарантії конституційної юстиції // Питання захисту прав людини і громадянина органами конституційної юрисдикції у сучасних умовах. — К. : Логос, 2013. — С. 111–122. Перейти
2013 Статті Колос М. І. Кримінальна відповідальність: до проблеми основ формування // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності. — Х. : Право, 2013. — С. 98–101. Перейти
2013 Статті Колос М. Перший голова Конституційного Суду України : альфа й омега (за матеріалами доповіді 25 січня 2013 року ) / М. Колос // Вісник Конституційного Суду України. — 2013. — № 1. — С. 99–104. Перейти
2013 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Колос М. Становлення та розвиток науки кримінального права / М. Колос // Правова доктрина України : у 5 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. — Х. : Право, 2013. — Т. 5 : Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку. — С. 41–55. Перейти
2013 Статті Колос М. Войско Запорожское: преступления, наказания и их значение / М. Колос // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. — 2013. — № 10/3 (262). — С. 107–111. Перейти
2013 Статті Колос М. Конституційна юстиція як гарант забезпечення належної кримінально-правової охорони прав і свобод людини / М. Колос // Вісник Конституційного Суду України. — 2013. — № 5. — С. 82–91. Перейти
2013 Статті Колос М. Старозавітні передумови формування кримінального права християнської цивілізації / М. Колос // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол. : В. Я. Тацій та ін. — Х. : Право, 2013. — № 1 (72). — С. 224–234. Перейти
2002 Статті Гонгало С. Й. Щодо визнання предметів «холодною зброєю» / С. Й. Гонгало // Наукові записки. Серія «Право». — Острог : НаУОА, 2002. — С. 206–212. Перейти
2006 Статті Гонгало С. Й. Поняття документів, їх види, способи розпізнання та захисту / С. Й. Гонгало // Наукові записки. Серія «Право». — Острог, 2006. — С. 153–160. Перейти
2007 Статті Гонгало С. Й. Проблеми дослідження документів при розслідуванні злочинів у кредитно-фінансовій сфері / С. Й. Гонгало // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами IV міжнародної нуково-практичної конференції (1–2 червня 2007 р., м. Луцьк) : у 2–х т. / уклад. Т. Д. Канчук, І. М. Якумев. — Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2007. — Т. II. — С. 177–179. Перейти
2008 Статті Гонгало С. Й. Використання криміналістичних знань захисником при роботі з документами [Електронний ресурс] / С. Й. Гонгало // Вісник Академії адвокатури України. — 2008. — № 2. — С. 104–107. — Режим доступу : http: // nbuv.gov.ua/j-pdf/vaau_2008_2_18.pdf. — Назва з екрана. Перейти
2009 Статті Гонгало С. Й. Сучасні можливості судової техніко-криміналістичної експертизи документів та перспективи її розвитку / С. Й. Гонгало // Право України. — 2009. — № 10. — С. 162–167. Перейти
2009 Статті Гонгало С. Й. Матеріали технічного запису судового засідання як об’єкти криміналістичних експертиз [Електронний ресурс] / С. Й. Гонгало // Вісник Академії адвокатури України. — 2009. — № 2. — С. 136–139. — Режим доступу : http: // nbuv.gov.ua/j-pdf/vaau_2009_2_21.pdf. — Назва з екрана. Перейти
2010 Статті Гонгало С. Й. Сучасний стан судової техніко-криміналістичної експертизи документів / С. Й. Гонгало // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — Острог, 2010. — № 2. Перейти
2010 Статті Гонгало С. Й. Про співвідношення документів-доказів та речових доказів / С. Й. Гонгало // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. статей за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 червня 2010 р., м. Луцьк). — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2010. — С. 579–581. Перейти
2012 Статті Гонгало С. Й. Електронні пластикові картки як об’єкт судової техніко-криміналістичної експертизи документів / С. Й. Гонгало // Малиновські читання : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 листопада 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 253–254. Перейти
2013 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Гонгало С. Й. Судова техніко-криміналістична експертиза документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / С. Й. Гонгало ; Київський Національний університет ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2013. Перейти
2013 Статті Гонгало С. Й. Електронні документи як об’єкти судової техніко-криміналістичної експертизи та їх класифікація / С. Й. Гонгало // Адвокат. — 2013. — № 1. — С. 33–36. Перейти
2013 Статті Гонгало С. Й. Классификация электронных документов как объектов судебной технико-криминалистической экспертизы документов / С. И. Гонгало // Вестник Томского государственного университета. — 2013. — № 367. — С. 95–97. Перейти
2014 Статті Гонгало С. Й. Застосування силіконових відтисних мас на "STOMAFLEX SOLID" та "ZETAPLUS" для отримання зліпків з об'ємних слідів [Електронний ресурс] / О. Г. Гайдук, С. Й. Гонгало // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". — Острог, 2014. — №1 (9). — С. 1–19. — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14hohzos.pdf. — Назва з екрана. Перейти
2011 Статті Шминдрук О. Ф. Становлення стадії віддання обвинуваченого до суду [Електронний ресурс] / О. Ф. Шминдрук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2011. — № 2 (4) . — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11sofods.pdf. — Назва з екрана. Перейти
2014 Статті Шминдрук О. Ф. Характеристика інституту віддання до суду в Федеративній Республіці Німеччини / О. Ф. Шминдрук // Юридична Україна. — 2014. — № 11. — С. 96–100. Перейти
2014 Статті Шминдрук О. Ф. Підготовче провадження як кримінально-процесуальна категорія / О. Ф. Шминдрук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». — 2014. — № 10. — 159–162. Перейти
2015 Статті Шминдрук О. Прекращение уголовного производства с освобождением лица от уголовной ответственности в подготовительном судебном заседании в Украине / О. Шминдрук // Евразийская адвокатура. — 2015. — № 3 (16). — С. 31–37. Перейти
2015 Статті Шминдрук О. Підготовка кримінального провадження до судового розгляду на підготовчому судовому засіданні / О. Шминдрук // Право і суспільство. — 2015. — № (6–2). — С. 209–212. Перейти
2011 Статті Боржецька Н. Л. Винесення постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового слідства [Електронний ресурс] / Н. Л. Боржецька // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2011. — № 2 (4). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11bnlzds.pdf. — Назва з екрана. Перейти
2012 Статті Боржецька Н. Л. Складання обвинувального висновку як форма закінчення попереднього слідства в кінці 20-х – у 30-і рр. XX ст. в УСРР / Н. Л. Боржецька // Малиновські читання : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 листопада 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 245–248. Перейти
2014 Статті Боржецька Н. Л. Подання та розгляд клопотань на етапі завершення досудового розслідування / Н. Л. Боржецька // Прикарпатський юридичний вісник : збірник наукових праць. — Івано-Франківськ, 2014 р. — Вип. 2 (5). — С. 182–190. Перейти
2014 Статті Боржецька Н. Л. Підстави та умови складання обвинувального акта / Н. Л. Боржецька // Юридична Україна. — 2014. — № 8. — С. 77–83. Перейти
2014 Статті Боржецька Н. Л. Поняття «форма закінчення досудового розслідування» / Н. Л. Боржецька // Підприємництво, господарство і право. — 2014. — № 10. — С. 76–81. Перейти
2015 Статті Боржецкая Н. Л. Проблемы прекращения уголовного производства на стадии досудебного расследования по п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины / Н. Л. Боржецька // Legea si viata. — № 6/3. — S.15–18. Перейти
2016 Статті Боржецька Н. Особливості виправдання (реабілітації) осіб, підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, в Європі XVI ст. / Н. Боржецька // Малиновські читання : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. — Острог, 2016. — С. 34–36. Перейти
2013 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Правила огляду паспортів та методи виявлення їхніх підробок / підгот. Інна Бернацька, Сергій Гонгало. — К., 2013. — 80 с. — (Бібліотечка нотаріуса). Перейти