2015
Статті
Костюк О. Ю. Інтернет-ресурси та електронні бібліотеки на заняттях з англійської мови / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Філологічна”. — Острог, 2015. — Вип. 52. — С. 140–141.
2009
Статті
Костюк О. Ю. Навчально-виховний процес у єврейських середніх освітніх закладах Волині ( друга половина ХІХ ст. ) / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2009. — Вип. 13. — С. 243–251.
Костюк О. Ю. Вплив мови на навчально-виховний процес у релігійних освітніх закладах Волині ( ХІХ – поч. ХХ ст.) / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Філологічна”. — Острог, 2009. — Вип. 9. — С. 486–492.
2008
Статті
Костюк О. Ю. Проблема релігійної освіти на Волині у сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2008. — Вип. 11. — С. 100–107.
2010
Статті
Заблоцький Ю. В. Особливості функціонування англійських економічних термінів в мові американських публіцистичних текстів / Ю. В. Заблоцький // Наукові записки. Серія “Філологічна” : матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (22–23 квітня 2010 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 236–248.
2009
Статті
Заблоцький Ю. В. Прагматична спрямованість текстів масової комунікації / Ю. В. Заблоцький // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичній конференції (15–16 жовтня 2009 р.). — Тернопіль : ТНЕУ, 2009. — С. 84–87.
Заблоцький Ю. В. Лінгвопрагматичний аналіз передвиборчих промов президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами / Ю. В. Заблоцький // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУ ОА, 2009. — Вип. 11. — С. 25–34.
2016
Статті
П'янковська І. В. Застосування технології «переверненого навчання» у викладанні дисципліни «Лексичний менеджмент» / І. В. П'янковська // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2016. — Вип. 60. — С. 52–56.
2015
Статті
П’янковська І. Ведення блогів для навчання іншомовної лексики (на матеріалі дисципліни «Словниковий запас» для студентів другого курсу спеціальності «Англійська мова і література») / І. П’янковська // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 52. — С. 216–218.
2010
Статті
П’янковська І. В. «Компетенція» та «компетентність» як провідні поняття компетентнісного підходу / І. В. П’янковська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (22–23 квітня 2010 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 202–211.
2009
Статті
П’янковська І. В. Підготовка вчителів іноземної мови у Німеччині: сучасний стан та перспективи / І. В. П’янковська // Вища освіта України — 2009. — Т. І (13), дод. 4. — С. 541–551. — (Тематичний випуск : «Вища освіта України).
П’янковська І. В. Вплив Болонського процесу на розвиток вищої освіти сучасної Німеччини / І. В. П’янковська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 345–358.
П’янковська І. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови / І. В. П’янковська // Наукові праці : науково-методичний журнал. Педагогіка. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. — Вип. 95, Т. 105. — С. 155–160.
2008
Статті
П’янковська І. В. Педагогічні технології: історія поняття та перспективи впровадження / І. В. П’янковська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10. — С. 210–218.
П’янковська І. В. Визначення ключових компетентностей майбутніх вчителів у країнах Європи / І. В. П’янковська // Вища освіта України. — 2008. — Т. І (8), дод. 3. — С. 384–391. — (Тематичний випуск : «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»).
2013
Статті
Новоселецька С. В. Основні граматичні особливості канадського варіанту англійської мови / С. В. Новоселецька // Студентські наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог, 2013. — Вип. 6. — С. 68–71.
2012
Статті
Новоселецька С. В. English as a Second Language and Canadian Multiculturalism / С. В. Новоселецька, К. В. Сімак // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА. — 2012. — Вип. 25. — C. 348–351.
2011
Статті
Новоселецька С. В. Особливості американського варіанту англійської мови / С. В. Новоселецька // Студентські наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог, 2011. — Вип. 4. — С. 125–128.
Новоселецька С. В. Використання англомовних лексичних одиниць в українському суспільстві / С. В. Новоселецька, Ю. І. Шустак // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 19. — С. 102–109.
2010
Статті
Новоселецька С. В. Вплив глобалізаційних процесів на мовну соціалізацію та міжкультурну комунікацію / С. В. Новоселецька // Наукові записки. Серія «Філологічна» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (22–23 квітня 2010 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2010 — Вип. 16. — С. 223–232.
2009
Статті
Новоселецька С. В. Глобальна англійська у євросоюзному контексті / С. В. Новоселецька // Наукові записки. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 73–81.
2007
Статті
Новоселецька С. В. Міжкультурна комунікація як предмет наукового дослідження / С. В. Новоселецька // Наукові записки. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 363–371.
2015
Статті
Жуковський В. М. Класифікація технічних засобів нового покоління у процесі викладання англійської мови у ВНЗ / В. М. Жуковський, К. В. Сімак // Наукові записки НаУОА. Серія “Філологічна”. — Острог, 2015. — Вип. 52. — С. 105–107.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Побудова системи реабілітації адиктивних осіб на основі християнської психології : монографія / Жуковський В. М., Климишин О. І., Вознюк О. В. та ін. ; за заг. ред. В. М. Жуковського. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 316 с.
У монографії подано теоретико-методологічні основи та практичну реалізацію гуманітарно-прикладної системи реабілітації алко-, нарко- та тютюнозалежних осіб, яка передбачає створення умов для реабілітації цієї категорії осіб у площинах їх психофізичного, соціально-психологічного та духовного життєздійснення. Повернення людини до гармонійного суспільного життя, за гіпотезою наукового дослідження, відбувається завдяки формуванню в залежних осіб християнськи-зорієнтованої особистісно-виховної стратегії життєздійснення. У процесі реабілітації залежних осіб застосовуються індивідуальні та групові форми психокорекційного, психотерапевтичного, психоконсультативного, богословського впливу. Монографію адресовано широкому загалу освітян, науковцям, викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів, медичним працівникам, співробітникам реабілітаційних центрів
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жуковський В. М. Теорія і методика викладання предметів духовно-морального спрямування : навч. пос. / Жуковський В. М., Москальова Л. Ю. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 364 с.
У посібнику узагальнено досвід викладання предметів духовно-морального спрямування в середніх загальноосвітніх закладах України. Обґрунтовано теоретичні засади і подано методичні рекомендації для викладання цих предметів. Проаналізовано актуальність, цілі, підходи, принципи, зміст, форми, методи, засоби навчання, вимоги до вчителя у процесі викладання предметів духовно-морального спрямування. Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей, учителів, які викладають предмети духовно-морального спрямування, керівників шкіл, батьків, усіх, хто цікавиться проблемами духовно-морального виховання шкільної молоді
Статті
Жуковський В. М. Використання програми «Виховання характеру» в сучасній американській школі / В. М. Жуковський, С. В. Олішкевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 23. — С. 55–63.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жуковський В. М. Музика і спів на уроках християнської етики : навч.-метод. посіб. для учнів 5-6 класів / Жуковський В. М., Петровський В. В., Макогнюк С. В. — 2-ге вид., доп. і виправл. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 176 с.
Навчально-методичний посібник є частиною навчального комплексу з основ християнської етики для учнів 5-6 класів, підготованого авторським колективом під керівництвом професора Жуковського В. М. У посібнику подано матеріали до кожного уроку з основ християнської етики для 5-6 класу. Вміщено дані про видатних вітчизняних та зарубіжних композиторів, їх духовні твори, розроблено зразки завдань для учнів, а також слова пісень для виконання й диск із музичними творами. Навчальний посібник рекомендовано вчителям основ християнської етики, вчителям музики та співів, методистам, студентам, батькам, а також усім тим, хто цікавиться питаннями духовного та морально-етичного виховання школярів на християнських цінностя
2011
Статті
Жуковський В. М. Міжкультурна комунікація в умовах мультилінгвізму Закарпаття / В. М. Жуковський, Р. А. Лєндел // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 19. — С. 511–517.
2015
Статті
Зелінська Л. В. Художнє відображення соціальної мобільності селян-кріпаків у культурі Російської імперії першої половини ХІХ ст. / Л. В. Зелінська // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 52. — С. 115–118.
Зелінська Л. В. Відображення «середнього класу» у малярстві та літературі Російської імперії др. пол. ХVІІІ – пер. пол. ХІХ ст. / Л. В. Зелінська // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 55. — С. 98–102.
2012
Статті
Зелінська Л. В. Жінка як об’єкт і суб’єкт у творчому процесі письменника-чоловіка (на матеріалі реалістичної драматургії ХІХ ст.) / Л. В. Зелінська // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16–17 березня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 22–33.
2011
Статті
Зелінська Л. В. Театр і політика наприкінці ХІХ ст.: перехрещення дискурсів (на матеріалі епістолярію Ф. Енгельса) / Л. В. Зелінська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 362–372.
2010
Статті
Зелінська Л. В. Міщанство як тема повідомлення у міжкультурній комунікації (трагіфарс Габріели Запольської “Моральність пані Дульської” на сцені Рівненського державного музично-драматичного театру) / Л. В. Зелінська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2010. — Вип. 15. — С. 112–124.
2009
Статті
Зелінська Л. В. Антиколоніальний дискурс і постколоніальна критика в контексті міжкультурної комунікації / Л. В. Зелінська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2009. — Вип. 11. — С. 613–622.
2008
Статті
Зелінська Л. В. Проблеми розрізнення категорій Свій і Чужий у трагедіях Юзефа Коженьовського та Юрія Федьковича: постколоніальний підхід / Л. В. Зелінська // Acta Polono – Ruthenica. — Olsztyn : Wydawnictwo uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. — XIII. — S. 249–265.
2015
Статті
Жуковський В. М. Класифікація технічних засобів нового покоління у процесі викладання англійської мови у ВНЗ / В. М. Жуковський, К. В. Сімак // Наукові записки НаУОА. Серія “Філологічна”. — Острог, 2015. — Вип. 52. — С. 105–107.
2014
Статті
Сімак К. В. Етапи розвитку академічної мобільності студентів у системі вищої освіти Канади / К. В. Сімак // Наукові записки НаУОА. Серія “Психологія та педагогіка”. — Острог, 2014. — Вип. 30. — С. 107–111.
2012
Статті
Новоселецька С. В. English as a Second Language and Canadian Multiculturalism / С. В. Новоселецька, К. В. Сімак // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА. — 2012. — Вип. 25. — C. 348–351.
2011
Статті
Сімак К. В. Діагностика динаміки міжособистісного спілкування студентських груп України та Канади / К. В. Сімак // Студентські наукові записки : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 4. — С. 177–78.
2010
Статті
Сімак К. В. Особливості міжособистісної комунікації в групах / К. В. Сімак // Студентські наукові записки : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 3. — С. 130–131.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Ломінська Н. В. Мовна політика в галузі освіти в Україні та національна свідомість: історичний аналіз : навчальний посібник / Н. В. Ломінська. — Острог, 2001 — 168 с.
У навчальному посібнику аналізуються проблеми розвитку мовної політики та національної свідомості в України. В основу посібника покладена магістерська дисертація, виконана автором в Півпічно-Іллінойському університеті (США) у 1998р., доповнена матеріалами з вітчизняних джерел, а також запитаннями та завданнями до кожного розділу для самостійної роботи студентів. У другій частині мовою оригіналу (англійською) подано повний текст магістерської дисертації.