2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Крайчинська Г. В. English for Specific Purposes / Г. В. Крайчинська. — Острог : НаУОА, 2014. — Вип. 2. — 190 с.
Статті
Крайчинська Г. В. Інноваційні підходи до вивчення професійної англійської для студентів немовних спеціальностей / Г. В. Крайчинська // English for Specific Purposes. — Острог : НаУОА, 2014. — С. 76–81.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Крайчинська Г. В. English for Specific Purposes / Г. В. Крайчинська. — Острог : НаУОА, 2013. — Вип. 1. — 170 с.
Статті
Крайчинська Г. В. Самостійна робота студентів при вивченні професійної англійської / Г. В. Крайчинська // English for Specific Purposes. — Острог : НаУОА, 2013. — С. 28–34.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Крайчинська Г. В. Склад і функціонуванняи польської нумізматичної фразеології / Г. В. Крайчинська. — Острог : НаУОА, 2012. — 164 с.
2011
Статті
Крайчинська Г. В. Етнокультурні маркери в українській нумізматичній фразеології з компонентом – загальною назвою грошей / Г. В. Крайчинська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 19. — С. 266–271.
2010
Статті
Крайчинська Г. В. Елемент одягу pocket / кишеня як кодовий знак логічно підпорядкованого світу (на матеріалі англійської та української мов) / Г. В. Крайчинська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. "Мовознавство". — Луцьк, 2010. — № 7. — С. 252–255.
Крайчинська Г. В. Роль загальної назви металевих грошових одиниць monetа / монета у мотивації значення ФО / Г. В. Крайчинська. — Чехія : ROSSICA OLOMOUCENCIA, 2010. — С. 84–96.
2009
Статті
Крайчинська Г. В. Тематична група «Способи заробляння грошей» як фразеологічний фрагмент дійсності в польській, українській та англійській мовах / Г. В. Крайчинська // Прикарпатський Вісник Наукового товариства ім. Шевченка. — Івано-Франківськ, 2009. — С. 38–46.
2007
Статті
Крайчинська Г. В. Варіантно-синонімічні відношення у сфері нумізматичної фразеології / Г. В. Крайчинська // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : НаУОА, 2007. — С. 87–98.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Крайчинська Г. Ortografia języka polskiego / Г. Крайчинська. — Острог : НаУОА, 2006. — 50 с.
Крайчинська Г. Czasownik / Г. Крайчинська. — Острог : НаУОА, 2006. — 52 с.
Статті
Крайчинська Г. В. Паралелізм образного сприйняття нумізматичних фразеологізмів (на матеріалі польських та українських ФО з компонентом – видовою назвою грошової одиниці grosz, що складають тематичні групи “Господарська діяльність і товарно-грошові відносини”; “Міжлюдські стосунки”) / Г. В. Крайчинська // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : НаУОА, 2006. — С. 144–156.
Крайчинська Г. В. Етимологія польських та українських нумізматичних фразеологізмів / Г. В. Крайчинська // Слов’янський вісник. — Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет ; Рівненський інститут слов’янознавства ; Київський славістичний університет, 2006. — С. 131–138.
2005
Статті
Крайчинська Г. В. Розвиток фразеологічної науки у працях польських вчених / Г. В. Крайчинська // Проблеми слов’янознавства. — Львів : Львівський національний університет імені І. Франка, 2005. — Вип. 55. — С. 164–180.
2004
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Крайчинська Г. В. Функціонально-семантичний аналіз польських фразеологізмів з компонентами-назвами грошових одиниць / Г. В. Крайчинська. — Острог : НаУОА, 2004. — 205 с.
Крайчинська Г. В. Функціонально-семантичний аналіз польських фразеологізмів з компонентами-назвами грошових одиниць : автореф. канд. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Г. В. Крайчинська. — Острог ; НаУОА, 2004. — 18 с.
Статті
Крайчинська Г. В. Грошова одиниця dukat і її реалізація у фразеологічній системі польської мови / Г. В. Крайчинська // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : НаУОА, 2004. — С. 31–41.
2003
Статті
Крайчинська Г. В. Польські фразеологізми з компонентом pieniądze на позначення рис характеру людини / Г. В. Крайчинська // Проблеми слов’янознавства. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. — Вип. 53. — С. 256–264.
Крайчинська Г. В. Польські фразеологізми з компонентами – історичними назвами грошових одиниць (на матеріалі польської та української мов) / Г. В. Крайчинська // Українська історична та діалектна лексика. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2003. — Вип. 4. — С. 293–308.
2002
Статті
Крайчинська Г. В. Польські фразеологізми з компонентом – загальною назвою грошових одиниць pieniądze на позначення фінансового та соціально-економічного стану людини, їх функціонально-семантичний аналіз / Г. В. Крайчинська // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : НаУОА, 2002. — С. 91–100.
Крайчинська Г. В. Фразеологія у польських пареміологічних та лексикографічних джерелах / Г. В. Крайчинська // Проблеми слов’янознавства. — Львів : Львівський національний університет імені І. Франка, 2002. — Вип. 52. — С. 168–178.
2001
Статті
Крайчинська Г. В. Польські фразеологізми з нумізматичним компонентом szeląg (у зіставленні з українськими) / Г. В. Крайчинська // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : НаУОА, 2001. — С. 74–87.
2000
Статті
Крайчинська Г. В. Функціонально-семантичний аналіз польських фразеологізмів з компонентом „гріш” (у зіставленні з українськими) / Г. В. Крайчинська // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : НаУОА, 2000. — С. 92–100.
1998
Статті
Крайчинська Г. В. Контроль як засіб підвищення ефективності і мотивації навчального процесу / Г. В. Крайчинська // Наукові записки. — Острог : НаУОА, 1998. — С. 102–108.
Крайчинська Г. В. Теоретичні аспекти українсько-польської фразеології / Г. В. Крайчинська // Наукові записки. — Острог : НаУОА, 1998. — Т. І, ч. І. — С. 129–132.
1997
Статті
Kraichynska G. Intensyfikacja nauczania języka polskiego jako obcego w warunkach sztucznej trójjęzyczności / G. Kraichynska // Nauczanie języka polskiego jako obcego / рod redakcją W. Miodunki. — Kraków : W–wo Naukowe „Księgarnia Akademicka” Uniwersytetu Jagiellońskiego,1997. — S. 209–214.
2015
Статті
Юр’єва О. Розвиток навичок критичного мислення у студентів засобами англійської мови за професійним спрямуванням / О. Юр’єва // «English for Specific Purposes» : збірник наукових тез. — 2015. — Вип. 3. — С. 36–40.
Юр'єва О. Ю. Врахування гендерного компонента у викладанні англійської мови у ВНЗ / О. Ю. Юр’єва // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна» : зб. наук. праць. / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 56. — С. 357–360.
2013
Статті
Юр'єва О. Ю. Гендерний підхід у викладанні англійської мови як іноземної (Канадський досвід) / Оксана Юр’єва // English for Specific Purposes : зб. наук. тез. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — С. 82–87.
Iurieva O. Yu. The Experience and Problems of Institutionalization of Gender Education in Higher Education in Ukraine / O. Yu. Iurieva // Вестник Семипалатинского государственного педагогического института : науч.-метод. журн. / гл. ред. М. А. Бектемесов. — Семей : Семипалатинский государственный педагогический институт, 2013. — № 2 (32). — С. 136–140.
Юрьева О. Волонтёрская деятельность студентов канадских университетов в контексте реализации учебного плана по женским и гендерным исследованиям / Оксана Юрьева // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky : scientific journal / ch. ed. M. Varchola. — Košice : Academic Society of Michal Baludansky, 2013. — Vol. 1, № 3. — Р. 93–97.
Юр'єва О. Ю. Підготовка бакалаврів гуманітарних наук із жіночих та гендерних досліджень у вищих навчальних закладах Канади / О. Ю. Юр’єва // Наукові записки. Сер. : Психологія і педагогіка / відп. ред. І. Д. Пасічник. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 225–229.
Юр'єва О. Ю. Порівняльно-педагогічний аналіз реалізації гендерної освіти бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах України та Канади / О. Ю. Юр’єва // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць / відп. ред. І. П. Маноха. — К. : Гнозис, 2013. — Дод. 1 до вип. 31, Т. І (43). — С. 469–478. — (Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»).
Юр'єва О. Ю. Реалізація гендерної освіти бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах Канади / Оксана Юр’єва // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / гол. ред. З. П. Бакум. — Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2013. — Вип. 39. — С. 341–347.
Юр'єва О. Ю. Діяльність жіночих центрів у вищих навчальних закладах Канади / Оксана Юр’єва // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / гол. ред. З. П. Бакум. — Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2013. — Вип. 38. — С. 287–292.
2012
Статті
Юр'єва О. Ю. Сучасний стан жіночих досліджень у вищих навчальних закладах Канади / О. Ю. Юр’єва // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Сер. : Педагогіка, психологія, філософія : зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Коцур. . — К. : Гнозис, 2012. — Дод. 1 до вип. 27, т. І (34). — С. 546–556. — (Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»).
Юр'єва О. Ю. Реалізація засад феміністської педагогіки у вищій освіті Канади / О. Ю. Юр’єва // Актуальні питання педагогічних та психологічних наук : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9–10 лист. 2012 р.). — Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2012. — С. 9–13.
2011
Статті
Юр'єва О. Ю. Розуміння сутності гендерної освіти українськими та канадськими вченими / О. Ю. Юр’єва // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. / відп. ред. І. П. Маноха. — К. : Гнозис, 2011. — Дод. 2. до № 3, Т. І (26). — С. 675–686. — (Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»).
Юр'єва О. Ю. Інституціоналізація жіночих досліджень у Канаді в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. / Оксана Юр’єва // Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали П’ятої міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3–5 лист. 2011 р.) / за ред. Віри Троян. — К. : ГО «Жінка в науці», 2011. — С. 306–312.
Юр'єва О. Ю. Становлення та розвиток феміністської педагогіки у Канаді / О. Ю. Юр’єва // Наукові записки. Сер. : Психологія і педагогіка / відп. ред. І. Д. Пасічник. — Острог : Вид-во НАУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 435–442.
2010
Статті
Юр'єва О. Ю. Ґендерний підхід у вищій освіті Канади: передумови виникнення / Оксана Юр’єва // Ґендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / ред. кол. В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді (Тернопіль, 27–28 квіт. 2011 р.). — Тернопіль, 2011. — С. 236–238.
Юр'єва О. Ю. Проблеми та стратегії впровадження ґендерного підходу в систему вищої освіти України / Оксана Юр’єва // Через освіту до рівності : тези наук. конф. в рамках всеукр. ґендерного освітнього форуму (Київ, 17–18 лютого 2010 р.). — К. : ФОП Клименко, 2010. — С. 230–234.
Юр'єва О. Ю. Ґендерний підхід в освіті: історія та сучасність / О. Ю. Юр’єва // Наукові записки. Сер. : Психологія і педагогіка / відп. ред. І. Д. Пасічник. — Острог : Вид-во НАУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 264–272.
2009
Статті
Юр'єва О. Ю. Особливості невербальної передачі інформації в процесі міжкультурної комунікації / О. Ю. Юр'єва // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — 2009. — Вип. 11. — С. 95–102.
2015
Статті
Олішкевич С. В. Програми «Виховання характеру» у державних школах Каліфорнії (США) / С. В. Олішкевич // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. — К. : Гнозис, 2015. — Дод. 2 до Вип. 35, Т. II (14). — С. 189–195. — (Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”).
Олішкевич С. В. Тлумачення поняття «виховання характеру» в американській педагогічній літературі / С. В. Олішкевич // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». «Педагогічні науки» : наук. журнал / гол. ред. Б. І. Холод. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2015. — Вип. 9. — С. 31–37.
Олішкевич С. В. Тлумачення поняття «виховання характеру» в американській педагогічній літературі / С. В. Олішкевич // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» : наук. журнал. — Дніпропетровськ, 2015. — Вип. 9. — С. 31–37.
Олішкевич С. В. Програми «Виховання характеру» у державних школах Каліфорнії (США) / С. В. Олішкевич // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». — К. : Гнозис, 2015. — Дод. 2 до Вип. 35. — Том II (14). — С. 189–195.
2014
Статті
Олішкевич С. В. Виховання характеру в аспекті морального когнітивізму / С. В. Олішкевич // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 2. — С. 161–163.
Олішкевич С. В. Виховання характеру в аспекті морального когнітивізму / С. В. Олішкевич // Сучасні дослідження когнітивної психології : матеріали Міжнародна інтернет-конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 2. — С. 161–163.
Олішкевич С. В. Використання програми «Виховання характеру» в сучасній американській школі / С. В. Олішкевич // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / гол. ред. З. П. Бакум. — Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2014. — Вип. 42. — С. 255–261.
2013
Статті
Жуковський В. М. Перші програми «Виховання характеру» в американській школі та їх особливості / В. М. Жуковський, С. В. Олішкевич // Наукові записки НаУОА. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : НаУОА, 2013. — Вип. 23. — С. 55–63. — (Тематичний випуск «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід»).
Жуковський В. М. Використання програми «Виховання характеру» в сучасній американській школі / В. М. Жуковський, С. В. Олішкевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 23. — С. 55–63.
Жуковський В. М. Використання програми «Виховання характеру» в сучасній американській школі / В. М. Жуковський, С. В. Олішкевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 23. — С. 55–63.
2009
Статті
Олішкевич С. В. Поняття та характеристика семантичного поля / С. В. Олішкевич // Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2009. — Вип. 2. — С. 141–146.
2017
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Kostiuk O. Y. Narrative Method in Teaching Foreign Languages / O. Y. Kostiuk, L. I. Lushpay // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 64. — Ч. 1. — 226 с.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Костюк О. Ю. Міжнародний досвід інклюзивного навчання / О. Ю. Костюк, Л. І. Лушпай // Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами: теорія та практика : зб. праць вчених, молодих науковців, педагогів-практиків / за ред. доц. Борейка О. М. — Житомир : ЖДУ, 2016. — 150 с.
2015
Статті
Костюк О. Ю. Соціолінгвістична компетенція як компонент комунікативної компетентності / О. Ю. Костюк, Л. І. Лушпай // Наукові записки НаУОА. Серія “Філологічна”. — Острог, 2015. — Вип. 56. — С. 158–160.
Лушпай Л. І. До проблеми вивчення іноземних мов / Л. І. Лушпай // Наукові записки НаУОА Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — Вип. 52. — С. 163–165.
2014
Статті
Лушпай Л. І. Досвід Великої Британії щодо подолання булінгу у середній школі / Л. І. Лушпай // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. — Тернопіль : Стереоарт, 2014. — С. 102–105.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Лушпай Л. І. Гендерні особливості у навчанні гуманітарних та технічних дисциплін (на матеріалі досліджень зарубіжних учених) / Л. І. Лушпай // Гендерні дослідження: прикладні аспекти : навчальна книга / за ред. проф. Кравця В. П. — Тернопіль : Богдан, 2013. — 447 с.
Статті
Лушпай Л. І. Шкільний булінг як різновид суспільної агресії / Л. І. Лушпай // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 33. — С. 85–89.
2012
Статті
Лушпай Л. Екстраполяція британського досвіду гендерного виховання в систему шкільної освіти України / Л. Лушпай // Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16–17 березня 2012 р.). — 2012. — С. 76–84.
2010
Статті
Лушпай Л. І. Ґендерні особливості когнітивних стилів / Л. І. Лушпай // Наукові записки. Серія : Психологія і педагогіка. — Острог, 2010. — Вип. 14. — С. 193–198.
Лушпай Л. І. Проблема буллінгу в середніх загальноосвітніх школах Великої Британії та шляхи її вирішення / Л. І. Лушпай // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (19 березня 2010 р.). — Тернопіль, 2010. — С. 141–144.
Лушпай Л. І. Роль феміністських досліджень шкільної освіти у впровадженні ґендерного підходу у середні школи Великої Британії / Л. І. Лушпай // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. — Кривий Ріг, 2010. — С. 388–395.
Лушпай Л. І. Буллінг як соціально-педагогічна проблема та шляхи її вирішення (на прикладі досвіду середніх загальноосвітніх шкіл Великої Британії) / Л. І. Лушпай // Українознавчий альманах. — 2010. — Вип. 4. — С. 126–131.
Лушпай Л. І. Особливості впровадження ґендерного підходу у середніх школах Великої Британії (кінець ХІХ – початок ХХІ століття) / Л. І. Лушпай // Науковий вісник Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія : Соціальна педагогіка. — Київ, 2010. — С. 169 –175.
2009
Статті
Лушпай Л. І. Ґендерна ідентичність і особливості когнітивного стилю / Л. І. Лушпай // Ґендер і молодь: європейські виклики : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (10 квітня 2009 р.). — Тернопіль, 2009. — С. 77–80.
Лушпай Л. І. Актуальні проблеми ґендерної соціалізації шкільної молоді у вітчизняній та британській педагогіці / Л. І. Лушпай // Наукові записки НАУОА. Серія : Психологія і педагогіка. — Острог, 2009. — Вип. 13. — С. 288–294.
2008
Статті
Лушпай Л. І. Ґендерний аналіз шкільних навчальних програм з точки зору феміністської педагогіки у Великій Британії / Л. І. Лушпай // Соціально-педагогічні аспекти сприяння здоров’ю учнівської та студентської молоді : збірник матеріалів третьої міжнародної соціально-педагогічної конференції (28 вересня 2008 р.). — Луцьк, 2008. — С. 145–148.
Лушпай Л. І. Ґендерна політика країн Європейського союзу в контексті сучасної педагогічної науки / Л. І. Лушпай // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць. — Київ, 2008. — Т. 10, ч. 3. — С. 316–323.
Лушпай Л. І. Розвиток критичного мислення як необхідна умова успішної ґендерної соціалізації / Л. І. Лушпай // Психологічні перспективи : збірник наукових праць. — Луцьк, 2008. — Вип. 12. — С. 43–48.
Лушпай Л. І. Роль освіти і виховання у реалізації ґендерних перетворень у країнах Європейського Союзу / Л. І. Лушпай // Психологія освітнього простору : збірник наукових праць. — Київ ; Миколаїв, 2008. — Т. 7, вип. 17. — С. 112–115.
2007
Статті
Лушпай Л. І. Ґендерний вимір в освіті як актуальна вимога сьогодення / Л. І. Лушпай // Наукові записки НаУОА. Серія : Філологічна. — Острог, 2007. — Вип. 8. — С. 354–362.