2016
Статті
Худолій А. Лексико-стилістичні маркери мовних змін в американських публіцистичних текстах / А. Худолій // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог, 2016. — Вип. 61. — С. 144–148.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Сучасна англомовна публіцистика: лінгвістичний вимір : монографія / А. Е. Левицький, С. І. Потапенко, А. О. Худолій та ін. ; за заг. ред. А. Е. Левицького. — Ніжин : Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2010. — 255 с.
У монографії розглядаються когнітивно-дискурсивні особливості сучасної англомовної публіцистики. Значну увагу приділено виявленню жанрових, композиційних, комунікативних, лінгвокогнітивних, функціонально-семантичних, прагмалінгвістичних, лексико-стилістичних і лінгвокультурологічних властивостей сучасних англомовних мас-медійних текстів суспільно-політичної, юридичної, кінематографічної, спортивної спрямованості й приватних газетних оголошень. Поряд із висвітленням основних засад дослідження мас-медійної комунікації у ракурсі сучасних підходів до аналізу мови та мовлення, монографія окреслює ' перспективи подальших студій у прикладних галузях мовознавства: перекладознавстві, зіставній медіалінгвістиці та міжкультурній комунікації. Для аспірантів, студентів і викладачів, які спеціалізуються у галузі філології.
Худолій А. Америка в постбіполярному світі: інерція політичних стереотипів : монографія / Анатолій Худолій. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — 128 с.
У книзі розглядаються вузлові аспекти зовнішньої політики Америки в постбіполярний період (з 1989 по 2008 роки) крізь призму впливу стереотипних уявлень. Висвітлено вплив стереотипів на формування зовнішньополітичного курсу країни, починаючи від Дж. Буша-старшого до Дж. Буша-молодшого. Проаналізовано особливості розвитку України та розвиток взаємовідносин із США після закінчення «холодної війни». Увагу зосереджено на обрисах нового світового порядку, колізіях відносин з Росією та трансформації політичної стратегії Сполучених Штатів на світовій арені. Книга розрахована на широке коло читачів, які досліджують проблеми зовнішньої політики, цікавляться політичними колізіями реалій світу, що глобалізується.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Худолій А. Політичні стереотипи у геостратегії США : монографія / Анатолій Худолій. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 148 с.
У монографії досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти зовнішньої політики США крізь призму впливу стереотипних уявлень. Розкрито зміст стереотипів за допомогою використання політичної риторики, їхню роль у формуванні політики американських президентів на зовнішній арені, починаючи від Г. Трумена і закінчуючи Дж. Бушем-старшим. Висвітлено процеси формування політичних стереотипів. Увагу зосереджено на тому, як система стереотипів під впливом політичної традиції позначається на змінах зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Худолій А. О. Функціональні зміни у мові американської публіцистики кінця ХХ – початку ХХІ століття : монографія / А. О. Худолій. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 368 с.
Монографію присвячено функціональним змінам лексико-фразеологічного складу сучасної англійської мови на основі функціонально-семантичного, функціонально-прагматичного та функціонально-когнітивного чинників. Встановлено й обгрунтовано лінгвокогнітивні засади функціональних змін у мові американських публіцистичних текстів. Розглянуто когнітивні механізми стереотипізації уявлень американської спільноти про суспільно-політичне життя. Проаналізовано особливості концептуалізації дійсності та чинники впливу на процеси формування концептуальних метафор. Виокремлено основні напрями лексичної та фразеологічної динаміки у мові американської публіцистики, зокрема лексико-семантичні, словотворчі, морфолого-синтаксичні та синтаксичні зміни.
2000
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Худолій А. О. Метафора у мові американських публіцистичних текстів : навч. пос. / А. О. Худолій. — Острог : Вид-во НаУОА, 2000. — 128 с.
У навчальному посібнику пропонується аналіз функціональних особливостей метафори у публіцистичних текстах США, підґрунтям якої є існування асиметрії в структурі та функціонуванні мовного знака. Розглядається концептуально-метафоричний простір американських публіцистичних текстів, який охоплює різні сфери суспільно-політичного життя. Досліджуються закономірності появи концептуальних метафор у мові публіцистичних текстів. Простежуються особливості концептуалізації дійсності та чинники впливу на процеси формування концептуальних метафор.
2016
Статті
Коцюк Л. Параметразиційні характеристики корпусу текстів біатлону сучасної англійської мови / Л. Коцюк, О. Очеретович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2016. — Вип. 62. — С. 366–368.
Коцюк Л. М. Класичний підхід до аналізу помилок у процесі вивчення іноземної мови / Л. М. Коцюк, О. О. Пелипенко // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2016. — Вип. 60. — С. 37–40.
2015
Статті
Коцюк Л. М. Визначення україномовними та російськомовними науковцями поняття «корпусна лінгвістика» (на матеріалі web-корпусу) / Л. М. Коцюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 54. — С. 122–125.
2014
Статті
Коцюк Л. Про досвід інтеграції автентичного подкасту CNN Student News у заняття з англійської мови для студентів-філологів [Електронний ресурс] / Леся Коцюк. — Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2013/pro-dosvid-intehratsiji-avtentychnoho-podkastu-cnn-student-news-u-zanyattya-z-anhlijskoji-movy-dlya-studentiv-filolohiv/. — Назва з екрана.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Береза Т. Практичний англо-український словник фразеологічних синонімів / авт.-уклад. Береза Т. А., Коцюк Л. М., Кулинський О. С. — Львів : БаК, 2011. — 402 с.
“Практичний англо-український словник фразеологічних синонімів” показує фразеологічне багатство англійської та української мов, є практичним виданням. Тому він може задовольнити широкі потреби цільової аудиторії. Словник допоможе носіям англійської і української мов, глибше зрозуміти та засвоїти паралельні фразеологічні структури, яких немає в інших словниках. Містить близько 19 000 фразеологічних одиниць. Головними гаслами, є крилаті вислови відомі імена літературних героїв, назви популярних книжок та кінострічок, а також вислови, що вживаються у мовленні. Словник розрахований для професіоналів та широкого кола читачів, не байдужих до мови.
2010
Статті
Коцюк Л. М. Лексикографічний огляд подяки через дієслово "thank» / Л. М. Коцюк, О. В. Тишко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2010. — Вип. 8. — С. 395–402.
2009
Статті
Тишко О. В. Лінгвістичний аналіз поняття фрейму / О. В. Тишко, Л. М. Коцюк // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 391–399.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Англо-український словник / Гороть Є. І., Коцюк Л. М., Малімон Л. К., Павлюк А. Б.; під заг. кер. Є. І. Гороть. — Вінниця : Нова Книга, 2006. — 1700 с.
Англо-український словник охоплює близько 100 000 англійських слів та словосполучень, включаючи фразеологічні звороти, прислів’я та приказки. Поряд із загальновживаними словами у словнику подано спеціальну лексику з різних галузей науки. До багатьох словникових статей, під рубрикою USAGE додані коментарі, націлені на попередження можливих помилок. Словник призначається для фахівців англійської мови, але може стати у пригоду усім тим, хто вивчає англійську мову чи удосконалює своє володіння нею.