2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації зі стилістики української мови / автор-укладач І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2014. — 48 с.
Статті
Хом’як І. М. Характер орфографічних утруднень, викликаних мовленнєвим середовищем / І. М. Хом’як // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 29. — С. 26–29.
Хом’як І. Роль словників у формуванні професійної компетентності філолога / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. — Переяслав-Хмельницький, 2014. — Вип. 18. — С. 136–140.
Хом’як І. Внутрішня організація уроків мови / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2014. — № 2. — С. 8–13.
Хом’як І. Використання «Шевченківського словника» у професійній підготовці філолога / І. Хом’як // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки. — Луцьк, 2014. — Вип. 6. — С. 129–132.
Хом’як І. Мовленнєва компетентність викладача вищої школи / Іван Хом’як // Дивослово. — 2014. — № 1. — С. 13–17.
Хом’як І. Словникова робота як засіб формування лексичної компетентності / І. Хом’як // Українська мова і література в школах України. — 2014. — № 5. — С. 28–31.
2013
Статті
Хом’як І. М. Мовленнєва вправність – визначальний складник комунікативної компетентності викладача / І. М. Хом’як // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал. — Донецьк, 2013. — № 4. — С. 32–35.
Хом’як І. М. Вироблення в учнів орфографічної компетентності у процесі виконання творчих робіт / І. М. Хом’як // Лінгводидактика: теорія, методика, досвід : зб. наук. праць. — Слов’янськ, 2013. — Вип. 4. — С. 11–15.
Хом’як І. М. Узагальнений тип мовної особистості / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне, 2013. — Вип. 21. — С. 159–162.
Хом’як І. М. Аналіз виявів інтерференції у процесі оволодіння правописною компетенцією / І. М. Хом’як // Збірник наукових праць Бердянського державного педуніверситету. Педагогічні науки. — Бердянськ : БДПУ, 2013. — № 12. — С. 154–160.
Хом’як І. М. Формування мовної особистості студента-філолога / І. М. Хом’як // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка. — Івано-Франківськ, 2013. — Вип. ХLІХ. — С. 105–109.
Хом’як І. М. Мовленнєві помилки як різновид мовних девіацій / І. М. Хом’як // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 2013. — С. 155–158.
Хом’як І. М. Способи і характер навчання орфографії / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 40. — С. 163–165.
Хом’як І. Лінгвістично-педагогічні задачі як засіб навчання студентів-філологів / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2013. — № 5. — С. 38–41.
Хом’як І. М. Моделювання лінгводидактичних ситуацій / Хом’як І. М. // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. — Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. — Вип. 2. — С. 158–167.
Хом’як І. Роль морфології у формуванні орфографічної компетенції / Іван Хом’як // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. — Донецьк : ДонНУ, 2013. — Вип. 27. — С. 69–74.
2012
Статті
Максимчук Г. Інтерактивні методи навчання української мови / Галина Максимчук, Іван Хом’як // Дивослово. — 2012. — № 8. — С. 18–21.
Хом’як І. Методика формування орфографічних умінь і навичок / Іван Хом’як // Дивослово. — 2012. — № 3. — С. 41–50.
Хом’як І. М. Аналіз підходів до вирішення проблеми формування орфографічних навичок / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 22. — С. 205–213.
Хом’як І. М. Технологія формування орфографічної компетенції / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології : зб. наук. праць РДГУ. — Рівне, 2012. — Вип. 20. — С. 151–154.
Хом’як І. Аналіз орфографічних норм українського правопису / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2012. — № 3. — С. 78–82.
Хом’як І. М. Організація навчальної роботи з метою формування правописної грамотності / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 31. — С. 143–147.
Хом’як І. М. Урок – основна форма навчання мови / І. М. Хом’як // Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадигм : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне ; Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — С. 67–71.
Хом’як І. Класифікаційний аналіз уроків мови / І. Хом’як // Українська мова і література в сучасній школі. — 2012. — № 10. — С. 2–7.
Хом’як І. М. Компетентнісний підхід до формування у студентів професійного мовлення / І. М. Хом’як // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 2012. — С. 165–168.
Хом’як І. М. Організація роботи з обдарованими студентами / І. М. Хом’як // Педагогічні обрії : науково-метод. журнал. — 2012. — № 1. — С. 11–14.
Хом’як І. М. Вивчення української орфографії в умовах білінгвізму / І. М. Хом’як // Науковий часопис Національного педуніверситету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — Вип. 9. — С. 249–253.
Хом’як І. Проблема типології уроків мови / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. — Переяслав-Хмельницький, 2012. — Вип. 12. — С. 122–129.
Хом’як І. М. Формування орфографічної культури в учнів загальноосвітньої школи / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : матеріали Міжнародної Інтернет-конференції. — Умань : ПП. Жовтий О. О., 2012. — С. 103–106.
Хом’як І. М. Порівняльний прийом у сучасній методиці навчання орфографії / І. М. Хом’як // Семантика мови і тексту : матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. — Івано-Франківськ, 2012. — С. 655–658.
Хом’як І. М. Український правопис і перспективи його вдосконалення / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі : науково-методичний збірник. — 2012. — № 36. — С. 3–14.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії зі структурними рівнями української мови : навчально-методичний посібник для здобувачів наукового ступеня і студентів української філології / І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2011. — 124 с.
У посібнику висвітлено основні орфографічні поняття української мови, охарактеризовано методику формування правописних умінь і навичок, проаналізовано особливості реалізації зв’язку у вивченні орфографії з фонетикою, орфоепією, лексикою, словотвором, морфологією і синтаксисом, а також у поєднанні з роботою над розвитком мовлення.
Міні-словник сленгових виразів Рівненщини / Назарук В. М., Федорчук Г. Є. Хом’як І. М., Чуб’юк Г. О. — Остріг, 2011. — 16 с.
Міні-словник сленгових виразів Рівненщини укладений на основі матеріалів, наданих учасниками третього щорічного проекту «Мовний моніторинг – 2011». Словник налічує 360 найтиповіших лексем, що використовують у своєму повсякденному мовленні жителі Рівного, Здолбунова, Квасилова, Острога, Дубна, Кузнецовська, Білої Криниці, Антополя, Гощі, Корця.
Статті
Хом’як І. М. Стилістична палітра поезії Василя Стуса / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 21. — С. 91–095
Хом’як І. М. Зіставний аналіз вивчення загальних відомостей про складне речення у вищій і загальноосвітній школах / І. М. Хом’як // Динамічні процеси в граматиці і лексичному складі сучасних слов’янських мов : зб. наук. праць учасників Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті проф. К. Ф. Шульжука (Рівне, 19–20 травня 2011 р.). — Рівне ; Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 268–271.
Хом’як І. М. Комплексний підхід до формування орфографічної компетенції / І. М. Хом’як // Педагогічні науки : зб. наук. праць. — Херсон : ХДУ, 2011. — Вип. 58, ч. ІІ. — С. 127–131.
Хом’як І. М. Загальні відомості про мову в освітньому просторі / І. М. Хом’як // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. — Луцьк : Вид-во ВНУ, 2011. — Ч. 2. — С. 9–12.
Хом’як І. М. Науковий стиль як об’єкт вивчення стилістики / І. М. Хом’як // Педагогічні науки : зб. наук. праць. — Херсон : ХДУ, 2011. — Вип. 60. — С. 54–59.
Хом’як І. Комунікативна компетентність українського філолога / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2011. — № 3. — С. 38–41.
Хом’як І. Орфографія – складова українського правопису / Іван Хом’як // Лінгводидактика: методика, досвід, проблеми : зб. наук. праць. — Слов’янськ : СДПУ, 2011. — Вип. 1. — С. 33–43.
2010
Статті
Хом’як І. М. Нормативність української літературної мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 17. — С. 78–84.
Хом’як І. Відповідність вимогам часу / Іван Хом’як, Зоя Олексійчук // Дивослово. — 2010. — № 7. — С. 21–22.
Хом’як І. М. Територіальні діалекти в структурі національної мови, їх перенормалізація / І. М. Хом’як // Мовознавчі студії. — Дрогобич : Швидкодрук, 2010. — Вип. 3. — С. 358–356
Хом’як І. Формування мовної особистості в білінгвальному середовищі / І. Хом’як // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. — Луганськ, 2010. — Вип. 22, ч. ІІ. — С. 138–144.
Хом’як І. М. Аналіз підходів до проблеми формування орфографічних навичок [Електронний ресурс] / І. М. Хом’як // Цифровий архів НаУОА. — Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/825/1/Ivan.pdf. — Назва з екрана.
Хом’як І. Типологія уроків у лінгводидактичній спадщині О. М. Біляєва / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2010. — № 4. — С. 2–5.
Хом’як І. М. Орфографічна культура писемного мовлення / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2010. — Вип. 18. — С. 240–243.
Хом’як І. Актуальні проблеми писемного мовлення / І. Хом’як, О. Луценко // Дивослово. — 2010. — № 12. — С. 33–36.
Хом’як І. Формуємо грамотну особистість (рецензія на Омельчук С. А. Практикум з правопису української мови: система дослідницьких вправ : навчальний посібник / С. А. Омельчук. — К. : Грамота, 2009. — 224 с. ) / І. Хом’як // Дивослово. — 2010. — № 3. — С. 60.
Хом’як І. Програмоване навчання / Іван Хом’як // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Львів, 2010. — Вип. 50. — С. 135–143.
2009
Статті
Хом’як І. М. Формування професійних умінь у студентів-філологів / І. М. Хом’як // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — Глухів : ГДПУ, 2009. — Вип. 13. — С. 13–20.
Хом’як І. М. Теоретичні основи правописних норм української мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА. — 2009. — Вип. 11. — С. 409–416.
Хом’як І. М. Типологія уроків мови / І. М. Хом’як // Науковий часопис Національного педуніверситету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. Праць. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. — Вип. 5. — С. 22–25.
Хом’як І. М. Методика подолання інтерференційних впливів / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наук. праць. — К. : Київський університет, 2009. — Вип. 19. — С. 70–79.
Хом’як І. М. Роль діалектів у сучасній українській мові / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 347–356.
2008
Статті
Хом’як І. Концепція мовлення у лінгводидактиці О. М. Біляєва / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. Праць. — К. : Міленіум, 2008. — Вип. 4. — С. 290–298.
Хом’як І. М. Інтегрованість у навчанні орфографії / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наукових праць. — Рівне, 2008. — Вип. 7, ч. 2. — С. 358–365.
Антончук О. М. Питання вивчення орфографії у програмах і підручниках з української мови / О. М. Антончук, І. М. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне : РДГУ, 2008. — С. 221–224.
Хом’як І. М. Аналіз міжмовних впливів / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 9. — С. 645–651.
Хом’як І. Непересічна особистість Мелетія Смотрицького / Іван Хом’як // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 72–79.
Хом’як І. Особистісно зорієнтований підхід до навчання правопису в інтерференційних умовах / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2008. — № 4. — С. 205–208.
2007
Статті
Хом’як І. М. Український правопис як відображення стану розвитку мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 7. — С. 293–304.
Хом’як І. М. Комунікативні проблеми у писемному дискурсі / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2007. — Вип. 38. — С. 19–23.
Антончук О. М. Лінгвістичні основи навчання орфографії в школі / О. М. Антончук, І. М. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне : РДГУ, 2007. — С. 138–139.
Хом’як І. М. Проблема формування мовленнєвої вправності в учнівської молоді / І. М. Хом’як // Український смисл. — 2007. — № 1–2. — С. 30–39.
2006
Статті
Хом’як І. М. Вплив середовища на формування національно свідомої мовної особистості / І. М. Хом’як // Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів : збірник наукових праць. — Рівне, 2006. — С. 26–29.
Вітчук О. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення морфології рідної мови / О. Вітчук, І. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне, 2006. — С. 140–143.
Хом’як І. М. Аналіз експериментального навчання української орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2006. — Вип. 34. — С. 3–8.
Ярощук Н. Актуальність вивчення орфографії на морфологічній основі / Н. Ярощук, І. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне, 2006. — С. 150–153.
Хом’як І. М. Методика формування мовної особистості / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2006. — № 6. — С. 70–72.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Технологія експериментально-дослідного навчання орфографії української мови : навчально-методичний посібник для аспірантів і студентів факультету української філології / І. М. Хом’як. — Рівне : РДГУ, 2005. — 54 с.
Статті
Хом’як І. М. Лінгвістичні основи вивчення словотвору в школі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2005. — Вип. 13. — С. 191–194.
2004
Статті
Хом’як І. М. Дослідне навчання орфографії / І. М. Хом’як // Збірник наукових праць співробітників, докторантів, аспірантів і студентів. — Рівне : РДГУ, 2004. — С. 132–133.
Хом’як І. Творчі вправи у навчанні орфографії / І. Хом’як // Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки : науково-методичний збірник. — Житомир : Полісся, 2004. — С. 80–84.
Хом’як І. Роль середовища у формуванні мовленнєвої культури учнів / Іван Хом’як // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Мовознавство. — Тернопіль, 2004. — Вип. 1 (11). — С. 112–116.
Хом’як І. М. Методика експериментального навчання орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2004. — Вип. 28. — С. 30–34.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Опорний матеріал зі шкільного курсу української мови і методики викладання : методичний посібник для студентів ф-ту української філології / І. М. Хом’як. — Рівне : РДГУ, 2003. — 39 с.
Статті
Хом’як І. М. Питання орфографії у програмах із рідної мови / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2003. — Вип. 11. — С. 128–132.
Хом’як І. М. Аналіз орфографічних відхилень, зумовлених дією південно-західних і південно-східних говорів / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць. — Рівне, 2003. — Вип. ІV, ч. І. — С. 291–294.
Хом’як І. З історії досліджень методики навчання української орфографії / Іван Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2003. — № 1. — С. 55–59.
Хом’як І. У пошуках таїни слова / Іван Хом’як // Дивослово. — 2003. — № 5. — С. 65–67.
Хом’як І. Характер орфографічних помилок у творчих роботах учнів загальноосвітніх шкіл / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2003. — № 1–2. — С. 77–78.
Хом’як І. М. Взаємозалежність форм мовлення / І. М. Хом’як // Система і структура східнослов’янських мов : збірник наукових праць. — К. : Знання України, 2003. — С. 318–320.
2002
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хом’як І. М. Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мови в основній школі : автореф. дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Хом’як Іван Миколайович. — К., 2002. — 33 с.
Статті
Хом’як І. М. Навчання орфографії у зв’язку зі словотвором / І. М. Хом’як // Урок української. — 2002. — № 7. — С. 38–42.
Хом’як І. М. Нове видання / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2002. — № 5. — С. 79.
Хом’як І. М. Навчання орфографії на синтаксичній основі / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі : збірник наукових праць. — Рівне : Волинські обереги, 2002. — С. 160–162.
Хом’як І. М. Концептуальні засади навчання орфографії в основній школі / І. М. Хом’як // Модернізація змісту, форм і методів шкільної мовної освіти : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару. — Рівне, 2002. — С. 8–10.
Хом’як І. Вивчення лексики у поєднанні з орфографією / Іван Хом’як // Дивослово. — 2002. — № 6. — С. 20–24.
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії та граматики / І. М. Хом’як // Урок української. — 2002. — № 9. — С. 38–41.
Хом’як І. Вивчення орфографії у зв’язку з розвитком мовлення / І. М. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2002. — № 1–2 . — С. 24–30.
Хом’як І. М. Дослідне навчання орфографії, його характеристика і перспективи / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2002. — № 7. — С. 35–38.
Хом’як І. М. Питання методики орфографії в підручниках з української мови / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2002. — Вип. 10. — С. 167–173.
2001
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хом’як І. М. Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мови в основній школі : дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Хом’як Іван Миколайович. — К., 2001. — 412 с.
Статті
Хом’як І. М. Навчаймо орфографії у зв’язку з фонетикою та орфоепією / І. М. Хом’як // Урок української. — 2001. — № 1. — С. 34–36.
Хом’як І. М. Вивчення орфографії на словотвірній основі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2001. — Вип. 9. — С. 106–115.
Хом’як І. М. Вивчення орфографії на морфологічній основі / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2001. — № 3. — С. 7–11.
Юрченко О. «Ну що б, здавалося, слова …» / О. Юрченко, І. Хом’як // Панорама. — 2001. — № 5. — С. 6.
2000
Статті
Хом’як І. Навчання орфографії на фонетико-орфоепічній основі / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2000. — № 1. — С. 53–60.
Хом’як І. Практика навчання орфографії в загальноосвітній школі / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2000. — № 4. — С. 14–17.
Хом’як І. Визначення орфограми у писемному мовленні / Іван Хом’як // Дивослово. — 2000. — № 2. — С. 29–31.
Хом’як І. Взаємодія літературної мови і діалектів / Іван Хом’як // Дивослово. — 2000. — № 10. — С. 12– 14.
Хом’як І. М. Зв’язок у навчанні орфографії з фонетикою й орфоепією / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. — Рівне : РДГУ, 2000. — Вип. 8. — С. 42–48.
Хом’як І. М. Шляхи підвищення ефективності навчання орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2000. — Вип. 12, ч. ІІ. — С. 120–122.
Хом’як І. М. Організаційні форми навчання орфографії / І. М. Хом’як // Шляхи підвищення ефективності викладання української мови та літератури : збірник матеріалів Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції. — К. : Знання, 2000. — С. 109–113.
Хом’як І. Вивчення орфографії у зв’язку із синтаксисом / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2000. — № 3–4. — С. 68–71.
1999
Статті
Хом’як І. М. Навчання орфографії в загальноосвітній школі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. — Рівне, 1999. — Вип. 7. — С. 46–51.
Хом’як І. Алгоритмування навчального матеріалу з орфографії / Іван Хом’як // Дивослово. — 1999. — № 5. — С. 18–22.
Хом’як І. Навчання орфографії в сучасних умовах (продовження) / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1999. — № 3. — С. 12–15.
Хом’як І. М. Писемний вид мовленнєвої діяльності / І. М. Хом’як // Наука і освіта. — 1999. — № 3–4. — С. 112–114.
Хом’як І. Навчання орфографії в сучасних умовах / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1999. — № 2. — С. 4–6.
1998
Статті
Хом’як І. Вибір способів і характеру навчання правопису / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1998. — № 3. — С. 37–41.
Хом’як І. Методика навчання орфографії в сучасних умовах / І. Хом’як // Українська мова та література. — 1998. — № 29–32. — С. 4–6.
Хом’як І. Основа формування в учнів орфографічних навичок / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1998. — № 1. — С. 95–99.
Хом’як І. М. Система навчання орфографії в інтерферованому мовленнєвому середовищі / І. М. Хом’як // Дидактична система К. Д. Ушинського в сучасній загальноосвітній школі. Наукові записки Рівненського педінституту. — Рівне, 1998. — Вип. 4. — С. 162–163
1997
Статті
Хом’як І. Два нестандартних уроки з мови / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 1. — С. 40–44.
Хом’як І. М. Роль мовленнєвої культури у процесі становлення учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Формування національної самосвідомості студентів ВНЗ та учнів загальноосвітніх шкіл : збірник наукових праць. — Кривий Ріг, 1996. — Ч. І. — С. 92–97.
Хом’як І. На шляху до виховання грамотних учнів / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1997. — № 2. — С. 54–55.
Хом’як І. М. ... І орфографічна грамотність / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1997. — № 11. — С. 30–32.
Хом’як І. Порівняльний прийом у системі навчання орфографії / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 11. — С. 29–33.
Хом’як І. Єдність усного і писемного мовлення / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1997. — № 4. — С. 36–37.
Хом’як І. Навчання орфографії в умовах інтерференційних впливів / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 7. — С. 52–56.
Хом’як І. М. Середовище і формування учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1997. — № 5. — С. 53–56.
1996
Статті
Хом’як І. М. Соціальний характер проблеми учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1996. — № 3. — С. 53–55.
Хом’як І. Грамотність учня – результат майстерності вчителя / Іван Хом’як // Дивослово. — 1996. — № 9. — С. 35–39.
Хом’як І. Лінгвістичні змагання / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1996. — № 4. — С. 46–48.
Хом’як І. Щоб вільно володіти мовою / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1996. — № 2. — С. 47–49.
Хом’як І. М. Базові поняття орфографії / І. М. Хом’як // Сучасна філологія: проблеми, пошуки, знахідки : збірник наукових праць. — Рівне, 1996. — Вип. ІV. — С. 39–43.
Хом’як І. М. Словникова робота на уроках вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Українська письменницька мемуаристика та її використання у вузі і школі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 1996. — С. 49–51.
Хом’як І. М. Слово і письмо / І. М. Хом’як // Освіта України. — 1996. — № 17. — С. 5.
1995
Статті
Хом’як І. М. Використання алгоритмів у процесі навчання орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми впровадження нових педагогічних технологій та інновацій у навчальний процес сучасної школи : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 125–127.
Хом’як І. М. Передумови підвищення орфографічної грамотності учнів / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Наукові записки Рівненського педагогічного інституту. Філологічні студії. — Рівне, 1995. — Т. 2. — С. 146–160.
Хом’як І. Секрети учнівської грамотності / Іван Хом’як // Дивослово. — 1995. — № 12. — С. 31–35.
Хом’як І. М. Реалізація виховного потенціалу на уроках вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Педагогіка єдиного і цілісного миру : науково-методичний збірник праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 180–181.
Хом’як І. М. Дидактичні принципи навчання орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми вищої педагогічної і загальноосвітньої школи : збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 80–83.
Хом’як І. М. Вплив мовного середовища на грамотність учнів / І. М. Хом’як // Традиції виховання у світовій народній педагогіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. — Київ ; Рівне, 1995. — Ч. ІІ. — С. 99–102.
Хом’як І. М. Принципи орфографії та їх роль у становленні української державної мови / І. М. Хом’як // Б. Хмельницький – славний син і видатний гетьман України : матеріали доповідей і повідомлень Рівненської міжрегіональної науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 118–121.
Хом’як І. М. Методика опосередкованого формування у студентів орфографічних умінь і навичок / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми вивчення теоретико-літературних і мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 78–80.
Хом’як І. Проблема формування орфографічних навичок в учнів середньої школи / Іван Хом’як // Дивослово. — 1995. — № 7. — С. 20–23.
1994
Статті
Хом’як І. М. Дотримання правописних норм – важлива умова професіоналізму / І. М. Хом’як // Українська періодика: історія і сучасність : доповіді та повідомлення ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. — Львів ; Житомир, 1994. — С. 96–97.
Хом’як І. М. Оптимальний вибір методів і прийомів вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Філологічні студії. — Рівне, 1994. — С. 95–103.
1991
Статті
Хом’як І. М. Використання як дидактичного матеріалу висловлювань про українську мову / І. М. Хом’як // Використання спадщини повернутих і забутих діячів науки та культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи : тези республіканської міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1991. — С. 80.
1990
Статті
Хом’як І. М. Рольова гра як ефективний засіб підготовки студентів до навчальної роботи в школі / І. М. Хом’як // Актуальні питання вивчення у вузі курсу методики викладання мови і літератури в школі : тези доповідей республіканської науково-практичної конференції. — Ніжин, 1990. — С. 36–37.
Хом’як І. М. Формування орфографічної грамотності – важливий етап у підготовці вчителя-словесника / І. М. Хом’як // Формування і становлення сучасного вчителя : тези доповідей науково-практичної конференції. — Рівне, 1990. — Ч. 2. — С. 51.
Хом’як І. М. Умови формування в учнів орфографічних умінь і навичок / І. М. Хом’як // Історичні аспекти розвитку освіти на Україні і становлення творчої особистості вчителя : тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю проф., докт. пед. наук Мітюрова Б. Н. — Рівне, 1990. — С. 140.
Хом’як І. М. Формування орфографічних навичок в учнів 6 – 7 класів у процесі вивчення словотвору / І. М. Хом’як // Методика викладання української мови і літератури : республіканський науково-методичний збірник. — К. : Рад. Школа, 1990. — С. 92–96.
Хомяк И. Н. Воспитание учащихся в духе мира на уроках украинского языка / И. Н. Хомяк // Воспитание учащейся молодежи в духе мира и новое политическое мышление : материалы международной научной конференции. — Ровно, 1990. — С. 174–175.
1989
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії і словотвору : методичний лист / І. М. Хом’як. — К. : Рад. Школа, 1989. — 32 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хомяк И. Н. Связь в обучении орфографии и словообразования на уроках украинского языка в 5 – 6 классах : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Хомяк Иван Николаевич. — К., 1989. — 197 с.
Хом’як І. М. Наукові основи навчання орфографії в середній школі / І. М. Хом’як. — Рівне : Волинські обереги, 1998. — 228 с.
У книзі аналізуються наукові основи навчання орфографії української мови, висвітлюється новий підхід до засвоєння правопису, який зумовлений врахуванням впливу мовленнєвого довкілля на процес формування в учнів орфографічних умінь і навичок, характеризуються шляхи і засоби підвищення орфографічної вправності школярів в умовах місцевого мовленнєвого середовища, досліджується залежність правописної грамотності учнів від рівня культури усного мовлення.
Хомяк И. Н. Связь в обучении орфографии и словообразования на уроках украинского языка в 5 – 6 классах : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Хомяк Иван Николаевич. — К., 1989. — 24 с.
1988
Статті
Хом’як І. Формування у школярів 5 – 6 класів умінь розпізнавати словотворчі орфограми / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1988. — № 11. — С. 48–51.
Хом’як І. Забезпечення орфографічної грамотності учнів – важливе завдання школи / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1988. — № 2. — С. 47–52.
1987
Статті
Хом’як І. М. Формування орфографічних умінь і навичок на уроці з єдиною темою висловлювання / І. М. Хом’як // Літературний процес на Україні 20–30-х років і творчість В. Поліщука : тези доповідей і повідомлень республіканських літературних читань.— Рівне, 1987. — С. 123–124.
Хомяк И. Н. Использование средств массовой информации в работе над повышением орфографической грамотности школьников / И. Н. Хомяк // Формы и методы использования средств массовой информации в работе школы : тезисы докладов и сообщений межвузовской научно-практической конференции. — Ровно, 1987. — С. 174–175.
1985
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Актуальні питання удосконалення сучасного уроку української мови : методичні рекомендації / І. М. Хом’як. — Рівне, 1985. — 25 с.
Статті
Хом’як І. М. Навчаючи – виховувати / І. М. Хом’як // Радянська освіта. — 1985. — № 22. — С. 3.
Хом’як І. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні правопису слів іншомовного походження / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1985. — № 4. — С. 47–52.
Хом’як І. М. Стверджувати роботою / І. М. Хом’як // Червоний прапор. — 1985. — № 219. — С. 3.
1984
Статті
Хом’як І. М. У ритмі життя / І. М. Хом’як // Радянська освіта. — 1984. — № 41. — С. 2.
2014
Статті
Кочерга С. Єрусалимський текст в творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Наукові записки. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладач Р. А. Криловець. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 41.
Кочерга С. Аксіологічна парадигма Тараса Шевченка (за матеріалами епістолярію письменника) / С. Кочерга : тези міжнародної наукової конференції до 200-ліття Тараса Шевченка. — Тбілісі : Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі, 2014. — С. 4–5.
Кочерга С. Грузинський надтекст у драматичній поемі Лесі Українки «Оргія» / С. Кочерга // Наукові праці Інституту україністики Тбіліського національного університету імені Іване Джавахішвілі. — Тбілісі, 2014. — Вип. ХІІІ. — С. 34–43.
2013
Статті
Кочерга С. Венеціанський текст у драматургії Лесі Українки / С. Кочерга // Кременецькі компаративні студії : зб. наук. праць / за ред. Д. Ц. Чика. — Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. — Вип. 3 — С. 121–128.
Кочерга С. Загадка метакоду драматичної поеми Лесі Українки „Адвокат Мартіан” / С. Кочерга // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. «Філологічні науки (літературознавство)». — Луганськ, 2013. — № 12 (271), ч. 2. — С. 67–73.
Кочерга С. Валенродівські мотиви та коди у драматургії Лесі Українки / С. Кочерга // Бористен. Всеукраїнський щомісячник. — 2013. — № 3. — С. 24–26.
Кочерга С. Дуальність палімпсестних смислів драми-феєрії „Лісова пісня” / С. Кочерга // Леся Українка і сучасність: зб. наук. праць. — Луцьк : ред.-вид. від. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2013.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кочерга С. О. Genius loci. Словник топосфери текстів Лесі Українки / С. О. Кочерга, Н. В.Пастушко. — Ялта : РВВ КГУ, 2012. — 246 с.
Статті
Кочерга С. Проблема валенродизму в інтерпретації Лесі Українки „З роду нашого красного...”: перша професорка Волині / С. Кочерга : зб. наук. праць на пошанування професора Л. К. Оляндер. — Луцьк : РВВ СНУ імені Лесі Українки, 2012. — С. 240–249.
Кочерга С. „Кримський текст” в українському філологічному просторі”: презентація наукової теми кафедри / С. Кочерга // Гуманітарні науки. — Ялта, 2012. — № 1 (23). — С. 74–80.
Кочерга С. Маскулінні архетипи в образному світі драми Лесі Українки „Кассандра”: сини Пріама / С. Кочерга // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. ст. «Філологічні науки». — Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. — № 4. — С. 96–101.
Кочерга С. Просторова семіосфера драматичної поеми Лесі Українки „Адвокат Мартіан” / С. Кочерга // Гуманітарні науки. — Ялта, 2012. — № 2 (22). — С. 64–68.
Кочерга С. Культурні коди драми-феєрії „Лісова пісня” Лесі Українки у світлі гнозису / С. Кочерга // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Д. : Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2012. — Т. 32. — С. 6–14.
Кочерга С. Художня софіологія фантастичної драми Лесі Українки „Осіння казка” / С. Кочерга // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. «Філологічні науки». — Луцьк, 2012. — № 13. — С. 60–65.
Кочерга С. Культурно-мистецька концепція драми Лесі Українки „Оргія”: субкод танцю / С. Кочерга // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2012. — Вип. 9. — Т. 4. — С. 89–93.
Кочерга С. У дзеркалі студій семіотики ґендера : портрет Кассандри Лесі Українки / С. Кочерга // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2012. — Вип. 31. — С. 258–262.
Кочерга С. „Ландшафт культури” у творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Слово і час. — 2012. — № 2. — С. 3–8.
Кочерга С. Мотив дому і бездомів’я в драматичній поемі Лесі Українки „Адвокат Мартіан” / С. Кочерга // Учені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2012. — № 4 (3), т. 25 (64). — С. 74–79.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кочерга С. О. Південний берег Криму в житті і творчості українських письменників ХІХ – поч. ХХ століття / С. О. Кочерга. — Ялта : РИО КГУ, 2011. — 60 с.
Статті
Кочерга С. Фастівський дух як характерна ознака героїв творів Лесі Українки / С. Кочерга // Ученые записки ТНУ им. В. Вернадского. Серия „Филология”. — 2011. — Т. 24 (63). — № 1, ч. 2. — С. 249–255.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кочерга С. О. Інтелектуальна парадигма культурософії Лесі Українки : навч. посіб. / С. О. Кочерга. — Луцьк : Вежа, 2010. — 174 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кочерга С. Культурософія Лесі Українки: семіотичний аналіз текстів : монографія / Світлана Кочерга. — Луцьк : Твердиня, 2010. — 656 с.
У книзі з’ясовується своєрідність культурософської концепції Лесі Українки як цілісного явища з властивою йому внутрішньою організацією, кодифікацією, структурою універсалій та цінностей, що знайшли відображення у драматургії письменниці. Детально аналізується семіосфера драматичних творів «Оргія», «Руфін і Прісцілла», «Камінний господар», «Кассандра», «У пущі», «Адвокат Мартіан» та ін. На основі аналізу репертуару знаків та декодування хронологічно-аксіологічної системи культурософських поглядів Лесі Українки доводиться культуроцентризм художнього мислення письменниці.
Статті
Кочерга С. Семіотична партитура драматичної поеми Лесі Українки „Оргія”/ С. Кочерга // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка : зб. наук. праць. Серія „Філологічні науки”. — Луганськ, 2010. — № 11 (198). — С. 118–128.
Кочерга С. Псевдостатус героя в художньому світі драми Лесі Українки „Камінний господар” / С. Кочерга // Історико-літературний журнал. — Одеса, 2010. — № 17. — С. 7–16.
Кочерга С. Грані образного світу Нартала: спроба реінтерпретації (за драмою Лесі Українки „Руфін і Прісцілла”) / С. Кочерга // Альманах Полтавського державного педагогічного університету „Рідний край”. — Полтава, 2010. — № 1 (22). — С. 111–115.
Кочерга С. Адаптивно-вітальна модель мистецтва в драматичній поемі Лесі Українки „У пущі”/ С. Кочерга // Жанрово-стильові аспекти творчості Лесі Українки : зб. наук. праць. — Сімферополь : Світ, 2010. — С. 68–54.
Кочерга С. Музей Лесі Українки в Ялті / С. Кочерга // Науковий вісник Українського університету в Москві. — 2010. — Т. ХV. — C. 141–144.
Кочерга С. Семіотика просторової організації драматичної поеми Лесі Українки „Адвокат Мартіан” / С. Кочерга // Історико-літературний журнал. — Одеса, 2010. — № 18. — С. 250–259.
Кочерга С. Асоціативне поле „італійського” інтермедіального тексту в драматичній поемі Лесі Українки „У пущі” / С. Кочерга // Південний архів : збірник наукових праць. «Філологічні науки». — Херсон, 2010. — Вип. XLVIІ. — С. 44–50.
Кочерга С. Субкод масової культури в драматичній поемі Лесі Українки „У пущі”/ С. Кочерга // Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Лесі Українки. «Філологічні науки». — Луцьк, 2010. — № 23. — С. 16-15.
2009
Статті
Кочерга С. „Мulier lenis” у гендерній парадигмі драматичної поеми Лесі Українки „Кассандра” / С. Кочерга // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. «Філологічні науки». — Луцьк, 2009. — № 23. — С. 16–22.
Кочерга С. Архітектурні знаки в культурософських текстах Лесі Українки / С. Кочерга // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Донецьк : Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2009. — Т. 27. — С. 109.
Кочерга С. Семіотична структура драматичної поеми Лесі Українки „Бояриня” / С. Кочерга // Культура народов Причерноморья : научный журнал. — 2009. — № 169. — С. 94–98.
Кочерга С. Семіосфера концепту „чужина” у творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. — Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. — Т. 5. — С. 196–209.
Кочерга С. „Блакитна троянда” Лесі Українки: полікультурна семантика символу / С. Кочерга // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2009. — № 11. — С. 122–127.
Кочерга С. Комунікативна функція художнього портрету у творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Вісник Запорізького національного університету. «Філологічні науки». — Запоріжжя, 2009. — № 2. — С. 32–37.
Кочерга С. Християнсько-поганська парадигма у драмі-феєрії Лесі Українки „Лісова пісня” / С. Кочерга // Українознавчі студії : науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника. — 2009. — № 10. — С. 139–148.
Кочерга С. Персонаж у фокусі кодів: місія Кнея Люція у драмі Лесі Українки „Руфін і Прісцілла” / С. Кочерга // Південний архів : зб. наук. праць. — Херсон, 2009. — Вип. XLVI. — С. 62–68.
2008
Статті
Кочерга С. Спроба семіотичного аналізу мотиву культурного „спадку” в текстах Лесі Українки / С. Кочерга // Studia methodologika. — Тернопіль, 2008. — Вип. 23. — С. 40–44.
Кочерга С. Фаустівські інтенції в художньому світі Лесі Українки / С. Кочерга // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. — Т. 23. — С. 45–54.
Кочерга С. Комунікативна функція портрету в творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. «Філологічні науки». — Сімферополь : НІЦ КІПУ, 2008. — Вип. 13. — С. 67–72.
Кочерга С. Учитель Батьківщини / С. Кочерга // Розбудова держави. — 2008. — № 1–6. — С. 74–80.
Кочерга С. Леся Українка і сім’я Комарових / С. Кочерга // Х Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : сб. науч. трудов. — Симферополь : Антиква, 2008. — С. 165–172.
Кочерга С. Людина фаустівської культури у творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Неоромантичні обрії творчих пошуків Лесі Українки : зб. наук. праць. — Сімферополь : Світ, 2008. — С. 5–14.
Кочерга С. „Блакитна троянда” Лесі Українки: полікультурна семантика символу / С. Кочерга // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. «Філологічні науки». — Луцьк, 2008. — № 17. — С. 81–86.
Кочерга С. Проблеми комунікації в п’єсі В. Винниченка „Брехня” / С. Кочерга // „Як тайна, як безодня... ” П’єса Володимира Винниченка „Брехня": текст і контексти : зб. наукових праць. — Сімферополь : Світ, 2008. — С. 37–44.
Кочерга С. Таїна смерті в культурософії Лесі Українки / С. Кочерга // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. — К. : Твім-інтер, 2008. — Вип. 31, ч. 1. — С. 229–240.
Кочерга С. „Граф фон Ейнзідель” Лесі Українки: спроба семіотичної інтерпретації / С. Кочерга // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. «Філологічні науки». — Луцьк, 2008. — № 8. — С. 62–66.
Кочерга С. Культурософія і література / С. Кочерга // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія : Літературознавство. — Харків : Нове слово, 2008. — Вип. 4 (56), ч. 2. — С. 166–173.
Кочерга С. Архетипні мотиви дому і бездомів’я в творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Studia methodologika. Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. — Тернопіль, 2008. — Вип. 25. — С. 115–120.
2007
Статті
Кочерга С. Параболізація проблем трансляції культури в художньому світі Лесі Українки / С. Кочерга // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. — К. : Твім-інтер, 2007. — Вип. 28, ч. 1. — С. 159–169.
Кочерга С. Аполонівсько-діонісійський дуалізм художнього мислення Лесі Українки / С. Кочерга // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Донецьк : Східний видавничий дім, 2007. — Т. 17. — С. 219–229.
Кочерга С. Архітектурний код художньої культурософії Лесі Українки / С. Кочерга // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. — Луцьк : Вежа, 2007. — Т. 4, кн. 1. — С. 511–529.
2006
Статті
Кочерга С. Рецепція кримськотатарської культури в творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія "Педагогіка і психологія" : зб. статей. — Ялта : РВВ РВНЗ КГУ, 2006. — Вип. 9, ч. 1. — С. 162–168.
Кочерга С. Лесина домівка в Ялті / С. Кочерга // Київ. Журнал письменників України. — 2006. — № 4. — С. 185–189.
Кочерга С. Місія українського театру в умовах полікультурного Криму / С. Кочерга // Альманах КГУ : cб. науч. работ проф.-преп. состава и студ.-уч. науч.-практ. конф. — Ялта : РВВ РВНЗ КГУ, 2006. — С. 37–42.
Кочерга С. Учитель Батьківщини Олексій Нирко / С. Кочерга // Кобзарство Криму та Кубані. — Львів : Сполом, 2006. — С. 4–11.
Кочерга С. Образ писанки в поетичному світі Оксани Лятуринської / С. Кочерга // Вісник Таврійської фундації. — Херсон, 2006. — Вип. 6. — С. 53–62.
Кочерга С. Інтелігент і його доба в творчій та епістолярній спадщині Галини Комарової / С. Кочерга // „Просвіта”: минуле, сучасне й майбутнє : матеріали науково-практичної конференції. — Одеса : Друк, 2006. — С. 115–122.
Кочерга С. Українська мова та культура в Ялті кінця ХІХ – початку ХХ століття / С. Кочерга // Українознавство : науковий громадсько-політичний культурно-мистецький релігійно-філософський педагогічний журнал. — 2005. — Ч. 4. — С. 67–69.
Кочерга С. Людина фаустівської культури в творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Леся Українка і контексти : матеріали наукової конференції. — Сімферополь, 2006. — С. 12–18.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кочерга С. О. Наскрізна програма практики зі спеціальності 7.010103 «Українська мова та література» / С. О. Кочерга. — Ялта : РИО КГУ, 2005. — 57 с.
Статті
Кочерга С. Музей – музеум – муза…/ С. Кочерга // Бористен. — 2005. — № 3. — С. 29.
Кочерга С. Поезія і (як) писанкарство: своєрідність малярських образів Оксани Лятуринської / С. Кочерга // Ukrajinské výtvarné umĕní v mezivále ném Československu. K 80. výročí založtní Ukrajinského studia umĕní v Praze. — Praha, 2005. — S. 255–267.
Кочерга С. Уроки європеїзму Лесі Українки / С. Кочерга // Гуманітарна освіта в технічних вищих закладах. — Київ, 2005. — Вип. 11. — С. 191–199.
Кочерга С. Визия Южного берега Крыма в украинской литературе постреволюционного ренессанса / С. Кочерга // VIII Дмитриевские чтения: история Южного берега Крыма : сборник научных трудов. — Симферополь : Магистр, 2005. — С. 69–82.
2004
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кочерга С. О. Південний берег Криму в житті і творчості українських письменників ХІХ століття / С. О. Кочерга. — Ялта : РВВ КДГІ, 2004. — 36 с.
Статті
Кочерга С. Леся Украинка: испытание болезнью / С.Кочерга // Гипнос, Танатос и Асклепий в культуре народов мира: гуманитарный и медицинский аспекты : межвузовский научный сборник. — Симферополь : Крымский архив, 2004. — № 1. — С. 17–28.
Кочерга С. Ялтинские адресанты Леси Украинки / С. Кочерга // ІХ Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : cборник научных трудов. — Симферополь : ИПЦ „Магистр”, 2004. — C. 126–130.
Кочерга С. Генеза драматичного діалогу Лесі Українки „Айша та Мохаммед” / С. Кочерга // Художній світ Лесі Українки-драматурга : збірник наукових праць. — Сімферополь, 2004. — С. 54–61.
Кочерга С. Європеїзм Лесі Українки як світоглядна константа / С. Кочерга // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. — К., 2004. — № 1. — С. 16–29.
Кочерга С. Культурософія Лесі Українки: рекреаційний аспект / С. Кочерга // Альманах КГГИ : cб. науч. работ проф.-преп. состава и студ.-уч. науч.-практ. конф. КГГИ „VІ неделя науки”. — Ялта : РИО КГГИ, 2004. — Вып. 6. — С. 26–33.
Кочерга С. Два „Саули”: інтерпретація біблійного мотиву в творчості Тараса Шевченка і Лесі Українки / С. Кочерга // Донецький вісник наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Донецьк, 2004. — С. 545–554.
2003
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Листи так довго йдуть… Знадоби архіву Лесі Українки в Слов’янській бібліотеці у Празі / упорядкув., передмова та прим. С. Кочерги. — К. : Просвіта, 2003. — 308 с.
Статті
Кочерга С. Коріння саксіфраги (Оповідання Лесі Українки „Над морем” крізь призму онтологічної поетики) / С. Кочерга // Гуманітарні науки. — 2003. — № 1. — С. 49–55.
Кочерга С. Терниста дорога маестро / С. Кочерга // Берегиня. Всеукраїнський народознавчий часопис. — 2003. — № 4. — С. 71–79.
Кочерга С. Перевисання до народів: про книгу Агатангела Кримського „Література кримських татар” / С. Кочерга // Кримська світлиця. — 2003. — 28 листопада. — С. 21.
2002
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні поради до написання курсової роботи з історії української літератури / автор-укладач С. О. Кочерга. — Ялта : РВВ КГГІ, 2002. — 18 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Листи так довго йдуть… Знадоби архіву Лесі Українки в Слов’янській бібліотеці у Празі / упорядкування, передмова та примітки С. Кочерги. — Нью-Йорк, 2002. — 308 с.
Статті
Кочерга С. Леся Українка і Степан Руданський: суголосність мотивів / С. Кочерга // Альманах КГГИ : cб. науч. работ проф.-преп. состава и студ.-уч. науч.-практ. конф. КГГИ „ІV неделя науки” по теме „Профессиональная подготовка будущего специалиста: проблемы теории и практики”. — Ялта : РИО КГГИ, 2002. — Вып. 4. — С. 10–11.
Кочерга С. Предания о христианских чудесах Св. Климента в оценке Ивана Франко / С. Кочерга // Христианство на южном берегу Крыма. — Ялта : РИО КГГИ, 2002.
Кочерга С. Рыцарь украинской песни Прокоп Сапсай / С. Кочерга // VI Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : cборник научных трудов. — Симферополь : Таврия-Плюс, 2002. — С. 129–135.
Кочерга С. Дивотворець. Вступна стаття до альбому „Микола Вакуленко” / С. Кочерга // Опішне : Українське народознавство, 2002. — С. 2–4.
Кочерга С. Леся Украинка: новый ракурс (Ялтинские письма в Пражском Архиве Леси Украинки) / С. Кочерга // VII Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : cборник научных трудов. — Симферополь : Таврия–плюс, 2002. — С. 86–93.
Кочерга С. Агатангел Кримський і Леся Українка / С. Кочерга // Агатангел Кримський – творець та інтерпретатор літератури. — Сімферополь : Таврія, 2002. — С. 87–92.
2001
Статті
Кочерга С. Спадкоємці / С. Кочерга // Наше життя. Our life (США). — 2001. — № 4. — С. 5–7.
Кочерга С. „Кипарисова гілочка” в українській літературі / С. Кочерга // Кримські студії. Інформаційний бюлетень. — 2001. — № 4 (10). — С. 59–68.
Кочерга С. Леся Украинка и Агатангел Кримський: корни родов, предпосылки духовного родства / С. Кочерга // V Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : сборник научных трудов. — Симферополь : Таврия-Плюс, 2001. — С. 107–113.
Кочерга С. „Лесина домівка” в Ялті / С. Кочерга // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2001. — № 6. — С. 118–121.
Кочерга С. Кипарисова гілочка в українській літературі / С. Кочерга // Леся Українка. Квітка на долоні вічності / Бакъйлик авучындаки чечек. — Сімферополь : Доля, 2001. — С. 6–45.
2000
Статті
Кочерга С. До проблеми відчуження віри у п’єсі В.Винниченка „Пророк” / С. Кочерга // Винниченко і сучасність : збірник наукових праць. — Сімферополь, 2000. — С. 180–194.
Кочерга С. К истории создания произведения Леси Украинки „Айша и Мохаммед” / С. Кочерга // ІV Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : сборник научных трудов. — Симферополь : Таврия-Плюс, 2000. — С. 112–117.
1999
Статті
Кочерга С. Леся Украинка и Александр Олесь: неизвестная встреча / С. Кочерга // ІІІ Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : cборник научных трудов. — Симферополь : Таврия-Плюс, 1999. — С. 110–114.
Кочерга С. „Між запашними кущами лавровими…” (Леся Українка в Ялті) / С. Кочерга // Українська мова і література. — К., 1999. — № 15–16. — С. 30–33.
Кочерга С. Лектура як чинник формування особистості Лесі Українки / С. Кочерга // Альманах КУГИ : сб. науч. работ проф.-преп. состава и студ.-уч. науч.-практ. конф. КГГИ „І неделя науки” по теме „Профессиональная подготовка будущего специалиста: проблемы теории и практики”. — Ялта : РИО КГГИ, 1999. — Вып. 1. — С. 27–28.
1998
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кочерга С. О. Іфігенія в Тавріді. Сторінки кримського літопису Лесі Українки / С. О. Кочерга. — Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав. — 1998. — 112 с.
Статті
Кочерга С. Первый городовой врач Ялты Степан Руданский / С. Кочерга // „Асклепий” : историко-медицинский журнал Министерства здравоохранения Украины. — 1998. — № 1–2. — С. 59–63.
Кочерга С. Комарівни / С. Кочерга // Наше життя. Our life (США). — 1998. — № 5. — С. 5–8.
Кочерга С. Феномен національного самовизначення в опозиційному середовищі / С. Кочерга // Олена Теліга: громадське і духовне покликання жінки : матеріали наукової конференції. — К. : Вид-во Олени Теліги, 1998. — С.71–72.
1996
Статті
Кочерга С. Автограф на космічному тлі: поетична збірка Віктора Виноградова „Шлях дощу” / С. Кочерга // Кримська світлиця. — 1996. — 27 липня. — С. 3.
Кочерга С. Образ домівки в поезії та епістолярії Лесі Українки / С. Кочерга // Родина Косачів на історико-культурному тлі ХІХ – ХХ ст. : тези наукових читань . — К., 1996. — С. 10–11.
Кочерга С. Семья Алчевских в Крыму / С. Кочерга // І Дмитриевские чтения. Страницы истории Ялты : cборник научных трудов. — Ялта, 1996. — С. 35–40.
1993
Статті
Кочерга С. Образний світ поетичного циклу Б. Лепкого „З-над моря” / С. Кочерга // Богдан Лепкий – видатний український письменник : збірник статей і матеріалів урочистої академії, присвяченої 120-ій річниці з дня народження письменника. — Тернопіль, 1993. — С. 36–42.
Кочерга С. Леся Українка і музика / С. Кочерга // Наше життя. — Нью-Йорк, 1993. — № 2. — С. 4–9.
1992
Статті
Кочерга С. Поетична мариністика молодомузівців / С. Кочерга // „Молода Муза” і літературний процес кінця ХІХ – поч. ХХ століття в Україні і Європі : тези доповідей наукової конференції. — Львів, 1992. — С. 68–70.
1990
Статті
Кочерга С. Леся Українка-мариніст / С. Кочерга // Українське літературознавство. — Львів, 1990. — Вип. 55. — С. 18–25.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації зі стилістики української мови / автор-укладач І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2014. — 48 с.
Статті
Хом’як І. М. Характер орфографічних утруднень, викликаних мовленнєвим середовищем / І. М. Хом’як // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 29. — С. 26–29.
Хом’як І. Роль словників у формуванні професійної компетентності філолога / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. — Переяслав-Хмельницький, 2014. — Вип. 18. — С. 136–140.
Хом’як І. Внутрішня організація уроків мови / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2014. — № 2. — С. 8–13.
Хом’як І. Використання «Шевченківського словника» у професійній підготовці філолога / І. Хом’як // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки. — Луцьк, 2014. — Вип. 6. — С. 129–132.
Хом’як І. Мовленнєва компетентність викладача вищої школи / Іван Хом’як // Дивослово. — 2014. — № 1. — С. 13–17.
Хом’як І. Словникова робота як засіб формування лексичної компетентності / І. Хом’як // Українська мова і література в школах України. — 2014. — № 5. — С. 28–31.
2013
Статті
Хом’як І. М. Мовленнєва вправність – визначальний складник комунікативної компетентності викладача / І. М. Хом’як // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал. — Донецьк, 2013. — № 4. — С. 32–35.
Хом’як І. М. Вироблення в учнів орфографічної компетентності у процесі виконання творчих робіт / І. М. Хом’як // Лінгводидактика: теорія, методика, досвід : зб. наук. праць. — Слов’янськ, 2013. — Вип. 4. — С. 11–15.
Хом’як І. М. Узагальнений тип мовної особистості / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне, 2013. — Вип. 21. — С. 159–162.
Хом’як І. М. Аналіз виявів інтерференції у процесі оволодіння правописною компетенцією / І. М. Хом’як // Збірник наукових праць Бердянського державного педуніверситету. Педагогічні науки. — Бердянськ : БДПУ, 2013. — № 12. — С. 154–160.
Хом’як І. М. Формування мовної особистості студента-філолога / І. М. Хом’як // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка. — Івано-Франківськ, 2013. — Вип. ХLІХ. — С. 105–109.
Хом’як І. М. Мовленнєві помилки як різновид мовних девіацій / І. М. Хом’як // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 2013. — С. 155–158.
Хом’як І. М. Способи і характер навчання орфографії / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 40. — С. 163–165.
Хом’як І. Лінгвістично-педагогічні задачі як засіб навчання студентів-філологів / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2013. — № 5. — С. 38–41.
Хом’як І. М. Моделювання лінгводидактичних ситуацій / Хом’як І. М. // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. — Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. — Вип. 2. — С. 158–167.
Хом’як І. Роль морфології у формуванні орфографічної компетенції / Іван Хом’як // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. — Донецьк : ДонНУ, 2013. — Вип. 27. — С. 69–74.
2012
Статті
Максимчук Г. Інтерактивні методи навчання української мови / Галина Максимчук, Іван Хом’як // Дивослово. — 2012. — № 8. — С. 18–21.
Хом’як І. Методика формування орфографічних умінь і навичок / Іван Хом’як // Дивослово. — 2012. — № 3. — С. 41–50.
Хом’як І. М. Аналіз підходів до вирішення проблеми формування орфографічних навичок / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 22. — С. 205–213.
Хом’як І. М. Технологія формування орфографічної компетенції / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології : зб. наук. праць РДГУ. — Рівне, 2012. — Вип. 20. — С. 151–154.
Хом’як І. Аналіз орфографічних норм українського правопису / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2012. — № 3. — С. 78–82.
Хом’як І. М. Організація навчальної роботи з метою формування правописної грамотності / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 31. — С. 143–147.
Хом’як І. М. Урок – основна форма навчання мови / І. М. Хом’як // Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадигм : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне ; Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — С. 67–71.
Хом’як І. Класифікаційний аналіз уроків мови / І. Хом’як // Українська мова і література в сучасній школі. — 2012. — № 10. — С. 2–7.
Хом’як І. М. Компетентнісний підхід до формування у студентів професійного мовлення / І. М. Хом’як // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 2012. — С. 165–168.
Хом’як І. М. Організація роботи з обдарованими студентами / І. М. Хом’як // Педагогічні обрії : науково-метод. журнал. — 2012. — № 1. — С. 11–14.
Хом’як І. М. Вивчення української орфографії в умовах білінгвізму / І. М. Хом’як // Науковий часопис Національного педуніверситету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — Вип. 9. — С. 249–253.
Хом’як І. Проблема типології уроків мови / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. — Переяслав-Хмельницький, 2012. — Вип. 12. — С. 122–129.
Хом’як І. М. Формування орфографічної культури в учнів загальноосвітньої школи / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : матеріали Міжнародної Інтернет-конференції. — Умань : ПП. Жовтий О. О., 2012. — С. 103–106.
Хом’як І. М. Порівняльний прийом у сучасній методиці навчання орфографії / І. М. Хом’як // Семантика мови і тексту : матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. — Івано-Франківськ, 2012. — С. 655–658.
Хом’як І. М. Український правопис і перспективи його вдосконалення / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі : науково-методичний збірник. — 2012. — № 36. — С. 3–14.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії зі структурними рівнями української мови : навчально-методичний посібник для здобувачів наукового ступеня і студентів української філології / І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2011. — 124 с.
У посібнику висвітлено основні орфографічні поняття української мови, охарактеризовано методику формування правописних умінь і навичок, проаналізовано особливості реалізації зв’язку у вивченні орфографії з фонетикою, орфоепією, лексикою, словотвором, морфологією і синтаксисом, а також у поєднанні з роботою над розвитком мовлення.
Міні-словник сленгових виразів Рівненщини / Назарук В. М., Федорчук Г. Є. Хом’як І. М., Чуб’юк Г. О. — Остріг, 2011. — 16 с.
Міні-словник сленгових виразів Рівненщини укладений на основі матеріалів, наданих учасниками третього щорічного проекту «Мовний моніторинг – 2011». Словник налічує 360 найтиповіших лексем, що використовують у своєму повсякденному мовленні жителі Рівного, Здолбунова, Квасилова, Острога, Дубна, Кузнецовська, Білої Криниці, Антополя, Гощі, Корця.
Статті
Хом’як І. М. Стилістична палітра поезії Василя Стуса / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 21. — С. 91–095
Хом’як І. М. Зіставний аналіз вивчення загальних відомостей про складне речення у вищій і загальноосвітній школах / І. М. Хом’як // Динамічні процеси в граматиці і лексичному складі сучасних слов’янських мов : зб. наук. праць учасників Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті проф. К. Ф. Шульжука (Рівне, 19–20 травня 2011 р.). — Рівне ; Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 268–271.
Хом’як І. М. Комплексний підхід до формування орфографічної компетенції / І. М. Хом’як // Педагогічні науки : зб. наук. праць. — Херсон : ХДУ, 2011. — Вип. 58, ч. ІІ. — С. 127–131.
Хом’як І. М. Загальні відомості про мову в освітньому просторі / І. М. Хом’як // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. — Луцьк : Вид-во ВНУ, 2011. — Ч. 2. — С. 9–12.
Хом’як І. М. Науковий стиль як об’єкт вивчення стилістики / І. М. Хом’як // Педагогічні науки : зб. наук. праць. — Херсон : ХДУ, 2011. — Вип. 60. — С. 54–59.
Хом’як І. Комунікативна компетентність українського філолога / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2011. — № 3. — С. 38–41.
Хом’як І. Орфографія – складова українського правопису / Іван Хом’як // Лінгводидактика: методика, досвід, проблеми : зб. наук. праць. — Слов’янськ : СДПУ, 2011. — Вип. 1. — С. 33–43.
2010
Статті
Хом’як І. М. Нормативність української літературної мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 17. — С. 78–84.
Хом’як І. Відповідність вимогам часу / Іван Хом’як, Зоя Олексійчук // Дивослово. — 2010. — № 7. — С. 21–22.
Хом’як І. М. Територіальні діалекти в структурі національної мови, їх перенормалізація / І. М. Хом’як // Мовознавчі студії. — Дрогобич : Швидкодрук, 2010. — Вип. 3. — С. 358–356
Хом’як І. Формування мовної особистості в білінгвальному середовищі / І. Хом’як // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. — Луганськ, 2010. — Вип. 22, ч. ІІ. — С. 138–144.
Хом’як І. М. Аналіз підходів до проблеми формування орфографічних навичок [Електронний ресурс] / І. М. Хом’як // Цифровий архів НаУОА. — Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/825/1/Ivan.pdf. — Назва з екрана.
Хом’як І. Типологія уроків у лінгводидактичній спадщині О. М. Біляєва / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2010. — № 4. — С. 2–5.
Хом’як І. М. Орфографічна культура писемного мовлення / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2010. — Вип. 18. — С. 240–243.
Хом’як І. Актуальні проблеми писемного мовлення / І. Хом’як, О. Луценко // Дивослово. — 2010. — № 12. — С. 33–36.
Хом’як І. Формуємо грамотну особистість (рецензія на Омельчук С. А. Практикум з правопису української мови: система дослідницьких вправ : навчальний посібник / С. А. Омельчук. — К. : Грамота, 2009. — 224 с. ) / І. Хом’як // Дивослово. — 2010. — № 3. — С. 60.
Хом’як І. Програмоване навчання / Іван Хом’як // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Львів, 2010. — Вип. 50. — С. 135–143.
2009
Статті
Хом’як І. М. Формування професійних умінь у студентів-філологів / І. М. Хом’як // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — Глухів : ГДПУ, 2009. — Вип. 13. — С. 13–20.
Хом’як І. М. Теоретичні основи правописних норм української мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА. — 2009. — Вип. 11. — С. 409–416.
Хом’як І. М. Типологія уроків мови / І. М. Хом’як // Науковий часопис Національного педуніверситету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. Праць. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. — Вип. 5. — С. 22–25.
Хом’як І. М. Методика подолання інтерференційних впливів / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наук. праць. — К. : Київський університет, 2009. — Вип. 19. — С. 70–79.
Хом’як І. М. Роль діалектів у сучасній українській мові / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 347–356.
2008
Статті
Хом’як І. Концепція мовлення у лінгводидактиці О. М. Біляєва / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. Праць. — К. : Міленіум, 2008. — Вип. 4. — С. 290–298.
Хом’як І. М. Інтегрованість у навчанні орфографії / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наукових праць. — Рівне, 2008. — Вип. 7, ч. 2. — С. 358–365.
Антончук О. М. Питання вивчення орфографії у програмах і підручниках з української мови / О. М. Антончук, І. М. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне : РДГУ, 2008. — С. 221–224.
Хом’як І. М. Аналіз міжмовних впливів / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 9. — С. 645–651.
Хом’як І. Непересічна особистість Мелетія Смотрицького / Іван Хом’як // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 72–79.
Хом’як І. Особистісно зорієнтований підхід до навчання правопису в інтерференційних умовах / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2008. — № 4. — С. 205–208.
2007
Статті
Хом’як І. М. Український правопис як відображення стану розвитку мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 7. — С. 293–304.
Хом’як І. М. Комунікативні проблеми у писемному дискурсі / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2007. — Вип. 38. — С. 19–23.
Антончук О. М. Лінгвістичні основи навчання орфографії в школі / О. М. Антончук, І. М. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне : РДГУ, 2007. — С. 138–139.
Хом’як І. М. Проблема формування мовленнєвої вправності в учнівської молоді / І. М. Хом’як // Український смисл. — 2007. — № 1–2. — С. 30–39.
2006
Статті
Хом’як І. М. Вплив середовища на формування національно свідомої мовної особистості / І. М. Хом’як // Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів : збірник наукових праць. — Рівне, 2006. — С. 26–29.
Вітчук О. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення морфології рідної мови / О. Вітчук, І. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне, 2006. — С. 140–143.
Хом’як І. М. Аналіз експериментального навчання української орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2006. — Вип. 34. — С. 3–8.
Ярощук Н. Актуальність вивчення орфографії на морфологічній основі / Н. Ярощук, І. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне, 2006. — С. 150–153.
Хом’як І. М. Методика формування мовної особистості / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2006. — № 6. — С. 70–72.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Технологія експериментально-дослідного навчання орфографії української мови : навчально-методичний посібник для аспірантів і студентів факультету української філології / І. М. Хом’як. — Рівне : РДГУ, 2005. — 54 с.
Статті
Хом’як І. М. Лінгвістичні основи вивчення словотвору в школі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2005. — Вип. 13. — С. 191–194.
2004
Статті
Хом’як І. М. Дослідне навчання орфографії / І. М. Хом’як // Збірник наукових праць співробітників, докторантів, аспірантів і студентів. — Рівне : РДГУ, 2004. — С. 132–133.
Хом’як І. Творчі вправи у навчанні орфографії / І. Хом’як // Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки : науково-методичний збірник. — Житомир : Полісся, 2004. — С. 80–84.
Хом’як І. Роль середовища у формуванні мовленнєвої культури учнів / Іван Хом’як // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Мовознавство. — Тернопіль, 2004. — Вип. 1 (11). — С. 112–116.
Хом’як І. М. Методика експериментального навчання орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2004. — Вип. 28. — С. 30–34.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Опорний матеріал зі шкільного курсу української мови і методики викладання : методичний посібник для студентів ф-ту української філології / І. М. Хом’як. — Рівне : РДГУ, 2003. — 39 с.
Статті
Хом’як І. М. Питання орфографії у програмах із рідної мови / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2003. — Вип. 11. — С. 128–132.
Хом’як І. М. Аналіз орфографічних відхилень, зумовлених дією південно-західних і південно-східних говорів / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць. — Рівне, 2003. — Вип. ІV, ч. І. — С. 291–294.
Хом’як І. З історії досліджень методики навчання української орфографії / Іван Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2003. — № 1. — С. 55–59.
Хом’як І. У пошуках таїни слова / Іван Хом’як // Дивослово. — 2003. — № 5. — С. 65–67.
Хом’як І. Характер орфографічних помилок у творчих роботах учнів загальноосвітніх шкіл / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2003. — № 1–2. — С. 77–78.
Хом’як І. М. Взаємозалежність форм мовлення / І. М. Хом’як // Система і структура східнослов’янських мов : збірник наукових праць. — К. : Знання України, 2003. — С. 318–320.
2002
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хом’як І. М. Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мови в основній школі : автореф. дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Хом’як Іван Миколайович. — К., 2002. — 33 с.
Статті
Хом’як І. М. Навчання орфографії у зв’язку зі словотвором / І. М. Хом’як // Урок української. — 2002. — № 7. — С. 38–42.
Хом’як І. М. Нове видання / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2002. — № 5. — С. 79.
Хом’як І. М. Навчання орфографії на синтаксичній основі / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі : збірник наукових праць. — Рівне : Волинські обереги, 2002. — С. 160–162.
Хом’як І. М. Концептуальні засади навчання орфографії в основній школі / І. М. Хом’як // Модернізація змісту, форм і методів шкільної мовної освіти : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару. — Рівне, 2002. — С. 8–10.
Хом’як І. Вивчення лексики у поєднанні з орфографією / Іван Хом’як // Дивослово. — 2002. — № 6. — С. 20–24.
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії та граматики / І. М. Хом’як // Урок української. — 2002. — № 9. — С. 38–41.
Хом’як І. Вивчення орфографії у зв’язку з розвитком мовлення / І. М. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2002. — № 1–2 . — С. 24–30.
Хом’як І. М. Дослідне навчання орфографії, його характеристика і перспективи / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2002. — № 7. — С. 35–38.
Хом’як І. М. Питання методики орфографії в підручниках з української мови / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2002. — Вип. 10. — С. 167–173.
2001
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хом’як І. М. Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мови в основній школі : дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Хом’як Іван Миколайович. — К., 2001. — 412 с.
Статті
Хом’як І. М. Навчаймо орфографії у зв’язку з фонетикою та орфоепією / І. М. Хом’як // Урок української. — 2001. — № 1. — С. 34–36.
Хом’як І. М. Вивчення орфографії на словотвірній основі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2001. — Вип. 9. — С. 106–115.
Хом’як І. М. Вивчення орфографії на морфологічній основі / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2001. — № 3. — С. 7–11.
Юрченко О. «Ну що б, здавалося, слова …» / О. Юрченко, І. Хом’як // Панорама. — 2001. — № 5. — С. 6.
2000
Статті
Хом’як І. Навчання орфографії на фонетико-орфоепічній основі / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2000. — № 1. — С. 53–60.
Хом’як І. Практика навчання орфографії в загальноосвітній школі / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2000. — № 4. — С. 14–17.
Хом’як І. Визначення орфограми у писемному мовленні / Іван Хом’як // Дивослово. — 2000. — № 2. — С. 29–31.
Хом’як І. Взаємодія літературної мови і діалектів / Іван Хом’як // Дивослово. — 2000. — № 10. — С. 12– 14.
Хом’як І. М. Зв’язок у навчанні орфографії з фонетикою й орфоепією / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. — Рівне : РДГУ, 2000. — Вип. 8. — С. 42–48.
Хом’як І. М. Шляхи підвищення ефективності навчання орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2000. — Вип. 12, ч. ІІ. — С. 120–122.
Хом’як І. М. Організаційні форми навчання орфографії / І. М. Хом’як // Шляхи підвищення ефективності викладання української мови та літератури : збірник матеріалів Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції. — К. : Знання, 2000. — С. 109–113.
Хом’як І. Вивчення орфографії у зв’язку із синтаксисом / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2000. — № 3–4. — С. 68–71.
1999
Статті
Хом’як І. М. Навчання орфографії в загальноосвітній школі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. — Рівне, 1999. — Вип. 7. — С. 46–51.
Хом’як І. Алгоритмування навчального матеріалу з орфографії / Іван Хом’як // Дивослово. — 1999. — № 5. — С. 18–22.
Хом’як І. Навчання орфографії в сучасних умовах (продовження) / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1999. — № 3. — С. 12–15.
Хом’як І. М. Писемний вид мовленнєвої діяльності / І. М. Хом’як // Наука і освіта. — 1999. — № 3–4. — С. 112–114.
Хом’як І. Навчання орфографії в сучасних умовах / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1999. — № 2. — С. 4–6.
1998
Статті
Хом’як І. Вибір способів і характеру навчання правопису / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1998. — № 3. — С. 37–41.
Хом’як І. Методика навчання орфографії в сучасних умовах / І. Хом’як // Українська мова та література. — 1998. — № 29–32. — С. 4–6.
Хом’як І. Основа формування в учнів орфографічних навичок / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1998. — № 1. — С. 95–99.
Хом’як І. М. Система навчання орфографії в інтерферованому мовленнєвому середовищі / І. М. Хом’як // Дидактична система К. Д. Ушинського в сучасній загальноосвітній школі. Наукові записки Рівненського педінституту. — Рівне, 1998. — Вип. 4. — С. 162–163
1997
Статті
Хом’як І. Два нестандартних уроки з мови / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 1. — С. 40–44.
Хом’як І. М. Роль мовленнєвої культури у процесі становлення учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Формування національної самосвідомості студентів ВНЗ та учнів загальноосвітніх шкіл : збірник наукових праць. — Кривий Ріг, 1996. — Ч. І. — С. 92–97.
Хом’як І. На шляху до виховання грамотних учнів / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1997. — № 2. — С. 54–55.
Хом’як І. М. ... І орфографічна грамотність / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1997. — № 11. — С. 30–32.
Хом’як І. Порівняльний прийом у системі навчання орфографії / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 11. — С. 29–33.
Хом’як І. Єдність усного і писемного мовлення / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1997. — № 4. — С. 36–37.
Хом’як І. Навчання орфографії в умовах інтерференційних впливів / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 7. — С. 52–56.
Хом’як І. М. Середовище і формування учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1997. — № 5. — С. 53–56.
1996
Статті
Хом’як І. М. Соціальний характер проблеми учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1996. — № 3. — С. 53–55.
Хом’як І. Грамотність учня – результат майстерності вчителя / Іван Хом’як // Дивослово. — 1996. — № 9. — С. 35–39.
Хом’як І. Лінгвістичні змагання / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1996. — № 4. — С. 46–48.
Хом’як І. Щоб вільно володіти мовою / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1996. — № 2. — С. 47–49.
Хом’як І. М. Базові поняття орфографії / І. М. Хом’як // Сучасна філологія: проблеми, пошуки, знахідки : збірник наукових праць. — Рівне, 1996. — Вип. ІV. — С. 39–43.
Хом’як І. М. Словникова робота на уроках вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Українська письменницька мемуаристика та її використання у вузі і школі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 1996. — С. 49–51.
Хом’як І. М. Слово і письмо / І. М. Хом’як // Освіта України. — 1996. — № 17. — С. 5.
1995
Статті
Хом’як І. М. Використання алгоритмів у процесі навчання орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми впровадження нових педагогічних технологій та інновацій у навчальний процес сучасної школи : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 125–127.
Хом’як І. М. Передумови підвищення орфографічної грамотності учнів / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Наукові записки Рівненського педагогічного інституту. Філологічні студії. — Рівне, 1995. — Т. 2. — С. 146–160.
Хом’як І. Секрети учнівської грамотності / Іван Хом’як // Дивослово. — 1995. — № 12. — С. 31–35.
Хом’як І. М. Реалізація виховного потенціалу на уроках вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Педагогіка єдиного і цілісного миру : науково-методичний збірник праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 180–181.
Хом’як І. М. Дидактичні принципи навчання орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми вищої педагогічної і загальноосвітньої школи : збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 80–83.
Хом’як І. М. Вплив мовного середовища на грамотність учнів / І. М. Хом’як // Традиції виховання у світовій народній педагогіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. — Київ ; Рівне, 1995. — Ч. ІІ. — С. 99–102.
Хом’як І. М. Принципи орфографії та їх роль у становленні української державної мови / І. М. Хом’як // Б. Хмельницький – славний син і видатний гетьман України : матеріали доповідей і повідомлень Рівненської міжрегіональної науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 118–121.
Хом’як І. М. Методика опосередкованого формування у студентів орфографічних умінь і навичок / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми вивчення теоретико-літературних і мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 78–80.
Хом’як І. Проблема формування орфографічних навичок в учнів середньої школи / Іван Хом’як // Дивослово. — 1995. — № 7. — С. 20–23.
1994
Статті
Хом’як І. М. Дотримання правописних норм – важлива умова професіоналізму / І. М. Хом’як // Українська періодика: історія і сучасність : доповіді та повідомлення ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. — Львів ; Житомир, 1994. — С. 96–97.
Хом’як І. М. Оптимальний вибір методів і прийомів вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Філологічні студії. — Рівне, 1994. — С. 95–103.
1991
Статті
Хом’як І. М. Використання як дидактичного матеріалу висловлювань про українську мову / І. М. Хом’як // Використання спадщини повернутих і забутих діячів науки та культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи : тези республіканської міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1991. — С. 80.
1990
Статті
Хом’як І. М. Рольова гра як ефективний засіб підготовки студентів до навчальної роботи в школі / І. М. Хом’як // Актуальні питання вивчення у вузі курсу методики викладання мови і літератури в школі : тези доповідей республіканської науково-практичної конференції. — Ніжин, 1990. — С. 36–37.
Хом’як І. М. Формування орфографічної грамотності – важливий етап у підготовці вчителя-словесника / І. М. Хом’як // Формування і становлення сучасного вчителя : тези доповідей науково-практичної конференції. — Рівне, 1990. — Ч. 2. — С. 51.
Хом’як І. М. Умови формування в учнів орфографічних умінь і навичок / І. М. Хом’як // Історичні аспекти розвитку освіти на Україні і становлення творчої особистості вчителя : тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю проф., докт. пед. наук Мітюрова Б. Н. — Рівне, 1990. — С. 140.
Хом’як І. М. Формування орфографічних навичок в учнів 6 – 7 класів у процесі вивчення словотвору / І. М. Хом’як // Методика викладання української мови і літератури : республіканський науково-методичний збірник. — К. : Рад. Школа, 1990. — С. 92–96.
Хомяк И. Н. Воспитание учащихся в духе мира на уроках украинского языка / И. Н. Хомяк // Воспитание учащейся молодежи в духе мира и новое политическое мышление : материалы международной научной конференции. — Ровно, 1990. — С. 174–175.
1989
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії і словотвору : методичний лист / І. М. Хом’як. — К. : Рад. Школа, 1989. — 32 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хомяк И. Н. Связь в обучении орфографии и словообразования на уроках украинского языка в 5 – 6 классах : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Хомяк Иван Николаевич. — К., 1989. — 197 с.
Хом’як І. М. Наукові основи навчання орфографії в середній школі / І. М. Хом’як. — Рівне : Волинські обереги, 1998. — 228 с.
У книзі аналізуються наукові основи навчання орфографії української мови, висвітлюється новий підхід до засвоєння правопису, який зумовлений врахуванням впливу мовленнєвого довкілля на процес формування в учнів орфографічних умінь і навичок, характеризуються шляхи і засоби підвищення орфографічної вправності школярів в умовах місцевого мовленнєвого середовища, досліджується залежність правописної грамотності учнів від рівня культури усного мовлення.
Хомяк И. Н. Связь в обучении орфографии и словообразования на уроках украинского языка в 5 – 6 классах : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Хомяк Иван Николаевич. — К., 1989. — 24 с.
1988
Статті
Хом’як І. Формування у школярів 5 – 6 класів умінь розпізнавати словотворчі орфограми / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1988. — № 11. — С. 48–51.
Хом’як І. Забезпечення орфографічної грамотності учнів – важливе завдання школи / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1988. — № 2. — С. 47–52.
1987
Статті
Хом’як І. М. Формування орфографічних умінь і навичок на уроці з єдиною темою висловлювання / І. М. Хом’як // Літературний процес на Україні 20–30-х років і творчість В. Поліщука : тези доповідей і повідомлень республіканських літературних читань.— Рівне, 1987. — С. 123–124.
Хомяк И. Н. Использование средств массовой информации в работе над повышением орфографической грамотности школьников / И. Н. Хомяк // Формы и методы использования средств массовой информации в работе школы : тезисы докладов и сообщений межвузовской научно-практической конференции. — Ровно, 1987. — С. 174–175.
1985
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Актуальні питання удосконалення сучасного уроку української мови : методичні рекомендації / І. М. Хом’як. — Рівне, 1985. — 25 с.
Статті
Хом’як І. М. Навчаючи – виховувати / І. М. Хом’як // Радянська освіта. — 1985. — № 22. — С. 3.
Хом’як І. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні правопису слів іншомовного походження / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1985. — № 4. — С. 47–52.
Хом’як І. М. Стверджувати роботою / І. М. Хом’як // Червоний прапор. — 1985. — № 219. — С. 3.
1984
Статті
Хом’як І. М. У ритмі життя / І. М. Хом’як // Радянська освіта. — 1984. — № 41. — С. 2.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації зі стилістики української мови / автор-укладач І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2014. — 48 с.
Статті
Хом’як І. М. Характер орфографічних утруднень, викликаних мовленнєвим середовищем / І. М. Хом’як // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 29. — С. 26–29.
Хом’як І. Роль словників у формуванні професійної компетентності філолога / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. — Переяслав-Хмельницький, 2014. — Вип. 18. — С. 136–140.
Хом’як І. Внутрішня організація уроків мови / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2014. — № 2. — С. 8–13.
Хом’як І. Використання «Шевченківського словника» у професійній підготовці філолога / І. Хом’як // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки. — Луцьк, 2014. — Вип. 6. — С. 129–132.
Хом’як І. Мовленнєва компетентність викладача вищої школи / Іван Хом’як // Дивослово. — 2014. — № 1. — С. 13–17.
Хом’як І. Словникова робота як засіб формування лексичної компетентності / І. Хом’як // Українська мова і література в школах України. — 2014. — № 5. — С. 28–31.
2013
Статті
Хом’як І. М. Мовленнєва вправність – визначальний складник комунікативної компетентності викладача / І. М. Хом’як // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал. — Донецьк, 2013. — № 4. — С. 32–35.
Хом’як І. М. Вироблення в учнів орфографічної компетентності у процесі виконання творчих робіт / І. М. Хом’як // Лінгводидактика: теорія, методика, досвід : зб. наук. праць. — Слов’янськ, 2013. — Вип. 4. — С. 11–15.
Хом’як І. М. Узагальнений тип мовної особистості / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне, 2013. — Вип. 21. — С. 159–162.
Хом’як І. М. Аналіз виявів інтерференції у процесі оволодіння правописною компетенцією / І. М. Хом’як // Збірник наукових праць Бердянського державного педуніверситету. Педагогічні науки. — Бердянськ : БДПУ, 2013. — № 12. — С. 154–160.
Хом’як І. М. Формування мовної особистості студента-філолога / І. М. Хом’як // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка. — Івано-Франківськ, 2013. — Вип. ХLІХ. — С. 105–109.
Хом’як І. М. Мовленнєві помилки як різновид мовних девіацій / І. М. Хом’як // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 2013. — С. 155–158.
Хом’як І. М. Способи і характер навчання орфографії / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 40. — С. 163–165.
Хом’як І. Лінгвістично-педагогічні задачі як засіб навчання студентів-філологів / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2013. — № 5. — С. 38–41.
Хом’як І. М. Моделювання лінгводидактичних ситуацій / Хом’як І. М. // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. — Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. — Вип. 2. — С. 158–167.
Хом’як І. Роль морфології у формуванні орфографічної компетенції / Іван Хом’як // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. — Донецьк : ДонНУ, 2013. — Вип. 27. — С. 69–74.
2012
Статті
Максимчук Г. Інтерактивні методи навчання української мови / Галина Максимчук, Іван Хом’як // Дивослово. — 2012. — № 8. — С. 18–21.
Хом’як І. Методика формування орфографічних умінь і навичок / Іван Хом’як // Дивослово. — 2012. — № 3. — С. 41–50.
Хом’як І. М. Аналіз підходів до вирішення проблеми формування орфографічних навичок / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 22. — С. 205–213.
Хом’як І. М. Технологія формування орфографічної компетенції / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології : зб. наук. праць РДГУ. — Рівне, 2012. — Вип. 20. — С. 151–154.
Хом’як І. Аналіз орфографічних норм українського правопису / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2012. — № 3. — С. 78–82.
Хом’як І. М. Організація навчальної роботи з метою формування правописної грамотності / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 31. — С. 143–147.
Хом’як І. М. Урок – основна форма навчання мови / І. М. Хом’як // Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадигм : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне ; Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — С. 67–71.
Хом’як І. Класифікаційний аналіз уроків мови / І. Хом’як // Українська мова і література в сучасній школі. — 2012. — № 10. — С. 2–7.
Хом’як І. М. Компетентнісний підхід до формування у студентів професійного мовлення / І. М. Хом’як // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 2012. — С. 165–168.
Хом’як І. М. Організація роботи з обдарованими студентами / І. М. Хом’як // Педагогічні обрії : науково-метод. журнал. — 2012. — № 1. — С. 11–14.
Хом’як І. М. Вивчення української орфографії в умовах білінгвізму / І. М. Хом’як // Науковий часопис Національного педуніверситету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — Вип. 9. — С. 249–253.
Хом’як І. Проблема типології уроків мови / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. — Переяслав-Хмельницький, 2012. — Вип. 12. — С. 122–129.
Хом’як І. М. Формування орфографічної культури в учнів загальноосвітньої школи / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : матеріали Міжнародної Інтернет-конференції. — Умань : ПП. Жовтий О. О., 2012. — С. 103–106.
Хом’як І. М. Порівняльний прийом у сучасній методиці навчання орфографії / І. М. Хом’як // Семантика мови і тексту : матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. — Івано-Франківськ, 2012. — С. 655–658.
Хом’як І. М. Український правопис і перспективи його вдосконалення / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі : науково-методичний збірник. — 2012. — № 36. — С. 3–14.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії зі структурними рівнями української мови : навчально-методичний посібник для здобувачів наукового ступеня і студентів української філології / І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2011. — 124 с.
У посібнику висвітлено основні орфографічні поняття української мови, охарактеризовано методику формування правописних умінь і навичок, проаналізовано особливості реалізації зв’язку у вивченні орфографії з фонетикою, орфоепією, лексикою, словотвором, морфологією і синтаксисом, а також у поєднанні з роботою над розвитком мовлення.
Міні-словник сленгових виразів Рівненщини / Назарук В. М., Федорчук Г. Є. Хом’як І. М., Чуб’юк Г. О. — Остріг, 2011. — 16 с.
Міні-словник сленгових виразів Рівненщини укладений на основі матеріалів, наданих учасниками третього щорічного проекту «Мовний моніторинг – 2011». Словник налічує 360 найтиповіших лексем, що використовують у своєму повсякденному мовленні жителі Рівного, Здолбунова, Квасилова, Острога, Дубна, Кузнецовська, Білої Криниці, Антополя, Гощі, Корця.
Статті
Хом’як І. М. Стилістична палітра поезії Василя Стуса / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 21. — С. 91–095
Хом’як І. М. Зіставний аналіз вивчення загальних відомостей про складне речення у вищій і загальноосвітній школах / І. М. Хом’як // Динамічні процеси в граматиці і лексичному складі сучасних слов’янських мов : зб. наук. праць учасників Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті проф. К. Ф. Шульжука (Рівне, 19–20 травня 2011 р.). — Рівне ; Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 268–271.
Хом’як І. М. Комплексний підхід до формування орфографічної компетенції / І. М. Хом’як // Педагогічні науки : зб. наук. праць. — Херсон : ХДУ, 2011. — Вип. 58, ч. ІІ. — С. 127–131.
Хом’як І. М. Загальні відомості про мову в освітньому просторі / І. М. Хом’як // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. — Луцьк : Вид-во ВНУ, 2011. — Ч. 2. — С. 9–12.
Хом’як І. М. Науковий стиль як об’єкт вивчення стилістики / І. М. Хом’як // Педагогічні науки : зб. наук. праць. — Херсон : ХДУ, 2011. — Вип. 60. — С. 54–59.
Хом’як І. Комунікативна компетентність українського філолога / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2011. — № 3. — С. 38–41.
Хом’як І. Орфографія – складова українського правопису / Іван Хом’як // Лінгводидактика: методика, досвід, проблеми : зб. наук. праць. — Слов’янськ : СДПУ, 2011. — Вип. 1. — С. 33–43.
2010
Статті
Хом’як І. М. Нормативність української літературної мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 17. — С. 78–84.
Хом’як І. Відповідність вимогам часу / Іван Хом’як, Зоя Олексійчук // Дивослово. — 2010. — № 7. — С. 21–22.
Хом’як І. М. Територіальні діалекти в структурі національної мови, їх перенормалізація / І. М. Хом’як // Мовознавчі студії. — Дрогобич : Швидкодрук, 2010. — Вип. 3. — С. 358–356
Хом’як І. Формування мовної особистості в білінгвальному середовищі / І. Хом’як // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. — Луганськ, 2010. — Вип. 22, ч. ІІ. — С. 138–144.
Хом’як І. М. Аналіз підходів до проблеми формування орфографічних навичок [Електронний ресурс] / І. М. Хом’як // Цифровий архів НаУОА. — Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/825/1/Ivan.pdf. — Назва з екрана.
Хом’як І. Типологія уроків у лінгводидактичній спадщині О. М. Біляєва / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2010. — № 4. — С. 2–5.
Хом’як І. М. Орфографічна культура писемного мовлення / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2010. — Вип. 18. — С. 240–243.
Хом’як І. Актуальні проблеми писемного мовлення / І. Хом’як, О. Луценко // Дивослово. — 2010. — № 12. — С. 33–36.
Хом’як І. Формуємо грамотну особистість (рецензія на Омельчук С. А. Практикум з правопису української мови: система дослідницьких вправ : навчальний посібник / С. А. Омельчук. — К. : Грамота, 2009. — 224 с. ) / І. Хом’як // Дивослово. — 2010. — № 3. — С. 60.
Хом’як І. Програмоване навчання / Іван Хом’як // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Львів, 2010. — Вип. 50. — С. 135–143.
2009
Статті
Хом’як І. М. Формування професійних умінь у студентів-філологів / І. М. Хом’як // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — Глухів : ГДПУ, 2009. — Вип. 13. — С. 13–20.
Хом’як І. М. Теоретичні основи правописних норм української мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА. — 2009. — Вип. 11. — С. 409–416.
Хом’як І. М. Типологія уроків мови / І. М. Хом’як // Науковий часопис Національного педуніверситету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. Праць. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. — Вип. 5. — С. 22–25.
Хом’як І. М. Методика подолання інтерференційних впливів / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наук. праць. — К. : Київський університет, 2009. — Вип. 19. — С. 70–79.
Хом’як І. М. Роль діалектів у сучасній українській мові / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 347–356.
2008
Статті
Хом’як І. Концепція мовлення у лінгводидактиці О. М. Біляєва / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. Праць. — К. : Міленіум, 2008. — Вип. 4. — С. 290–298.
Хом’як І. М. Інтегрованість у навчанні орфографії / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наукових праць. — Рівне, 2008. — Вип. 7, ч. 2. — С. 358–365.
Антончук О. М. Питання вивчення орфографії у програмах і підручниках з української мови / О. М. Антончук, І. М. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне : РДГУ, 2008. — С. 221–224.
Хом’як І. М. Аналіз міжмовних впливів / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 9. — С. 645–651.
Хом’як І. Непересічна особистість Мелетія Смотрицького / Іван Хом’як // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 72–79.
Хом’як І. Особистісно зорієнтований підхід до навчання правопису в інтерференційних умовах / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2008. — № 4. — С. 205–208.
2007
Статті
Хом’як І. М. Український правопис як відображення стану розвитку мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 7. — С. 293–304.
Хом’як І. М. Комунікативні проблеми у писемному дискурсі / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2007. — Вип. 38. — С. 19–23.
Антончук О. М. Лінгвістичні основи навчання орфографії в школі / О. М. Антончук, І. М. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне : РДГУ, 2007. — С. 138–139.
Хом’як І. М. Проблема формування мовленнєвої вправності в учнівської молоді / І. М. Хом’як // Український смисл. — 2007. — № 1–2. — С. 30–39.
2006
Статті
Хом’як І. М. Вплив середовища на формування національно свідомої мовної особистості / І. М. Хом’як // Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів : збірник наукових праць. — Рівне, 2006. — С. 26–29.
Вітчук О. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення морфології рідної мови / О. Вітчук, І. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне, 2006. — С. 140–143.
Хом’як І. М. Аналіз експериментального навчання української орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2006. — Вип. 34. — С. 3–8.
Ярощук Н. Актуальність вивчення орфографії на морфологічній основі / Н. Ярощук, І. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне, 2006. — С. 150–153.
Хом’як І. М. Методика формування мовної особистості / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2006. — № 6. — С. 70–72.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Технологія експериментально-дослідного навчання орфографії української мови : навчально-методичний посібник для аспірантів і студентів факультету української філології / І. М. Хом’як. — Рівне : РДГУ, 2005. — 54 с.
Статті
Хом’як І. М. Лінгвістичні основи вивчення словотвору в школі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2005. — Вип. 13. — С. 191–194.
2004
Статті
Хом’як І. М. Дослідне навчання орфографії / І. М. Хом’як // Збірник наукових праць співробітників, докторантів, аспірантів і студентів. — Рівне : РДГУ, 2004. — С. 132–133.
Хом’як І. Творчі вправи у навчанні орфографії / І. Хом’як // Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки : науково-методичний збірник. — Житомир : Полісся, 2004. — С. 80–84.
Хом’як І. Роль середовища у формуванні мовленнєвої культури учнів / Іван Хом’як // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Мовознавство. — Тернопіль, 2004. — Вип. 1 (11). — С. 112–116.
Хом’як І. М. Методика експериментального навчання орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2004. — Вип. 28. — С. 30–34.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Опорний матеріал зі шкільного курсу української мови і методики викладання : методичний посібник для студентів ф-ту української філології / І. М. Хом’як. — Рівне : РДГУ, 2003. — 39 с.
Статті
Хом’як І. М. Питання орфографії у програмах із рідної мови / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2003. — Вип. 11. — С. 128–132.
Хом’як І. М. Аналіз орфографічних відхилень, зумовлених дією південно-західних і південно-східних говорів / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць. — Рівне, 2003. — Вип. ІV, ч. І. — С. 291–294.
Хом’як І. З історії досліджень методики навчання української орфографії / Іван Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2003. — № 1. — С. 55–59.
Хом’як І. У пошуках таїни слова / Іван Хом’як // Дивослово. — 2003. — № 5. — С. 65–67.
Хом’як І. Характер орфографічних помилок у творчих роботах учнів загальноосвітніх шкіл / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2003. — № 1–2. — С. 77–78.
Хом’як І. М. Взаємозалежність форм мовлення / І. М. Хом’як // Система і структура східнослов’янських мов : збірник наукових праць. — К. : Знання України, 2003. — С. 318–320.
2002
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хом’як І. М. Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мови в основній школі : автореф. дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Хом’як Іван Миколайович. — К., 2002. — 33 с.
Статті
Хом’як І. М. Навчання орфографії у зв’язку зі словотвором / І. М. Хом’як // Урок української. — 2002. — № 7. — С. 38–42.
Хом’як І. М. Нове видання / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2002. — № 5. — С. 79.
Хом’як І. М. Навчання орфографії на синтаксичній основі / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі : збірник наукових праць. — Рівне : Волинські обереги, 2002. — С. 160–162.
Хом’як І. М. Концептуальні засади навчання орфографії в основній школі / І. М. Хом’як // Модернізація змісту, форм і методів шкільної мовної освіти : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару. — Рівне, 2002. — С. 8–10.
Хом’як І. Вивчення лексики у поєднанні з орфографією / Іван Хом’як // Дивослово. — 2002. — № 6. — С. 20–24.
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії та граматики / І. М. Хом’як // Урок української. — 2002. — № 9. — С. 38–41.
Хом’як І. Вивчення орфографії у зв’язку з розвитком мовлення / І. М. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2002. — № 1–2 . — С. 24–30.
Хом’як І. М. Дослідне навчання орфографії, його характеристика і перспективи / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2002. — № 7. — С. 35–38.
Хом’як І. М. Питання методики орфографії в підручниках з української мови / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2002. — Вип. 10. — С. 167–173.
2001
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хом’як І. М. Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мови в основній школі : дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Хом’як Іван Миколайович. — К., 2001. — 412 с.
Статті
Хом’як І. М. Навчаймо орфографії у зв’язку з фонетикою та орфоепією / І. М. Хом’як // Урок української. — 2001. — № 1. — С. 34–36.
Хом’як І. М. Вивчення орфографії на словотвірній основі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2001. — Вип. 9. — С. 106–115.
Хом’як І. М. Вивчення орфографії на морфологічній основі / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2001. — № 3. — С. 7–11.
Юрченко О. «Ну що б, здавалося, слова …» / О. Юрченко, І. Хом’як // Панорама. — 2001. — № 5. — С. 6.
2000
Статті
Хом’як І. Навчання орфографії на фонетико-орфоепічній основі / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2000. — № 1. — С. 53–60.
Хом’як І. Практика навчання орфографії в загальноосвітній школі / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2000. — № 4. — С. 14–17.
Хом’як І. Визначення орфограми у писемному мовленні / Іван Хом’як // Дивослово. — 2000. — № 2. — С. 29–31.
Хом’як І. Взаємодія літературної мови і діалектів / Іван Хом’як // Дивослово. — 2000. — № 10. — С. 12– 14.
Хом’як І. М. Зв’язок у навчанні орфографії з фонетикою й орфоепією / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. — Рівне : РДГУ, 2000. — Вип. 8. — С. 42–48.
Хом’як І. М. Шляхи підвищення ефективності навчання орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2000. — Вип. 12, ч. ІІ. — С. 120–122.
Хом’як І. М. Організаційні форми навчання орфографії / І. М. Хом’як // Шляхи підвищення ефективності викладання української мови та літератури : збірник матеріалів Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції. — К. : Знання, 2000. — С. 109–113.
Хом’як І. Вивчення орфографії у зв’язку із синтаксисом / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2000. — № 3–4. — С. 68–71.
1999
Статті
Хом’як І. М. Навчання орфографії в загальноосвітній школі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. — Рівне, 1999. — Вип. 7. — С. 46–51.
Хом’як І. Алгоритмування навчального матеріалу з орфографії / Іван Хом’як // Дивослово. — 1999. — № 5. — С. 18–22.
Хом’як І. Навчання орфографії в сучасних умовах (продовження) / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1999. — № 3. — С. 12–15.
Хом’як І. М. Писемний вид мовленнєвої діяльності / І. М. Хом’як // Наука і освіта. — 1999. — № 3–4. — С. 112–114.
Хом’як І. Навчання орфографії в сучасних умовах / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1999. — № 2. — С. 4–6.
1998
Статті
Хом’як І. Вибір способів і характеру навчання правопису / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1998. — № 3. — С. 37–41.
Хом’як І. Методика навчання орфографії в сучасних умовах / І. Хом’як // Українська мова та література. — 1998. — № 29–32. — С. 4–6.
Хом’як І. Основа формування в учнів орфографічних навичок / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1998. — № 1. — С. 95–99.
Хом’як І. М. Система навчання орфографії в інтерферованому мовленнєвому середовищі / І. М. Хом’як // Дидактична система К. Д. Ушинського в сучасній загальноосвітній школі. Наукові записки Рівненського педінституту. — Рівне, 1998. — Вип. 4. — С. 162–163
1997
Статті
Хом’як І. Два нестандартних уроки з мови / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 1. — С. 40–44.
Хом’як І. М. Роль мовленнєвої культури у процесі становлення учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Формування національної самосвідомості студентів ВНЗ та учнів загальноосвітніх шкіл : збірник наукових праць. — Кривий Ріг, 1996. — Ч. І. — С. 92–97.
Хом’як І. На шляху до виховання грамотних учнів / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1997. — № 2. — С. 54–55.
Хом’як І. М. ... І орфографічна грамотність / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1997. — № 11. — С. 30–32.
Хом’як І. Порівняльний прийом у системі навчання орфографії / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 11. — С. 29–33.
Хом’як І. Єдність усного і писемного мовлення / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1997. — № 4. — С. 36–37.
Хом’як І. Навчання орфографії в умовах інтерференційних впливів / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 7. — С. 52–56.
Хом’як І. М. Середовище і формування учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1997. — № 5. — С. 53–56.
1996
Статті
Хом’як І. М. Соціальний характер проблеми учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1996. — № 3. — С. 53–55.
Хом’як І. Грамотність учня – результат майстерності вчителя / Іван Хом’як // Дивослово. — 1996. — № 9. — С. 35–39.
Хом’як І. Лінгвістичні змагання / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1996. — № 4. — С. 46–48.
Хом’як І. Щоб вільно володіти мовою / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1996. — № 2. — С. 47–49.
Хом’як І. М. Базові поняття орфографії / І. М. Хом’як // Сучасна філологія: проблеми, пошуки, знахідки : збірник наукових праць. — Рівне, 1996. — Вип. ІV. — С. 39–43.
Хом’як І. М. Словникова робота на уроках вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Українська письменницька мемуаристика та її використання у вузі і школі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 1996. — С. 49–51.
Хом’як І. М. Слово і письмо / І. М. Хом’як // Освіта України. — 1996. — № 17. — С. 5.
1995
Статті
Хом’як І. М. Використання алгоритмів у процесі навчання орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми впровадження нових педагогічних технологій та інновацій у навчальний процес сучасної школи : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 125–127.
Хом’як І. М. Передумови підвищення орфографічної грамотності учнів / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Наукові записки Рівненського педагогічного інституту. Філологічні студії. — Рівне, 1995. — Т. 2. — С. 146–160.
Хом’як І. Секрети учнівської грамотності / Іван Хом’як // Дивослово. — 1995. — № 12. — С. 31–35.
Хом’як І. М. Реалізація виховного потенціалу на уроках вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Педагогіка єдиного і цілісного миру : науково-методичний збірник праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 180–181.
Хом’як І. М. Дидактичні принципи навчання орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми вищої педагогічної і загальноосвітньої школи : збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 80–83.
Хом’як І. М. Вплив мовного середовища на грамотність учнів / І. М. Хом’як // Традиції виховання у світовій народній педагогіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. — Київ ; Рівне, 1995. — Ч. ІІ. — С. 99–102.
Хом’як І. М. Принципи орфографії та їх роль у становленні української державної мови / І. М. Хом’як // Б. Хмельницький – славний син і видатний гетьман України : матеріали доповідей і повідомлень Рівненської міжрегіональної науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 118–121.
Хом’як І. М. Методика опосередкованого формування у студентів орфографічних умінь і навичок / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми вивчення теоретико-літературних і мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 78–80.
Хом’як І. Проблема формування орфографічних навичок в учнів середньої школи / Іван Хом’як // Дивослово. — 1995. — № 7. — С. 20–23.
1994
Статті
Хом’як І. М. Дотримання правописних норм – важлива умова професіоналізму / І. М. Хом’як // Українська періодика: історія і сучасність : доповіді та повідомлення ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. — Львів ; Житомир, 1994. — С. 96–97.
Хом’як І. М. Оптимальний вибір методів і прийомів вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Філологічні студії. — Рівне, 1994. — С. 95–103.
1991
Статті
Хом’як І. М. Використання як дидактичного матеріалу висловлювань про українську мову / І. М. Хом’як // Використання спадщини повернутих і забутих діячів науки та культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи : тези республіканської міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1991. — С. 80.
1990
Статті
Хом’як І. М. Рольова гра як ефективний засіб підготовки студентів до навчальної роботи в школі / І. М. Хом’як // Актуальні питання вивчення у вузі курсу методики викладання мови і літератури в школі : тези доповідей республіканської науково-практичної конференції. — Ніжин, 1990. — С. 36–37.
Хом’як І. М. Формування орфографічної грамотності – важливий етап у підготовці вчителя-словесника / І. М. Хом’як // Формування і становлення сучасного вчителя : тези доповідей науково-практичної конференції. — Рівне, 1990. — Ч. 2. — С. 51.
Хом’як І. М. Умови формування в учнів орфографічних умінь і навичок / І. М. Хом’як // Історичні аспекти розвитку освіти на Україні і становлення творчої особистості вчителя : тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю проф., докт. пед. наук Мітюрова Б. Н. — Рівне, 1990. — С. 140.
Хом’як І. М. Формування орфографічних навичок в учнів 6 – 7 класів у процесі вивчення словотвору / І. М. Хом’як // Методика викладання української мови і літератури : республіканський науково-методичний збірник. — К. : Рад. Школа, 1990. — С. 92–96.
Хомяк И. Н. Воспитание учащихся в духе мира на уроках украинского языка / И. Н. Хомяк // Воспитание учащейся молодежи в духе мира и новое политическое мышление : материалы международной научной конференции. — Ровно, 1990. — С. 174–175.
1989
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії і словотвору : методичний лист / І. М. Хом’як. — К. : Рад. Школа, 1989. — 32 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хомяк И. Н. Связь в обучении орфографии и словообразования на уроках украинского языка в 5 – 6 классах : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Хомяк Иван Николаевич. — К., 1989. — 197 с.
Хом’як І. М. Наукові основи навчання орфографії в середній школі / І. М. Хом’як. — Рівне : Волинські обереги, 1998. — 228 с.
У книзі аналізуються наукові основи навчання орфографії української мови, висвітлюється новий підхід до засвоєння правопису, який зумовлений врахуванням впливу мовленнєвого довкілля на процес формування в учнів орфографічних умінь і навичок, характеризуються шляхи і засоби підвищення орфографічної вправності школярів в умовах місцевого мовленнєвого середовища, досліджується залежність правописної грамотності учнів від рівня культури усного мовлення.
Хомяк И. Н. Связь в обучении орфографии и словообразования на уроках украинского языка в 5 – 6 классах : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Хомяк Иван Николаевич. — К., 1989. — 24 с.
1988
Статті
Хом’як І. Формування у школярів 5 – 6 класів умінь розпізнавати словотворчі орфограми / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1988. — № 11. — С. 48–51.
Хом’як І. Забезпечення орфографічної грамотності учнів – важливе завдання школи / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1988. — № 2. — С. 47–52.
1987
Статті
Хом’як І. М. Формування орфографічних умінь і навичок на уроці з єдиною темою висловлювання / І. М. Хом’як // Літературний процес на Україні 20–30-х років і творчість В. Поліщука : тези доповідей і повідомлень республіканських літературних читань.— Рівне, 1987. — С. 123–124.
Хомяк И. Н. Использование средств массовой информации в работе над повышением орфографической грамотности школьников / И. Н. Хомяк // Формы и методы использования средств массовой информации в работе школы : тезисы докладов и сообщений межвузовской научно-практической конференции. — Ровно, 1987. — С. 174–175.
1985
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Актуальні питання удосконалення сучасного уроку української мови : методичні рекомендації / І. М. Хом’як. — Рівне, 1985. — 25 с.
Статті
Хом’як І. М. Навчаючи – виховувати / І. М. Хом’як // Радянська освіта. — 1985. — № 22. — С. 3.
Хом’як І. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні правопису слів іншомовного походження / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1985. — № 4. — С. 47–52.
Хом’як І. М. Стверджувати роботою / І. М. Хом’як // Червоний прапор. — 1985. — № 219. — С. 3.
1984
Статті
Хом’як І. М. У ритмі життя / І. М. Хом’як // Радянська освіта. — 1984. — № 41. — С. 2.
2014
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Птаху судились крила : поезія / Анатолій Криловець; пер. з укр. П. Кричевського. Кричевский П. Бабочкин рай : поэзия / Павел Кричевский ; пер. с рус. А. Крыловца. — Луцьк : Твердиня, 2014. — 58, 58 с.
Ми – цілковиті ровесники: народилися в один і той же день, місяць і рік. Наші прізвища починаються з одних і тих же літер. Ми живемо в різних країнах. Попри всю творчу неповторність й індивідуальність, ми зрозуміли, що нас єднають одні й ті ж художні й життєві цінності, а тому на засадах побратимства і рівноправності уклали Поетичний союз… Поети усіх країн, єднайтеся! Видання присвячено 106-й річниці поетичного феномену Кричевський – Криловець, яка відзначається 20 лютого 2014 року
Криловець А. Квітка щастя : поезії / Анатолій Криловець. — Хмельницький, 2014. — 92 с.
До восьмої книги українського поета увійшли вірші, написані впродовж кількох останніх років. Тонка інтимна лірика органічно поєднується із поезіями іронічними та епатажними.
Статті
Криловець А. О. Проблематика і літературний контекст трагедії Я. Мамонтова «Коли народ визволяється» / А. О. Криловець // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції / ред. кол. Ю. Л. Бошицький, О. В.Чернецька, С. Я. Українець. — Рівне, 2014. — С. 76–78.
Криловець А. О. Філософська проблематика в символістській драматургії І. Кочерги / А. О. Криловець // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014. — Вип. 67. — С. 116–119.
2013
Статті
Криловець А. О. Соціальна та національна проблематика у драмах Я. Мамонтова та М. Куліша / А. О. Криловець // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2013. — Вип. 65. — С. 209–213.
2012
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Поезії взаємне почуття : вірші / Анатолій Криловець. — Луцьк : Твердиня, 2012. — 84 с.
До шостої книги талановитого українського поета увійшли найновіші вірші. Позірно епатажні твори органічно поєднуються із поезіями, наснаженими високими людськими почуттями.
2011
Статті
Криловець А. О. П’єси І. Кочерги «Майстри часу»: філософські проблеми / А. О. Криловець // Філологічні студії : науковий часопис. — Луцьк, 2011. — № 2. — С. 101–111.
Криловець А. О. Символістська драматургія Я. Мамонтова / А. О. Криловець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія "Філологічні науки". — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. — Вип. 20, № 1. — С. 67–79.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Криловець А Лицедійство: філософська проблематика в українській драмі початку ХХ століття) / Анатолій Криловець. — Рівне : ВАТ «Рівненська друкарня». — Рівне, 2009. — 140 с.
Статті
Криловець А. О. Діалектика національного і соціального в трагедії Якова Мамонтова “Коли народ визволяється” / А. О. Криловець // Науковий блог Національного університету «Острозька академія». — Острог, 2009.
Криловець А. О. Філософська проблематика трагікомедії М. Куліша «Народний Малахій» / А. О. Криловець // Проблеми славістики. — Луцьк, 2009. — Ч. 1–2. — С. 80–84.
2006
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Моя вселенська тимчасовість : поезії / Анатолій Криловець. — Рівне : Овід, 2006. — 128 с.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Криловець А. Українська література перших десятиріч ХХ століття: філософські проблеми / Анатолій Криловець. — Тернопіль : навч. книга — Богдан, 2005. — 256 с.
У книзі досліджується філософська проблематика в українській літературі кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ століття. Особлива увага звертається на українську драматургію цього періоду. В полі зору автора твори Лесі Українки, Якова Мамонтова, Володимира Винниченка. Для викладачів вищих навчальних закладів, учителів-словесників, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться українською літературою
Статті
Криловець А. О. Драматична поема в контексті проблемно-філософської драми (на матеріалі творчості Лесі Українки) / А. О. Криловець // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2005. — Вип. 5. — С. 64–73.
2004
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Похмілля : поезії / Анатолій Криловець. — Рівне ; Костопіль : РОСА, 2004. — 48 с.
Статті
Криловець А. О. Діалектика національного і соціального в трагедії Якова Мамонтова “Коли народ визволяється” / А. О. Криловець // Проблеми славістики. — Луцьк, 2004. — Ч. 1–2. — С. 80–85.
2002
Науково-публіцистична та художня література
Витоки : поезія, проза / ред. та упоряд. А. Криловець. — Остріг, 2002. — 122 с.
2000
Статті
Криловець А. О. Література і філософія кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ століття (до проблеми взаємодії) / А. О. Криловець // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2000. — С. 102–113.
Криловець А. О. Страждання різної проби: Українська вдача в драматичній поемі Лесі Українки “Бояриня” / А. О. Криловець // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — К. : Педагогічна преса, 2000. — № 2. — С. 40–45.
1999
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Друга чаша : поезії / Анатолій Криловець. — Рівне : Азалія, 1999. — 55 с.
«Друга чаша» – своєрідне вікно у світ почувань і думок поета оригінального, небуденного.
Статті
Криловець А. О. Драматичні поеми Лесі Українки “Адвокат Мартіан” та “У пущі”: морально-філософська проблематика / А. О. Криловець // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство : збірник наукових праць Рівненського державного педагогічного інституту. — Рівне : РДПІ, 1999. — Вип.VІ . — С. 33–45.
Криловець А. О. Філософія любові в драматургії Лесі Українки / А. О. Криловець // Науковий вісник ВДУ : журнал Волинського державного університету імені Лесі Українки. “Філологічні науки”. — Луцьк : Вежа, 1999. — № 10. — С. 17–20.
Криловець А. О. Драматична поема Лесі Українки як різновид філософського мета жанру / А. О. Криловець // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / ред. кол. Н. М. Шляхова, Г. М. Сивокінь, О. В. Шпильова та ін. — Одеса : Маяк, 1999. — С. 109–113.
Криловець А. О. Українська національна вдача в драматичній поемі Лесі Українки “Бояриня” / А. О. Криловець // Науковий вісник ВДУ : журнал Волинського державного університету імені Лесі Українки. “Філологічні науки”. — Луцьк : Вежа, 1999. — № 15. — С. 30–34.
Криловець А. О. Проблема консолідації нації в творчості Лесі Українки / А. О. Криловець // Науковий вісник ВДУ : журнал Волинського державного університету імені Лесі Українки. “Філологічні науки”. — Луцьк : Вежа, 1999. — № 10. — С. 3–5.
Криловець А. О. Драматична поема Лесі Українки “У пущі”: проблеми митця і мистецтва / А. О. Криловець // Наукові записки. — Острог : Вид-во НаУОА,1999. — Т. І, ч. І. — С. 137–139.
Криловець А. О. Цикл віршів “Сім струн”: таємниці поетичної творчості Лесі Українки / А. О. Криловець // Олена Пчілка і Волинь : матеріали науково-практичної конференції (29–30 червня 1999 р., м. Луцьк). — Луцьк : Надстир’я, 1999. — С. 83–88.
1998
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
«Кассандра» Лесі Українки і європейський модерн : зб. наук. пр. / ред. А. Криловець, Я. Поліщук. — Остріг : [б.в.], 1998. — 91 с.
"Камінний господар» Лесі Українки та феномен середньовіччя : зб. наук. пр. / ред. Я. Поліщук, А. Криловець. — Рівне : Перспектива, 1998. — 101 с.
Статті
Криловець А. О. Проблема самототожності в “Камінному господарі”/ А. О. Криловець // “Камінний господар” Лесі Українки та феномен середньовіччя : збірник наукових праць / за ред. Я. Поліщука та А. Криловця. — Рівне : Перспектива, 1998. — С. 84–89.
Криловець А. О. Віра – воля – обов’язок (концепція людини і світу в “Кассандрі”) / А. О. Криловець // “Кассандра” Лесі Українки і європейський модерн : збірник наук. праць / за ред. А. Криловця та Я. Поліщука. — Остріг, 1998. — С. 71–82.
Криловець А. О. “В катакомбах” Лесі Українки як антифарисейський, а не атеїстичний твір / А. О. Криловець // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України : збірник наукових праць : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Острог, 1998. — С. 163–171.
Криловець А. О. Слово, що зрушує світ. Переднє слово / А. О. Криловець // Вірний Микола. Портрет поета. — Б. м. : Діва, 1998. — С. 3–1.
Криловець А. О. Проблема правди – неправди в драматургії Володимира Винниченка / А. О. Криловець // Наукові записки. — Острог : Вид-во НаУОА,1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 139–141.
1997
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Криловець А. Художня філософія Лесі Українки : навчальний посібник / Анатолій Криловець. — Рівне : Діва, 1997. — 68 с.
Пробудження національної свідомості поневоленого народу, вивільнення його від комплексу меншовартості, питання національної честі й особистої людської гідності, усвідомлення національною елітою свого патріотичного обов’язку, соціальні аспекти – ось коло тих проблем, які порушуються в першому розділі навчального посібника. У другому – автор робить спробу розкрити езотеричний сенс поезій Лесі Українки циклу «Сім струн», використовуючи як робочу гіпотезу філософську модель Всесвіту – систему АУС. Книжка зацікавить вчителів, студентів, аспірантів, викладачів вищої школи.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Криловець А. Вишенський Іван / Анатолій Криловець // Острозька академія XVІ-ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — С. 32–33.
Леся Українка і національная ідея : зб. наук. праць / ред. Я. Поліщук, А. Криловець. — К. : Вид-во ім.Олени Теліги, 1997. — 125 с.
Статті
Криловець А. О. Українська проблемно-філософська драма і шляхи оновлення драматургії в перші десятиріччя ХХ століття / А. О. Крилорвець // Наукові записки. — Острог : Вид-во НаУОА,1997. — Т.1. — С. 58–62.
Криловець А. О. Філософія свободи в драматичній поемі Лесі Українки “У пущі” / А. О. Криловець // Суспільствознавчі науки та відродження нації : збірник наукових праць. — Луцьк, 1997. — Кн.1. — С. 107–107.
1996
Статті
Криловець А. О. Українська ментальність у драматичній поемі Лесі Українки “Бояриня” / А. О. Криловець // Відродження української державності: проблеми історії та культури. — Одеса, 1996. — Ч.1. — С. 125–127.
Криловець А. О. Проблема самореалізації в драматичній поемі Лесі Українки “Адвокат Мартіан” / А. О. Криловець // Проблеми реалізації духовно-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 1996. — С. 125–127.
Криловець А. О. Драматична поема Лесі Українки “Оргія”: філософія національної честі / А. О. Криловець // Дивослово: українська мова й література в навчальних закладах. — К., 1996. — № 7. — С. 6–10.
Криловець А. О. Філософія національного визволення в драматичній поемі Лесі Українки “Вавілонський полон” / А. О. Криловець // Формування національної свідомості молоді : матеріали науково-практичних конференцій. — К., 1996. — Ч. 1. — С. 37–33.
Криловець А. О. Філософія людини і світу в драматичній поемі Лесі Українки “Кассандра” / А. О. Криловець // Мандрівець : освітянський журнал. — Тернопіль, 1996. — № 4–5. — С. 41–45.
Криловець А. О. “І встане люд, мов хвилі серед моря...” (Проблема національного визволення в драматичних поемах “Вавілонський полон” і “На руїнах”) / А. О. Криловець // Леся Українка і національна ідея : збірник наукових праць / за ред. Я. Поліщука та А. Криловця. — К., 1996. — С. 61–68.
1995
Статті
Криловець А. О. Філософська опозиція християнської любові та любові-еросу (Нове прочитання драматичної поеми Лесі Українки “Одержима”) / А. О. Криловець // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України : матеріли Міжнародної науково-практичної конференції. — Острог, 1995. — Кн. 2. — С. 68–72.
Криловець А. О. “Сім струн я торкаю...” (Із секретів поетичної творчості Лесі Українки) / А. О. Криловець // Дивослово: українська мова й література в навчальних закладах. — К., 1995. — № 7. — С. 12–16.
Криловець А. О. Кассандра Волинського краю (Леся Українка та езотеризм) / А. О. Криловець // Остріг на порозі 900-річчя : матеріали VI-ої Острізької науково-краєзнавчої конференції. — Остріг, 1995. — С. 105–108.
Криловець А. О. Історіософія національного визволення в драматичній поемі Лесі Українки “На руїнах” / А. О. Криловець // Українська національна ідея: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали міжнародної наукової конференції. — Одеса, 1995. — С. 173–174.
1994
Статті
Криловець А. О. “Сім струн я торкаю…” / А. О. Криловець // Жива вода. — К., 1994. — № 2 (лютий). — С. 6.
1993
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Скресання : поезії / Анатолій Криловець. — Рівне : Азалія, 1993. — 64 с.
У збірку ввійшли твори високого громадянського звучання, філософська й інтимна лірика. Автор їдко висміює тоталітарне мислення, породжене системою сваволі і неправди, уславлює благородні людські почуття, рідну землю.
Статті
Криловець А. О. Філософія любові у драматичній поемі Лесі Українки “Одержима” / А. О. Криловець // Леся Українка і сучасність : матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. — Одеса, 1993. — С. 30–32.
1992
Статті
Криловець А. О. Драматичні поеми Лесі Українки і трагедія М. Костомарова “Переяславська ніч” (До проблеми жанру) / А. О. Криловець // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю від дня народження Миколи Івановича Костомарова. — Рівне, 1992. — С. 27–28.
Криловець А. О. Філософічність як жанротворча ознака драматичних поем Лесі Українки / А. О. Криловець // Проблеми розвитку психолого-педагогічної науки у науково-технічній творчості молоді : збірник наукових праць студентів, аспірантів, стажистів і викладачів. — Переяслав-Хмельницький, 1992. — Ч. 1. — С. 91.
1991
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Великдень гряде! : вірші / Анатолій Криловець. — Дубно, 1991. — 28 с.
Статті
Криловець А. О. Традиції Лесі Українки в творчості П. Тичини / А. О. Криловець // Павло Тичина – поет, педагог, громадянин : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження поета. — Умань, 1991. — Кн.1. — С. 21–19.
Криловець А. О. Леся Українка і О. Пушкін (До питання інтерпретації світової теми про Дон Жуана) / А. О. Криловець // Леся Українка. Особистість. Творчість. Доля : матеріали міжвузівської науково-методичної конференції, присвяченій 120-річчю від дня народження Лесі Українки. — Луцьк, 1991. — С. 85–86.
Криловець А. О. Поетика збірки В. Стуса “Веселий цвинтар” / А. О. Криловець // Використання спадщини повернутих і забутих діячів науки та культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи : матеріали респубіканської міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1991. — С. 162–163.
Криловець А. О. Волинська природа в композиції драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” (До проблеми художнього часу-простору) / А. О. Криловець // Велика Волинь: минуле і сучасне : матеріали регіональної наукової конференції. — Рівне, 1991. — С. 88–89.
1990
Статті
Криловець А. О. Практикум з виразного читання в естетичному вихованні студентів (підготовка до виконання поезії Леоніда Талалая “З відрами вповні”) / А. О. Криловець // Формування і становлення сучасного вчителя : матеріали науково-методичної конференції, приуроченої 50-річчю Ровенського державного педагогічного інституту. — Ровно, 1990. — Ч. 1. — С. 95.
Криловець А. О. Патріотичне виховання школярів під час вивчення творчості Лесі Українки / А. О. Криловець // Актуальні питання вивчення у вузі курсу методики викладання мови і літератури в школі : матеріали республіканської науково-практичної конференції. — Ніжин, 1990. — С. 89–90.
Криловець А. О. Народна пісня як джерело трагедії І. Карпенка-Карого “Сава Чалий” / А. О. Криловець // Творча індивідуальність М. Л. Кропивницького і розвиток української культури : матеріали республіканської наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження М. Л. Кропивницького. — Кіровоград, 1990. — С. 70–72.
Криловець А. О. Патріотичне та інтернаціональне виховання студентів у процесі вивчення творчості Т. Шевченка / А. О. Криловець : матеріали науково-методичної конференції, приуроченої 50-річчю Ровенського державного педагогічного інституту. — Ровно, 1990. — Ч.1. — С. 143.
1989
Статті
Криловець А. О. Леся Українка і Т. Шевченко / А. О. Криловець // Т. Г. Шевченко і Поділля : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. — Кам’янець-Подільський, 1989. — Ч. 2. — С. 33–35.
Криловець А. О. Шевченківські мотиви у творчості Б. Олійника / А. О. Криловець // Т. Г. Шевченко і загальнолюдські ідеали : матеріали міжвузівської наукової конференції, присвяченій 175-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. — Одеса, 1989. — Ч. 1. — С. 78–79.
Криловець А. О. Версия мировой темы о Дон Жуане у Пушкина и Леси Украинки / А. О. Криловець : материалы межвузовских чтений, посвященных 190–летию со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина. — Кировоград, 1989. — С. 113–115.
Криловець А. О. Воспитание учащихся на идеях мира в процессе изучения творчества Бориса Олейника / А. О. Криловець // Вопросы воспитания учащихся в духе мира : материалы межвузовской научно-практической конференции. — Ровно, 1989. — С. 42–40.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації зі стилістики української мови / автор-укладач І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2014. — 48 с.
Статті
Хом’як І. М. Характер орфографічних утруднень, викликаних мовленнєвим середовищем / І. М. Хом’як // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 29. — С. 26–29.
Хом’як І. Роль словників у формуванні професійної компетентності філолога / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. — Переяслав-Хмельницький, 2014. — Вип. 18. — С. 136–140.
Хом’як І. Внутрішня організація уроків мови / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2014. — № 2. — С. 8–13.
Хом’як І. Використання «Шевченківського словника» у професійній підготовці філолога / І. Хом’як // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки. — Луцьк, 2014. — Вип. 6. — С. 129–132.
Хом’як І. Мовленнєва компетентність викладача вищої школи / Іван Хом’як // Дивослово. — 2014. — № 1. — С. 13–17.
Хом’як І. Словникова робота як засіб формування лексичної компетентності / І. Хом’як // Українська мова і література в школах України. — 2014. — № 5. — С. 28–31.
2013
Статті
Хом’як І. М. Мовленнєва вправність – визначальний складник комунікативної компетентності викладача / І. М. Хом’як // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал. — Донецьк, 2013. — № 4. — С. 32–35.
Хом’як І. М. Вироблення в учнів орфографічної компетентності у процесі виконання творчих робіт / І. М. Хом’як // Лінгводидактика: теорія, методика, досвід : зб. наук. праць. — Слов’янськ, 2013. — Вип. 4. — С. 11–15.
Хом’як І. М. Узагальнений тип мовної особистості / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне, 2013. — Вип. 21. — С. 159–162.
Хом’як І. М. Аналіз виявів інтерференції у процесі оволодіння правописною компетенцією / І. М. Хом’як // Збірник наукових праць Бердянського державного педуніверситету. Педагогічні науки. — Бердянськ : БДПУ, 2013. — № 12. — С. 154–160.
Хом’як І. М. Формування мовної особистості студента-філолога / І. М. Хом’як // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка. — Івано-Франківськ, 2013. — Вип. ХLІХ. — С. 105–109.
Хом’як І. М. Мовленнєві помилки як різновид мовних девіацій / І. М. Хом’як // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 2013. — С. 155–158.
Хом’як І. М. Способи і характер навчання орфографії / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 40. — С. 163–165.
Хом’як І. Лінгвістично-педагогічні задачі як засіб навчання студентів-філологів / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2013. — № 5. — С. 38–41.
Хом’як І. М. Моделювання лінгводидактичних ситуацій / Хом’як І. М. // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. — Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. — Вип. 2. — С. 158–167.
Хом’як І. Роль морфології у формуванні орфографічної компетенції / Іван Хом’як // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. — Донецьк : ДонНУ, 2013. — Вип. 27. — С. 69–74.
2012
Статті
Максимчук Г. Інтерактивні методи навчання української мови / Галина Максимчук, Іван Хом’як // Дивослово. — 2012. — № 8. — С. 18–21.
Хом’як І. Методика формування орфографічних умінь і навичок / Іван Хом’як // Дивослово. — 2012. — № 3. — С. 41–50.
Хом’як І. М. Аналіз підходів до вирішення проблеми формування орфографічних навичок / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 22. — С. 205–213.
Хом’як І. М. Технологія формування орфографічної компетенції / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології : зб. наук. праць РДГУ. — Рівне, 2012. — Вип. 20. — С. 151–154.
Хом’як І. Аналіз орфографічних норм українського правопису / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2012. — № 3. — С. 78–82.
Хом’як І. М. Організація навчальної роботи з метою формування правописної грамотності / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 31. — С. 143–147.
Хом’як І. М. Урок – основна форма навчання мови / І. М. Хом’як // Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадигм : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне ; Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — С. 67–71.
Хом’як І. Класифікаційний аналіз уроків мови / І. Хом’як // Українська мова і література в сучасній школі. — 2012. — № 10. — С. 2–7.
Хом’як І. М. Компетентнісний підхід до формування у студентів професійного мовлення / І. М. Хом’як // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 2012. — С. 165–168.
Хом’як І. М. Організація роботи з обдарованими студентами / І. М. Хом’як // Педагогічні обрії : науково-метод. журнал. — 2012. — № 1. — С. 11–14.
Хом’як І. М. Вивчення української орфографії в умовах білінгвізму / І. М. Хом’як // Науковий часопис Національного педуніверситету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — Вип. 9. — С. 249–253.
Хом’як І. Проблема типології уроків мови / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. — Переяслав-Хмельницький, 2012. — Вип. 12. — С. 122–129.
Хом’як І. М. Формування орфографічної культури в учнів загальноосвітньої школи / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : матеріали Міжнародної Інтернет-конференції. — Умань : ПП. Жовтий О. О., 2012. — С. 103–106.
Хом’як І. М. Порівняльний прийом у сучасній методиці навчання орфографії / І. М. Хом’як // Семантика мови і тексту : матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. — Івано-Франківськ, 2012. — С. 655–658.
Хом’як І. М. Український правопис і перспективи його вдосконалення / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі : науково-методичний збірник. — 2012. — № 36. — С. 3–14.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії зі структурними рівнями української мови : навчально-методичний посібник для здобувачів наукового ступеня і студентів української філології / І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2011. — 124 с.
У посібнику висвітлено основні орфографічні поняття української мови, охарактеризовано методику формування правописних умінь і навичок, проаналізовано особливості реалізації зв’язку у вивченні орфографії з фонетикою, орфоепією, лексикою, словотвором, морфологією і синтаксисом, а також у поєднанні з роботою над розвитком мовлення.
Міні-словник сленгових виразів Рівненщини / Назарук В. М., Федорчук Г. Є. Хом’як І. М., Чуб’юк Г. О. — Остріг, 2011. — 16 с.
Міні-словник сленгових виразів Рівненщини укладений на основі матеріалів, наданих учасниками третього щорічного проекту «Мовний моніторинг – 2011». Словник налічує 360 найтиповіших лексем, що використовують у своєму повсякденному мовленні жителі Рівного, Здолбунова, Квасилова, Острога, Дубна, Кузнецовська, Білої Криниці, Антополя, Гощі, Корця.
Статті
Хом’як І. М. Стилістична палітра поезії Василя Стуса / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 21. — С. 91–095
Хом’як І. М. Зіставний аналіз вивчення загальних відомостей про складне речення у вищій і загальноосвітній школах / І. М. Хом’як // Динамічні процеси в граматиці і лексичному складі сучасних слов’янських мов : зб. наук. праць учасників Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті проф. К. Ф. Шульжука (Рівне, 19–20 травня 2011 р.). — Рівне ; Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 268–271.
Хом’як І. М. Комплексний підхід до формування орфографічної компетенції / І. М. Хом’як // Педагогічні науки : зб. наук. праць. — Херсон : ХДУ, 2011. — Вип. 58, ч. ІІ. — С. 127–131.
Хом’як І. М. Загальні відомості про мову в освітньому просторі / І. М. Хом’як // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. — Луцьк : Вид-во ВНУ, 2011. — Ч. 2. — С. 9–12.
Хом’як І. М. Науковий стиль як об’єкт вивчення стилістики / І. М. Хом’як // Педагогічні науки : зб. наук. праць. — Херсон : ХДУ, 2011. — Вип. 60. — С. 54–59.
Хом’як І. Комунікативна компетентність українського філолога / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2011. — № 3. — С. 38–41.
Хом’як І. Орфографія – складова українського правопису / Іван Хом’як // Лінгводидактика: методика, досвід, проблеми : зб. наук. праць. — Слов’янськ : СДПУ, 2011. — Вип. 1. — С. 33–43.
2010
Статті
Хом’як І. М. Нормативність української літературної мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 17. — С. 78–84.
Хом’як І. Відповідність вимогам часу / Іван Хом’як, Зоя Олексійчук // Дивослово. — 2010. — № 7. — С. 21–22.
Хом’як І. М. Територіальні діалекти в структурі національної мови, їх перенормалізація / І. М. Хом’як // Мовознавчі студії. — Дрогобич : Швидкодрук, 2010. — Вип. 3. — С. 358–356
Хом’як І. Формування мовної особистості в білінгвальному середовищі / І. Хом’як // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. — Луганськ, 2010. — Вип. 22, ч. ІІ. — С. 138–144.
Хом’як І. М. Аналіз підходів до проблеми формування орфографічних навичок [Електронний ресурс] / І. М. Хом’як // Цифровий архів НаУОА. — Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/825/1/Ivan.pdf. — Назва з екрана.
Хом’як І. Типологія уроків у лінгводидактичній спадщині О. М. Біляєва / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2010. — № 4. — С. 2–5.
Хом’як І. М. Орфографічна культура писемного мовлення / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2010. — Вип. 18. — С. 240–243.
Хом’як І. Актуальні проблеми писемного мовлення / І. Хом’як, О. Луценко // Дивослово. — 2010. — № 12. — С. 33–36.
Хом’як І. Формуємо грамотну особистість (рецензія на Омельчук С. А. Практикум з правопису української мови: система дослідницьких вправ : навчальний посібник / С. А. Омельчук. — К. : Грамота, 2009. — 224 с. ) / І. Хом’як // Дивослово. — 2010. — № 3. — С. 60.
Хом’як І. Програмоване навчання / Іван Хом’як // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Львів, 2010. — Вип. 50. — С. 135–143.
2009
Статті
Хом’як І. М. Формування професійних умінь у студентів-філологів / І. М. Хом’як // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — Глухів : ГДПУ, 2009. — Вип. 13. — С. 13–20.
Хом’як І. М. Теоретичні основи правописних норм української мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА. — 2009. — Вип. 11. — С. 409–416.
Хом’як І. М. Типологія уроків мови / І. М. Хом’як // Науковий часопис Національного педуніверситету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. Праць. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. — Вип. 5. — С. 22–25.
Хом’як І. М. Методика подолання інтерференційних впливів / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наук. праць. — К. : Київський університет, 2009. — Вип. 19. — С. 70–79.
Хом’як І. М. Роль діалектів у сучасній українській мові / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 347–356.
2008
Статті
Хом’як І. Концепція мовлення у лінгводидактиці О. М. Біляєва / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. Праць. — К. : Міленіум, 2008. — Вип. 4. — С. 290–298.
Хом’як І. М. Інтегрованість у навчанні орфографії / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наукових праць. — Рівне, 2008. — Вип. 7, ч. 2. — С. 358–365.
Антончук О. М. Питання вивчення орфографії у програмах і підручниках з української мови / О. М. Антончук, І. М. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне : РДГУ, 2008. — С. 221–224.
Хом’як І. М. Аналіз міжмовних впливів / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 9. — С. 645–651.
Хом’як І. Непересічна особистість Мелетія Смотрицького / Іван Хом’як // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 72–79.
Хом’як І. Особистісно зорієнтований підхід до навчання правопису в інтерференційних умовах / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2008. — № 4. — С. 205–208.
2007
Статті
Хом’як І. М. Український правопис як відображення стану розвитку мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 7. — С. 293–304.
Хом’як І. М. Комунікативні проблеми у писемному дискурсі / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2007. — Вип. 38. — С. 19–23.
Антончук О. М. Лінгвістичні основи навчання орфографії в школі / О. М. Антончук, І. М. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне : РДГУ, 2007. — С. 138–139.
Хом’як І. М. Проблема формування мовленнєвої вправності в учнівської молоді / І. М. Хом’як // Український смисл. — 2007. — № 1–2. — С. 30–39.
2006
Статті
Хом’як І. М. Вплив середовища на формування національно свідомої мовної особистості / І. М. Хом’як // Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів : збірник наукових праць. — Рівне, 2006. — С. 26–29.
Вітчук О. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення морфології рідної мови / О. Вітчук, І. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне, 2006. — С. 140–143.
Хом’як І. М. Аналіз експериментального навчання української орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2006. — Вип. 34. — С. 3–8.
Ярощук Н. Актуальність вивчення орфографії на морфологічній основі / Н. Ярощук, І. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне, 2006. — С. 150–153.
Хом’як І. М. Методика формування мовної особистості / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2006. — № 6. — С. 70–72.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Технологія експериментально-дослідного навчання орфографії української мови : навчально-методичний посібник для аспірантів і студентів факультету української філології / І. М. Хом’як. — Рівне : РДГУ, 2005. — 54 с.
Статті
Хом’як І. М. Лінгвістичні основи вивчення словотвору в школі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2005. — Вип. 13. — С. 191–194.
2004
Статті
Хом’як І. М. Дослідне навчання орфографії / І. М. Хом’як // Збірник наукових праць співробітників, докторантів, аспірантів і студентів. — Рівне : РДГУ, 2004. — С. 132–133.
Хом’як І. Творчі вправи у навчанні орфографії / І. Хом’як // Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки : науково-методичний збірник. — Житомир : Полісся, 2004. — С. 80–84.
Хом’як І. Роль середовища у формуванні мовленнєвої культури учнів / Іван Хом’як // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Мовознавство. — Тернопіль, 2004. — Вип. 1 (11). — С. 112–116.
Хом’як І. М. Методика експериментального навчання орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2004. — Вип. 28. — С. 30–34.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Опорний матеріал зі шкільного курсу української мови і методики викладання : методичний посібник для студентів ф-ту української філології / І. М. Хом’як. — Рівне : РДГУ, 2003. — 39 с.
Статті
Хом’як І. М. Питання орфографії у програмах із рідної мови / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2003. — Вип. 11. — С. 128–132.
Хом’як І. М. Аналіз орфографічних відхилень, зумовлених дією південно-західних і південно-східних говорів / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць. — Рівне, 2003. — Вип. ІV, ч. І. — С. 291–294.
Хом’як І. З історії досліджень методики навчання української орфографії / Іван Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2003. — № 1. — С. 55–59.
Хом’як І. У пошуках таїни слова / Іван Хом’як // Дивослово. — 2003. — № 5. — С. 65–67.
Хом’як І. Характер орфографічних помилок у творчих роботах учнів загальноосвітніх шкіл / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2003. — № 1–2. — С. 77–78.
Хом’як І. М. Взаємозалежність форм мовлення / І. М. Хом’як // Система і структура східнослов’янських мов : збірник наукових праць. — К. : Знання України, 2003. — С. 318–320.
2002
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хом’як І. М. Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мови в основній школі : автореф. дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Хом’як Іван Миколайович. — К., 2002. — 33 с.
Статті
Хом’як І. М. Навчання орфографії у зв’язку зі словотвором / І. М. Хом’як // Урок української. — 2002. — № 7. — С. 38–42.
Хом’як І. М. Нове видання / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2002. — № 5. — С. 79.
Хом’як І. М. Навчання орфографії на синтаксичній основі / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі : збірник наукових праць. — Рівне : Волинські обереги, 2002. — С. 160–162.
Хом’як І. М. Концептуальні засади навчання орфографії в основній школі / І. М. Хом’як // Модернізація змісту, форм і методів шкільної мовної освіти : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару. — Рівне, 2002. — С. 8–10.
Хом’як І. Вивчення лексики у поєднанні з орфографією / Іван Хом’як // Дивослово. — 2002. — № 6. — С. 20–24.
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії та граматики / І. М. Хом’як // Урок української. — 2002. — № 9. — С. 38–41.
Хом’як І. Вивчення орфографії у зв’язку з розвитком мовлення / І. М. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2002. — № 1–2 . — С. 24–30.
Хом’як І. М. Дослідне навчання орфографії, його характеристика і перспективи / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2002. — № 7. — С. 35–38.
Хом’як І. М. Питання методики орфографії в підручниках з української мови / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2002. — Вип. 10. — С. 167–173.
2001
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хом’як І. М. Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мови в основній школі : дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Хом’як Іван Миколайович. — К., 2001. — 412 с.
Статті
Хом’як І. М. Навчаймо орфографії у зв’язку з фонетикою та орфоепією / І. М. Хом’як // Урок української. — 2001. — № 1. — С. 34–36.
Хом’як І. М. Вивчення орфографії на словотвірній основі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2001. — Вип. 9. — С. 106–115.
Хом’як І. М. Вивчення орфографії на морфологічній основі / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2001. — № 3. — С. 7–11.
Юрченко О. «Ну що б, здавалося, слова …» / О. Юрченко, І. Хом’як // Панорама. — 2001. — № 5. — С. 6.
2000
Статті
Хом’як І. Навчання орфографії на фонетико-орфоепічній основі / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2000. — № 1. — С. 53–60.
Хом’як І. Практика навчання орфографії в загальноосвітній школі / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2000. — № 4. — С. 14–17.
Хом’як І. Визначення орфограми у писемному мовленні / Іван Хом’як // Дивослово. — 2000. — № 2. — С. 29–31.
Хом’як І. Взаємодія літературної мови і діалектів / Іван Хом’як // Дивослово. — 2000. — № 10. — С. 12– 14.
Хом’як І. М. Зв’язок у навчанні орфографії з фонетикою й орфоепією / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. — Рівне : РДГУ, 2000. — Вип. 8. — С. 42–48.
Хом’як І. М. Шляхи підвищення ефективності навчання орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2000. — Вип. 12, ч. ІІ. — С. 120–122.
Хом’як І. М. Організаційні форми навчання орфографії / І. М. Хом’як // Шляхи підвищення ефективності викладання української мови та літератури : збірник матеріалів Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції. — К. : Знання, 2000. — С. 109–113.
Хом’як І. Вивчення орфографії у зв’язку із синтаксисом / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2000. — № 3–4. — С. 68–71.
1999
Статті
Хом’як І. М. Навчання орфографії в загальноосвітній школі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. — Рівне, 1999. — Вип. 7. — С. 46–51.
Хом’як І. Алгоритмування навчального матеріалу з орфографії / Іван Хом’як // Дивослово. — 1999. — № 5. — С. 18–22.
Хом’як І. Навчання орфографії в сучасних умовах (продовження) / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1999. — № 3. — С. 12–15.
Хом’як І. М. Писемний вид мовленнєвої діяльності / І. М. Хом’як // Наука і освіта. — 1999. — № 3–4. — С. 112–114.
Хом’як І. Навчання орфографії в сучасних умовах / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1999. — № 2. — С. 4–6.
1998
Статті
Хом’як І. Вибір способів і характеру навчання правопису / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1998. — № 3. — С. 37–41.
Хом’як І. Методика навчання орфографії в сучасних умовах / І. Хом’як // Українська мова та література. — 1998. — № 29–32. — С. 4–6.
Хом’як І. Основа формування в учнів орфографічних навичок / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1998. — № 1. — С. 95–99.
Хом’як І. М. Система навчання орфографії в інтерферованому мовленнєвому середовищі / І. М. Хом’як // Дидактична система К. Д. Ушинського в сучасній загальноосвітній школі. Наукові записки Рівненського педінституту. — Рівне, 1998. — Вип. 4. — С. 162–163
1997
Статті
Хом’як І. Два нестандартних уроки з мови / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 1. — С. 40–44.
Хом’як І. М. Роль мовленнєвої культури у процесі становлення учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Формування національної самосвідомості студентів ВНЗ та учнів загальноосвітніх шкіл : збірник наукових праць. — Кривий Ріг, 1996. — Ч. І. — С. 92–97.
Хом’як І. На шляху до виховання грамотних учнів / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1997. — № 2. — С. 54–55.
Хом’як І. М. ... І орфографічна грамотність / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1997. — № 11. — С. 30–32.
Хом’як І. Порівняльний прийом у системі навчання орфографії / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 11. — С. 29–33.
Хом’як І. Єдність усного і писемного мовлення / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1997. — № 4. — С. 36–37.
Хом’як І. Навчання орфографії в умовах інтерференційних впливів / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 7. — С. 52–56.
Хом’як І. М. Середовище і формування учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1997. — № 5. — С. 53–56.
1996
Статті
Хом’як І. М. Соціальний характер проблеми учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1996. — № 3. — С. 53–55.
Хом’як І. Грамотність учня – результат майстерності вчителя / Іван Хом’як // Дивослово. — 1996. — № 9. — С. 35–39.
Хом’як І. Лінгвістичні змагання / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1996. — № 4. — С. 46–48.
Хом’як І. Щоб вільно володіти мовою / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1996. — № 2. — С. 47–49.
Хом’як І. М. Базові поняття орфографії / І. М. Хом’як // Сучасна філологія: проблеми, пошуки, знахідки : збірник наукових праць. — Рівне, 1996. — Вип. ІV. — С. 39–43.
Хом’як І. М. Словникова робота на уроках вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Українська письменницька мемуаристика та її використання у вузі і школі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 1996. — С. 49–51.
Хом’як І. М. Слово і письмо / І. М. Хом’як // Освіта України. — 1996. — № 17. — С. 5.
1995
Статті
Хом’як І. М. Використання алгоритмів у процесі навчання орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми впровадження нових педагогічних технологій та інновацій у навчальний процес сучасної школи : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 125–127.
Хом’як І. М. Передумови підвищення орфографічної грамотності учнів / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Наукові записки Рівненського педагогічного інституту. Філологічні студії. — Рівне, 1995. — Т. 2. — С. 146–160.
Хом’як І. Секрети учнівської грамотності / Іван Хом’як // Дивослово. — 1995. — № 12. — С. 31–35.
Хом’як І. М. Реалізація виховного потенціалу на уроках вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Педагогіка єдиного і цілісного миру : науково-методичний збірник праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 180–181.
Хом’як І. М. Дидактичні принципи навчання орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми вищої педагогічної і загальноосвітньої школи : збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 80–83.
Хом’як І. М. Вплив мовного середовища на грамотність учнів / І. М. Хом’як // Традиції виховання у світовій народній педагогіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. — Київ ; Рівне, 1995. — Ч. ІІ. — С. 99–102.
Хом’як І. М. Принципи орфографії та їх роль у становленні української державної мови / І. М. Хом’як // Б. Хмельницький – славний син і видатний гетьман України : матеріали доповідей і повідомлень Рівненської міжрегіональної науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 118–121.
Хом’як І. М. Методика опосередкованого формування у студентів орфографічних умінь і навичок / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми вивчення теоретико-літературних і мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 78–80.
Хом’як І. Проблема формування орфографічних навичок в учнів середньої школи / Іван Хом’як // Дивослово. — 1995. — № 7. — С. 20–23.
1994
Статті
Хом’як І. М. Дотримання правописних норм – важлива умова професіоналізму / І. М. Хом’як // Українська періодика: історія і сучасність : доповіді та повідомлення ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. — Львів ; Житомир, 1994. — С. 96–97.
Хом’як І. М. Оптимальний вибір методів і прийомів вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Філологічні студії. — Рівне, 1994. — С. 95–103.
1991
Статті
Хом’як І. М. Використання як дидактичного матеріалу висловлювань про українську мову / І. М. Хом’як // Використання спадщини повернутих і забутих діячів науки та культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи : тези республіканської міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1991. — С. 80.
1990
Статті
Хом’як І. М. Рольова гра як ефективний засіб підготовки студентів до навчальної роботи в школі / І. М. Хом’як // Актуальні питання вивчення у вузі курсу методики викладання мови і літератури в школі : тези доповідей республіканської науково-практичної конференції. — Ніжин, 1990. — С. 36–37.
Хом’як І. М. Формування орфографічної грамотності – важливий етап у підготовці вчителя-словесника / І. М. Хом’як // Формування і становлення сучасного вчителя : тези доповідей науково-практичної конференції. — Рівне, 1990. — Ч. 2. — С. 51.
Хом’як І. М. Умови формування в учнів орфографічних умінь і навичок / І. М. Хом’як // Історичні аспекти розвитку освіти на Україні і становлення творчої особистості вчителя : тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю проф., докт. пед. наук Мітюрова Б. Н. — Рівне, 1990. — С. 140.
Хом’як І. М. Формування орфографічних навичок в учнів 6 – 7 класів у процесі вивчення словотвору / І. М. Хом’як // Методика викладання української мови і літератури : республіканський науково-методичний збірник. — К. : Рад. Школа, 1990. — С. 92–96.
Хомяк И. Н. Воспитание учащихся в духе мира на уроках украинского языка / И. Н. Хомяк // Воспитание учащейся молодежи в духе мира и новое политическое мышление : материалы международной научной конференции. — Ровно, 1990. — С. 174–175.
1989
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії і словотвору : методичний лист / І. М. Хом’як. — К. : Рад. Школа, 1989. — 32 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хомяк И. Н. Связь в обучении орфографии и словообразования на уроках украинского языка в 5 – 6 классах : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Хомяк Иван Николаевич. — К., 1989. — 197 с.
Хом’як І. М. Наукові основи навчання орфографії в середній школі / І. М. Хом’як. — Рівне : Волинські обереги, 1998. — 228 с.
У книзі аналізуються наукові основи навчання орфографії української мови, висвітлюється новий підхід до засвоєння правопису, який зумовлений врахуванням впливу мовленнєвого довкілля на процес формування в учнів орфографічних умінь і навичок, характеризуються шляхи і засоби підвищення орфографічної вправності школярів в умовах місцевого мовленнєвого середовища, досліджується залежність правописної грамотності учнів від рівня культури усного мовлення.
Хомяк И. Н. Связь в обучении орфографии и словообразования на уроках украинского языка в 5 – 6 классах : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Хомяк Иван Николаевич. — К., 1989. — 24 с.
1988
Статті
Хом’як І. Формування у школярів 5 – 6 класів умінь розпізнавати словотворчі орфограми / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1988. — № 11. — С. 48–51.
Хом’як І. Забезпечення орфографічної грамотності учнів – важливе завдання школи / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1988. — № 2. — С. 47–52.
1987
Статті
Хом’як І. М. Формування орфографічних умінь і навичок на уроці з єдиною темою висловлювання / І. М. Хом’як // Літературний процес на Україні 20–30-х років і творчість В. Поліщука : тези доповідей і повідомлень республіканських літературних читань.— Рівне, 1987. — С. 123–124.
Хомяк И. Н. Использование средств массовой информации в работе над повышением орфографической грамотности школьников / И. Н. Хомяк // Формы и методы использования средств массовой информации в работе школы : тезисы докладов и сообщений межвузовской научно-практической конференции. — Ровно, 1987. — С. 174–175.
1985
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Актуальні питання удосконалення сучасного уроку української мови : методичні рекомендації / І. М. Хом’як. — Рівне, 1985. — 25 с.
Статті
Хом’як І. М. Навчаючи – виховувати / І. М. Хом’як // Радянська освіта. — 1985. — № 22. — С. 3.
Хом’як І. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні правопису слів іншомовного походження / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1985. — № 4. — С. 47–52.
Хом’як І. М. Стверджувати роботою / І. М. Хом’як // Червоний прапор. — 1985. — № 219. — С. 3.
1984
Статті
Хом’як І. М. У ритмі життя / І. М. Хом’як // Радянська освіта. — 1984. — № 41. — С. 2.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації зі стилістики української мови / автор-укладач І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2014. — 48 с.
Статті
Хом’як І. М. Характер орфографічних утруднень, викликаних мовленнєвим середовищем / І. М. Хом’як // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 29. — С. 26–29.
Хом’як І. Роль словників у формуванні професійної компетентності філолога / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. — Переяслав-Хмельницький, 2014. — Вип. 18. — С. 136–140.
Хом’як І. Внутрішня організація уроків мови / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2014. — № 2. — С. 8–13.
Хом’як І. Використання «Шевченківського словника» у професійній підготовці філолога / І. Хом’як // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки. — Луцьк, 2014. — Вип. 6. — С. 129–132.
Хом’як І. Мовленнєва компетентність викладача вищої школи / Іван Хом’як // Дивослово. — 2014. — № 1. — С. 13–17.
Хом’як І. Словникова робота як засіб формування лексичної компетентності / І. Хом’як // Українська мова і література в школах України. — 2014. — № 5. — С. 28–31.
2013
Статті
Хом’як І. М. Мовленнєва вправність – визначальний складник комунікативної компетентності викладача / І. М. Хом’як // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал. — Донецьк, 2013. — № 4. — С. 32–35.
Хом’як І. М. Вироблення в учнів орфографічної компетентності у процесі виконання творчих робіт / І. М. Хом’як // Лінгводидактика: теорія, методика, досвід : зб. наук. праць. — Слов’янськ, 2013. — Вип. 4. — С. 11–15.
Хом’як І. М. Узагальнений тип мовної особистості / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне, 2013. — Вип. 21. — С. 159–162.
Хом’як І. М. Аналіз виявів інтерференції у процесі оволодіння правописною компетенцією / І. М. Хом’як // Збірник наукових праць Бердянського державного педуніверситету. Педагогічні науки. — Бердянськ : БДПУ, 2013. — № 12. — С. 154–160.
Хом’як І. М. Формування мовної особистості студента-філолога / І. М. Хом’як // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка. — Івано-Франківськ, 2013. — Вип. ХLІХ. — С. 105–109.
Хом’як І. М. Мовленнєві помилки як різновид мовних девіацій / І. М. Хом’як // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 2013. — С. 155–158.
Хом’як І. М. Способи і характер навчання орфографії / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 40. — С. 163–165.
Хом’як І. Лінгвістично-педагогічні задачі як засіб навчання студентів-філологів / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2013. — № 5. — С. 38–41.
Хом’як І. М. Моделювання лінгводидактичних ситуацій / Хом’як І. М. // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. — Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. — Вип. 2. — С. 158–167.
Хом’як І. Роль морфології у формуванні орфографічної компетенції / Іван Хом’як // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. — Донецьк : ДонНУ, 2013. — Вип. 27. — С. 69–74.
2012
Статті
Максимчук Г. Інтерактивні методи навчання української мови / Галина Максимчук, Іван Хом’як // Дивослово. — 2012. — № 8. — С. 18–21.
Хом’як І. Методика формування орфографічних умінь і навичок / Іван Хом’як // Дивослово. — 2012. — № 3. — С. 41–50.
Хом’як І. М. Аналіз підходів до вирішення проблеми формування орфографічних навичок / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 22. — С. 205–213.
Хом’як І. М. Технологія формування орфографічної компетенції / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології : зб. наук. праць РДГУ. — Рівне, 2012. — Вип. 20. — С. 151–154.
Хом’як І. Аналіз орфографічних норм українського правопису / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2012. — № 3. — С. 78–82.
Хом’як І. М. Організація навчальної роботи з метою формування правописної грамотності / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 31. — С. 143–147.
Хом’як І. М. Урок – основна форма навчання мови / І. М. Хом’як // Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадигм : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне ; Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — С. 67–71.
Хом’як І. Класифікаційний аналіз уроків мови / І. Хом’як // Українська мова і література в сучасній школі. — 2012. — № 10. — С. 2–7.
Хом’як І. М. Компетентнісний підхід до формування у студентів професійного мовлення / І. М. Хом’як // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 2012. — С. 165–168.
Хом’як І. М. Організація роботи з обдарованими студентами / І. М. Хом’як // Педагогічні обрії : науково-метод. журнал. — 2012. — № 1. — С. 11–14.
Хом’як І. М. Вивчення української орфографії в умовах білінгвізму / І. М. Хом’як // Науковий часопис Національного педуніверситету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — Вип. 9. — С. 249–253.
Хом’як І. Проблема типології уроків мови / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. — Переяслав-Хмельницький, 2012. — Вип. 12. — С. 122–129.
Хом’як І. М. Формування орфографічної культури в учнів загальноосвітньої школи / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : матеріали Міжнародної Інтернет-конференції. — Умань : ПП. Жовтий О. О., 2012. — С. 103–106.
Хом’як І. М. Порівняльний прийом у сучасній методиці навчання орфографії / І. М. Хом’як // Семантика мови і тексту : матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. — Івано-Франківськ, 2012. — С. 655–658.
Хом’як І. М. Український правопис і перспективи його вдосконалення / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі : науково-методичний збірник. — 2012. — № 36. — С. 3–14.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії зі структурними рівнями української мови : навчально-методичний посібник для здобувачів наукового ступеня і студентів української філології / І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2011. — 124 с.
У посібнику висвітлено основні орфографічні поняття української мови, охарактеризовано методику формування правописних умінь і навичок, проаналізовано особливості реалізації зв’язку у вивченні орфографії з фонетикою, орфоепією, лексикою, словотвором, морфологією і синтаксисом, а також у поєднанні з роботою над розвитком мовлення.
Міні-словник сленгових виразів Рівненщини / Назарук В. М., Федорчук Г. Є. Хом’як І. М., Чуб’юк Г. О. — Остріг, 2011. — 16 с.
Міні-словник сленгових виразів Рівненщини укладений на основі матеріалів, наданих учасниками третього щорічного проекту «Мовний моніторинг – 2011». Словник налічує 360 найтиповіших лексем, що використовують у своєму повсякденному мовленні жителі Рівного, Здолбунова, Квасилова, Острога, Дубна, Кузнецовська, Білої Криниці, Антополя, Гощі, Корця.
Статті
Хом’як І. М. Стилістична палітра поезії Василя Стуса / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 21. — С. 91–095
Хом’як І. М. Зіставний аналіз вивчення загальних відомостей про складне речення у вищій і загальноосвітній школах / І. М. Хом’як // Динамічні процеси в граматиці і лексичному складі сучасних слов’янських мов : зб. наук. праць учасників Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті проф. К. Ф. Шульжука (Рівне, 19–20 травня 2011 р.). — Рівне ; Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 268–271.
Хом’як І. М. Комплексний підхід до формування орфографічної компетенції / І. М. Хом’як // Педагогічні науки : зб. наук. праць. — Херсон : ХДУ, 2011. — Вип. 58, ч. ІІ. — С. 127–131.
Хом’як І. М. Загальні відомості про мову в освітньому просторі / І. М. Хом’як // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. — Луцьк : Вид-во ВНУ, 2011. — Ч. 2. — С. 9–12.
Хом’як І. М. Науковий стиль як об’єкт вивчення стилістики / І. М. Хом’як // Педагогічні науки : зб. наук. праць. — Херсон : ХДУ, 2011. — Вип. 60. — С. 54–59.
Хом’як І. Комунікативна компетентність українського філолога / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2011. — № 3. — С. 38–41.
Хом’як І. Орфографія – складова українського правопису / Іван Хом’як // Лінгводидактика: методика, досвід, проблеми : зб. наук. праць. — Слов’янськ : СДПУ, 2011. — Вип. 1. — С. 33–43.
2010
Статті
Хом’як І. М. Нормативність української літературної мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 17. — С. 78–84.
Хом’як І. Відповідність вимогам часу / Іван Хом’як, Зоя Олексійчук // Дивослово. — 2010. — № 7. — С. 21–22.
Хом’як І. М. Територіальні діалекти в структурі національної мови, їх перенормалізація / І. М. Хом’як // Мовознавчі студії. — Дрогобич : Швидкодрук, 2010. — Вип. 3. — С. 358–356
Хом’як І. Формування мовної особистості в білінгвальному середовищі / І. Хом’як // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. — Луганськ, 2010. — Вип. 22, ч. ІІ. — С. 138–144.
Хом’як І. М. Аналіз підходів до проблеми формування орфографічних навичок [Електронний ресурс] / І. М. Хом’як // Цифровий архів НаУОА. — Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/825/1/Ivan.pdf. — Назва з екрана.
Хом’як І. Типологія уроків у лінгводидактичній спадщині О. М. Біляєва / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2010. — № 4. — С. 2–5.
Хом’як І. М. Орфографічна культура писемного мовлення / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2010. — Вип. 18. — С. 240–243.
Хом’як І. Актуальні проблеми писемного мовлення / І. Хом’як, О. Луценко // Дивослово. — 2010. — № 12. — С. 33–36.
Хом’як І. Формуємо грамотну особистість (рецензія на Омельчук С. А. Практикум з правопису української мови: система дослідницьких вправ : навчальний посібник / С. А. Омельчук. — К. : Грамота, 2009. — 224 с. ) / І. Хом’як // Дивослово. — 2010. — № 3. — С. 60.
Хом’як І. Програмоване навчання / Іван Хом’як // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Львів, 2010. — Вип. 50. — С. 135–143.
2009
Статті
Хом’як І. М. Формування професійних умінь у студентів-філологів / І. М. Хом’як // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — Глухів : ГДПУ, 2009. — Вип. 13. — С. 13–20.
Хом’як І. М. Теоретичні основи правописних норм української мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА. — 2009. — Вип. 11. — С. 409–416.
Хом’як І. М. Типологія уроків мови / І. М. Хом’як // Науковий часопис Національного педуніверситету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. Праць. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. — Вип. 5. — С. 22–25.
Хом’як І. М. Методика подолання інтерференційних впливів / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наук. праць. — К. : Київський університет, 2009. — Вип. 19. — С. 70–79.
Хом’як І. М. Роль діалектів у сучасній українській мові / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 347–356.
2008
Статті
Хом’як І. Концепція мовлення у лінгводидактиці О. М. Біляєва / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. Праць. — К. : Міленіум, 2008. — Вип. 4. — С. 290–298.
Хом’як І. М. Інтегрованість у навчанні орфографії / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наукових праць. — Рівне, 2008. — Вип. 7, ч. 2. — С. 358–365.
Антончук О. М. Питання вивчення орфографії у програмах і підручниках з української мови / О. М. Антончук, І. М. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне : РДГУ, 2008. — С. 221–224.
Хом’як І. М. Аналіз міжмовних впливів / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 9. — С. 645–651.
Хом’як І. Непересічна особистість Мелетія Смотрицького / Іван Хом’як // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 72–79.
Хом’як І. Особистісно зорієнтований підхід до навчання правопису в інтерференційних умовах / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2008. — № 4. — С. 205–208.
2007
Статті
Хом’як І. М. Український правопис як відображення стану розвитку мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 7. — С. 293–304.
Хом’як І. М. Комунікативні проблеми у писемному дискурсі / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2007. — Вип. 38. — С. 19–23.
Антончук О. М. Лінгвістичні основи навчання орфографії в школі / О. М. Антончук, І. М. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне : РДГУ, 2007. — С. 138–139.
Хом’як І. М. Проблема формування мовленнєвої вправності в учнівської молоді / І. М. Хом’як // Український смисл. — 2007. — № 1–2. — С. 30–39.
2006
Статті
Хом’як І. М. Вплив середовища на формування національно свідомої мовної особистості / І. М. Хом’як // Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів : збірник наукових праць. — Рівне, 2006. — С. 26–29.
Вітчук О. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення морфології рідної мови / О. Вітчук, І. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне, 2006. — С. 140–143.
Хом’як І. М. Аналіз експериментального навчання української орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2006. — Вип. 34. — С. 3–8.
Ярощук Н. Актуальність вивчення орфографії на морфологічній основі / Н. Ярощук, І. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне, 2006. — С. 150–153.
Хом’як І. М. Методика формування мовної особистості / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2006. — № 6. — С. 70–72.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Технологія експериментально-дослідного навчання орфографії української мови : навчально-методичний посібник для аспірантів і студентів факультету української філології / І. М. Хом’як. — Рівне : РДГУ, 2005. — 54 с.
Статті
Хом’як І. М. Лінгвістичні основи вивчення словотвору в школі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2005. — Вип. 13. — С. 191–194.
2004
Статті
Хом’як І. М. Дослідне навчання орфографії / І. М. Хом’як // Збірник наукових праць співробітників, докторантів, аспірантів і студентів. — Рівне : РДГУ, 2004. — С. 132–133.
Хом’як І. Творчі вправи у навчанні орфографії / І. Хом’як // Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки : науково-методичний збірник. — Житомир : Полісся, 2004. — С. 80–84.
Хом’як І. Роль середовища у формуванні мовленнєвої культури учнів / Іван Хом’як // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Мовознавство. — Тернопіль, 2004. — Вип. 1 (11). — С. 112–116.
Хом’як І. М. Методика експериментального навчання орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2004. — Вип. 28. — С. 30–34.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Опорний матеріал зі шкільного курсу української мови і методики викладання : методичний посібник для студентів ф-ту української філології / І. М. Хом’як. — Рівне : РДГУ, 2003. — 39 с.
Статті
Хом’як І. М. Питання орфографії у програмах із рідної мови / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2003. — Вип. 11. — С. 128–132.
Хом’як І. М. Аналіз орфографічних відхилень, зумовлених дією південно-західних і південно-східних говорів / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць. — Рівне, 2003. — Вип. ІV, ч. І. — С. 291–294.
Хом’як І. З історії досліджень методики навчання української орфографії / Іван Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2003. — № 1. — С. 55–59.
Хом’як І. У пошуках таїни слова / Іван Хом’як // Дивослово. — 2003. — № 5. — С. 65–67.
Хом’як І. Характер орфографічних помилок у творчих роботах учнів загальноосвітніх шкіл / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2003. — № 1–2. — С. 77–78.
Хом’як І. М. Взаємозалежність форм мовлення / І. М. Хом’як // Система і структура східнослов’янських мов : збірник наукових праць. — К. : Знання України, 2003. — С. 318–320.
2002
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хом’як І. М. Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мови в основній школі : автореф. дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Хом’як Іван Миколайович. — К., 2002. — 33 с.
Статті
Хом’як І. М. Навчання орфографії у зв’язку зі словотвором / І. М. Хом’як // Урок української. — 2002. — № 7. — С. 38–42.
Хом’як І. М. Нове видання / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2002. — № 5. — С. 79.
Хом’як І. М. Навчання орфографії на синтаксичній основі / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі : збірник наукових праць. — Рівне : Волинські обереги, 2002. — С. 160–162.
Хом’як І. М. Концептуальні засади навчання орфографії в основній школі / І. М. Хом’як // Модернізація змісту, форм і методів шкільної мовної освіти : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару. — Рівне, 2002. — С. 8–10.
Хом’як І. Вивчення лексики у поєднанні з орфографією / Іван Хом’як // Дивослово. — 2002. — № 6. — С. 20–24.
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії та граматики / І. М. Хом’як // Урок української. — 2002. — № 9. — С. 38–41.
Хом’як І. Вивчення орфографії у зв’язку з розвитком мовлення / І. М. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2002. — № 1–2 . — С. 24–30.
Хом’як І. М. Дослідне навчання орфографії, його характеристика і перспективи / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2002. — № 7. — С. 35–38.
Хом’як І. М. Питання методики орфографії в підручниках з української мови / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2002. — Вип. 10. — С. 167–173.
2001
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хом’як І. М. Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мови в основній школі : дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Хом’як Іван Миколайович. — К., 2001. — 412 с.
Статті
Хом’як І. М. Навчаймо орфографії у зв’язку з фонетикою та орфоепією / І. М. Хом’як // Урок української. — 2001. — № 1. — С. 34–36.
Хом’як І. М. Вивчення орфографії на словотвірній основі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2001. — Вип. 9. — С. 106–115.
Хом’як І. М. Вивчення орфографії на морфологічній основі / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2001. — № 3. — С. 7–11.
Юрченко О. «Ну що б, здавалося, слова …» / О. Юрченко, І. Хом’як // Панорама. — 2001. — № 5. — С. 6.
2000
Статті
Хом’як І. Навчання орфографії на фонетико-орфоепічній основі / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2000. — № 1. — С. 53–60.
Хом’як І. Практика навчання орфографії в загальноосвітній школі / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2000. — № 4. — С. 14–17.
Хом’як І. Визначення орфограми у писемному мовленні / Іван Хом’як // Дивослово. — 2000. — № 2. — С. 29–31.
Хом’як І. Взаємодія літературної мови і діалектів / Іван Хом’як // Дивослово. — 2000. — № 10. — С. 12– 14.
Хом’як І. М. Зв’язок у навчанні орфографії з фонетикою й орфоепією / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. — Рівне : РДГУ, 2000. — Вип. 8. — С. 42–48.
Хом’як І. М. Шляхи підвищення ефективності навчання орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2000. — Вип. 12, ч. ІІ. — С. 120–122.
Хом’як І. М. Організаційні форми навчання орфографії / І. М. Хом’як // Шляхи підвищення ефективності викладання української мови та літератури : збірник матеріалів Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції. — К. : Знання, 2000. — С. 109–113.
Хом’як І. Вивчення орфографії у зв’язку із синтаксисом / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2000. — № 3–4. — С. 68–71.
1999
Статті
Хом’як І. М. Навчання орфографії в загальноосвітній школі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. — Рівне, 1999. — Вип. 7. — С. 46–51.
Хом’як І. Алгоритмування навчального матеріалу з орфографії / Іван Хом’як // Дивослово. — 1999. — № 5. — С. 18–22.
Хом’як І. Навчання орфографії в сучасних умовах (продовження) / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1999. — № 3. — С. 12–15.
Хом’як І. М. Писемний вид мовленнєвої діяльності / І. М. Хом’як // Наука і освіта. — 1999. — № 3–4. — С. 112–114.
Хом’як І. Навчання орфографії в сучасних умовах / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1999. — № 2. — С. 4–6.
1998
Статті
Хом’як І. Вибір способів і характеру навчання правопису / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1998. — № 3. — С. 37–41.
Хом’як І. Методика навчання орфографії в сучасних умовах / І. Хом’як // Українська мова та література. — 1998. — № 29–32. — С. 4–6.
Хом’як І. Основа формування в учнів орфографічних навичок / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1998. — № 1. — С. 95–99.
Хом’як І. М. Система навчання орфографії в інтерферованому мовленнєвому середовищі / І. М. Хом’як // Дидактична система К. Д. Ушинського в сучасній загальноосвітній школі. Наукові записки Рівненського педінституту. — Рівне, 1998. — Вип. 4. — С. 162–163
1997
Статті
Хом’як І. Два нестандартних уроки з мови / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 1. — С. 40–44.
Хом’як І. М. Роль мовленнєвої культури у процесі становлення учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Формування національної самосвідомості студентів ВНЗ та учнів загальноосвітніх шкіл : збірник наукових праць. — Кривий Ріг, 1996. — Ч. І. — С. 92–97.
Хом’як І. На шляху до виховання грамотних учнів / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1997. — № 2. — С. 54–55.
Хом’як І. М. ... І орфографічна грамотність / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1997. — № 11. — С. 30–32.
Хом’як І. Порівняльний прийом у системі навчання орфографії / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 11. — С. 29–33.
Хом’як І. Єдність усного і писемного мовлення / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1997. — № 4. — С. 36–37.
Хом’як І. Навчання орфографії в умовах інтерференційних впливів / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 7. — С. 52–56.
Хом’як І. М. Середовище і формування учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1997. — № 5. — С. 53–56.
1996
Статті
Хом’як І. М. Соціальний характер проблеми учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1996. — № 3. — С. 53–55.
Хом’як І. Грамотність учня – результат майстерності вчителя / Іван Хом’як // Дивослово. — 1996. — № 9. — С. 35–39.
Хом’як І. Лінгвістичні змагання / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1996. — № 4. — С. 46–48.
Хом’як І. Щоб вільно володіти мовою / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1996. — № 2. — С. 47–49.
Хом’як І. М. Базові поняття орфографії / І. М. Хом’як // Сучасна філологія: проблеми, пошуки, знахідки : збірник наукових праць. — Рівне, 1996. — Вип. ІV. — С. 39–43.
Хом’як І. М. Словникова робота на уроках вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Українська письменницька мемуаристика та її використання у вузі і школі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 1996. — С. 49–51.
Хом’як І. М. Слово і письмо / І. М. Хом’як // Освіта України. — 1996. — № 17. — С. 5.
1995
Статті
Хом’як І. М. Використання алгоритмів у процесі навчання орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми впровадження нових педагогічних технологій та інновацій у навчальний процес сучасної школи : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 125–127.
Хом’як І. М. Передумови підвищення орфографічної грамотності учнів / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Наукові записки Рівненського педагогічного інституту. Філологічні студії. — Рівне, 1995. — Т. 2. — С. 146–160.
Хом’як І. Секрети учнівської грамотності / Іван Хом’як // Дивослово. — 1995. — № 12. — С. 31–35.
Хом’як І. М. Реалізація виховного потенціалу на уроках вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Педагогіка єдиного і цілісного миру : науково-методичний збірник праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 180–181.
Хом’як І. М. Дидактичні принципи навчання орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми вищої педагогічної і загальноосвітньої школи : збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 80–83.
Хом’як І. М. Вплив мовного середовища на грамотність учнів / І. М. Хом’як // Традиції виховання у світовій народній педагогіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. — Київ ; Рівне, 1995. — Ч. ІІ. — С. 99–102.
Хом’як І. М. Принципи орфографії та їх роль у становленні української державної мови / І. М. Хом’як // Б. Хмельницький – славний син і видатний гетьман України : матеріали доповідей і повідомлень Рівненської міжрегіональної науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 118–121.
Хом’як І. М. Методика опосередкованого формування у студентів орфографічних умінь і навичок / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми вивчення теоретико-літературних і мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 78–80.
Хом’як І. Проблема формування орфографічних навичок в учнів середньої школи / Іван Хом’як // Дивослово. — 1995. — № 7. — С. 20–23.
1994
Статті
Хом’як І. М. Дотримання правописних норм – важлива умова професіоналізму / І. М. Хом’як // Українська періодика: історія і сучасність : доповіді та повідомлення ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. — Львів ; Житомир, 1994. — С. 96–97.
Хом’як І. М. Оптимальний вибір методів і прийомів вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Філологічні студії. — Рівне, 1994. — С. 95–103.
1991
Статті
Хом’як І. М. Використання як дидактичного матеріалу висловлювань про українську мову / І. М. Хом’як // Використання спадщини повернутих і забутих діячів науки та культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи : тези республіканської міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1991. — С. 80.
1990
Статті
Хом’як І. М. Рольова гра як ефективний засіб підготовки студентів до навчальної роботи в школі / І. М. Хом’як // Актуальні питання вивчення у вузі курсу методики викладання мови і літератури в школі : тези доповідей республіканської науково-практичної конференції. — Ніжин, 1990. — С. 36–37.
Хом’як І. М. Формування орфографічної грамотності – важливий етап у підготовці вчителя-словесника / І. М. Хом’як // Формування і становлення сучасного вчителя : тези доповідей науково-практичної конференції. — Рівне, 1990. — Ч. 2. — С. 51.
Хом’як І. М. Умови формування в учнів орфографічних умінь і навичок / І. М. Хом’як // Історичні аспекти розвитку освіти на Україні і становлення творчої особистості вчителя : тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю проф., докт. пед. наук Мітюрова Б. Н. — Рівне, 1990. — С. 140.
Хом’як І. М. Формування орфографічних навичок в учнів 6 – 7 класів у процесі вивчення словотвору / І. М. Хом’як // Методика викладання української мови і літератури : республіканський науково-методичний збірник. — К. : Рад. Школа, 1990. — С. 92–96.
Хомяк И. Н. Воспитание учащихся в духе мира на уроках украинского языка / И. Н. Хомяк // Воспитание учащейся молодежи в духе мира и новое политическое мышление : материалы международной научной конференции. — Ровно, 1990. — С. 174–175.
1989
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії і словотвору : методичний лист / І. М. Хом’як. — К. : Рад. Школа, 1989. — 32 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хомяк И. Н. Связь в обучении орфографии и словообразования на уроках украинского языка в 5 – 6 классах : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Хомяк Иван Николаевич. — К., 1989. — 197 с.
Хом’як І. М. Наукові основи навчання орфографії в середній школі / І. М. Хом’як. — Рівне : Волинські обереги, 1998. — 228 с.
У книзі аналізуються наукові основи навчання орфографії української мови, висвітлюється новий підхід до засвоєння правопису, який зумовлений врахуванням впливу мовленнєвого довкілля на процес формування в учнів орфографічних умінь і навичок, характеризуються шляхи і засоби підвищення орфографічної вправності школярів в умовах місцевого мовленнєвого середовища, досліджується залежність правописної грамотності учнів від рівня культури усного мовлення.
Хомяк И. Н. Связь в обучении орфографии и словообразования на уроках украинского языка в 5 – 6 классах : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Хомяк Иван Николаевич. — К., 1989. — 24 с.
1988
Статті
Хом’як І. Формування у школярів 5 – 6 класів умінь розпізнавати словотворчі орфограми / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1988. — № 11. — С. 48–51.
Хом’як І. Забезпечення орфографічної грамотності учнів – важливе завдання школи / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1988. — № 2. — С. 47–52.
1987
Статті
Хом’як І. М. Формування орфографічних умінь і навичок на уроці з єдиною темою висловлювання / І. М. Хом’як // Літературний процес на Україні 20–30-х років і творчість В. Поліщука : тези доповідей і повідомлень республіканських літературних читань.— Рівне, 1987. — С. 123–124.
Хомяк И. Н. Использование средств массовой информации в работе над повышением орфографической грамотности школьников / И. Н. Хомяк // Формы и методы использования средств массовой информации в работе школы : тезисы докладов и сообщений межвузовской научно-практической конференции. — Ровно, 1987. — С. 174–175.
1985
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Актуальні питання удосконалення сучасного уроку української мови : методичні рекомендації / І. М. Хом’як. — Рівне, 1985. — 25 с.
Статті
Хом’як І. М. Навчаючи – виховувати / І. М. Хом’як // Радянська освіта. — 1985. — № 22. — С. 3.
Хом’як І. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні правопису слів іншомовного походження / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1985. — № 4. — С. 47–52.
Хом’як І. М. Стверджувати роботою / І. М. Хом’як // Червоний прапор. — 1985. — № 219. — С. 3.
1984
Статті
Хом’як І. М. У ритмі життя / І. М. Хом’як // Радянська освіта. — 1984. — № 41. — С. 2.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації зі стилістики української мови / автор-укладач І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2014. — 48 с.
Статті
Хом’як І. М. Характер орфографічних утруднень, викликаних мовленнєвим середовищем / І. М. Хом’як // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 29. — С. 26–29.
Хом’як І. Роль словників у формуванні професійної компетентності філолога / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. — Переяслав-Хмельницький, 2014. — Вип. 18. — С. 136–140.
Хом’як І. Внутрішня організація уроків мови / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2014. — № 2. — С. 8–13.
Хом’як І. Використання «Шевченківського словника» у професійній підготовці філолога / І. Хом’як // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки. — Луцьк, 2014. — Вип. 6. — С. 129–132.
Хом’як І. Мовленнєва компетентність викладача вищої школи / Іван Хом’як // Дивослово. — 2014. — № 1. — С. 13–17.
Хом’як І. Словникова робота як засіб формування лексичної компетентності / І. Хом’як // Українська мова і література в школах України. — 2014. — № 5. — С. 28–31.
2013
Статті
Хом’як І. М. Мовленнєва вправність – визначальний складник комунікативної компетентності викладача / І. М. Хом’як // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал. — Донецьк, 2013. — № 4. — С. 32–35.
Хом’як І. М. Вироблення в учнів орфографічної компетентності у процесі виконання творчих робіт / І. М. Хом’як // Лінгводидактика: теорія, методика, досвід : зб. наук. праць. — Слов’янськ, 2013. — Вип. 4. — С. 11–15.
Хом’як І. М. Узагальнений тип мовної особистості / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне, 2013. — Вип. 21. — С. 159–162.
Хом’як І. М. Аналіз виявів інтерференції у процесі оволодіння правописною компетенцією / І. М. Хом’як // Збірник наукових праць Бердянського державного педуніверситету. Педагогічні науки. — Бердянськ : БДПУ, 2013. — № 12. — С. 154–160.
Хом’як І. М. Формування мовної особистості студента-філолога / І. М. Хом’як // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка. — Івано-Франківськ, 2013. — Вип. ХLІХ. — С. 105–109.
Хом’як І. М. Мовленнєві помилки як різновид мовних девіацій / І. М. Хом’як // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 2013. — С. 155–158.
Хом’як І. М. Способи і характер навчання орфографії / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 40. — С. 163–165.
Хом’як І. Лінгвістично-педагогічні задачі як засіб навчання студентів-філологів / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2013. — № 5. — С. 38–41.
Хом’як І. М. Моделювання лінгводидактичних ситуацій / Хом’як І. М. // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. — Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. — Вип. 2. — С. 158–167.
Хом’як І. Роль морфології у формуванні орфографічної компетенції / Іван Хом’як // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. — Донецьк : ДонНУ, 2013. — Вип. 27. — С. 69–74.
2012
Статті
Максимчук Г. Інтерактивні методи навчання української мови / Галина Максимчук, Іван Хом’як // Дивослово. — 2012. — № 8. — С. 18–21.
Хом’як І. Методика формування орфографічних умінь і навичок / Іван Хом’як // Дивослово. — 2012. — № 3. — С. 41–50.
Хом’як І. М. Аналіз підходів до вирішення проблеми формування орфографічних навичок / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 22. — С. 205–213.
Хом’як І. М. Технологія формування орфографічної компетенції / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології : зб. наук. праць РДГУ. — Рівне, 2012. — Вип. 20. — С. 151–154.
Хом’як І. Аналіз орфографічних норм українського правопису / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2012. — № 3. — С. 78–82.
Хом’як І. М. Організація навчальної роботи з метою формування правописної грамотності / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 31. — С. 143–147.
Хом’як І. М. Урок – основна форма навчання мови / І. М. Хом’як // Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадигм : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне ; Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — С. 67–71.
Хом’як І. Класифікаційний аналіз уроків мови / І. Хом’як // Українська мова і література в сучасній школі. — 2012. — № 10. — С. 2–7.
Хом’як І. М. Компетентнісний підхід до формування у студентів професійного мовлення / І. М. Хом’як // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 2012. — С. 165–168.
Хом’як І. М. Організація роботи з обдарованими студентами / І. М. Хом’як // Педагогічні обрії : науково-метод. журнал. — 2012. — № 1. — С. 11–14.
Хом’як І. М. Вивчення української орфографії в умовах білінгвізму / І. М. Хом’як // Науковий часопис Національного педуніверситету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — Вип. 9. — С. 249–253.
Хом’як І. Проблема типології уроків мови / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. — Переяслав-Хмельницький, 2012. — Вип. 12. — С. 122–129.
Хом’як І. М. Формування орфографічної культури в учнів загальноосвітньої школи / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : матеріали Міжнародної Інтернет-конференції. — Умань : ПП. Жовтий О. О., 2012. — С. 103–106.
Хом’як І. М. Порівняльний прийом у сучасній методиці навчання орфографії / І. М. Хом’як // Семантика мови і тексту : матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. — Івано-Франківськ, 2012. — С. 655–658.
Хом’як І. М. Український правопис і перспективи його вдосконалення / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі : науково-методичний збірник. — 2012. — № 36. — С. 3–14.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії зі структурними рівнями української мови : навчально-методичний посібник для здобувачів наукового ступеня і студентів української філології / І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2011. — 124 с.
У посібнику висвітлено основні орфографічні поняття української мови, охарактеризовано методику формування правописних умінь і навичок, проаналізовано особливості реалізації зв’язку у вивченні орфографії з фонетикою, орфоепією, лексикою, словотвором, морфологією і синтаксисом, а також у поєднанні з роботою над розвитком мовлення.
Міні-словник сленгових виразів Рівненщини / Назарук В. М., Федорчук Г. Є. Хом’як І. М., Чуб’юк Г. О. — Остріг, 2011. — 16 с.
Міні-словник сленгових виразів Рівненщини укладений на основі матеріалів, наданих учасниками третього щорічного проекту «Мовний моніторинг – 2011». Словник налічує 360 найтиповіших лексем, що використовують у своєму повсякденному мовленні жителі Рівного, Здолбунова, Квасилова, Острога, Дубна, Кузнецовська, Білої Криниці, Антополя, Гощі, Корця.
Статті
Хом’як І. М. Стилістична палітра поезії Василя Стуса / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 21. — С. 91–095
Хом’як І. М. Зіставний аналіз вивчення загальних відомостей про складне речення у вищій і загальноосвітній школах / І. М. Хом’як // Динамічні процеси в граматиці і лексичному складі сучасних слов’янських мов : зб. наук. праць учасників Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті проф. К. Ф. Шульжука (Рівне, 19–20 травня 2011 р.). — Рівне ; Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 268–271.
Хом’як І. М. Комплексний підхід до формування орфографічної компетенції / І. М. Хом’як // Педагогічні науки : зб. наук. праць. — Херсон : ХДУ, 2011. — Вип. 58, ч. ІІ. — С. 127–131.
Хом’як І. М. Загальні відомості про мову в освітньому просторі / І. М. Хом’як // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. — Луцьк : Вид-во ВНУ, 2011. — Ч. 2. — С. 9–12.
Хом’як І. М. Науковий стиль як об’єкт вивчення стилістики / І. М. Хом’як // Педагогічні науки : зб. наук. праць. — Херсон : ХДУ, 2011. — Вип. 60. — С. 54–59.
Хом’як І. Комунікативна компетентність українського філолога / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2011. — № 3. — С. 38–41.
Хом’як І. Орфографія – складова українського правопису / Іван Хом’як // Лінгводидактика: методика, досвід, проблеми : зб. наук. праць. — Слов’янськ : СДПУ, 2011. — Вип. 1. — С. 33–43.
2010
Статті
Хом’як І. М. Нормативність української літературної мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 17. — С. 78–84.
Хом’як І. Відповідність вимогам часу / Іван Хом’як, Зоя Олексійчук // Дивослово. — 2010. — № 7. — С. 21–22.
Хом’як І. М. Територіальні діалекти в структурі національної мови, їх перенормалізація / І. М. Хом’як // Мовознавчі студії. — Дрогобич : Швидкодрук, 2010. — Вип. 3. — С. 358–356
Хом’як І. Формування мовної особистості в білінгвальному середовищі / І. Хом’як // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. — Луганськ, 2010. — Вип. 22, ч. ІІ. — С. 138–144.
Хом’як І. М. Аналіз підходів до проблеми формування орфографічних навичок [Електронний ресурс] / І. М. Хом’як // Цифровий архів НаУОА. — Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/825/1/Ivan.pdf. — Назва з екрана.
Хом’як І. Типологія уроків у лінгводидактичній спадщині О. М. Біляєва / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2010. — № 4. — С. 2–5.
Хом’як І. М. Орфографічна культура писемного мовлення / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2010. — Вип. 18. — С. 240–243.
Хом’як І. Актуальні проблеми писемного мовлення / І. Хом’як, О. Луценко // Дивослово. — 2010. — № 12. — С. 33–36.
Хом’як І. Формуємо грамотну особистість (рецензія на Омельчук С. А. Практикум з правопису української мови: система дослідницьких вправ : навчальний посібник / С. А. Омельчук. — К. : Грамота, 2009. — 224 с. ) / І. Хом’як // Дивослово. — 2010. — № 3. — С. 60.
Хом’як І. Програмоване навчання / Іван Хом’як // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Львів, 2010. — Вип. 50. — С. 135–143.
2009
Статті
Хом’як І. М. Формування професійних умінь у студентів-філологів / І. М. Хом’як // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — Глухів : ГДПУ, 2009. — Вип. 13. — С. 13–20.
Хом’як І. М. Теоретичні основи правописних норм української мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА. — 2009. — Вип. 11. — С. 409–416.
Хом’як І. М. Типологія уроків мови / І. М. Хом’як // Науковий часопис Національного педуніверситету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. Праць. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. — Вип. 5. — С. 22–25.
Хом’як І. М. Методика подолання інтерференційних впливів / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наук. праць. — К. : Київський університет, 2009. — Вип. 19. — С. 70–79.
Хом’як І. М. Роль діалектів у сучасній українській мові / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 347–356.
2008
Статті
Хом’як І. Концепція мовлення у лінгводидактиці О. М. Біляєва / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. Праць. — К. : Міленіум, 2008. — Вип. 4. — С. 290–298.
Хом’як І. М. Інтегрованість у навчанні орфографії / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наукових праць. — Рівне, 2008. — Вип. 7, ч. 2. — С. 358–365.
Антончук О. М. Питання вивчення орфографії у програмах і підручниках з української мови / О. М. Антончук, І. М. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне : РДГУ, 2008. — С. 221–224.
Хом’як І. М. Аналіз міжмовних впливів / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 9. — С. 645–651.
Хом’як І. Непересічна особистість Мелетія Смотрицького / Іван Хом’як // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 72–79.
Хом’як І. Особистісно зорієнтований підхід до навчання правопису в інтерференційних умовах / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2008. — № 4. — С. 205–208.
2007
Статті
Хом’як І. М. Український правопис як відображення стану розвитку мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 7. — С. 293–304.
Хом’як І. М. Комунікативні проблеми у писемному дискурсі / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2007. — Вип. 38. — С. 19–23.
Антончук О. М. Лінгвістичні основи навчання орфографії в школі / О. М. Антончук, І. М. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне : РДГУ, 2007. — С. 138–139.
Хом’як І. М. Проблема формування мовленнєвої вправності в учнівської молоді / І. М. Хом’як // Український смисл. — 2007. — № 1–2. — С. 30–39.
2006
Статті
Хом’як І. М. Вплив середовища на формування національно свідомої мовної особистості / І. М. Хом’як // Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів : збірник наукових праць. — Рівне, 2006. — С. 26–29.
Вітчук О. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення морфології рідної мови / О. Вітчук, І. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне, 2006. — С. 140–143.
Хом’як І. М. Аналіз експериментального навчання української орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2006. — Вип. 34. — С. 3–8.
Ярощук Н. Актуальність вивчення орфографії на морфологічній основі / Н. Ярощук, І. Хом’як // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. — Рівне, 2006. — С. 150–153.
Хом’як І. М. Методика формування мовної особистості / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2006. — № 6. — С. 70–72.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Технологія експериментально-дослідного навчання орфографії української мови : навчально-методичний посібник для аспірантів і студентів факультету української філології / І. М. Хом’як. — Рівне : РДГУ, 2005. — 54 с.
Статті
Хом’як І. М. Лінгвістичні основи вивчення словотвору в школі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2005. — Вип. 13. — С. 191–194.
2004
Статті
Хом’як І. М. Дослідне навчання орфографії / І. М. Хом’як // Збірник наукових праць співробітників, докторантів, аспірантів і студентів. — Рівне : РДГУ, 2004. — С. 132–133.
Хом’як І. Творчі вправи у навчанні орфографії / І. Хом’як // Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки : науково-методичний збірник. — Житомир : Полісся, 2004. — С. 80–84.
Хом’як І. Роль середовища у формуванні мовленнєвої культури учнів / Іван Хом’як // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Мовознавство. — Тернопіль, 2004. — Вип. 1 (11). — С. 112–116.
Хом’як І. М. Методика експериментального навчання орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2004. — Вип. 28. — С. 30–34.
2003
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Опорний матеріал зі шкільного курсу української мови і методики викладання : методичний посібник для студентів ф-ту української філології / І. М. Хом’як. — Рівне : РДГУ, 2003. — 39 с.
Статті
Хом’як І. М. Питання орфографії у програмах із рідної мови / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2003. — Вип. 11. — С. 128–132.
Хом’як І. М. Аналіз орфографічних відхилень, зумовлених дією південно-західних і південно-східних говорів / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць. — Рівне, 2003. — Вип. ІV, ч. І. — С. 291–294.
Хом’як І. З історії досліджень методики навчання української орфографії / Іван Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2003. — № 1. — С. 55–59.
Хом’як І. У пошуках таїни слова / Іван Хом’як // Дивослово. — 2003. — № 5. — С. 65–67.
Хом’як І. Характер орфографічних помилок у творчих роботах учнів загальноосвітніх шкіл / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2003. — № 1–2. — С. 77–78.
Хом’як І. М. Взаємозалежність форм мовлення / І. М. Хом’як // Система і структура східнослов’янських мов : збірник наукових праць. — К. : Знання України, 2003. — С. 318–320.
2002
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хом’як І. М. Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мови в основній школі : автореф. дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Хом’як Іван Миколайович. — К., 2002. — 33 с.
Статті
Хом’як І. М. Навчання орфографії у зв’язку зі словотвором / І. М. Хом’як // Урок української. — 2002. — № 7. — С. 38–42.
Хом’як І. М. Нове видання / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2002. — № 5. — С. 79.
Хом’як І. М. Навчання орфографії на синтаксичній основі / І. М. Хом’як // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі : збірник наукових праць. — Рівне : Волинські обереги, 2002. — С. 160–162.
Хом’як І. М. Концептуальні засади навчання орфографії в основній школі / І. М. Хом’як // Модернізація змісту, форм і методів шкільної мовної освіти : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару. — Рівне, 2002. — С. 8–10.
Хом’як І. Вивчення лексики у поєднанні з орфографією / Іван Хом’як // Дивослово. — 2002. — № 6. — С. 20–24.
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії та граматики / І. М. Хом’як // Урок української. — 2002. — № 9. — С. 38–41.
Хом’як І. Вивчення орфографії у зв’язку з розвитком мовлення / І. М. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2002. — № 1–2 . — С. 24–30.
Хом’як І. М. Дослідне навчання орфографії, його характеристика і перспективи / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2002. — № 7. — С. 35–38.
Хом’як І. М. Питання методики орфографії в підручниках з української мови / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2002. — Вип. 10. — С. 167–173.
2001
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хом’як І. М. Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мови в основній школі : дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Хом’як Іван Миколайович. — К., 2001. — 412 с.
Статті
Хом’як І. М. Навчаймо орфографії у зв’язку з фонетикою та орфоепією / І. М. Хом’як // Урок української. — 2001. — № 1. — С. 34–36.
Хом’як І. М. Вивчення орфографії на словотвірній основі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць РДГУ. — Рівне : РДГУ, 2001. — Вип. 9. — С. 106–115.
Хом’як І. М. Вивчення орфографії на морфологічній основі / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2001. — № 3. — С. 7–11.
Юрченко О. «Ну що б, здавалося, слова …» / О. Юрченко, І. Хом’як // Панорама. — 2001. — № 5. — С. 6.
2000
Статті
Хом’як І. Навчання орфографії на фонетико-орфоепічній основі / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2000. — № 1. — С. 53–60.
Хом’як І. Практика навчання орфографії в загальноосвітній школі / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 2000. — № 4. — С. 14–17.
Хом’як І. Визначення орфограми у писемному мовленні / Іван Хом’як // Дивослово. — 2000. — № 2. — С. 29–31.
Хом’як І. Взаємодія літературної мови і діалектів / Іван Хом’як // Дивослово. — 2000. — № 10. — С. 12– 14.
Хом’як І. М. Зв’язок у навчанні орфографії з фонетикою й орфоепією / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. — Рівне : РДГУ, 2000. — Вип. 8. — С. 42–48.
Хом’як І. М. Шляхи підвищення ефективності навчання орфографії / І. М. Хом’як // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наукових праць. — Рівне : РДГУ, 2000. — Вип. 12, ч. ІІ. — С. 120–122.
Хом’як І. М. Організаційні форми навчання орфографії / І. М. Хом’як // Шляхи підвищення ефективності викладання української мови та літератури : збірник матеріалів Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції. — К. : Знання, 2000. — С. 109–113.
Хом’як І. Вивчення орфографії у зв’язку із синтаксисом / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 2000. — № 3–4. — С. 68–71.
1999
Статті
Хом’як І. М. Навчання орфографії в загальноосвітній школі / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. — Рівне, 1999. — Вип. 7. — С. 46–51.
Хом’як І. Алгоритмування навчального матеріалу з орфографії / Іван Хом’як // Дивослово. — 1999. — № 5. — С. 18–22.
Хом’як І. Навчання орфографії в сучасних умовах (продовження) / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1999. — № 3. — С. 12–15.
Хом’як І. М. Писемний вид мовленнєвої діяльності / І. М. Хом’як // Наука і освіта. — 1999. — № 3–4. — С. 112–114.
Хом’як І. Навчання орфографії в сучасних умовах / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1999. — № 2. — С. 4–6.
1998
Статті
Хом’як І. Вибір способів і характеру навчання правопису / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1998. — № 3. — С. 37–41.
Хом’як І. Методика навчання орфографії в сучасних умовах / І. Хом’як // Українська мова та література. — 1998. — № 29–32. — С. 4–6.
Хом’як І. Основа формування в учнів орфографічних навичок / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1998. — № 1. — С. 95–99.
Хом’як І. М. Система навчання орфографії в інтерферованому мовленнєвому середовищі / І. М. Хом’як // Дидактична система К. Д. Ушинського в сучасній загальноосвітній школі. Наукові записки Рівненського педінституту. — Рівне, 1998. — Вип. 4. — С. 162–163
1997
Статті
Хом’як І. Два нестандартних уроки з мови / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 1. — С. 40–44.
Хом’як І. М. Роль мовленнєвої культури у процесі становлення учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Формування національної самосвідомості студентів ВНЗ та учнів загальноосвітніх шкіл : збірник наукових праць. — Кривий Ріг, 1996. — Ч. І. — С. 92–97.
Хом’як І. На шляху до виховання грамотних учнів / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1997. — № 2. — С. 54–55.
Хом’як І. М. ... І орфографічна грамотність / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1997. — № 11. — С. 30–32.
Хом’як І. Порівняльний прийом у системі навчання орфографії / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 11. — С. 29–33.
Хом’як І. Єдність усного і писемного мовлення / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1997. — № 4. — С. 36–37.
Хом’як І. Навчання орфографії в умовах інтерференційних впливів / Іван Хом’як // Дивослово. — 1997. — № 7. — С. 52–56.
Хом’як І. М. Середовище і формування учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1997. — № 5. — С. 53–56.
1996
Статті
Хом’як І. М. Соціальний характер проблеми учнівської грамотності / І. М. Хом’як // Рідна школа. — 1996. — № 3. — С. 53–55.
Хом’як І. Грамотність учня – результат майстерності вчителя / Іван Хом’як // Дивослово. — 1996. — № 9. — С. 35–39.
Хом’як І. Лінгвістичні змагання / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1996. — № 4. — С. 46–48.
Хом’як І. Щоб вільно володіти мовою / І. Хом’як // Нова педагогічна думка. — 1996. — № 2. — С. 47–49.
Хом’як І. М. Базові поняття орфографії / І. М. Хом’як // Сучасна філологія: проблеми, пошуки, знахідки : збірник наукових праць. — Рівне, 1996. — Вип. ІV. — С. 39–43.
Хом’як І. М. Словникова робота на уроках вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Українська письменницька мемуаристика та її використання у вузі і школі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 1996. — С. 49–51.
Хом’як І. М. Слово і письмо / І. М. Хом’як // Освіта України. — 1996. — № 17. — С. 5.
1995
Статті
Хом’як І. М. Використання алгоритмів у процесі навчання орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми впровадження нових педагогічних технологій та інновацій у навчальний процес сучасної школи : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 125–127.
Хом’як І. М. Передумови підвищення орфографічної грамотності учнів / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Наукові записки Рівненського педагогічного інституту. Філологічні студії. — Рівне, 1995. — Т. 2. — С. 146–160.
Хом’як І. Секрети учнівської грамотності / Іван Хом’як // Дивослово. — 1995. — № 12. — С. 31–35.
Хом’як І. М. Реалізація виховного потенціалу на уроках вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Педагогіка єдиного і цілісного миру : науково-методичний збірник праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 180–181.
Хом’як І. М. Дидактичні принципи навчання орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми вищої педагогічної і загальноосвітньої школи : збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 80–83.
Хом’як І. М. Вплив мовного середовища на грамотність учнів / І. М. Хом’як // Традиції виховання у світовій народній педагогіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. — Київ ; Рівне, 1995. — Ч. ІІ. — С. 99–102.
Хом’як І. М. Принципи орфографії та їх роль у становленні української державної мови / І. М. Хом’як // Б. Хмельницький – славний син і видатний гетьман України : матеріали доповідей і повідомлень Рівненської міжрегіональної науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 118–121.
Хом’як І. М. Методика опосередкованого формування у студентів орфографічних умінь і навичок / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми вивчення теоретико-літературних і мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 1995. — С. 78–80.
Хом’як І. Проблема формування орфографічних навичок в учнів середньої школи / Іван Хом’як // Дивослово. — 1995. — № 7. — С. 20–23.
1994
Статті
Хом’як І. М. Дотримання правописних норм – важлива умова професіоналізму / І. М. Хом’як // Українська періодика: історія і сучасність : доповіді та повідомлення ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. — Львів ; Житомир, 1994. — С. 96–97.
Хом’як І. М. Оптимальний вибір методів і прийомів вивчення орфографії / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми сучасної філології. Філологічні студії. — Рівне, 1994. — С. 95–103.
1991
Статті
Хом’як І. М. Використання як дидактичного матеріалу висловлювань про українську мову / І. М. Хом’як // Використання спадщини повернутих і забутих діячів науки та культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи : тези республіканської міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1991. — С. 80.
1990
Статті
Хом’як І. М. Рольова гра як ефективний засіб підготовки студентів до навчальної роботи в школі / І. М. Хом’як // Актуальні питання вивчення у вузі курсу методики викладання мови і літератури в школі : тези доповідей республіканської науково-практичної конференції. — Ніжин, 1990. — С. 36–37.
Хом’як І. М. Формування орфографічної грамотності – важливий етап у підготовці вчителя-словесника / І. М. Хом’як // Формування і становлення сучасного вчителя : тези доповідей науково-практичної конференції. — Рівне, 1990. — Ч. 2. — С. 51.
Хом’як І. М. Умови формування в учнів орфографічних умінь і навичок / І. М. Хом’як // Історичні аспекти розвитку освіти на Україні і становлення творчої особистості вчителя : тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю проф., докт. пед. наук Мітюрова Б. Н. — Рівне, 1990. — С. 140.
Хом’як І. М. Формування орфографічних навичок в учнів 6 – 7 класів у процесі вивчення словотвору / І. М. Хом’як // Методика викладання української мови і літератури : республіканський науково-методичний збірник. — К. : Рад. Школа, 1990. — С. 92–96.
Хомяк И. Н. Воспитание учащихся в духе мира на уроках украинского языка / И. Н. Хомяк // Воспитание учащейся молодежи в духе мира и новое политическое мышление : материалы международной научной конференции. — Ровно, 1990. — С. 174–175.
1989
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії і словотвору : методичний лист / І. М. Хом’як. — К. : Рад. Школа, 1989. — 32 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хомяк И. Н. Связь в обучении орфографии и словообразования на уроках украинского языка в 5 – 6 классах : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Хомяк Иван Николаевич. — К., 1989. — 197 с.
Хом’як І. М. Наукові основи навчання орфографії в середній школі / І. М. Хом’як. — Рівне : Волинські обереги, 1998. — 228 с.
У книзі аналізуються наукові основи навчання орфографії української мови, висвітлюється новий підхід до засвоєння правопису, який зумовлений врахуванням впливу мовленнєвого довкілля на процес формування в учнів орфографічних умінь і навичок, характеризуються шляхи і засоби підвищення орфографічної вправності школярів в умовах місцевого мовленнєвого середовища, досліджується залежність правописної грамотності учнів від рівня культури усного мовлення.
Хомяк И. Н. Связь в обучении орфографии и словообразования на уроках украинского языка в 5 – 6 классах : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Хомяк Иван Николаевич. — К., 1989. — 24 с.
1988
Статті
Хом’як І. Формування у школярів 5 – 6 класів умінь розпізнавати словотворчі орфограми / І. М. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1988. — № 11. — С. 48–51.
Хом’як І. Забезпечення орфографічної грамотності учнів – важливе завдання школи / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1988. — № 2. — С. 47–52.
1987
Статті
Хом’як І. М. Формування орфографічних умінь і навичок на уроці з єдиною темою висловлювання / І. М. Хом’як // Літературний процес на Україні 20–30-х років і творчість В. Поліщука : тези доповідей і повідомлень республіканських літературних читань.— Рівне, 1987. — С. 123–124.
Хомяк И. Н. Использование средств массовой информации в работе над повышением орфографической грамотности школьников / И. Н. Хомяк // Формы и методы использования средств массовой информации в работе школы : тезисы докладов и сообщений межвузовской научно-практической конференции. — Ровно, 1987. — С. 174–175.
1985
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Актуальні питання удосконалення сучасного уроку української мови : методичні рекомендації / І. М. Хом’як. — Рівне, 1985. — 25 с.
Статті
Хом’як І. М. Навчаючи – виховувати / І. М. Хом’як // Радянська освіта. — 1985. — № 22. — С. 3.
Хом’як І. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні правопису слів іншомовного походження / І. Хом’як // Українська мова і література в школі. — 1985. — № 4. — С. 47–52.
Хом’як І. М. Стверджувати роботою / І. М. Хом’як // Червоний прапор. — 1985. — № 219. — С. 3.
1984
Статті
Хом’як І. М. У ритмі життя / І. М. Хом’як // Радянська освіта. — 1984. — № 41. — С. 2.
2014
Статті
Столяр З. Лінгвометодичні основи навчання синтаксису у студентів-філологів за компетентнісного підходу / З. Столяр // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2014. — Вип. 29. — С. 149–153.
Столяр З. В. Мовна особистість студента-філолога крізь призму компетентнісної освіти / З. В. Столяр // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. — Ч. 2. — С. 363–369.
Столяр З. В. Лінгводидактичні засади компетентнісного навчання синтаксису у ВНЗ / З. В. Столяр // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2014. — Вип. 29. — С. 149–154.
Столяр З. В. Специфіка навчання синтаксису в умовах формування мовної особистості майбутнього словесника / З. В. Столяр // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. — Луцьк, 2014. — С. 115–119.
2013
Статті
Столяр З. В. Актуальні проблеми культури української мови і мовлення (про Всеукраїнську науково-практичну конференцію, що відбулася в м. Острог) / З. В. Столяр // Українська мова і література в школі. — 2013. — № 1. — С. 55–57.
Столяр З. В. Коммуникативная компетентность в системе формирования личности будущего учителя-словесника / З. В. Столяр // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук : журнал научных публикаций. — Москва, 2013. — № 04 (51). — С. 397–399.
Столяр З. В. Комунікація як основний тип міжособистісної взаємодії / З. В. Столяр // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 181–185.
Столяр З. В. Особливості формування мовної особистості майбутнього педагога-словесника / З. В. Столяр // Наукова скарбниця освіти Донеччини. — Донецьк, 2013. — № 4. — С. 110–113.
2012
Статті
Столяр З. В. К вопросу формирования личности будущого учителя-словесника / З. В. Столяр // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологи : материалы ІІ Международной заочной научно-практической конференции. — Москва : Изд. «Международный центр науки и образования», 2012. — Ч. I. — С. 107–112.
Столяр З. В. Особливості динаміки синтаксичної теорії про граматичну основу речення / З. В. Столяр // Мова та література у полікультурному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( 21–22 вересня 2012 р., м. Львів). — Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2012. — С. 73–78.
Столяр З. В. Інтерактивні технології в системі філологічної освіти / З. В. Столяр // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. — Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М., 2012. — Вип. 12. — С. 110–114.
Столяр З. В. Експериментальна методика вивчення синтаксису на філологічних факультетах ВНЗ / З. В. Столяр // Шляхи розвитку сучасних філологічних наук : тези Міжнародної науково-практичної конференції. — Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2012. — С. 22–25.
Столяр З. В. Мовленнєвий розвиток студента-філолога – актуальне питання сучасної лінгвістичної освіти / З. В. Столяр // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А.Зарва. — Бердянськ : БДПУ, 2012. — Вип. XXV. — С. 357–365.
Столяр З. В. Компетентносный подход к преподаванию синтаксиса студентам-филологам / З. В. Столяр // Педагогика и психология: прошлое, настоящее, будуще : материалы международной заочной научно-практической конференции. — Новосибирск : Изд. «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. — Ч. 2. — С. 20–25.
Столяр З. В. Специфіка роботи над розвитком мовленнєвих здібностей студентів-філологів під час вивчення синтаксису / З. В.Столяр // Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадим : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції : зб. наук. пр. — Рівне ; Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — С. 62–67.
Столяр З. В. Синтаксичний практикум у системі формування комунікативної компетентності майбутніх словесників / З. В. Столяр // Горизонти освіти : науково-методичний журнал. — 2012. — № 3, т. 3. — С. 98–101.
Столяр З. В. Дихотомія мова – мовлення, мова – мислення в системі філологічної освіти у ВНЗ / З. В. Столяр // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 31.
2011
Статті
Столяр З. В. Компетентнісний підхід до навчання студентів-філологів / З. В. Столяр // Педагогічні науки : збірник наукових праць. — Херсон : ХДУ, 2011. — Вип. 59. — С. 318–321.
Столяр З. В. Путівник на шляху професійного становлення й удосконалення / З. В. Столяр // Українська мова і література в школі. — 2011. — № 7. — С. 63–64.
Столяр З. В. Формування мовленнєвих умінь і навичок у студентів-філологів: психологічний аспект / З. В.Столяр // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 18. — С. 240–249.
2010
Статті
Олексійчук З. В. Відповідність вимогам часу / З. В. Олексійчук, І. М. Хом’як // Дивослово. — 2010. — № 7. — С. 21–22.
2014
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Птаху судились крила : поезія / Анатолій Криловець; пер. з укр. П. Кричевського. Кричевский П. Бабочкин рай : поэзия / Павел Кричевский ; пер. с рус. А. Крыловца. — Луцьк : Твердиня, 2014. — 58, 58 с.
Ми – цілковиті ровесники: народилися в один і той же день, місяць і рік. Наші прізвища починаються з одних і тих же літер. Ми живемо в різних країнах. Попри всю творчу неповторність й індивідуальність, ми зрозуміли, що нас єднають одні й ті ж художні й життєві цінності, а тому на засадах побратимства і рівноправності уклали Поетичний союз… Поети усіх країн, єднайтеся! Видання присвячено 106-й річниці поетичного феномену Кричевський – Криловець, яка відзначається 20 лютого 2014 року
Криловець А. Квітка щастя : поезії / Анатолій Криловець. — Хмельницький, 2014. — 92 с.
До восьмої книги українського поета увійшли вірші, написані впродовж кількох останніх років. Тонка інтимна лірика органічно поєднується із поезіями іронічними та епатажними.
Статті
Криловець А. О. Проблематика і літературний контекст трагедії Я. Мамонтова «Коли народ визволяється» / А. О. Криловець // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції / ред. кол. Ю. Л. Бошицький, О. В.Чернецька, С. Я. Українець. — Рівне, 2014. — С. 76–78.
Криловець А. О. Філософська проблематика в символістській драматургії І. Кочерги / А. О. Криловець // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014. — Вип. 67. — С. 116–119.
2013
Статті
Криловець А. О. Соціальна та національна проблематика у драмах Я. Мамонтова та М. Куліша / А. О. Криловець // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2013. — Вип. 65. — С. 209–213.
2012
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Поезії взаємне почуття : вірші / Анатолій Криловець. — Луцьк : Твердиня, 2012. — 84 с.
До шостої книги талановитого українського поета увійшли найновіші вірші. Позірно епатажні твори органічно поєднуються із поезіями, наснаженими високими людськими почуттями.
2011
Статті
Криловець А. О. П’єси І. Кочерги «Майстри часу»: філософські проблеми / А. О. Криловець // Філологічні студії : науковий часопис. — Луцьк, 2011. — № 2. — С. 101–111.
Криловець А. О. Символістська драматургія Я. Мамонтова / А. О. Криловець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія "Філологічні науки". — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. — Вип. 20, № 1. — С. 67–79.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Криловець А Лицедійство: філософська проблематика в українській драмі початку ХХ століття) / Анатолій Криловець. — Рівне : ВАТ «Рівненська друкарня». — Рівне, 2009. — 140 с.
Статті
Криловець А. О. Діалектика національного і соціального в трагедії Якова Мамонтова “Коли народ визволяється” / А. О. Криловець // Науковий блог Національного університету «Острозька академія». — Острог, 2009.
Криловець А. О. Філософська проблематика трагікомедії М. Куліша «Народний Малахій» / А. О. Криловець // Проблеми славістики. — Луцьк, 2009. — Ч. 1–2. — С. 80–84.
2006
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Моя вселенська тимчасовість : поезії / Анатолій Криловець. — Рівне : Овід, 2006. — 128 с.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Криловець А. Українська література перших десятиріч ХХ століття: філософські проблеми / Анатолій Криловець. — Тернопіль : навч. книга — Богдан, 2005. — 256 с.
У книзі досліджується філософська проблематика в українській літературі кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ століття. Особлива увага звертається на українську драматургію цього періоду. В полі зору автора твори Лесі Українки, Якова Мамонтова, Володимира Винниченка. Для викладачів вищих навчальних закладів, учителів-словесників, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться українською літературою
Статті
Криловець А. О. Драматична поема в контексті проблемно-філософської драми (на матеріалі творчості Лесі Українки) / А. О. Криловець // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2005. — Вип. 5. — С. 64–73.
2004
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Похмілля : поезії / Анатолій Криловець. — Рівне ; Костопіль : РОСА, 2004. — 48 с.
Статті
Криловець А. О. Діалектика національного і соціального в трагедії Якова Мамонтова “Коли народ визволяється” / А. О. Криловець // Проблеми славістики. — Луцьк, 2004. — Ч. 1–2. — С. 80–85.
2002
Науково-публіцистична та художня література
Витоки : поезія, проза / ред. та упоряд. А. Криловець. — Остріг, 2002. — 122 с.
2000
Статті
Криловець А. О. Література і філософія кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ століття (до проблеми взаємодії) / А. О. Криловець // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2000. — С. 102–113.
Криловець А. О. Страждання різної проби: Українська вдача в драматичній поемі Лесі Українки “Бояриня” / А. О. Криловець // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — К. : Педагогічна преса, 2000. — № 2. — С. 40–45.
1999
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Друга чаша : поезії / Анатолій Криловець. — Рівне : Азалія, 1999. — 55 с.
«Друга чаша» – своєрідне вікно у світ почувань і думок поета оригінального, небуденного.
Статті
Криловець А. О. Драматичні поеми Лесі Українки “Адвокат Мартіан” та “У пущі”: морально-філософська проблематика / А. О. Криловець // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство : збірник наукових праць Рівненського державного педагогічного інституту. — Рівне : РДПІ, 1999. — Вип.VІ . — С. 33–45.
Криловець А. О. Філософія любові в драматургії Лесі Українки / А. О. Криловець // Науковий вісник ВДУ : журнал Волинського державного університету імені Лесі Українки. “Філологічні науки”. — Луцьк : Вежа, 1999. — № 10. — С. 17–20.
Криловець А. О. Драматична поема Лесі Українки як різновид філософського мета жанру / А. О. Криловець // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / ред. кол. Н. М. Шляхова, Г. М. Сивокінь, О. В. Шпильова та ін. — Одеса : Маяк, 1999. — С. 109–113.
Криловець А. О. Українська національна вдача в драматичній поемі Лесі Українки “Бояриня” / А. О. Криловець // Науковий вісник ВДУ : журнал Волинського державного університету імені Лесі Українки. “Філологічні науки”. — Луцьк : Вежа, 1999. — № 15. — С. 30–34.
Криловець А. О. Проблема консолідації нації в творчості Лесі Українки / А. О. Криловець // Науковий вісник ВДУ : журнал Волинського державного університету імені Лесі Українки. “Філологічні науки”. — Луцьк : Вежа, 1999. — № 10. — С. 3–5.
Криловець А. О. Драматична поема Лесі Українки “У пущі”: проблеми митця і мистецтва / А. О. Криловець // Наукові записки. — Острог : Вид-во НаУОА,1999. — Т. І, ч. І. — С. 137–139.
Криловець А. О. Цикл віршів “Сім струн”: таємниці поетичної творчості Лесі Українки / А. О. Криловець // Олена Пчілка і Волинь : матеріали науково-практичної конференції (29–30 червня 1999 р., м. Луцьк). — Луцьк : Надстир’я, 1999. — С. 83–88.
1998
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
«Кассандра» Лесі Українки і європейський модерн : зб. наук. пр. / ред. А. Криловець, Я. Поліщук. — Остріг : [б.в.], 1998. — 91 с.
"Камінний господар» Лесі Українки та феномен середньовіччя : зб. наук. пр. / ред. Я. Поліщук, А. Криловець. — Рівне : Перспектива, 1998. — 101 с.
Статті
Криловець А. О. Проблема самототожності в “Камінному господарі”/ А. О. Криловець // “Камінний господар” Лесі Українки та феномен середньовіччя : збірник наукових праць / за ред. Я. Поліщука та А. Криловця. — Рівне : Перспектива, 1998. — С. 84–89.
Криловець А. О. Віра – воля – обов’язок (концепція людини і світу в “Кассандрі”) / А. О. Криловець // “Кассандра” Лесі Українки і європейський модерн : збірник наук. праць / за ред. А. Криловця та Я. Поліщука. — Остріг, 1998. — С. 71–82.
Криловець А. О. “В катакомбах” Лесі Українки як антифарисейський, а не атеїстичний твір / А. О. Криловець // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України : збірник наукових праць : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Острог, 1998. — С. 163–171.
Криловець А. О. Слово, що зрушує світ. Переднє слово / А. О. Криловець // Вірний Микола. Портрет поета. — Б. м. : Діва, 1998. — С. 3–1.
Криловець А. О. Проблема правди – неправди в драматургії Володимира Винниченка / А. О. Криловець // Наукові записки. — Острог : Вид-во НаУОА,1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 139–141.
1997
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Криловець А. Художня філософія Лесі Українки : навчальний посібник / Анатолій Криловець. — Рівне : Діва, 1997. — 68 с.
Пробудження національної свідомості поневоленого народу, вивільнення його від комплексу меншовартості, питання національної честі й особистої людської гідності, усвідомлення національною елітою свого патріотичного обов’язку, соціальні аспекти – ось коло тих проблем, які порушуються в першому розділі навчального посібника. У другому – автор робить спробу розкрити езотеричний сенс поезій Лесі Українки циклу «Сім струн», використовуючи як робочу гіпотезу філософську модель Всесвіту – систему АУС. Книжка зацікавить вчителів, студентів, аспірантів, викладачів вищої школи.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Криловець А. Вишенський Іван / Анатолій Криловець // Острозька академія XVІ-ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — С. 32–33.
Леся Українка і національная ідея : зб. наук. праць / ред. Я. Поліщук, А. Криловець. — К. : Вид-во ім.Олени Теліги, 1997. — 125 с.
Статті
Криловець А. О. Українська проблемно-філософська драма і шляхи оновлення драматургії в перші десятиріччя ХХ століття / А. О. Крилорвець // Наукові записки. — Острог : Вид-во НаУОА,1997. — Т.1. — С. 58–62.
Криловець А. О. Філософія свободи в драматичній поемі Лесі Українки “У пущі” / А. О. Криловець // Суспільствознавчі науки та відродження нації : збірник наукових праць. — Луцьк, 1997. — Кн.1. — С. 107–107.
1996
Статті
Криловець А. О. Українська ментальність у драматичній поемі Лесі Українки “Бояриня” / А. О. Криловець // Відродження української державності: проблеми історії та культури. — Одеса, 1996. — Ч.1. — С. 125–127.
Криловець А. О. Проблема самореалізації в драматичній поемі Лесі Українки “Адвокат Мартіан” / А. О. Криловець // Проблеми реалізації духовно-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Рівне, 1996. — С. 125–127.
Криловець А. О. Драматична поема Лесі Українки “Оргія”: філософія національної честі / А. О. Криловець // Дивослово: українська мова й література в навчальних закладах. — К., 1996. — № 7. — С. 6–10.
Криловець А. О. Філософія національного визволення в драматичній поемі Лесі Українки “Вавілонський полон” / А. О. Криловець // Формування національної свідомості молоді : матеріали науково-практичних конференцій. — К., 1996. — Ч. 1. — С. 37–33.
Криловець А. О. Філософія людини і світу в драматичній поемі Лесі Українки “Кассандра” / А. О. Криловець // Мандрівець : освітянський журнал. — Тернопіль, 1996. — № 4–5. — С. 41–45.
Криловець А. О. “І встане люд, мов хвилі серед моря...” (Проблема національного визволення в драматичних поемах “Вавілонський полон” і “На руїнах”) / А. О. Криловець // Леся Українка і національна ідея : збірник наукових праць / за ред. Я. Поліщука та А. Криловця. — К., 1996. — С. 61–68.
1995
Статті
Криловець А. О. Філософська опозиція християнської любові та любові-еросу (Нове прочитання драматичної поеми Лесі Українки “Одержима”) / А. О. Криловець // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України : матеріли Міжнародної науково-практичної конференції. — Острог, 1995. — Кн. 2. — С. 68–72.
Криловець А. О. “Сім струн я торкаю...” (Із секретів поетичної творчості Лесі Українки) / А. О. Криловець // Дивослово: українська мова й література в навчальних закладах. — К., 1995. — № 7. — С. 12–16.
Криловець А. О. Кассандра Волинського краю (Леся Українка та езотеризм) / А. О. Криловець // Остріг на порозі 900-річчя : матеріали VI-ої Острізької науково-краєзнавчої конференції. — Остріг, 1995. — С. 105–108.
Криловець А. О. Історіософія національного визволення в драматичній поемі Лесі Українки “На руїнах” / А. О. Криловець // Українська національна ідея: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали міжнародної наукової конференції. — Одеса, 1995. — С. 173–174.
1994
Статті
Криловець А. О. “Сім струн я торкаю…” / А. О. Криловець // Жива вода. — К., 1994. — № 2 (лютий). — С. 6.
1993
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Скресання : поезії / Анатолій Криловець. — Рівне : Азалія, 1993. — 64 с.
У збірку ввійшли твори високого громадянського звучання, філософська й інтимна лірика. Автор їдко висміює тоталітарне мислення, породжене системою сваволі і неправди, уславлює благородні людські почуття, рідну землю.
Статті
Криловець А. О. Філософія любові у драматичній поемі Лесі Українки “Одержима” / А. О. Криловець // Леся Українка і сучасність : матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. — Одеса, 1993. — С. 30–32.
1992
Статті
Криловець А. О. Драматичні поеми Лесі Українки і трагедія М. Костомарова “Переяславська ніч” (До проблеми жанру) / А. О. Криловець // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю від дня народження Миколи Івановича Костомарова. — Рівне, 1992. — С. 27–28.
Криловець А. О. Філософічність як жанротворча ознака драматичних поем Лесі Українки / А. О. Криловець // Проблеми розвитку психолого-педагогічної науки у науково-технічній творчості молоді : збірник наукових праць студентів, аспірантів, стажистів і викладачів. — Переяслав-Хмельницький, 1992. — Ч. 1. — С. 91.
1991
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Великдень гряде! : вірші / Анатолій Криловець. — Дубно, 1991. — 28 с.
Статті
Криловець А. О. Традиції Лесі Українки в творчості П. Тичини / А. О. Криловець // Павло Тичина – поет, педагог, громадянин : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження поета. — Умань, 1991. — Кн.1. — С. 21–19.
Криловець А. О. Леся Українка і О. Пушкін (До питання інтерпретації світової теми про Дон Жуана) / А. О. Криловець // Леся Українка. Особистість. Творчість. Доля : матеріали міжвузівської науково-методичної конференції, присвяченій 120-річчю від дня народження Лесі Українки. — Луцьк, 1991. — С. 85–86.
Криловець А. О. Поетика збірки В. Стуса “Веселий цвинтар” / А. О. Криловець // Використання спадщини повернутих і забутих діячів науки та культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи : матеріали респубіканської міжвузівської науково-практичної конференції. — Рівне, 1991. — С. 162–163.
Криловець А. О. Волинська природа в композиції драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” (До проблеми художнього часу-простору) / А. О. Криловець // Велика Волинь: минуле і сучасне : матеріали регіональної наукової конференції. — Рівне, 1991. — С. 88–89.
1990
Статті
Криловець А. О. Практикум з виразного читання в естетичному вихованні студентів (підготовка до виконання поезії Леоніда Талалая “З відрами вповні”) / А. О. Криловець // Формування і становлення сучасного вчителя : матеріали науково-методичної конференції, приуроченої 50-річчю Ровенського державного педагогічного інституту. — Ровно, 1990. — Ч. 1. — С. 95.
Криловець А. О. Патріотичне виховання школярів під час вивчення творчості Лесі Українки / А. О. Криловець // Актуальні питання вивчення у вузі курсу методики викладання мови і літератури в школі : матеріали республіканської науково-практичної конференції. — Ніжин, 1990. — С. 89–90.
Криловець А. О. Народна пісня як джерело трагедії І. Карпенка-Карого “Сава Чалий” / А. О. Криловець // Творча індивідуальність М. Л. Кропивницького і розвиток української культури : матеріали республіканської наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження М. Л. Кропивницького. — Кіровоград, 1990. — С. 70–72.
Криловець А. О. Патріотичне та інтернаціональне виховання студентів у процесі вивчення творчості Т. Шевченка / А. О. Криловець : матеріали науково-методичної конференції, приуроченої 50-річчю Ровенського державного педагогічного інституту. — Ровно, 1990. — Ч.1. — С. 143.
1989
Статті
Криловець А. О. Леся Українка і Т. Шевченко / А. О. Криловець // Т. Г. Шевченко і Поділля : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. — Кам’янець-Подільський, 1989. — Ч. 2. — С. 33–35.
Криловець А. О. Шевченківські мотиви у творчості Б. Олійника / А. О. Криловець // Т. Г. Шевченко і загальнолюдські ідеали : матеріали міжвузівської наукової конференції, присвяченій 175-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. — Одеса, 1989. — Ч. 1. — С. 78–79.
Криловець А. О. Версия мировой темы о Дон Жуане у Пушкина и Леси Украинки / А. О. Криловець : материалы межвузовских чтений, посвященных 190–летию со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина. — Кировоград, 1989. — С. 113–115.
Криловець А. О. Воспитание учащихся на идеях мира в процессе изучения творчества Бориса Олейника / А. О. Криловець // Вопросы воспитания учащихся в духе мира : материалы межвузовской научно-практической конференции. — Ровно, 1989. — С. 42–40.
2014
Статті
Кочерга С. Єрусалимський текст в творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Наукові записки. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладач Р. А. Криловець. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 41.
Кочерга С. Аксіологічна парадигма Тараса Шевченка (за матеріалами епістолярію письменника) / С. Кочерга : тези міжнародної наукової конференції до 200-ліття Тараса Шевченка. — Тбілісі : Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі, 2014. — С. 4–5.
Кочерга С. Грузинський надтекст у драматичній поемі Лесі Українки «Оргія» / С. Кочерга // Наукові праці Інституту україністики Тбіліського національного університету імені Іване Джавахішвілі. — Тбілісі, 2014. — Вип. ХІІІ. — С. 34–43.
2013
Статті
Кочерга С. Венеціанський текст у драматургії Лесі Українки / С. Кочерга // Кременецькі компаративні студії : зб. наук. праць / за ред. Д. Ц. Чика. — Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. — Вип. 3 — С. 121–128.
Кочерга С. Загадка метакоду драматичної поеми Лесі Українки „Адвокат Мартіан” / С. Кочерга // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. «Філологічні науки (літературознавство)». — Луганськ, 2013. — № 12 (271), ч. 2. — С. 67–73.
Кочерга С. Валенродівські мотиви та коди у драматургії Лесі Українки / С. Кочерга // Бористен. Всеукраїнський щомісячник. — 2013. — № 3. — С. 24–26.
Кочерга С. Дуальність палімпсестних смислів драми-феєрії „Лісова пісня” / С. Кочерга // Леся Українка і сучасність: зб. наук. праць. — Луцьк : ред.-вид. від. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2013.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кочерга С. О. Genius loci. Словник топосфери текстів Лесі Українки / С. О. Кочерга, Н. В.Пастушко. — Ялта : РВВ КГУ, 2012. — 246 с.
Статті
Кочерга С. Проблема валенродизму в інтерпретації Лесі Українки „З роду нашого красного...”: перша професорка Волині / С. Кочерга : зб. наук. праць на пошанування професора Л. К. Оляндер. — Луцьк : РВВ СНУ імені Лесі Українки, 2012. — С. 240–249.
Кочерга С. „Кримський текст” в українському філологічному просторі”: презентація наукової теми кафедри / С. Кочерга // Гуманітарні науки. — Ялта, 2012. — № 1 (23). — С. 74–80.
Кочерга С. Маскулінні архетипи в образному світі драми Лесі Українки „Кассандра”: сини Пріама / С. Кочерга // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. ст. «Філологічні науки». — Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. — № 4. — С. 96–101.
Кочерга С. Просторова семіосфера драматичної поеми Лесі Українки „Адвокат Мартіан” / С. Кочерга // Гуманітарні науки. — Ялта, 2012. — № 2 (22). — С. 64–68.
Кочерга С. Культурні коди драми-феєрії „Лісова пісня” Лесі Українки у світлі гнозису / С. Кочерга // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Д. : Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2012. — Т. 32. — С. 6–14.
Кочерга С. Художня софіологія фантастичної драми Лесі Українки „Осіння казка” / С. Кочерга // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. «Філологічні науки». — Луцьк, 2012. — № 13. — С. 60–65.
Кочерга С. Культурно-мистецька концепція драми Лесі Українки „Оргія”: субкод танцю / С. Кочерга // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2012. — Вип. 9. — Т. 4. — С. 89–93.
Кочерга С. У дзеркалі студій семіотики ґендера : портрет Кассандри Лесі Українки / С. Кочерга // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2012. — Вип. 31. — С. 258–262.
Кочерга С. „Ландшафт культури” у творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Слово і час. — 2012. — № 2. — С. 3–8.
Кочерга С. Мотив дому і бездомів’я в драматичній поемі Лесі Українки „Адвокат Мартіан” / С. Кочерга // Учені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2012. — № 4 (3), т. 25 (64). — С. 74–79.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кочерга С. О. Південний берег Криму в житті і творчості українських письменників ХІХ – поч. ХХ століття / С. О. Кочерга. — Ялта : РИО КГУ, 2011. — 60 с.
Статті
Кочерга С. Фастівський дух як характерна ознака героїв творів Лесі Українки / С. Кочерга // Ученые записки ТНУ им. В. Вернадского. Серия „Филология”. — 2011. — Т. 24 (63). — № 1, ч. 2. — С. 249–255.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кочерга С. О. Інтелектуальна парадигма культурософії Лесі Українки : навч. посіб. / С. О. Кочерга. — Луцьк : Вежа, 2010. — 174 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кочерга С. Культурософія Лесі Українки: семіотичний аналіз текстів : монографія / Світлана Кочерга. — Луцьк : Твердиня, 2010. — 656 с.
У книзі з’ясовується своєрідність культурософської концепції Лесі Українки як цілісного явища з властивою йому внутрішньою організацією, кодифікацією, структурою універсалій та цінностей, що знайшли відображення у драматургії письменниці. Детально аналізується семіосфера драматичних творів «Оргія», «Руфін і Прісцілла», «Камінний господар», «Кассандра», «У пущі», «Адвокат Мартіан» та ін. На основі аналізу репертуару знаків та декодування хронологічно-аксіологічної системи культурософських поглядів Лесі Українки доводиться культуроцентризм художнього мислення письменниці.
Статті
Кочерга С. Семіотична партитура драматичної поеми Лесі Українки „Оргія”/ С. Кочерга // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка : зб. наук. праць. Серія „Філологічні науки”. — Луганськ, 2010. — № 11 (198). — С. 118–128.
Кочерга С. Псевдостатус героя в художньому світі драми Лесі Українки „Камінний господар” / С. Кочерга // Історико-літературний журнал. — Одеса, 2010. — № 17. — С. 7–16.
Кочерга С. Грані образного світу Нартала: спроба реінтерпретації (за драмою Лесі Українки „Руфін і Прісцілла”) / С. Кочерга // Альманах Полтавського державного педагогічного університету „Рідний край”. — Полтава, 2010. — № 1 (22). — С. 111–115.
Кочерга С. Адаптивно-вітальна модель мистецтва в драматичній поемі Лесі Українки „У пущі”/ С. Кочерга // Жанрово-стильові аспекти творчості Лесі Українки : зб. наук. праць. — Сімферополь : Світ, 2010. — С. 68–54.
Кочерга С. Музей Лесі Українки в Ялті / С. Кочерга // Науковий вісник Українського університету в Москві. — 2010. — Т. ХV. — C. 141–144.
Кочерга С. Семіотика просторової організації драматичної поеми Лесі Українки „Адвокат Мартіан” / С. Кочерга // Історико-літературний журнал. — Одеса, 2010. — № 18. — С. 250–259.
Кочерга С. Асоціативне поле „італійського” інтермедіального тексту в драматичній поемі Лесі Українки „У пущі” / С. Кочерга // Південний архів : збірник наукових праць. «Філологічні науки». — Херсон, 2010. — Вип. XLVIІ. — С. 44–50.
Кочерга С. Субкод масової культури в драматичній поемі Лесі Українки „У пущі”/ С. Кочерга // Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Лесі Українки. «Філологічні науки». — Луцьк, 2010. — № 23. — С. 16-15.
2009
Статті
Кочерга С. „Мulier lenis” у гендерній парадигмі драматичної поеми Лесі Українки „Кассандра” / С. Кочерга // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. «Філологічні науки». — Луцьк, 2009. — № 23. — С. 16–22.
Кочерга С. Архітектурні знаки в культурософських текстах Лесі Українки / С. Кочерга // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Донецьк : Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2009. — Т. 27. — С. 109.
Кочерга С. Семіотична структура драматичної поеми Лесі Українки „Бояриня” / С. Кочерга // Культура народов Причерноморья : научный журнал. — 2009. — № 169. — С. 94–98.
Кочерга С. Семіосфера концепту „чужина” у творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. — Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. — Т. 5. — С. 196–209.
Кочерга С. „Блакитна троянда” Лесі Українки: полікультурна семантика символу / С. Кочерга // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2009. — № 11. — С. 122–127.
Кочерга С. Комунікативна функція художнього портрету у творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Вісник Запорізького національного університету. «Філологічні науки». — Запоріжжя, 2009. — № 2. — С. 32–37.
Кочерга С. Християнсько-поганська парадигма у драмі-феєрії Лесі Українки „Лісова пісня” / С. Кочерга // Українознавчі студії : науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника. — 2009. — № 10. — С. 139–148.
Кочерга С. Персонаж у фокусі кодів: місія Кнея Люція у драмі Лесі Українки „Руфін і Прісцілла” / С. Кочерга // Південний архів : зб. наук. праць. — Херсон, 2009. — Вип. XLVI. — С. 62–68.
2008
Статті
Кочерга С. Спроба семіотичного аналізу мотиву культурного „спадку” в текстах Лесі Українки / С. Кочерга // Studia methodologika. — Тернопіль, 2008. — Вип. 23. — С. 40–44.
Кочерга С. Фаустівські інтенції в художньому світі Лесі Українки / С. Кочерга // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. — Т. 23. — С. 45–54.
Кочерга С. Комунікативна функція портрету в творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. «Філологічні науки». — Сімферополь : НІЦ КІПУ, 2008. — Вип. 13. — С. 67–72.
Кочерга С. Учитель Батьківщини / С. Кочерга // Розбудова держави. — 2008. — № 1–6. — С. 74–80.
Кочерга С. Леся Українка і сім’я Комарових / С. Кочерга // Х Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : сб. науч. трудов. — Симферополь : Антиква, 2008. — С. 165–172.
Кочерга С. Людина фаустівської культури у творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Неоромантичні обрії творчих пошуків Лесі Українки : зб. наук. праць. — Сімферополь : Світ, 2008. — С. 5–14.
Кочерга С. „Блакитна троянда” Лесі Українки: полікультурна семантика символу / С. Кочерга // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. «Філологічні науки». — Луцьк, 2008. — № 17. — С. 81–86.
Кочерга С. Проблеми комунікації в п’єсі В. Винниченка „Брехня” / С. Кочерга // „Як тайна, як безодня... ” П’єса Володимира Винниченка „Брехня": текст і контексти : зб. наукових праць. — Сімферополь : Світ, 2008. — С. 37–44.
Кочерга С. Таїна смерті в культурософії Лесі Українки / С. Кочерга // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. — К. : Твім-інтер, 2008. — Вип. 31, ч. 1. — С. 229–240.
Кочерга С. „Граф фон Ейнзідель” Лесі Українки: спроба семіотичної інтерпретації / С. Кочерга // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. «Філологічні науки». — Луцьк, 2008. — № 8. — С. 62–66.
Кочерга С. Культурософія і література / С. Кочерга // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія : Літературознавство. — Харків : Нове слово, 2008. — Вип. 4 (56), ч. 2. — С. 166–173.
Кочерга С. Архетипні мотиви дому і бездомів’я в творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Studia methodologika. Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. — Тернопіль, 2008. — Вип. 25. — С. 115–120.
2007
Статті
Кочерга С. Параболізація проблем трансляції культури в художньому світі Лесі Українки / С. Кочерга // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. — К. : Твім-інтер, 2007. — Вип. 28, ч. 1. — С. 159–169.
Кочерга С. Аполонівсько-діонісійський дуалізм художнього мислення Лесі Українки / С. Кочерга // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Донецьк : Східний видавничий дім, 2007. — Т. 17. — С. 219–229.
Кочерга С. Архітектурний код художньої культурософії Лесі Українки / С. Кочерга // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. — Луцьк : Вежа, 2007. — Т. 4, кн. 1. — С. 511–529.
2006
Статті
Кочерга С. Рецепція кримськотатарської культури в творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія "Педагогіка і психологія" : зб. статей. — Ялта : РВВ РВНЗ КГУ, 2006. — Вип. 9, ч. 1. — С. 162–168.
Кочерга С. Лесина домівка в Ялті / С. Кочерга // Київ. Журнал письменників України. — 2006. — № 4. — С. 185–189.
Кочерга С. Місія українського театру в умовах полікультурного Криму / С. Кочерга // Альманах КГУ : cб. науч. работ проф.-преп. состава и студ.-уч. науч.-практ. конф. — Ялта : РВВ РВНЗ КГУ, 2006. — С. 37–42.
Кочерга С. Учитель Батьківщини Олексій Нирко / С. Кочерга // Кобзарство Криму та Кубані. — Львів : Сполом, 2006. — С. 4–11.
Кочерга С. Образ писанки в поетичному світі Оксани Лятуринської / С. Кочерга // Вісник Таврійської фундації. — Херсон, 2006. — Вип. 6. — С. 53–62.
Кочерга С. Інтелігент і його доба в творчій та епістолярній спадщині Галини Комарової / С. Кочерга // „Просвіта”: минуле, сучасне й майбутнє : матеріали науково-практичної конференції. — Одеса : Друк, 2006. — С. 115–122.
Кочерга С. Українська мова та культура в Ялті кінця ХІХ – початку ХХ століття / С. Кочерга // Українознавство : науковий громадсько-політичний культурно-мистецький релігійно-філософський педагогічний журнал. — 2005. — Ч. 4. — С. 67–69.
Кочерга С. Людина фаустівської культури в творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Леся Українка і контексти : матеріали наукової конференції. — Сімферополь, 2006. — С. 12–18.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кочерга С. О. Наскрізна програма практики зі спеціальності 7.010103 «Українська мова та література» / С. О. Кочерга. — Ялта : РИО КГУ, 2005. — 57 с.
Статті
Кочерга С. Музей – музеум – муза…/ С. Кочерга // Бористен. — 2005. — № 3. — С. 29.
Кочерга С. Поезія і (як) писанкарство: своєрідність малярських образів Оксани Лятуринської / С. Кочерга // Ukrajinské výtvarné umĕní v mezivále ném Československu. K 80. výročí založtní Ukrajinského studia umĕní v Praze. — Praha, 2005. — S. 255–267.
Кочерга С. Уроки європеїзму Лесі Українки / С. Кочерга // Гуманітарна освіта в технічних вищих закладах. — Київ, 2005. — Вип. 11. — С. 191–199.
Кочерга С. Визия Южного берега Крыма в украинской литературе постреволюционного ренессанса / С. Кочерга // VIII Дмитриевские чтения: история Южного берега Крыма : сборник научных трудов. — Симферополь : Магистр, 2005. — С. 69–82.
2004
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кочерга С. О. Південний берег Криму в житті і творчості українських письменників ХІХ століття / С. О. Кочерга. — Ялта : РВВ КДГІ, 2004. — 36 с.
Статті
Кочерга С. Леся Украинка: испытание болезнью / С.Кочерга // Гипнос, Танатос и Асклепий в культуре народов мира: гуманитарный и медицинский аспекты : межвузовский научный сборник. — Симферополь : Крымский архив, 2004. — № 1. — С. 17–28.
Кочерга С. Ялтинские адресанты Леси Украинки / С. Кочерга // ІХ Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : cборник научных трудов. — Симферополь : ИПЦ „Магистр”, 2004. — C. 126–130.
Кочерга С. Генеза драматичного діалогу Лесі Українки „Айша та Мохаммед” / С. Кочерга // Художній світ Лесі Українки-драматурга : збірник наукових праць. — Сімферополь, 2004. — С. 54–61.
Кочерга С. Європеїзм Лесі Українки як світоглядна константа / С. Кочерга // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. — К., 2004. — № 1. — С. 16–29.
Кочерга С. Культурософія Лесі Українки: рекреаційний аспект / С. Кочерга // Альманах КГГИ : cб. науч. работ проф.-преп. состава и студ.-уч. науч.-практ. конф. КГГИ „VІ неделя науки”. — Ялта : РИО КГГИ, 2004. — Вып. 6. — С. 26–33.
Кочерга С. Два „Саули”: інтерпретація біблійного мотиву в творчості Тараса Шевченка і Лесі Українки / С. Кочерга // Донецький вісник наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Донецьк, 2004. — С. 545–554.
2003
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Листи так довго йдуть… Знадоби архіву Лесі Українки в Слов’янській бібліотеці у Празі / упорядкув., передмова та прим. С. Кочерги. — К. : Просвіта, 2003. — 308 с.
Статті
Кочерга С. Коріння саксіфраги (Оповідання Лесі Українки „Над морем” крізь призму онтологічної поетики) / С. Кочерга // Гуманітарні науки. — 2003. — № 1. — С. 49–55.
Кочерга С. Терниста дорога маестро / С. Кочерга // Берегиня. Всеукраїнський народознавчий часопис. — 2003. — № 4. — С. 71–79.
Кочерга С. Перевисання до народів: про книгу Агатангела Кримського „Література кримських татар” / С. Кочерга // Кримська світлиця. — 2003. — 28 листопада. — С. 21.
2002
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні поради до написання курсової роботи з історії української літератури / автор-укладач С. О. Кочерга. — Ялта : РВВ КГГІ, 2002. — 18 с.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Листи так довго йдуть… Знадоби архіву Лесі Українки в Слов’янській бібліотеці у Празі / упорядкування, передмова та примітки С. Кочерги. — Нью-Йорк, 2002. — 308 с.
Статті
Кочерга С. Леся Українка і Степан Руданський: суголосність мотивів / С. Кочерга // Альманах КГГИ : cб. науч. работ проф.-преп. состава и студ.-уч. науч.-практ. конф. КГГИ „ІV неделя науки” по теме „Профессиональная подготовка будущего специалиста: проблемы теории и практики”. — Ялта : РИО КГГИ, 2002. — Вып. 4. — С. 10–11.
Кочерга С. Предания о христианских чудесах Св. Климента в оценке Ивана Франко / С. Кочерга // Христианство на южном берегу Крыма. — Ялта : РИО КГГИ, 2002.
Кочерга С. Рыцарь украинской песни Прокоп Сапсай / С. Кочерга // VI Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : cборник научных трудов. — Симферополь : Таврия-Плюс, 2002. — С. 129–135.
Кочерга С. Дивотворець. Вступна стаття до альбому „Микола Вакуленко” / С. Кочерга // Опішне : Українське народознавство, 2002. — С. 2–4.
Кочерга С. Леся Украинка: новый ракурс (Ялтинские письма в Пражском Архиве Леси Украинки) / С. Кочерга // VII Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : cборник научных трудов. — Симферополь : Таврия–плюс, 2002. — С. 86–93.
Кочерга С. Агатангел Кримський і Леся Українка / С. Кочерга // Агатангел Кримський – творець та інтерпретатор літератури. — Сімферополь : Таврія, 2002. — С. 87–92.
2001
Статті
Кочерга С. Спадкоємці / С. Кочерга // Наше життя. Our life (США). — 2001. — № 4. — С. 5–7.
Кочерга С. „Кипарисова гілочка” в українській літературі / С. Кочерга // Кримські студії. Інформаційний бюлетень. — 2001. — № 4 (10). — С. 59–68.
Кочерга С. Леся Украинка и Агатангел Кримський: корни родов, предпосылки духовного родства / С. Кочерга // V Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : сборник научных трудов. — Симферополь : Таврия-Плюс, 2001. — С. 107–113.
Кочерга С. „Лесина домівка” в Ялті / С. Кочерга // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2001. — № 6. — С. 118–121.
Кочерга С. Кипарисова гілочка в українській літературі / С. Кочерга // Леся Українка. Квітка на долоні вічності / Бакъйлик авучындаки чечек. — Сімферополь : Доля, 2001. — С. 6–45.
2000
Статті
Кочерга С. До проблеми відчуження віри у п’єсі В.Винниченка „Пророк” / С. Кочерга // Винниченко і сучасність : збірник наукових праць. — Сімферополь, 2000. — С. 180–194.
Кочерга С. К истории создания произведения Леси Украинки „Айша и Мохаммед” / С. Кочерга // ІV Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : сборник научных трудов. — Симферополь : Таврия-Плюс, 2000. — С. 112–117.
1999
Статті
Кочерга С. Леся Украинка и Александр Олесь: неизвестная встреча / С. Кочерга // ІІІ Дмитриевские чтения. История Южного берега Крыма : cборник научных трудов. — Симферополь : Таврия-Плюс, 1999. — С. 110–114.
Кочерга С. „Між запашними кущами лавровими…” (Леся Українка в Ялті) / С. Кочерга // Українська мова і література. — К., 1999. — № 15–16. — С. 30–33.
Кочерга С. Лектура як чинник формування особистості Лесі Українки / С. Кочерга // Альманах КУГИ : сб. науч. работ проф.-преп. состава и студ.-уч. науч.-практ. конф. КГГИ „І неделя науки” по теме „Профессиональная подготовка будущего специалиста: проблемы теории и практики”. — Ялта : РИО КГГИ, 1999. — Вып. 1. — С. 27–28.
1998
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кочерга С. О. Іфігенія в Тавріді. Сторінки кримського літопису Лесі Українки / С. О. Кочерга. — Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав. — 1998. — 112 с.
Статті
Кочерга С. Первый городовой врач Ялты Степан Руданский / С. Кочерга // „Асклепий” : историко-медицинский журнал Министерства здравоохранения Украины. — 1998. — № 1–2. — С. 59–63.
Кочерга С. Комарівни / С. Кочерга // Наше життя. Our life (США). — 1998. — № 5. — С. 5–8.
Кочерга С. Феномен національного самовизначення в опозиційному середовищі / С. Кочерга // Олена Теліга: громадське і духовне покликання жінки : матеріали наукової конференції. — К. : Вид-во Олени Теліги, 1998. — С.71–72.
1996
Статті
Кочерга С. Автограф на космічному тлі: поетична збірка Віктора Виноградова „Шлях дощу” / С. Кочерга // Кримська світлиця. — 1996. — 27 липня. — С. 3.
Кочерга С. Образ домівки в поезії та епістолярії Лесі Українки / С. Кочерга // Родина Косачів на історико-культурному тлі ХІХ – ХХ ст. : тези наукових читань . — К., 1996. — С. 10–11.
Кочерга С. Семья Алчевских в Крыму / С. Кочерга // І Дмитриевские чтения. Страницы истории Ялты : cборник научных трудов. — Ялта, 1996. — С. 35–40.
1993
Статті
Кочерга С. Образний світ поетичного циклу Б. Лепкого „З-над моря” / С. Кочерга // Богдан Лепкий – видатний український письменник : збірник статей і матеріалів урочистої академії, присвяченої 120-ій річниці з дня народження письменника. — Тернопіль, 1993. — С. 36–42.
Кочерга С. Леся Українка і музика / С. Кочерга // Наше життя. — Нью-Йорк, 1993. — № 2. — С. 4–9.
1992
Статті
Кочерга С. Поетична мариністика молодомузівців / С. Кочерга // „Молода Муза” і літературний процес кінця ХІХ – поч. ХХ століття в Україні і Європі : тези доповідей наукової конференції. — Львів, 1992. — С. 68–70.
1990
Статті
Кочерга С. Леся Українка-мариніст / С. Кочерга // Українське літературознавство. — Львів, 1990. — Вип. 55. — С. 18–25.
2014
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Птаху судились крила : поезія / Анатолій Криловець; пер. з укр. П. Кричевського. Кричевский П. Бабочкин рай : поэзия / Павел Кричевский ; пер. с рус. А. Крыловца. — Луцьк : Твердиня, 2014. — 58, 58 с.
Ми – цілковиті ровесники: народилися в один і той же день, місяць і рік. Наші прізвища починаються з одних і тих же літер. Ми живемо в різних країнах. Попри всю творчу неповторність й індивідуальність, ми зрозуміли, що нас єднають одні й ті ж художні й життєві цінності, а тому на засадах побратимства і рівноправності уклали Поетичний союз… Поети усіх країн, єднайтеся! Видання присвячено 106-й річниці поетичного феномену Кричевський – Криловець, яка відзначається 20 лютого 2014 року
Криловець А. Квітка щастя : поезії / Анатолій Криловець. — Хмельницький, 2014. — 92 с.
До восьмої книги українського поета увійшли вірші, написані впродовж кількох останніх років. Тонка інтимна лірика органічно поєднується із поезіями іронічними та епатажними.
Статті
Криловець А. О. Проблематика і літературний контекст трагедії Я. Мамонтова «Коли народ визволяється» / А. О. Криловець // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції / ред. кол. Ю. Л. Бошицький, О. В.Чернецька, С. Я. Українець. — Рівне, 2014. — С. 76–78.
Криловець А. О. Філософська проблематика в символістській драматургії І. Кочерги / А. О. Криловець // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014. — Вип. 67. — С. 116–119.
2013
Статті
Криловець А. О. Соціальна та національна проблематика у драмах Я. Мамонтова та М. Куліша / А. О. Криловець // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2013. — Вип. 65. — С. 209–213.
2012
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Поезії взаємне почуття : вірші / Анатолій Криловець. — Луцьк : Твердиня, 2012. — 84 с.
До шостої книги талановитого українського поета увійшли найновіші вірші. Позірно епатажні твори органічно поєднуються із поезіями, наснаженими високими людськими почуттями.
2011
Статті
Криловець А. О. П’єси І. Кочерги «Майстри часу»: філософські проблеми / А. О. Криловець // Філологічні студії : науковий часопис. — Луцьк, 2011. — № 2. — С. 101–111.
Криловець А. О. Символістська драматургія Я. Мамонтова / А. О. Криловець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія "Філологічні науки". — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. — Вип. 20, № 1. — С. 67–79.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Криловець А Лицедійство: філософська проблематика в українській драмі початку ХХ століття) / Анатолій Криловець. — Рівне : ВАТ «Рівненська друкарня». — Рівне, 2009. — 140 с.
Статті
Криловець А. О. Діалектика національного і соціального в трагедії Якова Мамонтова “Коли народ визволяється” / А. О. Криловець // Науковий блог Національного університету «Острозька академія». — Острог, 2009.
Криловець А. О. Філософська проблематика трагікомедії М. Куліша «Народний Малахій» / А. О. Криловець // Проблеми славістики. — Луцьк, 2009. — Ч. 1–2. — С. 80–84.
2006
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Моя вселенська тимчасовість : поезії / Анатолій Криловець. — Рівне : Овід, 2006. — 128 с.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Криловець А. Українська література перших десятиріч ХХ століття: філософські проблеми / Анатолій Криловець. — Тернопіль : навч. книга — Богдан, 2005. — 256 с.
У книзі досліджується філософська проблематика в українській літературі кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ століття. Особлива увага звертається на українську драматургію цього періоду. В полі зору автора твори Лесі Українки, Якова Мамонтова, Володимира Винниченка. Для викладачів вищих навчальних закладів, учителів-словесників, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться українською літературою
Статті
Криловець А. О. Драматична поема в контексті проблемно-філософської драми (на матеріалі творчості Лесі Українки) / А. О. Криловець // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2005. — Вип. 5. — С. 64–73.