2016
Статті
Коцюк Л. М. Класичний підхід до аналізу помилок у процесі вивчення іноземної мови / Л. М. Коцюк, О. О. Пелипенко // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2016. — Вип. 60. — С. 37–40.
2014
Статті
Pelypenko О. А. Verbalización del concepto de poquedad en la prensa hispánica / О. А. Pelypenko, О. О. Pelypenko // Actas del V Congreso de hispanistas de Ucrania. — Dnipropetrovsk, 2014. — Р. 130–137.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Белявська О. О. Збірка наочних матеріалів та вправ з англійської мови за матеріалами педагогічних практик студентів / О. О. Белявська, О. О. Пелипенко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 2. — 36 с. — (Серія «Педагогічна практика»).
Пелипенко О. О. Посібник-довідник «Теоретична фонетика англійської мови» (для студентів 4 курсу факультету романо-германських мов заочної форми навчання) / О. О. Пелипенко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 156 с.
Статті
Пелипенко О. О. «Спангліш: мова на межі двох культур» / О. О. Пелипенко // Мова та література в полікультурному просторі : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 січня 2013 р.). — Львів : ГО Наукова філологічна організація "ЛОГОС", 2013. — С. 92–96.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пелипенко О. О. Навчально-методичний посібник "Лабораторні роботи з практичної фонетики англійської мови" для студентів 1 курсу факультету романо-германських мов / О. О. Пелипенко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 40 с.
Навчально-методичні рекомендації щодо проведення педагогічної практики з іноземної мови для студентів IV-го курсу факультету романо-германських мов / укл. доц. О. Ю. Костюк., доц. С. В. Новоселецька, ст. викл. О. О. Пелипенко. — Острог : НаУОА, 2012. — 116 с.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Пелипенко О. О. “Notes on English Phonetics” : теоретичний додаток до підручників з практичної фонетики англійської мови «Headway Pronunciation» / О. О. Пелипенко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — 96 с.
Навчально-методичні рекомендації щодо проведення педагогічної практики з іноземної мови студентам філологам 4–5 курсів / укл. доц. С. В. Новоселецька, ст. викладач О. О. Пелипенко. — Острог : НаУОА, 2010. — 56 с.
2007
Статті
Пелипенко О. О. Спангліш (spanglish) як соціолінгвістичне явище / О. О. Пелипенко // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог, 2007. — Вип. 8. — С. 371–376.
2015
Статті
Жуковсьий В. М. Діяльність канадсько-українських волонтерських обмінних молодіжних програм у рамках міжнародної співпраці Національного університету «Острозька академія» та канадської організації «Канада-Світ-Молодь» / В. М. Жуковсьий, Е. М. Балашов, К. В. Сімак // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Серія : Педагогіка і психологія. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2015. — Вип. 742. — С. 50–58.
Жуковський В. М. Класифікація технічних засобів нового покоління у процесі викладання англійської мови у ВНЗ / В. М. Жуковський, К. В. Сімак // Наукові записки НаУОА. Серія “Філологічна”. — Острог, 2015. — Вип. 52. — С. 105–107.
Zhukovskyi V. Stages of gender education in Canadian secondary schools / Vasyl Zhukovskyi, Olha Kostiuk // Comparative Professional Pedagogy. — 2015. — Vol. 5. — Iss. 2. — P. 31–38.
Zhukovskyi V. The prerequisites to Ukrainian students participation in study abroad programs at the Canadian universities and colleges / Vasyl Zhukovskyi, Kateryna Simak // Comparative Professional Pedagogy. — 2015. — Vol. 5. — Iss. 2. — P. 39–46.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчальна програма підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування в системі післядипломної педагогічної освіти (на основі християнського віровчення) / Жуковський В. М., Филипчук С. В. та ін. — Острог ; Київ : Вид-во НаУОА, 2014. — 112 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Побудова системи реабілітації адиктивних осіб на основі християнської психології : монографія / Жуковський В. М., Климишин О. І., Вознюк О. В. та ін. ; за заг. ред. В. М. Жуковського. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 316 с.
У монографії подано теоретико-методологічні основи та практичну реалізацію гуманітарно-прикладної системи реабілітації алко-, нарко- та тютюнозалежних осіб, яка передбачає створення умов для реабілітації цієї категорії осіб у площинах їх психофізичного, соціально-психологічного та духовного життєздійснення. Повернення людини до гармонійного суспільного життя, за гіпотезою наукового дослідження, відбувається завдяки формуванню в залежних осіб християнськи-зорієнтованої особистісно-виховної стратегії життєздійснення. У процесі реабілітації залежних осіб застосовуються індивідуальні та групові форми психокорекційного, психотерапевтичного, психоконсультативного, богословського впливу. Монографію адресовано широкому загалу освітян, науковцям, викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів, медичним працівникам, співробітникам реабілітаційних центрів
Статті
Жуковський В. М. Духовно-моральні знання вчителя – основа національного відродження України за умов сучасних цивілізаційних змін / В. М. Жуковський // Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання : монографія / О. А. Дубасенюк. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — С. 262–279.
Жуковський В. М. Компетентнісний підхід до професійної підготовки вчителів з предметів духовно-морального спрямування у системі післядипломної освіти / В. М. Жуковський // Андрагогічний вісник. — 2014. — № 5. — С. 170–179.
Жуковський В. М. Досвід інклюзивної освіти в школах Канади для України / В. М. Жуковський // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». — Переяслав-Хмельницький : Гнозис, 2014. — Дод. І до вісника 5. І (52). — С. 164–173. — (Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору»).
Жуковський В. М. Духовно-моральна роль особистості педагога в умовах цивілізаційних трансформацій / В. М. Жуковський // Креативна педагогіка : наук.-метод. журнал. — Вінниця, 2014. — Вип. 8. — С. 54–59.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жуковський В. М. Теорія і методика викладання предметів духовно-морального спрямування : навч. пос. / Жуковський В. М., Москальова Л. Ю. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 364 с.
У посібнику узагальнено досвід викладання предметів духовно-морального спрямування в середніх загальноосвітніх закладах України. Обґрунтовано теоретичні засади і подано методичні рекомендації для викладання цих предметів. Проаналізовано актуальність, цілі, підходи, принципи, зміст, форми, методи, засоби навчання, вимоги до вчителя у процесі викладання предметів духовно-морального спрямування. Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей, учителів, які викладають предмети духовно-морального спрямування, керівників шкіл, батьків, усіх, хто цікавиться проблемами духовно-морального виховання шкільної молоді
Статті
Жуковський В. М. Використання програми «Виховання характеру» в сучасній американській школі / В. М. Жуковський, С. В. Олішкевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 23. — С. 55–63.
Жуковський В. М. Перші програми «Виховання характеру» в американській школі та їх особливості / В. М. Жуковський, С. В. Олішкевич // Наукові записки НаУОА. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : НаУОА, 2013. — Вип. 23. — С. 55–63. — (Тематичний випуск «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід»).
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жуковський В. М. Музика і спів на уроках християнської етики : навч.-метод. посіб. для учнів 5-6 класів / Жуковський В. М., Петровський В. В., Макогнюк С. В. — 2-ге вид., доп. і виправл. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 176 с.
Навчально-методичний посібник є частиною навчального комплексу з основ християнської етики для учнів 5-6 класів, підготованого авторським колективом під керівництвом професора Жуковського В. М. У посібнику подано матеріали до кожного уроку з основ християнської етики для 5-6 класу. Вміщено дані про видатних вітчизняних та зарубіжних композиторів, їх духовні твори, розроблено зразки завдань для учнів, а також слова пісень для виконання й диск із музичними творами. Навчальний посібник рекомендовано вчителям основ християнської етики, вчителям музики та співів, методистам, студентам, батькам, а також усім тим, хто цікавиться питаннями духовного та морально-етичного виховання школярів на християнських цінностя
Ісус Христос – ідеал для наслідування : експериментальний підручник (для 7 класу з основ християнської етики) / В. М. Жуковський, В. В. Зоринська та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 312 с.
Статті
Жуковський В. М. Модель реабілітації осіб з адиктивною поведінкою на основі християнської психології / В. М. Жуковський, С. М. Загорський, С. С. Якушенко // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. — К., 2012. — №3 (19). — С. 125–126.
Жуковський В. М. Теоретико-методологічні засади навчального комплекту для учнів 5 – 6 класів загальноосвітньої школи з основ християнської етики / В. М. Жуковський // Культура релігій. — К. : Вітас, 2012. — Вип. І : Християнська етика. — С. 16–27
Жуковський В. М. Англомовні запозичення в сучасній українській мові / В. М. Жуковський, О. О. Костюк // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 22. — С. 10–17.
Жуковський В. М. Концептуальні засади підручника з основ християнської етики для учнів 7 класу загальноосвітньої школи. Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації / В. М. Жуковський // Збірник статей V Всеукраїнської міжконфесійної християнської науково-практичної конференції. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. — С. 69–85.
Жуковський В. М. Етапи запровадження курсів духовно-морального спрямування у державних середніх загальноосвітніх закладах / В. М. Жуковський // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (30–31 травня 2012 року) : у 2 ч. — Суми : НІКО, 2012. — Ч. 2. — С. 171–179.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи християнської етики. 5 –11 класи / Жуковського В. М., Филипчук С. В. та ін. — К. : Літера, 2011. — 64 с.
Основи християнської етики. 5 клас : підручник / Жуковського В. М., Филипчук С. В. та ін. — К. : Літера ЛТД, 2011. — 224 с.
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи християнської етики. 1 – 4 класи / Жуковського В. М., Филипчук С. В. та ін. — К. : Літера, 2011. — 48 с.
Статті
Жуковський В. М. Програми морального виховання в аудиторній роботі американських вищих навчальних закладів / В. М. Жуковський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 92–104.
Жуковський В. М. Актуальність духовно-морального виховання в Україні в контексті існуючих протиріч / В. М. Жуковський // Матеріали Волинської обласної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці запровадження у школах області уроків християнської етики та 20-й річниці Незалежності України. — Ковель, 2011. — С. 18–25.
Жуковський В. М. Міжкультурна комунікація в умовах мультилінгвізму Закарпаття / В. М. Жуковський, Р. А. Лєндел // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 19. — С. 511–517.
Жуковський В. М. Уроки релігії в школах Австрії / В. М. Жуковський, В. М. Мішак // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. — Вип. 57. — С. 43–47.
Жуковський В. Розвиток ідей духовно-морального виховання в працях німецьких філософів кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття / Василь Жуковський, Світлана Ревуцька // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал. — Хмельницький : ХНУ, 2011. — Вип. 2. — С. 168–174.
Бондар Н. «Правило истинного живота христианского» (Псалтир з возслідуванням) (1598) / Наталя Бондар, Василь Жуковський, Микола Ковальський // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 386–390.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Основи християнської етики. 6 клас : підручник / Жуковського В. М., Филипчук С. В. та ін. — К. : Літера ЛТД, 2010. — 192 с.
Статті
Жуковський В. М. Етапи релігійного виховання школярів у ФРН у 1945 –2010 рр. / В. М. Жуковський, Т. О. Артерчук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 53–62.
Жуковський В. М. Здійснення релігійної освіти в школах колишньої НДР у світлі програм та рекомендацій Євросоюзу / В. М. Жуковський, О. Ревінкель // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 16. — С. 61–72.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жуковський В. М. Музика і спів на уроках християнської етики : навч.-метод. посіб. для учнів 5 – 6 класів / Жуковський В. М., Петровський В. В., Макогнюк С. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 174 с.
Основи християнської етики 6 клас : підручник / В. М. Жуковський, Н. М. Лахман, С. В. Филипчук, М. М. Николин. — К. : Літера ЛТД, 2009. — 192 с.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Основи християнської етики 5 клас : хрестоматія / ред. В. М. Жуковський ; упоряд. І. Є. Мазур. — К. : Літера ЛТД, 2008. — 248 с.
Основи християнської етики 6 клас : хрестоматія / ред. В. М. Жуковський ; упоряд. І. Є. Мазур. — К. : Літера ЛТД, 2008. — 248 с.
Основи християнської етики 5 клас : зошит для учня / Жуковський В. М., Олішкевич К. В. — Острог, 2008. — 63 с.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Основи християнської етики 5 клас : посіб. для учня / В. М. Жуковський, Н. М. Лахман, С. В. Филипчук та ін. — Рівне, 2007. — 136 с.
Жуковський В. М. Методика викладання основ християнської етики / В. М. Жуковський. — Острог : НаУОА, 2007. — 80 с.
Методичні рекомендації для вивчення курсу «Методика викладання іноземних мов» : навч.-метод. посіб. / уклад. В. М. Жуковський. — Острог : НаУОА, 2007. — 68 с.
Методичні рекомендації для написання курсових робіт з релігієзнавства для студентів вищих навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / уклад. В. М. Жуковський. — Острог : НаУОА, 2007. — 38 с.
Жуковський В. М. Основи християнської етики 5 клас : книга для вчителя / В. М. Жуковський, Н. М. Лахман, С. В. Филипчук та ін. — Острог : НаУОА, 2007. — 206 с.
Жуковський В. М. Основи християнської етики 5 клас : зошит для учня / В. М. Жуковський, К. В. Олішкевич. — Острог, 2007. — 63 с.
Хрестоматія художніх творів із курсу «Основи християнської етики». 5 клас / В. М. Жуковського ; уклад. І. Є. Мазур. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — 263 с.
Методичні рекомендації для написання курсових робіт з методики викладання іноземних мов : навч.-метод. посіб. / уклад. В. М. Жуковський. — Острог : НаУОА, 2007. — 38 с.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методи навчання іноземних мов : навч.-метод. посіб. / уклад. В. М. Жуковський та ін. — Острог : НаУОА, 2006. — 168 с.
Філософія освіти : навч. посіб. / уклад. В. М. Жуковський. — Острог : НаУОА, 2006. — 210 с.
Контроль у навчанні іноземних мов : навч.-метод. посіб. / уклад. В. М. Жуковський та ін. — Острог : НаУОА, 2006. — 148 с.
Статті
Жуковський В. М. Використання ділової гри у процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов / В. М. Жуковський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 7. — С. 100–107.
Жуковський В. М. Духовно-моральні цінності у структурі підготовки вчителів англійської мови / В. М. Жуковський, Т. О. Попова // Матеріали науково-практичної конференції «Духовність особистості і сучасні стратегії виховання» (5–7 липня, Київ). — К., 2006. — С. 79–90.
2005
Статті
Жуковський В. М. Викладання християнської етики в школах Рівненщини. Досвід для України / В. М. Жуковський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 91–102.
Жуковський В. М. Викладання християнської етики в школі – важливе стратегічне завдання української середньої освіти / В. М. Жуковський // Проблеми освіти. — Вінниця, 2005. — Спец. вип, ч. 2. — С. 25–32.
2003
Статті
Жуковський В. М. Філософсько-теоретичні засади морально-етичного виховання в американській школі в повоєнний період / В. М. Жуковський // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. пр. — К. : ВЦ КДЛУ, 2003. — Вип. 24. — С. 56–58
Жуковський В. М. Етапи морально-етичного виховання в американській школі / В. М. Жуковський // Рідна школа. — 2003. — № 7. — С. 77–80.
Жуковський В. М. Роль сім’ї в морально-етичному вихованні американської молоді в 1980 – 1990-х роках / В. М. Жуковський // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. ДДПУ. — Дрогобич : НВЦ Каменяр, 2003. — Вип. 7. — С. 213–222.
Жуковський В. М. Американський досвід морально-етичного виховання для української школи / В. М. Жуковський // Психолого-педагогічні основи гуманізації навч.-вих. процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. — Рівне, 2003. — С. 31–34.
2002
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Жуковський В. М. Морально-етичне виховання в історії американської школи : монографія / В. М. Жуковський. — Острог : [б. в.], 2002. — 428 с.
Статті
Жуковський В. М. Моральні цінності американської школи / В. М. Жуковський // Рідна школа. — 2002. — № 11. — С. 78–80.
Жуковський В. М. Християнські цінності в історії американської освіти / В. М. Жуковський // Християнські цінності: історія і погляд у третє тисячоліття : зб. наук. записок НаУОА. — Острог, 2002. — Т. VІ. — С. 259–271.
Жуковський В. М. Морально-етичне виховання у школах США наприкінці ХХ ст. / В. М. Жуковський // Нова педагогічна думка. — 2002. — № 1–2. — С. 74–84.
Жуковський В. М. Концепція прагматизму про морально-етичне виховання учнів США / В. М. Жуковський // Наукові записки : зб. наук. статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. — К. : НПУ, 2002. — Вип. 46. — С. 48–56.
Жуковський В. М. Моральне виховання учнів в американській школі в епоху прогресивізму / В. М. Жуковський // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. пр. — Київ : ВЦ КДЛУ, 2002. — Вип. 22. — С. 139–144.
Жуковський В. М. Проблеми морально-етичного виховання в американській школі у 1980 – 1990-х рр. / В. М. Жуковський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2002. — Вип. 3. — С. 235–243.
Жуковський В. М. Моральне виховання в незалежних американських школах / В. М. Жуковський // Наукові записки : зб. наук. статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. — К. : НПУ, 2002. — Вип. 47. — С. 47–56.
Жуковський В. М. Релігійне виховання у державних школах США / В. М. Жуковський // Проблеми реалізації духовного потенціалу молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 2002. — Вип. 2. — С. 17–19.
Жуковський В. М. Програма виховання характеру в американській школі (Сharacter Education Approach) 1890 – 1930 рр. / В. М. Жуковський // Теоретичні питання освіти та виховання : зб. наук. пр. — К. : ВЦ КДЛУ, 2002. — Вип. 20. — С. 92–96.
Жуковський В. М. Підходи до морально-етичного виховання в американській школі у 1890 – 1940-х роках / В. М. Жуковський // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звітної наукової конференції Інститут педагогіки АПН України (26–28 березня 2000 р., м. Київ). — К. : Пед. думка, 2002. — С. 17–18.
Жуковський В. М. Роль релігії у моральному вихованні американської шкільної молоді у 1830 – 1870 роках / В. М. Жуковський // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. — Слов’янськ : ВЦ, 2002. — Вип. ХVI. — С. 214–223.
Жуковський В. М. Ідеї Джона Дьюї про моральне виховання американських школярів / В. М. Жуковський // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. пр. — К. : ВЦ КДЛУ, 2002. — Вип. 21. — С. 168–172.
Жуковський В. М. Зростання інтересу до морального виховання в американській школі / В. М. Жуковський // Рідна школа. — 2002. — № 12. — С. 66–70.
2001
Статті
Жуковський В. М. Роль учителя у моральному вихованні учнів американської школи (1830 – 1870 рр.) / В. М. Жуковський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2001. — Вип. 2. — С. 224–232.
Жуковський В. М. Роль підручників у моральному вихованні учнів американської школи у 1830 – 1870 роках / В. М. Жуковський // Теоретичні питання освіти та виховання : зб. наук. пр. — К. : ВЦ КДЛУ, 2001. — Вип. 14. — С. 153–157.
Жуковський В. М. Філософія томізму і морально-етичне виховання в американській школі в 1950 – 1960 рр. / В. М. Жуковський // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. ДДПУ. — Дрогобич : Вимір, 2001. — Вип. 4. — С. 234–243.
Жуковський В. М. Проблеми моралі серед християнської молоді США / В. М. Жуковський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (моральне виховання на християнських цінностях). — Острог, 2001. — Вип. 2 (2). — С. 38–49.
Жуковський В. М. Морально-етичне виховання жінок у США в 1830 – 1870 рр. / В. М. Жуковський // Теоретичні питання освіти та виховання : зб. наук. пр. — К. : ВЦ КДЛУ, 2001. — Вип. 17. — С. 88–92.
Жуковський В. М. Освіта і морально-етичне виховання афроамериканців у 1830 – 1880 рр. / В. М. Жуковський // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. — Слов’янськ : ВЦ СДПІ, 2001. — Вип. ХV. — С. 262–277.
Жуковський В. М. Американський досвід морального виховання та сучасна українська школа / В. М. Жуковський // Україна і слов’янський світ: історія і сучасність : наук. збірник. — Рівне, 2001. — С. 62–67.
Жуковський В. М. Вплив соціальних та наукових чинників на моральне виховання американських школярів в епоху прогресивізму / В. М. Жуковський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2001. — Вип. 3. — С. 284–296.
Жуковський В. М. Концепція прагматизму про морально-етичне виховання учнів у США і його досвід для української школи / В. М. Жуковський // Морально-етичне виховання школярів у системі громадянської освіти і виховання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15–17 листопада 2001 р.). — Івано-Франківськ, 2001. — С. 3–11.
2000
Статті
Жуковський В. М. Хорас Манн про моральне виховання а американській державній школі ХІХ ст. / В. М. Жуковський // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звітної наукової конференції Інститут педагогіки АПН України 28–30 березня 2000 року. — К. : Пед. думка, 2000. — С. 67–68.
Жуковський В. М. Морально-етичне виховання в американських школах у 1950 – 1970 роках / В. М. Жуковський // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. ДДУ. — Дрогобич : Вимір, 2000. — Вип. 2. — С. 245–251.
Жуковський В. М. Роль моральний цінностей у процесі формування людського капіталу в Україні / В. М. Жуковський // Освіта як фактор формування людського капіталу : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2000. — С. 29–33.
Жуковський В. М. Проблема моральних цінностей в українському суспільстві перехідного періоду / В. М. Жуковський // Наукові записки. — К. : ВД КМ Academia, 2000. — Т. 18, ч. І. — С. 80–82.
Жуковський В. М. Зміст і характер морального виховання в американській школі дев’ятнадцятого століття / В. М. Жуковський // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. Наукові записки. — Острог, 2000. — Т. ІІІ. — С. 313–319.
Жуковський В. М. Передумови здійснення морального виховання в американській державній школі ХІХ століття / В. М. Жуковський // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2000. — Вип. 1. — С. 195–204.
Жуковський В. М. Християнські моральні цінності у вихованні молодого покоління / В. М. Жуковський // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. — Слов’янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. — Вип. ІІ. — С. 138–147.
1999
Статті
Жуковський В. М. Передумови виховання підростаючого покоління на християнських цінностях / В. М. Жуковський // Наукові записки. — Острог : Видавничий комплекс Острозької Академії, 1999. — Т. 2, ч. І. — С. 224–231.
Жуковський В. М. Виховання молоді на принципах християнської моралі. Український та американський досвід / В. М. Жуковський // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Наукові записки. — Острог, 1999. — Т. ІІ, ч. ІІ. — С. 224–231.
Жуковський В. М. Моральні цінності виховання підростаючого покоління незалежної України / В. М. Жуковський // Нова педагогічна думка. — 1999. — № 1. — С. 26–28.
1998
Статті
Жуковський В. М. Концепції морального виховання в сучасних державних американських школах / В. М. Жуковський // Нова педагогічна думка. — 1998. — № 4. — С. 22–30.
Жуковський В. М. Моральні цінності в сучасній американмькій філософії освіти та їх вплив на практику морального виховання / В. М. Жуковський // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 91–93.
Жуковський В. Християнські моральні цінності у вихованні духовності підростаючого покоління / В. Жуковський // Християнство і духовність : збірник матеріалів другої міжнар. наук. конференції циклу наук. конференцій «Християнство: історія і сучасність». — К. : Інститут філософії, 1998. — С. 55–57.
1997
Статті
Жуковський В. М. Григорій Ващенко про виховання молоді на принципах християнської моралі / В. М. Жуковський // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. — Острог, 1997. — С. 94–100.
1996
Статті
Жуковський В. М. Навчання англійської мови на першому році / В. М. Жуковський // Методичні рекомендації для викладачів та студентів : метод. пос. — Острог : Острозька Академія, 1996.
1995
Статті
Жуковський В. М. До питання про факультативний курс «Виховання школярів у дусі християнської моралі» / В. М. Жуковський // Національне відродження і морально-гігієнічне виховання сучасної молоді. — Тернопіль, 1995. — С. 24–25.
Жуковський В. М. Результати соціологічного дослідження моральної культури молоді / В. М. Жуковський // Національне відродження і морально-гігієнічне виховання сучасної молоді. — Тернопіль, 1995. — С. 25–26.
1994
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жуковський В. М. Методичні рекомендації студентам-філологам 4 – 5 курсів для проведення педагогічної практики з іноземної мови в школі / В. М. Жуковський. — Рівне : РДПІ, 1994.
1992
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Жуковський В. М. Індивідуалізація навчання техніки читання учнів 5 – 6 класів середньої школи (на матеріалі англійської мови) : метод. рек. / В. М. Жуковський. — Рівне : РДПІ ім. Д. З. Мануїльського, 1992. — 51 с.
Статті
Жуковський В. М. Визначення обсягу зорової пам’яті учнів 5 – 6 класів для здійснення індивідуалізації навчання / В. М. Жуковський // Методика викладання іноземних мов. — К., 1992.
Жуковський В. М. Розвиваюча і формуюча індивідуалізація техніки читання на початковому етапі середньої школи / В. М. Жуковський // Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов. — К. : КДПІІМ, 1992.
2016
Статті
П'янковська І. В. Застосування технології «переверненого навчання» у викладанні дисципліни «Лексичний менеджмент» / І. В. П'янковська // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2016. — Вип. 60. — С. 52–56.
2015
Статті
П’янковська І. Ведення блогів для навчання іншомовної лексики (на матеріалі дисципліни «Словниковий запас» для студентів другого курсу спеціальності «Англійська мова і література») / І. П’янковська // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 52. — С. 216–218.
2013
Статті
Голубєва М. О. Конфліктологічна компетентність – складова професійної компетентності викладача ВНЗ / М. О. Голубєва, І. В. Жарук, І. В. П’янковська // Психолого-педагогічний практикум. Методичний посібник. — К. : Видавництво ТОВ «НВП ІНТЕРСЕРВІС», 2013. — С. 28–38.
2011
Статті
П’янковська І. В. Порівняльний аналіз фахової підготовки вчителів іноземної мови в Україні та Німеччині / І. В. П’янковська // Вища освіта України. — 2011. — Т. І (26), дод. 2 до № 3. — С. 434–442. — (Тематичний випуск : «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»).
2010
Статті
Голубєва М. О. Особливості та система підготовки вчителів іноземної мови у ВНЗ Німеччини / М. О. Голубєва, І. В. П’янковська // Вища освіта України. — 2010. — Т. І (19), дод. 4. — С. 414–421.— (Тематичний випуск : «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»).
П’янковська І. В. «Компетенція» та «компетентність» як провідні поняття компетентнісного підходу / І. В. П’янковська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (22–23 квітня 2010 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 202–211.
Голубєва М. О. Етапи розвитку вищої освіти Федеративної Республіки Німеччина у 1990–2010 роках / М. О. Голубєва, І. В. П’янковська // Збірник наукових праць № 55. Серія : Педагогічні та психологічні науки. — Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, Державна прикордонна служба України ; Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2010. — С. 8–23.
2009
Статті
П’янковська І. В. Підготовка вчителів іноземної мови у Німеччині: сучасний стан та перспективи / І. В. П’янковська // Вища освіта України — 2009. — Т. І (13), дод. 4. — С. 541–551. — (Тематичний випуск : «Вища освіта України).
П’янковська І. В. Вплив Болонського процесу на розвиток вищої освіти сучасної Німеччини / І. В. П’янковська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 345–358.
П’янковська І. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови / І. В. П’янковська // Наукові праці : науково-методичний журнал. Педагогіка. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. — Вип. 95, Т. 105. — С. 155–160.
2008
Статті
П’янковська І. В. Формування професійної компетентності студентів-філологів бакалаврату / І. В. П’янковська // Наукові записки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; укл. Л. Л. Макаренко. — К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. — С. 220–230. — (Серія "Педагогічні та історичні науки" ; вип. 76).
Голубєва М. О. Визначення ключових компетентностей майбутніх учителів: європейський досвід / М. О. Голубєва, І. В. П’янковська // Наукові записки НаУКМА. "Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота". — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. — Т. 84.
П’янковська І. В. Визначення ключових компетентностей майбутніх вчителів у країнах Європи / І. В. П’янковська // Вища освіта України. — 2008. — Т. І (8), дод. 3. — С. 384–391. — (Тематичний випуск : «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»).
П’янковська І. В. Педагогічні технології: історія поняття та перспективи впровадження / І. В. П’янковська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10. — С. 210–218.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / уклад. : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 52. — 306 с.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 54.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 51.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 55.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 53.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 56.
Статті
Новоселецька С. В. «Some Thoughts Around The Freedom To Teach» / С. В. Новоселецька // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 52.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014.
Статті
Новоселецька С. В. Індивідуально-психологічні особливості навчання англійської мови дітей дошкільного віку / С. В. Новоселецька // Инновационный потенциал мировой науки XXI века : XXVI Международная научно-практическая конференция. — SUHA : Южноукраинский гуманитарный альянс, 2014.
Новоселецька С. В. «A “Sense of Community” as One of the Factors That Enhances Language Learning» / С. В. Новоселецька // «Science and Education: a New Dimension» : міжнародний журнал. — Будапешт, 2014.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013.
Статті
Новоселецька С. В. Methodology and Teaching of Sociolinguistic Analysis / С. В. Новоселецька // Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість : VІІ Міжнарожна науково-практична конференція (18–19 квітня 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Новоселецька С. В. Особистісно-орієнтована модель дошкільної освіти засобами іноземної мови / С. В. Новоселецька // "Дні науки" в НаУОА : XVІII Наукова викладацько-студентська конференція (20–21 березня, 2013 р., м. Острог). — Острог, 2013.
Новоселецька С. В. Основні граматичні особливості канадського варіанту англійської мови / С. В. Новоселецька // Студентські наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог, 2013. — Вип. 6. — С. 68–71.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчально-методичні рекомендації щодо проведення педагогічної практики з іноземної мови для студентів IV-го курсу факультету романо-германських мов / укл. О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька, О. О. Пелипенко. — Острог : НаУОА, 2012. — 116 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012.
Статті
Новоселецька С. В. Вплив глобальної англійської мови на українську мову та культуру спілкування / С. В. Новоселецька // Актуальні проблеми культури української мови та мовлення : Всеукраїнська мовна конференція (12 листопада 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012.
Новоселецька С. В. Шляхи гармонізації мовної особистості студента / С. В. Новоселецька // Нематеріальна культурна спадщина: витоки – цінність – охорона : Міжнародна наукова конференція (25–26 жовтня 2012 р., м. Люблін). — Люблін, 2012.
Новоселецька С. В. Фундаментальні категорії людського пізнання / С. В. Новоселецька // VII Міжнародна конференція в університеті ім. Яна Кохановського (грудень 2012 р., м. Кельце). — Кельце, 2012.
Новоселецька С. В. English as a Second Language and Canadian Multiculturalism / С. В. Новоселецька, К. В. Сімак // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА. — 2012. — Вип. 25. — C. 348–351.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011.
Статті
Новоселецька С. В. Використання англомовних лексичних одиниць в українському суспільстві / С. В. Новоселецька, Ю. І. Шустак // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 19. — С. 102–109.
Новоселецька С. В. Особливості американського варіанту англійської мови / С. В. Новоселецька // Студентські наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог, 2011. — Вип. 4. — С. 125–128.
Новоселецька С. В. Теоретико-методологічні основи політичної комунікації / С. В. Новоселецька, Н. В. Шапран // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. "Філологічні науки. Мовознавство". — Луцьк, 2011. — № 4. — С. 72–78.
Новоселецька С. В. Когнітологія дискурс-аналізу як предмет міждисциплінарних досліджень / С. В. Новоселецька, М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010.
Статті
Новоселецька С. В. International tourism as a way of personal development / С. В. Новоселецька // International Black Sea NGO's Tourism Congress (16–17 December, 2010). — Gayeli ; Rize ; Turkey, 2010.
Новоселецька С. В. Youth in Action: Activating the Youth Leadership Initiative / С. В. Новоселецька // International Learning Forum: Youth Partnerships in Action (19–28 October, 2010). — Montreal, Canada, 2010.
Новоселецька С. В. Вплив глобалізаційних процесів на мовну соціалізацію та міжкультурну комунікацію / С. В. Новоселецька // Наукові записки. Серія «Філологічна» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (22–23 квітня 2010 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2010 — Вип. 16. — С. 223–232.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009.
Статті
Новоселецька С. В. Глобальна англійська у євросоюзному контексті / С. В. Новоселецька // Наукові записки. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 73–81.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації з питань підготовки та проведення державної атестації студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра за напрямом «Філологія. Англійська мова та література» / С. В. Новоселецька, І. В. Ковальчук, Н. А. Семенова та ін. ; за заг. ред. Л. М. Коцюк. — 2-е вид. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 30 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації з питань підготовки та проведення державної атестації студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра за напрямом «Філологія. Англійська мова та література» / С. В. Новоселецька, В. Л. Поліщук. ; за заг. ред. Л. М. Коцюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — 29 с.
Навчальний посібник з курсу «Вступ до усного перекладу» / укл. С. В. Новоселецька, О. А. Пелипенко. — Острог, 2007. — 193 с.
Статті
Новоселецька С. В. Міжкультурна комунікація як предмет наукового дослідження / С. В. Новоселецька // Наукові записки. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 363–371.
2006
Статті
Новоселецька С. В. Соціалізація особистості у двомовному суспільстві / С. В. Новоселецька // Психологічні перспективи : науковий журнал. — Луцьк : Вид-во Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2006. — Вип. 8.
2001
Статті
Новоселецька С. В. Around the Principle to the Freedom to Teach / С. В. Новоселецька // International Symposium, Crimean State Industrial and Pedagogical. — Simferopol, 2001.
Новоселецька С. В. Акумульовані знання і свобода: їх взаємодія з реальністю / С. В. Новоселецька // Наукові записки Острозької академії. — Острог, 2001.
1999
Статті
Новоселецька С. В. Феномен доброти та любові до ближнього, як категорія вищих моральних якостей у працях М. Смотрицького / С. В. Новоселецька // Наукові записки Острозької академії. — Острог, 1999.
1998
Статті
Новоселецька С. В. Психологічні особливості наукової співпраці на заняттях з англійської мови / С. В. Новоселецька // Наукові записки Острозької академії. — Острог, 1998.
1996
Статті
Новоселецька С. В. Спадщина М. Смотрицького і духовне оновлення людини / С. В. Новоселецька // Матеріали і тези міжвузівської науково-теоретичної конференції. — Рівне, 1996.
Новоселецька С. В. Духовність в структурі національного характеру – вирішальний чинник прогресу нації / С. В. Новоселецька // Міжвузівська науково-теоретична конференція. — РДГУ, Рівне, 1996.
2015
Статті
Зелінська Л. В. Відображення «середнього класу» у малярстві та літературі Російської імперії др. пол. ХVІІІ – пер. пол. ХІХ ст. / Л. В. Зелінська // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 55. — С. 98–102.
Zelinska L. “…wszystkie nasze obrazy społeczności są niepełne i kulawe…”: O chacie za wsią J. I. Kraszewskiego / L. Zelinska // Kraszewski i nowożytność. Studia. — Białystok, 2014–2015. — S. 753–768.
Зелінська Л. В. Художнє відображення соціальної мобільності селян-кріпаків у культурі Російської імперії першої половини ХІХ ст. / Л. В. Зелінська // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 52. — С. 115–118.
2014
Статті
Зелінська Л. В. “…to typ moskiewskiej nihilistki, ale nie polskiej dziewczyny”: один епістолярний епізод із життя читачки Габріелі Запольської і письменника Юзефа Ігнація Крашевського / Л. В. Зелінська // Волинь-Житомирщина : зб. наук. праць. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — С. 187–195. — ("Універсум Юзефа Ігнація Крашевського" ; вип. 25).
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Зелінська Л. В. Практикум із “Зарубіжної літератури”. Анотації лекцій, плани практичних занять, наукові матеріали з коментарями, комплекси завдань для самостійної роботи : навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу факультету романо-германських мов / Л. В. Зелінська. — Острог : НаУОА, 2013. — 109 с.
Зелінська Л. В. Практикум із “Зарубіжної літератури”. Анотації лекцій, плани практичних занять, наукові матеріали з коментарями, комплекси завдань для самостійної роботи : навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу факультету романо-германських мов / Л. В. Зелінська. — Острог : НаУОА, 2013. — 116 с.
Статті
Зелінська Л. В. Театральні традиції у київський період творчості Юзефа Коженьовського / Л. В. Зелінська // Київські полоністичні студії. — К. : Кафедра, 2013. — Т. ХХІІ. — С. 267–273.
Зелінська Л. В. Міжкультурна комунікація у театрі Російської імперії першої половини ХІХ ст.: водевільний сюжет “допомога у сватанні” / Л. В. Зелінська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 36. — С. 145–150.
Зелінська Л. В. На перетині дискурсу влади і мистецтва: комедія М. Гоголя “Ревізор” та її екранізація / Л. В. Зелінська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Філологія. Соціальні комунікації”. — Ужгород, 2013. — Вип. 1 (29). — С. 46–51.
Зелінська Л. В. Цензура й автоцензура в театральному дискурсі Російської імперії першої третини ХІХ ст. / Л. В. Зелінська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. Літературознавство. — 2013. — Вип. 13 (262). — С. 43–48.
2012
Статті
Зелінська Л. В. Жінка як об’єкт і суб’єкт у творчому процесі письменника-чоловіка (на матеріалі реалістичної драматургії ХІХ ст.) / Л. В. Зелінська // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16–17 березня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 22–33.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Зелінська Л. В. Антична література (давньогрецька і давньоримська). Конспекти лекцій, наукові матеріали з коментарями, плани практичних занять : навчальний посібник для студентів І курсу факультету романо-германських мов / Л. В. Зелінська. — Острог, 2011. — 232 с.
Статті
Зелінська Л. В. Деконструкція образу тирана в драмі “Калігула” Альбера Камю і посттоталітарний слов’янський театральний контекст / Л. В. Зелінська // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць "Імагологічні виміри національної літератури". — Луцьк, 2011. — Вип. 12. — С. 55–65.
Зелінська Л. В. Стиль натуралізму ХІХ ст. під кутом зору постнекласичної парадигми / Л. В. Зелінська // Світова літературна класика у "великому часі" : VII Міжнародні чичерінські читання. — Львів, 2011. — С. 47–49.
Зелінська Л. В. Театр і політика наприкінці ХІХ ст.: перехрещення дискурсів (на матеріалі епістолярію Ф. Енгельса) / Л. В. Зелінська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 362–372.
2010
Статті
Зелінська Л. В. Міщанство як тема повідомлення у міжкультурній комунікації (трагіфарс Габріели Запольської “Моральність пані Дульської” на сцені Рівненського державного музично-драматичного театру) / Л. В. Зелінська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2010. — Вип. 15. — С. 112–124.
Зелінська Л. В. Тадеуш Конвіцький і Юрій Андрухович: парадоксальність апокаліптичних візій / Л. В. Зелінська // Міжнародна інтердисциплінарна наукова конференція «Польсько-український бюлетень»: європейська традиція діалогу культур. — Київ ; Ірпінь, 2010. — Вип. 15. — С. 322–328.
Зелінська Л. В. Лекційний театр в університеті як осередок духовно-морального виховання і навчання (з педагогічного досвіду викладача-літературознавця) / Л. В. Зелінська // Науково-методичний збірник “Духовно-моральне виховання і професіоналізація особистості: виклики ХХІ століття”. — Київ ; Вінниця, 2010. — С. 63–65.
2009
Статті
Зелінська Л. В. Антиколоніальний дискурс і постколоніальна критика в контексті міжкультурної комунікації / Л. В. Зелінська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2009. — Вип. 11. — С. 613–622.
2008
Статті
Зелинская Л. В. Импрессионистическая критика и театр в конце ХІХ в.: славянский контекст / Л. В. Зелинская // Журналістыка – 2008. Стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 10-й Мiжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (11–12 снежня). — Мінск, 2008. — С. 465–467.
Зелінська Л. В. Проблеми розрізнення категорій Свій і Чужий у трагедіях Юзефа Коженьовського та Юрія Федьковича: постколоніальний підхід / Л. В. Зелінська // Acta Polono – Ruthenica. — Olsztyn : Wydawnictwo uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. — XIII. — S. 249–265.
Зелінська Л. В. “Блакитна троянда” Лесі Українки як спроба психодрами / Л. В. Зелінська // Південний архів. "Філологічні науки". — Херсон, 2008. — Вип. ХХХХІІ. — С. 48–55.
2007
Статті
Зелинская Л. В. На перекрестке универсальной и этномоделей: анализ драматургии А. П. Чехова в курсових проектах студентов романо-германской филологии / Л. А. Зелинская // Русистика и современность : материалы международной научно-практической конференции. — СПб. : Издательский дом «МИРС», 2007. — Т. 2. — С. 281–286.
Зелинская Л. В. Антон Чехов как профетическая и богемная фигура: русская и польская модели / Л. В. Зелинская // Русистика и современность. Литературоведение : сборник научных статей. — Одесса : “Астропринт”, 2007. — С. 290–298.
Зелінська Л. В. “Karpaccy Gόrale” Ю. Коженьовського й “Верховинці” Г. Хоткевича: корекція культурного стереотипу матері / Л. В. Зелінська // Київські полоністичні студії. Європейський вимір української полоністики. — Київ, 2007. — С. 324–333.
Зелінська Л. В. “Блакитна троянда” Лесі Українки: проблема дискурсу і методу / Л. В. Зелінська // Леся Українка і сучасність : зб. наук.праць. — Луцьк : “Вежа”, 2007. — Т. 4, кн. 1. — С. 59–72.
2006
Статті
Зелінська Л. В. Постмодерна гра з Уїльямом Шекспіром: вокалізація тексту як виявлення смислу // Л. В. Зелінська // Вестник СевГТУ. "Филология". — 2006. — Вып. 76. — С. 33–42.
Зелінська Л. В. Драма як репрезентант суспільних моделей ХХ віку / Л. В. Зелінська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2006. — С. 69–87.
2005
Статті
Зелінська Л. В. Рівненські палімпсести: дві спроби „змивання” пергаментів історії міста / Л. В. Зелінська // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. — Рівне : “Перспектива”, 2005. — Вип. ХV. — С. 202–209.
Зелінська Л. В. Феміністичні «сліди» в деконструкції (порівняльний аналіз драм Ж. Ануя «Медея» і Ю. Тарнавського «Не Медея») / Л. В. Зелінська // Літературна компаративістика. — К. : ПЦ «Фолиант», 2005. — Вип. І. — С. 191–206.
Зелінська Л. В. Феміністичні “сліди” античного міфу в постмодерній драмі: проблема катарсису / Л. В. Зелінська // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Українська література в загальноєвропейському контексті : матеріали Міжнародної наукової конференції (11–12 жовтня 2005 р). — Ужгород, 2005. — Вип. 9. — С. 130–136.
Зелінська Л. В. Барокова містерія “Dialogus de passione Christi”: українсько-польський варіант катарсису / Л. В. Зелінська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2005. —- Вип. 2. — С. 36–45.
Зелінська Л. В. Український політичний контекст катарсису: роман У. Самчука «Марія» і драма «Голод (1933)» Б. Бойчука / Л. В. Зелінська // Улас Самчук: художнє осмислення української долі в ХХ столітті : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції (11–13 травня 2005 р.). — Рівне : Волинські обереги ; Дермань ; Тилявка ; Кременець, 2005. — С. 209–225.
Зелінська Л. В. Театр і текст: світло ліхтаря крізь подвійну завісу (“Півонієвий ліхтар” С. Енте, театр “І люди, і ляльки”, режисер О. Новохацький) / Л. В. Зелінська // Театральна бесіда. — Львів, 2005. — квітень.
2004
Статті
Зелінська Л. В. Діонісійські оргії і катарсис: прихована проблема постмодерної драматургії / Л. В. Зелінська // Культура народов Причерноморья. — Симферополь : Таврический Национальный университет им. В. И. Вернадского, 2004. — № 55, Т. 1. — С. 153–157.
Зелінська Л. В. Внутрішня специфіка слов’янської ментальності: проблема катарсису душі/тіла у творчості Лесі Українки та Вєліміра Хлєбнікова / Л. В. Зелінська // Література. Фольклор. Поетика : зб. наук. праць. — К. : Акцент, 2004. — Вип. 18, ч. 2. — С. 242–256.
Зелінська Л. В. Олізар загинув – Одіссей повернувся: драма В. Шевчука “Птахи з невидимого острова” як специфічний катарсис української ментальності / Л. В. Зелінська // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. — Житомир, 2004. — Вип. 12. — С. 36–47.
Зелінська Л. В. Матроклінний феномен в постколоніальній свідомості (за драмами “Медея” Л. Розумовської і “Не Медея” Ю. Тарнавського) / Л. В.Зелінська. — Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. — С. 99–112.
Зелінська Л. В. Екзистенціалістська модель “драми Чоловіка”: проблема катарсису в творчості Ю. Тарнавського / Л. В. Зелінська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2004. — С. 112–126.
Зелінська Л. В. Містицизм в європейській літературі. Епоха після Просвітництва / Л. В. Зелінська // Вісник Львівського університету. Серія "Філологчна". — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. — Вип. 33. — С. 74–82.
Зелінська Л. В. Дім як екзистенційний простір людини: трансформація античного міфу про Медею (за драмами Ж. Ануя, Л. Разумовської, Ю. Тарнавського) / Л. В. Зелінська // Збірник “Наукові записки”. Серія : Філологічні науки (літературознавство). — Кіровоград, 2004. — Вип. 56. — С. 130–141.
2003
Статті
Зелінська Л. В. Античність і постмодерн: “чорна” текстура подвійної рецепції жінки (за драмою Ю. Тарнавського “Не Медея”) / Л. В. Зелінська // Літературний дискурс: генезис, рецепція, інтерпретація (літературознавчий, культурологічний і методичний аспект) : збірка матеріалів Міжнародної конференції. — К., 2003. — С. 131–141.
2002
Статті
Зелінська Л. В. Уїльям Блейк та Григорій Сковорода: портрети містиків в галереї суспільних опіній / Л. В. Зелінська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2002. — Вип. 2. — С. 15–24.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Зелінська Л. В. Пропозиції до курсу християнська педагогіка. Загальні методичні рекомендації / Л. В. Зелінська // Християнська етика і педагогіка : навчально-методичний посібник для учителів. — Острог, 2001. — С. 15–73.
Статті
Зелінська Л. В. Ідея модерної нації: Леся Українка, Богдан Кістяківський та інші драгоманівці (аспект спілкування поколінь наприкінці ХІХ століття) / Л. В. Зелінська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2001. — С. 47–58.
2000
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Зелінська Л. В. Література і політика: епохи ХХ сторіччя в українському суспільстві : навчальний посібник для учителів, студентів та гімназистів / Л. В. Зелінська. — Рівне : РДГУ, 2000. — 66 с.
Статті
Зелінська Л. Д. “Нічого немає поза тілом…” (довербальний текст Юрія Тарнавського) / Л. Д. Зелінська // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. — Рівне, 2000. — Вип. VІІІ. — С. 33–41.
Зелінська Л. Д. Артеміда – Діана – Непорочна Діва Марія: парадигма європейської культури / Л. Д. Зелінська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2000. — С. 57–65.
Зелінська Л. Д. Роман Ж. Сарамаго "Євангеліє від Ісуса": постмодерна естетика віри чи богоборчого бунту / Л. Д. Зелінська // Біблія і культура : зб. наук. статей. — Чернівці, 2000. — Вип. 1. — С. 163–167.
1999
Статті
Зелінська Л. Д. Улас Самчук: волинські паралелі його шляху й епосу / Л. Д. Зелінська // Українська мова та література. — 1999. — № 3. — С. 1–5.
Зелінська Л. В. Педагогічний аспект християнізації: учитель і учні / Л. В. Зелінська // Наукові записки. — Острог, 1999. — Т. ІІ, ч. ІІ. — С. 215–224.
Зелінська Л. Д. Біблійні алюзії, нігілізм і біль: спадщина "старої інтелігенції" (за поемою Є. Плужника "Галілей") / Л. Д. Зелінська // Творчість Євгена Плужника і літературний процес ХХ століття на Україні : зб. наук. праць. — Рівне, 1999. — С. 46–57.
Зелінська Л. Д. Третє авторство як деконструкція жанру житія святого (за романами Валерія Шевчук "На полі смиренному", "Око прірви") / Л. Д. Зелінська // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. — Рівне, 1999. — Вип. VІ. — С. 3–14.
Зелінська Л. Д. Проспіваймо буколіку під кінець, або Пастуша есхатологія в літературі / Л. Д. Зелінська // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. — Рівне, 1999. — Вип. VІІ. — С. 93–105.
1998
Статті
Зелінська Л. Д. Середньовічна теологія вільної волі і транс’європейська авантюра Дон Жуана / Л. Д. Зелінська // «Камінний господар» Лесі Українки та феномен середньовіччя : збірник наукових праць. — Рівне, 1998. — С. 67–76.
Зелінська Л. Д. Античність як «позачасовий абсолют» на тлі модернізму / Л. Д. Зелінська // «Кассандра» Лесі Українки і європейський модерн : збірник наукових праць. — Острог, 1998. — С. 26–36.
1997
Статті
Зелінська Л. Д. Туга за самопроекцією (спроба феміністичного підходу до драматичної поеми Лесі Українки «Одержима») / Л. Д. Зелінська // Леся Українка і національна ідея : збірник наукових праць. — К., 1997. — С. 54–61.
1994
Статті
Зелінська Л. Д. Влада мертвих над живими, або втома від героїзму / Л. Д. Зелінська // Духовне відродження культури України: традиції, сучасність. — Рівне, 1994. — С. 153–158.
1993
Статті
Зелінська Л. Д. Загратований куб тривання: духовна практика українських поетів / Л. Д. Зелінська // Християнські сюжети та образи в художній літературі. — Житомир, 1993. — С. 41–45.
Зелінська Л. Д. "Марія": філософія жертвоприношення і українська ментальність / Л. Д. Зелінська // Волинські дороги Уласа Самчука. — Рівне, 1993. — С. 46–52.
Зелінська Л. Д. Драматичні портрети Шевченка / Л. Д. Зелінська // Слово і час. — 1993. — № 7. — С. 25–30.
1992
Статті
Зелінська Л. Д. Архетип України в "Книзі буття українського народу" М. Костомарова / Л. Д. Зелінська // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації. — Рівне, 1992. — С. 23–26.
Зелінська Л. Д. Козацький портретопис української драматургії / Л. Д. Зелінська // Берестецька битва в історії України. — Рівне, 1992. — С. 53–56.
1991
Статті
Зелінська Л. Д. Біографічний нарис: грані пізнаного і прихованого (на матеріалі біографії Лесі Українки) / Л. Д. Зелінська // Українська мова і література в школі. — 1991. — № 2. — С. 18–23.
1986
Статті
Зелінська Л. Відкристалізовано часом / Л. Зелінська, П. Орлик // Радянське літературознавство. — 1986. — № 9. — С. 40–47.
2014
Статті
Шапран Н. В. Етико-філософський і психоемоційний виміри концепту ЗАЗДРІСТЬ / Н. В. Шапран // Studia slawistyczne: Etnolingwistyka i miedzykulturowa komunikacja. — Lublin : KUL, 2014. — Z. 2. — S. 158–161.
Шапран Н. В. Репрезентація концептів брит. ENVY, нім. NEID і укр. ЗАЗДРІСТЬ англійськими, німецькими та українськими фразеологізмами: зіставно-лінгвокультурологічний аспект / Н. В. Шапран // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць : матеріали науково-практичної конференції ”Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість". — Острог, 2014.
Шапран Н. В. Мотивувальне підґрунтя кореляції концепту заздрість з концептами ревнивість і жадібність у британській, німецькій та українській лінгвокультурах / Н. В. Шапран // Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації : XIX Всеукраїнська науково-практична конференція (Одеса, 25–26 квітня, 2014 р.). — Одеса : Національна академія наук України ; Інститут освітньої та молодіжної політики, 2014.
Шапран Н. В. Ethnocentrism as the anthropological concept of cultural relativism / Н. В. Шапран // Інноваційний потенціал світової науки XXI сторіччя : Міжнародна науково-практична конференція. — Запоріжжя : Південноукраїнський гуманітарний альянс ; Громадське об’єднання «Громадська дія», 2014.
Шапран Н. В. Contextualization cues: aspects of language and behavior / Н. В. Шапран // XVIII Международная научно-практическая конференция посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук (Москва, 29.03.2014 г.). — Москва : Центр гуманитарных исследований «Социум», 2014.
Шапран Н. В. Лінгвокультурні особливості організації номінативних полів концептів брит. ENVY, нім. NEID і укр. ЗАЗДРІСТЬ / Н. В. Шапран // Наукові записки. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 49. — С. 346–350.
2011
Статті
Новоселецька С. В. Теоретико-методологічні основи політичної комунікації / С. В. Новоселецька, Н. В. Шапран // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. "Філологічні науки. Мовознавство". — Луцьк, 2011. — № 4. — С. 72–78.
2010
Статті
Шапран Н. В. Теоретичні передумови вживання компліменту в українській, англійській та французькій комунікативних культурах / Н. В. Шапран // Наукові записки. Серія “Філологічна” : матеріали міжнародної науково-­практичної конференції “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (22­–23 квітня 2010 р.). — Острог, 2010. — Вип. 16. — С. 334–342.
Шапран Н. В. Функціональні особливості компліментарних висловлень у французькій мові / Н. В. Шапран // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. "Філологічні науки. Мовознавство". — Луцьк, 2010. — № 7. — С. 401–405.
2009
Статті
Шапран Н. В. Функціональні особливості компліментарних висловлень в англомовному дискурсі / Н. В. Шапран // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2009. — Вип. 11. — С. 421–428.
2008
Статті
Шапран Н. В. Лексичні та соціо-прагматичні особливості компліментарних висловлень у сучасній англійській мові / Н. В. Шапран // Наукові записки. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 9. — С. 359–371.
2007
Статті
Шапран Н. В. Соціально-психологічні характеристики концепту ЗАЗДРІСТЬ / Н. В. Шапран // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 94–106.
2017
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Kostiuk O. Y. Narrative Method in Teaching Foreign Languages / O. Y. Kostiuk, L. I. Lushpay // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 64. — Ч. 1. — 226 с.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Костюк О. Ю. Міжнародний досвід інклюзивного навчання / О. Ю. Костюк, Л. І. Лушпай // Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами: теорія та практика : зб. праць вчених, молодих науковців, педагогів-практиків / за ред. доц. Борейка О. М. — Житомир : ЖДУ, 2016. — 150 с.
2015
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Ділова англійська мова для студентів спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” : навчальний посібник / О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька, Т. М. Ширяєва. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 120 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 52. — 306 с.
Статті
Костюк О. Ю. Соціолінгвістична компетенція як компонент комунікативної компетентності / О. Ю. Костюк, Л. І. Лушпай // Наукові записки НаУОА. Серія “Філологічна”. — Острог, 2015. — Вип. 56. — С. 158–160.
Костюк О. Ю. Інтернет-ресурси та електронні бібліотеки на заняттях з англійської мови / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Філологічна”. — Острог, 2015. — Вип. 52. — С. 140–141.
2013
Статті
Костюк О. Ю. Роль вiршовaного мaтерiaлу у нaвчaннi лексики aнглiйської мови учнiв почaткової школи / О. Ю. Костюк, Ю. М. Карплюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Філологічна”. — Острог, 2013.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчально-методичні рекомендації щодо проведення педагогічної практики з іноземної мови для студентів IV-го курсу факультету романо-германських мов / укл. доц. О. Ю. Костюк., доц. С. В. Новоселецька, ст. викл. О. О. Пелипенко. — Острог : НаУОА, 2012. — 116 с.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Англо-український/українсько-англійський розмовник для співробітників дорожньо-патрульної служби / О. Ю. Костюк, Л. М. Коцюк, Т. М. Ширяєва, К. Д. Степанова. — Острог : Вид-во НауОА, 2011. — 196 с.
Велика Волинь: історія освіти і культури : монографія / за ред. проф. М. В. Левківського. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. — 500 с. — (Релігійна освіта на Волині кінець XVIII – поч. XX ст. ; Розділ 6.).
2010
Статті
Костюк О. Ю. Організація навчально-виховного процесу у початкових школах німецької та чеської національних меншин Волині у ХІХ ст. / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2010. — Вип. 16. — С. 129–139.
Костюк О. Ю. Навчально-виховний процес у початкових православних закладах Волині у ХІХ ст. / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2010. — Вип. 15. — С. 138–145.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Костюк О. Ю. Розвиток релігійної освіти на Волині : навчальний посібник з історії педагогіки / О. Ю. Костюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 224 с.
Статті
Костюк О. Ю. Навчально-виховний процес у єврейських середніх освітніх закладах Волині ( друга половина ХІХ ст. ) / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2009. — Вип. 13. — С. 243–251.
Костюк О. Ю. Вплив мови на навчально-виховний процес у релігійних освітніх закладах Волині ( ХІХ – поч. ХХ ст.) / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Філологічна”. — Острог, 2009. — Вип. 9. — С. 486–492.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Завдання для перевірки знань та умінь із курсу «Англійська мова» для студентів економічного факультету (заочна форма навчання) / Ю. В. Заболоцький, О. Ю. Костюк, Л. І. Ляшенюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 92 с.
Навчально-методичний посібник «Тексти для читання з курсу «Англійська мова» для студентів економічного факультету» / О. Ю. Костюк, О. Я. Чепіль, Т. М. Ширяєва. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 224 с.
Статті
Костюк О. Ю. Навчально-виховний процес у єврейських початкових релігійних закладах Волині (ХІХ - поч. ХХ ст.) / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Філологічна”. — Острог, 2008. — Вип. 9. — С. 536–543.
Костюк О. Ю. Проблема релігійної освіти на Волині у сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2008. — Вип. 11. — С. 100–107.
Костюк О. Ю. Середня духовна жіноча освіта в системі релігійної освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2008. — Вип. 10. — С. 142–152.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Костюк О. Ю. Методичні рекомендації до спецкурсу: “Становлення та розвиток релігійної освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст.” / О. Ю. Костюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — 32 с.
Статті
Костюк О. Ю. Організаційно-педагогічні умови становлення та розвитку початкової релігійної освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття / О. Ю. Костюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2007. — Вип. 34. — С.139–143.
Костюк О. Ю. Зміст та організація діяльності Волинської духовної семінарії (Острозький період) / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2007. — Вип. 8. — С. 178–193.
Костюк О. Ю. Суспільно-економічні та політичні передумови становлення та розвитку релігійної освіти на Волині / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2007. — Вип. 9. — С. 239–247.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчально-методичні матеріали з курсу «Англійська мова» для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність ” / О. Ю. Костюк, Т. М. Ширяєва. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 77 с.
Статті
Костюк О. Ю. Заснування і становлення Острозького (Кременецького) повітово-парафіяльного училища / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2006. –– Вип. 7. — С. 193–203.
2004
Статті
Костюк О. Ю. Заснування Дерманського повітового училища у 1833 році – важливий чинник розвитку духовної освіти на Волині / О. Ю. Костюк // Наука і освіта 2004 : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. — Дніпропетровськ, 2004. — С. 13–15.
Костюк О. Ю. Підготовка Волинської духовної семінарії до реформування / О. Ю. Костюк // Динаміка наукових досліджень 2004 : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. — С. 24–25.
Костюк О. Ю. Розвиток освіти на Волині у ХІХ столітті / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2004. — Вип. 5. — С. 173–184.
Костюк О. Ю. Соціальні та історичні умови розвитку релігійної осві­ти на Волині кінця XVIII століття / О. Ю. Костюк // Соці­ально-психологічні проблеми пострадянських перетворень : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2004. — С. 18–21.
2003
Статті
Костюк О. Ю. Запровадження християнства – запорука просвітництва в Київській Русі / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2003. — Вип. 4. — С. 213–220.
2002
Статті
Костюк О. Ю. Роль училища ім. графа Д. М. Блудова в поширенні жіночої духовної освіти на Волині / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2002. — Вип. 2. — С. 185–191.
Костюк О. Ю. Інтелектуальний розвиток дитини – важливий етапи формування особистості / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2002. — Вип. 3. — С. 144–149.
2001
Статті
Костюк О. Ю. Початки демократизації освіти в Україні / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2001. — Вип. 2. — С. 329–334.
Костюк О. Ю. Роль духовенства в розвитку духовних освітніх закладів Волині (XVIII – XIX ст.) / О. Ю. Костюк // Наукові записки НаУОА. Серія “Психологія і педагогіка” (Моральне виховання на християнських цінностях). — Острог, 2001. — Вип. 2 (2). — С. 72–80.
2017
Статті
Заблоцький Ю. В. Частиномовний аналіз економічної термінології в американському політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих промов кандидатів на пост президента США 2012 року) / Ю. В. Заблоцький // «Південний архів» : збірник наукових праць. Філологічні науки. — Херсон : Херсонський державний університет, 2017. — Вип. LXVII. — С. 92–95.
2015
Статті
Заблоцький Ю. В. Аналіз передвиборчих промов кандидатів у президенти США у 2012 році (М. Ромні та Б. Обама) / Ю. В. Заблоцький // Одеський лінгвістичний вісник. — Одеса, 2015. — Вип. 5. — С. 57–63.
Заблоцький Ю. В. Сучасні підходи до вивчення термінології / Ю. В. Заблоцький // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. — Луцьк, 2014. — № 5. — С. 193–197.
2011
Статті
Заблоцький Ю. В. Розвиток термінологічної системи сучасної англійської мови внаслідок процесу функціонально-семантичної трансформації / Ю. В. Заблоцький // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичній конференції (15–16 жовтня 2011 р.). — Тернопіль : ТНЕУ, 2011. — С. 49–51.
2010
Статті
Заблоцький Ю. В. Особливості функціонування англійських економічних термінів в мові американських публіцистичних текстів / Ю. В. Заблоцький // Наукові записки. Серія “Філологічна” : матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (22–23 квітня 2010 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 236–248.
2009
Статті
Заблоцький Ю. В. Лінгвопрагматичний аналіз передвиборчих промов президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами / Ю. В. Заблоцький // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУ ОА, 2009. — Вип. 11. — С. 25–34.
Заблоцький Ю. В. Прагматична спрямованість текстів масової комунікації / Ю. В. Заблоцький // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичній конференції (15–16 жовтня 2009 р.). — Тернопіль : ТНЕУ, 2009. — С. 84–87.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Завдання для перевірки знань та умінь із курсу «Англійська мова» для студентів економічного факультету (заочна форма навчання) / Ю. В. Заболоцький, О. Ю. Костюк, Л. І. Ляшенюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 92 с.
Статті
Заблоцький Ю. В. Прагматичні особливості використання лексичних засобів у сфері політичної пропаганди американських мас-медіа / Ю. В. Заблоцький // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 9. — С. 123–135.
2007
Статті
Заблоцький Ю. В. Прагматичні особливості функціонування фразеологічних одиниць в американських публіцистичних текстах / Ю. В. Заблоцький // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 82–91.
Заблоцький Ю. В. Когнітивний аспект функціонування новотворів у публіцистичних текстах США / Ю. В. Заблоцький // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 7. — С. 109–116.
2006
Статті
Заблоцький Ю. В. Прагматичний аспект використання оказіональної лексики в сучасних американських публіцистичних текстах / Ю. В. Заблоцький // Наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — Вип. 6. — С. 68–79.
2013
Статті
Гандзілевська Г. Розвиток концептуальної системи білінгвів засобами психодрами / Г. Гандзілевська, Т. Ширяєва // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2013. — Вип. 24. — С. 30–33.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Англо-український/українсько-англійський розмовник для співробітників дорожньо-патрульної служби / О. Ю. Костюк, Л. М. Коцюк, Т. М. Ширяєва, К. Д. Степанова. — Острог : Вид-во НауОА, 2011. — 196 с.
2009
Статті
Ширяєва Т. М. Психолінгвістичні особливості розвитку когнітивної сфери студентів засобами іноземної мови / Т. М. Ширяєва // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2009. — Вип. 12. — С. 189–196. — (Тематичний випуск "Сучасні дослідження когнітивної психології").
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчально-методичний посібник «Тексти для читання з курсу «Англійська мова» для студентів економічного факультету» / О. Ю. Костюк, О. Я. Чепіль, Т. М. Ширяєва. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 224 с.
Статті
Ширяєва Т. М. Психолінгвістичні особливості виникнення асоціацій в процесі оволодіння іноземною мовою / Т. М. Ширяєва // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2008. — Вип. 11. — С. 264–270.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Навчально-методичні матеріали з курсу «Англійська мова» для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність ” / О. Ю. Костюк, Т. М. Ширяєва. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 77 с.
2015
Статті
Simak K. Academic Mobility of Students as a Form of Internationalisation of Higher Education in Ukraine. Intellectual Archive / К. Simak // Shiny World Corp. — Toronto, Canada, 2015. — Vol. 4, Nr. 3. — Р. 32–36.
Simak K. Canadian-Ukrainian Volunteer Exchange Programme “Youth Leaders in Action” as a Form of International Student Mobility / К. Simak // European Journal of Education and Applied Psychology. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. — Vienna, 2015. — No 3. — Р. 3–6.
Жуковський В. М. Діяльність канадсько-українських волонтерських молодіжних програм у рамках міжнародної співпраці Національного університету «Острозька академія» та канадської організації «Канада-Світ-Молодь» / В. М. Жуковський, Е. М. Балашов, К. В. Сімак // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія : Педагогіка і психологія. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2015. — Вип. 742. — С. 50–58.
Zhukovskyi V. The prerequisites to Ukrainian students participation in study abroad programs at the Canadian universities and colleges / Vasyl Zhukovskyi, Kateryna Simak // Comparative Professional Pedagogy. — 2015. — Vol. 5. — Iss. 2. — P. 39–46.
Сімак К. В. Нормативно-правові засади академічної мобільності студентів у контексті інтернаціоналізації вищої освіти України / К. В. Сімак // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. — К. : Гнозис, 2015. — Вип. 35, т. II (14), дод. 2. — С. 419–426. — (Тематичний випуск : “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”).
Жуковський В. М. Класифікація технічних засобів нового покоління у процесі викладання англійської мови у ВНЗ / В. М. Жуковський, К. В. Сімак // Наукові записки НаУОА. Серія “Філологічна”. — Острог, 2015. — Вип. 52. — С. 105–107.
2014
Статті
Сімак К. В. Академічна мобільність студентів у когнітивній парадигмі / К. В. Сімак // Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 2. — С. 190–193.
Сімак К. В. Етапи розвитку академічної мобільності студентів у системі вищої освіти Канади / К. В. Сімак // Наукові записки НаУОА. Серія “Психологія та педагогіка”. — Острог, 2014. — Вип. 30. — С. 107–111.
2012
Статті
Новоселецька С. В. English as a Second Language and Canadian Multiculturalism / С. В. Новоселецька, К. В. Сімак // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА. — 2012. — Вип. 25. — C. 348–351.
2011
Статті
Сімак К. В. Діагностика динаміки міжособистісного спілкування студентських груп України та Канади / К. В. Сімак // Студентські наукові записки : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 4. — С. 177–78.
2010
Статті
Сімак К. В. Особливості міжособистісної комунікації в групах / К. В. Сімак // Студентські наукові записки : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 3. — С. 130–131.
Сімак К. В. Гендерні особливості міжособистісної комунікації в групах / К. В. Сімак // Перший крок у науку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Луганськ : Поліграфресурс, 2010. — Т. 9. — С. 96–99.
Сімак К. В. Вербальні та невербальні особливості міжособистісної комунікації в групах / К. В. Сімак // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем». — Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. — Вип. 5. — С. 169–172.
2017
Статті
Коцюк Л. М. Переваги та недоліки електронного формату тестування при оцінюванні знань іноземної мови (на прикладі досвіду використання тестових інструментів інформаційно-навчальної системи Moodle) / Л. М. Коцюк, Н. В. Ломінська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 64, ч. 1. — C. 205–209
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Ломінська Н. В. Мовна політика в галузі освіти в Україні та національна свідомість: історичний аналіз : навчальний посібник / Н. В. Ломінська. — Острог, 2001 — 168 с.
У навчальному посібнику аналізуються проблеми розвитку мовної політики та національної свідомості в України. В основу посібника покладена магістерська дисертація, виконана автором в Півпічно-Іллінойському університеті (США) у 1998р., доповнена матеріалами з вітчизняних джерел, а також запитаннями та завданнями до кожного розділу для самостійної роботи студентів. У другій частині мовою оригіналу (англійською) подано повний текст магістерської дисертації.
Статті
Ломінська Н. В. Мовна політика в освіті України після Другої світової війни та її вплив на національну свідмість (1940–1980 рр.) Н. В. Ломінська // Теоретичні питання освіти та виховання : збірник наукових праць. — Київ : Видавничий центр КДЛУ, 2001. — Вип. 14. — С. 167–173.
2000
Статті
Ломінська Н. В. Взаємозв’язок людського та соціального капіталу (американський досвід) / Н. В. Ломінська // Наукові записки «Острозької академії». — Острог, 2000. — Т. 3. — С. 20–25.
1999
Статті
Ломінська Н. В. Роль мови у формування національної свідомості / Н. В. Ломінська // Нова педагогічна думка. — Рівне, 1999. — № 4 (20). — С. 16–18.
Ломінська Н. В. Мовна політика на українських землях з 1920 по 1944 рік (на матеріалах західних досліджень 60–90-х років) / Н. В. Ломінська // Наукові записки «Острозької академії». — Острог, 1999. — С. 108–112.
1998
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Lominska N. V. Language Education and National Identity in Ukraine: An Historical Analysis: Master of Science in Education Thesis / N. V. Lominska. — DeKalb : Northern Illinois University, 1998. — 120 p.
1997
Статті
Ломінська Н. В. Навчання аудіюванню в немовному вузі / Н. В. Ломінська // Наукові записки «Острозької академії». — Острог, 1997. — Т. 1. — С. 117–118.
2015
Статті
Костюк О. О. Розуміння ґендерного виховання у сучасній вітчизняній педагогічній науці / О. О. Костюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». — К. : Гнозис, 2015. — Дод. 2 до Вип. 35, Т. II (14). — С. 336–342. — (Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання»).
Zhukovskyi V. M. Stages of gender education in Canadian secondary schools / V. M. Zhukovskyi, O. O. Kostiuk // Comparative Professional Pedagogy. Scientific Journal, English – Ukrainian Edition. — Kyiv ; Khmelnytskyi : KhNU, 2015. — Vol. 5, No. 2. — P. 31–38.
2014
Статті
Kostiuk О. О. Преподавание учебного курса "Гендерные студии" как средство реализации гендерного воспитания учащихся старших средних школ Канады (провинция Онтарио) / O. O. Kostiuk // Australian Journal of Scientific Research. — Adelaide : Adelaide University Press, 2014. — No. 2 (6), July–December, Vol. 3. — Р. 336–342.
Костюк О. О. «Запобігання буллінгу в шкільному навчальному середовищі (на прикладі Канади)» / О. О. Костюк // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. проф. О. Кікінежді. — Тернопіль : Вид-во «Стереоарт», 2014. — С. 91–94.
2013
Статті
Костюк О. О. «Сутність гендеру та його розуміння канадськими учасниками міжнародної обмінної програми «Канада. Світ. Молодь» / О. О. Костюк // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА 2013. — Вип. 23. — С. 122–132. — (Тематичний випуск «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний та зарубіжний досвід»).
2012
Статті
Костюк О. О. Трактування поняття «гендер» та гендерних моделей зарубіжними вченими / О. О. Костюк // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації : збірник статей V Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. — С. 141–146.
Жуковський В. М. Англомовні запозичення в сучасній українській мові / В. М. Жуковський, О. О. Костюк // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 22. — С. 10–17.
2011
Статті
Костюк О. О. Стилістичні особливості поезії Емілі Дікінсон / О. О. Костюк // Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 4. — С. 78–80.
2010
Статті
Костюк О. О. Лексико-стилістичні та перекладознавчі особливості поетичних творів Емілі Дікінсон / О. О. Костюк // Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2010. — Вип. 3. — С. 63–64.