2016
Статті
Матласевич О. В. Метакогнітивно-діалогова позиція як умова розвитку педагогічних здібностей / О. В. Матласевич // Міжнародна науково-практична конференція «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект» : збірник тез (3–5 червня 2016 р.). — 2016. — С. 139–144.
Матласевич О. В. Компонентний склад та структура педагогічних здібностей / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія "Психологія". — 2016. — Вип. 3. — С. 119–133.
Матласевич О. В. Педагогічні здібності: виклики сучасності / О. В. Матласевич // Психологічні перспективи. — 2016. — Вип. 28. — С. 340–351.
2015
Статті
Matlasevych O. V. Methods of Christian psychological research: problems and prospects / O. V. Matlasevych // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. — 2015. — IIІ (19), Issue 38. — P. 77–79.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Матласевич О. В. Методичні рекомендації щодо проходження психологічної (виробничої) практики / О. В. Матласевич. — Острог, 2014. — 42 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Матеріали ІІІ міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (05 лютого 2014 р., м. Острог) / за заг. ред. О. В. Матласевич. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 261 с.
Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки» / за заг. ред. О. В. Матласевич, А. І. Рибак. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 7. — 338 с.
Статті
Матласевич О. В. Проблема пізнання з позиції християнської психології / О. В. Матласевич // Актуальні питання когнітивної психології : матеріали конференції. — Острог, 2014. — С. 86–88.
Матласевич О. В. Християнсько-орієнтований підхід в системі підготовки майбутніх психологів / О. В. Матласевич // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх психологів : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 24–25 квітня 2014 р.) / ред. колегія : Є. М. Потапчук (гол. ред.), О. В. Кулешова, Л. О. Подкоритова, В. К. Гаврилькевич, Л. Г. Параскевич. — Хмельницький : ХНУ, 2014. — С. 36–38.
Matlasevych O. The Development and Formation of the Child with Special Needs in the Context of Christian Psychology / Oksana Matlasevych // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. — Budapest, 2014. — Issue 21. — P. 103–108.
Матласевич О. В. Діалогічна концепція християнської психології / О. В. Матласевич // Організація управління: витоки, реалії та перспективи розвитку : збірник тез науково-практичної конференції. — Львів, 2014. — С. 264–265.
Матласевич О. В. Особенности диагностики личностной сферы людей с алкогольной и наркотической аддикцией / О. В. Матласевич, С. С. Якушенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». — К. : Гнозис, 2014. — Дод. 4 до Вип. 31, Т. І (9) : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». — С. 223–233.
Матласевич О. В. Християнсько-психологічні основи розвитку духовності в працях острозьких просвітників XVI–XVII століття / О. В. Матласевич // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». — К. : Гнозис, 2014. — Дод. 4 до Вип. 31, Т. ІІ (10) : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». — С. 318–325.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Матласевич О. В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із психології / О. В. Матласевич, В. О. Волошина. — Острог, 2013. — 64 с.
Матласевич О. В. Методичні рекомендації до написання випускних (кваліфікаційної та магістерської) робіт із психології / О. В. Матласевич, В. О. Волошина. — Острог, 2013. — 96 с.
Статті
Матласевич О. В. Психологічна профілактика адиктивної поведінки молоді в світлі християнського світогляду / О. В. Матласевич // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2013. — Вип. 2. — С. 112–116.
Матласевич О. В. Концепція особистісної свободи в контексті християнської психології / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 27 : Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід. — С. 157–171.
Matlasevych O. Concept of conscience in Meletiy Smotrytskyy’s work "Trenos": psychological and hermeneutic analysis / O. Matlasevych // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. — Kosice, 2013. — Vol. 1, No. 3. — P. 40–44.
Матласевич О. В. Християнські цінності як основа психологічної практики / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 25. — С. 96–100.
Матласевич О. В. Історико-психологічні дослідження як основа розвитку християнської психології в Україні / О. В. Матласевич // Психологічні перспективи. — Луцьк, 2013. — Вип. 22. — С. 132–140.
Матласевич О. В. Аксіопсихологічні ідеї у творі Інокентія Гізеля «Мир з Богом людині» / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 111–115.
Matlasevych O. Odpowiedzialność: badania psychologiczno-historyczne / O. Matlasevych // Edukacja. Wychowanie. Odpowiedzianosc. Zteorii i praktyki pedagogicznej. — Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2013. — S. 115–129.
Матласевич О. В. Дослідження когнітивних процесів у контексті культурно-історичного підходу (на прикладі творчої спадщини К. Саковича) / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 72–77.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Матласевич О. В. Психологія релігії : навч. пос. / О. В. Матласевич. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 350 с.
Статті
Матласевич О. В. Історико-психологічна реконструкція ментальної моделі світу в богословській спадщині Василя Суразького / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 174–192.
Матласевич О. В. Роль історико-психологічних досліджень у вирішенні актуальних соціально-значущих проблем / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 136–140.
Матласевич О. В. Психолого-історичне дослідження відповідальності у християнській психології Інокентія Гізеля / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 21 : Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний та зарубіжний досвід. — С. 110–130.
Матласевич О. В. Роль християнської церкви у формуванні особистості: психологічний ракурс / О. В. Матласевич // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України «Проблеми сучасної психології». — Кам’янець-Подільський, 2012. — Вип. 17. — С. 275–285.
Матласевич О. В. Роль релігійності в мотивації досягнення успіху (на прикладі студентської молоді / О. В. Матласевич, Р. В. Каламаж // Наука і духовність у системі сучасного управління : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. — Львів, 2012. — С. 35–37.
Матласевич О. В. Можливості вивчення психології минулого методом психолого-історичної реконструкції / О. В. Матласевич // Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 1. — С. 16–19.
2011
Статті
Матласевич О. В. Психолого-герменевтичний аналіз твору Г. Смотрицького “Ключ царства небесного” / О. В. Матласевич, Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 159–171.
Матласевич О. В. Почуття вини в психологічній та релігійній інтерпретації / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 231–241.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Матласевич О. В. Теорія та методика організації психологічних тренінгів : навчально-методичний посібник / О. В. Матласевич. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — 204 с.
У навчально-методичному посібнику подано основи теорії і методології тренінгу, розглянуто основні складові тренінгового процесу.
Статті
Матласевич О. В. Проблема дослідження моральності в когнітивній парадигмі / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивний психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 199–206.
2009
Статті
Матласевич О. В. Сексуальні дисфункції в переживаннях і стосунках подружньої пари / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 295–304.
2007
Статті
Матласевич О. В. Психологічні особливості проблеми виховання молодого покоління / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 219–226.
2006
Статті
Матласевич О. В. Формування змістового контексту свідомості засобами метафори в процесі групової психокорекції / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 7. — С. 241–247.
2005
Статті
Матласевич О. В. Психологія гуманізму: теоретико-методологічний підхід / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 177–189.
2003
Статті
Матласевич О. В. Психологічні ідеї гуманізму в працях острозьких просвітників ХVІ – ХVІІ століття / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — Вип. 4. — С. 99–107.
2002
Статті
Матласевич О. В. Християнські цінності просвітницького спадку Острозької академії / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2002. — Вип. 3. — С. 279–283.
2001
Статті
Матласевич О. В. Концептуальні основи християнського виховання острозьких просвітників ХVІ – початку ХVІІ століття / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (моральне виховання на християнських цінностях). — Острог, 2001. — Вип. 2 (2). — С. 101–106.
2017
Статті
Волошина В. О. Соціальна та метакогнітивна природа психосоматики: рефлексивність та метапізнавальна сфера особистості у контексті соціальної значиомості хвороби / В. О. Волошина, Т. А. Довгалюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». — 2017. — № 6.
2014
Статті
Довгалюк Т. А. До проблем ефективності метапам’яті / Т. А. Довгалюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. — С. 53–59.
2013
Статті
Довгалюк T. METAMEMORY JUDGMENTS AS PREDICTORS OF MAKING DECISIONS ABOUT PERFORMANCE OF THE PROCESS OF HAPTIC PATTERNS IDENTIFICATION AND NAMING / Т. Довгалюк // Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог). — Острог, 2013. — С. 38–43.
Довгалюк T. Експліцитні та імпліцитні процеси що лежать у основі судженнь про відчуття знання (FOKs) / Т. Довгалюк // Наукова викладацько-студентська конференція "Дні Науки". — Острог : НаУОА, 2013.
Волошина В. О. Судження про відчуття знання (FOKs): аналітичні та неаналітичні метапам’яттєві судження при тактильному розпізнанні / В. О. Волошина, Т. А. Довгалюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 34–41
2010
Статті
Дунай О. Швидкість читання та продуктивність відтворення тексту з паперових та електронних носіїв студентами / О. Дунай, Т. Довгалюк // Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. — 2010. — Вип. 2. — С. 328–336.
2017
Статті
Гандзілевська Г. Б. Психологічний аналіз патріотично зорієнтованого життєвого шляху Д. Нитченка / Г. Б. Гандзілевська // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. — 2017. — Т. ХІ : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. — Вип. 15. — С. 84–90.
Гандзілевська Г. Роль сценарних установок у процесі соціокультурної адаптації українських емігрантів / Г. Гандзілевська, В. Поліщук // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць / за ред. Ірини Савенкової. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. — № 1 (17). — С. 41–47
Пасічник І. Д. Психологічні особливості формування життєвих сценаріїв Острозьких письменників-емігрантів / І. Д. Пасічник, Г. Б. Гандзілевська // Вісник Національного університету оборони України : зб-к наук. праць. — К. : НУОУ, 2017. — Вип. 1 (48). — С. 165–172.
Гандзілевська Г. Б. Репрезентація ресурсного потенціалу життєвих сценаріїв у метафоричних наративах сучасних письменників-емігрантів / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — С. 14–28.
2016
Статті
Гандзілевська Г. Ресурс життєвих сценаріїв українських письменників-емігрантів / Г. Гандзілевська // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції (27–28 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 262–264.
2014
Статті
Gandzilevska G. Psychological assistance of the personality in the period of mid-age crisis bymeans of psychodrama / G. Gandzilevska, M. Levandovska, T. Shyriaieva // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. — Kosice, 2014. — Vol. 2, № 2. — P. 140–144.
Gandzilevska G. The peculiarities of national identity of australian ukrainians in the works of L. Bohuslavets [Electronic resource] / Galyna Gandzilevska, Tetiana Shyriaieva // Problems of Psychology in the 21st Century. — Lithuania, 2014 — Vol. 8, № 1. — P. 16–25. — Access mode : http://oaji.net/articles/2014/444-1403293468.pdf.
Левандовская М. Некоторые аспекты психодраматической работы с клиентами, переживающими кризи среднего возраста: внутришний критик и самоценность / М. Левандовская, Г. Гандзилевская // Журнал практического психолога : научно-практический журнал. Специальный выпуск : Психодрама: теория и практика — М., 2014. — № 4 — С. 168–176.
Гандзілевська Г. Б. Психологічне осмислення життєвого шляху Гальшки Острозької в поемі Світлани Луцкової «Плач за рожевою птахою / Г. Б. Гандзілевська, А. А. Хеленюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології. — К. : Гнозис, 2014. — Додаток 2 до Вип. 5. — С. 178–187.
Гандзілевська Г. Б. Проблема збереження національної ідентичності українців у творчій спадщині Уласа Самчука: МУРівський період / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 30. — С. 39–42.
Handzilevska H. Psychdrama as a Means of Teaching Gifted Children English Language as a Second One / Halyna Handzilevska, Tetiana Shyriaieva // Pedagogica dziecka / red. M. Jurewich, A. Pawluk-Skrzypek. — Lublin : POLIHYMNIA, 2014. — P. 133–140.
Gandzilevska G. Psychological ideas of the development of patriotism in the versed «Testament» of Dm. Nytchenko / Galyna Gandzilevska // Australian Journal of Scientific Research — Adelaide : Adelaide University Press, 2014. — No. 2 (6). — Vol. III — P. 111–116.
Gandzilevska G. Preservation of National Identity in the Works of Ukrainian Writers of Australian Diaspora / Galyna Ganzilevska,Tetiana Shyriaieva // Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science. The 1st International Academic Conference-Papers and commentaries. — Аustralia : Melbourne IADCES Press, 2014. — Vol. IІ. — P. 301–304.
2013
Статті
Гандзілевська Г. Б. Розвиток самоцінності особистості, що переживає кризу середини життя, засобами псих одрами / Г. Б. Гандзілевська, М. Б. Левандовська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 20–23.
Гандзілевська Г. Б. Розвиток концептуальної системи білінгвів засобами псих одрами / Г. Б. Гандзілевська, Т. М. Ширяєва // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 30–33.
Гандзілевська Г. Б. Збереження національної ідентичності творчою діаспорою українців Австралії / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 25. — С. 28–32.
2012
Статті
Гандзілевська Г. Б. Розвиток креативності засобами театрального мистецтва [Електронний ресурс] / Г. Б. Гандзілевська, С. І. Федорчук // Матеріали міжнародної інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (Острог, 22 березня – 1 травня 2012 р.). — Режим доступу : http://pim.oa.edu.ua/preview/internetkonferencii/iicracp2012/55-tvorchist-v-konteksti-kognitivnoi-psihologii/82. — Назва з екрана.
Гандзілевська Г. Б. Психодрама як метод стимулювання самореалізації особистості / Г. Б. Гандзілевська // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Наука і духовність у системі сучасного управління» (19 квітня 2012 р.). — Львів : СПОЛОМ, 2012. — С. 78–79.
Гандзілевська Г. Б. Застосування психодраматичних прийомів для оптимізації дитячої обдарованості / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 63–66.
2011
Статті
Гандзілевська Г. Б. Можливості застосування психодрами у навчальному процесі ВНЗ під час вивчення іноземної мови / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 16–26.
2010
Статті
Гандзілевська Г. Б. Особливості творчості 17–18 ст. на прикладі діяльності шкільного театру / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2010. — Вип. 16. — С. 41–50.
Гандзілевська Г. Б. Використання психодраматичних прийомів у роботі зі студентами театру «Катарсис» Національного університету «Острозька академія» / Г. Б. Гандзілевська // Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г. С. Костюка ( 19–20 квітня 2010 року). — К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. — Т. 2. — С. 327–331.
Гандзілевська Г. Б. Самопізнання особистості студента засобами мистецтва театру / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог, 2010. — Вип. 14. — С. 97–107.
Гандзілевська Г. Б. Соціалізація обдарованих молодших школярів через самореалізацію в учнівському колективі / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2010. — Вип. 17. — С. 49–56.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Гандзілевська Г. Проспект Маргариток : сценарій музично-театральної постановки / Галина Гандзілевська. — Острог, 2009. — 23 с.
Музична-театральна постановка пропонує діятям зіграти такі ролі, як Палітра-творець картин, Рима-творець віршів, Нотоносець-творець музики, Рух творець танцю, Видумасик- казкар та інші, які стимулюватимуть юних акторів до переживання різних почуттів, здобуття ними нового досвіду. Діти знайомляться з різними видами мистецтва: музикою, поезією, хореографією, художнім мистецтвом.
Гандзілевська Г. Б. Театр і драматерапія в груповій роботі : навч.-метод. пос. до вивчення навч. дисциплін «Психодрама» та «Театр як соціокультурний феномен» / Г. Б. Гандзілевська. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 188 с.
Гандзілевська Г. Б. Методичні рекомендації студентам ВНЗ до вивчення курсу «Педагогіка» (соціальна адаптація молодших школярів) / Г. Б. Гандзілевська. — Острог, 2009 — 56 с.
Статті
Гандзілевська Г. Б. Гра як спосіб соціалізації молодшого школяра / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 86–96.
Гандзілевська Г. Б. Роль когнітивних технік у процесі самореалізації особистості / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Сучасні дослідження когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 83–92.
2008
Статті
Гандзілевська Г. Б. Застосування психодраматичних прийомів для стимулювання самореалізації особистості у сфері театрального мистецтва / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 11. — С. 35–44.
2007
Статті
Гандзілевська Г. Б. Самореалізація молодшого школяра у сфері театрального мистецтва / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 112–119.
2005
Статті
Гандзілевська Г. Б. Поняття самореалізації у філософському та психолого-педагогічному аспектах / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 63–72.
2000
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Гандзілевська Г. Чекатиму тебе… / Галина Гандзілевська. — Білий-Дунаєць ; Остріг, 2000. — 91 с.
Перша творча збірка Галини Гандзі- левської. Це проекція особливого стану душі, яка вірна первозданному, неповторному, яка не дозволить собі жити буденністю. Тінь елегії у візерунках мелодій, у поетичних рядках про кохання, яке збулося - чи не збулося, - очищає і не лишає без надії. Декілька дитячих пісень представлених у збірці - чи то картинки зі світу малечі, чи роздуми про Вічну Істину - сповнені безпосередності та свіжості.
2017
Статті
Pasichnyk I. The illusion of knowing from perspective of metacognitive monitoring accuracy of educational activity of university students / I. Pasichnyk, R. Kalamazh, M. Avgustiuk // Psychologiczne Zeszyty Naukowe : Polrocznik Instytutu Psychologii Universytetu Zielonogorskiego. — 2017. — Issue 1. — Р. 89–102.
Пасічник І. Д. Психологічні особливості формування життєвих сценаріїв Острозьких письменників-емігрантів / І. Д. Пасічник, Г. Б. Гандзілевська // Вісник Національного університету оборони України : зб-к наук. праць. — К. : НУОУ, 2017. — Вип. 1 (48). — С. 165–172.
2014
Статті
Pasichnyk I. Psychological Components of Students' Self-Realization in International Volunteer Programs [Electronic recourse] / Ihor Pasichnyk, Ruslana Kalamazh, Eduard Balashov // Electronic Journal Of Research In Educational Psychology. — 2014.
Pasichnyk I. Intercultural Communicative Components of Psychological Structure of Student Self-Realization in International Volunteer Programs [Electronic recourse] / Ihor Pasichnyk, Ruslana Kalamazh, Eduard Balashov // Psychology Of Language And Communication. — 2014.
Пасічник І. Д. Метакогнітивний моніторинг як регулятивний аспект метапізнання / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 28. — С. 3–16.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Zmiany w regionie w warunkach globalizacji : monografia / Antoni Olak, Ihor Pasichnyk, Petro Kralyuk, Maria Shgai, Ihir Gshchuk. — Ostrowiec Swiętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsięfiorczości w Ostrowcu Swiętokrzyskim, 2013. — 314 s.
Пасічник І. Д. Український месіанізм : монографія / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 220 с.
У монографічному дослідженні розглядається осмислення місця України у світі та її місія в історії української суспільно-філософської думки, починаючи із давньоруських часів до кінця ХХ століття. Зокрема, увага звернута на погляди Іларіона Київського, Нестора-літописця, панегіристів князів Острозьких, козацьких літописців XVII – XVIII стст., кирило-мефодіївців, В’ячеслава Липинського, Арсена Річинського, Миколи Хвильового, ідеологів українського націоналізму, шістедястників тощо. В останньому розділі, де мова йде про часи незалежності України, розглядається трактування місії України її Президентами. Робота розрахована на науковців, які вивчають історію української суспільно-філософської думки, студентів, а також на широке коло читачів.
Острозька давнина : науковий збірник / ред. кол. : І. Пасічник, І. Тесленко, П. Кралюк та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 2. — 316 с.
У науковому збірнику висвітлюються теми, пов’язані з життям і діяльністю кн. Василя-Костянтина Острозького, історією Острога і його інтелектуального середовища, яке функціонувало в місті наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст.
Статті
Максименко С. Д. До питання методології когнітивної психології / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 3–6.
Pasichnyk I. Proces pasportyzacji miejscowosci w kontekscie badan psychologiczno-ekologicznych i społeczno-demograficznch oraz ryzyka dla zdrowia młodziezy (kapitalu ludzkiego) / Ihor Pasichnyk, Petro Kralyuk, Maria Shugai, Ihor Gushchuk // Miedzynarodowa Konferencje Naykowa “Nowoczesna gospodarka komunalna w warunkah unii europejskiej ” 23–24 maj. — Ostrowiec Swetokrzyski, 2013. — S. 137–144.
Pasichnyk I. Proces paszportyzacji miejscowosci w kontekscie badan psychologiczno-ekologicznych i spoleczno-demograficznych oraz ryzyka dla zdrowia mlodziezy (kapitalu ludzkiego) / Ihor Pasichnyk, Petro Kralyuk, Maria Shugai, Ihor Gushchuk // Zmiany w regionie w warunkach globalizacji. — Ostrowiec Swietokrzyski, 2013. — S. 139–146.
Пасічник І. Д. Мислення як предмет психології / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 25. — С. 3–9.
2012
Науково-публіцистична та художня література
Пасічник І. Пам'яті української жінки-колгоспниці / Ігор Пасічник // Українки в історії. ХХ–ХІХ століття / В. Борисенко, П. Кононенко, Є. Сверстюк та ін. — К., 2012. — С. 37–40.
Пасічник І. Патріотка України Віра Лукаш-Бондарук / Ігор Пасічник // Українки в історії. ХХ–ХІХ століття / В. Борисенко, П. Кононенко, Є. Сверстюк та ін. — К., 2012. — С. 197–199.
Борисенко В. Жертовна любов до України. Наталя Даниленко / Валентина Борисенко, Ігор Пасічник, Людмила Тарнашинська // Українки в історії. ХХ–ХІХ століття / В. Борисенко, П. Кононенко, Є. Сверстюк та ін. — К., 2012. — С. 183–189.
Статті
Максименко С. Д. Когнітивна психологія в контексті дослідження пам’яті людини / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 3–16.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 512 с.
У видання вміщені статті та матеріали, які стосуються історії острозької академії (ХVІ – ХVІІ століття), її культурного контексту, а також історіографії та історичної пам’яті про цей перший вищий навчальний заклад на теренах Східної Європи.
Статті
Пасічник І. Передмови Острозької Біблії / Ігор Пасічник // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 350–365.
Пасічник І. “Пересторога” / Ігор Пасічник // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 365–368.
Ковальський М. Острозька друкарня / Микола Ковальський, Ігор Пасічник // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 308–310.
Пасічник І. Д. Психологічні особливості сприйняття імпліцитної поведінки комунікатора / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 3–8.
Пасічник І. Смотрицький Герасим / Ігор Пасічник // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 413–416.
Пасічник І. «Ключ царства небесного», «Каленъдарь римски новы» Герасима Смотрицького (Острог, 1587) / Ігор Пасічник // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 156–160.
Кралюк П. Біблія Острозька (Острог, 1581) / Петро Кралюк, о. Рафаїл Турконяк, Ігор Пасічник // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 42–51.
Пасічник І. Борецький Іван (Іов) (с. Бірче, тепер Львівської обл. – 12.03.1631, м. Київ) / Ігор Пасічник // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 55–58.
Пасічник І. Д. Острозька академія в контексті освітньої політики сучасної України: регіональні та інтеграційні аспекти / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк // Проблеми політики регіонального розвитку (Problemy polityky rozwoju regionalnego). — Ostrowiec Swietokrzyski ; Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 120–133.
2010
Науково-публіцистична та художня література
Пасічник І. Гальшка Острозька – фундаторка вищої освіти в Україні / Ігор Пасічник // Українки в історії: нові сторінки / В. Борисенко, А. Атаманнко, Л. Тарнашинська та ін. — К. : Либідь, 2010. — С. 14–20.
Пасічник І. Оксана Бризгун-Соколик: 10 років на чолі СФУЖО / Ігор Пасічник // Українки в історії: нові сторінки / В. Борисенко, А. Атаманнко, Л. Тарнашинська та ін. — К. : Либідь, 2010. — С. 158–161.
Статті
Пасічник І. Острозька академія була, є і буде! / І. Пасічник // Замкова гора. — 2010. — № 48. — С. 1.
Максименко С. Д. Роль когнітивно-стильових особливостей особистості в процесі навчальної діяльності / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивний психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 3–10.
2009
Статті
Пасічник І. Повернення аристократа. Василь-Костянтин Острозький: до 400-річчя від дня смерті / Ігор Пасічник // Екстракт 150 : у двох частинах. — К. : Українська прес-група, 2009. — Ч. 1. — С. 871–884.
Максименко С. Д. Стан та перспективи когнітивної психології в Україні / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Сучасні дослідження когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 3–7.
Пасічник І. Як вивчати свою історію / Ігор Пасічник, Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. — К. : Українська прес-група, 2009. — Ч. 2. — С. 416–423.
Пасічник І. Д. Психологічні характеристики індивідуального мислення / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 3–13.
2008
Статті
Пасічник І. Острозька академія – перлина вищої освіти України / І. Пасічник, П. Кралюк // Освіта України. — 2008. — № 31 (22 квітня). — С. 6.
Пасічник І. Д. Специфіка підготовки майбутніх спеціалістів у контексті економічної психології / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10. — С. 6–9.
Пасічник І. Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях у ХVІ ст. / Ігор Пасічник, Петро Кралюк // Наукові записки. Серія “Філософія”. — Острог : Вид-во наУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 14–23.
Пасічник І. Д. Фази мислення в циклі пізнавальних дій менеджера / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 11. — С. 3–10.
Пасічник І. Д. Традиції і новаторство / І. Д. Пасічник, П. Кралюк // Вища школа. — 2008. — № 10. — С. 73–79.
2007
Статті
Пасічник І. Болонський процес і нові шанси університетів / Ігор Пасічник // День. — 2007. — № 37. — С. 1.
Пасічник І. Д. Практичне мислення і конфлікт (теоретико-методичний аспект) / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 9–13.
Пасічник І. Д. Функціональні тенденції соціоособистісної системи в економічній психології / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 279–285.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. М. Острозька Біблія в контексті української та європейської культур / П. М. Кралюк, Р. Торконяк (отець Рафаїл), І. Д. Пасічник. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 124 с.
У цій роботі, яка є першим комплексним дослідженням Острозької Біблії, розглянуто передумови появи цієї книги, її культурний контекст, виявлені джерела, реконструйовано процес роботи над цим виданням. Показано також вплив Острозької Біблії на розвиток бібліїстики в православних слов’ян.
2005
Статті
Пасічник І. Д. Методологічні питання психологічної надійності в економічній психології / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 7–12.
2004
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Пасічник І. Д. Психологія поетапного формування операційних структур систематизації : монографія / І. Д. Пасічник. — друге вид., переробл. та доповн. — Острог, 2004. — 242 с.
У монографії висвітлені результати природного експерименту формування операційних структур мислення, як складових дії систематизації. Встановлено залежність росту систематизації від методів навчання, поетапного формування окремих операцій, ілюструється вікова динаміка.
Статті
Пасічник І. Д. Інформатизація та психічний розвиток / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2004. — Вип. 5. — С. 8–16.
2003
Статті
Пасічник І. Д. Психологія політичної культури / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2003. — Вип. 4. — С. 7–12.
2002
Статті
Пасічник І. Д. Актуальні питання юридичної психології / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2002. — Вип. 2. — С. 152–158.
2000
Статті
Пасічник І. Князь Василь-Костянтин Острозький (біля 1524/1525 – 1608) / Ігор Пасічник // Острозькі просвітники ХVІ–ХХ ст. — Острог, 2000. — С. 5–16.
Ковальський М. Слово про історика / Микола Ковальський, Ігор Пасічник // Оглоблин О. Люди старої України та інші праці / Олександер Оглоблин ; ред. Любомир Р. Винар ; упоряд. Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 2000. — С. 12–21.
1999
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя / гол. ред. Любомир Винар, Ігор Пасічник ; відпов. секретар Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 1999. — 595 с.
Збірник наукових статей та спогадів на пошану доктора історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського містить праці його друзів, колег та учнів у тих галузях історичної науки, що завжди цікавили самого ювіляра: археографії, джерелознавства, історіографії, персонології, історії культури тощо.
Статті
Пасічник І. Д. Квінтесенція систематизації / І. Д. Пасічник // Наукові записки. — Т. 2, ч. 1. — Острог, 1999. — С. 89–90.
Пасічник І. Феноменологія історика / Ігор Пасічник // Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. — Острог ; Ньою-Йорк, 1999. — С. 7–8.
1998
Статті
Пасічник І. Д. До питань методології мислительної діяльності / І. Д. Пасічник // Наукові записки. — Т. 1, ч. 2. — Острог, 1998. — С. 84–87.
Пасічник І. Д. Психологічна проблематика глобальної мережі Intenet / І. Д. Пасічник, А. Броновицький // Взаємозв’язок психолого-педагогічної науки і шкільної практики як фактор вдосконалення педагогічної діяльності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 23–24 квітня 1998 р.). — Рівне, 1998.
Пасічник І. Відродження історіографії міста Острога / Ігор Пасічник // Ковальський М. П. Етюди з історії Острога : нариси. — Острог, 1998. — С. 3–8.
1997
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Острозька академія XVІ–ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — 201 с.
Пасічник І. Д. Психологія поетапного формування операційних структур систематизації : монографія / І. Д. Пасічник. — Острог, 1997. — 188 с.
У монографії висвітлені результати природного експерименту формування операційних структур мислення, як складових дії систематизації. Встановлено залежність росту систематизації від методів навчання, поетапного формування окремих операцій, ілюструється вікова динаміка.
Статті
Пасічник І. Острозька Академія: минуле і сучасне / І. Пасічник // Український історик. — 1997. — Т. ХХХІV. — № 1–4. — С. 196–204.
Пасічник І. Д. Систематизація понять психології мислення / І. Д. Пасічник // Наукові записки. — Т. 1. — Острог, 1997. — С. 100–102.
Пасічник І. Д. Острозька Академія в контексті історії України / І. Д. Пасічник // Наукові записки. — Острог, 1997. — Т. 1. — С. 4–10.
Пасічник І. Д. Острозька Академія / І. Д. Пасічник // Волинські дзвони. — 1997. — № 2.
Пасічник І. Д. Систематизація в контексті психології мислення / І. Д. Пасічник // Збірник матеріалів Другого Міжрегіонального науково-практичного семінару «Психологія в школі», (16–18 січня 1997, м. Рівне). — К. : Наукова думка, 1997. — С. 34–39.
1996
Статті
Пасічник І. Д. Віват, Академіє! Острозькій слов’яно-греко-латинській Академії виповнилось 420 років / І. Д. Пасічник // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. — 1996. — № 4. — С. 5–8.
1995
Статті
Пасічник І. Д. Навчання – радість / І. Д. Пасічник // Вільне слово. — 1995. — 5 лип. — С. 4.
1993
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник І. Д. Мислительна діяльність учнів на уроках математики : методичний посібник / І. Д. Пасічник. — Львів : Облкнигодрук, 1993. — 147 с.
Статті
Пасічник І. Д. Формування мислительної діяльності школярів / І. Д. Пасічник // Пізнавальні процеси : збірник. — К., 1993. — С. 65–68.
1992
Статті
Пасічник І. Д. Про структуру мислительного процесу систематизації / І. Д. Пасічник // Психологічні проблеми навчання : збірник. — М., 1992. — С. 141–144.
1991
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник І. Д. Психологія формування навчальних дій в процесі систематизації математичного матеріалу / І. Д. Пасічник. — М. : ОУНИ, 1991. — 146 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Пасечник И. Д. Психология формирования учебных действий в процессе систематизации математического материала : монография / И. Д. Пасечник. — М. : Школа и педагогика, 1991. — 146 с.
Пасічник І. Д. Психолого-дидактичні особливості класифікації математичних понять : монографія / І. Д. Пасічник. — К., 1991. — 198 с.
Статті
Пасічник І. Д. Психологія формування навчальних дій / І. Д. Пасічник // Педагогическая психология. — 1991. — № 6. — С. 9–11.
Пасічник І. Д. Використання народної дидактики в процесі вивчення математики / І. Д. Пасічник // Народная педагогика. — Чебоксары, 1991. — С. 151–152.
Пасічник І. Д. Психологія формування мислительних дій в процесі систематизації математичного матеріалу / І. Д. Пасічник // Педагогічна психологія, вікова фізіологія, шкільна гігієна, дефектологія : збірник. — М., 1991. — № 6. — С. 89.
Пасічник І. Д. Операційні структури дії систематизації в процесі засвоєння математичного матеріалу підлітками / І. Д. Пасічник // Вопроcы психологи. — 1991. — № 6. — С. 133–139.
1990
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник І. Д. Мислительні дії та мислительні операції при систематизації навчального матеріалу / І. Д. Пасічник. — Луцьк, 1990. — 26 с.
Пасічник І. Д. Операційні структури систематизації в процесі засвоєння шкільного курсу математики / І. Д. Пасічник. — Рівне : Облполіграфвидав, 1990. — 186 с.
Статті
Пасічник І. Д. Формування навчальної діяльності молодших школярів в процесі вивчення математики / І. Д. Пасічник // Пізнавальні процеси, навчання та психорозвиток : збірник. — К., 1990. — С. 65–67.
1989
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник І. Д. Формування мислитель них дій в процесі навчання математики / І. Д. Пасічник. — Луцьк, 1989. — 26 с.
1981
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Пасечник И. Д. Психологические особенности систематизации математических понятий учащихся 5-8 классов : автореф. дисс. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Игорь Демидович Пасечник. — К., 1981. — 26 с.
1980
Статті
Пасічник І. Д. Науково-технічна революція та проблеми формування культури мислення / І. Д. Пасічник // Матеріали міжвузівської конференції молодих вчених і спеціалістів. — Рівне, 1980. — С. 7–10.
1979
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник І. Д. Алгоритмізація процесу мислення при вивченні системи математичних понять / І. Д. Пасічник. — Рівне, 1979. — 25 с.
1978
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пасічник І. Д. Психологічні особливості систематизації математичних понять / І. Д. Пасічник. — Рівне, 1978. — 28 с.
Пасічник І. Д. Структура мислення в процесі систематизації математичних понять / І. Д. Пасічник. — Рівне, 1978. — 28 с.
Статті
Пасічник І. Д. Про структуру мислительного процесу систематизації при навчанні математики / І. Д. Пасічник // Психологічні проблеми процесу навчання молодших школярів. — М., 1978. — С. 141–143.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Artebajanie. Bajki terapeutyczne / M. Cywińska, Y. Plyska, T. Zawojska. — Warszawa : VEDA, 2014.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Єнджейко М. Ризикована поведінка та узалежнення (феномен, сутність, чинники) : монографія / Маріуш Єнджейко, Юрій Плиска, Марек Валанцик. — Острог : Вид-во НаУОА ; Домброва Гурніча, 2013. — 158 с.
Книга порушує ключові проблеми, пов'язані з ризикованою поведінкою дітей та молоді. Автори представляють основні теоретичні пояснення цієї поведінки, доповнюючи їх зауваженнями з власної педагогічної практики. Доконано ситематизації ризикованої поведінки. Особливу увагу приділено на найнебезпечніші з них – узалежнення від психоактивних речрвин. У предствленій праці порушені проблеми аналізуються в соціальному, медичному, правовому та моральному аспектах. Широко представлені фактори ризику, що ведуть до наркоманії та іншої патологічної поведінки, а також захисні фактори. Текст доповнений аналітичними даними, таблицями та рисунками.
Статті
Cywińska M. Atelier pedagogiczne dla doktorantów SGGW. Wybory i perspektywy / Marta Cywińska, Jurij Płyska // Biuletyn Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. — Białystok, 2013. — Nr. 4 (50). — S. 93–95.
Плиска Ю. С. Педагогічне спілкування в контексті культури вчителів / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 25. — С. 113–117.
Plyska Y. Kompetencje kulturowe jako czynnik kształcenia odpowiedzialności u nauczycieli / Yuriy Plyska // Edukacja, wychowanie, odpowiedzialność: z teorii I praktyki pedagogicznej. — Warszawa : SGGW, 2013. — S. 97–103.
Плиска Ю. С. Диференціація когнітивної сфери в культурній парадигмі вчителя / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 100–103.
2012
Статті
Плиска Ю. С. Психолого-педагогічні чинники культури вчителів України та Польщі / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 172–175.
Плиска Ю. С. Культура вчителя в парадигмі когнітивної психології / Ю. С. Плиска // Науковi записки. Серiя "Психологiя педагогiка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 211–218.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Єнджейко М. Наркотики та паранаркотики = Drugs and speed drugs / Маріуш Єнджейко, Ярослав Клімчак, Юрій Плиска, Пйотр Яблонський. — Острог, 2011. — 167 с.
Статті
Плиска Ю. С. Порівняльна модель культурної поведінки вчителів України та Польщі / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 216–221.
Плиска Ю. С. Участь у культурі студентів – майбутніх педагогів як важливий фактор їх професійної підготовки (на прикладі Польщі) / Ю. С. Плиска // Нова педагогічна думка. — 2011. — № 4. — С. 149–153.
Плиска Ю. С. Культурологічна спрямованість особистості вчителя / Ю. С. Плиска // Науковi записки. Серiя "Психологiя педагогiка". — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 296–302.
2010
Статті
Plyska Y. Kompetencje kulturowe jako podstawa pracy nauczyciela w środowisku wielokulturowym / Y. Plyska // Człowiek w przestrzeni spotkań. — Warszawa, 2010. — S. 147–155.
Плиска Ю. Ключові компетенції європейського вчителя в контексті сучасної педагогіки / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 16. — С. 224–231.
Плиска Ю. С. Теоретичні рефлексії Я-образу вчителя в польській науковій літературі / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивний психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 231–247.
2009
Статті
Pliska J. Osobowość nauczyciela–animatora kultury i organizatora czasu wolnego w opiniach studentów Polski i Ukrainy / Jurij Pliska // Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie / Z. Przychodzeń. — Warszawa, 2009. — T. XII. — S. 376–388.
Плиска Ю. Класифікація компетенцій у контексті культури вчителя / Ю. Плиска // Нова педагогічна думка. — 2009. — № 1. — С. 7–11.
Плиска Ю. С. Інтегральна характеристика особистості вчителя в контексті індивідуальних стилів / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Сучасні дослідження когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 143–151.
Плиска Ю. С. Пізнавальне виокремлення самосвідомості особистості в культурі індивіда / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 390–403.
Plyska Y. Uczestnictwo nauczyciela w kulturze jako podstawa jego pracy w społeczeństwie wielokulturowym / Y. Plyska // Między kulturami. Edukacja w wielokulturowej rzeczywistości / E. Dąbrowa, U. Markowska–Manista. — Warszawa, 2009. — S. 151–158.
2008
Статті
Плиска Ю. Концептуальні засади гуманізму в контексті культури вчителя / Ю. Плиска // Нова педагогічна думка. — 2008. — № 2. — С. 8–10.
Плиска Ю. Християнська мораль як структурний компонент культури вчителя [Текст] / Ю. Плиска // Нова педагогічна думка. – 2008. – № 3. – С. 18–20.
Плиска Ю. Динаміка особистісних змін учителя в період культурних трансформацій (польсько-український аналіз) / Ю. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 11. — С. 187–194.
Плиска Ю. Християнська мораль як структурний компонент культури вчителя / Ю. Плиска // Нова педагогічна думка. — Рівне, 2008. — № 3. — С. 18–20.
Płyska J. Czy uczelnia kształcąca nauczycieli wychowuje wychowawców? / Jurij Płyska // Nauczyciel akademicki w refleksji nad własną praktyką edukacyjną / G. Koć-Seniuch, A. A. Kotusiewicz. — Warszawa, 2008. — S. 180–187.
Плиска Ю. С. Компаративістика культурних компетенцій вчителя в період віртуальних інформаційних систем (у контексті аналізу діяльності вчителів Польщі та України) / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : НаУОА, 2008. — Вип. 10. — С. 218–226.
2007
Статті
Плиска Ю. Особистість вчителя в контексті історії польської педевтології / Ю. Плиска // Нова педагогічна думка. — 2007. — № 3. — С. 3–5.
Плиска Ю. Структурні компоненти педагогічної культури вчителя / Ю. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 410–415.
Плиска Ю. С. «Участь у культурі» як педагогічна категорія у працях польських науковців / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 286–295.
2006
Статті
Гурнікевич Я. Громадянська освіта у Польщі, здійснювана через Інтернет (на прикладі центру громадянської освіти) / Я. Гурінкевич, Ю. Плиска // Вісник Львівського університету. Серія "Педагогіка". — 2006. — Вип. 21, ч. 1. — С. 48–56.
Плиска Ю. С. Вчитель у контексті культури / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 7. — С. 274–283.
Плиска Ю. Випереджуюче відображення особистості викладача студентами (порівняльний аналіз) / Ю. Плиска // Нова педагогічна думка. — 2006. — № 4. — С. 73–78.
2005
Статті
Гурнікевич Я. Технологія дистанційного навчання як платформа контакту викладач – студент / Яцек Гурнікевич, Юрій Плиска // Вісник Львівського університету. Серія "Педагогіка". — Львів, 2005. — Вип. 19, ч. 2. — С. 98–105.
Плиска Ю. С. Проблема компаративістики соціокультурних цінностей вчителів України та Польщі / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 247–253.
2004
Статті
Płyska J. Obraz nauczyciela akademickiego w opiniach studentów / Jurij Płyska // Etos nauczyciela w jednoczącej się Europie / Alicji A. Kotusiewicz. — Białystok : Trans Humana, 2004.
Плиска Ю. С. Культура та її розвиток як основна проблема сучасності (порівняльні аспекти) / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — Вип. 5. — С. 291–297.
2000
Статті
Płyska J. Kulturowy status nauczyciela (na przykładzie badań nauczycieli Polski i Ukrainy) / Jurij Płyska // Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. — Białystok : Trans Humana, 2000.
1999
Статті
Плиска Ю. Польська община в Рівному на Україні / Ю. Плиска // Пограниччя. Суспільні дослідження / рeд. A. Садовський. — Білосток, 1999. — T. VIII. — Спеціальний випуск : Поляки на пограниччях в порівняльній перспективі.
Плиска Ю. Культурний статус вчителя в плюралістичному суспільстві / Ю. Плиска // Міжкультурна освіта в інституційному вимірі / ред. Є. Нікіторович, M. Собецький. — Білосток, 1999.
1998
Статті
Плиска Ю. Культурна компетентність сучасних вчителів (на основі матеріалу, зібраного в Польщі і Україні) / Ю. Плиска // Розвиток вчителя в період змін / рeд. A. Прокоп’юк. — Білосток, 1998.
1997
Статті
Плиска Ю. Рецензія книги Єжи Нікіторовича: „Пограниччя. Тотожність. Міжкультурна освіта” (Білосток: Trans Humana, 1995) / Ю. Плиска // Думка педевтологічна i діяльність вчителя / ред. A. A.Котусєвич, Є. Нємєц. — Білосток, 1997.
Плиска Ю. Вплив сім’ї нa кульурну активність кандидатів дo вчительської професії Польщі і України (порівняльний аналіз) / Ю. Плиска // Сім’я в світлі проблем міжкультурної освіти / рeд. Є. Нікіторович. — Білосток, 1997.
1996
Статті
Плиска Ю. С. Порівняльний аналіз культурних орієнтацій молоді України та Польщі / Ю. С. Плиска // Проблеми реалізації духовно-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи : матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської науково-практичної конференції (17–18 жовтня 1996 р., м. Рівне) / ред. М. Ю. Новоселецький, В. В. Вербець. — Рівне : РІПКПК, 1996. — Вип. 1.
Нікіторович Є. Проблеми національної освіти / Є. Нікіторович ; пер. Ю. Плиска // Нова педагогічна думка. — 1996. — № 4 (8).
2011
Статті
Гуменюк У. І. Концептуальні основи вивчення акмеперіоду людини / У. І. Гуменюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 72–82.
2010
Статті
Гуменюк У. І. Ірраціональні вірування людини як когнітивні утворення / У. І. Гуменюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивний психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 120–131.
2008
Статті
Гуменюк У. Особливості ірраціональних вірувань людини в залежності від її психологічного типу (за типологією К. Юнга) / У. Гуменюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 11. — С. 56–71.
2005
Статті
Гуменюк У. І. Проблема дослідження ірраціональних переконань людини / У. І. Гуменюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 73–79.
2017
Статті
Гущук І. В. Екосистемний епідеміологічний моніторинг за кліщовими інфекціями у Рівненській області / І. В. Гущук, Р. В. Сафонов, Р. Р. Драб // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції молодих вчених (тринадцяті марзєєвські читання). — 2017. — Вип. 17. — С. 79–81.
Гущук І. В. Екологічні передумови виникнення та розповсюдження малярії у Рівненській області / І. В. Гущук, Р. В. Сафронов, О. В. Бялковський, Р. Р. Драб, В. І. Гущук // Матеріали науково-практичної конференції «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я» (27–28 квітня 2017 р.). — Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2017. — С. 174–176.
Волощук О. В. Аналіз рівня захворюваності населення Рівненської області / О. В. Волощук, М. Ю. Антомонов, І. В. Гущук // Довкілля і здоров`я. — 2017. — № 1 (81). — С. 27–31.
Гущук І. В. Епідеміологічно-біологічні особливості циркуляції арбовірусних інфекцій у Рівненській області / І. В. Гущук, Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський, Р. Р. Драб // Збірник наукових праць за матеріалами XV Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання біології та медицини». — Старобільск, 2017. — С. 68–70.
Гущук І. В. Моніторинг за природно-вогнищевою ситуацією з опісторхозу в Рівненській області / І. В. Гущук, Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський, Л. В. Шелевицька, Р. Р. Драб // Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. — Полтава : ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 2017. — С. 83–85.
Гущук І. В. Підготовка кадрів для системи громадського здоров’я в контексті європейської інтеграції / І. В. Гущук // Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України : матеріали щорічної Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнародною участю. — Київ, 2017. — С. 40–43.
Драб Р. Р. Сучасні методи етіологічної діагностики негоспітальних пневмоній у дорослих / Р. Р. Драб, Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський, І. В. Гущук // «Інфекційні хвороби сучасності:етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека» : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам`яті академіка Л. В. Громашевського, приуроченої до 130-річчя від дня його народження. — К., 2017. — С. 66–68.
Гущук І. В. «Моніторинг епідпроцесу при геогельмінтозах серед дитячого населення Рівненської області» [Електронний ресурс ] / Р. Р. Драб, І. В. Гущук, Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський, О. В. Брезецька // Специализированный рецензируемый научно-практический журнал «Здоровье ребенка». — 2017. — № 3. — Т. 12. — С. 64–70. — Режим доступу : www.mif-ua.com. — Назва з екрана.
Гущук І. В. До питання забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту на Рівненщині / І. В. Гущук, Д. А. Полюхович, І. А. Потапчук // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповіддей науково-практичної конференції молодих вчених (тринадцяті марзєєвські читання). — 2017. — Вип. 17. — С. 31–32.
Гущук І. В. Комплексний підхід при профілактиці дирофіляріозу в Рівненській області / І. В. Гущук, Р. Р. Драб, Р. В. Сафонов, О. В. Бялковськмй // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленум ГО «Всеукраїнської асоціації інфекціоністів». —.Житомир ; Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. — С. 41–43.
Гущук І. В. Циркуляція дирофіляріозу на території Рівненської області / І. В. Гущук, О. В. Бялковський, Р. В. Сафонов, Р. Р. Драб // Матеріали XVI-З`їзду Всеукраїнського лікарського товариства. — Одеса : Вид-во Бартенєва, 2017. — С. 211–212.
Гущук І. В. Моніторинг за станом водозабезпечення міського населення Рівненської області за 1999–2015 роки / І. В. Гущук, О. Березецька, В. І, Гущук, Р. Р. Драб // Довкілля і здоров`я. — 2017. — № 4 (84). — С. 31–37.
Гущук І. В. Особливості медичного супроводу пацієнтів з надуманими (уявними) паразитозами та арахноентомозами / І. В. Гущук, Р. Р. Драб, А. Ю. Гільман, Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський // Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 6–7 червня 2017 р.). — 2017. — С. 149–151.
Гущук І. В. Розбудова системи громадського здоров`я в Україні, в контексті реформи медичної галузі: ризики та сподівання / І. В. Гущук // Матеріали XVI-З`їзду Всеукраїнського лікарського товариства. — Одеса : Вид-во Бартенєва, 2017. — С. 53–55.
Драб Р. Р. Актуальність ентомологічного моніторингу як одної зі складових біобезпеки в Рівненській області / Р. Р. Драб, Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський, І. В. Гущук // Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека. — 2017. — С. 66–68.
Гущук І. В. Паразитози та арахноентомози, що впливають на психічне здоров’я людей / І. В. Гущук., Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський, Р. Р. Драб // «Щорічні терпевтичні читання: Медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд у майбутнє» : матеріали науково практичної конференції з міжнародною участю, присвячені пам’яті академіка Л. Т. Малої. — Харків, 2017. — С. 78.
2016
Статті
Гущук І. В. Деякі питання розбудови системи громадського здоров’я України / І. В. Гущук // Довкілля та Здоров'я. — 2016. — № 4. — С. 75–79.
Гушук I. Особливості виявлення дирофіляріозу серед людей у Рівненській області / І. Гущук, Р. Драб, Л. Шевелицька // Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання лабораторної медицини" (23–24 листопада 2016). — Харків, 2016. — С. 31–32.
Гущук І. В. До питань розбудови нової моделі національної системи охорони здоров'я. Частина І / І. В. Гущук // Мистецтво лікування. — 2016. — № 1–2. — С. 28–30.
Гущук І. В. До концепції розвитку системи громадського здоров'я в Україні / І. В. Гущук // XVI Конгрес Світової Федерації Товариств : матеріали (8–23 серпня 2016 р., м. Берлін ; м. Київ). — 2016. — С. 24–26.
Гущук І. В. Екологічні проблеми антропогенного характеру Рівненщини / І. В. Гущук // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 березн.). — Тернопіль, 2016. — Ч. 1. — С. 55–56.
Сафонов Р. Еколого-епідеміологічно-ентомологічний моніторинг за поширенням трансмісивних захворювань у Рівненській області / Р. Сафонова, О. Бялковський, Р. Драб, О. Березецька, В. Гущук, І. Гущук // Актуальні проблеми сучасної медицини. — Полтава, 2016. — Т. 16. — Вип. 4 (56), ч. 3. — С. 163–165.
Гущук І. В. До питань розбудови нової моделі національної системи охорони здоров'я. Частина ІІ. Можливі напрями реформи та перспективні моделі організації системи охорони здоров’я в Україні / І. В. Гущук // Мистецтво лікуваня. — 2016. — № 5–6. — С. 38–41.
Гущук І. До питання кадрового забезпечення системи охорони громадського здоров'я / І. Гущук // Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я в Україні : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за між- нар. участю (Київ, 23 берез. 2016 р.). — Київ, 2016. — С. 52–54.
Сафонов Р. Оцінка акарофауни житлових та інших обєктів Рівненщини та сенсибілізації до алергенів побутового пилу населення області / Р. Сафонов,О. Бялковський, І. Гущук, Р. Драб, Л. Шеленицька // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Профілактична медицина: здобутки сьогодення та погляд у майбутнє» (19–20 травня 2016, м. Дніпропетровськ). — Дніпропетровськ, 2016. — С. 160–162.
Брезецька О. До питань поводження з відходами у Рівненській області / О. Березецька, В. Гущук, Р. Драб, І. Гущук // Проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні : збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (Київ, 22–23 листопада 2016 р.). — Київ, 2016. — С. 68–70.
Гущук І. В. Правове регулювання та формування стратегії управління медичними відходами / І. В. Гущук, В. І. Гущук // Проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні : збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законо­давство, економіка, технології» (Київ, 22–23 листопада 2016 р.). — Київ, 2016. — С. 20–22.
2015
Статті
Гущук І. Паспортизація населених пунктів з метою оцінки медико-екологічних ризиків як невід’ємна складова збалансованого розвитку сільських територій / І. Гущук // Екологічний вісник. — 2015. — № 3. — С. 13–14.
Гущук І. Вивчення поширення кліщів побутового типу як чинників виникнення кліщових алергій на об’єктах Рівненської області / І. Гущук, Р. Драб // Гігієна населених місць. — 2015. — Вип. 65. — С. 12–16.
Гущук І. До питання кадрового забезпечення системи громадського здоров'я, в контексті “Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров'я України на період 2015–2025” / І. Гущук // Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики системи охорони здоров’я : матеріали наук.- пракг. конф. (Київ, 22 квіт. 2015 р.). — Київ, 2015. — С. 28–30.
Гущук І. В. Розбудова системи громадського здоров'я в Україні / І. В. Гущук // Матеріали VI Конгресу Південно-Східно Європейського Медичного Форуму (ПСЄМФ) та XIV З'їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ) (9–12 вересня 2015 р., м. Одеса). — Одеса, 2015. — С. 142–143.
Гущук І. В. Нові вимоги до поводження з медичними відходами / І. В. Гущук // Довідник головної медичної сестри. — 2015. — № 10. — С. 43–53.
Гущук І. Практичні аспекти організації санітарно-протиепідемічного режиму / І. Гущук, Д. Пархоменко // Довідник головної медичної сестри. — 2015. — № 3. — С. 14–19.
Гущук І. Вплив кліщів побутового пилу на винекнення кліщових алергій у Рівненській області / І. Гущук, Р. Драб // Науково-практична конференція "Наукові засади боротьби з інфекційними хворобами в Україні" присвячена щорічним «Читанням» пам’яті академіка А. В. Громашевського : матеріали конференції (15–16 жовтня 2015 р., м. Київ). — Київ, 2015. — С. 20–21.
Гущук І. До питань організації системи громадського здоров'я в Україні / І. Гущук // Довкілля та здоров'я. — 2015. — № 2. — С. 78–79.
2014
Статті
Гущук В. І. Поводження з небезпечними біологічними відходами / В. І. Гущук, Р. М. Сачук, І. В. Гущук // Збірка матеріалів Національного форуму “Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології ” (4–5 листопада 2014 року, м. Київ). — К., 2014. — С. 128–130.
Гущук І. В. Дози опромінення населення Поліських районів Рівненської області / І. В. Гушук // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України (Десяті марзєєвські читання, 2014). — К., 2014. — Вип. 13. — С. 100–102.
Гущук И. В. Вопросы внедрения социально-гигиенического мониторинга в Украине / И. В. Гущук, М. Ю. Антомонов, С. Л. Пашинская // Санитарный врач. — М., 2014. — № 1. — С. 70–72 .
Гущук І. В. Вплив екологічних факторів на психічне здоров’я особистості / І. В. Гущук, А. Є. Нижник, М. А. Шугай // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. — С. 48–52.
Рєзніков А. П. Актуальні питання епіднагляду за гострими кишковими інфекціями / А. П. Рєзніков, О. В. Бялковський, І. В. Гущук // Збірник матеріалів конференції «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни». — Львів, 2014. — Вип. 11. — С. 59–61.
Рєзніков А. П. Про актуальність проблеми шигельозу / А. П. Рєзніков, О. В. Бялковський, І. В. Гущук та ін. // Профілактична медицина. — 2014. — № 3–4 (23). — С. 77–78.
Гущук І. В. Моніторинг за забрудненням харчових продуктів та дозами опромінення населення поліських районів Рівненської області у пізній фазі глобальної аварії / І. В. Гущук, О. Д. Комов, В. І. Гущук // Гігієна населених місць. — К., 2014. — Вип. 63. — С. 131–135.
Бялковский А. В. Мониторинг за распостранением клещевых инфекций в Ривненской области (Украина) / А. В. Бялковский, И. В. Гущук, Г. Н. Шевченко и др. // Материалы IX-й Республиканской научно-практической конференции с международным участием «Современные аспекты патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики паразитарных заболеваний» (31 октября 2014 г.). — Витебск, 2014. — С. 175–176.
Гущук І. В. Моніторинг за поширенням кліщофих інфекцій у м. Рівне / І. В. Гущук, Р. Р. Драб, Л. В. Шелевицька // Збірник матеріалів конференції “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни”. — Львів, 2014. — Вип. 11. — С. 114–116.
Рєзніков А. П. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій – проблема державної ваги / А. П. Рєзніков, О. В. Бялковський, І. В. Гущук // Епідеміологія, гігієна, інфекційні хвороби. — 2014. — № 1 (10). — С. 52–53.
Гущук І. В. Раціональне застосування дезінфікуючих засобів у закладах охорони здоров`я / І. В. Гущук // Управління закладом охорони здоров`я. — 2014. — № 8. — С. 69–75.
Гущук І. В. Проблемні питання щодо поводження з “медичними” відходами / І. В. Гущук // Збірка матеріалів Національного форуму “Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології ” (4–5 листопада 2014 року, м. Київ). — К., 2014. — С. 107–109.
Гущук І. В. Держсанепідемслужба: реформування чи планомірне знищення? / І. В. Гущук // Медичний вісник. — 2014. — № 25. — С. 5.
Рєзніков А. П. Оптимізація епіднагляду за вірусними гепатитами / А. П. Рєзніков, О. В. Бялковський, І. В. Гущук // СЕС. Профілактична медицина. — 2014. — № 2–3. — С. 30–33.
Гущук В. І. Моніторинг за забрудненням харчових продуктів Цезієм-137 та Стронцієм-90 на Рівненщині / В. І. Гущук, А. М. Прищепа, І. В. Гущук // Збірник матеріалів науково-практичної конференції із міжнародною участю “Радіоекологія – 2014”. — К., 2014. — С. 362–365.
Гущук І. В. Впровадження оптимальних схем ротації дезінфікуючих засобів / І. В. Гущук // Довідник головної медичної сестри. — К., 2014. — № 3. — С. 18–21.
Гущук І. В. Еколого-гігієнічна оцінка якості питної води із джерел та мереж централізованих водопроводів Рівненської області / І. В. Гущук, О. І. Брезецька, В. І. Гущук // Гігієна населених місць. — К., 2014. — Вип. 64. — С. 121–127.
2013
Статті
Бялковський О. Проблемні питання в діяльності Головних управлінь та Державних установ Держсанепідслужби України / О. Бялковський, І. Гущук, М. Лук'янов // Реформування системи державного управління у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення: сьогодення та майбутнє : збірник матеріалів науково-практичної конференції Державної санітарно-епідеміологічної служби України (12–14 червня 2013 р., м. Кіровоград). — Кіровоград, 2013. — С. 31–32.
Гущук І. Впровадження наукового проекту по дослідженнях психолого-екологічних ризиків і фобій / І. Гущук, М. Шугай // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» (25–26 квітня 2013 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2013. — С. 59–60.
Рєзніков А. Про застосування епідеміологічних досліджень у клінічній медицині / А. Рєзніков, О. Бялковський, І. Гущук, О. Кулакова, І. Хоронжевська // Науково-практична конференція «Інфекційні хвороби: невирішені проблеми (діагностика, етіопатогенетичні особливості, лікування, профілактика)», читання, присвячені пам’яті академіка Л. В. Громашевського : матеріали конференцій. — Київ, 2013. — С. 84.
Гущук В. Аналіз ситуації поводження з відходами на Рівненщині / В. Гущук, І. Гущук // Поводження з відходами: законодавство, економіка, технології : матеріали Національного форуму (24–25 жовтня 2013 р., м. Луганськ). — Луганськ, 2013. — С. 122–124.
Бялковський О. Реформування закінчилось, а проблеми залишились? / О. Бялковський, І. Гущук // СЕС профілактична медицина. — 2013. — № 4. — С. 12–15.
Бялковський О. Епідеміологічний моніторинг трансмісивних захворювань у Рівненській області / О. Бялковський, І. Гущук, М. Лук’янов, Г. Шевченко, Л. Шелевицька, Р. Драб // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» (25–26 квітня 2013 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2013. — С. 21–23.
Гущук І. Гігієна рук як основа профілактики внутрішньолікарняних інфекцій / І. Гущук, Т. Мамчур // Довідник головної медичної сестри. — 2013. — № 7. — С. 24–32.
Гущук І. Поводження з відходами закладів охорони здоров'я / І. Гущук // Довідник головної медичної сестри. — 2013. — № 2. — С. 23–31.
Рєзніков А. Про актуальність проблеми шигельозу / А. Рєзніков, О. Бялковський, І. Гущук, О. Кулакова, Т. Шевчук // Науково-практична конференція «Інфекційні хвороби: невирішені проблеми (діагностика, етіопатогенетичні особливості, лікування, профілактика)», читання, присвячені пам’яті академіка Л. В. Громашевського. — Київ, 2013. — С. 82–83.
2012
Статті
Гущук І. Основні питання розбудови системи громадського здоров’я в Україні / І. Гущук // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції. — 2012. — Вип. 16. — С. 21–24.
Гущук І. Гігеєнічний аудит при ризико-орієнтованому підході до оцінки обІ‘єктів держсанепіднагляду / І. Гущук // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії : матеріали XV з‘їзду гігієністів України (20–21 вересня 2012 р., м. Львів). — Львів, 2012. — С. 27–29.
Аранчій О. Моніторинг та гігієнічна оцінка даних щодо захворюваності дітей і підлітків у Рівненській області / О. Аранчій, І. Гущук // Гігієна населених місць. — 2012. — Вип. 60. — С. 328–333.
Драб Р. Про вивчення циркуляції арбовірусів серед членистоногих Рівненської області / Р. Драб, Г. Шевченко, І. Гущук, Л. Шеленицька // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції (Восьмі марзєєвські читання). — 2012. — Вип. 12. — С. 136–137.
Гущук І. Методичні рекомендації та матеріали з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій (по підсумках науково-практичних конференцій) / І. Гущук, Т. Мамчур, Т. Шевчук, І. Хоронжевська, В. Андрєєв, В. Лепеха // Методичні рекомендації та матеріали з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. — Рівне : Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. В. Поліщука, 2012. — С. 1–42.
Гущук І. Моніторинг та гігієнічна оцінка якості питної води з централізованих водопроводів Рівненської області / І. Гущук // Гігієна населених місць. — 2012. — Вип. 59. — С. 91–95.
Аранчій О. Гігієнічна оцінка захворюваності дітей дошкільного та шкільного віку на Рівненщині / О. Аранчій, І. Гущук // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії : матеріали XV з‘їзду гігієністів України (20–21 вересня 2012 р., м. Львів). — Львів, 2012. — С. 173–174.
Шевченко Г. До питання ліквідації територіальних закладів держсанепід служби / Г. Шевченко, І. Гущук // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції (Восьмі марзєєвські читання). — 2012. — Вип. 12. — С. 241–243.
Драб Р. Моніторинг за анофелогенним станом водних об'єктів у Рівненській області / Р. Драб, І. Гущук // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції. — 2012. — Вип. 16. — С. 151–153.
Гущук І. Гігієнічний аудит при ризико-орієнтованому підході до оцінки об’єктів / І. Гущук // СЕС профілактична медицина. — 2012. —№ 6. — С. 28–29.
Антомонов М. Комплексні показники в гігієні і медицині: математичні аспекти / М. Антомонов, Л. Русакова, О. Волощук, С. Пашинська, І. Гущук // Гігієнічна наука та практика:сучасні реалії : матеріали XV з‘їзду гігієністів України (20–21 вересня 2012 р., м. Львів). — Львів, 2012. — С. 364–365.
Бялковський О. Організаційно-правові засади реформування територіальних закладів держсанепідслужби України / О. Бялковський, Г. Шевченко, І. Гущук // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії : матеріали XV з‘їзду гігієністів України (20–21 вересня 2012 р., м. Львів). — Львів, 2012. — С. 20–22.
Гущук І. Еколого-гігієнічна оцінка якості води річки Горинь / І. Гущук, О. Березецька // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції. — 2012. — Вип. 16. — С. 153–155.
Волощук Е. Определнние информативности комплексных показателей уровня заболеваемости населения / Е. Волощук, М. Антомонов, И. Гущук // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції. — 2012. — Вип.16. — С. 27–29.
Тарасюк О. Оцінка ролі Чорнобильської аварії населенням Рівненської області серед найбільш значимих факторів можливого негативного впливу на здоров'я / О. Тарасюк, І. Лось, Н. Шабутіна, Г. Шевченко, І. Гущук, О. Кулакова, В. Кузнєцов // Довкіля та здоровя. — 2012. — № 1. — С. 21–26.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Гущук І. В. Вивчення впливу навколишнього середовища на стан здоров'я населення з використанням облікових та звітних документів лікувально-профілактичних установ : методичні рекомендації / І. В. Гущук. — Рівне : Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, 2011. — 23 с.
Статті
Зербіно Д. Міжнародні стандарти системи управління: базис первинної профілактики в системі превентивної медицини / Д. Зербіно, І. Гущук // Ліки України. — 2011. — № 3 (7). — С. 26–27.
Гущук І. Ризикологія: інформаційні та медико-екологічні аспекти / І. Гущук, М. Антомонов // Конференція “Медична та біологічна інформатика і кібернетика: віхи розвитку” з міжнародною участю. — Київ, 2011. — С. 53–54.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Лико Д. В. Оцінка ризику для здоров'я сільського населення від впливу факторів середовища життєдіяльності людини : монографія / Д. В. Лико, І. В. Гущук. — Рівне : РДГУ, 2010. — 230 с.
Статті
Гущук І. До питання вивчення медико-екологічних ризиків для населення після аварії на ЧАЕС / І. Гущук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. — Рівне, 2010. — № 4 (520). — С. 126–135.
Гущук І. В. Еколого-гігієнічна оцінка результатів вивчення залежності захворюваності населення Рівненської області від факторів середовища життєдіяльності / І. В. Гущук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. — Рівне, 2010. — № 4 (52). — С. 115–125.
2008
Статті
Лико Д. В. Проблемні питання щодо поводження з відходами та їх утилізації в Рівненській області / Д. В. Лико, І. В. Гущук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — 2008. — № 5. — С. 47–49.
Гущук І. В. Соціально-побутові умови населення Рівненської області та їх вплив на стан здоров'я респондентів / І. В. Гущук, О. В. Кулакова // Рівненська обласна санітарно-епідеміологічна станція. — Рівне, 2008.
2006
Статті
Гущук І. Гігієнічна оцінка стану водних ресурсів Рівненщини / І. Гущук // СЕС профілоктична медицина. — 2006. — № 40. — С. 42–45.
2017
Статті
Pasichnyk I. The illusion of knowing from perspective of metacognitive monitoring accuracy of educational activity of university students / I. Pasichnyk, R. Kalamazh, M. Avgustiuk // Psychologiczne Zeszyty Naukowe : Polrocznik Instytutu Psychologii Universytetu Zielonogorskiego. — 2017. — Issue 1. — Р. 89–102.
2014
Статті
Пасічник І. Д. Метакогнітивний моніторинг як регулятивний аспект метапізнання / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 28. — С. 3–16.
Pasichnyk I. Intercultural Communicative Components of Psychological Structure of Student Self-Realization in International Volunteer Programs [Electronic recourse] / Ihor Pasichnyk, Ruslana Kalamazh, Eduard Balashov // Psychology Of Language And Communication. — 2014.
Pasichnyk I. Psychological Components of Students' Self-Realization in International Volunteer Programs [Electronic recourse] / Ihor Pasichnyk, Ruslana Kalamazh, Eduard Balashov // Electronic Journal Of Research In Educational Psychology. — 2014.
Каламаж Р. В. Ефективність метапам’яті: основна проблематика / Р. В. Каламаж, Т. А. Довгалюк // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 2. — С. 61–63.
2012
Статті
Каламаж Р. В. Метапамятєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі / Р. В. Каламаж, У. Джонсон, В. О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 58–78.
Каламаж Р. В. Процесуально-змістові аспекти Я-концепції особистості / Р. В. Каламаж // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. — Вип. 16. — С. 421–431.
Каламаж Р. В. Когнітивно-стильовий вимір у психологічних дослідженнях / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 32–41.
Каламаж Р. В. Емпіричне дослідження уявлень студентів-юристів стосовно образів типових представників юридичних спеціальностей / Р. В. Каламаж // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. — Вип. 15. — С. 202–212.
Матласевич О. В. Роль релігійності в мотивації досягнення успіху (на прикладі студентської молоді / О. В. Матласевич, Р. В. Каламаж // Наука і духовність у системі сучасного управління : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. — Львів, 2012. — С. 35–37.
Каламаж Р. В. Деякі аспекти розуміння літературного тексту у вимірі когнітивного стилю полезалежність / поленезалежність / Р. В. Каламаж // Матеріали міжнародної інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 1. — С. 13–15.
2011
Статті
Каламаж Р. В. Маніпулятивний аспект виборчих технологій / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 87–94.
Матласевич О. В. Психолого-герменевтичний аналіз твору Г. Смотрицького «Ключ царства небесного» / О. В. Матласевич, Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 159–171.
Каламаж Р. В. Правосвідомість у контексті правової культури виборців / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 140–146.
2010
Статті
Каламаж Р. В. Модель професійної Я-концепції майбутніх юристів / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 16. — С. 85–94.
Каламаж Р. В. Самоставлення як складова частина емоційно-оцінного компонента Я-концепції / Р. В. Каламаж // Психологічні перспективи. — Луцьк, 2010. — Вип. 15. — С. 72–81.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Каламаж Р. Психологія становлення професійної Я-концепції майбутніх юристів : монографія / Руслана Каламаж. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 404 с.
У монографії досліджуються теоретичні, методологічні та практичні аспекти професійної Я-концепції майбутніх юристів через призму професіоналізації у вищому навчальному закладі. Розкривається психосемантика образу юридичної професії. Висвітлюється зв'язок індивідуального стилю діяльності та когнітивно-стильової організації пізнавальної сфери особистості з Я-концепцією. Увага акцентується на обґрунтуванні засад становлення досліджуваного феномена у ВНЗ. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами особистісного і професійного становлення.
Статті
Каламаж Р. В. Інтерпретаційна функція Я-концепції майбутніх юристів з позиції когнітивного підходу / Р. В. Каламаж // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць. — 2009. — Т. 9, ч. 7. — С. 209–219.
Каламаж Р. В. Я-концепція в контексті когнітивних стилів / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Сучасні дослідження когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 100–115.
Каламаж Р. В. Проблемні аспекти формування індивідуального стилю діяльності майбутніх юристів / Р. В. Каламаж // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць. — 2009. — Т. 9, ч. 4. — С. 157–166.
Каламаж Р. В. Кар’єрні орієнтації майбутніх юристів як прояв професійної Я-концепції / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 127–133.
2008
Статті
Каламаж Р. В. Мотивація морального вибору в контексті Я-образу майбутнього правника / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 11. — С. 72–77.
2007
Статті
Каламаж Р. В. Концепція індивідуального стилю діяльності та її реалізація у професійній підготовці майбутніх правників / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 192–197.
Каламаж Р. В. Аксіологічні особливості правової культури особистості / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 112–120.
2006
Статті
Каламаж Р. В. Я-концепція як складова професійної самосвідомості юристів / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 7. — С. 156–163.
2005
Статті
Каламаж Р. В. Проблеми формування психологічної компетентності магістрів державної служби / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 127–134.
2004
Статті
Каламаж Р. В. Психологічні аспекти електоральної поведінки виборців / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — Вип. 5. — С. 100–106.
2002
Статті
Каламаж Р. В. Психологічні аспекти правової культури виборців / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2002. — Вип. 3. — С. 327–334.
2014
Статті
Mandygra M. S. Some Aspects of the polyhexamethyleneguanidine salts effect on cell cultures / M. S. Mandygra, A. V. Lysytsya // Agricultural science and practice. — 2014. — Vol. 1, № 1. — Р. 62–67.
Лисиця А. Біофізичні аспекти дії на нейрони полімерних похідних гуанідину / А. Лисиця // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : тези доп. VІІ Міжнар. наук. конф. (Київ, 7–9 жовтня 2014 р.). — К. : Логос, 2014. — С. 97.
Лисица А. В. Определение дезинфицирующих качеств полигексаметилгуанидина и его композиций с другими биоцидами / А. В. Лисица, Ю. Н. Мандыгра, О. А. Романишина, Н. С. Мандыгра, О. П. Бойко // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. — 2014. — № 9. — С. 18–22.
Lysytsya A. The antiviral action of polyhexamethyleneguanidine derivatives / A. Lysytsya, M. Mandygra // Journal of Life Sciences. — 2014. — Vol. 8, № 1. — P. 22–26.
Лисиця А. В. Мас-спектрометричні дослідження взаємодії полігексаметиленгуанідину з ліпідами / А. В. Лисиця, А. В. Ребрієв // Український біохімічний журнал. — 2014. — Т. 86, № 1. — С. 56–67.
Лисица А. В. Некоторые особенности действия солей полигексаметиленгуанидина на культуры клеток / А. В. Лисица, М. И. Гулюкин, К. В. Кулешов, Т. В. Степанова // Ветеринария и кормление. — 2014. — № 2. — С. 23–25.
2013
Статті
Лисиця А. В. Динаміка стереохімічних змін молекули полігексаметиленгуанідину в залежності від рН / А. В. Лисиця, В. А. Мащенко, І. Л. Андрущук // Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Л. Українки. — 2013. — № 14. — С. 46–52.
Lysytsya A. The polyhexamethyleneguanidine stimulation of seeds growing and cell proliferation / A. Lysytsya , S. Lyco, O. Portuhaj // Journal of Materials Science and Engineering B. — 2013. — Vol. 3, № 10. — Р. 653–660.
Лисиця А. В. Взаємодія солей полігексаметиленгуанідину з ліпідними компонентами мембран [Електронний ресурс] / А. В. Лисиця, А. В. Ребрієв // Біофізичний вісник . — 2013. — Вип. 29. — С. 19–29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bifv_2013_29_5.pdf. — Назва з екрана.
Мандыгра Н. С. О целесообразности введения в состав дезинфицирующих средств на основе полигексаметиленгуанидина других биологически активных веществ / Мандыгра Н. С., Мандыгра Ю. Н., Лисица А. В. и др. // Матеріали міжн. наук. конф. «Main courses of improvement of veterinarian services in the era of power and happiness» (Респ. Туркменистан, Ашхабад, 6–7 сентября 2013). — Asgabat : Turkmen dowlet nesiryat gullugy, 2013. — С. 199–201.
Лисиця А. В. Фармацевтична сумісність інгредієнтів у новому дезінфектанті "Епідез-бар'єр" [Електронний ресурс] / А. В. Лисиця // Біоресурси і природокористування . — 2013. — Т. 5, № 3–4. — С. 22–27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bpc_2013_5_3-4_6.pdf. — Назва з екрана.
Лисица А. В. Исследование свойств дезинфицирующих композиций содержащих полигексаметиленгуанидин / А. В. Лисица, Ю. Н. Мандыгра, О. А. Романишина та ін. // Естественные и технические науки. — 2013. — № 4. — С. 66–68.
Лисиця А. В. Комплексна дія полімерних похідних гуанідіну на клітинні культури [Електронний ресурс] / А. В. Лисиця, П. Ю. Кривошия, М. С. Мандигра, І. В. Степаняк, Л. Б. Кот, С. В. Жигалюк, І. Л. Андрущук, І. М. Дмитрієв // Ветеринарна біотехнологія . — 2013. — № 22. — С. 328–337. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vbtb_2013_22_58.pdf. — Назва з екрана.
Лисиця А. В. Діагностика обдарованості в галузі природничих наук / А. В. Лисиця, Т. Г. Горчак // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 101–105.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Лисиця А. В. Дезінфікуючі засоби на основі полімерних похідних гуанідину : методичні рекомендації / А. В. Лисиця, Ю. М. Мандигра, О. О. Романішина ; затв. наук.-метод. радою держ. ветфітосан. служби України, пр. № 4 від 21.12.2011 р. — Рівне : ІЕ НААН, 2012. — 20 с.
Статті
Лисиця А. В. Стимуляція проліферативної активності клітин солями ПГМГ / А. В. Лисиця, П. Ю. Кривошия // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. — 2012. — № 4 (53). — С. 21–26.
Лисица А. В. Исследование олигомерного состава полигексаметиленгуанидина / А. В. Лисица, А. В. Ребриев // IV Съезд биофизиков России. Симпозиум IV «Новые тенденции и методы в биофизике» : материалы докладов. — Нижний Новгород, 2012. — С. 55.
Лисиця А. В. Мас-спектрометричні дослідження олігомерного складу полігексаметиленгуанідину / А. В. Лисиця, А. В. Ребрієв, В. В. Поліщук // Biotechnologia Acta. — 2012. — Т. 5, № 5. — С. 109–113.
Лисиця А. В. Дія дезінфектантів з полігексаметиленгуанідином на культури клітин евкаріот / А. В. Лисиця, П. Ю. Кривошия // Вісник Житомирського нац. агроекологічного ун-ту. — 2012. — № 1, Т. 3, ч. 1. — С. 267–271.
Лисиця А. В. Морозостійкий дезінфектант епідез-бар'єр / Лисиця А. В., Бойко О. П., Мандигра Ю. М., Романішина О. О., Андрущук І. Л. // Наук. вісник вет. мед. : зб. наук. праць. — Біла Церква, 2012. — С. 93–95.
Лисиця А. В. Зниження чутливості еукаріотичних клітин до дії вірусів завдяки модифікації їх поверхні полігексаметиленгуанідином / А. В. Лисиця, П. Ю. Кривошия // Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ – 2012 : матерiали VIII Міжнар. наук.-техн. конф. (Севастополь, 23–27 квіт. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молодi та спорту України ; Севастоп. нац. тех. ун-т ; наук. ред. С. Ф. Барановський. — Севастополь : СевНТУ, 2012. — С. 184–185.
Мандигра М. С. Аналіз засобів для ветеринарної дезінфекції / Мандигра М. С., Лисиця А. В., Жигалюк С. В. Та ін. // Ветеринарна медицина : міжвідомчий тематичний науковий збірник. — Харків : ІЕКВМ. — 2012. — № 96. — С. 163–165.
Лисиця А. В. Генетичне підґрунтя когнітивних процесів / А. В. Лисиця // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 166–173.
Лисиця А. В. Цитотоксична дія полігексаметиленгуанідину / А. В. Лисиця // Тези доп. VІ Міжнар. наук. конф. «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології», Україна (Київ, 9–1 жовтня 2012 р.). — К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. — С. 136.
Лисиця А. В. Особливості дії полігексаметиленгуанідину на штучну пласку бішарову фосфоліпідну мембрану / А. В. Лисиця, О. Я. Шатурський // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. — 2012. — № 2. — С. 79–83.
Лисиця А. В. Вірусопротекторна дія полігексаметиленгуанідину на клітини евкаріот / А. В. Лисиця, П. Ю. Кривошия, Л. Б. Кот // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. — 2012. — № 7 (36).
Лисиця А. В. Екологічно безпечний дезінфектант полімерної будови для використання в зимовий період / А. В. Лисиця, О. П. Бойко, Ю. М. Мандигра // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. — 2012. — № 19 (244). — С. 16–19.
Мандигра М. С. Аналіз засобів для ветеринарної дезінфекції [Електронний ресурс] / М. С. Мандигра, А. В. Лисиця, С. В. Жигалюк, І. М. Дмитрієв, Ю. М. Величко, І. Л. Андрущук, Ю. М. Мандигра, О. О. Романішина // Ветеринарна медицина . — 2012. — Вип. 96. — С. 163–165. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vetmed_2012_96_65.pdf. — Назва з екрана.
2011
Статті
Лисиця А. В. Адаптація мікроорганізмів до катіонних біоцидів / А. В. Лисиця // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. — 2011. — № 3 (48). — С. 119–122.
Лисиця А. В. Стимулюючі властивості полігексаметиленгуанідину / А. В. Лисиця // Тез. докл. научно-практ. конф. «Биологически актив- ные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» (Новый Свет, Крым, Украина, 23–28 мая 2011). — К., 2011. — С. 749–750.
Шевченко А. М. Моніторинг стабільності Ектосанутм з використанням фізико-хімічних методів [Електронний ресурс] / А. М. Шевченко, А. В. Лисиця // Ветеринарна біотехнологія . — 2011. — № 20. — С. 225–233. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vbtb_2011_20_36.pdf. — Назва з екрана.
Лисиця А. В. Механізми бактерицидної дії полігексаметиленгуанідину [Електронний ресурс] / А. В. Лисиця // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. — 2011. — № 3 (25). — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_3/11lav.pdf. — Назва з екрана.
2010
Статті
Романішина О. О. Біоцидна дія полімерних похідних гуанідину на культуру лептоспір / О. О. Романішина, Ю. М. Мандигра-Мельник, А. В. Лисиця, М. С. Мандигра // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва” — К., 2010. — Вип. 151, ч. 2. — С. 166–170.
Лисиця А. В. Перспективи використання у тваринництві флокулянтних властивостей біоцидів на основі полімерних похідних гуанідину / А. В. Лисиця, М. С. Мандигра // Біологія тварин. — 2010. — Т. 12, № 1. — С. 334–340.
Лисиця А. В. Вплив полігексаметиленгуанідину гідрохлориду на плазматичну мембрану фібробластів курячих ембріонів та на штучну бішарову ліпідну мембрану [Електронний ресурс] / А. В.Лисиця, П. Ю Кривошия, О. Я. Шатурський // Biotechnologia Acta . — 2010. — Т. 3, № 2. — С. 56–61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/biot_2010_3_2_8.pdf. — Назва з екрана.
2009
Статті
Мандигра М. С. Порівняльна оцінка бактерицидної активності різних похідних гуанідину / М. С. Мандигра, А. В. Лисиця, І. В. Степаняк та ін. // Науковий вісник Львівського нац. університету вет. медицини та біотехнології ім. С. Ґжицького. — 2009. — Т. 11, № 2 (41), ч. 2. — С. 220–226.
Мандигра М. С. Біохімічні аспекти біоцидної дії полімерних похідних гуанідину / М. С. Мандрига, А. В. Лисиця, І. Л. Андрущук // Вісн. Білоцерківського держ. агр. ун-ту : зб. наук. праць. — Біла Церква, 2009. — Вип. 60, ч. 1. — С. 81–85.
Мандигра М. С. Перспективи використання полімерних похідних гуанідину для дезінфекції при туберкульозі / М. С. Мандигра, А. В. Лисиця, І. В. Степаняк та ін. // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів. — 2009. — Вип. 10, № 4. — С. 169–175
Мандигра М. С. Молекулярні механізми дії дезінфектанту на основі полігексаметиленгуанідину на мембрани клітин [Електронний ресурс] / М. С. Мандигра, А. В. Лисиця, О. Я. Шатурський // Ветеринарна медицина. — 2009. — Вип. 92. — С. 307–311. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vetmed_2009_92_85.pdf. — Назва з екрана.
Лисиця А. В. Перевірка цитопатичної та віруліцидної дії ПГМГ / А. В. Лисиця, П. Ю. Кривошия // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2009. — Вип. 10, № 4. — С. 157–164.
Шевченко А. М. Мас-спектрометрична оцінка ЕКТОСАНУТМ – нового комбінованого інсектоакарициду / А. М. Шевченко, А. В. Лисиця // Науково-технічний бюлетень. — Львів, 2009. — Вип. 10, № 4. — С. 554–558.
2008
Статті
Мандигра М. С. Використання полігексаметиленгуанідину для дезінфекції / Мандигра М. С., Степаняк І. В., Лисиця А. В., Мандигра Ю. М. // Аграрний вісник Причорномор'я : зб. наук. праць. — Одеса : СМИЛ, 2008. — Вип. 42, ч. 2. — С. 69–73.
Мандыгра Н. С. Изучение 311 биоцидной активности дезинфектанта содержащего полигексаметиленгуанидин / Н. С. Мандыгра, А. В. Лисица, И. В. Степаняк, Ю. Н. Мандыгра, А. М. Дъяченко // Совр. проблемы диагн., лечения и проф. инфекц. болезней животных и птиц : сб. науч. трудов. — Екатеринбург : Уральское издат., 2008. — Вып. 2. — С. 318–322.
Мандигра М. С. Використання полігексаметиленгу анідину для дезінфекції / М. С. Мандрига, І. В. Степаняк, А. В. Лисиця // Агр. вісн. При чорномор’я : зб. наук. праць. — Одеса : СМИЛ, 2008. — Вип. 42, ч. 2. — С. 69–73.
2005
Статті
Мандигра М. С. Метод мас-спектрометрії як один із підходів до розробки і випробування нових лікувально-профілактичних препаратів / М. С. Мандрига, А. В. Лисиця, І. М. Дмитрієв // Наук.-техн. бюл. Інст. біол. твар. ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2005. — Вип. 6, № 3. — С. 259–264.
2002
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Лисиця А. В. Фізико-хімічна характеристика біологічно активних речовин за даними часопролітної плазмово-десорбційної мас-спектрометрії : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Лисиця Андрій Валерійович ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. — К., 2002. — 19 с.
1998
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хімічна сумісність біологічно активних речовин / Лисиця А. В., Бялецький С. А. , Мандигра М. С. та ін. — Рівне : ІЕ УААН, 1998. — 65 с.
Статті
Лисиця А. В. Iдентифiкацiя бiологiчно активних речовин в складних сумiшах за допомогою плазмово-десорбцiйної мас-спектрометрiї / А. В. Лисиця // Наук. вісник НАУ. — 1998. — Вип. 11. — С. 166–170.
2017
Статті
Волошина В. О. Соціальна та метакогнітивна природа психосоматики: рефлексивність та метапізнавальна сфера особистості у контексті соціальної значиомості хвороби / В. О. Волошина, Т. А. Довгалюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». — 2017. — № 6.
2014
Статті
Волошина В. О. Інтерференція у вимірі образної і семантичної памʼяті / В. О. Волошина, О. О. Саєнко // Тенденції розвитку педагогіки та психології в ХХІ столітті : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (2014 р., м. Одеса). — Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. — C. 9–12.
Волошина В. О. Феномен інтерференції у процесах пам’яті: її види та причини виникнення / В. О. Волошина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. — С. 26–31.
Волошина В. О. Точність метапам’яттєвих суджень щодо розпізнавання інформації в умовах впливу проактивної інтерференції / В. О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог: Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 27.
Волошина В. О. До проблеми розвитку метапам'ятєєвих здібностей / В. О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 28. — С. 150–159.
Voloshyna V. O. “Something similar I’ve already learned, thus I easily will remember it!”: the ease-of-processing heuristic as a source in metamemory judgments under proactive interference condition / V. O. Voloshyna // Problems of Psychology in the 21st Century. — 2014. — 8 (2). — P. 184–194.
Волошина В. О. Оптимізація процесів метапам’яті та метапізнання у навчанні студентів [Електронний ресурс] / В. О. Волошина // Технології розвитку інтелекту : електрон. наук. фахове вид. / Лаб. нових інформ. технологій Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. — К., 2014. — Вип. 1, № 6. — Режим доступу : http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/120. — Назва з екрана.
Волошина В. А. К проблеме точности проспективных и ретроспективных суждений метапамяти в условиях влияния проактивной интерференции / В. А. Волошина // Research Journal of International Studies : международный научно-исследовательский журнал. — 2014. — № 5 (24), ч. 3. — С. 34–38.
Дробата Т. Особливості здійснення моніторингу пам’яті в умовах впливу асоціативної інтерференції / Т. Дробата, В. Волошина // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 2. — С. 82–84.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Матласевич О. В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із психології / О. В. Матласевич, В. О. Волошина. — Острог, 2013. — 64 с.
Матласевич О. В. Методичні рекомендації до написання випускних (кваліфікаційної та магістерської) робіт із психології / О. В. Матласевич, В. О. Волошина. — Острог, 2013. — 96 с.
Статті
Волошина В. О. Метапам’яттєві судження в структурі метапам’яті особистості: процесуальні особливості метапам’яттєвого моніторингу / В. О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 25. — С. 24–27.
Волошина В. О. Судження про відчуття знання (FOKs): аналітичні та неаналітичні метапам’яттєві судження при тактильному розпізнанні / В. О. Волошина, Т. А. Довгалюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 34–41
Волошина В. А. «Иллюзия о знании» как концептуальная проблема при обучении / В. А. Волошина // Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования : материалы IV Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г., Россия, Ростов-на-Дону). — Ростов н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. — Ч. 2. — С. 87–88.
Волошина В. А. Локус контроля и репродуктивные возможности краткосрочной памяти / В. А. Волошина, О. В. Ткачук // Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования : материалы IV Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г., Россия, Ростов-на-Дону). — Ростов н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. — Ч. 2. — С. 89–90.
Voloshyna V. O. Analytic inference: сan people predict the effect of influence on their memory? / V. O. Voloshyna, F. U. Jönsson, A. S. Sihinishyna // 18th meeting of the European society for cognitive psychology ( August 29 – September 1, 2013, Budapest, Hungary). — Budapest, 2013. — C. 235.
Dovhaliuk T. A. Are you sure what are you touching? Metamemory study in haptic identification performance / T. A. Dovhaliuk, V. O. Voloshyna, F. U. Jönsson // 18th meeting of the European society for cognitive psychology (August 29 – September 1, 2013, Budapest, Hungary). — Budapest, 2013. — C. 238–239.
Волошина В. О. Моніторинг пам'яті: види метапам'яттєвих суджень та їх особливості [Електронний ресурс] / В. О. Волошина // Дні науки Національного університету “Острозька академія” (ХVІ наукова викладацько-студентська конференція). — Острог, 2013. — Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/1969/. — Назва з екрана.
Волошина В. А. Эффект знакомости в точности суждений метапамяти / В. А. Волошина // Аспект : научный журнал. — Донецк : Цифровая типография, 2013. — № 17 (Т. 1). — С. 11–13.
2012
Статті
Каламаж Р. В. Метапамятєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі / Р. В. Каламаж, У. Джонсон, В. О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 58–78.
Voloshyna V. O. Do different metamemory judgments share the same underlying cognitive processes? / V. O. Voloshyna, F. U. Jönsson // Пятая международная конференция по когнитивной науке (Калининград, 18–24 июня 2012 г.) : тезисы докладов. — Калининград, 2012. — C. 188–189.
Волошина В. О. Інтерференція та метапам’ять: теоретичний аналіз перспектив вивчення проблематики / В. О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 48–53.
Voloshyna V. O. Can people predict the effect of interference on their memory? / V. O. Voloshyna // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 1. — С. 79–81.
Волошина В. О. «Ілюзія про знання» як результат впливу інтерференції на метапам’ять (перспективи майбутнього експериментального вивчення проблематики) / В. О. Волошина // ІІ Міждисциплінарна науково-практична конференції студентів та молодих учених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційні аспекти» (29 листопада 2012 року, м. Острог). — Острог, 2012. — С. 11–16.
Hordiichuk О. V. FOK, JOL and TOT: distinguishing between the three types of metamemory judgments / О. V. Hordiichuk, V. O. Voloshyna // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 1. — С. 82–84.
2011
Статті
Волошина В. О. Особливості метакогнітивних суджень студентів та їхній взаємозв’язок із самооцінкою / В. О. Волошина // Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. — Острог, 2011. — Вип. 3. — С. 241–255.
Статті
Засєкіна Л. В. Темпоральний підхід до дослідження пенсійної зрілості особистості у період геронтогенези / Л. В. Засєкіна // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 63–71.
2010
Статті
Засєкіна Л. В. Профілі значення слова як функція когніції і культури / Л. В. Засєкіна // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивний психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 66–75.
2009
Статті
Засєкіна Л. В. Психологія значення: відбиття діяльнісного підходу у когнітивній парадигмі / Л. В. Засєкіна // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Сучасні дослідження когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 62–72.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Засєкіна Л. В. Структурно-функціональна організація інтелекту особистості : дис... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Л. В. Засєкіна. — Острог : Національний ун-т "Острозька академія", 2006. — 396 с.
Статті
Засєкіна Л. В. Метакогніція: Термінологічне нашарування чи важливий інтелектуальний конструкт / Л. В. Засєкіна // Практична психологія та соціальна робота. — 2006. — № 1. — С. 15–18.
Засєкіна Л. В. Структурно-функціональна модель організації індивідуального інтелекту / Л. В. Засєкіна // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — 2006. — Т. 8. — Вип. 6. — С.137–147.
Засєкіна Л. В. Особливості організації інтелекту в контексті аналітико-синтетичної логіки / Л. В. Засєкіна // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 7. — С. 117–128.
Засєкіна Л. В. Особливості організації інтелекту в контексті аналітико-синтетичної логіки / Л. В. Засєкіна // Наукові записки Острозької академії. Серія : Психологія, педагогіка. — 2006. — Вип. 6, ч. ІІ. — С. 97–108.
Засєкіна Л. В. Інтелект у структурі особистості обдарованої дитини / Л. В. Засєкіна, О. В. Виліщинська // Обдарована дитина. — 2006. — № 2. — С. 7–10.
2005
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Засєкіна Л. В. Структурно-функціональна організація інтелекту : монографія / Л. В. Засєкіна. — Острог : Вид-во НУОА, 2005. — 370 с.
Статті
Засєкіна Л. В. Інтелект як стійка особистісна властивість / Л. В. Засєкіна // Актуальні проблеми психології. Психологічна теорія і технологія навчання : збірник наукових праць ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — 2005. — Т. 8. — Вип. 1. — С. 111–123.
Засєкіна Л. В. Особливості індивідуального інтелекту у контексті різних підходів / Л. В. Засєкіна // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — 2005. — Т. 7. — Вип. 7. — С. 143–151.
Засєкіна Л. В. Методологічні проблеми дослідження індивідуального інтелекту в контексті психології особистості / Л. В. Засєкіна // Наукові записки ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — 2005. — Т. 2. — Вип. 26. — С. 123–129.
Засєкіна Л. В. Когнітивно-афективні утворення в організації індивідуального інтелекту / Л. В. Засєкіна // Психологічні перспективи. — 2005. — Вип. 7. — С. 38–47.
Засєкіна Л. В. Гендерні особливості організації індивідуального інтелекту / Л. В. Засєкіна // Гендерні аспекти в методологіях гуманітарних наук : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. — Луцьк : ВДУ, 2005. — С. 61–66.
Засєкіна Л. В. Україна вустами президента: фреймовий аналіз / Л. В. Засєкіна // Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції “Особистість у розбудові відкритого демократичного суспільства в Україні”. — Дрогобич, 2005. — С. 180–187.
Засєкіна Л. В. Новий погляд на природу практичного інтелекту / Л. В. Засєкіна // Актуальні проблеми: Екологічна психологія : збірник наукових праць ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — 2005. — Т. 7. — Вип. 6. — С. 150–158.
Засєкіна Л. В. Інтелект та особистісні властивості як траєкторія зближення когнітивної психології та психології особистості / Л. В. Засєкіна // Вісник Київського міжнародного університету. Серія “Психологічні науки”. — К. : КиМУ. — 2005. — Вип. 7. — С. 29–38.
Засєкіна Л. В. Проблема інтелекту та інтелектуального розвитку в сучасному освітньому просторі / Л. В. Засєкіна // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2005. — № 5. — С. 143–153.
Засєкіна Л. В. Особливості функціонування інтелектуальних структур у процесі розв’язання творчих задач / Л. В. Засєкіна // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія : Філософія, психологія, педагогіка. — 2005. — № 3 (15). — С. 21–28.
Засєкіна Л. В. Значення слова як описова категорія індивідуального інтелекту / Л. В. Засєкіна // Наукові записки Острозької академії. Серія : Психологія, педагогіка. — 2005. — Вип. 6, ч. І. — С. 109–119.
Засєкіна Л. В. Значення слова як описова категорія індивідуального інтелекту / Л. В. Засєкіна // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 109–119.
Засєкіна Л. В. Особливості організації індивідуального інтелекту в контексті інтерперсональної взаємодії / Л. В. Засєкіна // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — 2005. — Т. 7. — Вип. 6. — С. 129–137.
Засєкіна Л. В. Особливості організації індивідуального інтелекту крізь призму нейрофізіології / Л. В. Засєкіна // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Серія : Біологічні науки. — 2005. — № 7. — С. 26–30.
2004
Статті
Засєкіна Л. В. Переклад у психологічній парадигмі / Л. В. Засєкіна // Філологічні студії. — 2004. — № 1. — С. 151–159.
Засєкіна Л. В. Герменевтико-семантичні аспекти дослідження мотивації / Л. В. Засєкіна // Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Серія : Філософські і психологічні науки. — 2004. — Вип. 6. — С. 190–197.
Засєкіна Л. В. Особливості логічного та психологічного структурування значення / Л. В. Засєкіна // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. — 2004. — № 6. — С. 147–152.
Засєкін С. В. Сучасні напрями та перспективи розвитку психолінгвістики / С. В. Засєкін, Л. В. Засєкіна // Філологічні студії. — 2004. — № 4. — С. 440–445.
Засєкіна Л. В. Когнітивний стиль конструювання психологічної реальності особистості / Л. В. Засєкіна // Психологічні перспективи. — 2004. — Вип. 5. — С. 77–86.
Zasyekina L. Psychosemantic investigation of motivation / L. Zasyekina // 7th Congress of International Society of Applied Psycholinguistics. Book of Abstracts. — Cieszyn : University of Silesia. — 2004. — P. 127–128.
2003
Статті
Засєкіна Л. В. Інтеракція структурних одиниць особистості в процесі її саморозвитку / Л. В. Засєкіна // Психологічні перспективи. — 2003. — Вип. 4. — С. 113–118.
Засєкіна Л. В. Структурні одиниці особистості / Л. В. Засєкіна // Наукові записки Острозької академії. Серія : Психологія, педагогіка. — 2003. — Вип. 4. — С. 38–44.
Засєкіна Л. В. Когнітивний стиль інтерпретатора політичного дискурсу / Л. В. Засєкіна // Збірник наукових праць “Актуальні проблеми психології”. — Луцьк, 2003. — С. 19–26.
Засєкіна Л. В. Інтеракція структурних одиниць особистості в процесі її саморозвитку / Л. В. Засєкіна // Психологічні перспективи. — 2003. — Вип. 4. — С. 113–118.
Засєкіна Л. В. Когнітивний стиль особистості / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін // Матеріали VI Костюківських читань. — 2003. — Т. ІІ. — С. 50–54.
Засєкіна Л. В. Психологія мотивації: теорія та практика / Л. В. Засєкіна // Вісник Харківського національного університету. Серія : Психологія. — 2003. — №. 599. — С. 112–116.
Засєкіна Л. В. Структурні одиниці особистості / Л. В. Засєкіна // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — Вип. 4. — С. 38–43.
2002
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Засєкіна Л. В. Вступ до психолінгвістики : навч. пос. / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2002. — 168 с.
У посібнику висвітлюються актуальні проблеми сучасної вітчизняної та зарубіжної психолінгвістики. Особлива увага приділяється когнітивним механізмам та процесам, задіяним у переробці інформації. Книга містить чотири структурних розділи, в яких визначені предмет, завдання, напрями досліджень психолінгвістики та періодизація розвитку науки; аналізуються знання індивіда та структури їх представлення; характеризуються фази когнітивної обробки тексту/дискурсу; аналізуються особливості процесу перекладу та процесу оволодіння іноземною мовою. Підібраний та спеціально адаптований комплекс психолінгвістичних методик дає змогу вивчати мовленнєво-мислительну діяльність індивіда.
Статті
Засєкіна Л. В. Когнітивна модель перекладацького процесу / Л. В. Засєкіна // Філологічні студії. — 2002. — № 2. — С. 70–76.
Засєкіна Л. В. Психолінгвістична модель перекладу / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. — 2002. — № 5. — С. 139–142.
Засєкіна Л. В. Психолінгвістичний аналіз знань індивіда у процесі когнітивної обробки дискурсу / Л. В. Засєкіна // Наукові записки Острозької академії. Серія : Психологія, педагогіка. — 2002. — Вип. 3. — С. 445–454.
Засєкіна Л. В. Психолінгвістичний аналіз функціонування знань індивіда у процесі когнітивної обробки дискурсу / Л. В. Засєкіна // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2002. — Вип. 3. — С. 445–453.
Засєкін С. В. Когнітивний стиль перекладача / С. В. Засєкін, Л. В. Засєкіна // Наукові записки Острозької академії. Серія : Філологія. — 2002. — Вип. 2. — С. 112–119.
2001
Статті
Засєкіна Л. В. Соціальний статус людини в контексті політичного дискурсу / Л. В. Засєкіна // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць. — К. : Знання, 2001. — Вип. 3. — С. 40–42.
Засекина Л. В. Парадигма дискурсивной психологии в процессе подготовки будущих психологов / Л. В. Засекина // Корпоративная культура и подготовка специалистов гуманитарного профиля. — Донецк : ДИУ, ЮГО-Восток , Ін-т психології АПН України. — 2001. — С. 239–243.
Засєкіна Л. В. Когнітивні та комунікативні аспекти перекладу художнього тексту / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. — 2001. — № 10. — С. 9–12.
Засєкіна Л. В. Приоритетні напрями курсу “Конфліктологія та теорія ведення переговорів” у контексті вищої освіти / Л. В. Засєкіна // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія : Філософія, психологія, педагогіка. — 2001. — № 3. — С. 76–79.
Засекина Л. В. Дискурсивная психология в парадигме когнитивной науки / Л. В. Засекина // Вісник Харківського університету. Серія : Філологія. — 2001. — Вип. 33. — С. 69–73.
2000
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Засєкіна Л. В. Особливості формування професійно-творчого мислення майбутнього фахівця іноземної мови : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Засєкіна Лариса Володимирівна. — Луцьк, 2000. — 200 с.
Статті
Засєкіна Л. В. Мова у світлі концепції когнітивного розвитку особистості / Л. В. Засєкіна // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія : Філологія, педагогіка, психологія. — 2000. — Вип. 3. — С. 767–770.
Засєкіна Л. В. Дослідження професійно-творчого мислення особистості / Л. В. Засєкіна // Збірник наукових праць Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Серія : Філософія, соціологія, психологія. — 2000. — Вип. 4, ч. 2. — С. 79–85.
Засєкіна Л. В. Проблема гуманізації освіти та професійного мислення педагога / Л. В. Засєкіна // Мова і культура. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго. — 2000. — Вип. 1. — С. 68–70.
2013
Статті
Карчевський І. Р. Кризовоситуаційна компетентність особистості як передумова її по життєвої успішності / І. Р. Карчевський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 25. — С. 55–58.
2009
Статті
Карчевський І. Р. Роль штучно-ускладнених умов діяльності у формуванні нових моторних компонентів особистості спеціалістів / І. Р. Карчевський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 144–150.
2007
Статті
Карчевський І. Р. Аналіз емоційних переживань студентів під час іспиту та практичні поради щодо їх локалізації / І. Р. Карчевський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 132–139.
Карчевський І. Р. Аналіз природи страху будення сучасної людини і шляхи виходу з цього кризового стану / І. Р. Карчевський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 206–214.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Квашук О. В. Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливими потребами за допомогою глини / О. В. Квашук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013.
Квашук О. В. Яскрава тиша. Використання глини в роботі з дітьми з вадами слуху (корекційні заняття з розвитку творчої уяви) / О. В. Квашук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 98 с.
Статті
Квашук О. В. Розвиток уяви дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку за допомогою методу глинотерапії / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 46–50.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Використання глини з дітьми з особливими потребами (корекційні заняття з розвитку емоційного інтелекту) / упоряд. О. В. Квашук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 60 с.
Статті
Квашук О. В. Корекція розвитку емоційного інтелекту дітей з особливими потребами за допомогою ліплення з глини / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 158–166.
2010
Статті
Квашук О. В. Моральна свідомість як активне і цілеспрямоване ставлення молодшого школяра до навколишньої дійсності / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 16. — С. 104–112.
Квашук О. В. Сприймання дітьми молодшого шкільного віку телевізійної інформації агресивно-насильницького змісту / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". — Острог, 2010. — Вип. 14. — С. 158–166. — (Тематичний випуск "Актуальні проблеми когнітивної психології").
Квашук О. В. Ретроспектива та перспектива економіко-математичного моделювання в оподаткуванні / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія "Економіка" . — Острог, 2010. — Вип. 13. — С. 430–437.
2009
Статті
Квашук О. В. Вплив телебачення на моральний розвиток учнів середньої школи / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". — Острог, 2009. — Вип. 13. — С. 162–172.
2008
Статті
Квашук О. В. Конфлікт як один з головних чинників розладу взаємостосунків у колективі / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2008. — Вип. 11. — С. 78–87.
2007
Статті
Квашук О. В. Проблема взаємовідносин між дитячим суспільством і телебаченням / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 223–231.
2004
Статті
Квашук О. В. Телебачення як фактор соціалізації молодших школярів / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — Вип. 5. — С. 117–123.
2014
Статті
Pasichnyk I. Intercultural Communicative Components of Psychological Structure of Student Self-Realization in International Volunteer Programs [Electronic recourse] / Ihor Pasichnyk, Ruslana Kalamazh, Eduard Balashov // Psychology Of Language And Communication. — 2014.
Балашов E. Особливості соціально-психологічних настанов студентів у мотиваційно-потребовій сфері / Е. Балашов // Наукові записки НаУОА. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2014. — Вип. 30. — С. 8–11.
Балашов Е. М. Психологічні особливості соціальної емпатії студентів як засобу самореалізації / Е. М. Балашов // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 28. — С. 28–39.
Pasichnyk I. Psychological Components of Students' Self-Realization in International Volunteer Programs [Electronic recourse] / Ihor Pasichnyk, Ruslana Kalamazh, Eduard Balashov // Electronic Journal Of Research In Educational Psychology. — 2014.
2013
Статті
Балашов Е. М. Психологічна структура волонтерської діяльності як засобу самореалізації студентів / Е. М. Балашов // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 12–16.
2010
Статті
Балашов Е. Formy, wskaznikii kryterija samorealizacji mlodziezowej w polskej i ukrainskiej nauce pedagogicznej / Е. Балашов // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 252–266.
2007
Статті
Балашов Е. М. Міжнародні волонтерські обмінні програми як засіб виховання та самореалізації студентів / Е. М. Балашов // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 8–19.
Балашов Е. М. Феномен соціально-психологічної самореалізації підростаючої особистості / Е. М. Балашов // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 19–26.
2005
Статті
Балашов Е. М. Волонтаріат в Україні – новий погляд на суспільну працю / Е. М. Балашов // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 13–21.
2013
Статті
Прокопенко А. В. Психологічна готовність до материнства як психогігієнічна умова усвідомленої вагітності / А. В. Прокопенко // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 155–159.
2011
Статті
Прокопенко А. В. Психолого-педагогічні детермінанти формування психологічної готовності психологів до професійної діяльності / А. В. Прокопенко // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 222–229.
Кобера А. В. Теоретико-методологічні аспекти судово-психологічної експертизи неповнолітніх обвинувачуваних / А. В. Кобера // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 166–173.
2010
Статті
Кобера А. В. Теоретичні аспекти судово-психологічної експертизи емоційних станів / А. В. Кобера // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 16. — С. 113–119.
2009
Статті
Кобера А. В. Судово-психологічна експертиза в цивільному процесі / А. В. Кобера // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 173–179.
2008
Статті
Кобера А. В. Судово-психологічна експертиза як форма використання психологічних знань в юриспруденції / А. В. Кобера // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 11. — С. 93–99.
2014
Статті
Гушук І. В. Вплив екологічних факторів на психічне здоров’я особистості / І. В. Гушук, А. Є. Нижник, М. А. Шугай // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. — С. 48–52.
2013
Статті
Шугай М. А. Страх життя та ціннісно-смислова аспекти психології здоров’я молоді / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 217–219.
Гущук І. Впровадження наукового проекту по дослідженнях психолого-екологічних ризиків і фобій / І. Гущук, М. Шугай // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я». — 2013. — С. 59–60.
2012
Статті
Шугай М. А. Особливості об’єктних стосунків особистості з депресивною характерологічною динамікою / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 259–263.
2011
Статті
Шугай М. А. Особливості прояву основних властивостей ментальності та життєві орієнтації українців / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 258–262.
2010
Статті
Шугай М. А. Застосування гештальт-підходу до вивчення когнітивних процесів, важливих для професійного становлення майбутніх психологів / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивний психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 320–326.
2009
Статті
Шугай М. А. Етнічна ідентичність і конструювання ментальних репрезентацій / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Сучасні дослідження когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 197–211.
2008
Статті
Шугай М. А. Рефлексивно особистісні аспекти формування соціальної компетентності / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10 — 279–284.
2007
Статті
Шугай М. А. Соціально-когнітивні аспекти впевненості в досягненні успіху / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 385–392.
2005
Статті
Шугай М. А. Вплив етнопсихологічних властивостей на соціальне пізнання / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 360–367.
2004
Статті
Шугай М. А. Духовно-рефлексивні фактори саморозвитку особистості / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — Вип. 5. — С. 371–379.
Шугай М. А. Феномен національної рефлексії та самовизначення особистості в сучасному суспільстві / М. А. Шугай // Збірник наукових праць Київського Міжнародного університету. — К., 2004.
Шугай М. А. Формування національної самооцінки в процесі навчальної діяльності молодших школярів / М. А. Шугай // Науковий вісник РДГУ. — Рівне, 2004.
Шугай М. А. Психологічні чинники розвитку національної рефлексії / М. А. Шугай // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2004. — С. 362–367.
2003
Статті
Шугай М. А. Національна самосвідомість як детермінанта активності особистості / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2003. — Вип. 4. — С. 32–37.
Шугай М. А. Духовно-рефлексивні фактори саморозвитку особистості / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2003. — Вип. 4.
2002
Статті
Шугай М. А. Критерії рівня сформованості національної самосвідомості особистості / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2002. — Вип. 3. — С. 160–168.
1999
Статті
Шугай М. А. Психологічний аналіз розвитку національної рефлексії в процесі навчальної діяльності / М. А. Шугай // Наукові записки. — Острог : Вид. комплекс Острозької Академії, 1999. — Т. ІІ, ч. І. — С. 100–102.
1998
Статті
Шугай М. А. Український менталітет. (Спроба теоретико-наукового аналізу) / М. А. Шугай // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 180–183.
2013
Статті
Тимощук О. В. Особистісне самоствердження – основа підготовки дітей-сиріт до самостійного життя / О. В. Тимощук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 185–188.
Тимощук О. В. Самоствердження дітей-сиріт: право бути собою чи боротьба за виживання / О. В. Тимощук // Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конферен­ції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологіч­ний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти». — 2013. — С. 103–108.
2012
Статті
Тимощук О. В. Роль самоствердженя в особистісному розвитку дітей-сиріт підліткового віку / О. В. Тимощук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 228–232.
Тимощук О. В. Психологічні особливості самоствердження сучасних підлітків / О. В. Тимощук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 228–232.
2011
Статті
Тимощук О. Роль самоствердження в особистісному розвитку дітей-сиріт підліткового віку / О. Тимощук // Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". — Острог, 2011. — Вип. 17. — С. 350–358.
2014
Статті
Кулеша Н. Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей до умов навчання у ВНЗ як етап особистісного і професійного розвитку / Н. Кулеша // Наукові записки НаУОА. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2014. — Вип. 30. — С. 81–85.
Кулеша Н. П. Психологические проблемы адаптации студентов к обучению у вышем учебном заведении / Н. П. Кулеша // Психология XXI века. Психология и современные проблемы образования : сборник материалов IX международной научно-практической конференции молодых ученых. — Санкт-Петербург, 2014. — С. 139–143.
Кулеша Н. П. Феномен дистантної сім’ї та її основні ознаки у психологічній літературі / Н. П. Кулеша // Актуальні питання соціально-політичних наук: політологія, психологія, документознавство та інформаційна діяльність : матеріали ІІІ Міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих учених. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 167–174.
2013
Статті
Кулеша Н. П. Внутрішні та зовнішні детермінанти адаптації до навчання студентів-сиріт / Н. П. Кулеша // Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти : матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (29 лист. 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 55–58.
Кулеша Н. П. Проблеми адаптації та дезадаптації студентів-сиріт до умов навчання у вищому навчальному закладі / Н. П. Кулеша // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 87–91.
2012
Статті
Кулеша Н. П. Теоретичні аспекти адаптації студентів до навчання у ВНЗ / Н. П. Кулеша // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин (22–23 травня 2012 р., Київ ; Камянець-Подільський) : матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції / С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. — Камянець-Подільський : Методобори-2006, 2012. — С. 194–197.
Кулеша Н. П. Психологічна адаптація студентів у пізнавальній діяльності / Н. П. Кулеша // Матеріали міжнародної інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 1. — С. 147–149.
Кулеша Н. П. Психологічна адаптація студентів І курсу навчання у вищих навчальних закладах / Н. П. Кулеша // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 127–129.